Decebal nu a respectat condiţiile grele impuse prin pacea din 102. Ea reluat înarmarea dacilor, a început refacerea cetăţilor (la Sarmizegetusa, Blidan şi Piatra Roşie există urme de refacere după demantelare), a restabilit legăturik cu potenţialii aliaţi (marcomani, bastarni) şi i-a atacat pe iazigi, aliaţii romanilor din Banat. Garnizoana romană de la Sarmizegetusa fusese retrasă după ce începuse demantelarea fortificaţiei. Probabil tot în această perioadă, Decebal a încercat să intre în contact cu regele Pacorus al părţilor pentru o actiuar comună contra Imperiului Roman, dar mesajul a fost interceptat. Informariir despre încălcarea tratatului din 102 au determinat Senatul roman să deodi reluarea războiului. Traian a plecat din Roma la 4 iunie 105, ajungând în Moesi Superior prin Dalmaţia.

Pentru a preveni atacul asupra Daciei, Decebal a recurs la mai multe acţiuni, încă înainte ca armata romană să pătrundă în Dacia: i-a făcut lui Traian propunai de pace, dar a trimis şi câţiva dezertori romani care urmau să-1 ucidă pe împăcat (planul a eşuat). După aceea, regele dac a reuşit să-1 captureze printr-un vicleşaş; pe Longinus, cerând în schimbul lui retragerea trupelor de ocupaţie din teritorâl dintre Carpaţii Meridionali şi Dunăre. Aceste stratageme arată că Decebal ea conştient că nu mai dispunea de forţe suficiente pentru a respinge armai romană. Nici refacerea coaliţiei anti-romane nu a reuşit, iar unii daci (nobil: ■ oameni de rând) continuau să se supună romanilor.

După eşecul acestor tentative de a stopa invazia romană, Decebal a atacat trupele romane dislocate în Dacia şi a continuat refacerea fortificaţiilor car fuseseră demantelate. După sosirea împăratului la Dunăre, legiunile din Moesia Superior şi Moesia Inferior au fost deplasate la nord de Dunăre pe podul de la Drobeta care fusese construit după 102. Dintre generalii participanţi la campanie sunt cunoscuţi Publius Aelius Hadrianus (viitorul împărat), Lucius Licinius Sura, Tiberius Claudius Livianus şi Decimus Terentius Scaurianus (viitorul guvernator al provinciei Dacia). Sub comanda personală a lui Traian, legiunile au desfăşurat operaţiuni de recucerire a fortificaţiilor pierdute în cursul verii anului 105. Au fost urmate traseele din campania din anul 101, pe la Tapae, prin pasul Vâlcan şi pe valea Oltului (probabil şi prin trecătorile din zona Carpaţilor de Curbură). Pe parcurs, forţele lui Decebal au efectuat mai multe atacuri, dar acestea nu au putut opri marşul armatelor romane. Pe timpul iernii, operaţiunile au fost întrerupte, deoarece luptele în munţi ar fi fost mult prea dificile în asemenea condiţii. în primăvara anului 105-106, luptele au fost reluate, romanii ocupând poziţii în zona Sarmizegetusei. Au fost cucerite rând pe rând, cu mari eforturi, cetăţile Costeşti, Blidaru şi Piatra Roşie, folosindu-se maşini de luptă. Astfel, sistemul de fortificaţii care proteja capitala a cedat. Tentativa lui Decebal de a recâştiga independenţa Daciei prin alungarea trupelor romane de ocupaţie a eşuat, înfrângerea a fost agravată de trădarea unora dintre conducătorii locali daci, care au trecut de partea lui Traian. în urma acestei campanii, armata romană a reluat controlul asupra celei mai mari părţi a Daciei. Sarmizegetusa a fost încercuită şi a început asedierea ei.

 

Fragment din Dio Cassius, Istoria romană, LXVIII. 12: „Longinus, care comanda o legiune romană, adversar de temut în luptă pentru Decebal, a acceptat, invitat fiind, să vină la o întrevedere cu Decebal. Acesta invocase intenţia de a se supune, îndeplinind sarcinile ce-i reveneau, dar îl reţinu pe Longinus ca prizonier (...). Decebal grăbi un sol la Traian pentru a-i cere să-i fie redat tot ţinutul până la Istru şi să i se redea tot ceea ce cheltuise pentru război, cu condiţia să-1 trimită înapoi pe Longinus".


Categorie
  • Categorie:Razboaiele Romanilor
Fotografii

traian si decebal

traian si decebal
Engleza
Decebal not complied with the harsh conditions imposed by the peace of 102. She resumed arming Dacians began restoring castles (Sarmizegetusa, Red Stone Blidan and traces of recovery after dismantling), restored legăturik with potential allies (Marcomanni, Bastarnians) and he attacked the Iazygian, Banat Romanian allies. Roman Garrison had been Sarmizegetusais withdrawn after it had begun dismantling the fortification. Perhaps all this time, Decebal tried to get in touch with King Pacorus the parties to a common actiuar against the Roman Empire, but the message was intercepted. Informariir breach of treaty 102 Roman Senate led to a sudden resumption of war. Ple Trajanin Rome on June 4 as 105, arriving in Moesia Superior in Dalmatia. To prevent the attack on Dacia Decebal appeal to do more, even before entering the Roman army in Dacia: has made peace offers to Trajan, but Romans sent several deserters who were reconciled to a kill (the plan failed),. Thereafter,King if one managed to capture a vicleşaş; on Longinus, asking in exchange for withdrawal of the territorial occupation of the Southern Carpathians and the Danube. These stratagems indicate that Decebal aware that she had not sufficient forces to reject Roman weapon. No restoration of anti-Roman coalition failed, and some Dacian (Noble: ■ ordinary people) continued to obey the Romans. After the failure of these attempts to stop the Roman invasion, attacked the Roman troops deployed Decebal Dacia car and continued restoration of the fortifications were dismantled. After arriving at King Danube legions of Moesia Superior and Moesia Inferior were moved north of the Danube bridge at Drobeta which was built after 102. Among participants in the campaign are known generals Publius Aelius Hadrianus (future emperor), Lucius Licinius Sura, Tiberius Claudius Decimus Terentius Scaurianus Livianus and (future governor of the province of Dacia). Under the personal command of Trajan's legions have carried out the fortifications regaining lost in the summer of 105. Routes were followed in 101 year campaign on Tapae by step Vâlcan and Olt Valley (probably through the Carpathian passes of curvature). Along the way, Decebal forces have carried out several attacks, but they could not stop the Roman armies march. In winter, operations were suspended because fighting & icIRC, in the mountains would be too difficult in such conditions. 105-106 spring, fighting resumed, the Romans occupied positions in the Sarmizegetusa. Were conquered in turn, with great efforts, cities Costesti Blidaru and red stone, using machines battle. The system of fortifications protecting the capital gave.Attempt to regain independence Decebal of Dacia by Roman troops expelled the occupation failed, defeat was compounded by the betrayal of some local leaders of the Dacians, who sided with Trajan. after this campaign, the Roman army resumed control over most of the Dacia. Sarmizegetusa was surrounded andbegan its siege. Extract from Dio Cassius, Roman History, LXVIII. 12: "Longinus, which command a Roman legion, feared opponent in combat for Decebal accepted, being invited, to come to a meeting with Decebal. It asserted its intention to comply, carry out the tasks incumbent on them, but it reţinu on Longinus as a prisoner (...). Decebal Traian hasten the ground to ask him to be playing all the country to play Ister and everything is spent on war, provided they send back a Longinus.
Spaniola
Decebal no se haya cumplido con las duras condiciones impuestas por la paz del 102. Volvió armar dacios comenzó la restauración de castillos (Sarmizegetusa, Red Stone Blidan y trazas de recuperación tras el desmantelamiento) legăturik restaurado con posibles aliados (marcomanos, Bastarnians) y atacaron a los Iazygian, Banat aliados rumanos. guarnición romana había sido Sarmizegetusase retira después de haber comenzado el desmantelamiento de la fortificación. Tal vez todo este tiempo, Decebal trató de ponerse en contacto con el rey Pacoro las partes en un actiuar común contra el Imperio Romano, pero el mensaje fue interceptado. violación de tratados Informariir 102 senado romano dio lugar a una reanudación repentina de la guerra. Ple Trajanoen Roma el 04 de junio como 105, llegando en Mesia Superior en Dalmacia. Para evitar que el ataque a Dacia recurso Decebal hacer más, incluso antes de entrar en el ejército romano en Dacia: Trajano llevó proponer la paz, pero romanos enviaron varios desertores que se reconciliaron con una muerte (el plan no prosperó). A partir de entonces,Si un rey consiguió captar una vicleşaş; en Longino, pidiendo a cambio de la retirada de la ocupación territorial de los Cárpatos Meridionales y el Danubio. Estas estratagemas indican que no Decebal consciente de que había fuerzas suficientes para rechazar armas romanas. No restauración de la coalición anti-romano no, y algunos dacios (Noble: ■ la gente común) siguió a obedecer a los romanos. Tras el fracaso de estos intentos de detener la invasión romana, atacaron a las tropas desplegadas Decebal romana Dacia y la restauración continua de las fortificaciones fueron desmanteladas. Después de llegar a rey legiones del Danubio de Mesia Superior e Inferior Moesia fueron trasladados al norte del puente sobre el Danubio en Drobeta que fue construido después de 102. Entre los participantes en la campaña de los generales Publio Elio Adriano se sabe (el futuro emperador), Lucio Licinio Sura, Tiberio Claudio Décimo Terencio Scaurianus Liviano y (futuro gobernador de la provincia de Dacia). Bajo el mando personal de las legiones de Trajano han llevado a cabo la recuperación de las fortificaciones perdido in el verano de 105. Rutas fueron seguidos en la campaña del año 101 en Tapae a paso Valcan Olt y Valle (probablemente a través de los desfiladeros de los Cárpatos curvatura). A lo largo de las fuerzas Decebal más ataques fueron hechos, pero no pudieron detener la marcha de los ejércitos romanos. En invierno, las operaciones se suspendieron debido a la lucha y icIRC, en las montañas sería demasiado difícil en esas condiciones. 105-106 en primavera, se reanudaron los combates, los romanos ocupan puestos en el Sarmizegetusa. Fueron conquistados a su vez, con grandes esfuerzos, las ciudades Costeşti Blidaru y Red Rock, uso de máquinas batalla. El sistema de fortificaciones que protegían la capital dio.Tratar de recuperar la independencia Decebal de Dacia romana expulsados por las tropas de ocupación no, la derrota se vio agravada por la traición de algunos dirigentes locales de los dacios, que tomaron partido por Trajano. después de esta campaña, el ejército romano retomó el control sobre la mayor parte de la Dacia. Sarmizegetusa fue rodeada yasedio comenzó. Fragmento de Dión Casio, Historia Romana, LXVIII. 12: "Longino, que exigen una legión romana, temido oponente en combate por Decebal aceptadas, siendo invitado a venir a una reunión con Decebal. Afirmó su intención de cumplir, llevar a cabo las tareas que incumben a ellos, pero en reţinu Longino como prisionero (...). Decebal Traian acelerar el terreno para pedirle que estar jugando todo el país para jugar Ister y todo lo que se gasta en la guerra, a condición de que regrese una Longino.
Italiana
Decebal non rispettato le dure condizioni imposte dalla pace del 102. Ha ripreso armando Daci iniziò il restauro castelli (Sarmizegetusa, Red Stone Blidan e tracce di recupero dopo lo smontaggio) legăturik restaurata con potenziali alleati (Marcomanni, Bastarnians) e attaccato il Iazygian, alleati Banato rumeno. guarnigione romana era stata Sarmizegetusaè ritirata dopo che era iniziato lo smantellamento della fortificazione. Forse tutto questo tempo, Decebal cercato di entrare in contatto con il re Pacoro le parti di un actiuar comune contro l'impero romano, ma il messaggio è stato intercettato. violazione del trattato di 102 Informariir Senato romano portato a una ripresa improvvisa di guerra. PLE Traianoa Roma il 4 giugno come 105, che arrivano in Mesia Superiore in Dalmazia. Per prevenire l'attacco di Decebal Dacia appello a fare di più, anche prima di entrare l'esercito romano in Dacia: Traiano portato proporre la pace, ma Romani inviarono alcuni disertori che erano riconciliati di uccidere un (il piano è fallito). Successivamente,Re se uno è riuscito a catturare un vicleşaş; su Longino, chiedendo in cambio del ritiro della occupazione territoriale dei Carpazi meridionali e il Danubio. Questi stratagemmi indicano che Decebal consapevole che lei non aveva forze sufficienti per respingere arma romana. Nessun ripristino della coalizione anti-romana venuta meno, e alcuni Daci (Noble: ■ gente comune) ha continuato a obbedire ai Romani. Dopo il fallimento di questi tentativi di fermare l'invasione romana, ha attaccato le truppe romane schierato Decebal auto Dacia e il restauro di mantenere le fortificazioni furono smantellate. Dopo essere arrivato a King Danubio legioni della Mesia superiore e Mesia Inferiore sono stati spostati a nord del ponte sul Danubio in Drobeta che è stato costruito dopo il 102. Tra i partecipanti alla campagna generali Publio Elio Adriano sono noti (il futuro imperatore), Lucio Licinio Sura, Tiberio Claudio Decimo Terenzio Scaurianus Livianus e (futuro governatore della provincia di Dacia). Sotto il comando di personale delle legioni di Traiano hanno effettuato la riconquista di fortificazioni perso in l'estate del 105. Poi venne la campagna sentieri dell 'anno 101, l'Tapae passo Vâlcan e Valle di Olt (probabilmente attraverso i passi dei Carpazi di curvatura). Lungo la strada, le forze Decebal hanno compiuto numerosi attentati, ma non poteva fermare la marcia delle truppe romane. Durante l'inverno, le operazioni sono state interrotte, perché lotta e icIRC, in montagna sarebbe troppo difficile in tali condizioni. 105-106 in primavera, riprende la lotta, i Romani occupano posizioni nel Sarmizegetusa. Furono conquistate, a sua volta, con molto sforzo, le città Costesti Blidaru e pietra rossa, con macchine di battaglia. Il sistema di fortificazioni proteggere il capitale ha dato.Decebal tentativo di riconquistare l'indipendenza Dacia da parte delle truppe romane espulso l'occupazione fallito, la sconfitta è stata aggravata dal tradimento di alcuni leader locali dei Daci, che si schierò con Traiano. dopo questa campagna, l'esercito romano riprende il controllo su gran parte della Dacia. Sarmizegetusa fu circondato eha iniziato il suo assedio. estratto da Cassio Dione, Storia romana, LXVIII. 12: "Longino, il quale comandare una legione romana, temuto avversario in combattimento per Decebal accettati, di essere invitato a un incontro con Decebal. Si affermava la sua intenzione di conformarsi, svolgere i compiti che incombono su di loro, ma reţinu su Longino come un prigioniero (...). Decebal Traian affrettare il terreno per chiedergli di giocare tutto il paese per giocare Ister e tutto ciò che viene speso per la guerra, a condizione di restituire una Longino.
Franceza
Decebal pas respecté les conditions très dures imposées par la paix de 102. Elle reprend l'armement Daces a commencé à restaurer les châteaux (Sarmizegetusa, Red Stone Blidan et des traces de récupération après démontage) legăturik restaurée avec des alliés potentiels (Marcomans, Bastarnes) et ont attaqué le Iazygian, le Banat roumain alliés. garnison romaine avait été Sarmizegetusaest retirée après qu'elle a commencé le démantèlement des fortifications. Peut-être tout ce temps, Decebal essayé d'entrer en contact avec les parties pour une actiuar Pacorus roi commune contre l'Empire romain, mais a été intercepté le message. violation du traité 102 Informariir Sénat romain a conduit à une reprise soudaine de la guerre. Ple TrajanJuin à Rome le 4, 105, arrivant en Mésie supérieure en Dalmatie. Afin de prévenir l'attaque de Dacia Decebal appel à faire plus, même avant d'entrer dans l'armée romaine en Dacie: Trajan conduit proposer la paix, mais Romains ont envoyé des déserteurs qui ont été rapprochés à un kill (plan a échoué). Par la suite,King, si l'on a réussi à capturer un vicleşaş; sur Longin, le retrait des troupes exigeants au lieu de l'occupation territoriale des Carpates méridionales et le Danube. Ces stratagèmes indiquent que conscients Decebal qu'elle n'avait pas des forces suffisantes pour rejeter arme romaine. Aucune restauration de la coalition anti-romaine a échoué, et certains Daces (Noble: ■ gens ordinaires) a continué à obéir aux Romains. Après l'échec de ces tentatives pour arrêter l'invasion romaine, ont attaqué les troupes romaines déployé Decebal Dacia voiture et de la restauration continue des fortifications ont été démantelées. Après l'arrivée à légions du Danube roi de la Mésie supérieure et inférieure Mésie ont été déplacés au nord du pont sur le Danube à Drobeta qui a été construit après 102. Parmi les participants à la campagne généraux Publius Aelius Hadrianus sont connus (le futur empereur), Lucius Licinius Sura, Tiberius Claudius Decimus Terentius Scaurianus Livianus et (futur gouverneur de la province de Dacie). Sous le commandement des légions de Trajan ont effectué les fortifications retrouver perdu in de l'été 105. Routes ont été suivies dans 101 campagne de l'année sur Tapae par étape Valcan et vallée de l'Olt (probablement à travers les cols des Carpates de courbure). En cours de route, les forces de Decebal ont mené plusieurs attaques, mais ils ne peuvent empêcher les armées romaines mars. En hiver, les opérations ont été suspendues parce que la lutte contre & icIRC, dans les montagnes serait trop difficile dans de telles conditions. 105-106 au printemps, les combats ont repris, les Romains occupent des postes dans le Sarmizegetusa. Ont été conquis à son tour, avec beaucoup d'efforts, les villes Costesti Blidaru et de Red Rock, en utilisant des machines de combat. Le système de fortifications protégeant le capital donné.Tenter de recouvrer l'indépendance Decebal de la Dacie par les troupes romaines expulsé l'occupation a échoué, la défaite a été aggravée par la trahison de certains dirigeants locaux des Daces, qui prirent le parti de Trajan. Après cette campagne, l'armée romaine a repris le contrôle sur la plupart des Dacia. Sarmizegetusa fut entouré eta commencé son siège. Extrait de Dion Cassius, Histoire romaine, LXVIII. 12: "Longinus, qui commande une légion romaine, craint l'adversaire dans un combat pour Decebal accepté, être invité à venir à une réunion avec Decebal. Elle a affirmé son intention de respecter, mener à bien les tâches qui leur incombent, mais il reţinu sur Longin comme un prisonnier (...). Decebal Traian hâter le sol pour lui demander de jouer tout le pays à jouer Ister et tout est consacré à la guerre, à condition qu'ils renvoyer un Longinus.
Germana
Decebal hat nicht mit den harten Bedingungen des Friedens von 102 nachgekommen sind. Sie nahm Bewaffnung dakischen Festungen begannen Restaurierungsarbeiten (Sarmizegetusa, Red Stone Blidan und Spuren der Erholung nach der Demontage) legăturik restauriert mit potenziellen Verbündeten (Markomannen, Bastarnians) und griff die Iazygian, Banat rumänischen Verbündeten. Römische Garnison hatte Sarmizegetusa wordenzurückgezogen wird, nachdem es begonnen hatte Abbau der Befestigung. Vielleicht all dieser Zeit, versuchte Decebal um in Kontakt mit König Pacorus die Parteien auf eine gemeinsame actiuar gegen das römische Reich zu erhalten, aber die Nachricht abgefangen. Informariir Vertragsbruch 102 römische Senat führte zu einem plötzlichen Wiederaufnahme des Krieges. Ple Trajanin Rom am 4. Juni, als 105, Ankunft in Moesia Superior in Dalmatien. Um zu verhindern, den Angriff auf Dacia Decebal Appell, mehr zu tun, auch vor dem Betreten des römischen Heeres in Dacia: Trajan führte vorschlagen Frieden, aber Römer schickten mehrere Deserteure, versöhnt einen zu töten (der Plan schlug fehl). DanachKönig, wenn man geschafft, eine vicleşaş erfassen; auf Longinus, fragt im Gegenzug für den Rückzug der territorialen Besetzung des südlichen Karpaten und der Donau. Diese zeigen, dass Strategeme Decebal bewusst, dass sie nicht genügend Kräfte zur römischen Waffe ablehnen musste. Keine Wiederherstellung der anti-römischen Koalition gescheitert, und einige Daker (Noble: ■ normale Menschen) weiterhin Römer gehorchen. Nach dem Scheitern dieser Versuche, die römische Invasion zu stoppen, griffen die römischen Truppen eingesetzt Decebal Dacia Auto und setzte die Wiederherstellung der Befestigungsanlagen wurden demontiert. Nach der Ankunft am King Donau-Legionen von Moesia Superior und Moesia Inferior wurden nördlich der Donau-Brücke D verschobenrobeta, die nach 102 erbaut wurde. Unter den Teilnehmern an der Kampagne Generäle Publius Aelius Hadrianus bekannt (der zukünftige Kaiser), Lucius Licinius Sura, Tiberius Claudius Decimus Terentius Scaurianus Livianus sind und (künftige Gouverneur der Provinz Dacia). Unter dem persönlichen Kommando des Trajan Legionen haben die Befestigungsanlagen verlorenes Ich trugn den Sommermonaten von 105 Jahren. Die Routen wurden in 101 Jahre angelegte Kampagne, die Tapae Schritt Valcan und Olt-Tal (und wahrscheinlich geht die Kurve, gefolgt Karpaten). Entlang des Weges haben Decebal Kräfte aus mehreren Attacken durchgeführt, aber sie konnte nicht aufhören, die römischen Heere marschieren. Im Winter wurden Operationen ausgesetzt, weil Kämpfe & icIRC; Berg war zu schwierig, unter solchen Bedingungen. 105-106 Frühjahr wieder der Kampf, den Römern besetzt Positionen im Sarmizegetusa. Wiederum wurden erobert, mit großen Anstrengungen, mit den Städten Costesti Blidaru und Red Rock, Maschinen Schlacht. Das System von Befestigungsanlagen Schutz der Hauptstadt gab.Der Versuch, die Unabhängigkeit wiederzuerlangen Decebal der Dacia von römischen Truppen vertrieben die Besatzung nicht, die Niederlage durch den Verrat von einigen lokalen Führern der Daker, die mit Trajan einseitig verschärft wurde. Nach dieser Aktion nahm die römische Armee die Kontrolle über die meisten der Dacia. Sarmizegetusa umgeben war undbegann die Belagerung. Auszug aus Cassius Dio, Römische Geschichte, LXVIII. 12: "Longinus, der eine römische Legion Befehl Angstgegner im Kampf für Decebal willkommen, eingeladen, sich an ein Treffen mit Decebal kommen. Er behauptet, seine Absicht zu erfüllen, die Durchführung der Aufgaben, die sie, aber es reţinu auf Longinus als Gefangener (...). Decebal Traian beschleunigen den Boden, um ihn zu bitten, werden bei allen das Land Ister spielen und alles wird auf den Krieg ausgegeben, sofern sie mindestens zurück Longinus.
Rusa
Кишинэу, не соблюдаются тяжелые условия мира 102. Она возобновила вооружение даков начал восстановление замков (Sarmizegetusa, Красный Камень Blidan и следы восстановления после демонтажа) legăturik восстановить с потенциальными союзниками (Маркоманы, Bastarnians) и атаковали Iazygian, Банат румынских союзников. Римского гарнизона были Sarmizegetusaснят после того, как начали демонтаж укреплений. Может быть, все это время, Дечебал попытался войти в контакт с королем Pacorus участников общей actiuar против Римской империи, но сообщение было перехвачено. Informariir нарушения договора 102 римский сенат привели к внезапным возобновлением войны. Плеханова Траянав Риме, 4 июня, как 105, прилет в Мезии Superior в Далмации. Чтобы предотвратить нападение на Дечебал призыв Dacia сделать больше, перед входом в римской армией в Dacia: Траян привело предложить миру, но Римляне послали несколько дезертиров, которые были согласованы на убийство (план не удалось). После этогоКороль, если одна удалось захватить vicleşaş, на Лонгин, прося в обмен на снятие территориальных оккупации Южных Карпат и Дуная. Эти уловки показывают, что Дечебал известно, что она не достаточно сил, чтобы отклонить римского оружия. Нет восстановление коалиции антиримским не удалось, и некоторые даки (Нобл: ■ обычных людей) по-прежнему подчиняться римлянам. После неудачи этих попыток остановить нашествие Roman, напали на римских войск, дислоцированных Дечебал Dacia автомобиль и продолжил восстановление укреплений были ликвидированы. После прибытия в легионы Короля Дуная Мезии Superior и Нижней Мезии были перенесены к северу от моста через Дунай в Drobeta которая была построена после 102. Среди участников кампании генералы Публий Элий Hadrianus известны (будущему императору), Луций Лициний Сура, Тиберий Клавдий Десимус Теренций Scaurianus Livianus и (будущего губернатора провинции Dacia). Под личным командованием легионов Траяна провели укреплений восстановить утраченное яп летом 105. Маршруты проводился в 101 году кампании по Tapae за шагом Валкан и Олт Valley (вероятно, через карпатские проходы кривизны). По дороге, Кишинэу, силы провели несколько атак, но они не смогли остановить марш римские войска. Зимой операции были приостановлены из-за борьбы и ICIRC, в горах, было бы слишком трудно в таких условиях. 105-106 весной, боевые действия возобновились, римляне, занимающие должности в Sarmizegetusa. Были завоеваны в свою очередь, с большим трудом, города Костешть Blidaru и красного камня, с помощью машин бой. Система укреплений защиты капитала дал.Попытка восстановить независимость Дечебал Дакии римскими войсками исключили оккупации не удалось нанести поражение усугубляется предательство некоторых местных лидеров даков, которые встали на Траяна. После этой кампании, римская армия возобновила контроль над большей частью Дакии. Sarmizegetusa был окружен иначал его осаду. Выписка из Дион, римской истории, LXVIII. 12: "Лонгин, что команда римский легион, боялись соперника в борьбе за Дечебал принято, будучи приглашен на встречу с Кишинэу. Она заявила о своем намерении соблюдать, выполнять задачи, возложенные на них, но это reţinu на Лонгин в плен (...). Траян Дечебал ускорить под землю, чтобы просить, чтобы он играл всю страну играть Истр, и все идет на войну, при условии их отправить обратно Лонгин.
Portugheza
Decebal não respeitou as condições adversas impostas pela paz de 102. Ela retomou armar Dacians começou restaurar castelos (Sarmizegetusa, Red Stone Blidan e vestígios de recuperação após o desmantelamento) legăturik restaurados com potenciais aliados (Marcomanni, Bastarnians) e atacou o Iazygian, aliados Banat romeno. guarnição romana tinha sido Sarmizegetusaé retirado depois de ter começado o desmantelamento da fortificação. Talvez todo esse tempo, Decebal tentou entrar em contato com o rei Pacorus as partes de um actiuar comum contra o Império Romano, mas a mensagem foi interceptada. Informariir violação do tratado 102 Senado romano levou a uma súbita retomada da guerra. PLE Trajanoem Roma, em 04 de junho de 105, chegando em Moesia Superior na Dalmácia. Para evitar o ataque a Dacia recurso Decebal fazer mais, mesmo antes de entrar no exército romano em Dacia: Trajano levou propor a paz, mas romanos enviaram vários desertores que foram reconciliados com uma morte (o plano falhou). Posteriormente,King se conseguiu capturar um vicleşaş; em Longinus, pedindo em troca da retirada da ocupação territorial do sul dos Cárpatos eo Danúbio. Estes estratagemas indicam que Decebal ciente de que ela não tinha forças suficientes para rejeitar a arma romana. Nenhum restauração da coalizão anti-romano falhou, e alguns Dacians (Noble: ■ pessoas comuns) continuou a obedecer os romanos. Após o fracasso dessas tentativas para parar a invasão romana, atacou as tropas romanas implantado Decebal carro Dacia e restauração contínua das fortificações foram desmantelados. Depois de chegar ao legiões do Danúbio King Moesia Superior e Inferior Moesia foram transferidas para o norte da ponte do Danúbio em Drobeta que foi construído depois de 102. Alguns generais estão a participar na campanha de Publius Aelius Hadrianus conhecido (futuro imperador), Lucius Licinius Sura, Tiberius Claudius Decimus Terentius Scaurianus Livianus e (futuro governador da província de Dacia). Personal comando de legiões de Trajano foram realizadas operações de recuperar perdido fortificações BCn o verão de 105. Rotas foram seguidos em 101 anos de campanha Tapae a passo, e Olt Vale Vâlcan (provavelmente pela montanha dos Cárpatos passa de curvatura). Ao longo do caminho, as forças Decebal ter realizado vários ataques, mas não conseguia parar os exércitos romanos marcha. No inverno, as operações foram suspensas por causa de combate & icIRC, nas montanhas seria muito difícil nessas condições. 105-106, na Primavera, a luta prossegue, os romanos ocupando cargos nas Sarmizegetusa. Foram conquistados por sua vez, com grandes esforços, as cidades Costeşti Blidaru e Red Rock, utilização de máquinas de batalha. O sistema de fortificações de proteger o capital deu.Tentativa de recuperar a independência Decebal de Dacia expulsos pelas tropas romanas de ocupação não, a derrota foi agravada pela traição de alguns dirigentes locais do Dacians, que alinhou com Trajano. após a campanha, o exército romano retomado o controle sobre a maioria dos Dacia. Sarmizegetusa foi cercado ecomeçou o cerco. Extrato de Dio Cassius, História Romana, LXVIII. 12: "Longinus, que comanda uma legião romana, temido adversário em combate para Decebal aceites, tendo sido convidado para vir a uma reunião com Decebal. Afirmou sua intenção de cumprir, executar as tarefas que lhes incumbem, mas reţinu em Longinus como um prisioneiro (...). Decebal Traian apressar o chão a pedir para ser restaurada e toda a terra até o Ister e tornar tudo o que é gasto na guerra, desde que eles enviam de volta um Longinus.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie