în primăvara anului 106, armata romană deţinea controlul asupra zonei capitalei Daciei. Decebal rezista la Sarmizegetusa, în fruntea unor efective reduse, fiind abandonat de mulţi dintre nobilii săi. Cetatea se afla pe culmea unui munte la altitudinea de 1200 m şi avea forma unui hexagon neregulat, cu suprafaţa de circa 3 hectare. Ea avea două porţi. Zidul de incintă gros de 3,2 m si înalt de 4-5 m era construit în tehnica specifică dacică, din paramente de blocuri masive de piatră între care erau fixate bârne transversale de lemn. în interior s-au descoperit conducte de aducţiune a apei, canale de scurgere, drumuri pavate. Se estimează că fortificaţia putea adăposti între 4 000 şi 5 000 de oameni. După pacea din 102 a fost construit un val de pământ la vest, pentru a consolida apărarea. Chiar aşa, elementele de forti­ficare au rămas inferioare faţă de cele ale cetăţilor de la Costeşti, Blidaru şi Piatra Roşie.

 

Asediul capitalei a fost orga­nizat prin dispunerea maşinilor de luptă, a unor turnuri de lemn şi a scărilor de-a lungul zidului de incintă. A fost construită şi o forti-ficaţie temporară de pământ care proteja trupele romane. Garni­zoana dacică a reuşit să respingă mai multe atacuri, dar epuizarea resurselor de apă şi hrană a făcut imposibilă continuarea rezistenţei (armata romană a distrus conductele care aprovizionau cetatea). Modul în care a fost realizat asediul ilustrează eficacitatea tehnicii de luptă folosite de romani în străpungerea fortificaţiilor. Zidurile au cedat, astfel că armata romană a putut pătrunde ic cetate, aceasta fiind incendiată de luptătorii daci care au mai supravieţuiL Decebal a reuşit să fugă, pentru a rezista în altă cetate. Luptele au mai conţinu* un timp în zona altor cetăţi. Dacii au atacat un castru roman, dar au fost respinşi

 

După această bătălie finală, Decebal a încercat să se refugieze spre partea de nord a Daciei sau spre Moldova, unde putea conta pe sprijinul carpilor sao al bastarnilor. El a fost însă ajuns din urmă de un detaşament comandat de ofiţerul Tiberius Claudius Maximus. Pentru a nu fi capturat, regele Daciei s-a sinucis. Dacia a fost definitiv înfrântă şi transformată în provincie romani înainte de 11 august 106. Regiunile din est care nu făceau parte din regatul lui Decebal nu au fost incluse în provincie, dar au fost puse sub supraveghere. Obiectivul strategic urmărit de Traian încă din 101a fost îndeplinit.

Fragment din Dio Cassius, Istoria romană, LXVIII. 14: „Decebal, atunci când reşedinţa sa regală şi întregul ţinut peste care domnea au fost cucerite. când el însuşi s-a văzut în primejdie de a fi prins, s-a sinucis, iar capul său a fost adus la Roma".


Categorie
  • Categorie:Razboaiele Romanilor
Fotografii

sarmizegetusa

sarmizegetusa
Engleza
In the spring of 106, the Roman army controlled the area Dacian capital. Decebal Sarmizegetusa withstand the forefront of small flocks, being abandoned by many of his nobles. The fortress is located atop a mountain at an altitude of 1200 m and have form an irregular hexagon, area of about 3 hectares. She had two gates. The wall thick3.2 m and 4.5 m high was built in specific technology Dacian in the wall of massive stone blocks that were fixed between wooden cross beams. were found inside the feed pipe water, sewers, paved roads. Fortification is expected to accommodate between 4000 and 5000 people. After the peace of the FOS 102t built a wave of land to the west, to strengthen the defense. Even so, elements of empowerment remained lower than those of cities in Costesti Blidaru and Red Stone. Siege of the city was organized by arranging machines battle of wooden towers and stairs along the wall. It was built and a photemporary land-livers books that protect Romanian troops. Dacian garrison was able to reject more attacks, but depletion of food and water made it impossible to continue the resistance (the Roman army destroyed the pipes that supplied the city). How the siege was conducted illustrates the effectiveness of combat techniques used by the Romans &icirc, n piercing fortifications. The walls were assigned so that the Roman army could penetrate ic city being burned by Dacian fighters who have supravieţuiL Decebal managed to escape, to survive in another city. * The fighting continued for a while in the other cities. Gauls attacked a Roman camp, but were repulsed after this ladfinal class Decebal tried to flee to the north of Dacia or to Moldova, where he could count on the support of Bastarns Sao Carps. But he was overtaken by a detachment commanded by officer Tiberius Claudius Maximus. To not be caught, King of Dacia suicide. Dacia was finally defeated and transformed in the provinceRomans ie before 11 August 106. Eastern regions which were not part of the Kingdom of Decebal were not included in the province, but were put under surveillance. The strategic objective pursued by Trajan from 101a was achieved. Extract from Dio Cassius, Roman History, LXVIII. 14: "Decebal when his royal residence and all relatedut who reigned over were captured. when he saw himself in danger of being caught, killed himself and his head was brought to Rome. "
Spaniola
En la primavera de 106, el ejército romano controlaba la zona de la capital de Dacia. Decebal Sarmizegetusa soportar la vanguardia de pequeñas manadas, siendo abandonado por muchos de sus nobles. La fortaleza está situada en la cima de una montaña a una altitud de 1200 metros y tienen forma de hexágono irregular con una superficie de alrededor de tres hectáreas. Tenía dos puertas. La gruesa pared3,2 m y 4,5 m de altura, construido en tecnología específica Dacia en la pared de bloques de piedra que quedó fijado entre el cruce de vigas de madera. Se encontraron en el interior del conducto de alimentación de agua, alcantarillado, calles pavimentadas. La fortificación se espera dar cabida a entre 4000 y 5000 personas. Después de la paz de los FOS 102No construyó una ola de tierra al oeste, para reforzar la defensa. Aun así, los elementos de empoderamiento siendo inferiores a los de las ciudades de Costeşti Blidaru y la Piedra Roja. Asedio de la ciudad fue organizada por la organización de la batalla de máquinas torres de madera y escaleras a lo largo de la pared. Fue construido y un pholibros temporal hígados de la tierra que proteger a las tropas rumanas. guarnición de Dacia fue capaz de rechazar más ataques, pero el agotamiento del agua y los alimentos hizo imposible continuar la resistencia (el ejército romano destruyó las tuberías que suministran la ciudad). ¿Cómo se llevó a cabo sitio ilustra la eficacia de las técnicas de combate utilizados por los romanos yCIRIM, n piercing fortificaciones. Las paredes fueron asignados de manera que el ejército romano podía penetrar la ciudad ic ser quemado por los combatientes que han dacio Decébalo supravieţuiL logró escapar, para sobrevivir en otra ciudad. * Los combates continuaron durante algún tiempo en otras ciudades. Galos atacaron un campamento romano, pero fueron rechazados después de este muchachofinal de la clase Decebal trataron de huir al norte de Dacia o Moldavia, donde podía contar con el apoyo de Bastarns San carpas. Pero fue conducido en última instancia por un agente de desprendimiento ordenó Tiberio Claudio Máximo. Para no ser capturados, rey de Dacia suicidio. Dacia fue finalmente derrotado y se transforma en la provinciaRomanos es decir, antes 11 de agosto 106. las regiones del Este que no forman parte del Reino de Decebal no se incluyeron en la provincia, pero fueron puestos bajo vigilancia. El objetivo estratégico perseguido por Trajano a partir de 101 se logró. Extracto de Dión Casio, Historia Romana, LXVIII. 14: Decebal, cuando su residencia real y todo lo relacionadoUT sobre las que prevalecieron fueron capturados. cuando se vio en peligro de ser capturados, se suicidó y su cabeza fue llevada a Roma. "
Italiana
Nella primavera del 106, l'esercito romano controlla la zona di capitale dacica. Decebal Sarmizegetusa resistere prima linea di piccoli branchi, di essere abbandonato da molti dei suoi nobili. La fortezza si trova sulla cima di una montagna ad una altitudine di 1200 m ed hanno formare un esagono irregolare, con superficie di circa tre ettari. Aveva due porte. La parete di spessore3,2 m e 4,5 m di altezza sono stati costruiti in specifiche tecniche Daci nel muro di blocchi di pietra massiccia, che è stato fissato tra croce travi di legno. sono stati scoperti all'interno del tubo di alimentazione acqua, fognature, strade asfaltate. Fortificazione si prevede di ospitare tra le 4000 e le 5000 persone. Dopo la pace del FOS 102t costruito una ondata di terra ad ovest, per rafforzare la difesa. Anche così, gli elementi di fortificazione sono rimasti inferiori a quelli delle città in Costesti Blidaru e Red Stone. Assedio della città è stato organizzato dalla battaglia organizzando macchine di torri di legno e le scale lungo il muro. E 'stato costruito e A pertemporaneo libri di terra che proteggono il fegato truppe rumene. presidio Daci è stata in grado di respingere ulteriori attacchi, ma l'esaurimento di cibo e di acqua ha reso impossibile proseguire la resistenza (l'esercito romano distrusse i tubi che ha fornito la città). Come assedio è stato condotto dimostra l'efficacia delle tecniche di combattimento utilizzate dai romani eicirc, n piercing fortificazioni. Le pareti sono state assegnate in modo che l'esercito romano poteva penetrare città ic essere bruciati dai caccia Daci che hanno supravieţuiL Decebal riuscito a fuggire, per sopravvivere in un'altra città. * I combattimenti continuarono per qualche tempo nelle altre città. Galli ha attaccato un accampamento romano, ma furono respinti dopo questo ragazzofinale di classe Decebal provato a cercare rifugio a nord della Dacia o di Moldova, dove poteva contare sul sostegno di Bastarns Sao carpe. Ma è stato superato da un ufficiale di distacco ordinato Tiberio Claudio Massimo. Per non essere catturati, re di suicidio Dacia. Dacia è stato finalmente sconfitto e trasformato la provinciaRomani, vale a dire entro l'11 agosto 106. regioni orientali che non facevano parte del Regno di Decebal non sono stati inclusi nella provincia, ma sono stati messi sotto sorveglianza. L'obiettivo strategico perseguito da Traiano dal 101 è stato raggiunto. Estratto da Cassio Dione, Storia romana, LXVIII. 14: "Decebal quando la sua residenza reale e tutti i relativiUT su cui ha prevalso sono stati catturati. quando si vide in pericolo di essere scoperti, si è ucciso e la sua testa fu portata a Roma. "
Franceza
printemps 106, l'armée romaine contrôlait la région de la capitale dace. Decebal Sarmizegetusa résister à l'avant-garde de petits troupeaux, abandonné par beaucoup de ses nobles. La forteresse est située au sommet d'une montagne à une altitude de 1200 m et ont une forme un hexagone irrégulier avec superficie d'environ trois hectares. Elle avait deux portes. Le mur épais3,2 m et 4,5 m de haut a été construit en technologie spécifique dace dans le mur de blocs de pierre massive qui ont été résolus entre les croix de bois des poutres. ont été trouvés à l'intérieur du tuyau d'alimentation en eau, les égouts, les routes pavées. Fortification devrait accueillir entre 4000 et 5000 personnes. Après la paix de la FOS 102t construit une vague de terre à l'ouest, à renforcer la défense. Malgré cela, les éléments de l'autonomisation des demeurés inférieurs à ceux des villes en Costesti Blidaru et Red Stone. Siège de la ville a été organisée par l'organisation de combat des machines de tours de bois et des escaliers le long du mur. Il a été construit et une photemporaire livres fonciers qui protègent-foies troupes roumaines. garnison dace a été en mesure de rejeter plus d'attaques, mais l'épuisement des vivres et d'eau a rendu impossible de continuer la résistance (l'armée romaine a détruit les canalisations qui a fourni la ville). Comment le siège a été menée illustre l'efficacité des techniques de combat utilisées par les Romains eticirc, n piercing fortifications. Les murs étaient répartis de façon que l'armée romaine pouvait pénétrer ville ic être brûlées par des combattants qui ont dace Decebal supravieţuiL réussi à s'échapper, pour survivre dans une autre ville. * Les combats se sont poursuivis pendant un certain temps dans les autres villes. Gaulois ont attaqué un camp romain, mais ils furent repoussés après ce garçonclasse finale Decebal tenté de fuir vers le nord de la Dacie ou à la Moldavie, où il pouvait compter sur le soutien de Bastarns Sao carpes. Mais il fut surpris par un détachement commandé par un agent de Tiberius Claudius Maximus. Pour ne pas être pris, le roi du suicide Dacia. Dacia a finalement été vaincu et transformé dans la provinceSoit 106 Romains avant le 11 août. régions de l'Est qui ne faisaient pas partie du Royaume de Decebal n'ont pas été inclus dans la province, mais ont été placés sous surveillance. L'objectif stratégique poursuivi par Trajan à partir de 101a a été atteint. Extrait de Dion Cassius, Histoire romaine, LXVIII. 14: "Decebal lorsque sa résidence royale et tous liésUT qui a prévalu au cours ont été conquis. quand il se vit en danger d'être pris, tué lui-même et sa tête fut apportée à Rome. "
Germana
Frühjahr 106, die römische Armee kontrollierten Gebiet dakischen Hauptstadt. Decebal Sarmizegetusa widerstehen der Spitze der kleinen Herden, die von vielen seiner Adligen aufgegeben. Die Festung liegt auf einem Berg in einer Höhe von 1200 m befindet und bilden ein unregelmäßiges Sechseck mit einer Fläche von rund drei Hektaren. Sie hatte zwei Tore. Die Wandstärke3,2 m und 4,5 m hoch gebaut in bestimmten Technologiebereichen wurde Dacian in der Wand des massiven Steinblöcken, die zwischen Holzkreuz Balken befestigt waren. wurden in der Zuleitung Wasser, Kanalisation, asphaltierte Straßen gefunden. Festungswerk wird voraussichtlich zwischen 4000 und 5000 Personen Platz. Nach dem Frieden von der FOS 102t errichtet eine Welle von Land im Westen, die Verteidigung zu stärken. Trotzdem hat Elemente von Empowerment Wand blieb niedriger als die der Städte in Costesti Blidaru und rotem Stein. Belagerung der Stadt organisiert wurde das durch die Anordnung von Maschinen Schlacht von hölzernen Türmen und Leitern entlang. Es wurde gebaut und ein Photemporäre Flächen-Lebern Bücher, die rumänischen Truppen zu schützen. Dacian Besatzung konnte weitere Angriffe zurückzuweisen, sondern Depletion von Nahrung und Wasser machten es unmöglich, den Widerstand (der römischen Armee weiterhin die Rohre zerstört, dass die Stadt im Lieferumfang enthalten). Wie Belagerung durchgeführt wurde zeigt die Wirksamkeit von Kampftechniken von den Römern genutzt undicirc, Piercing n Befestigungsanlagen. Die Wände waren so, dass die römische Armee eindringen konnte ic Stadt durch Dacian Kämpfer, die supravieţuiL Decebal gelang die Flucht haben, sich zu verbrennen, um zu überleben in einer anderen Stadt zugeordnet. * Der Kampf für eine Weile in den anderen Städten fortgesetzt. Gallier angegriffen eines römischen Lagers, wurden aber zurückgeschlagen Junge nach diesemfinal class Decebal versuchte nördlich von Dacia oder die Republik Moldau, wo er auf die Unterstützung von Sao Bastarns Karpfen zählen konnte fliehen. Aber er von einem Detachement Offizier war überholt bestellt Tiberius Claudius Maximus. Um nicht erwischt werden, König von Dacia Selbstmord. Dacia wurde schließlich besiegt und verwandelte in der ProvinzRömer, dh vor dem 11. August 106. Östlichen Regionen, die nicht Teil des Königreichs Decebal waren nicht in der Provinz aufgenommen, wurden aber unter Beobachtung gestellt. Das strategische Ziel 101a verfolgt von Trajan aus erreicht wurde. Auszug aus Cassius Dio, Römische Geschichte, LXVIII. 14: "Decebal wenn seine königliche Residenz und alle damit verbundenenUT herrschte über die gefangen genommen wurden. wenn er sich in Gefahr sahen, erwischt zu werden, hat sich umgebracht und sein Kopf wurde nach Rom gebracht. "
Rusa
Весной 106, римская армия контролировала области даков капитала. Дечебал Sarmizegetusa выдержать авангарде небольшие стаи, покинутых многие из его вельмож. Крепость расположена на вершине горы на высоте 1200 м и имеют форму неправильного шестиугольника с площадью около 3 га. У нее было двое ворот. Толстые стены3,2 м и 4,5 м был построен в конкретные технологии даков в стену из массивных каменных блоков, которые были закреплены между деревянных поперечных балок. были обнаружены внутри водопровода подача стоков, грунтовых дорог. Фортификации, как ожидается, разместить между 4000 и 5000 человек. После заключения мира в FOS 102т построил волна земли к западу, в целях укрепления обороны. Тем не менее, элементы расширения прав и возможностей остается ниже, чем у города в Костешть Blidaru и Красного Камня. Осада города была организована организацией машины боевой деревянной башни и лестницы вдоль стены сайте. Он был построен и фовременного книги наземных печени, которые защищают румынские войска. Даков гарнизон смог отказаться от новых нападений, но истощение продовольствия и воды, сделал невозможным продолжение сопротивления (римская армия уничтожила труб, поставляемых в город). Как осады был проведен свидетельствуют об эффективности борьбы с методов, использованных римлянами иicirc п пронзительный укреплений. Стены были назначены так, что римская армия могла проникнуть IC города сжигаются на даков бойцов, которые имеют supravieţuiL Дечебал удалось бежать, чтобы выжить в другом городе. * Боевые действия продолжались в то время как в других городах. Галлы напали римский лагерь, но были отбиты после этого пареньОкончательный класс Дечебал пытались найти убежище северу от Dacia или в Молдову, где он мог бы рассчитывать на поддержку Bastarns Сан карпов. Но он догнал отряд офицер приказал Тиберий Клавдий "Максимус". Чтобы не быть пойманным, король самоубийства Dacia. Dacia, наконец, победил и превратил в провинцииРимляне, т.е. до 11 августа 106. Восточных регионах, которые не являются частью Королевства Кишинэу, не были включены в провинции, но были поставлены под наблюдение. Стратегические цели, преследуемой Траяна из 101A была завершена. Выписка из Дион, римской истории, LXVIII. 14: "Дечебал, когда его королевское место жительства и все связанные с этимUT, над которой преобладали были захвачены в плен. , когда он увидел себя в опасности быть пойманным, убил себя и свою голову был доставлен в Рим.
Portugheza
Na primavera de 106, o exército romano controlava a área Dacian capital. Decebal Sarmizegetusa resistir à frente de pequenos bandos, sendo abandonados por muitos de seus nobres. A fortaleza está localizada no topo de uma montanha, a uma altitude de 1200 metros e tem uma forma de hexágono irregular com área de cerca de três hectares. Ela tinha duas portas. O paredão3,2 m e 4,5 m de altura foi construída em uma tecnologia específica Dacian na parede de blocos de pedra maciça que foram fixados entre vigas de madeira. Foram encontrados no interior do tubo de alimentação de água, esgotos, estradas pavimentadas. Fortificação deverá acomodar entre 4000 e 5000 pessoas. Após a paz do FOS 102t construiu uma onda de terras a oeste, para reforçar a defesa. Mesmo assim, os elementos de capacitação permaneceram inferiores aos de cidades em Costeşti Blidaru e Pedra Vermelha. Cerco à cidade foi organizada pela organização máquinas batalha de torres de madeira, escadas e ao longo da parede. Foi construído e um photemporário livros terra fígados que protegem as tropas romenas. Dacian guarnição foi capaz de rejeitar mais ataques, mas a depleção de água e comida tornava impossível continuar a resistência (o exército romano destruiu as tubulações que abasteciam a cidade). Como o cerco foi realizado ilustra a eficácia das técnicas de combate usado pelos romanos eicirc, n piercing fortificações. As paredes foram distribuídos de modo a que o exército romano poderia penetrar cidade ic sendo queimado pelos combatentes Dacian que Decebal supravieţuiL conseguiu escapar, para sobreviver em outra cidade. * A luta continuou durante algum tempo em outras cidades. Gauleses atacaram um acampamento romano, mas foram repelidos após este rapazfinal class Decebal tentou fugir para o norte da Dacia ou a Moldávia, onde poderia contar com o apoio de Bastarns São carpas. Mas ele foi ultrapassado por um oficial de desapego ordenou Tiberius Claudius Maximus. Para não ser capturado, o Rei do suicídio Dacia. Dacia foi finalmente derrotado e transformado na provínciaRomanos ou seja, antes de 11 de agosto 106. regiões orientais não eram parte do Reino de Decebal não foram incluídos na província, mas foram postos sob vigilância. O objectivo estratégico perseguido por Trajano de 101 foi obtido. Extraído da Dio Cassius, História Romana, LXVIII. 14: "Decebal quando sua residência real e todos os relacionadosUT em que prevaleceu foram capturados. quando ele se viu em perigo de ser capturado, suicidou-se e sua cabeça foi levada para Roma ".
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie