Retras în defensivă în zona capitalei, dar păstrând contacte cu aliaţii buri şi roxolani, Decebal a încercat în iarna 101-102 răsturnarea situaţiei critice în care se afla printr-o manevră strategică de învăluire a armatei romane, care a constat în declanşarea unui atac în provincia Moesia Inferior. Scopul era de a determina retragerea forţelor romane care ocupaseră o parte din Dacia. Traian nu intenţiona reluarea ofensivei înainte de începerea primăverii.Informaţiile despre această campanie au fost deduse exclusiv din studierea reprezentărilor de pe Columna lui Traian şi de pe monumentul triumfal de la Tropaeum Traiani (Adamclisi). Nici un izvor narativ nu se referă la ea, cu excepţia unei informaţii vagi din Getica lui Iordanes. La incursiune au participat şi triburile de buri, bastarni şi roxolani care îi dăduseră un ultimatum lui Traian în campania din toamna anului 101 şi care acum îl susţineau pe aliatul lor Decebal. Din Moldova, atacatorii au trecut Dunărea în Dobrogea, cu scopul de a avansa spre vest pentru a distruge garnizoanele romane din Moesia şi să rupă astfel legătura trupelor staţionate în Dacia cu imperiul. Fiindcă Dunărea nu era suficient de îngheţată, o parte din atacatori, pedestraşi şi călăreţi, au pierit înecaţi. Cei care au supravieţuit au lovit fortificaţiile din Moesia Inferior.Aflând de incursiune, Traian a decis să transfere o parte din trupele din Dacia la sud de Dunăre. Pentru a nu pierde poziţiile câştigate în Dacia, legiunile au rămas acolo, în luptele din Moesia fiind angajate doar trupe auxiliare. în fruntea acestora, Traian s-a îmbarcat probabil la Drobeta, parcurgând Dunărea până la Novae (Sviştov) sau Sexaginta Prista (Ruse). După debarcare, armata ! romană a pornit în marş forţat pentru a intercepta inamicul. Au avut loc mai multe bătălii în provincia Moesia Inferior. Un atac de noapte al armatei romane asupra taberei inamice s-a desfăşurat acolo unde se va ridica oraşul Nicopolis ad Istrum (denumit astfel în cinstea victoriei). Această victorie a fost decisivă pentru soarta campaniei, deoarece a blocat eventuala înaintare a inamicului prin pasul Şipka. După aceasta, armata romană a continuat marşul spre nord-est, pentru a intercepta celelalte trupe ale coaliţiei barbare. Bătălia finală a avut loc acolo unde în 108 va fi ridicat monumentul comemorativ Tropaeum Traiani, la Adamclisi. Scenele bătăliei respective de pe columnă sunt singurele în care apar soldaţi romani răniţi. Conform reprezentărilor de pe columnă, atacul cu suliţe lansate de catapulte a fost decisiv pentru nimicirea inamicilor. Victimele au fost numeroase de ambele părţi, dar victoria a revenit romanilor. Victoria din Moesia este atestată şi de o inscripţie de la Epidaur, datată în mod cert în anul 102.In Dacia, Decebal a reînceput luptele contra trupelor romane rămase acolo. După victoria din Moesia, a fost reluată ofensiva spre Sarmizegetusa pe mai multe direcţii (valea Mureşului, valea Oltului). Traian a revenit în Dacia pe la Drobeta. Unitatea neregulată (numerus) de cavalerie maură comandată de Lusius Quietus a înaintat spre valea Jiului şi de acolo, prin Pasul Vâlcan, a pătruns în spatele regiunii capitalei dacice. între timp, unii dintre conducătorii locali daci l-au abandonat pe Decebal, ca şi aliaţii buri. Decebal a încercat să câştige timp prin tratative, dar armata romană a continuat ofensiva în munţi, ajungând până la capitală. Decebal a fost obligat să capituleze şi să încheie o pace cu condiţii foarte grele, care prevedea să menţină relaţii paşnice cu Imperiul Roman şi cu aliaţii acestuia, să predea prizonierii şi maşinile de război, şi să distrugă cetăţile. Astfel, Dacia a redevenit un regat clientelar, dar cu suprafaţa mult redusă (fără Banat şi Oltenia). Unii istorici presupun că statul dac s-a menţinut doar la nord de Mureş, capitala mutându-se în cetatea de la Piatra Craivii (o fortificaţie mai mică, de 67x36 m), dar nu există dovezi clare pentru o abandonare a Sarmizegetusei. în Dacia au rămas legiunile IV Flavia Felix şi XIII Gemina, precum şi 13 unităţi auxiliare, care au fost puse sub comanda lui Cnaeus Aemilius Cicatricula Pompeius Longinus, fost comandant al trupelor din Pannonia. La Sarmizegetusa a fost instalat un detaşa-ment din legiunea IV Flavia Felix.Expediţia dacică în Moesia este un exemplu de manevră strategică destinată întoarcerii frontului. Ea a eşuat doar pentru că Traian a reuşit să deplaseze în teatrul de război efective suficient de mari pentru a obţine victoria, folosind flota dunăreană.
Fragmente din Dio Cassius, Istoria romană, LXVIII. 8. 9: „Traian însă îi atacă, bătălie (cel mai probabil este cea de la Adamclisi) în care avu prilejul să vadă un mare număr de răniţi printre oamenii săi şi ucise mulţi duşmani. Cum fesele de legat rănile nu mai ajungeau, se spune că împăratul nu şi-a cruţat nici propriile-i haine, pe care le tăie în bucăţi". (...) (Decebal) acceptă să dea înapoi armele, maşinile de război, oamenii care le manevrau, să extrădeze transfugii, să dărâme lucrările de fortificaţie, să părăsească ţinuturile cucerite şi, în plus, să considere drept duşmani şi prieteni pe duşmanii şi prietenii romanilor. (...) în legătură cu aceste evenimente, Traian trimise o solie la Senat, pentru ca acesta să confirme tratatul de pace încheiat cu Decebal. După ce a luat aceste măsuri şi a lăsat o legiune la Sarmizegetusa, se întoarse în Italia".


Categorie
  • Categorie:Razboaiele Romanilor
Fotografii

Moesia Inferior

Moesia Inferior
Engleza
Withdrew the defensive in the capital area, while retaining contacts with allies and Rhoxolani Boers, 101-102 Decebal attempted overthrow of the critical situation in winter which is a strategic maneuver by enveloping the Roman army, which consisted in triggering a review Lower Moesia. The aim was to induce withdrawalRoman forces occupied part of Dacia. Trajan did not intend to resume the offensive before the start primăverii.Informaţiile about this campaign were drawn exclusively from the study of representations of the Column of Trajan and the triumphal monument at Tropaeum Trajan (Adamclisi). No source is not related to her narration, except for information willgi of Getica Iordanes. And tribes to raid attended Boer, Bastarnians and gave him an ultimatum Rhoxolani Trajan in 101 autumn campaign and now supports the Decebal ally. Moldova, the attackers crossed the Danube in the Dobrogea to move west to destroy the Roman garrison of Moesia and rfter the connecting empire troops stationed in Dacia. Since the Danube was not enough ice, some of the attackers, infantry and cavalry, died drowned. The surviving fortifications from Moesia Inferior.Aflând hit the raid, Trajan decided to shift some troops from Dacia south of Danube. To loses positions won in Dacia, legions remained there, being engaged in fighting in Moesia only auxiliary troops. ahead of them, probably Trajan embarked Drobeta, covering the Danube by Novae (Svishtov) or Sexaginta Prista (Russian). After landing, the army! Roman forcibly marched to intercept enemy.Many battles took place in Lower Moesia. A night attack on the Roman military camp where the enemy held town of Nicopolis ad will reach Istrum (so named in honor of the victory). This victory was decisive to the fate of the campaign because the enemy has blocked any advance by step Şipka. After that, the army rOman continued his march towards the northeast to intercept other coalition troops barbaric. Final battle took place where the memorial will be erected 108 Tropaeum Trajan Adamclisi. Battle scenes are only those of the column appearing in Roman soldiers wounded. As representations of the column, launched the attack with spears catapulte was decisively smash enemies. The victims were numerous on both sides, but victory went to the Romans. Moesia victory is certified and an inscription from Epidaurus, clearly dated in 102.In Dacia Decebal resumed battle against the Roman troops left there. After the victory of Moesia and resumed the offensive to Sarmizegetusaof several directions (valley of Mures, Olt Valley). Dacia Trajan returned at Drobeta. Irregular unit (numerous) Moorish Cavalry commanded by Quietus Lusius submitted to the Jiu Valley, and thence by Step Vâlcan has moved behind the Dacian capital region. Meanwhile, some local leaders have abandoned him Dacians Decebal, cand allies of the Boers. Decebal tried to gain time by negotiations, but the Roman army continued its offensive in the mountains, reaching the capital. Decebal was forced to capitulate and to conclude a peace with difficult conditions, which require to maintain peaceful relations with the Roman Empire and its allies to surrender prisoners and masitions of war, and destroy cities. Thus, Dacia has become a kingdom clientele, but with much reduced area (without Banat and Oltenia). Some historians assume that the state was maintained only if the north by the Mureş, moving to the capital city at Piatra Craivii (less than a fortification, the 67x36 m), but there is evidence for an abandonment of Sarmizegetusasaddle. Dacia remained IV Flavia Felix legion XIII Gemina, and 13 ancillary units, which were put under the command of Aemilius Cnaeus Cicatricula Pompeius Longinus, was commander of the troops in Pannonia. Sarmizegetusa installed a detach-ment of the legion IV Flavia Felix.Expediţia Dacian in Moesia is an example of strategic maneuver destiny; Ntoarcerii front. It failed only because Trajan was able to move the actual theater of war big enough to achieve victory using dunăreană.Fragmente fleet of Dio Cassius, Roman History, LXVIII. 8. 9: "Trajan but he attacked, battle (most likely the Adamclisi) in which he had occasion to see manyamong his men wounded and killed many enemies. How tied butt hurts no reach to say that the emperor has not spared even his own clothes, which they cut in pieces. "(...) (Decebal) agree to give back the weapons, machines of war, people who handle them, to extradite transfugii, to demolish the work of fortification, to leavesca conquered lands, and furthermore, to regard as enemies and friends enemies and friends of the Romans. (...) About these events, Trajan sent a message to the Senate for its peace treaty confirming Decebal completed. After taking these steps and left a legion Sarmizegetusa, returned to Italy. "
Spaniola
Se retiró a la defensiva en la zona de la capital, mientras que todavía mantiene contactos con los aliados y Roxolanos bóers, 101-102 invierno Decebal intentó derrocar a la crítica situación en la que hay una maniobra estratégica de envolvimiento del ejército romano, que consistía en el desencadenamiento de una revisión Baja Moesia. El objetivo era inducir a la retiradalas fuerzas romanas ocupaba parte de Dacia. Trajano no tenía intención de reanudar la ofensiva antes de que el primăverii.Informaţiile inicio de esta campaña se basa exclusivamente en el estudio de las representaciones de la Columna de Trajano y el monumento triunfal en tropaeum Trajano (Adamclisi). Ninguna narración fuente no se refieren a ella, a menos que la informacióngi de Iordanes Getica. Asistió y tribus para atacar a los Boers, y Bastarnians Roxolanos que le dio un ultimátum de Trajano en la campaña de otoño de 101 y ahora es compatible con el aliado Decebal. Moldova, los atacantes cruzaron el Danubio en el Dobrogea para ir al oeste para destruir a la guarnición romana de Mesia y respués de las tropas estacionadas en el imperio de conexión Dacia. Danubio porque el hielo no era suficiente, algunos de los atacantes, infantería y caballería, murió ahogado. Aquellos que sobrevivieron a las fortificaciones de Moesia Inferior.Aflând éxito de la redada, Trajano decidió trasladar parte de las tropas en el sur de Dacia del Danubio. Para perderganó posiciones en Dacia, las legiones quedó allí, luchando en Moesia se dediquen sólo las tropas auxiliares. por delante de ellos, probablemente se embarcó Drobeta Trajano, que abarca el Danubio por Novas (Svishtov) o Sexaginta Prista (Rusia). Después de aterrizar, el ejército! Romana marcharon por la fuerza para interceptar enemigo.Muchas batallas tuvieron lugar en la Baja Moesia. Un ataque nocturno contra el campamento militar romano donde el enemigo celebró ciudad de Nicópolis ad llegará Istrum (llamado así en honor de la victoria). Esta victoria fue decisiva para la suerte de la campaña porque el enemigo ha bloqueado cualquier avance a paso sipka. Después de esto, el ejército rOmán continuó su marcha hacia el noreste hasta interceptar otras tropas de la coalición bárbara. La batalla final tuvo lugar en 108, donde el monumento será erigido tropaeum Adamclisi Trajano. escenas de batallas son sólo los de la columna que aparece en los soldados romanos heridos. Como representaciones de la columna, lanzó el ataque con lanzas catapulte fue decisiva estrellar a los enemigos. Las víctimas fueron numerosas en ambos lados, pero la victoria fue para los romanos. victoria Moesia está certificado y una inscripción de Epidauro, de fecha clara en 102.In Dacia Decebal reanudación de los combates contra las tropas romanas dejado allí. Después de la victoria de Mesia, se reanuda la ofensiva para Sarmizegetusade varias direcciones (valle de Mures, Olt Valle). Dacia Trajano volvió a Drobeta. unidad irregulares (numerosos) morisca de Caballería comandado por Quieto Lusius presentado al valle de Jiu, y de allí a Paso Valcan se ha movido detrás de la región de la capital de Dacia. Mientras tanto, algunos líderes locales han abandonado dacios Decebal, cy aliados de los bóers. Decebal trató de ganar tiempo a través de negociaciones, pero el ejército romano continuó su ofensiva en las montañas, llegando a la capital. Decébalo se vio obligado a capitular y firmar la paz con condiciones difíciles, que requieren para mantener relaciones pacíficas con el Imperio Romano y sus aliados a entregar prisioneros y masicación de armas y destruir ciudades. Así, Dacia se ha convertido en una clientela reino, pero con un área muy reducida (sin Banato y Oltenia). Algunos historiadores suponen que si el Estado se mantuvo al norte de la Mures, trasladándose a la ciudad capital en Piatra Craivii (menos de una fortificación, el 67x36 m), pero no hay evidencia de un abandono de Sarmizegetusasilla de montar. Dacia se mantuvo IV Flavia Felix legión XIII Gemina, y 13 unidades auxiliares, que fueron puestos bajo el mando de Emilio Cneo Pompeyo Cicatricula Longino, fue comandante de las tropas en Panonia. Sarmizegetusa se instaló desapego de la legión IV Flavia Felix.Expediţia Dacia en Moesia ser un ejemplo del destino de maniobra estratégica; Ntoarcerii frente. Fracasó sólo por Trajano fue capaz de mover el teatro real de la guerra lo suficientemente grande para alcanzar la victoria con la flota dunăreană.Fragmente de Dión Casio, Historia Romana, LXVIII. 8. 9: "Trajano, pero atacó a él, la batalla (muy probablemente el Adamclisi) en el que tuvo ocasión de ver a muchosentre sus hombres heridos y muertos muchos enemigos. ¿Cómo lesiones relacionadas con el culo no se alcanza, dice que el emperador no perdonó a su propia ropa, lo cortó en pedazos. "(...) (Decebal) se comprometan a devolver las armas, máquinas de guerra, las personas que los manipulan, de extraditar a transfugii, para demoler la obra de fortificación, para dejarsca conquistaron las tierras y, además, a considerar como enemigos y los enemigos amigos y amigos de los romanos. (...) Sobre estos hechos, Trajano envió un mensaje al Senado, porque confirma el tratado de paz concluido Decebal. Después de tomar estos pasos, y dejó una legión Sarmizegetusa, regresó a Italia. "
Italiana
Ha ritirato la difesa della zona di capitali, pur mantenendo i contatti con gli alleati e Roxolani Boeri, 101-102 Decebal tentato rovesciamento della situazione critica in cui l'inverno è una manovra di accerchiamento strategico dell'esercito romano, che era quello di innescare un attacco Mesia Inferiore. L'obiettivo era quello di indurre il ritiroforze romane occuparono parte della Dacia. Traiano non aveva intenzione di riprendere l'offensiva primăverii.Informaţiile prima della partenza di questa campagna sono stati elaborati esclusivamente dallo studio delle rappresentazioni della Colonna di Traiano e il monumento trionfale a Tropaeum Traiano (Adamclisi). Nessuna fonte narrativa non fa riferimento ad essa, a meno che le informazionigi di Iordanes Getica. E le tribù hanno partecipato al raid Boer, Bastarnians e gli diede un ultimatum Roxolani Traiano nel 101 campagna d'autunno ed ora supporta l'alleato Decebal. Moldova, gli aggressori attraversato il Danubio in Dobrogea di spostare a ovest di distruggere la guarnigione romana della Mesia e ropo le truppe dell'impero di collegamento di stanza in Dacia. Poiché il Danubio non è stato abbastanza ghiaccio, alcuni degli aggressori, fanteria e cavalleria, è morto annegato. Le fortificazioni superstiti Mesia Inferior.Aflând colpito il raid, Traiano decise di trasferire parte delle sue truppe dal sud del Danubio Dacia. Per perdereposizioni di s ha vinto in Dacia, legioni rimaste lì, essendo impegnato in battaglie da solo Mesia truppe ausiliarie. davanti a loro, probabilmente Traiano intrapreso Drobeta, che copre il Danubio da Novae (Svishtov) o Sexaginta Prista (russo). Dopo l'atterraggio, l'esercito! Romano forzatamente marciato per intercettare nemico.molte battaglie hanno avuto luogo in Mesia Inferiore. Un attacco notturno al campo militare romano, dove il nemico ha cittadina di Nicopoli annuncio raggiungerà Istrum (così chiamato in onore della vittoria). Questa vittoria è stato decisivo per le sorti della campagna, perché il nemico ha bloccato ogni progresso per passo sipka. Dopo di che, l'esercito di ROman continua la sua marcia verso il nord-est di intercettare le truppe della coalizione altre barbarie. battaglia finale, avvenuta nel 108, dove il monumento sarebbe stato sollevato Tropaeum Adamclisi Traiano. scene di battaglia sono solo quelli della colonna figurano soldati romani feriti. Come rappresentazioni della colonna, ha lanciato l'attacco di lance catapulte era decisamente distruggere i nemici. Le vittime sono state numerose da entrambe le parti, ma la vittoria è andata ai Romani. Mesia vittoria è certificato e un'iscrizione da Epidauro, chiaramente datato in 102.In Decebal Dacia riprende la lotta contro le truppe romane di sinistra. Dopo la vittoria in Mesia e riprende l'offensiva di Sarmizegetusadi diverse direzioni (valle di Mures, Valle di Olt). Dacia Traiano tornò a Drobeta. unità irregolari (numerosi) moresco Cavalleria comandato dal Quietus Lusius presentato alla Valle di Jiu, e di là a passo Vâlcan si è spostato dietro la regione della capitale dacica. Nel frattempo, alcuni leader locali hanno abbandonato Daci Decebal, ce gli alleati dei boeri. Decebal cercato di guadagnare tempo per i negoziati, ma l'esercito romano ha continuato la sua offensiva in montagna, raggiungendo la capitale. Decebal fu costretto a capitolare e di concludere una pace con condizioni difficili, che richiedono di mantenere rapporti pacifici con l'impero romano ei suoi alleati di consegnare i prigionieri e Masizioni di guerra, e distruggere le città. Così, Dacia è diventata una clientela regno, ma molto ridotta superficie (senza Oltenia e Banat). Alcuni storici suppongono che se la regola è rimasto poco a nord del Mures, spostandosi verso la capitale a Piatra Craivii (meno di una fortificazione, il m 67x36), ma vi è evidenza di un abbandono di Sarmizegetusasella. Dacia è rimasta IV Flavia Felix legione XIII Gemina, e 13 unità ausiliarie che sono stati messi sotto il comando di Emilio Cnaeus Cicatricula Pompeo Longino, fu comandante delle truppe in Pannonia. Sarmizegetusa installato un distacco-mento della legione IV Flavia Felix.Expediţia Daci in Mesia è un esempio del destino di manovra strategico; Ntoarcerii anteriore. Non è riuscita solo perché Traiano era in grado di spostare il teatro reale di una guerra di dimensioni sufficienti per ottenere la vittoria con dunăreană.Fragmente flotta di Cassio Dione, Storia romana, LXVIII. 8. 9: "Traiano, ma ha attaccato, battaglia (molto probabilmente il Adamclisi), in cui ebbe occasione di vedere moltetra i suoi uomini feriti e uccisi molti nemici. Come butt lesioni correlate non raggiunto, dice che l'imperatore non ha risparmiato nemmeno i suoi vestiti, tagliati a pezzi. "(...) (Decebal) accetti di restituire le armi, macchine da guerra, persone che li maniglia di estradare transfugii, di demolire l'opera di fortificazione, a lasciaresca conquistato terre, e, inoltre, a considerare come nemici e nemici gli amici e gli amici dei Romani. (...) A proposito di questi eventi, di Traiano ha inviato un messaggio al Senato per la sua conferma di un trattato di pace concluso da Decebal. Dopo aver preso queste misure e lasciò una legione Sarmizegetusa, tornato in Italia ".
Franceza
Retiré sur la défensive dans la région de la capitale, mais en gardant des contacts avec les alliés et Roxolans Boers, 101-102 hiver Decebal tenté de renverser la situation est critique comme une manœuvre d'enveloppement stratégique de l'armée romaine, qui consistait à déclencher une révision Mésie inférieure. L'objectif est d'amener le retraitforces romaines occupe une partie de la Dacie. Trajan n'avait pas l'intention de reprendre l'offensive avant la primăverii.Informaţiile début de cette campagne ont été élaborés exclusivement à partir de l'étude des représentations de la colonne de Trajan et le monument triomphal à Tropaeum Trajan (Adamclisi). Aucune source narrative ne se réfère pas à elle, à moins que vous l'informationgi de Iordanes Getica. Insight et des tribus ont participé à la guerre des Boers, Bastarnes et lui a donné un ultimatum Roxolans campagne de Trajan à l'automne de 101 et maintenant il prend en charge leur Decebal allié. Moldova, les attaquants franchissent le Danube dans la Dobroudja à la déplacer vers l'ouest pour détruire la garnison romaine de Mésie et de rprès avoir des troupes stationnées en reliant Dacia avec l'empire. Depuis le Danube n'a pas assez de glace, certains des assaillants, infanterie et de cavalerie, est mort noyé. La plupart des fortifications survivant de Mésie Inferior.Aflând touchés par raid, Trajan a décidé de transférer une partie de ses troupes de Dacia au sud du Danube. Pour perdrepositions de l gagné en Dacie, les légions restait là, être engagés dans des combats dans la Mésie que des troupes auxiliaires. devant eux, sans doute Trajan entrepris Drobeta, couvrant le Danube par Novae (Svishtov) ou Sexaginta Prista (Russie). Après l'atterrissage, l'armée! Romaine marcha force pour intercepter l'ennemi.De nombreuses batailles ont eu lieu en Basse-Mésie. Une attaque de nuit sur le camp militaire romain où l'ennemi a ville de Nicopolis ad atteindra Istrum (ainsi nommé en l'honneur de la victoire). Cette victoire fut décisive pour le sort de la campagne parce que l'ennemi a bloqué toute avancée par étape sipka. Après cela, l'armée rOman a poursuivi ses mars vers le nord afin d'intercepter d'autres troupes de la coalition barbare. La bataille finale a eu lieu en 108, où le monument sera érigé Tropaeum Trajan Adamclisi. Les scènes de bataille sont seulement ceux de la colonne figurant dans soldats romains blessés. Comme les représentations de la colonne, a lancé l'attaque avec des lances catapulte a été décisive Smash ennemis. Les victimes ont été nombreuses des deux côtés, mais la victoire est revenue aux Romains. Mésie victoire est certifiée et une inscription d'Epidaure, clairement daté 102.In Dacia Decebal reprise des combats contre les troupes romaines laissé là. Après la victoire de la Mésie et la reprise de l'offensive à Sarmizegetusade plusieurs directions (vallée du Mures, Olt Valley). Dacia Trajan revint à Drobeta. unité irrégulière (nombreux) mauresque cavalerie commandé par Quietus Lusius soumis à la vallée du Jiu et de là par étape Valcan a passés derrière la région de la capitale dace. Pendant ce temps, certains dirigeants locaux ont abandonné Daces Decebal, cet les alliés des Boers. Decebal essayé de gagner du temps par des négociations, mais l'armée romaine a poursuivi son offensive dans les montagnes, pour atteindre la capitale. Decebal été forcé de capituler et de conclure la paix avec des conditions difficiles, pour fournir à maintenir des relations pacifiques avec l'Empire romain et de ses alliés de se rendre prisonniers et Masitions de la guerre, et de détruire les villes. Ainsi, un royaume client de Dacia a été retourné, mais avec beaucoup de superficie réduite (sans Banat et Olténie). Certains historiens supposent que l'Etat a été maintenue que si le nord par le Mureş, le déplacement de la capitale à Piatra Craivii (moins d'une fortification, le 67x36 m), mais il est évident pour un abandon de Sarmizegetusaselle. Dacia est resté légions IV Flavia Felix et XIII Gemina et 13 unités auxiliaires, qui ont été mis sous le commandement du Aemilius Gnaeus Pompeius Longinus cicatrice, était le commandant des troupes en Pannonie. Sarmizegetusa installé un détache-ment de la légion IV Flavia dace Felix.Expediţia en Mésie est un exemple du destin de manœuvre stratégique; Avant Ntoarcerii. Elle n'a pas seulement parce que Trajan a été en mesure de déplacer le théâtre réel de guerre assez grand pour atteindre la victoire à l'aide de la flotte dunăreană.Fragmente de Dion Cassius, Histoire romaine, LXVIII. 8. 9: «Trajan, mais il attaque, la bataille (probablement le Adamclisi) dans laquelle il a eu l'occasion de voir de nombreuxparmi ses hommes blessés et tués de nombreux ennemis. Comment bout à bout les blessures liées pas atteint, dit que l'empereur n'a pas épargné même ses propres vêtements, le couper en morceaux. "(...) (Decebal) conviennent de rendre les armes, machines de guerre, les personnes qui les manipulent, d'extrader transfugii, de démolir les travaux de fortification, de quitterSCA conquis des terres et, en outre, à considérer comme des ennemis et les ennemis des amis et des amis des Romains. (...) A propos de ces événements, Trajan a envoyé un message au Sénat pour son traité de paix confirmant Decebal terminée. Après avoir pris ces mesures et a laissé un Sarmizegetusa légion, revint en Italie. "
Germana
Zogen sich die defensive im Gebiet der Hauptstadt, während noch die Pflege von Kontakten mit Verbündeten und Roxolanen Boers, 101-102 Winter Decebal versucht, die Situation umzukehren ist entscheidend, dass eine strategische Manöver der Umfassung der römischen Armee, die bei der Auslösung einer Überprüfung bestanden Niedermösien. Das Ziel war, Rückzug bewegenRömischen Truppen besetzten Teil der Dacia. Trajan hatte nicht die Absicht, die Offensive vor dem Start primăverii.Informaţiile über diese Kampagne fortzusetzen wurden ausschließlich aus dem Studium der Darstellungen der Trajanssäule und die Triumphalmonument bei Tropaeum Trajan (Adamclisi) erstellt. Keine Quelle Erzählung nicht darauf beziehen, wenn Sie InformationenGI von Getica Iordanes. Und Stämme besuchte Boer, Bastarnians und gab ihm ein Ultimatum Roxolanen Trajan in 101 Herbst-Kampagne und unterstützt nun die Decebal Verbündeten zu überfallen. Moldawien, überquerte die Angreifer der Donau in der Dobrudscha nach Westen zu bewegen, um die römische Garnison von Moesia und zerstören rach dem Anschluss Reich Truppen im Dacia stationiert. Da die Donau war nicht genug Eis, starb einige der Angreifer, Infanterie und Kavallerie, ertrunken. Die überlebenden Festungsanlagen aus Moesia Inferior.Aflând Hit der Razzia, entschied Trajan einige Truppen aus dem Dacia südlich der Donau zu verlagern. Zu verlierens Positionen gewann in Dacia, blieb Legionen gibt, in Schlachten, in Moesia nur Hilfstruppen engagiert. vor ihnen, wahrscheinlich Trajan eingeschlagen Drobeta, für die Donau von Novae (Svishtov) oder Sexaginta Prista (Russisch). Nach der Landung, die Armee! Roman gewaltsam marschierten zum Feind abzufangen.Viele Schlachten wurden in Niederösterreich Moesia. Eine Nacht Angriff auf die römische Militärlager, wo der Feind gehalten Stadt Nikopolis ad Istrum erreichen wird (so zu Ehren des Sieges) benannt. Dieser Sieg war für das Schicksal der Kampagne entscheidend, weil der Feind jeden Schritt voraus sipka blockiert hat. Danach wird die Armee rOman setzte seinen Marsch in Richtung Nordosten zu anderen Koalitionstruppen barbarischen abzufangen. Die letzte Schlacht stattfand, wo das Denkmal errichtet wird 108 Tropaeum Trajan Adamclisi. Battle Szenen sind nur diejenigen der Spalte, die in der römischen Soldaten verwundet. Als Darstellungen der Spalte, startete den Angriff mit Speeren catapulte war entscheidend smash Feinde. Die Opfer waren auf beiden Seiten zahlreiche, aber der Sieg ging an die Römer. Moesia Sieg ist zertifiziert und eine Inschrift aus Epidaurus, klar in 102.In Dacia Decebal wieder vom Kampf gegen die römischen Truppen dort links. Nachdem der Sieg von Moesia und wieder in die Offensive zu Sarmizegetusaaus mehreren Richtungen (Tal des Mures, Olt-Tal). Dacia Trajan kehrte am Drobeta. Unregelmäßige Einheit (zahlreichen) maurischen Kavallerie unter dem Kommando von Quietus Lusius hat dem Jiu-Tal und von dort durch Valcan Schritt hinter den dakischen Hauptstadt-Region verlegt. Inzwischen haben einige lokale Führer ihn verlassen Daker Decebal, cund Verbündete der Buren. Decebal versucht, durch Verhandlungen Zeit zu gewinnen, aber die römische Armee-Offensive in den Bergen fort und erreichte die Hauptstadt. Decebal war gezwungen, zu kapitulieren und zu einem Frieden mit sehr schwierigen Bedingungen, die zu friedlichen Beziehungen mit dem Römischen Reich und seinen Verbündeten pflegen, Gefangene und Masi Hingabe erfordern schließengen des Krieges, und zerstören Städte. So hat sich zu einem Königreich Dacia Klientel, aber mit viel kleineren Fläche (ohne Banat und Oltenien). Einige Historiker nehmen an, dass, wenn die Regel nur nördlich des Mures blieb, Umzug in die Hauptstadt am Piatra Craivii (weniger als eine Festung, die 67x36 m), aber es gibt Anzeichen für eine Aufgabe von SarmizegetusaSattel. Dacia blieb IV Flavia Felix Legion XIII Gemina, und 13 Nebenaggregate, die unter dem Kommando von Aemilius Cnaeus Cicatricula Pompeius Longinus gestellt wurden, war Befehlshaber der Truppen in Pannonien. Sarmizegetusa installierte eine detach-ment aus der Legion IV Flavia Felix.Expediţia Daker in Moesia ist ein Beispiel für die strategische Manöver Schicksal; Ntoarcerii vor. Er scheiterte nur, weil Trajan in der Lage, die tatsächliche Kriegsschauplatz groß genug bewegen, um den Sieg zu erreichen mit dunăreană.Fragmente Flotte von Cassius Dio, Römische Geschichte, LXVIII war. 8. 9: "Trajan aber er angegriffen, Schlacht (wahrscheinlich die Adamclisi), in denen er Gelegenheit hatte zu sehen, vieleunter seinen Leuten verwundet und getötet viele Feinde. Wie Verletzungen nicht mehr gebunden Hintern angekommen sind, sagen sie, dass der Kaiser gar nicht ersparen seine eigenen Kleider, in Stücke schneiden. "(...) (Decebalus) zurück zu geben, die Waffen, Kriegsmaschinen einverstanden Menschen, die sie handhaben, zur Auslieferung transfugii, um die Arbeit der Festung abzureißen, zu verlassenSCA eroberten Länder und darüber hinaus, als Feinde und Freunde, Gegner und Freunde der Römer zu betrachten. (...) Über diese Ereignisse, Trajan eine Nachricht gesendet an den Senat für seine Friedensvertrag bestätigt Decebal abgeschlossen. Nachdem Sie diese Schritte und links eine Legion Sarmizegetusa, kehrte nach Italien zurück. "
Rusa
Снялась оборонительного в столичном регионе, сохраняя контакты с союзниками и Роксоланы Бур, Зима 101-102 Дечебал попытку свержения критической ситуации, в которой есть стратегический маневр охват римской армии, которая состояла в установлении обзор Нижняя Мезия. Цель заключалась в том, чтобы побудить выводаРимские войска оккупировали часть Dacia. Траян не намерен возобновить наступление до начала primăverii.Informaţiile об этой кампании были сделаны исключительно из исследования представлений Колонна Траяна и триумфального памятника Tropaeum Траяна (Adamclisi). Нет источника повествование не ссылаться на него, если вам информациюГ.И. Getica Iordanes. И племена налет присутствовал Бур, Bastarnians и дал им ультиматум Роксоланы Траяна в 101 осенней кампании и теперь поддерживает Дечебал союзника. Молдова, нападавшие перешли Дунай в Добруджа переехать на запад, чтобы уничтожить гарнизон римской Мезии и госле подключения империи войск, дислоцированных в Dacia. Так как Дунай не был достаточно льда, некоторые из нападавших, пехоты и кавалерии, умер утонул. Сохранившихся сооружений из Мезии Inferior.Aflând ударил рейда, Траян решил переложить часть войск из Дакии к югу от Дуная. Потерятьс позиций выиграл в Дакии, легион оставался там, занимаясь в боевых действиях в Мезии только вспомогательные войска. Впереди, вероятно, Траян начал Дробета, охватывающий Дуная Novae (Свиштов) и Sexaginta Приста (Россия). После приземления в армии! Римской насильственно шли на перехват врага.Многие бои в Нижней Мезии. Ночное нападение на римский военный лагерь, где противник, которые проводили свои объявления Никополь достигнет Иструм (названная так в честь победы). Эта победа стала решающей в судьбе кампании, потому что враг блокировал любые заранее за шагом Шипкинский. После этого армия гОман по-прежнему его пути к северо-востока на перехват других войск коалиции варварским. Последняя битва состоялась где мемориал будет возведен 108 Tropaeum Траяна Adamclisi. Батальные сцены являются только те колонны появляется в римских солдат получили ранения. Как представлений колонны, начал атаку с копьями сatapulte был окончательно разгромить врагов. Жертв было много с обеих сторон, но победа досталась римлянам. Мезии победы сертифицирована и надпись из Эпидавра, четко датированы 102.In Dacia Дечебал возобновил борьбу против римских войск осталось. После победы Мезии и возобновил наступление на Sarmizegetusaнескольких направлений (долина Муреш, Олт долина). Dacia Траяна вернулся в Дробета. Нерегулярные единицы (многочисленные) мавританском командовал кавалерийской Quietus Lusius представлен Жиу, а оттуда за шагом Валкан переехал за даков столичный регион. Между тем, некоторые местные лидеры покинули его даков Дечебал, си союзники буров. Дечебал пытался выиграть время путем переговоров, но римская армия продолжает наступление в горах, идущие в столицу. Кишинэу, был вынужден капитулировать и заключить мир с трудными условиями, которые требуют, чтобы поддерживать мирные отношения с Римской империи и ее союзников отказаться заключенных и мазиtions войны, а также уничтожать города. Таким образом, Dacia стало царство клиентов, но с гораздо меньшим поверхности (без Банат и Олтении). Некоторые историки предполагают, что государство поддерживает только тогда, когда на севере Муреш, двигаясь в столицу на Piatra Craivii (менее фортификации, 67x36 м), однако имеются данные за отказ от Sarmizegetusaседло. Dacia остается легионы IV Флавия Феликса и XIII Парный и 13 вспомогательных подразделений, которые были поставлены под командованием Эмилия Cnaeus Cicatricula Помпей Лонгин, был командующим войсками в Паннонии. Sarmizegetusa установили отрыв легиона IV Флавия Felix.Expediţia даков в Мезии является примером стратегического маневрирования судьбы; Ntoarcerii фронта. В нем не только потому, что Траян был в состоянии двигаться фактического положения на театре войны достаточно большим, чтобы получить победу, используя dunăreană.Fragmente парк Дион Кассий, Римская история, LXVIII. Август. 9: "Траян но он напал, битва (скорее всего, Adamclisi), в котором он имел возможность увидеть многиесреди своих раненых и убитых много врагов. Как прикладом травм не достигнуто, говорит, что император не пожалел даже своей одеждой, которую режут на куски. (...) (Децебел) согласие вернуть оружие, военные машины, людей, которые занимаются их выдавать transfugii, чтобы снести работы укреплений, чтобы оставитьSCA завоеванных землях, и, кроме того, чтобы рассматривать в качестве врагов и друзей врагами и друзьями римлян. (...) Об этих событиях, Траян направил послание в Сенат для его мирного договора, подтверждающего Дечебал завершена. После принятия этих мер, и оставил легион Sarmizegetusa, вернулся в Италию.
Portugheza
Retirou-se na defensiva na área de capital, mantendo contatos com aliados e Boers Rhoxolani, 101-102 inverno Decebal tentou inverter a situação é crítica que uma manobra estratégica de envolvimento do exército romano, que consistia em provocar uma revisão Baixa Moesia. O objetivo foi provocar a retiradaforças romanas ocuparam parte da Dácia. Trajano não tinha a intenção de retomar a ofensiva antes da primăverii.Informaţiile início desta campanha foram desenhados exclusivamente a partir do estudo das representações da coluna de Trajano eo monumento triunfal em Tropaeum Trajano (Adamclisi). Nenhuma fonte de narrativa não se referem a ele, com exceção de informaçãogi de Iordanes Getica. E tribos para atacar participaram Boer, Bastarnians e lhe deu um ultimato Rhoxolani Trajano em 101 campanha outono e agora suporta o aliado Decebal. Moldávia, os agressores cruzaram o Danúbio, a Dobrogea para mover para oeste até destruir a guarnição romana de Moesia e repois que as tropas estacionadas no império ligação Dacia. Desde o Danúbio não era gelo suficiente, alguns dos atacantes, infantaria e cavalaria, morreu afogado. As fortificações de sobreviventes Moesia Inferior.Aflând acertar o ataque, Trajano decidiu mudar algumas tropas da Dácia ao sul do Danúbio. Para perders ganhou posições na Dacia, legiões ali permaneceu, sendo envolvido em combates na Moesia apenas tropas auxiliares. à frente deles, provavelmente embarcou Drobeta Trajano, que abrange o Danúbio por Novae (Svishtov) ou Prista Sexaginta (russo). Após o desembarque do exército! Roman força marcharam para interceptar inimigo.Muitas batalhas ocorreram na Baixa Moesia. Um ataque a noite no acampamento militar romano, onde o inimigo realizada cidade de anúncio Nicopolis atingirá Istrum (assim chamada em homenagem à vitória). Esta vitória foi decisiva para o destino da campanha porque o inimigo bloqueou qualquer avanço passo Sipka. Depois disso, o exército rOman continuou a sua marcha em direção ao nordeste para interceptar as tropas de coalizão outros bárbaros. A batalha final teve lugar onde o memorial será erigido 108 Tropaeum Trajano Adamclisi. cenas de batalha são apenas os da coluna em que aparecem os soldados romanos feridos. Como representações da coluna, lançou o ataque com lanças catapulte foi decisiva esmagar inimigos. As vítimas foram numerosas em ambos os lados, mas a vitória foi para os romanos. Moesia vitória é certificado e uma inscrição de Epidauro, claramente datado em 102.In Dacia Decebal retomou a luta contra as tropas romanas deixaram lá. Após a vitória em Moesia e retomou a ofensiva Sarmizegetusade várias direções (vale de Mures, Olt Valley). Dacia Trajano devolvidos Drobeta. unidade Irregular (numerosos) Moorish Cavalry comandado por Quietus Lusius apresentados para o Vale do Jiu, e daí a Passo Vâlcan passou por trás da região da capital Dacian. Entretanto, alguns líderes locais abandonaram Dacians Decebal, ce aliados dos Boers. Decebal tentaram ganhar tempo através de negociações, mas o exército romano continuou a sua ofensiva na montanha, atingindo a capital. Decebal foi obrigado a capitular e celebrar a paz com condições difíceis, que exigem a manutenção de relações pacíficas com o Império Romano e seus aliados a se render prisioneiros e masições de guerra, e destruir cidades. Assim, um cliente reino da Dácia foi devolvido, mas com uma área muito reduzida (sem Banat e Oltenia). Alguns historiadores supõem que se o Estado manteve-se a norte do Mures, que se deslocam à capital em Piatra Craivii (a mais baixa da fortificação, a 67x36 m), mas há evidências de um abandono de Sarmizegetusasela. Dacia permaneceu IV Flavia legião XIII Gemina Felix, e 13 unidades auxiliares, que foram colocados sob o comando de Emílio Cnaeus Cicatricula Pompeius Longinus, era o comandante das tropas na Panônia. Sarmizegetusa instalado um distanciamento do legião IV Flavia Felix.Expediţia Dacian em Moesia é um exemplo de destino manobras estratégicas; Frente Ntoarcerii. Ele não só porque Trajano foi capaz de mover-se em teatro de guerra real grande o suficiente para alcançar a vitória com frota dunăreană.Fragmente de Dio Cassius, História Romana, LXVIII. 8. 9: "Trajano, mas ele atacou, batalha (muito provavelmente o Adamclisi), no qual ele teve a oportunidade de ver muitosentre os seus homens feridos e mataram muitos inimigos. Como bumbum lesões associadas não chegou, diz que o imperador não poupa sequer suas próprias roupas, corte-o em pedaços. "(...) (Decebal) concorda em devolver as armas, máquinas de guerra, pessoas que lidam com eles, a extradição transfugii, para demolir a obra de fortificação, para deixarsca terras conquistadas, e, além disso, considerar como inimigos e inimigos em amigos e amigos dos romanos. (...) Sobre esses eventos, Trajano enviou uma mensagem ao Senado para sua confirmação Decebal tratado de paz concluído. Depois de tomar estes passos e deixou uma legião Sarmizegetusa, voltou para a Itália. "
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie