înmulţirea domeniilor denumite pronoia (acordate viager în schimbul serviciului militar) a favorizat tendinţele centrifuge în Imperiul Bizantin, iar înrolarea în armată a redevenit tentantă pentru ţărani. Un asemenea domeniu i-a fost solicitat împăratului Isaac II Anghelos (1185-1195) de către doi fruntaşi ai românilor din zona de est a Munţilor Balcani, Theodor (care apoi a luat numele Petru) şi Asan, în toamna anului 1185. Refuzul împăratului i-a transformat în rebeli, iar chemarea la luptă adresată românilor şi apoi bulgarilor a găsit răspuns, deoarece creşterea bruscă a dărilor către statul bizantin petrecută în acelaşi an i-a lovit pe aceşti proprietari de turme şi ţărani. Răscoala a început puţin înainte de bătălia dintre armata bizantină şi cea normandă de la Dimitrica, din 7 noiembrie 1185.Prima acţiune a rebelilor a vizat ocuparea oraşului Preslav, fosta capitală a Bulgariei. După eşecul acesteia, trupele lui Petru şi Asan au ocupat poziţii în trecătorile din estul Munţilor Balcani, dar armata bizantină i-a respins cu uşurinţă pe rebeli în aprilie 1186. Asan s-a retras la nordul Dunării, unde a solicitat alianţa cumanilor. Cumanii au participat la cele mai multe dintre operaţiunile militare iniţiate de Asăneşti, fiind elementul cel mai valoros din punct de vedere militar (erau nomazi, războinici de profesie). Cu noile forţe, Asan a reuşit ocuparea trecătorilor în vara anului 1187. în octombrie 1187. împăratul a declanşat o nouă ofensivă spre Munţii Balcani. în cursul campaniei, 
tabăra generalului loan Cantacuzino a fost atacată noaptea la Lardeea (11 octombrie) şi expediţia a eşuat. Următorul corp de armată a fost pus sub comanda generalului Alexios Vranas, dar acesta s-a răzvrătit. Corpul de armată comandat personal de împărat a mărşăluit până la Sofia, dar venirea iernii a întrerupt ofensiva. Imperiul Bizantin a pierdut regiunea de la nord de linia Plovdiv-Stara Zagora-Ahtopol. Ostilităţile au fost reluate în primăvara anului 1188, când Isaac II a încercat să subjuge şi Serbia. Acest obiectiv a eşuat, dar armata bizantină a reuşit să obţină unele victorii, luând ostatec pe Ioniţă, fratele mai mic al celor doi şefi români.în 1189, cruciaţii conduşi de împăratul Frederic I Barbarossa (1152-1190) au pătruns în zona Branicevo-Niş. Sârbii şi românii i-au oferit sprijinul contra lui Isaac II. Aceasta nu s-a finalizat, deoarece Frederic I prefera pe moment să menţină relaţii paşnice cu Bizanţul. Asan a pretins chiar recunoaşterea titlului imperial de către Frederic I, ceea ce nu s-a întâmplat. în 1190, după ce a rezolvat problemele create de marşul cruciaţilor prin Peninsula Balcanică, Isaac II a declanşat o nouă ofensivă contra rebelilor din Bulgaria, prin Anchialos şi Preslav. A fost asediat oraşul Târnovo, care devenise capitala statului creat de fraţii Asăneşti, dar fără succes (sfârşitul anului 1190). în 1191, Isaac II a reluat campaniile, dar oastea româno-bulgară a repurtat o mare victorie în pasul Trjavna, prin organizarea unei ambuscade în care armata bizantină a fost în mare parte nimicită. împăratul a reuşit cu greu să scape din încercuire şi să se retragă spre Beroe (Stara Zagora). După aceea, românii şi bulgarii au declanşat contraofensive pe mai multe direcţii, cucerind Varna, Anchialos, Sofia şi Stobi, în cooperare şi cu marele jupan al Serbiei, Ştefan Nemanja. în 1193 au fost reluate atacurile românilor, bulgarilor şi cumanilor la sud de Munţii Balcani. Bizantinii au reuşit să recucerească Varna în 1193, dar generalii Alexios Gidos şi Vasile Vatatzes (comandanţii armatelor de est şi de vest) au pierdut o bătălie importantă la Arcadiopolis (Liule Burgas), în 1194. în 1195 se proiectase o campanie comună a Imperiului Bizantin şi Ungariei contra statului româno-bulgar, dar detronarea lui Isaac II de către Alexios III Anghelos (1195-1203) a condus la încetarea conflictului.Noul împărat a decis să poarte tratative pentru încheierea păcii, dar negocierile au eşuat, iar oastea lui Asan a cucerit o zonă din Tracia, pe valea râului Struma. Acolo se va declanşa în 1197 revolta altui conducător de origine aromână, Dobromir Chrysos. în aceste condiţii, singura soluţie găsită de Alexios III Anghelos a fost să stimuleze disensiunile dintre conducătorii statului româno-bulgar, sprijinind pe trădătorul Ivanko, care era o rudă a fraţilor Asăneşti. Acesta 1-a ucis pe Asan în 1196. Asan rămăsese singurul conducător, deoarece în 1193 interveniseră disensiuni între el şi Petru. După aceea, puterea a fost preluată de Petru, dar şi acesta a fost omorât, în 1197, în împrejurări neclare. A urmat la conducere fratele cel mic, loniţă, care a continuat atacurile contra Imperiului Bizantin. Cea mai importantă campanie din această perioadă a avut loc în 1201, în sudul Traciei şi pe litoral. O mare victorie a fost recucerirea Varnei la 24 martie 1201, printr-un asediu executat cu maşini de luptă. Astfel a căzut ultimul punct de sprijin al Bizanţului la nord de Munţii Balcani.Prin şirul de victorii repurtate împotriva Imperiului Bizantin, care era măcinat de tendinţe centrifuge, românii şi bulgarii au refăcut sub conducerea unei dinastii de origine românească statul bulgar care fusese desfiinţat în 1018. Acest stat va deveni în deceniile următoare principala putere din Peninsula Balcanică, până la declinul provocat de invazia mongolilor din 1241.Fragment din Nicetas Choniates, Istoria. Despre Isaac Anghelos, III. 3 (FHDR III, p. 269) (bătălia din pasul Trjavna): „(Isaac II Anghelos) preferând să nu se întoarcă pe drumul pe care venise, ci căutând o altă cale, mai scurtă, pe care să coboare la Beroe (Stara Zagora) prin văile de acolo, şi-a pierdut cea mai mare parte din oaste. (...) Căci, ar fi trebuit să meargă pe un drum care se lărgea pe alocuri şi care îngăduia trecerea călărimii, dar el s-a vârât împreună cu armata într-o văiugă greu de trecut şi în strâmtorile munţilor. (...) Dar barbarii, apărând de amândouă părţile ale acelei înguste trecători, arătau că sunt întotdeauna gata să înfăptuiască un lucru cumplit. Ostaşii din fruntea coloanei au trecut fără luptă, căci nu-i întâlniseră încă pe vlahi, când trecuseră prin acea strâmtoare. (...) După ce împăratul a înaintat mult în locul acela greu de străbătut şi nu mai avea pe unde să se retragă, barbarii atacară atunci în număr foarte mare. Dar nici pedestrimea romeilor (bizantinilor) nu a rămas cu braţele încrucişate, ci şi ea, silindu-se să scape de încercuire, se repezea în sus, pe pantă şi respingea pe barbarii care coborau de pe culmi, deşi lucrul era greu şi primejdios. (...) Faptul că duşmanii îşi păstrau mereu superioritatea asupra lor, copleşindu-i şi hărţuindu-i şi fiind mai numeroşi decât ei, i-a făcut să se repeadă în neorânduială spre propria lor armată. Şi de aici a ieşit învălmăşeală şi fiecare căuta mai întâi să se salveze pe sine".


Categorie
  • Categorie:Razboaiele Romanilor
Fotografii

Peninsula Balcanica

Peninsula Balcanica
Engleza
breeding areas called pronoia (granted lifetime in exchange for military service) favored the centrifugal tendencies in the Byzantine Empire, and enlistment in the army again became attractive to farmers. One such area was called the Emperor Isaac II Anghel (1185-1195) by two leaders of the Romanians in eastern mountainsBalkans, Theodore (who then took the name Peter) and Asan, in autumn 1185. Refusal king turned them into rebels and call for fighting to the Romanians and the Bulgarians and then answered, because the surge of the Byzantine state taxes spent in the same year he hit the owners of these herds and peasants. Revolt of & icircus, started shortly before the Battle of Normandy and the Byzantine army at Dimitri from November 7 1185.Prima action targeted rebel occupation Preslav town, former capital of Bulgaria. After its failure, Peter and Asan troops took up positions in eastern passes of the Balkan Mountains, but the Byzantine army has rejected rebel & easilyicirc, in April 1186. Asan retreated north of the Danube, where the alliance asked Cumans. Cumans participated in most military operations initiated by Asen, being the most valuable element in military terms (they were nomadic warriors of the profession). The new forces, Asan bystanders managed occupation in summer 1187. in October 1187. & IcIRC; mpăratul began a new offensive to the Balkan Mountains. during the campaign, General John Cantacuzino camp was attacked at night Lardeea (October 11) and the expedition failed. Next corps was put under the command of Alexios Vranas, but he rebelled. Army Corps personnel commissioned by the emperor marched toSofia but interrupted winter offensive. Byzantine Empire lost region north of the line-Plovdiv-Stara Zagora Ahtopol. Hostilities were resumed in spring 1188 when Isaac II attempted to subdue and Serbia. This target has failed, but the Byzantine army was able to get some wins, taking hostage by Ionita, my brotherc of the two heads români.în 1189, the Crusaders led by Emperor Frederick I Barbarossa (1152-1190) entered the area Branicevo-Nis. Serbs and Romanians have offered support against Isaac II. This was not completed because the time Frederick I prefer to maintain peaceful relations with Byzantium. Asan even claimed the title recognition algorithmby Frederick I of which has not happened. in 1190, after having solved the problems created by the Crusaders march through the Balkan Peninsula, Isaac II began a new offensive against rebels in Bulgaria, Anchialos and Preslav. It was besieged Tarnovo, which became the capital created by the brothers Asen, but without success (end1190). 1191, Isaac II resumed campaigns but the Romanian-Bulgarian army won a great victory in Trjavna step by organizing an ambush in the Byzantine army has been largely destroyed. Emperor barely managed to escape encirclement and withdraw to Beroe (Stara Zagora). Thereafter, the Romanians and Bulgariansu counteroffensive launched several directions, conquering Varna Anchialos, Stobi Sofia, in cooperation and with great jupan of Serbia Stefan Nemanja. in 1193 resumed attacks Romanians, Bulgarians and Cumans south of the Balkan Mountains. Varna Byzantines managed to recover in 1193, but Alexios Gidos generals and Basil Vatatzes (weapon mastersing East and West) lost a major battle to Arcadiopolis (Burgas Council) in 1194. in 1195 to design a joint campaign of the Byzantine Empire and Hungary for Romanian-Bulgarian state, but to overthrow Isaac II Alexios III, Anghel (1195-1203) led to cessation conflictului.Noul Emperor decided in talks to & icirc. completion of the peace, but negotiations failed and his army conquered Asan area of Thrace, Struma River valley. There will trigger another uprising in 1197 leading Aromanian origin, Dobromir Chrysos. Under these conditions, the only solution found by Alexios III Anghel was to foster divisions between state leaders of the Romanian-Bulgarian, supjinind the traitor Ivanko, who was a relative of the brothers Asen. It killed an Asan in 1196. Asan remained the only driver since 1193 intervened in conflicts between him and Peter. Thereafter, power was taken by Peter, but he was killed in 1197 in unclear circumstances. He followed the lead younger brother, loNita, that continued attacks against the Byzantine Empire. The most important campaign in this period took place in 1201 in Thrace and the southern coast. A great victory was the recapture of Varna on 24 March 1201, executed through a siege battle machines. Thus fell the last Byzantine foothold north of the mountains Balcani.Prin string of victories Republicaway from the Byzantine Empire, which was crushed by centrifugal tendencies, Romanians and Bulgarians have recovered under the leadership of a dynasty of Romanian origin Bulgarian state which was abolished in 1018. This state will become the principal power in the decades following the Balkan Peninsula to the decline caused by the Mongol invasion of 1241.FragmENT of Nicetas Choniates, History. About Isaac Anghel, III. 3 (FHDR III, p. 269) (Battle of step Trjavna): "(Isaac II Anghel) preferring not to return the way he had come, but looking for another path shorter that down to Beroe (Stara Zagora) through valleys there, and lost most of the army. (...) Because, I should haveRGA on a highway widened in places and indulged călărimii passage, but he vârât with a military past văiugă difficult straits and mountains. (...) But the barbarians, appearing for both sides of that narrow passes, showing that they are always ready to accomplish something cfilled. Soldiers at the head of the column had passed without a fight, for not yet met Vlachs, they had passed through this strait. After the king sent (...) more difficult to travel in one place and not be on where to retire, when barbarians attacked in great numbers. But infantry Rome (Byzantines) did not remain with folded arms, but she is compelled to escape encirclement, rushed up the slope and rejected the barbarians who came down from the heights, although it was hard and dangerous work. That (...) enemies always maintained their superiority over them, overwhelming them and harassing them and are more numerous than them, caused them to repeadă the disorder to their own military. And came here first scrimmage and each sought to save itself. "
Spaniola
áreas de reproducción llamada pronoia (concedida por vida a cambio de servicio militar) es partidario de las tendencias centrífugas en el Imperio Bizantino, y el alistamiento en el ejército volvió a ser atractivo para los agricultores. Una de ellas se llamaba el emperador Isaac II Anghel (1185-1195) por dos líderes de los rumanos en las montañas orientalesBalcanes, Theodore (que entonces tomó el nombre de Pedro) y Asan, en el otoño de 1185. Denegación rey convertido en rebeldes y convocatoria de lucha por los rumanos y los búlgaros y luego contestó, porque el aumento de los impuestos del estado bizantino pasó en el mismo año en que golpearon a los dueños de estos rebaños y campesinos. La rebelión de + icirco, comenzó poco antes de la Batalla de Normandía y el ejército bizantino en Dimitri from 07 de noviembre de acción dirigido 1185.Prima ocupación rebelde ciudad de Preslav, antigua capital de Bulgaria. Después de su fracaso, y las tropas de Pedro Asan tomaron posiciones en los puertos orientales de la Cordillera de los Balcanes, pero el ejército bizantino ha rechazado rebeldes y fácilmenteCIRIM, en abril de 1186. Asan se retiraron al norte del Danubio, donde la alianza preguntó cumanos. Cumanos participado en la mayoría de las operaciones militares iniciadas por Asen, siendo el elemento más valioso en términos militares (eran guerreros nómadas de la profesión). Las nuevas fuerzas, los allí presentes Asan logró la ocupación en el verano de 1187. en octubre de 1187. Y IcIRC; mpăratul comenzó una nueva ofensiva de las montañas de los Balcanes. durante la campaña, el general John Cantacuzino campamento fue atacado en la noche Lardeea (11 de octubre) y la expedición fracasó. Siguiente cuerpo fue puesto bajo el mando de Alejo Vranas, pero se rebeló él. Personal del Cuerpo del Ejército encargado por el emperador marchó aSofía, pero ofensiva de invierno interrumpido. Imperio Bizantino perdió región norte de la Ahtopol línea Plovdiv-Stara Zagora. Las hostilidades se reanudaron en la primavera de 1188 cuando Isaac II intentó someter y Serbia. Este objetivo ha fallado, pero el ejército bizantino fue capaz de conseguir algunas victorias, toma de rehenes por Ionita, mi hermanoc 1189 români.în dos jefes de los cruzados liderados por el emperador Federico I Barbarroja (1152-1190) entró en el área Braničevo-Nis. Los serbios y los rumanos han ofrecido apoyo en contra de Isaac II. Esta no se completó porque el tiempo Federico prefiero mantener relaciones pacíficas con Bizancio. Asan llegaron a afirmar el algoritmo de reconocimiento de títulospor Federico I de que no ha sucedido. en 1190, después de haber resuelto los problemas creados por los cruzados marchan a través de los Balcanes, Isaac II inició una nueva ofensiva contra los rebeldes en Bulgaria, y Anchialos Preslav. Fue asediada Tarnovo, que se convirtió en la capital creado por el Asen hermanos, pero sin éxito (fin1190). 1191, Isaac II reanudó las campañas, pero el ejército rumano-búlgara obtuvo una gran victoria en el paso Trjavna mediante la organización de una emboscada en el ejército bizantino fue destruido en gran parte. Emperador apenas logró escapar de cerco y retirarse a Beroe (Stara Zagora). A partir de entonces, los rumanos y búlgarosu contraofensiva lanzada varias direcciones, conquistando Varna Anchialos, Stobi Sofía, en cooperación y con gran jupan de Serbia Stefan Nemanja. en 1193 se reanuda ataques rumanos, búlgaros y los cumanos sur de las montañas de los Balcanes. Bizantinos Varna logró recuperarse en 1193, pero Alejo Gidos generales y Basilio Vatatzes (maestros de armasción Este y Oeste) perdió una batalla importante para Arcadiópolis (Burgas Consejo) en 1194. en 1195 para diseñar una campaña conjunta contra el Imperio Bizantino y Hungría, Estado rumano-búlgaro, pero los depósitos de Isaac II Alejo III Anghel (1195-1203) condujo a la cesación conflictului.Noul emperador decidió llevar a las negociaciones y ICIRc. realización de la paz, pero las negociaciones fracasaron y su ejército conquistó la zona Asan de Tracia, valle del río Struma. No dará lugar a otro levantamiento en 1197 el origen principal arrumana, Dobromir Chrysos. En estas condiciones, la única solución encontrada por Alejo III, Anghel era estimular la disensión entre los líderes del estado rumano-búlgaras, supIvanko jinind el traidor, que era un pariente de los hermanos Asen. Mató a un Asan en 1196. Asan sigue siendo el único piloto que desde 1193 ha intervenido en conflictos entre él y Pedro. A partir de entonces, el poder fue tomado por Pedro, pero fue asesinado en 1197 en circunstancias poco claras. Él siguió el ejemplo el hermano menor, loNita, que continuaron los ataques contra el Imperio bizantino. La campaña más importante en este periodo tuvieron lugar en 1201 en Tracia y la costa sur. Una gran victoria fue la reconquista de Varna el 24 de marzo 1201, ejecutado a través de una máquinas de asedio batalla. Así cayó el punto de apoyo bizantino última norte de las montañas de cadena de victorias de la República Balcani.Prinlejos del Imperio Bizantino, que fue aplastada por las tendencias centrífugas, Rumania y Bulgaria fueron restaurados bajo la dirección de una dinastía de origen rumano estado búlgaro fue abolida en 1018. Este estado se convertirá en el principal poder en las décadas siguientes la península de los Balcanes a la disminución provocada por la invasión mongola de 1241.FragmDe ORL del Choniates Nicetas, Historia. Acerca de Anghel Isaac, III. 3 (FHDR III, p. 269) (Batalla de paso Trjavna): "(Isaac II Anghel) prefieren no regresar por donde había venido, pero busca otro camino más corto hasta que Beroe (Stara Zagora) a través de valles allí, y perdió la mayor parte del ejército. (...) Porque, me hanRGA en una carretera se amplió en los lugares y el paso călărimii entregó, pero vârât con un pasado militar estrechos văiugă difícil y montañas. (...) Pero los bárbaros, que aparece por ambos lados del estrecho que pasa, demostrando que siempre están listos para lograr algo cllena. Los soldados a la cabeza de la columna había pasado sin luchar, no por cumplido aún los valacos, que habían pasado por este estrecho. (...) Después de que el rey ha presentado más difícil en ese lugar y no han viajado a dónde retirarse, cuando los bárbaros atacaron en gran número. Pero infantería Roma (bizantinas) no se quedó con los brazos cruzados, pero ella se ve obligada a escapar de cerco, se precipitó por la pendiente y rechazado a los bárbaros que habían bajado de las alturas, aunque era difícil y peligroso. (...) El hecho de que los enemigos de siempre mantuvo su superioridad sobre ellos, abrumarlos y acosar a ellos y son más numerosos de lo que son, de renovarPeada el trastorno a su propio ejército. Y vino aquí la línea de golpeo primero y cada uno trató de salvarse ".
Italiana
aree di riproduzione chiamato pronoia (concesso a vita in cambio di servizio militare), ha incoraggiato le tendenze centrifughe nell'impero bizantino, e l'arruolamento nell'esercito riconquistato allettante per gli agricoltori. Uno di questi è stato chiamato l'imperatore Isacco II Anghel (1185-1195) da due leader dei romeni in montagna orientaleBalcani, Theodore (che poi prese il nome di Pietro) e Asan, in autunno 1185. Rifiuto re li trasformavano in ribelli e invito a lottare per i romeni e bulgari e poi rispose, perché l'aumento delle tasse dello stato bizantino speso nello stesso anno ha colpito i proprietari delle mandrie e dei contadini. Rivolta di & icirco, ha iniziato poco prima della battaglia tra normanni e l'esercito bizantino da Dimitri dal 7 novembre azione mirata 1185.Prima città ribelle occupazione Preslav, antica capitale della Bulgaria. Dopo il suo fallimento, Peter e le truppe Asan ha assunto posizioni in passa orientale dei Monti Balcani, ma l'esercito bizantino ha respinto ribelle e facilmenteicirc, nel mese di aprile 1186. Asan si ritirò a nord del Danubio, dove l'Alleanza ha chiesto Cumani. Cumani ha partecipato in molte operazioni militari avviate dalla Asen, essendo l'elemento più prezioso in termini militari (erano guerrieri nomadi della professione). Le nuove forze, le persone presenti Asan gestito occupazione in estate 1187. nel mese di ottobre 1187. Ic &IRC; mpăratul ha iniziato una nuova offensiva di Monti Balcani. durante la campagna, il generale John Cantacuzino campo è stato attaccato la notte Lardeea (11 ottobre) e la spedizione non è riuscita. Avanti corpo è stato posto sotto il comando del generale Alessio Vranas, ma si ribellò. Army Corps personale commissionata dall'imperatore marciato aSofia, ma offensiva d'inverno si fermò. Impero Bizantino perse regione a nord della linea Plovdiv-Stara Zagora Ahtopol. Le ostilità sono riprese nella primavera del 1188, quando Isacco II tentò di sottomettere e la Serbia. Questo obiettivo è fallito, ma l'esercito bizantino fu in grado di ottenere alcune vittorie, prendendo in ostaggio da Ionita, fratello mic delle due teste români.în 1189, i crociati guidati da imperatore Federico I Barbarossa (1152-1190) è entrato nella zona Braničevo-Nis. Serbi e rumeni hanno offerto sostegno contro Isacco II. Questo non è stato completato perché il tempo di Federico preferisco mantenere relazioni pacifiche con Bisanzio. Asan ha persino sostenuto l'algoritmo di riconoscimento del titoloda Federico I di cui non è successo. nel 1190, dopo aver risolto i problemi creati dai Crociati marcia attraverso i Balcani, Isacco II ha iniziato una nuova offensiva contro i ribelli in Bulgaria, Anchialos e Preslav. Tarnovo è stata assediata, che divenne la capitale creato dal Asen fratelli, ma senza successo (fine1190). 1191, campagne di Isacco II riprende, ma l'esercito romeno-bulgaro ottenuto una grande vittoria nel passaggio Trjavna organizzando un agguato l'esercito bizantino fu in gran parte distrutto. Imperatore difficilmente sono riusciti a fuggire accerchiamento e ritirarsi in Beroe (Stara Zagora). Successivamente, i rumeni e bulgariu controffensiva lanciata diverse direzioni, conquistando Varna Anchialos, Stobi Sofia, in collaborazione e con grande jupan di Serbia Stefan Nemanja. nel 1193 ha ripreso gli attacchi rumeni, bulgari e Cumani a sud dei Monti Balcani. Bizantini Varna è riuscito a recuperare nel 1193, ma Alessio generali Gidos e Basilio Vatatzes (maestri d'armaING Oriente e Occidente) ha perso una grande battaglia per Arcadiopoli (Burgas Consiglio) nel 1194. nel 1195 per progettare una campagna congiunta contro l'Impero bizantino e l'Ungheria, lo stato romeno-bulgaro, ma la deposizione di Isacco II Anghel Alessio III (1195-1203) ha portato alla cessazione imperatore conflictului.Noul deciso di portare le trattative a & icirc. completamento della pace, ma le trattative fallirono e il suo esercito conquistò la zona Asan della Tracia, valle del fiume Struma. Ci sarà un altro trigger sollevazione nel 1197 origine leader arumeno, Dobromir Chrysos. In queste condizioni, l'unica soluzione trovata da Alessio III Anghel è stato quello di favorire le divisioni tra i leader dello stato del sup romeno-bulgara,jinind il traditore Ivanko, che è stato un parente dei fratelli Asen. E 'ucciso un Asan nel 1196. Asan il conducente è rimasto solo a partire dal 1193 interviene nei conflitti tra lui e Pietro. " Successivamente, il potere è stato preso da Pietro, ma fu ucciso nel 1197 in circostanze incerte. Ha seguito la guida il fratello minore, loNita, che ha continuato gli attacchi contro l'Impero Bizantino. campagna più importante in questo periodo ha avuto luogo nel 1201 in Tracia e la costa meridionale. Una grande vittoria è stato recuperato a Varna il 24 marzo 1201, effettuate mediante macchine di battaglia un assedio. Così è caduto l'ultimo punto d'appoggio bizantino a nord delle montagne Balcani.Prin stringa di vittorie Repubblicalontano da l'impero bizantino, che è stato schiacciato da tendenze centrifughe, hanno recuperato rumeni e bulgari, sotto la guida di una dinastia di origine rumena di Stato bulgaro, è stato abolito nel 1018. Questo stato diventerà il principale potere nei decenni successivi la penisola balcanica al declino causato dalla invasione mongola della 1241.FragmNiceta Coniata di ENT, Storia. A proposito di Anghel Isaac, III. 3 (FHDR III, p. 269) (Battaglia di passo Trjavna): "(Isacco II Anghel) hanno preferito non tornare sulla strada, ma alla ricerca di un altro percorso più breve che fino a Beroe (Stara Zagora) attraverso valli lì, e perso la maggior parte dell'esercito. (...) Perché, avrei dovutoRGA su una strada ampliato in luoghi e lo spettacolo călărimii passaggio, ma lui vârât con un passato militare stretti văiugă difficile e montagne. (...) Ma i barbari, che appare per entrambi i lati della stretta che passa, mostrando che sono sempre pronti a realizzare qualcosa criempita. I soldati alla testa della colonna era passato senza combattere, non per ancora incontrato i Valacchi, avevano attraversato questo stretto. (...) Dopo che il Re ha presentato più difficile in quel posto e non hanno viaggiato su dove andare in pensione, quando i barbari hanno attaccato in gran numero. Ma fanteria Roma (Bizantinas) non sono rimasti a braccia conserte, ma è costretto a sfuggire all'accerchiamento, si precipitò su per il pendio e ha respinto i barbari che scendevano dalle alture, anche se era difficile e pericoloso lavoro. (...) Il fatto che i nemici di sempre hanno mantenuto la loro superiorità su di loro, loro e travolgente molesto loro e sono più numerosi di loro, fatto di riPeada il disturbo al loro esercito. Ed è venuto qui scrimmage prima e ciascuno ha cercato di salvare se stessa ".
Franceza
les zones de reproduction appelé Pronoia (accordée à vie en échange du service militaire) favorisée les tendances centrifuges dans l'Empire byzantin et l'enrôlement dans l'armée est redevenue attractive pour les agriculteurs. Un de ces domaines a été appelé l'empereur Isaac II Anghel (1185-1195) par deux chefs des Roumains dans les montagnes de l'EstBalkans, Théodore (qui prit ensuite le nom de Pierre) et Asan, à l'automne 1185. Refus roi les a transformés en rebelles et appel à la lutte contre les Roumains et les Bulgares et a ensuite répondu, parce que la hausse des impôts État byzantin passé dans la même année, il a frappé les propriétaires de ces troupeaux et les paysans. Révolte des & icirque, a commencé peu de temps avant la Bataille de Normandie et de l'armée byzantine à Dimitri de Novembre 7 Action 1185.Prima ciblées rebelles occupation Preslav ville, ancienne capitale de la Bulgarie. Après son échec, Peter et les troupes Asan ont pris position dans passe est des montagnes des Balkans, mais l'armée byzantine a rejeté rebelles et facilementicirc, en avril 1186. Asan se retira au nord du Danube, où l'Alliance a demandé Coumans. Coumans participé à la plupart des opérations militaires initiées par Asen, étant l'élément le plus précieux en termes militaires (ils étaient des guerriers nomades de la profession). La nouvelle force, de l'emploi passe Asan réussi à l'été 1187. en Octobre 1187. & IcIRC; mpăratul a commencé une nouvelle offensive dans les montagnes des Balkans. pendant la campagne, le général John Cantacuzino camp a été attaqué dans la nuit Lardeea (Octobre 11) et l'expédition a échoué. Suivant corps a été mis sous le commandement d'Alexis Vranas, mais il s'est rebellé. Armée du personnel du Corps commandé par l'empereur marcha àSofia, mais offensive hivernale interrompu. Empire byzantin a perdu la région nord de la Ahtopol ligne Plovdiv-Stara Zagora. Les hostilités ont repris au printemps 1188 quand Isaac II a tenté de dompter et de la Serbie. Cet objectif a échoué, mais l'armée byzantine était en mesure d'obtenir quelques victoires, la prise en otage par Ionita, mon frèrec de la români.în deux têtes 1189, les Croisés dirigés par l'empereur Frédéric Barberousse (1152-1190) entré dans la zone Branicevo-Nis. Serbes et les Roumains ont offert leur aide contre Isaac II. Ce n'était pas terminée parce que le temps de Frédéric, je préfère maintenir des relations pacifiques avec Byzance. Asan réclamé la reconnaissance même titre imperapar Frédéric I er de ce qui ne s'est pas produit. en 1190, après avoir résolu les problèmes créés par les Croisés mars à travers les Balkans, Isaac II a commencé une nouvelle offensive contre les rebelles en Bulgarie, Anchialos et Preslav. Il fut assiégé Tarnovo, qui devint la capitale créée par le Asen frères, mais sans succès (fin1190). 1191, Isaac II reprend les campagnes, mais l'armée roumano-bulgare a remporté une grande victoire dans l'étape Trjavna par l'organisation d'une embuscade dans l'armée byzantine était en grande partie détruite. Empereur à peine réussi à échapper à l'encerclement et de retirer à Beroe (Stara Zagora). Par la suite, les Roumains et les Bulgaresu contre-offensive lancée plusieurs directions, la conquête de Varna Anchialos, Stobi Sofia, en coopération et avec jupan grande de Serbie Stefan Nemanja. en 1193 la reprise des attaques des Roumains, des Bulgares et des Coumans au sud des monts Balkans. Byzantins Varna réussi à récupérer en 1193, mais Alexis généraux Gidos et Basile Vatatzès (maîtres d'armesING Est et l'Ouest) a perdu une bataille importante à Arcadiopolis (Burgas Conseil) en 1194. en 1195 au projet d'une campagne commune contre l'Empire byzantin et la Hongrie, l'État roumain, bulgare, mais le renversement d'Isaac II Alexis Anghel III (1195-1203) a conduit à la cessation empereur conflictului.Noul décidé de poursuivre les négociations et CIRIc. achèvement de la paix, mais les négociations ont échoué et son armée conquis la région de la Thrace Asan, vallée de la rivière Struma. Il va déclencher un nouveau soulèvement en 1197 origine aroumaine leader, Dobromir Chrysos. Dans ces conditions, la seule solution trouvée par Alexis III Anghel était d'encourager les divisions entre les chefs d'Etat des sup roumano-bulgare,jinind le traître, Ivanko qui était un parent des frères Asen. Il a tué un Asan en 1196. pilote Asan laissé seul, depuis 1193 est intervenu dans les conflits entre lui et Peter. Par la suite, le pouvoir a été prise par Peter, mais il fut tué en 1197 dans des circonstances obscures. Il a suivi l'exemple plus jeune frère, loNita, qui ont continué les attaques contre l'Empire byzantin. La campagne la plus importante dans cette période a eu lieu en 1201 dans la Thrace et la côte sud. Une grande victoire a été la reprise de Varna, le 24 Mars 1201, exécuté par une machine de combat de siège. Ainsi tomba le dernier pied byzantine au nord de la chaîne de montagnes des victoires Balcani.Prin Républiqueloin de l'Empire byzantin, qui a été écrasé par les tendances centrifuges, les Roumains et les Bulgares se sont remis sous la direction d'une dynastie d'origine roumaine de l'Etat bulgare, qui a été aboli en 1018. Cet état va devenir la principale puissance dans les décennies à la suite de la péninsule balkanique à la baisse provoquée par l'invasion mongole de 1241.FragmORL de Choniates Nicétas, Histoire. A propos de Anghel Isaac, III. 3 (FHDR III, p. 269) (Bataille de l'étape Trjavna): "(Isaac II Anghel) préférant ne pas retourner la façon dont il était venu, mais à la recherche d'un autre chemin plus court que vers le bas pour Beroe (Stara Zagora) à travers des vallées là, et perdu la plupart de l'armée. (...) Parce que, je l'auraisRGA sur une route élargie à certains endroits et se livraient passage călărimii, mais il varat avec un passé militaire văiugă détroits difficiles et les montagnes. (...) Mais les barbares, comparant les deux côtés de ce qui se passe étroite, en démontrant qu'elles sont toujours prêts à accomplir quelque chose cremplis. Les soldats à la tête de la colonne avait passé sans se battre, de ne pas encore rencontré les Valaques, ils avaient traversé ce détroit. (...) Après que le roi a présenté plus difficile de Voyage à cet endroit et non plus sur l'endroit où se retirer, quand les barbares ont attaqué en grand nombre. Mais d'infanterie Rome (byzantines) ne sont pas restés les bras croisés, mais elle est obligée de fuir l'encerclement, se précipita sur la pente et a rejeté les barbares qui descendaient des hauteurs, mais il était difficile et dangereux. (...) Le fait que les ennemis de toujours maintenu leur supériorité sur leur écrasante eux et de les harceler et sont plus nombreux qu'ils sont, fait à nouveauPeada le désordre de leur propre armée. Et il est venu ici mêlée première et chacun cherchait à se sauver. "
Germana
Brutgebieten genannt pronoia (Lebensdauer gewährt im Gegenzug für Wehrdienst) begünstigte die zentrifugalen Tendenzen im Byzantinischen Reich, und Eintritt in die Armee wurde wieder für die Landwirte attraktiv. Ein solcher Bereich nannte der Kaiser Isaak II. Anghel (1185-1195) durch die beiden Führer der Rumänen in den östlichen BergenBalkan, Theodore (die dann nahm den Namen Peter) und Asan, im Herbst 1185 zerstört. Verweigerung König verwandelte sie in Rebellen und Aufruf zur Bekämpfung der Rumänen und die Bulgaren und dann beantwortet werden, weil der Anstieg des byzantinischen Staates Steuern auf diesen selben Jahr verbrachte geschlagen Eigentümer der Herde und Bauern. Revolt von & iZirkus, begann kurz vor der Schlacht an der byzantinischen Armee von Demetrius Norman, den 7. November 1185.Prima gezielte Maßnahmen Rebellen Preslav Besetzung der Stadt, der ehemaligen Hauptstadt Bulgariens. Nach seinem Scheitern, nahm Petrus und Asan Truppen Stellungen im Osten verläuft der Balkan-Gebirge, aber die byzantinische Armee hat Rebell & einfach abgelehnticirc, im April 1186. Asan zog nördlich der Donau, wo die Allianz aufgefordert Kumanen. Rumänen nahmen in den meisten militärischen Operationen initiiert von Asen, die wertvollste Element in militärischer Hinsicht (sie waren nomadische Krieger des Berufs). Die neue Kräfte gelang Asan Umstehenden Besetzung im Sommer 1187. im Oktober 1187. & IcIRC; mpăratul begann eine neue Offensive, um das Balkangebirge. während der Kampagne, General John Cantacuzino Lagers bei Nacht Lardeea (11. Oktober) und die Expedition wurde angegriffen habe. Weiter Korps unter dem Kommando von Alexios Vranas setzen, sondern er rebellierte. Armeekorps Personal vom Kaiser in Auftrag marschierteSofia jedoch unterbrochen Winter Offensive. Byzantinische Reich verlor Region nördlich der Linie-Plovdiv Stara Zagora Ahtopol. Die Feindseligkeiten wurden im Frühjahr 1188 wieder aufgenommen, wenn Isaac II zu bezwingen und Serbien versucht. Dieses Ziel ist gescheitert, aber die byzantinische Armee konnte einige Siege zu bekommen, Geiselnahme durch Ionita, mein Bruderc der beiden Köpfe români.în 1189, führte die Kreuzfahrer durch Kaiser Friedrich I. Barbarossa (1152-1190) in das Gebiet Branicevo-Nis. Serben und Rumänen haben Unterstützung gegen Isaac II angeboten. Dies war nicht abgeschlossen, weil die Zeit Friedrichs I. lieber friedliche Beziehungen mit Byzanz zu halten. Asan behauptete sogar, den Titel Erkennungsalgorithmusvon Friedrich I. von was nicht geschehen ist. im Jahre 1190, nachdem die Probleme durch die Kreuzfahrer unter geschaffen gelöst Marsch durch den Balkan, begann Isaac II eine neue Offensive gegen Rebellen in Bulgarien, Anchialos und Preslav. Es war Tarnovo, die Hauptstadt von den Brüdern Asen geschaffen wurde belagert, aber ohne Erfolg (Ende1190). 1191, wieder aufgenommen Isaac II Kampagnen, sondern die rumänisch-bulgarische Armee habe einen großen Sieg in Trjavna Schritt durch die Organisation von einem Hinterhalt in der byzantinischen Armee wurde weitgehend zerstört. Kaiser kaum gelungen, zu entkommen und Einschließung zu entziehen Beroe (Stara Zagora). Danach sind die Rumänen und Bulgarenu Gegenoffensive gestartet mehreren Richtungen, erobern Varna Anchialos, Stobi Sofia, in Zusammenarbeit und mit großer jupan Serbien Stefan Nemanja. im Jahre 1193 wieder Angriffe Rumänen, Bulgaren und Rumänen südlich des Balkan-Gebirge. Varna Byzantiner gelungen, im Jahre 1193 zu erholen, aber Alexios Gidos Generäle und Basil Vatatzes (Waffe MeisterIng. Ost und West) eine große Schlacht verloren zu Arkadiopolis (Burgas Council) im Jahr 1194. im Jahre 1195 zur Gestaltung einer gemeinsamen Kampagne gegen das Byzantinische Reich und Ungarn, die rumänisch-bulgarische Staat, sondern die Ablagerung von Isaac II Alexios III Anghel (1195-1203) führte zur Einstellung conflictului.Noul Kaiser beschlossen, die Verhandlungen zu führen und icirc. Abschluss des Friedens, aber die Verhandlungen gescheitert und seine Armee eroberte das Gebiet von Asan Thrakien, Struma-Tal. Es wird einen weiteren Aufstand im Jahre 1197 das führende aromunischen Herkunft, Dobromir Chrysos auslösen. Unter diesen Bedingungen, die einzige Lösung von Alexios III Anghel gefunden wurde, um Spaltungen zwischen Staatsoberhäupter der rumänisch-bulgarischen, sup fördernjinind der Verräter Ivanko, der ein Verwandter der Brüder Asen war. Es tötete ein Asan im Jahre 1196. Asan blieb der einzige Fahrer seit 1193 im Konflikt zwischen ihm und Peter eingegriffen. Danach wurde die Macht von Peter getroffen, aber er war im Jahre 1197 unter ungeklärten Umständen ums Leben. Der jüngere Bruder bei der Verwaltung gefolgt, loNita, dass Angriffe auf das byzantinische Reich fortgesetzt. Die wichtigste Kampagne in dieser Zeit fand in 1201 in Thrakien und die Südküste. Ein großer Sieg war die Rückeroberung der Stadt Varna am 24. März 1201, durch eine Belagerung Kampfmaschinen ausgeführt. So fiel der letzte byzantinische Stützpunkt nördlich von den Bergen Balcani.Prin Reihe von Siegen Republikweg von der Byzantinischen Reiches, die durch die zentrifugalen Tendenzen, Rumänen und Bulgaren unter der Führung von einer Dynastie von rumänischer Herkunft erholt haben, die bulgarischen Staates im Jahre 1018 abgeschafft wurde zerquetscht wurde. Dieser Zustand wird die wichtigste Macht geworden folgenden Jahrzehnten der Balkanhalbinsel, um den Rückgang durch die Invasion der Mongolen 1241.Fragm verursachtENT des Niketas Choniates, Geschichte. Über Isaac Anghel, III. 3 (FHDR III, S. 269) (Battle of Schritt Trjavna): "(Isaac II Anghel) lieber nicht auf die Art, wie er gekommen war, zurück, sondern auf der Suche nach einem anderen Weg kürzer, die bis Beroe (Stara Zagora) durch Täler gibt, und verlor den größten Teil der Armee. (...) Da muss ichRGA auf einer Autobahn in Plätze erweitert und frönte călărimii Durchgang, aber er vârât mit einem militärischen Vergangenheit văiugă schwierigen Lage und die Berge. (...) Aber die Barbaren, erscheinen für beide Seiten, dass der schmale Pässe, die zeigen, dass sie immer bereit sind, etwas zu erreichen cgefüllt. Soldaten an der Spitze der Kolonne ohne Kampf vorüber war, für die noch nicht erfüllt die Walachen, hatten sie durch diese Meerenge übergeben. (...) Nachdem der König vorgelegt hat erschwert, dass Ort und nicht auf denen sich zurückzuziehen, wenn Barbaren in großer Zahl angegriffen gereist. Aber Infanterie Rom (Byzanzs) nicht mit verschränkten Armen zu bleiben, aber sie ist gezwungen, Einkesselung zu entgehen, stürzte den Abhang hinauf und lehnte die Barbaren, die von den Höhen kam, obwohl der Arbeit war hart und gefährlich. (...) Die Tatsache, dass immer behauptet Feinde ihre Überlegenheit über sie, sie zu überfordern und sie zu belästigen und zahlreicher sind, als sie neu sind, machtePeada die Unordnung, ihre eigene Armee. Und kam hier zuerst Angriffslinie, und jeder versucht, sich zu retten. "
Rusa
гнездовых участков называется Прония (присвоен жизни в обмен на военную службу) призвал центробежные тенденции в византийской империи, и зачисления в армию вновь стал привлекательным для фермеров. Одним из таких направлений было названо император Исаак II Ангел (1185-1195) в двух лидеров румын в горах на востокеБалканы, Теодор (который затем принял имя Петра) и Асан, осенью 1185. Отказ царя превратила их в повстанцами и призыв к борьбе за румын и болгар, а затем ответил, потому что волна византийских государственных налогов, проведенное в том же году он ударил владельцы этих стад и крестьян. Восстание и яцирка, незадолго до начала битвы в Нормандии и византийской армией в Димитрий от 7 ноября 1185.Prima действий повстанческих целевых оккупации Преслав город, бывший столицей Болгарии. После неудачи войск и Асан Петра заняли позиции в восточной части Балкан, но легко проходит византийской армии отверг повстанцев иicirc, в 1 апреля 186. Асан отступил к северу от Дуная, где просил половцы альянса. Половцы приняли участие в большинстве военных операций инициирован Асен, как наиболее ценный элемент с военной точки зрения (они были кочевники, воины по профессии). Новые силы, Асан прохожих управляемых оккупации летом 1187. в октябре 1187. И IcIRC; mpăratul начал новое наступление на Балканы. во время избирательной кампании генерал Джон Кантакузино лагерь подвергся нападению ночью Lardeea (11 октября), и экспедиция провалилась. Следующий корпус был поставлен под командованием Алексея Vranas, но он восстал. Армейского корпуса персонала по заказу императора пошли наСофия, но прервал наступление зимы. Византийская империя потеряла северном районе линейно-Пловдив-Стара Загора Ахтополь. Военные действия были возобновлены весной 1188, когда Исаак II пытался покорить и Сербии. Эта цель не удалась, но византийской армии удалось получить некоторые победы, захват в заложники в Ионицэ, мой братС двумя головами români.în 1189, крестоносцы под предводительством императора Фридриха I Барбароссы (1152-1190) вошли в район Branicevo-Ниш. Сербы и румыны предложили свою помощь против Исаака II. Это не было завершено из-за времени Фредерик, я предпочитаю, чтобы поддерживать мирные отношения с Византией. Асан даже утверждали, алгоритм название признаниеФридрих Я из которых еще не произошло. в 1190 году, решив проблемы, связанные с крестоносцами поход через Балканы, Исаака II, начал новое наступление против повстанцев в Болгарии, Анхиалос и Преслав. Он был осажден-Тырново, который стал столицей созданной братьями Асен, но без успеха (на конец1190). 1191, Исаака II возобновил кампаний, но румыно-болгарской армии одержали великую победу на этапе Trjavna путем организации засады в византийской армии в значительной степени разрушена. Император едва удалось избежать окружения и отойти на Берое (Стара Загора). После этого, румын и болгарУ начала контрнаступления нескольких направлениях, завоевывая Анхиалос Варна, София Stobi, в сотрудничестве и с большим jupan Сербии Стефан Неманя. В 1193 возобновил атаки румын, болгар и печенегов к югу от Балканских гор. Варна византийцев удалось восстановить в 1193, но Алексей пакет генерируется генералов и Василия Ватац (оружие мастеровING восток и запад) лишились основных бой Аркадиополе (Бургас Совета) в 1194. в 1195 году для разработки совместной кампании против Византии и Венгрии, румыно-болгарского государства, а отложения Исаак II Ангел Алексей III (1195-1203) привела к прекращению conflictului.Noul император решил вести переговоры и icirC. Завершение мира, но переговоры провалились и его армия захватила Асан области Фракия, Струма в долине реки. Там вызовет новое восстание в 1197 году ведущими аромунов происхождения, Добромир Chrysos. В этих условиях единственный выход найден Алексей III Ангел том, чтобы содействовать разделению между государственными руководителями румыно-болгарской, поддержкуjinind предатель Иванко, который был в родственных отношениях с братьями Асен. Он убил Асан в 1196. Асан остался только водитель с 1193 вмешивался в конфликты между ним и Петром. После этого власти было принято в Питер, но он был убит в 1197 при невыясненных обстоятельствах. Он следовал привести младший брат, вотНита, продолжающимися нападениями на Византийской империи. Наиболее важной кампании в этот период произошло в 1201 во Фракии и южного побережья. Большой победой стало вернуть Варна на 24 марта 1201, выполненные с помощью машины сражения осады. Так упала последнего византийского плацдарм к северу от гор строку победы Balcani.Prin Республикиот Византийской империи, которая была подавлена центробежные тенденции, румыны и болгары восстановить под руководством династии румынского происхождения болгарского государства, которая была упразднена в 1018 году. Это государство станет основным власти в течение десятилетий после Балканского полуострова спад, причиной которого монгольского нашествия 1241.FragmЛОР от Никита Хониат, История. О Исаак Ангел, III. 3 (FHDR III, стр. 269) (Битва шаг Trjavna): "(Исаак II Ангел) предпочитают не возвращаться, как он пришел, но смотрел в другую сторону, короткий, далее до Берое (Стара Загора) через долинах, и потерял большую часть армии. (...) Потому что, я должен былRGA на шоссе расширены в тех местах и предавались călărimii проход, но он ВАРАТ с военным прошлым văiugă тяжелом положении и в горах. (...) Но варвары, возникающих по обе стороны узкой проходит, показывая, что они всегда готовы сделать что-то сзаполнены. Солдаты во главе колонны прошли без боя, потому что не встречал еще влахов, они прошли через этот пролив. (...) После царь представил труднее в том месте и не имеют о том, где путешествовали на пенсию, когда варвары напали в больших количествах. Но пехоты Рим (Византийскойа) не осталось, сложа руки, но она вынуждена бежать окружения, бросился вверх по склону и отклонил варваров, которые спустились с высот, хотя она была тяжелой и опасной работе. (...) То, что враги всегда поддерживал свое превосходство над ними, подавляющее их и преследуя их и являются более многочисленными, чем они, об обновленииpeadă беспорядок в свою армию. И это продолжалось первое свалка, и каждый стремится сохранить себя ".
Portugheza
áreas de reprodução chamado pronoia (concedido vida em troca de serviço militar) favoreceram as tendências centrífugas no Império Bizantino, e alistamento no exército voltou a ser atraente para os agricultores. Uma dessas áreas foi chamado o Imperador Isaac II Anghel (1185-1195) para os dois líderes dos romenos nas montanhas do lesteBalcãs, Theodore (que então tomou o nome de Peter) e Asan, no Outono de 1185. Recusa rei transformou-os em rebeldes e convite à luta para os romenos e os búlgaros e, em seguida, respondeu, porque o aumento de impostos bizantino do estado gastou no mesmo ano, ele bateu os donos destes rebanhos e camponeses. Revolta de & icirco, começou pouco antes da Batalha da Normandia e do exército bizantino em Dimitri de 07 de novembro de acção 1185.Prima alvo rebeldes Preslav ocupação da cidade, antiga capital da Bulgária. Após seu fracasso, Peter e Asan tropas tomaram posições nos passes oriental da cordilheira dos Balcãs, mas o exército bizantino rejeitou rebelde e facilmenteicirc, em abril de 1186. Asan recuou ao norte do Danúbio, onde a aliança pediu Cumans. Cumans participou em mais operações militares iniciadas por Asen, sendo o elemento mais valioso em termos militares (eram guerreiros nômades da profissão). As novas forças, os circunstantes Asan conseguiu ocupação no Verão de 1187. em outubro de 1187. E IcIRC; mpăratul iniciou uma nova ofensiva para os Balcãs. durante a campanha, o general John Cantacuzino acampamento foi atacado na noite Lardeea (11 de outubro) ea expedição fracassou. Próximo corpo foi colocado sob o comando do Aleixo Vranas, mas ele se rebelou. pessoal do Exército encomendado pelo imperador marcharam paraSofia ofensiva de inverno, mas interrompido. O Império Bizantino perdeu região norte da linha de Plovdiv-Stara Zagora Ahtopol. As hostilidades foram retomadas, na Primavera de 1188, quando Isaac II tentaram subjugar e Sérvia. Este objectivo falhou, mas o exército bizantino foi capaz de obter algumas vitórias, tomada de reféns por Ionita, meu irmãoc do români.în duas cabeças 1189, os cruzados liderados pelo imperador Frederico I Barbarossa (1152-1190) entrou na área Braničevo-Nis. Os sérvios e os romenos têm oferecido apoio contra Isaac II. Esta não foi concluída porque o tempo Frederick prefiro manter relações pacíficas com Bizâncio. Asan ainda afirmou que o algoritmo de reconhecimento de títuloFrederico I de que não aconteceu. em 1190, depois de ter resolvido os problemas criados pelos Cruzados marcha através dos Balcãs, Isaac II iniciou uma nova ofensiva contra os rebeldes na Bulgária, e Anchialos Preslav. Ela foi assediada Tarnovo, que se tornou a capital criado pelo Asen irmãos, mas sem sucesso (final1190). 1191, Isaac II retomou as campanhas, mas o exército romeno, búlgaro conquistou uma grande vitória na etapa Trjavna através da organização de uma emboscada do exército bizantino em grande parte destruído. Imperador quase conseguiu escapar do cerco e retirar a Beroe (Stara Zagora). Posteriormente, os romenos e búlgarosu contra-ofensiva lançada várias direções, conquistando Varna Anchialos, Stobi Sofia, em cooperação e com grande jupan da Sérvia Stefan Nemanja. em 1193 retomou os ataques romenos, búlgaros e Cumans sul das montanhas dos Balcãs. Varna bizantinos conseguiu recuperar em 1193, mas os generais Aleixo Gidos e Basil Vatatzes (mestres de armasing a leste e oeste) perderam uma grande batalha para Arcadiópolis (Burgas Conselho) em 1194. em 1195 para criar uma campanha conjunta contra o Império Bizantino e da Hungria, Roménia, Bulgária estado, mas a deposição de Isaac II Aleixo III Anghel (1195-1203), levou à cessação conflictului.Noul imperador decidiu realizar as negociações e ICIRc. conclusão da paz, mas as negociações falharam e seu exército conquistaram a área Asan da Trácia, Struma vale do rio. Em 1197 haverá outro líder desencadear revolta origem aromeno, Dobromir Chrysos. Nestas condições, a única solução encontrada por Aleixo III Anghel foi promover divisões entre os líderes do estado do sup Romeno-Búlgaro,jinind o traidor Ivanko, que era um parente dos irmãos Asen. Ele matou um Asan em 1196. Asan permaneceu o único piloto desde 1193 interveio em conflitos entre ele e Peter. Depois que o poder foi tomado por Peter, mas ele foi morto em 1197 em circunstâncias pouco claras. Ele seguiu a levar o irmão mais novo, eisNita, que continuaram os ataques contra o Império Bizantino. A campanha mais importante neste período ocorreu em 1201 na Trácia e na costa sul. Uma grande vitória foi a recaptura de Varna em 24 de março de 1201, executado através de uma máquina de batalha de cerco. Assim caiu o último ponto de apoio bizantino ao norte das montanhas Balcani.Prin seqüência de vitórias Repúblicalonge do Império Bizantino, que foi esmagado por forças centrífugas, romenos e búlgaros têm recuperado, sob a liderança de uma dinastia de origem romena Estado búlgaro, que foi abolida em 1018. Este estado será a principal potência nas décadas seguintes a península balcânica para o declínio causado pela invasão mongol da 1241.FragmOtorrinolaringologia do Nicetas Choniates, História. Sobre Anghel Isaac, III. 3 (FHDR III, p. 269) (Batalha da etapa Trjavna) (Anghel Isaac II) preferiu não voltar pelo mesmo caminho que ele havia chegado, mas olhando para o outro caminho mais curto que até Beroe (Stara Zagora) através de vales de lá, e perdeu a maioria do exército. (...) Porque, eu deveria terRGA em uma estrada aumentou em locais e passagem călărimii desejos, mas ele vârât com um passado militar văiugă estreitos e difíceis montanhas. (...) Mas os bárbaros, ocorrendo em ambos os lados do estreito que passa, mostrando que eles estão sempre prontos a realizar algo cpreenchidos. Soldados na cabeça da coluna passou sem uma luta, não para ainda conheceu o Vlachs, eles passaram por este estreito. (...) Depois que o rei apresentou mais difícil na medida em que lugar e não ter viajado de onde se aposentar, quando bárbaros atacaram em grande número. Mas infantaria Roma (bizantinos) não ficou de braços cruzados, mas ela, esforçando-se para escapar do cerco, correu até a ladeira e rejeita os bárbaros que desceu das alturas, mas o trabalho era duro e perigoso. (...) O fato de que os inimigos sempre manteve sua superioridade sobre eles, sobrecarregá-los e molestá-los e são mais numerosas do que são feitos a rePeada a desordem de seu próprio exército. E vim aqui brigar em primeiro lugar e cada um procurou salvar-se. "
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie