Declinul puterii Bulgariei după moartea ţarului Simeon (927) a permis desprinderea de sub dominaţia acestui stat a unui voievodat românesc din Banat, care în jurul anului 934, pe când era condus de Glad, a suferit o agresiune din partea ungurilor care atacau Bulgaria. Voievodatul a supravieţuit, şi în ultimii ani ai secolului al X-lea a ajuns să se extindă la nord de Mureş. Informaţiile din Legenda Sf. Gerard dezvăluie o evoluţie către structuri feudale. Condu­cătorul acestui voievodat, Ahtum (probabil khazar de origine), se aflase în dependenţă faţă de ducele ungur Geza, dar s-a aliat apoi cu Bulgaria refăcută vremelnic sub ţarul Samuel (976-1014). Foarte probabil, campania lui Samuel în Dalmaţia din 997, cu întoarcere prin Serbia, a stimulat şi desprinderea lui Ahtum de sub dominaţia ducelui Vajk (viitorul rege Ştefan I). Ahtum s-a botezat la Vidin pe când acest oraş încă nu fusese cucerit de Imperiul Bizantin (1002). Fiindcă Ştefan I s-a aliat cu Bizanţul în războiul contra Bulgariei, un conflict cu Ahtum era inevitabil. Motivul războiului a fost uzurparea de către Ahtum a dreptului lui Ştefan I de a. vămui sarea transportată pe Mureş.

Datarea conflictului este controversată. Deoarece Legenda Sf. Gerard sugerează că numirea acestui episcop la Morisena a avut loc la scurt timp după conflict, cei mai mulţi istorici au datat evenimentele în 1027-1028, susţinând în acelaşi timp că Ahtum ar fi fost aliat al Bizanţului. Este adevărat că această alianţă se poate deduce din acelaşi izvor, dar ea nu avea sens, deoarece în acea perioadă relaţiile Imperiului Bizantin cu Ungaria erau paşnice. Dimpotrivă, în

 

1027 ambele state se confruntaseră cu un atac al pecenegilor. Din aceste motive, alţi istorici consideră că evenimentele s-au petrecut atunci când conflictul bizantino-bulgar s-a repercutat şi la nord de Dunăre. în această variantă, datarea conflictului este 1003-1004. Conflictul dintre Antum şi Ştefan I a fost un episod al războiului purtat de Imperiul Bizantin împreună cu ungurii împotriva Bulgariei, pentru dominaţia în zona Vidin-Branicevo.

Comandantul armatei lui Antum, Chanadin (Csanad), fiind acuzat că ar intenţiona să-şi ucidă stăpânul, a fugit la Ştefan I. Trădarea lui Chanadin arată că autoritatea ducelui Ahtum asupra feudalilor locali nu era consolidată. Astfel, regele Ungariei a găsit o ocazie favorabilă de a-1 ataca pe Ahtum şi 1-a numit pe Chanadin în fruntea unei oşti care a fost trimisă spre reşedinţa lui Ahtum, Morisena (numele reflectă o formă românească Mureşana; în prezent, Cenad). Trupele puse sub comanda lui Chanadin au trecut Tisa, dar au fost respinse şi s-au deplasat spre Szoreg şi Kukuner (localitate dispărută, la 10 km sud-vest de Morisena). Tabăra lui Chanadin a fost instalată pe dealul Oroszlanos, iar cea a lui Ahtum pe Câmpul Negru. Chanadin a declanşat un atac de noapte, care a surprins nepregătită tabăra lui Ahtum. Bătălia s-a terminat cu victoria lui Chanadin, iar Ahtum a fost prins şi ucis. După retragerea în dezordine a trupelor acestuia, oastea lui Chanadin a ocupat cetatea Morisena şi probabil şi cea de la Arad-Vladimirescu. Chanadin a fost numit comite în locul lui Ahtum, ca vasal al lui Ştefan I. Cetatea Morisena a primit numele său.

Fragment din Legenda Sf. Gerard, cap. 10: „(Chanadin) adunând astfel oastea, ieşiră cu toţii la război şi, trecând Tisa, porniră luptă cu Ahtum şi oastea lui. Şi se făcu zarvă mare şi larmă şi ţinu războiul până la amiază şi căzură răniţi de amândouă părţile mulţi. Iar oastea lui Chanadin se ascunse fugind în desişurile din Kukuner şi în Szoreg şi în tot ţinutul Kanisza până la Tisa, iar

 

Chanadin în acea noapte tăbărî într-un deal, care pe urmă se chemă Oroszlanos. Iar Antum îşi aşeză tabăra pe o câmpie, anume Nagyenez, şi iscoadele veghind de amândouă părţile alergau de ici, colo. (...) Şi în acea noapte năvăliră asupra oştii lui Ahtum, care stătea pe câmp şi o făcură să dea dosul. Iar Ahtum fu ucis pe câmpul de bătaie de oastea lui Chanadin".


Categorie
  • Categorie:Razboaiele Romanilor
Fotografii

Stefan al Ungariei

Stefan al Ungariei
Engleza
Decline in power after the death of Bulgaria Tsar Simeon (927) allowed the separation of state domination of the Romanian principality Banat which around 934, while it was headed by Glad, suffered an attack of the Hungarians who attacked Bulgaria. Voivodeship survived, and in recent years of the tenth century came to be extended northMureş. Legend of St. Gerard disclose information developed by feudal structures. The leader of the principality, Ahtum (probably Khazar origin), is the dependence of Duke Geza Magyar, but then allied with Bulgaria restored temporarily under Tsar Samuel (976-1014). Very likely, Samuel campaign in Dalmatia in 997, with return pParents Serbia and stimulated detachment from the domination of Duke Vajk Ahtum (later King Stephen I). Ahtum was baptized in Vidin on the city was not yet conquered the Byzantine Empire (1 002). For Stephen I was allied with Byzantium in the war against Bulgaria, a conflict with Ahtum was inevitable. Ground war was usurped by the law AhtumStephen A. I filch salt carried on the Mures. Dating is controversial conflict. Because St. Gerard Legend suggests that the appointment of the bishop Morisena occurred shortly after the conflict, most historians have dated events in 1027-1028, while claiming that it was Ahtum ally of Byzantium. It is true that thebinders can be inferred from the same source, but it does not make sense, because at that time relations with Hungary Byzantine Empire was peaceful. Conversely, in 1027 both countries are confronted with an attack Pechenegs. For these reasons, other historians consider that the events happened when the Byzantine-Bulgarian conflict has passed and noRow Danube. in this version, dating is 1003-1004 conflict. Ahtum conflict between Stephen and I were an episode of the war waged by the Byzantine Empire with the Hungarians against Bulgaria for dominance in the Vidin-Branicevo. Ahtum's army commander, Chanadin (Pusztas), being accused intended to kill master , afStephen I. ugit's Betrayal Ahtum Chanadin shows that the feudal duke local authority was not consolidated. So, king of Hungary has found a favorable opportunity to attack a Ahtum and has appointed a head of a Chanadin armies which were sent to the residence of Ahtum, Morisena (the name reflects a Romanian form Muresan; currently Cenad) . Troopput them under his command went Chanadin Tisza, but were rejected and went to Szoreg and Kukuner (extinct village, 10 km southwest of Morisena). Chanadin's camp has been installed on the hill Oroszlanos and that of the field Ahtum Black. Chanadin triggered a night attack, which caught unprepared Ahtum's camp. The battle ended in victory luand Chanadin and Ahtum was caught and killed. After the withdrawal of its troops in disarray, his army occupied the city Morisena Chanadin and probably the Arad-Vladimirescu. Chanadin commit was appointed in his place Ahtum, as vassal of Stephen I. Morisena city got its name. Extract from the Legend of St. Gerard, Ch. 10 "(Chanadin) thus adding OAStea, went out to all war and passing Tisza, start fighting Ahtum and his army. And he made great fuss and tumult and war lasted until noon and fell many wounded of both sides. And his army fleeing Chanadin is hidden in thickets of Kukuner and in all the country Szoreg Kanisza by Tisza and & NBSp; Chanadin bivouac that night in a hill, which then is summoned Oroszlanos. And he pitched Ahtum a field, namely Nagyenez and spies watching the running of both parties here and there. (...) And that night's armies overran the Ahtum, which stood on the field and give back făcură. And Ahtum was killed on C & ACIRC; mpul Chanadin battle of his army. "
Spaniola
Disminución en el poder tras la muerte del zar Simeón de Bulgaria (927) permitió la separación de dominación estatal de un principado rumano de Banat, en donde alrededor de 934, cuando fue dirigido por Glad, sufrió la agresión atacando húngaros Bulgaria. Voivodeship sobrevivido, y en los últimos años del siglo X llegó a extenderse hacia el norteMureş. La leyenda de San Gerardo divulgar la información desarrollada por la estructura feudal. El líder del principado, Ahtum (probablemente de origen Khazar), es la dependencia del duque Geza Magyar, pero luego se alió con Bulgaria restauró de manera temporal bajo el zar Samuel (976-1014). Es muy probable, Samuel campaña en Dalmacia en el 997, con p de retornoLos padres Serbia y desprendimiento estimulado por la dominación de Ahtum Vajk Duque (posteriormente el rey Esteban I),. Ahtum fue bautizado en la ciudad de Vidin aún no estaba vencido al Imperio Bizantino (1002). Stephen porque se alió con Bizancio en la guerra contra Bulgaria, con el conflicto Ahtum era inevitable. la guerra de tierra fue usurpada por la ley AhtumStephen A. Seguí sal Filch Mures. Dating es el conflicto de controversia. Debido a que San Gerardo leyenda sugiere que el nombramiento del obispo Morisena se produjo poco después del conflicto, la mayoría de los historiadores han fechado los acontecimientos en 1027-1028, al tiempo que afirmaba que era aliado Ahtum de Bizancio. Es cierto que elaglutinantes se puede deducir de la misma fuente, pero no tiene sentido, porque en ese momento las relaciones con Hungría Imperio Bizantino fue pacífica. Por el contrario, en 1027 ambos países se enfrentan a un ataque pechenegos. Por estas razones, otros historiadores consideran que los hechos ocurrieron cuando el conflicto entre bizantinos y búlgaros ha pasado y noFila Danubio. en esta versión, que data es 1003-1004 conflicto. Ahtum conflicto entre Stephen y yo estábamos un episodio de la guerra emprendida por el Imperio bizantino con los húngaros contra Bulgaria en el Vidin-para. Ahtum de comandante del ejército Braničevo dominación, Chanadin (Pusztas), siendo acusado tenía la intención de matar a maestra , afTraición Stephen I. ugit de Ahtum Chanadin muestra que la autoridad del duque feudal local no estaba consolidada. Así, el rey húngaro encontró una oportunidad para atacar y un Chanadin Ahtum ha nombrado a la cabeza de los ejércitos que fueron enviadas a la residencia de Ahtum, Morisena (el nombre refleja una forma Muresan rumano, actualmente Cenad) . Tropalos puso bajo su mando fue Chanadin Tisza, pero fueron rechazados y se fue a Szoreg y Kukuner (pueblo extinto, 10 km al suroeste de Morisena). Chanadin campamento ha sido instalado en el Oroszlanos colina y la de Ahtum el campo Negro. Chanadin desencadenó un ataque nocturno, lo que llamó el campamento preparado de Ahtum. La batalla terminó con la victoria luy Chanadin Ahtum y fue capturado y asesinado. Después de la retirada de sus tropas en desorden, el ejército Chanadin ocuparon la ciudad y probablemente Morisena de Arad Vladimirescu. Chanadin cometer fue nombrado en su lugar Ahtum, como vasallo de Stephen I. Morisena ciudad obtuvo su nombre. Extracto de la Leyenda de San Gerardo, cap. 10 "(Chanadin) aumentando así la OEAté, se fueron a la guerra y todos, cruzando el río Tisza, empiezan a luchar Ahtum y su ejército. E hizo grito en el cielo y el tumulto y la guerra duró hasta el mediodía y cayeron muchos heridos de ambos lados. Y su ejército huyen Chanadin está oculto entre matorrales Kukuner y en todo el país Szoreg Kanisza por Tisza y & nbsp; vivac Chanadin esa noche en una colina, la cual se convoca Oroszlanos. Y lanzó Ahtum un campo, a saber Nagyenez, y los exploradores miran desde ambos lados a correr de aquí y allá. (...) Y que los ejércitos invadieron la noche Ahtum, que estaba en el campo y devolver făcură. Y Ahtum fue asesinado en I + ACIRC; mpul Chanadin de la pistola del ejército.
Italiana
Il declino del potere dopo la morte di Bulgaria zar Simeon (927) ha permesso la separazione di dominazione dello stato di un principato romeno di Banat, dove circa 934, mentre era diretto da Felice, ha subito l'aggressione attaccando ungheresi Bulgaria. Voivodato di sopravvissuti, e negli ultimi anni del X secolo, è venuto a estendere nordMureş. La leggenda di San Gerardo divulgare le informazioni sviluppate dalla struttura feudale. Il leader del principato, Ahtum (probabilmente di origine Khazar), è la dipendenza del duca Geza Magyar, ma poi si alleò con la Bulgaria ripristinato temporaneamente sotto lo zar Samuele (976-1.014). Molto probabilmente, la campagna Samuel in Dalmazia nel 997, con p ritornoI genitori della Serbia e stimolato distacco dal dominio del duca Vajk Ahtum (poi re Stefano I). Ahtum fu battezzato a Vidin sulla città non era ancora conquistato l'impero bizantino (1002). Stephen perché ero alleato con Bisanzio nella guerra contro la Bulgaria, con il conflitto Ahtum era inevitabile. guerra di terra è stato usurpato dalla legge AhtumStephen A. I Gazza sale a bordo del Mures. Dating è il conflitto controverso. Perché San Gerardo La leggenda suggerisce che la nomina del vescovo Morisena avvenuto poco dopo il conflitto, molti storici hanno datato eventi 1027-1028, pur sostenendo che era alleato Ahtum di Bisanzio. E 'vero che laleganti si può dedurre dalla stessa fonte, ma non ha senso, perché a quel tempo i rapporti con l'impero bizantino l'Ungheria è stata pacifica. Al contrario, nel 1027 entrambi i paesi sono di fronte a un attacco Peceneghi. Per queste ragioni, altri storici ritengono che gli eventi si è verificato durante il conflitto bulgaro-bizantino è passato e nonRow Danubio. in questa versione, datata 1003-1004 è conflitto. Ahtum conflitto tra Stefano e io eravamo un episodio della guerra condotta da parte dell'Impero bizantino, con gli ungheresi contro la Bulgaria per il dominio nel-Vidin Braničevo. Ahtum il comandante dell'esercito, Chanadin (Pusztas), accusato intenzione di uccidere master , AFTradimento Stephen UGIT I.'s Duke Ahtum Chanadin dimostra che l'autorità non è stata consolidata signori locali. Così, il re ungherese trovato l'occasione di attaccare Ahtum e ha nominato un capo di un esercito Chanadin che sono stati inviati alla residenza di Ahtum, Morisena (il nome riflette una forma rumeno Muresan, attualmente Cenad) . Truppemetterli sotto il suo comando attraversato il Chanadin Tisza, ma sono stati respinti e andò a Szoreg e Kukuner (villaggio estinto, 10 km a sud ovest di Morisena). Chanadin campo è stato installato sul Oroszlanos collina e che del campo Ahtum Nera. Chanadin innescato un attacco notturno, che prese campo impreparati Ahtum's. La battaglia si concluse con la vittoria lue Chanadin e Ahtum è stato catturato e ucciso. Dopo il ritiro delle sue truppe in disordine, l'esercito di Chanadin ha occupato la città e, probabilmente, Morisena da Arad Vladimirescu. Chanadin commettere è stato nominato al suo posto Ahtum, come vassallo di I. Morisena città Stephen ha preso il nome. Estratto della leggenda di S. Gerardo, cap. 10 "(Chanadin), aggiungendo così OAStè, andarono alla guerra e tutti, passando Tisa Ahtum e si mise in lotta con il suo esercito. E ha fatto scalpore e grande tumulto e la guerra durò fino a mezzogiorno ed è caduto molti feriti di entrambe le parti. E il suo esercito in fuga Chanadin è nascosto in boschetti di Kukuner e in tutto il paese Szoreg Kanisza da Tisza e & nbsp; bivacco Chanadin quella notte in una collina, che poi è convocato Oroszlanos. E ha lanciato Ahtum un campo, vale a dire Nagyenez, e scout a guardare da entrambi i lati correvano qua e là. (...) E che gli eserciti della notte hanno sorpassato il Ahtum, che si trovava sul campo e restituire făcură. E Ahtum è stato ucciso per la R & ACIRC; mpul della sua pistola esercito Chanadin.
Franceza
Baisse du pouvoir après la mort de la Bulgarie tsar Siméon (927) a permis la séparation de la domination étatique d'une principauté roumaine de Banat, dont environ 934, alors qu'il était dirigé par Glad, il a subi l'intimidation des Hongrois qui ont attaqué la Bulgarie. Voïvodie survécu, et ces dernières années du Xe siècle vint à être étendu au nordMureş. Légende de saint Gérard divulguer des informations développées par la structure féodale. Le chef de la principauté, Ahtum (probablement d'origine Khazar), est la dépendance à l'égard du duc Géza Magyar, mais alors alliée avec la Bulgarie rétabli temporairement sous le tsar Samuel (976-1014). Très probablement, la campagne de Samuel en Dalmatie en 997, avec p retourLes parents Serbie et stimulé le détachement de la domination du duc Vajk Ahtum (plus tard, Stephen King I),. Ahtum a été baptisé à Vidin sur la ville n'était pas encore conquis l'Empire byzantin (1002). Stephen parce que j'étais avec Byzance alliés dans la guerre contre la Bulgarie, avec le conflit Ahtum était inévitable. guerre au sol a été usurpé par la loi AhtumStephen R. Je dérober sel à bord du Mures. Datation est controversée conflit. Parce que saint Gérard légende veut que la nomination de l'évêque Morisena a eu lieu peu après le conflit, la plupart des historiens ont dater les événements de 1027-1028, tout en affirmant qu'il était l'allié Ahtum de Byzance. Il est vrai que laliants peut être déduite de la même source, mais il n'a pas de sens, parce qu'à ce moment les relations avec la Hongrie Empire byzantin a été pacifique. Inversement, en 1027 les deux pays sont confrontés à une attaque Petchenègues. Pour ces raisons, d'autres historiens estiment que les événements se sont produits lorsque le conflit byzantino-bulgare a adopté et aucunDanube Row. Cette variante est un conflit datant de 1003 à 1004. Ahtum conflit entre Stephen et moi avons été un épisode de la guerre menée par l'Empire byzantin avec les Hongrois contre la Bulgarie pour la domination du Vidin-Branicevo. Ahtum du commandant de l'armée, Chanadin (puszta), étant accusé avait l'intention de tuer maître , afStephen's Betrayal ugit Chanadin je montre que l'autorité locale féodaux sur Duke Ahtum a été consolidé. Ainsi, un roi de Hongrie trouvé une occasion d'attaquer et un Chanadin Ahtum a nommé le chef des armées qui ont été envoyés à la résidence de Ahtum, Morisena (le nom reflète une forme Muresan roumain, actuellement Cenad) . Troupeles mettre sous son commandement se Chanadin Tisza, mais ont été rejetées et se rendit à Szoreg et Kukuner (village disparu, 10 km au sud de Morisena). Chanadin camp a été installé sur la colline et Oroszlanos celle du champ Ahtum Noire. Chanadin déclenché une attaque de nuit, qui a attrapé le camp dépourvu de Ahtum. La bataille s'est terminée par la victoire LUet Chanadin et Ahtum a été attrapé et tué. Après le retrait de ses troupes en déroute, l'armée Chanadin occupèrent la ville et probablement d'Arad Morisena Vladimirescu. Chanadin commettre a été nommé à sa place Ahtum, comme vassal de Stephen I. Morisena ville tire son nom. Extrait de la Légende de saint Gérard, Ch. 10 "(Chanadin) ajoutant ainsi de l'OEAthé, sortit à toutes les guerres et passant Tisza, commencent à se battre Ahtum et son armée. Et il a fait grand bruit et le tumulte et la guerre a duré jusqu'à midi, et a diminué de nombreux blessés des deux côtés. Et son armée en fuite Chanadin est caché dans les fourrés de Kukuner et dans tous les pays Szoreg Kanisza par la Tisza et & NBSP; Chanadin cette nuit descend une colline, qui est ensuite convoqué Oroszlanos. Et il dressa ses Ahtum une plaine, à savoir Nagyenez, et les scouts regarder des deux côtés couru ici et là. (...) Et que les armées ont envahi la nuit Ahtum, qui se trouvait sur le terrain et de redonner făcură. Et Ahtum a été tué sur la R & ACIRC; mpul bataille Chanadin de son armée. "
Germana
Verfall der Macht nach dem Tod von Zar Simeon Bulgarien (927) erlaubt die Trennung von Staat Herrschaft eines rumänischen Fürstentums Banat, die um 934, während es wurde von Glad geleitet, erlitt eine Aggression aus dem Ungarn, Bulgarien angegriffen. Woiwodschaft überlebt, und in den letzten Jahren des zehnten Jahrhunderts kam nach Norden verlängert werdenMureş. Die Legende von St. Gerard Informationen weitergeben, die feudale Struktur entwickelt. Der Leiter des Fürstentums, Ahtum (wahrscheinlich Khazar Herkunft), ist die Abhängigkeit der Herzog Geza Magyar, dann aber mit Bulgarien verbündeten vorübergehend unter Zar Samuel (976-1014) wiederhergestellt. Sehr wahrscheinlich, Samuel Kampagne in Dalmatien im Jahre 997, mit Rückkehr pEltern Serbien und stimuliert Loslösung von der Herrschaft des Herzogs Vajk Ahtum (später König Stephan I.). Ahtum wurde in Vidin über die Stadt getauft wurde noch nicht erobert das Byzantinische Reich (1002). Stephen denn ich war mit Byzanz verbündeten im Krieg gegen Bulgarien mit Ahtum Konflikt war unvermeidlich. Ground Krieg wurde durch das Gesetz usurpiert AhtumStephen A. I Mures klauen das Salz ausgeübt. Dating Konflikt ist umstritten. Weil St. Gerard Legende schlägt vor, dass die Ernennung des Bischofs Morisena ereignete sich kurz nach dem Konflikt, die meisten Historiker haben die Ereignisse in 1027-1028 datiert, während die Behauptung, dass es Ahtum Verbündeten von Byzanz war. Es ist wahr, dass dieBindemittel können aus derselben Quelle abgeleitet werden, aber es macht keinen Sinn, weil damals die Beziehungen zu Ungarn Byzantinische Reich war friedlich. Umgekehrt, im Jahre 1027 sind beide Länder Petschenegen konfrontiert mit einem Angriff. Aus diesen Gründen halte andere Historiker, dass die Ereignisse eingetreten, wenn der byzantinisch-bulgarischen Konflikt bestanden hat und keineRow Donau. In dieser Version ist die Datierung 1003-1004 Konflikt. Ahtum Konflikt zwischen Stephen und ich waren eine Episode der Krieg der Byzantinischen Reiches mit den Ungarn gegen Bulgarien um die Vorherrschaft in der Vidin-Branicevo. Ahtum der Befehlshaber der Armee, Chanadin (Pusztas), angeklagt wird, soll Kapitän töten , afStephen I. ugit's Betrayal Ahtum Chanadin zeigt, dass die feudalen Herzog lokale Behörde nicht konsolidiert wurde. So, der ungarische König eine Gelegenheit zum Angriff und eine Ahtum Chanadin hat die Spitze der Armeen, die den Aufenthalt von Ahtum geschickt wurden ernannt gefunden, spiegelt Morisena (der Name der rumänischen Form Muresan, derzeit Cenad) . Truppsetzte sie unter seinem Kommando ging Chanadin Tisza, wurden aber abgewiesen und ging zu Szőreg und Kukuner (ausgestorbenen Dorf, 10 km südwestlich von Morisena). Chanadin Lager hat auf dem Hügel Oroszlanos installiert wurde und dass der Ahtum auf schwarzem Feld. Chanadin ausgelöst einem nächtlichen Angriff, die unvorbereitet Ahtum Lager gefangen. Die Schlacht endete mit einem Sieg luund Chanadin Ahtum und wurde gefangen und getötet. Nach dem Rückzug seiner Truppen in Unordnung, besetzten Chanadin Armee die Stadt und wahrscheinlich Morisena aus Arad Vladimirescu. Chanadin verpflichten Stadt ernannt wurde an seiner Stelle Ahtum als Vasall von Stephen I. Morisena zu seinem Namen kam. Auszug aus der Legende von St. Gerard, Ch. 10 "(Chanadin) damit du OASTee, ging hinaus, um alle Kriege und Weitergabe Tisza, anfangen zu kämpfen Ahtum und seine Armee. Und er machte viel Aufhebens und Lärm und der Krieg dauerte bis Mittag und fiel auf beiden Seiten viele Verletzte. Und seiner Armee fliehen Chanadin ist Kukuner versteckt im Dickicht und in den das ganze Land Szőreg Kanisza von Theiß und & nbsp; Chanadin Biwak in jener Nacht in einem Hügel, die dann Oroszlanos beschworen wird. Und er schlug Ahtum ein Feld, nämlich Nagyenez und Scouts beobachtet von beiden Seiten liefen hier und dort. (...) Und in dieser Nacht die Armeen der Ahtum, die auf dem Feld stand und zurück geben făcură überrannten. Und Ahtum wurde am C & AC getötetIRC; mpul Chanadin Schlacht von seiner Armee. "
Rusa
Снижение мощности после смерти царя Симеона Болгария (927) позволили разделения государственной господство румынского княжества Банат, где около 934, в то время возглавлял Рад, пострадали нападения венгров, которые напали Болгарии. Воеводства в живых, и в последние годы десятого века пришла будет продлен на северМер. Легенда о Санкт Жерар разглашать информацию, полученную феодального строя. Лидер княжества, Ahtum (вероятно, Хазар происхождения), является зависимость герцог Геза Magyar, но смежных с Болгарией временно восстановлена по указу царя Самуила (976-1014). Весьма вероятно, Самуэль кампании в Далмации в 997, с возвращением PРодители Сербии и стимулировали отряд от господства Ahtum Vajk Герцог (впоследствии король Иштван I). Ahtum был крещен в Видин на город еще не была завоевана Византией (1002). Stephen, потому что я был союзником Византии в войне с Болгарией, с конфликтом Ahtum была неизбежна. Причина войны была узурпирована законом AhtumStephen A. Я стащить соли осуществляется на Муреш. Знакомств является спорным конфликта. Из Санкт Жерар Легенда предполагает, что назначение епископа Morisena произошло вскоре после окончания конфликта, большинство историков, от событий в 1027-1028, заявляя, что это Ahtum союзником Византии. Это правда, чтовяжущего могут быть выведены из того же источника, но это не имеет смысла, поскольку в это время отношения с Венгрией Византийской империи было спокойно. Наоборот, в 1027 обе страны сталкиваются с нападением печенегов. По этим причинам, другие историки считают, что события произошли, когда византийско-болгарские конфликта прошло, и нетРоу Дуная. в этой версии, знакомства в 1003-1004 конфликта. Ahtum конфликт между Стивен и я был эпизод войны, развязанной Византийской империи с венграми против Болгарии за доминирование в Видин-Branicevo. Ahtum армии командир Chanadin (Pusztas), обвиняемый намеревался убить мастера , А. Ф.Предательство Stephen I. ugit в Ahtum Chanadin показывает, что феодальные герцог местные власти не консолидирована. Таким образом, венгерский король нашел возможность для нападения на Ahtum и назначен на должность начальника Chanadin армии, которое было направлено по месту его жительства Ahtum, Morisena (название отражает форму Румынский Muresan, в настоящее время Cenad) . Войскаположить их под свое командование пошли Chanadin Тиса, но были отклонены, и пошел к Szoreg и Kukuner (вымершие деревни, 10 км юго-западнее Morisena). Chanadin в лагерь был установлен на горе Oroszlanos и поля Ahtum Черный. Chanadin вызвал ночной атаки, которые поймали лагерь неподготовленными Ahtum в. Бой завершился победой луи Chanadin и Ahtum был пойман и убит. В смятении после вывода своих войск, а его армия заняла город Morisena Chanadin и, вероятно, один из Арада-Владимиреску. Chanadin совершить был назначен на его место Ahtum, как вассал Stephen Morisena I. города получил свое название. Выписка из легенды Санкт-Жерар, Ch. 10: "(Chanadin), таким образом добавив ОАГчай, вышел на все войны и перехода Тиса, начать борьбу с Ahtum и его армию. И он сделал большой шум и гам, и война продолжалась до полудня, и упал много раненых с обеих сторон. И его армии бежали Chanadin скрывается в зарослях Kukuner и во всей стране Szoreg Kanisza по Тиса и и НБСр; Chanadin бивака, что ночью на холме, который затем вызвал Oroszlanos. И они разбили Ahtum области, а именно Nagyenez, и разведчики смотрят с обеих сторон побежали туда и сюда. (...) И что войска ночью вторглись на Ahtum, которые стояли на поле и отдать făcură. И Ahtum был убит R и переменного токаIRC; mpul бой Chanadin его армии ".
Portugheza
Declínio no poder após a morte do czar Simeon Bulgária (927) permitiu a separação de dominação do estado de um principado romeno de Banat, que cerca de 934, quando era dirigido por Glad, sofreu a agressão, atacando Bulgária húngaros. Voivodia sobreviveu, e nos últimos anos do século X passou a ser estendida ao norteMureş. Legend of St. Gerard divulgar informações desenvolvido pela estrutura feudal. O líder do principado, Ahtum (provavelmente de origem Khazar), é a dependência da Duke Geza Magyar, mas aliado com a Bulgária restaurada temporariamente czar Samuel (976-1014). Muito provavelmente, a campanha de Samuel na Dalmácia em 997, com retorno pPais Sérvia e estimulou descolamento da dominação do Duke Vajk Ahtum (depois de Stephen King I). Ahtum foi batizado em Vidin sobre a cidade ainda não tinha conquistado o Império Bizantino (1002). Stephen porque eu estava aliado com Bizâncio na guerra contra a Bulgária, com Ahtum conflito foi inevitável. Ground guerra foi usurpado pela lei AhtumStephen A. I filch sal realizada no Mures. Dating é o conflito controversa. Porque São Geraldo Legend sugere que a nomeação do bispo Morisena ocorreu logo após o conflito, a maioria dos historiadores dataram eventos em 1027-1028, embora afirmando que era Ahtum aliada de Bizâncio. É verdade que oclassificadores pode ser inferida a partir da mesma fonte, mas não faz sentido, porque naquele tempo as relações com a Hungria, Império Bizantino foi pacífica. Por outro lado, em 1027 os dois países são confrontados com um pechenegues ataque. Por estas razões, outros historiadores consideram que os eventos ocorreram quando o conflito bizantino-búlgaro passou e nãoDanúbio Row. Nesta versão, o namoro é 1003-1004 conflito. Ahtum conflito entre Stephen e eu fosse um episódio da guerra travada pelo Império Bizantino, com os húngaros contra a Bulgária para a posição dominante no-Vidin Braničevo. Ahtum do comandante do Exército, Chanadin (Pusztas), sendo acusado a intenção de matar comandante , afTraição Stephen I. ugit de Ahtum Chanadin mostra que o duque feudal autoridade local não foi consolidada. Assim, o rei da Hungria, encontrou uma oportunidade para atacar e Chanadin Ahtum nomeou o chefe do exército que foram enviadas para a residência do Ahtum, Morisena (o nome reflete uma forma Muresan romeno, actualmente Cenad) . Tropacolocá-los sob o seu comando foi Chanadin Tisza, mas foram rejeitadas e foi Szoreg e Kukuner (aldeia extinta, 10 km a sudoeste de Morisena). Seu acampamento foi instalado na colina Chanadin Oroszlanos e que do campo Ahtum Black. Chanadin desencadeou um ataque noturno, que pegou desprevenido acampamento Ahtum's. A batalha terminou com a vitória lue Chanadin e Ahtum foi capturado e morto. Após a retirada das suas tropas em desordem, o exército Chanadin ocuparam a cidade e, provavelmente, Morisena de Arad Vladimirescu. Chanadin commit foi nomeado em seu lugar Ahtum, como vassalo de Stephen I. Morisena cidade tem o seu nome. Extrair da lenda de São Geraldo, cap. 10 "(Chanadin), acrescentando assim OEAchá, eles entraram em guerra e todos, passando Tisza, começam a brigar Ahtum e seu exército. E ele fez grande alarido e tumulto e guerra durou até meio-dia, e muitos caíram feridos de ambos os lados. Eo seu exército fogem Chanadin ser escondido em matagais da Kukuner e em todos os países Szoreg Kanisza por Tisza e & nbsp; Chanadin naquela noite descer uma colina, que então é intimado Oroszlanos. E armou Ahtum um campo, ou seja, Nagyenez e olheiros observando de ambos os lados corriam aqui e ali. (...) E que os exércitos da noite invadiu o Ahtum, que estava no campo e dar a volta făcură. E Ahtum foi morto em I & ACIRC; Chanadin mpul da pistola do exército.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie