La începutul secolului al X-lea s-au declanşat agresiunile războinicilor unguri, instalaţi între Tisa şi Dunărea Mijlocie în 896, asupra teritoriilor populate de români. în Crişana, ducele Menumorout, un aliat al Imperiului Bizantin care stăpânea în cetatea Biharea, a fost nevoit să se supună. Hotarul de est al ţării lui Menumorout, Porţile Meseşului, a devenit pentru un timp şi cel ale teritoriului dominat de unguri. între timp, aceşti nomazi au desfăşurat atacuri aproape anuale asupra Occidentului, fără a suferi înfrângeri până în anul 933, când regele german Henric I Păsărarul i-a respins la Riade, ceea ce a determinat orientarea următoarelor atacuri spre est (în 934 a avut loc unul în Bulgaria şi Imperiul Bizantin). în aceste împrejurări a avut loc şi agresiunea asupra nordului Transilvaniei, unde românii şi slavii trăiau organizaţi într-un voievodat condus de românul Gelou (numele real era probabil Gilău, aşa cum s-a păstrat în toponimie). Teritoriul acestuia cuprindea actualul judeţ Cluj şi părţi din judeţele Sălaj, Bistriţa-Năsăud şi Mureş. Potrivit singurului izvor care îl menţionează, Gelou era un conducător suveran (dominus), a cărui putere se baza pe stăpânirea mai multor ocne de sare. în evul mediu, sarea era o materie strategică, indispensabilă crescătorilor de animale. Controlul ocnelor din zonă a fost râvnit de ungurii de la vest de Porţile Meseşului. Datarea atacului asupra voievodatului lui Gelou la începutul secolului al X-lea a fost pusă în discuţie, deoarece contextul general al evenimentelor sugerează o datare după anul 933, adică după reorientarea spre est a incursiunilor ungurilor.
Potrivit Notarului Anonim, voievo¬datul lui Gelou a fost atacat de un şef ungur numit Tuhutum. Coroborarea ca informaţiile din alte surse permite însâ formularea ipotezei că incursiunea a foa făcută de alt conducător, purtător ai rangului de gyula, al doilea în ierarhia ungurilor; pentru a justifica stăpânirea dinastiei arpadiene asupra Transilvania, autorul izvorului a atribuit cucerirea a unui conducător care era subordonat lu Arpad.După cucerirea voievodatului dia Crişana, ungurii au blocat Porţile    Meseşului CU O întăritură de COpaa    doborâţi şi de pietre. Ulterior, aflând primiscoade informaţii despre bogăţia în aur şi sare a ţării de dincolo de pădure, căpetenia „Tuhutum" a decis să efectueze o incursiune dincolo de Porţile Meseşului. Oastea sa a străbătut pădurea dra Munţii Meseşului şi a ajuns la râul Almaş, unde a fost aşteptată de oastea lui Gelou, care aflase şi el de pregătirea agresiunii şi se îndrepta spre Porţik Meseşului. Ambele oşti au ocupat poziţii pe cele două maluri ale râului Alinat Oastea lui Gelou a încercat să stopeze trecerea râului printr-un atac cu săgeţi Potrivit izvorului, românii şi slavii din voievodatul lui Gelou erau înarmafi doar cu arcuri. Singurele topoare de luptă descoperite în Transilvania databile în secolele IX-X provin de la Alba lulia şi Aţei, jud. Sibiu. Costul ridicat al fierului şi lipsa zăcămintelor de fier în regiunea stăpânită de Gelou au pun» determina o utilizare aproape exclusivă a arcurilor cu săgeţi. A doua zi „Tuhutum" a împărţit oastea sa în două corpuri, dintre care unul a fost trimis în amontele râului pentru a cădea în spatele oştii lui Gelou. Manevra a reuşit, iar tabăra lui Gelou a fost încercuită, în lupta care s-a dat, superioritatea armamentului şi dotării ungurilor (călăreţi înarmaţi cu săbii) a decis victoria. Lupta a fost grea, mulţi dintre ostaşii lui Gelou au fost ucişi sau capturări Gelou, împreună cu rămăşiţele oastei sale, s-a retras în fugă spre reşedinţa sa. o cetate aflată pe malul Someşului. Undeva lângă râul Căpuş, Gelou a fos prins şi omorât. Numele localităţii Gilău păstrează amintirea acestui fapt. Dim relatare, se poate deduce că Gelou se îndrepta, în retragerea sa, către Cluj. Este posibil ca reşedinţa sa să se fi aflat chiar pe locul fostului oraş roman Napoca, în nici un caz ea nu poate fi identificată cu cetatea de la Dăbâca, situată îe afara zonei implicate în desfăşurarea campaniei.După moartea lui Gelou, supuşii săi au acceptat conducerea lui „Tuhutum", căruia i-au jurat credinţă. Voievodatul româno-slav din nord-vestul Transilvaniei a rămas o formaţiune politică independentă de stăpânirea urmaşilor lui Arpad din Pannonia. Ulterior, acest stat s-a extins spre centrul Transilvaniei, fiind cucerit în final de regele Ştefan I în anul 1001.Fragment din Gesta Hungarorum, cap. 27: „Iar făcându-se dimineaţă, înainte de auroră, Tuhutum şi-a împărţit armata în două părţi şi a doua jumătate a trimis-o ceva mai sus, pentru ca, trecând peste râu fără să afle soldaţii lui Gelou, să înceapă lupta, după cum s-a şi întâmplat. Şi fiindcă trecerea le-a fost uşoară, ambele linii au ajuns deodată la luptă. Şi s-au luptat între ei cu înverşunare; dar ostaşii ducelui Gelou au fost biruiţi şi mulţi dintre ei omorâţi şi încă şi mai mulţi făcuţi prizonieri. Când a văzut aceasta ducele Gelou, ca să-şi scape viaţa, a luat-o la fugă cu puţini din ai săi. Şi pe când fugea grăbit spre fortăreaţa sa, situată lângă râul Someş, soldaţii lui Tuhutum, urmărindu-1 în fuga mare, au omorât pe Gelou lângă râul Căpuş. Atunci locuitorii acelei ţări, văzând moartea domnului lor, de bună voie, dând mâna, şi-au ales ca domn pe Tuhutum, tatăl lui Horea. Şi în localitatea ce se cheamă Esculeu, şi-au întărit cuvântul prin jurământ".


Categorie
  • Categorie:Razboaiele Romanilor
Fotografii

Gelou

Gelou
Engleza
In the tenth century have triggered aggression Hungarian warrior, installed between the Tisza and Danube in 896 middle, on the territories inhabited by Romanian. in Cri, Duke Menumorout, an ally of the Byzantine Empire which ruled the city of Bihar, was forced to undergo. The country's eastern border Menumorout, Gates Mesplain, became for a time and at the Hungarian-dominated territory. Meanwhile, these nomads were held almost yearly attacks on West, but lost out until 933, when the German king Henry I rejected his sparrowhawk in Riyadh, which led eastward orientation following attacks (in 934 held ait in Bulgaria and the Byzantine Empire). Under these circumstances the attack took place on northern Transylvania, where Romanians and Slavs lived organized in a principality headed by Romanian Gelou (real name was probably Gilau, as preserved in toponymy). Its territory included parts of present county of Cluj and Salaj, Cairns, Queensland and Mures. According to the only source which mentions, Gelou was a sovereign ruler (Dominus), whose power was based on mastery of several salt mines. In the Middle Ages, salt was a strategic material, essential to livestock farmers. Ocnele control of the area has been coveted by Hungarians Meseş west of Gates. DatingGelou the Principality's attack on the tenth century has been questioned because the general context of events suggests a dating beyond 933, ie shift eastward incursions ungurilor.Potrivit Notary Anonymous, voievo ¬ Gelou was the giving of attacked by a Hungarian named chief Tuhutum. Corroborating information from other sources as performulate the hypothesis that bribes but made another incursion of FOA leader, Gyula bearer of rank of second in the hierarchy of Hungarians, to justify dominion over Transylvania arpadiene dynasty, the author attributed the source of the conquest of a manager who was subordinate to conquer Arpad.După lu Dia Cri voivodship Hungarians blocked Gates   Meseş WITH A reinforcement of Copa and stones fell. Subsequently, primiscoade learned about wealth in gold and salt in the country beyond the forest, chief "Tuhutum" decided to make a foray beyond Meseş Gates. Miss Army has crossed the forest Muntii MESES and arrived here at r &RC, Almas site, where his army was expected to Gelou that he had been preparing aggression and channel it to Porţik Meseş. Both armies have occupied positions on both sides of the river Gelou Alina's army tried to stop crossing the river by an attack with arrows According to the source, Romanians and Slavs were Gelou's voivodeship î narmafi only with bows. The only battle axes discovered in Transylvania dating from the ninth and tenth centuries come from Alba Iulia and atheists, Sibiu. The high cost and lack of iron in iron ore region ruled by Gelou have put "cause an almost exclusive use of bows. The next day "Tuhutum" dividedhis army into two bodies, one of which was sent up the river to fall behind his armies Gelou. The maneuver succeeded, and his camp was surrounded Gelou the fight that gave Hungarians the superiority of arms and equip (horsemen armed with swords) decided victory. Fighting was heavy, many soldiers of Gelou Gelou were killed or seizure, together with remnants of his army, retreated to flee to his residence. a city located on the shores of Somes. Somewhere near the river tongs Gelou of fos caught and killed. Name this city Gilau store memory. Dim account may be inferred that Gelou headed in his retirement, thatTre Cluj. His residence is likely to be found even on the former Roman city Napoca, in any case it can not be identified with the city of Dabaca, situation outside the area involved in the pursuit campaniei.După Gelou's death, his subjects accepted leaders of Tuhutum, whom they swore faith. Voivodeship Romanian-Slavin northwestern Transylvania remained a political entity independent dominion of Pannonia Arpad survivors. Subsequently, the state expanded to the middle of Transylvania, was finally captured by King Stephen I in the Gesta Hungarorum 1001.Fragment ch. 27: "And making the morning before daybreak, he divided Tuhutumarmy into two parts and the second half sent a slightly higher, because, without going over the river to find his soldiers Gelou to start the fight, as they did. And because the transition has been easy, both lines suddenly came to fight. And fought each other fiercely, but soldiers were victorious Duke Gelous and many killed and even more taken prisoners. When he saw that Duke Gelou, to save his life, took her to flee with few of of his. And while hurriedly fled to his stronghold, situated near the river Somes, Tuhutum's soldiers, in pursuing a great escape were killed near River GelouTongs. When the inhabitants of that country, seeing the death of their Lord, willingly giving his hand, and chose the gentleman Tuhutum, Korea's father. And the area we call Esculeu, have reinforced the word by oath. "
Spaniola
En el siglo X han provocado la agresión guerrero húngaro, instalado entre el Tisza y el Danubio en 896 medio, en los territorios habitados por rumanos. en Cri, Duque Menumorout, un aliado del Imperio Bizantino que gobernó la ciudad de Bihar, fue obligado a someterse. Menumorout oriental del país fronterizo, Gates Mesllano se convirtió durante un tiempo y en el territorio húngaro-dominado. Mientras tanto, estos nómadas se llevaron a cabo ataques casi todos los años en Occidente, pero perdió hasta 933, cuando el rey alemán Enrique I rechazó su gavilán en Riad, que condujo hacia el este, la orientación después de los ataques (en 934 ha mantenido unen Bulgaria y el Imperio Bizantino). En estas circunstancias, el ataque tuvo lugar en el norte de Transilvania, donde vivían los rumanos y eslavos organizados en un principado rumano Gelou encabezada por (nombre real era probablemente Gilau, tal como se conserva en la toponimia). Su territorio comprendía partes del actual condado de Cluj y Salaj, Cairns, Queensland y Mures. Bajo única fuente a la que se refiere, Gelou fue un gobernante soberano (Dominus), cuyo poder se basaba en el dominio de varias minas de sal. En la Edad Media, la sal era un material estratégico, esencial para los ganaderos. control Ocnele la zona ha sido codiciada por los húngaros oeste Meses de Gates. CitasGelou ataque del Principado en el siglo X, ha sido puesta en cuestión porque el contexto general de los acontecimientos sugiere una datación más allá de 933, es decir, hacia el Este cambio incursiones ungurilor.Potrivit Notario Anónimo, voievo Gelou ¬ era su givings atacado por un húngaro nombrado jefe Tuhutum. Corroborando la información de otras fuentes como porformular la hipótesis de que los sobornos pero no hizo otra incursión del líder de FOA, el portador de Gyula del rango de segundo en la jerarquía de los húngaros, para justificar el dominio sobre la dinastía arpadiene Transilvania, el autor atribuye el origen de la conquista de un gerente que estaba subordinado a la conquista de Arpad.După lu Dia voivodato Cri húngaros bloqueados Gates   Meses con un refuerzo de la Copa y piedras cayó. Posteriormente aprendió primiscoade información rica en oro y la sal en todo el país los bosques, el capitán "Tuhutum" decidió hacer una incursión más allá Meses Gates. Miss Ejército ha atravesado el bosque Muntii MESES y llegó aquí en I +RC, sitio Almas, donde se esperaba su ejército a Gelou que había estado preparando la agresión y el canal a Porţik Meses. Ambos ejércitos tomaron posiciones a ambos lados del ejército el río Gelou Alina tratado de dejar de cruzar el río por un ataque con flechas Según la fuente, los rumanos y eslavos fueron voivodado Gelou's &CIRIM; narmafi sólo con arcos. La única batalla ejes descubierto en Transilvania que datan de los siglos IX y X proceden de Alba Iulia y ateos, Sibiu. El alto costo y la falta de depósitos de hierro en la región gobernada por el hierro Gelou han puesto "causa un uso casi exclusivo de los arcos. Al día siguiente, "Tuhutum" divididosu ejército en dos cuerpos, uno de los cuales fue enviado a caer por el río detrás de sus ejércitos Gelou. La maniobra tuvo éxito, y su campamento estaba rodeado Gelou la lucha que dio a los húngaros la superioridad de las armas y equipar (jinetes armados con espadas) decidió la victoria. La lucha era pesado, muchos soldados de Gelou Gelou murieron o la incautación, junto con los restos de su ejército, se retiró a huir a su residencia. una ciudad situada a orillas del Somes. En algún lugar cerca del río pinzas Gelou de fos capturados y asesinados. Nombre de esta memoria de la ciudad Gilau tienda. cuenta Dim pueda inferirse que Gelou encabezada en su retiro, queTre Cluj. Es posible que el residente se encontraba aún en la antigua ciudad romana Napoca, en todo caso, no puede ser identificado con la ciudad de Dabaca, la situación de fuera de la zona implicados en la muerte de la búsqueda campaniei.După Gelou, sus temas aceptadas dirigentes de Tuhutum, a quien juró fe. voivodato rumano-eslavaen el noroeste de Transilvania se mantuvo una entidad política independiente de dominio Panonia sobrevivientes Arpad. Posteriormente, el estado expandido hacia el centro de Transilvania, fue finalmente capturado por el rey me Esteban, en el cap Gesta Hungarorum 1001.Fragment. 27: "Y la toma por la mañana antes del amanecer, dividió Tuhutumejército en dos partes y la segunda mitad, envió a algo anterior que, sin tener que pasar sobre el río para encontrar a sus soldados Gelou para iniciar la lucha, como sucedió. Y debido a que la transición ha sido fácil, tanto en líneas de repente vinieron a pelear. Y lucharon ferozmente entre sí, pero los soldados salieron victoriosos Duque Gelous y muchos fueron asesinados y presos aún más adoptadas. Cuando vio que el duque Gelou, para salvar su vida, la llevó a huir con algunas de las suyas. Y mientras a toda prisa huyeron a la fortaleza se encuentra cerca del río Somes, los soldados de Tuhutum, en la búsqueda de un gran escape resultaron muertos cerca de Río GelouTenazas. Entonces los habitantes de ese país, ya la muerte de su Señor, de buena gana la mano, y escogió como caballero Tuhutum, el padre de Corea. Y el área que llamamos Esculeu, han reforzado la palabra por el juramento. "
Italiana
Nel X secolo i guerrieri hanno innescato l'aggressione ungherese Tibisco e Danubio, installati tra la metà 896, i territori abitati da romeni. in Cri, duca Menumorout, un alleato dell'Impero bizantino che governava la città di Bihar, fu costretto a subire. Il paese del confine orientale Menumorout, Gates Mespianura divenne per un certo tempo e il territorio dominato dagli ungheresi. Nel frattempo, questi nomadi si sono svolte attacchi quasi annualmente il West, ma ha perso fuori fino a 933, quando il re tedesco Enrico ho respinto il suo sparviero a Riad, che ha portato verso est l'orientamento a seguito di attacchi (nel 934 ha tenuto unain Bulgaria e l'Impero Bizantino). In queste circostanze l'attacco ha avuto luogo il nord della Transilvania, dove ha vissuto organizzato rumeni e slavi nel principato, guidata da rumeni Gelou (vero nome era probabilmente Gilau, come conservato nella toponomastica). Il suo territorio incluse le parti di presentare contea di Cluj e Salaj, Cairns, Queensland e Mures. Secondo l'unica fonte che cita, Gelou è stato un sovrano (Dominus), il cui potere si basa sulla padronanza delle miniere di sale diverse. il Medioevo, il sale era un materiale strategico, indispensabile per gli allevatori. Ocnele controllo del territorio è stato ambito da ovest ungheresi meses di Gates. IncontriGelou attacco del Principato il X secolo è stata messa in discussione perché il contesto generale degli eventi suggerisce una datazione al di là di 933, ossia spostamento verso est incursioni ungurilor.Potrivit Notaio Anonimo, ¬ voievo 's premiazioni sono state Gelou attaccato da un ungherese di nome capo Tuhutum. Corroborare le informazioni da altre fonti performulare l'ipotesi che tangenti ma fatto un'altra incursione del leader FOA, portatore Gyula di rango di secondo nella gerarchia degli ungheresi, per giustificare il dominio sulla dinastia arpadiene Transilvania, l'autore attribuisce l'origine della conquista di un manager che è stato subordinato alla conquista Arpad.După lu Dia voivodato Cri ungheresi bloccati Gates   meses con un rinforzo di Copa e pietre cadde. Successivamente, primiscoade imparato a conoscere la ricchezza in oro e sale nel paese oltre la foresta, il capo "Tuhutum" ha deciso di fare una incursione al di là di meses Gates. Miss esercito ha attraversato la foresta Muntii mesi fa ed è arrivato qui a & rca; Almas sito che era in ritardo Gelou esercito che ha imparato e preparare l'aggressione e smistarli verso Porţik meses. Entrambi gli eserciti presero posizione su entrambi i lati del fiume Gelou esercito di Alina cercato di fermare l'attraversamento del fiume da un attacco con le frecce Secondo la fonte, rumeni e slavi sono stati Voivodato Gelou's î narmafi solo con archi. L'unica battaglia assi scoperti in Transilvania, risalente al IX e X secolo provenienti da Alba Iulia e atei, Sibiu. costo elevato e la mancanza di ferro nel minerale di ferro nella regione governata da Gelou hanno messo "la causa di un uso quasi esclusivo di archi. Il giorno successivo, "Tuhutum" divisoil suo esercito in due corpi, uno dei quali è stato inviato il fiume a cadere dietro i suoi eserciti Gelou. La manovra riuscì, e il suo campo era circondato Gelou la lotta che ha dato ungheresi la superiorità di armamenti e attrezzature (cavalieri armati di spade) ha deciso la vittoria. Combattere era pesante, molti soldati di Gelou Gelou sequestro sono stati uccisi, insieme a resti del suo esercito, si ritirò per sfuggire alla sua residenza. una città situata sulle rive del Somes. Da qualche parte vicino al fiume pinze Gelou di fos catturati e uccisi. Nome di questa città Memory Store Gilau. conto Dim può dedurre che Gelou guidato nel suo ritiro, cheTre Cluj. E 'possibile che residenti si trovava anche la città romana con Napoca, in ogni caso non può essere identificato con la città di Dabaca, la situazione al di fuori della zona coinvolta nella morte perseguimento campaniei.După Gelou, i suoi sudditi accettati leader di Tuhutum, che giuravano fede. Voivodato rumeno-slavonel nord-ovest della Transilvania è rimasto un'entità politica indipendente dominio di Pannonia Arpad sopravvissuti. Successivamente, lo stato ampliato per mezzo della Transilvania, è stato finalmente catturato dal re Stefano nella Hungarorum Gesta 1001.Fragment, cap. 27: "E fare la mattina prima dell'alba, divise Tuhutumesercito in due parti e la seconda metà ha inviato una leggermente più alta, perché, senza andare oltre il fiume per trovare i suoi soldati Gelou per iniziare la lotta, come è successo. E poiché il passaggio è stato facile, entrambe le linee è venuto improvvisamente a combattere. E combatterono ferocemente, ma i soldati sono stati vittoriosi Duca Gelous e molti morti e ancora di più fatti prigionieri. Quando vide che il duca Gelou, per salvargli la vita, la portò a fuggire con pochi dei suoi. E sono fuggiti in fretta verso la fortezza era situata nei pressi del fiume Somes, Tuhutum i soldati, a perseguire una grande fuga sono stati uccisi nei pressi del fiume GelouTongs. Quando gli abitanti di quel paese, vedendo la morte del loro Signore, volentieri dando la mano, e ha scelto il signore Tuhutum, il padre di Corea. E l'area che chiamiamo Esculeu, hanno rafforzato la parola con giuramento ".
Franceza
Au Xe siècle, ont déclenché l'agression guerriers hongrois Tisza et le Danube émerger entre 896-Orient, les territoires habités par la Roumanie. au CRI, duc Menumorout, un allié de l'Empire byzantin qui gouvernait la ville de Bihar, a été forcé de subir. la frontière orientale du pays Menumorout, Gates Mesplaine, devient pour un temps et à le territoire hongrois dominé. Pendant ce temps, ces nomades ont eu lieu presque chaque année sur les attaques de l'Ouest, mais il a perdu jusqu'à ce 933, lorsque le roi allemand Henri I a rejeté son épervier à Riyad, qui a mené les attaques suivantes orientation vers l'Est (la 934 a été unil en Bulgarie et l'Empire byzantin). Dans ces circonstances, l'attaque a eu lieu dans le nord de la Transylvanie, où les Roumains et les Slaves vivaient organisée dans une principauté dirigée par roumaine Gelou (le vrai nom était probablement Gilau, conservée dans la toponymie). Son territoire comprend des parties du comté actuel de Cluj et de Salaj, Cairns, Queensland et de Mures. Selon la source que vous mentionnez Gelou a été un chef souverain (Dominus), dont la force repose sur la maîtrise de plusieurs mines de sel. Au Moyen Age, le sel était un matériau stratégique, essentielle pour les éleveurs de bétail. contrôle Ocnele de la zone a été convoité par les Hongrois Meses ouest de Gates. DatationGelou attaque de la Principauté sur le Xe siècle, a été remis en question parce que le contexte général des événements suggère une datation au-delà de 933, c.à d. le décalage vers l'est incursions ungurilor.Potrivit notaire Anonyme, voievo ¬ Gelou était son Givings attaqué par un hongrois nommé chef Tuhutum. Corroborant l'information venant d'autres sources comme parformuler l'hypothèse que des pots de vin, mais a fait une autre incursion de leader FOA, porteur Gyula de rang de second dans la hiérarchie des Hongrois, pour justifier la domination sur la dynastie arpadiene Transylvanie, l'auteur attribue l'origine de la conquête d'un gestionnaire qui était subordonnée à la conquête de Arpad.După lu Dia voïvodie Cri Hongrois bloqué Gates   Meses avec un renforcement de la COPA et pierres sont tombées. Par la suite, primiscoade appris sur la richesse en or et du sel dans le pays au-delà de la forêt, le chef "Tuhutum" a décidé de faire une incursion au-delà de Meses Gates. Miss armée a traversé la forêt Muntii MESES et est arrivé à la R &RC, site Almas, où son armée devait Gelou qu'il avait été la préparation de l'agression et les diriger vers Porţik Meses. Les deux armées occupaient des positions des deux côtés de l'armée de la rivière Gelou Alina a essayé d'arrêter de traverser la rivière par une attaque avec des flèches Selon la source, les Roumains et les Slaves étaient voïvodie Gelou's î narmafi seulement avec des arcs. La seule bataille axes découvert en Transylvanie, datant du IXe et Xe siècles viennent d'Alba Iulia et les athées, Sibiu. Le coût élevé et le manque de fer dans la région du minerai de fer régies par Gelou ont mis "provoquer une utilisation quasi exclusive de boucles. Le lendemain, "Tuhutum" diviséson armée en deux corps, dont l'un a été envoyé sur la rivière à la traîne ses armées Gelou. La manœuvre a réussi, et son camp était entouré Gelou la lutte qui a donné les Hongrois la supériorité des armes et l'équipement (cavaliers armés de sabres) a décidé la victoire. Les combats ont été lourdes, de nombreux soldats de la Gelou Gelou ont été tués ou la saisie, avec les restes de son armée, se retira à fuir vers sa résidence. une ville située sur les rives du Somes. Quelque part près de la rivière des pinces Gelou de Fos capturés et tués. Nom de cette mémoire magasin Gilau ville. Dim compte peut en déduire que Gelou dirigé dans sa retraite, queTre Cluj. Sa résidence est susceptible d'être trouvé même dans l'ancienne ville romaine Napoca, en tout cas, il ne peut être identifié avec la ville de Dabaca, la situation hors de la zone impliquée dans la mort la poursuite campaniei.După Gelou, ses sujets acceptés dirigeants de Tuhutum, qu'ils jurèrent foi. Voïvodie roumano-slaveau nord-ouest la Transylvanie reste une entité politique indépendante de la domination Pannonie Arpad progéniture. Par la suite, l'état expansé au milieu de la Transylvanie, a finalement été capturé par le roi Etienne Ier dans le ch Gesta Hungarorum 1001.Fragment. 27: "Et faire le matin avant l'aube, il a divisé Tuhutumarmée en deux parties et la seconde moitié a envoyé un peu plus élevé, parce que, sans aller sur la rivière pour trouver ses soldats Gelou pour commencer la lutte, comme cela s'est produit. Et parce que la transition a été facile, les deux lignes soudain à se battre. Et s'affrontent férocement, mais les soldats ont été victorieux duc Gelous et de nombreux morts et encore plus de prisonniers. Quand il vit que le duc Gelou, pour sauver sa vie, lui prit la fuite avec quelques de ses. Et précipitamment fui vers la forteresse était située près de la rivière, le Somes soldats Tuhutum, dans la poursuite d'une grande évasion ont été tués près de la rivière GelouTongs. Lorsque les habitants de ce pays, car la mort de leur Seigneur, volontiers donnant la main, et a choisi le monsieur, Tuhutum père de la Corée. Et la zone que nous appelons Esculeu, ont renforcé le mot par serment. "
Germana
Im zehnten Jahrhundert wurden ausgelöst Aggression Krieger ungarischen Theiß und Donau zwischen Mitte 896 auftauchen, die Gebiete, die von rumänischen bewohnt. in Cri, Herzog Menumorout, ein Verbündeter des Byzantinischen Reiches, die der Stadt Bihar herrschte, war gezwungen, zu unterziehen. Das Land Ostgrenze Menumorout, Gates Mesplain, wurde eine Zeit lang und an der ungarisch-dominierten Gebiet. Inzwischen sind diese Nomaden waren fast jährlich Angriffe auf West statt, verlor aber heraus, bis 933, als der deutsche König Heinrich I. seinen Sperber in Riyadh, die nach Osten führte Orientierung folgenden Angriffe zurückgewiesen (im Jahr 934 führte einel in Bulgarien und dem Byzantinischen Reich). Unter diesen Umständen ist der Angriff fand am nördlichen Siebenbürgen, wo Rumänen und Slawen im Fürstentum von rumänischen Gelou (richtiger Name geleitet werden lebte wahrscheinlich Gilau, wie im Ortsnamen erhalten). Sein Territorium gehörten Teile des heutigen Bezirks Cluj und Salaj, Cairns, Queensland und Mures. Unter einzige Quelle, auf die er sich bezieht, wurde Gelou souveräner Herrscher (Dominus), dessen Macht auf der Beherrschung von mehreren Salzbergwerken basiert. Mittelalter war Salz eine strategische Angelegenheit unerlässlich Tierhalter. Ocnele Kontrolle der Gegend wurde von Ungarn Meses westlich von Gates begehrten worden. DatingGelou das Fürstentum Angriff auf das zehnte Jahrhundert in Frage gestellt worden, weil die allgemeinen Kontext der Ereignisse lässt eine Datierung über 933 genannt, dh Verlagerung nach Osten ungurilor.Potrivit Einfälle Notar Anonymous, voievo ¬ Gelou war seine gebungen herausgefordert durch einen ungarischen Namen Chief Tuhutum. Ein eindeutiger Informationen aus anderen Quellen als jeformulieren die Hypothese, dass Bestechungsgelder, sondern machte noch einen Einbruch der FOA Fahrer, der den Rang eines Gyula, Ranking in ungarischer zweite, um die Herrschaft über Siebenbürgen arpadiene Dynastie zu rechtfertigen, schrieben die Verfasser die Quelle der Eroberung von einem Manager, der zur Eroberung Arpad.După lu untergeordnet wurde Dia Cri Woiwodschaft Ungarn blockiert Gates   Meses mit einer Verstärkung der Copa und Steine fielen. Anschließend über den Reichtum an Gold und Salz in das Land jenseits der Wälder primiscoade erfuhr Chief "Tuhutum" beschlossen, einen Streifzug über Meses Gates machen. Miss Armee überquerte den Wald Muntii MESES und kam hier bei R &RC, Almas Ort, wo seine Armee war überfällig Gelou, dass er darauf vorbereitet Aggression und Channel es portik Meses. Beide Armeen nahmen Positionen auf beiden Seiten des Flusses Gelou Alina's Armee zu stoppen versuchte der Überquerung des Flusses durch einen Angriff mit Pfeilen Laut der Quelle, Rumänen und Slawen waren Gelou der Woiwodschaft î narmafi nur mit Bogen. Das einzige, Streitäxte in Siebenbürgen entdeckt aus dem neunten und zehnten Jahrhundert aus Alba Iulia und Atheisten, Sibiu gekommen. Die hohen Kosten und der Mangel an Eisen im Eisenerz-Region durch Gelou geherrscht haben put "verursachen eine fast ausschließliche Verwendung von Bögen. Am nächsten Tag, "Tuhutum" teilte erseine Armee in zwei Körpern, von denen einer den Fluss hinauf zu fallen hinter seinem Heere geschickt wurde Gelou. Das Manöver gelang, und sein Lager war umgeben Gelou den Kampf, dass die Ungarn gaben die Überlegenheit der Waffen und Ausrüstung (Reiter mit Schwertern bewaffnet) beschlossen Sieg. Der Kampf war schwer, mit vielen Soldaten der Gelou Gelou wurden getötet oder Beschlagnahme, zusammen mit Resten seiner Armee zog sich in seine Residenz zu entkommen. eine Stadt am Ufer des Somes gelegen. Irgendwo in der Nähe des Flusses Zange Gelou der FOS gefangen und getötet. Name dieser Stadt Gilau speichern Speicher. Dim-Konto, lässt sich folgern, dass Gelou in seinem Ruhestand, geleitet werden, dassTre Cluj. Ist wahrscheinlich gefunden werden, um auch aufhalten auf dem ehemaligen römischen Stadt Napoca werden, in jedem Fall ist es nicht mit der Stadt Dabaca dh außerhalb der Tod in der Verfolgung beteiligt campaniei.După Gelou befindet identifiziert werden kann, stimmte seine Untertanen Führer der Tuhutum, wem sie Glauben geschworen. Woiwodschaft rumänisch-slawischenim Nordwesten von Siebenbürgen blieb ein politisches Gebilde, unabhängige Herrschaft der Pannonia Arpad Überlebenden. Anschließend wird der Staat zum zentralen Siebenbürgen erweitert, wird schließlich von König Stephan I. in der Gesta Hungarorum 1001.Fragment ch eingefangen. 27: "Und machen am Morgen vor der Aurora hat Tuhutum geteiltArmee in zwei Teile und die zweite Hälfte er etwas oben geschickt, dass es ohne geht über den Fluss, um seine Soldaten zu finden Gelou um den Kampf zu beginnen, wie es passiert ist. Und weil der Übergang ist leicht, wurden beide Linien plötzlich zu kämpfen. Und heftig bekämpften einander, aber die Soldaten waren siegreichen Herzog Gelous und viele von ihnen getötet und noch mehr Gefangene gemacht. Als er sah, dass Duke Gelou, sein Leben zu retten, nahm sie zu fliehen, mit wenigen von ihm. Und eilig in Richtung der Festung geflüchtet war in der Nähe des Flusses Somes, Tuhutum Soldaten, bei der Verfolgung eine große Flucht befindet, töteten sie den Fluss GelouZange. Als die Bewohner dieses Landes, sehen den Tod ihres Herrn, geben bereitwillig seine Hand, und der Herr wählte Tuhutum, Korea's Vater. Und wir nennen das Gebiet Esculeu, verstärkt haben das Wort durch einen Eid. "
Rusa
В десятом веке вызвали агрессии венгерских воинов Тиса и Дунай, возникающих между средним 896 года территорий, населенных румынском языке. в криком, герцог Menumorout, союзником Византийской империи, правил в городе Бихар, был вынужден пройти. восточной границе страны Menumorout, ворота Mesравнины, стал на некоторое время и на венгерском преобладают территории. Между тем, эти кочевники были проведены почти ежегодно нападения на Запад, не терпит поражение, пока 933, когда немецкий король Генрих I отклонил его Sparrowhawk в Эр-Рияде, в результате чего после нападения ориентации на восток (934 былэто в Болгарии и Византийской империи). В этих условиях нападение произошло на севере Трансильвании, где румыны и славяне жили организовал в княжество во главе румынского Gelou (наст. имя, вероятно, Gilau, как сохранились в топонимике). Его территория включена части нынешней уезд Клуж и Salaj, Кэрнс, Квинсленд и Муреш. В соответствии с единственным источником которой оно относится, Gelou является суверенным правителем (Dominus), мощность которого была основана на освоение ряда шахт соли. В средние века, соль стратегический материал, необходимый для животноводов. Ocnele контроль над районом, была желанной венгров Mesés западу от ворот. ДатировкаGelou нападения княжества на десятом веке было поставлено под вопрос, потому что в общем контексте событий предлагает знакомства за 933, то есть сдвиг на восток вторжения ungurilor.Potrivit Нотариальные Аноним, voievo ¬ Gelou его givings напали на венгерских назначен главным Tuhutum. Подтверждающую информацию из других источников, всформулировать гипотезу, что взятки, но сделал еще один вторжение FOA лидер, Дюла предъявителя ранга второй в иерархии венгров, чтобы оправдать власть над династии arpadiene Трансильвании, автор объясняет источник завоевания менеджер, который был подчинен Ю. Arpad.După завоевания Dia криком воеводства венгров заблокировали ворота иnbsp; Mesés С укрепление Copa и камни упали. Впоследствии primiscoade узнал о богатстве золотом и соли в стране за лесом, главный "Tuhutum" решил сделать набег за Mesés Гейтс. Мисс армии пересекли лес Muntii Mesés и пришел сюда в т иRC, Алмас сайте, где его войско, как ожидается, Gelou, что он готовился к агрессии и направить ее на Porţik Mesés. Обе армии заняли позиции по обе стороны реки армии Gelou Алина пыталась остановить через реку нападения со стрелками По словам источника, румыны и славяне были воеводство Gelou и вicirc; narmafi только с поклонами. Только обнаружили в бою Трансильвании осей начиная с девятого и десятого веков пришел из Алба-Юлия и атеистов, Сибиу. Высокая стоимость и нехватка железа в железной руде регионе правит Gelou поставили "дело почти исключительное использование луков. На следующий день ", Tuhutum" разделитьсвое войско на два тела, одно из которых было направлено вверх по реке, отставать от своих армий Gelou. Маневр удался, и его лагерь был окружен Gelou бороться которые дали венгры превосходство вооружения и оснащения (всадники, вооруженные мечами) решили победу. Борьба была тяжелой, многие солдаты из GЭЛОУ Gelou были убиты или выемки, вместе с остатками своей армии, отступили бежать в своей резиденции. Город расположен на берегах Сомс. Где-то недалеко от реки щипцы Gelou из FOS поймали и убили. Название этого магазина города Gilau памяти. Dim счета можно предположить, что во главе Gelou в отставку, чтоTre Клуж. Вполне возможно, что резидент должен был быть найден прямо на месте бывшего римского города Напока, в любом случае не может быть отождествлен с городом Dabaca, ситуация за пределами района, участвующих в смерти преследования campaniei.După Gelou, его субъектов принимаются Лидеры Tuhutum, с которым они клялись верой. воеводство румыно-славянскихв северо-западной Трансильвании оставался политическим образованием независимой властью Паннонии выживших Арпада. Впоследствии государство расширить до середины Трансильвании, была, наконец захватил король Иштван I в гл Gesta Hungarorum 1001.Fragment. 27: "И, сделав утром, до рассвета, он разделен Tuhutumармию на две части и послал во второй половине немного выше, потому что, не выходя на реку, чтобы найти своих солдат Gelou, чтобы начать борьбу, как это произошло. И потому, что переходный период не была легкой, обе линии вдруг бороться. И воевали друг с другом отчаянно, но солдаты одержали победу герцога Gelouс и много убитых и еще больше в плен. Когда он увидел, что герцог Gelou, чтобы спасти свою жизнь, взял ее бежать с нескольких его. И торопливо бежали к крепости был расположен возле реки Сомс, солдаты Tuhutum, в преследовании великой побега были убиты вблизи реки GelouКлючи. Когда жители этой страны, видя смерть своего Господа, охотно протягивая руку, и решил господин Tuhutum, отец Кореи. И мы призываем области Esculeu, укрепили слово присяги ".
Portugheza
No século X ter provocado guerreiros Magyar agressão, instale entre Tisza e Danúbio, em meio a 896, os territórios habitados por romenos. em IRC, Duke Menumorout, um aliado do Império Bizantino, que governou a cidade de Bihar, foi obrigado a se submeter. O país do leste da fronteira Menumorout, Gates Messimples, tornou-se por um tempo e no território húngaro dominado. Entretanto, estes nômades realizaram ataques a fechar anual West sem sofrer derrota até 933 quando o rei alemão Henry I indeferiu o gavião em Riyadh, levando orientação leste após os ataques (em 934 realizou umque na Bulgária eo Império Bizantino). Nestas circunstâncias, o ataque ocorreu no norte da Transilvânia, onde os romenos e eslavos viviam organizados em um principado chefiada pelo romeno gelou (nome real era provavelmente Gilau, como foi preservada na toponímia). Seu território incluía partes do condado de Cluj e apresentar Salaj, Cairns, Queensland e Mures. Segundo a única fonte que menciona, gelou foi um soberano (Dominus), cujo poder era baseado no domínio de várias minas de sal. Na Idade Média, o sal era um material estratégico, indispensável para os criadores de gado. Ocnele o controle da área tem sido cobiçado por húngaros oeste Meses de Gates. Datingataque voivodship na gelou ao décimo século tem sido posta em causa porque o contexto geral dos acontecimentos sugere um namoro além de 933, ou seja, deslocamento para leste incursões ungurilor.Potrivit Notary Anónimo, voievo ¬ gelou foi a sua givings atacada por um húngaro chamado Tuhutum chefe. Reunir as informações de outras fontes, porformular a hipótese de que o suborno, mas fez outra incursão da FOA líder, Gyula portador do título de segundo lugar na hierarquia dos húngaros, para justificar o domínio sobre a Transilvânia dinastia arpadiene, o autor atribui a origem da conquista de um gerente que estava subordinado ao conquistar Arpad.După lu Dia voivodship Cri húngaros bloqueado Gates   Meses com um reforço de Copa e pedras caíram. Posteriormente, primiscoade aprenderam sobre a riqueza em ouro e sal no país além da floresta, o chefe "Tuhutum" decidiu fazer uma incursão além Meses Gates. Miss Exército cruzou a floresta Muntii Meses e chegou aqui no r &RC, site Almas, onde seu exército era esperado que gelou que tinha estado a preparar a agressão e canalizá-los para Porţik Meses. Ambos os exércitos assumiram posições de ambos os lados do exército do rio gelou Alina tentou parar para atravessar o rio por um ataque com flechas Segundo a fonte, romenos e eslavos foram voivodia gelou's î narmafi apenas com arcos. A batalha só descobriram na Transilvânia eixos dos séculos nono e décimo vêm Alba Iulia e ateus, Sibiu. O custo elevado ea falta de ferro na região de minério de ferro gelou governado por ter colocado "causar uma utilização quase exclusiva de arcos. No dia seguinte, "Tuhutum" divididoseu exército em dois corpos, um dos quais foi enviado rio acima a ficar para trás os seus exércitos gelou. A manobra teve êxito, e seu acampamento foi cercado gelou a luta que deu húngaros a superioridade de armamento e equipamento (cavaleiros armados com espadas) decidiu a vitória. Lutar era pesado, muitos soldados do Gelou gelou foram mortos ou apreensão, juntamente com os restos do seu exército, retirou-se para fugir para sua residência. uma cidade situada nas margens do Somes. Em algum lugar perto do rio gelou pinças de fos capturados e mortos. Nome desta cidade memória Gilau loja. Dim conta pode-se inferir que gelou indo na sua aposentadoria, queTre Cluj. É possível que o residente se encontrava ainda na antiga cidade romana Napoca, em qualquer caso, não pode ser identificada com a cidade de Dabaca, a situação fora da área envolvida na morte do exercício campaniei.După gelou, seus temas aceites líderes de Tuhutum, a quem jurou fé. Voivodship romeno-eslavoNoroeste permaneceu na Transilvânia uma entidade política independente do domínio sobreviventes Pannonia Arpad. Posteriormente, o estado expandido para o meio da Transilvânia, foi finalmente conquistado por Stephen King Eu no ch Gesta 1001.Fragment Hungarorum. 27: "E fazer de manhã antes do amanhecer, ele dividiu Tuhutumo exército em dois eo segundo semestre mandou para algo acima que, passando por cima do rio para encontrar seus soldados gelou-se livre para iniciar a luta, como aconteceu. E porque a transição tem sido fácil, as duas linhas de repente, veio a luta. E lutaram entre si ferozmente, mas os soldados vitoriosos Duke gelous e muitos mortos e mais feitos prisioneiros. Quando viu que gelou Duke, para salvar sua vida, levou-a a fugir com alguns dos seus. E fugiu às pressas para a fortaleza foi situado perto do rio Somes, soldados Tuhutum, na prossecução de uma grande fuga foram mortos perto do rio gelouTongs. Quando os habitantes daquele país, vendo a morte do seu Senhor, de bom grado dar a mão, e escolheu o cavalheiro Tuhutum, o pai da Coréia. E a área que chamamos Esculeu, têm reforçado a palavra juramento.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie