Dacia rămânea un duşman potenţial pentru Imperiul Roman după încheierea tratatului din 89, foarte avantajos pentru ea. Venirea la putere a împăratului Traian (98-117) a marcat o schimbare radicală a politicii faţă de Dacia. Traian a decis încălcarea tratatului şi declanşarea războiului, deoarece creşterea puterii regatului dac era o ameninţare pentru frontiera dunăreană a imperiului. De ase¬menea, s-au luat în calcul avan¬tajele economice care puteau fi aduse prin anexarea Daciei şi prin stoparea subsidiilor care con¬tinuau să fie plătite către acest stat. împăratul roman a pregătit răz¬boiul printr-o inspecţie pe linia Dunării (la începutul anului 99), urmată de o intensă activitate constructivă (fortificaţii, un canal navigabil în zona Porţilor de Fier).în provinciile Moesia Superior şi Inferior exista deja o mare concentrare de trupe, încă din epoca lui Domiţian, dar au fost aduse şi alte legiuni şi trupe auxiliare din Pannonia şi Germania. După ce a declarat război la 25 martie 101, Traian s-a deplasat de la Roma în Moesia Superior, la cartierul general de la Viminacium. Traian a mobilizat efective impresionante: 13 legiuni (I Italica, I Adiutrix, I Minervia, II Adiutrix, II Traiana Fortis, IV Flavia Felix, V Macedonica, VII Claudia, X Gemina, XI Claudia, XIII Gemina, XIV Gemina, XXX Ulpia Victrix), 16 alae (unităţi auxiliare de cavalerie), 61 de cohorte (unităţi auxiliare de infanterie) şi alte formaţiuni neregulate. Totalul poate fi apreciat la 150 000 de militari. Printre comandanţii acestor trupe se numărau generalii Licinius Sura, Caius Cilnius Proculus, Lusius Quietus, Quintus Glitius Agricola, Caius Iulius Quadratus Bassus şi Manius Laberius Maximus. Decebal dispunea de circa 50 000 de oameni, la care se adăugau unii aliaţi buri, bastarni şi sarmaţi.O parte din trupe au fost transportate din Pannonia şi Germania cu flota provinciei Pannonia la Viminacium sub comanda lui Quintus Glitius Agricola, iar altele au fost concentrate la Ratiaria (Arcar, Bulgaria) şi Durostorum (Silistra, Bulgaria), sub comanda lui Manius Laberius Maximus. Armata lui Decebal a aşteptat în defensivă în zona Porţii de Fier a Transilvaniei şi în cetăţile din apropierea capitalei Sarmizegetusa. în Moesia Superior, armata romană a trecut Dunărea pe poduri de vase la Lederata (Ram, în Clisura Dunării) şi Dierna (Orşova), pătrunzând pe două căi în Banat. Corpul de armată comandat personal de Traian a trecut prin Berzovia, iar cel comandat de Manius Laberius Maximus a urmat valea Cernei. Cele două coloane au făcut joncţiunea la Tibiscum (lângă Caransebeş), de unde s-au îndreptat spre Poarta de Fier a Transilvaniei (Tapae). în fine, alte forţe romane au trecut Dunărea pe la Durostorum spre trecătorile Bratocea şi Tabla Butii, pentru a lovi în partea de est a regatului dacic. Au fost cucerite cu această ocazie cetăţile dacice din nord-estul Munteniei. în teritoriul de la sud de Carpaţii Meridionali şi în Banat a început construirea de drumuri şi castre. Nu este exclusă şi o înaintare pe valea Mureşului a unora dintre trupele din Pannonia.înainte de a ajunge în zona Porţii de Fier a Transilvaniei, Traian a primit din partea unor aliaţi ai lui Decebal (burii germanici, bastarnii şi roxolanii) un mesaj în care se propunea retragerea armatei romane. împăratul a continuat însă înaintarea până la Tapae, acolo unde oastea lui Decebal se afla în dispozitiv de luptă. Blocarea acestei trecători era singura modalitate de a opri înaintarea forţelor romane spre Sarmizegetusa. Armata romană a construit la Bouţari (la 8 km de Poarta de Fier) un castru de marş pentru a se apăra. Bătălia a început printr-un atac al trupelor de cavalerie romane, urmate de trupele auxiliare de infanterie. Decebal a declanşat o contraofensivă împotriva acestor trupe auxiliare, dar romanii au reuşit străpungerea dispozitivului dacilor. Un factor neaşteptat care a determinat retragerea dacilor a fost trăsnetul care a lovit pe unul dintre fruntaşii lor, interpretat probabil ca un semn divin (scena este reprezentată pe columnă). Bătălia dată pentru forţarea trecătorii a provocat pierderi mari de ambele părţi, fiind cu greu câştigată de Traian. Bătălia de la Tapae a fost o victorie parţială, deoarece, cu forţele care i-au rămas, Decebal s-a putut retrage în zona cetăţilor din Munţii Orăştiei. Armata romană a continuat marşul spre capitala lui Decebal, asediind şi cucerind mai multe fortificaţii, precum cea de la Costeşti (unde se pare că a fost capturată şi sora lui Decebal). Intr-una dintre aceste cetăţi dacice au fost recuperate armele şi stindardul pierdute la înfrângerea lui Cornelius Fuscus.Fiindcă armata romană a cucerit sudul Daciei şi a pătruns până în apropierea capitalei, Decebal a iniţiat tratative de armistiţiu, trimiţând o solie de nobili la Traian. Era în realitate o diversiune, care pregătea contraofensiva care se va desfăşura la sud de Dunăre în iarna 101-102.Campania din 101 a evidenţiat capacitatea armatei romane de a realiza mari grupări de forţe şi de a asigura sprijinul logistic pentru acestea, de a forţa un curs de apă major în mai multe puncte, şi de a coordona operaţiunile ofensive într-un teatru de război care a cuprins toată Dacia, prin cooperarea între diferitele categorii de trupe terestre şi flota fluvială.
Fragment din Dio Cassius, Istoria romană, LXVIII. 8: „în expediţia lui Traian împotriva dacilor, când s-a apropiat de Tapae, unde se afla tabăra de război a barbarilor, i se aduse o ciupercă uriaşă pe care se afla scris cu litere latine că ceilalţi aliaţi şi burii îl sfătuiesc pe Traian să facă cale întoarsă şi să înceapă tratative de pace".


Categorie
  • Categorie:Razboaiele Romanilor
Fotografii

tapae

tapae
Engleza
Dacia remained a potential enemy to the Roman Empire after the Treaty of 89, very convenient for her. Coming to power of Emperor Trajan (98-117) marked a radical change of policy from Dacia. Trajan decided to breach the treaty and war, because the increase in power if the kingdom was a threat to borderDanubian Empire. The six ¬ rate, however were considered advantageous ¬ economic tajele annexation could be brought by Dacia and the cessation of subsidies to con ¬ ous to be paid to this state. Roman Emperor radius ¬ loom ready inspection by the Danube (early 99), followed by an intense activity design (robusttions, a navigable channel in the Iron Gates). in the provinces of Lower Moesia Superior and was already a high concentration of troops, since the time of Domitian, but were made and other legions and auxiliary troops in Pannonia and Germany. Having declared war on 25 March 101, Trajan moved to Rome in Moesia Superior, the headquarters ofViminacium. Trajan actually mobilized impressive 13 legions (and Italy, I Adiutrix, I Minerva II Adiutrix, II Traiana Fortis, IV Flavia Felix Macedonica V, VII Claudia, X Gemina, XI Claudia, XIII Gemina, XIV Gemina, XXX Ulpia Victrix), 16 alae (cavalry auxiliary units), 61 cohort (auxiliary infantry units) and other irregular configurations. Total can be appreciatedat the 150,000 soldiers. Among the commanders of these troops were all generals Licinius Sura, Caius Cilnius Proculus, Lusius Quietus, Quintus Glitius Agricola, Caius Julius Quadratus Bassus and Manius Laberius Maximus. Decebal had about 50,000 people, plus some allies from the Boers, and sarmaţi.O Bastarnians part of the troops were transported from Pannonia and Germany floJoin the Pannonia province under the command of Quintus Glitius Viminacium Agriculture and others have been focused on Ratiaria (Arcar, Bulgaria) and Durostorum (Silistra, Bulgaria), under the command of Manius Laberius Maximus. Decebal army waited on the defensive in the Iron Gate of Transylvania and the strongholds near the capital Sarmizegetusa. in Moesia SuperIOR Roman army crossed the Danube on the bridges of ships to Leder (Ram, in Clisura Danube) and Dierna (Orsova), penetrating two ways in Banat. Commissioned corps personnel passed through Berzovia Trajan and ordered the Maximus Laberius Manius followed Cerna Valley. The two columns were to Tibiscum junction (near Caransebes), where weretowards the Iron Gate of Transylvania (Tapae). Finally, other Roman forces crossed the Danube on the Durostorum to Bratocea and Tabla Butii passes to hit the eastern part of the Dacian kingdom. Were captured on that occasion Dacian fortresses in the north-eastern Wallachia. in the territory south of the Southern Carpathians in Banat startedt build roads and camps. Is excluded and an advance of some of the Mures valley Pannonia.înainte troops to arrive in the Iron Gate of Transylvania, Trajan received from allies Decebal (Boers Germanic, and Roxolani Bastarnians) a message the proposed withdrawal of the Roman army. King continued i; NSA Tapae advance to where the army was Decebal fighting device. Blocking this past was the only way to stop the advance of Roman forces to Sarmizegetusa. Roman army built to Boutari (8 km from the Iron Gate) a marching camp to defend. The battle began with a cavalry troop attackRoman auxiliary infantry troops followed. Decebal triggered a counteroffensive against the auxiliary troops, but the Romans managed the breakthrough device Dacians. One factor that led to unexpected withdrawal of the Dacians was lightning that struck one of their leaders, perhaps interpreted as a sign from heaven (the scene is represented by column). Battlethe time for forcing passers caused heavy losses on both sides, being hard won by Trajan. Tapae Battle was a partial victory because the forces that have remained Decebal could withdraw from the cities Orastie Mountains . Roman army continued its march to the capital of Decebal, besieged and conquered more robustkeep, and the Costesti (where it seems that his sister was captured and Decebal). In one of these cities Dacian weapons were recovered and lost to defeat Cornelius banner Fuscus.Fiindcă Dacia Roman army conquered the south and penetrated to near the capital, Decebal truce talks initiated by sending a sonoble lie to Trajan. It was actually a diversion, which was preparing a counter which runs south of the Danube in the winter of 101 101-102.Campania Roman army showed the ability to carry large groups of forces and provide logistical support for them to force Major water course at several points, and coordinate operations Ofensive in a theater of war which included all Dacia, through cooperation between different types of ground troops and fleet fluvială.Fragment of Dio Cassius, Roman History, LXVIII. 8 "in Trajan's expedition against the Dacians, when approached Tapae, where the barbarian war camp, and it made a huge mushroom which is sclaughing with other allies and Latin letters that urge you Traian Boers to backtrack and start peace talks.
Spaniola
Dacia sigue siendo un enemigo potencial en el Imperio Romano después de la conclusión del tratado de 89, muy conveniente para ella. Llegada al poder del emperador Trajano (98-117) marcó un cambio radical de la política de Dacia. Trajano decidió violación del tratado y la guerra, porque el aumento en el poder si el reino era una amenaza para la fronteraImperio del Danubio. La tasa ¬ seis, sin embargo se considera ventajosa ¬ tajele anexión económica podría ser ejercida por Dacia y el cese de las subvenciones a CON ¬ unidades organizativas que deben abonarse a este estado. emperador romano preparado un radio ¬ telar de inspección a lo largo del Danubio (primeros 99), seguido de una intensa actividad de diseño (robustociones, un canal navegable en las Puertas de Hierro). en las provincias de la Baja Mesia Superior y era ya una alta concentración de tropas, desde la época de Domiciano, pero se hicieron y otras legiones y tropas auxiliares en Panonia y Alemania. Después de haber declarado la guerra el 25 de marzo 101, Trajano se trasladó a Roma en Mesia Superior, la sede deViminacium. Trajano impresionante movilización efectiva de 13 legiones (e Italia, me Adiutrix, me Minerva II Adiutrix, II Traiana Fortis, IV Flavia Felix V Macedonica, Claudia VII, X Gemina, Claudia XI, Gemina XIII, XIV Gemina, XXX Ulpia Victrix), 16 alas (unidades de caballería auxiliar), 61 cohortes (unidades auxiliares de infantería) y otras formaciones irregulares. Total se puede apreciara los 150.000 soldados. Entre los comandantes de esas tropas estaban todos los generales Licinio Sura, Caius Cilnius Próculo, Quieto Lusius, Quinto Glitius Agrícola, Caius Iulius Baso y Manio Cuadrado Laberio Maximus. Decebal había unas 50.000 personas, más algunos aliados de los boers, y sarmaţi.O Bastarnians parte de las tropas fueron transportadas de Panonia y flo AlemaniaÚnete a la provincia de Panonia bajo el mando de Quinto Glitius Viminacium Agricultura y otros se han centrado en Ratiaria (arcar, Bulgaria) y Durostorum (Silistra, Bulgaria), bajo el mando de Manio Laberio Maximus. Decebal ejército esperó a la defensiva en la Puerta de Hierro de Transilvania y los bastiones cerca de la capital Sarmizegetusa. en Moesia SuperIOR ejército romano cruzó el Danubio en los puentes de los buques en Leder (Ram, en Clisura Danubio) y Dierna (Orsova), penetrando en dos formas en Banat. Encargo personal del Cuerpo pasa a través de Berzovia Trajano y ordenó a la Maximus Laberio Manio seguido Cerna Valley. Las dos columnas de la salida se Tibiscum (cerca de Caransebes), donde sehacia la Puerta de Hierro de Transilvania (Tapae). Por último, otras fuerzas romanas cruzaron el Danubio en el Durostorum a Bratocea y Butii Tabla pasa a golpear la parte oriental del reino de Dacia. Fueron tomadas en esta ocasión en el noreste de fortalezas dacias Muntenia. el territorio al sur de los Cárpatos meridionales y Banat comenzaront la construcción de carreteras y campamentos. Se excluye y un avance de algunas de las tropas de Mures Pannonia.înainte valle para llegar a la Puerta de Hierro de Transilvania, Trajano recibió de sus aliados Decebal (boers germánica, y Bastarnians Roxolani) un mensaje propone que se retire el ejército romano. King continuó i; NSA Tapae antelación al lugar donde el ejército estaba luchando Decebal dispositivo. El bloqueo de este pasado era la única manera de detener el avance de las fuerzas romanas de Sarmizegetusa. Ejército romano construyó para Boutari (8 km de la Puerta de Hierro) un campo de marchar a defender. La batalla comenzó con un ataque de las tropas de caballeríalas tropas romanas de infantería auxiliar seguido. Decebal desencadenó una contraofensiva contra las tropas auxiliares, pero los romanos lograron los dacios rompedor dispositivo. Uno de los factores que llevaron a la retirada inesperada de los dacios fue un rayo que golpeó a uno de sus líderes, tal vez interpretarse como una señal del cielo (la escena está representada por la columna). Batallael tiempo para obligar a los transeúntes causado grandes pérdidas en ambos lados, ganó siendo duro por Trajano. Tapae batalla fue una victoria parcial porque las fuerzas que han permanecido Decebal podría retirarse de las ciudades montañas Orastia . ejército romano continuó su marcha hacia la capital de Decébalo, sitió y conquistó más fortalecerbodegas, y con Costeşti (donde parece que su hermana fue capturado y Decebal). En una de estas ciudades armas dacios fueron recuperados y perdidos para derrotar banner Cornelius Fuscus.Fiindcă Dacia romana ejército conquistó el sur y penetró hasta cerca de la capital, conversaciones Decebal tregua iniciada por el envío de un modonoble mentira a Trajano. En realidad, fue una diversión, que estaba preparando un contador que se extiende al sur del Danubio en el invierno de 101 101 102.Campania ejército romano mostró la capacidad de llevar a grandes grupos de fuerzas y el apoyo logístico para que la fuerza un curso de agua en varios puntos importantes, y coordinar las operaciones OfenSIVE en un teatro de guerra que incluía todos los Dacia, a través de la cooperación entre los diferentes tipos de tropas de tierra y fluvială.Fragment flota de Dión Casio, Historia Romana, LXVIII. 8: "la expedición de Trajano contra los dacios, se acercaron a Tapae, donde el campamento de guerra bárbara, e hizo un hongo enorme que es screír con otros aliados y letras latinas que instar a los boers Traian a dar marcha atrás y comenzar las conversaciones de paz.
Italiana
Dacia è rimasta un potenziale nemico per l'impero romano dopo il Trattato di 89, molto conveniente per lei. Avvento al potere di Traiano (98-117) ha segnato un cambiamento radicale di politica da Dacia. Traiano decise di violazione del Trattato e della guerra, perché l'aumento del potere se il regno fu una minaccia alla frontieraEmpire danubiana. Di sei ¬ rate, tuttavia sono state considerate vantaggiose ¬ economica tajele può essere realizzata annessione della Dacia e la cessazione dei sussidi per con ¬ unità organizzative a carico dello Stato. imperatore romano ha preparato un telaio ¬ raggio di ispezione lungo il Danubio (nei primi 99), seguita da una intensa attività di progettazione (robustozioni, un canale navigabile Porte di Ferro). nelle province di Mesia Inferiore e Superiore era già una forte concentrazione di truppe, sin dal tempo di Domiziano, ma sono state fatte e altre legioni e truppe ausiliarie in Pannonia e in Germania. Dopo aver dichiarato guerra il 25 marzo 101, Traiano si trasferisce a Roma in Mesia Superiore, la sede delViminacium. Traiano mobilitazione effettiva impressionante 13 legioni (e in Italia, ho Adiutrix, mi Adiutrix Minerva II, II Traiana Fortis, IV Flavia Felix Macedonica V, VII Claudia, X Gemina, XI Claudia, XIII Gemina, XIV Gemina, XXX Ulpia Victrix), 16 alae (cavalleria unità ausiliarie), 61 coorte (le unità di fanteria ausiliarie) e le altre configurazioni irregolari. Totale può essere apprezzatopresso i 150.000 soldati. Tra i comandanti di queste truppe, tutti i generali Licinio Sura, Caio Cilnio Proculo, Lusius Quieto, Quinto Glitius Agricola, Caio Giulio Quadrato Basso e Manio Laberio Massimo. Decebal aveva circa 50.000 persone, più alcuni alleati i boeri, e sarmaţi.O Bastarnians parte delle truppe sono state trasportate dalla Pannonia e Flo GermaniaUnisciti alla provincia Pannonia sotto il comando di Quinto Glitius Viminacium agricoltura, mentre altri sono stati concentrati su Ratiaria (Arcar, Bulgaria) e Durostorum (Silistra, Bulgaria), sotto il comando di Manio Laberio Massimo. Decebal esercito aspettò sulla difensiva nel cancello della Transilvania e le fortezze vicino alla capitale Sarmizegetusa. in Mesia SuperIOR esercito romano attraversò i piatti ponti sul Danubio a Lederle (Ram, in Clisura Danubio) e Dierna (Orsova), penetrando in due modi diversi Banato. Commissionato personale corpo attraversato Berzovia Traiano e ha condannato la Manio Laberio Massimo seguita Cerna Valley. Le due colonne sono state allo svincolo Tibiscum (vicino a Caransebes), dove sono stativerso il cancello di ferro della Transilvania (Tape). Infine, le altre forze romano attraversato il Danubio sul Durostorum a Bratocea e Tabla Butii passa a colpire la parte orientale del regno dei Daci. Sono stati catturati in quella occasione fortezze dei Daci a nord-est della Valacchia. il territorio a sud dei Carpazi Meridionali e del Banato iniziatot costruire strade e campi. È escluso e un anticipo di alcuni dei vallata Mures truppe Pannonia.înainte per arrivare in Porta di Ferro di Transilvania, Traiano ha ricevuto da parte degli alleati Decebal (boeri germanico, e Bastarnians Roxolani) un messaggio il proposto di ritirare l'esercito romano. King ha continuato i; NSA anticipo Tapae al punto in cui l'esercito era Decebal lotta dispositivo. Bloccare questo passato era l'unico modo per fermare l'avanzata delle forze romane a Sarmizegetusa. Esercito romano costruito per Boutari (8 km dalla Porta di Ferro), una marcia campo da difendere. La battaglia è iniziata con un attacco di truppe di cavalleriatruppe di fanteria romana ausiliario seguito. Decebal scatenato una controffensiva contro le truppe ausiliarie, ma i Romani riuscirono i Daci svolta dispositivo. Un fattore che ha portato al ritiro Daci inaspettata è stata che il fulmine ha colpito uno dei loro capi, forse interpretato come un segno dal cielo (la scena è rappresentata dalla colonna). Battagliail tempo per costringere i passanti causato gravi perdite da entrambe le parti, ha vinto essere difficile da Traiano. Tapae battaglia fu una vittoria parziale, perché le forze che sono rimaste Decebal potrebbe ritirarsi dalle città Montagne Orastie . esercito romano ha proseguito la sua marcia verso la capitale del Decebal, assediata e conquistata più robustotenere, e il Costesti (dove sembra che la sorella fu catturato e Decebal). In una di queste città sono state recuperate le armi dei Daci e perse per sconfiggere banner Cornelius Fuscus.Fiindcă Dacia romana esercito conquistò il sud e nei pressi della città si sciolse tregua Decebal avviato colloqui con l'invio di un cosìmenzogna nobile a Traiano. Era in realtà un diversivo, che stava preparando un contatore che scorre a sud del Danubio in inverno di 101 101-102.Campania esercito romano ha mostrato la capacità di trasportare grandi gruppi di forze e di fornire un supporto logistico per loro di forza un corso d'acqua più importanti in diversi punti, e coordinare le operazioni del Fornosive in un teatro di guerra che comprendeva tutti Dacia, grazie alla cooperazione tra i diversi tipi di truppe di terra e fluvială.Fragment flotta di Cassio Dione, Storia romana, LXVIII. 8 "nella spedizione di Traiano contro i Daci, quando si avvicinò Tapae, dove il campo di guerra barbaro, e ha fatto un fungo enorme che è scridendo con gli altri alleati e lettere latine che vi esorto Boeri Traian fare marcia indietro e iniziare colloqui di pace.
Franceza
Dacia est resté un ennemi potentiel à l'Empire romain après le traité de 89 ans, très commode pour elle. Arrivé au pouvoir de l'empereur Trajan (98-117) a marqué un changement radical de la politique de la Dacie. Traian décidé de violation du traité et de la guerre, parce que la montée en puissance du royaume si elle était une menace à la frontièreEmpire danubien. Le taux de six ¬ toutefois été considérée comme avantageuse ¬ annexion économique tajele pourrait être intentée par Dacia et la cessation des subventions aux con ¬ UO à verser à cet état. empereur romain a préparé un rayon ¬ métier d'inspection le long du Danube (début 99), suivie d'une intense activité de conception (robustetions, un canal navigable dans les Portes de Fer). dans les provinces de Mésie inférieure et supérieure était déjà une forte concentration de troupes, depuis l'époque de Domitien, mais ont été faites et autres légions et des troupes auxiliaires en Pannonie et en Allemagne. Ayant déclaré la guerre le 25 Mars 101, Trajan déplacé de Rome Mésie supérieure, dont le siègeViminacium. Trajan effectivement mobilisées impressionnant 13 légions (et en Italie, je Adiutrix, je Minerva II Adiutrix, II Traiana Fortis, IV Flavia Felix Macedonica V, VII Claudia, X Gemina, XI Claudia, XIII Gemina, XIV Gemina, XXX Ulpia Victrix), 16 ailes (unités de cavalerie auxiliaire), 61 cohortes (les unités d'infanterie auxiliaire) et d'autres configurations irrégulières. Total peut être appréciéeà l'150.000 soldats. Parmi les commandants de ces troupes, tous les généraux Licinius Sura, Caius Cilnius Proculus, Lusius Quietus, Quintus Glitius Agricola, Caius Julius Quadratus Bassus et Manius Laberius Maximus. Decebal avait environ 50.000 personnes, plus quelques alliés des Boers, et sarmaţi.O Bastarnes partie des troupes ont été transportés de la Pannonie et Flo AllemagneJoignez-vous à la province de Pannonie sous le commandement de Quintus Glitius Agriculture Viminacium et d'autres ont été axés sur Ratiaria (Arcar, Bulgarie) et Durostorum (Silistra, Bulgarie) sous le commandement de Manius Laberius Maximus. Decebal armée attendait sur la défensive dans la Porte de Fer de la Transylvanie et les forteresses près de la capitale Sarmizegetusa. en Mésie SuperIOR armée romaine traversa le Danube sur les ponts des navires à Leder (Ram, dans Clisura Danube) et Dierna (Orsova), pénétrant de deux manières dans le Banat. Mise en personnel du corps traversé Berzovia Trajan et a ordonné la Maximus Laberius Manius suivi vallée de la Cerna. Les deux colonnes ont été à la jonction Tibiscum (près de Caransebes), où ont étévers la Porte de Fer de la Transylvanie (Tapae). Enfin, d'autres forces romaines franchirent le Danube sur le Durostorum de passe Bratocea et planche Butii de frapper la partie orientale du royaume de Dacie. Ont été capturés à cette occasion forteresses daces dans le nord-est de la Valachie. sur le territoire au sud des Carpates du Sud et du Banat a commencét de construire des routes et des camps. Est exclue et une avance de quelques-uns des troupes vallée du Mures Pannonia.înainte pour arriver à la Porte de Fer de la Transylvanie, Trajan a reçu des alliés Decebal (Boers germanique, et Bastarnes Roxolans) un message le projet de retrait de l'armée romaine. King a continué i; NSA Tapae vers l'endroit où son armée était en lutte Decebal dispositif. Le blocage de ce passé était le seul moyen d'arrêter la progression des forces romaines de Sarmizegetusa. armée romaine construite à Boutari (8 km de la Porte de Fer) un camp de marche pour se défendre. La bataille a commencé par une attaque des troupes de cavalerieLes troupes romaines d'infanterie auxiliaire suivi. Decebal déclenché une contre-offensive contre les troupes auxiliaires, mais les Romains géré les Daces téléphone révolutionnaire. Un facteur qui a conduit au retrait inattendu des Daces avait de la foudre qui a frappé l'un de leurs chefs, peut-être interprété comme un signe du ciel (la scène est représentée par la colonne). Bataillele temps pour forcer les passants causé de lourdes pertes des deux côtés, a remporté en dur par Trajan. Tapae bataille fut une victoire partielle, car les forces qui sont restés Decebal pourrait se retirer des villes monts d'Orastie . armée romaine a poursuivi ses mars dans la capitale de Decebal, assiégée et conquise plus robusteconserver, et le Costesti (où il semble que sa sœur a été capturé et Decebal). Dans une de ces villes armes daces ont été récupérés et perdu à la défaite bannière Cornelius Fuscus.Fiindcă Dacie romaine armée vaincue du Sud et pénétré à proximité de la capitale, Decebal pourparlers de trêve lancé par l'envoi d'une sortemensonge noble à Trajan. Il était en réalité un détournement, qui a été la préparation d'un compteur qui passe au sud du Danube, dans l'hiver de 101 101 102.Campania armée romaine a montré la capacité de mener de grands groupes de forces et de fournir un soutien logistique à la force pour eux un cours d'eau importants en plusieurs points, et de coordonner les opérations de l'Ofensive dans un théâtre de guerre, qui inclus toutes les Dacia, grâce à la coopération entre les différents types de troupes au sol et fluvială.Fragment flotte de Dion Cassius, Histoire romaine, LXVIII. 8 "à l'expédition de Trajan contre les Daces, lorsqu'il est sollicité Tapae, où le camp de la guerre des barbares, et il a fait un champignon énorme qui est scrire avec des lettres latines et d'autres alliés que nous exhortons les Boers faire marche arrière Trajan et commencer des pourparlers de paix.
Germana
Dacia blieb ein potenzieller Feind des römischen Reiches nach dem Vertrag von 89, sehr bequem für sie. Machtübernahme von Kaiser Trajan (98-117) markiert eine radikale Veränderung der Politik von Dacia. Trajan beschlossen, den Vertrag und gegen den Krieg, weil die zunehmende Macht des Königreichs an, wenn die Grenze war eine BedrohungDonaureich. Die sechs ¬ abstimmen, haben sich jedoch als vorteilhaft ¬ wirtschaftlichen tajele Annexion könnte durch Dacia gebracht werden und die Einstellung der Subventionen für die Con ¬ bezahlt werden Organisationseinheiten zu. Römischer Kaiser vorbereitet Umkreis ¬ Webstuhl Inspektion der Donau entlang (Anfang 99), durch eine intensive Aktivität Design (robust, gefolgtgen, einen schiffbaren Kanal im Eisernen Tor). in den Bundesländern Niederösterreich Moesia Superior und war schon eine hohe Konzentration von Truppen, seit Domitian's Zeit, sondern wurden und andere Legionen und Hilfstruppen in Pannonien und Deutschland. Nachdem Krieg erklärt am 25. März 101, zog Trajan nach Rom in Moesia Superior, dem Sitz desViminacium. Trajan tatsächlich mobilisiert eindrucksvolle 13 Legionen (und in Italien, ich Adiutrix, ich Minerva II Adiutrix, II Traiana Fortis, IV Flavia Felix Macedonica V, VII Claudia, X Gemina, XI Claudia, XIII Gemina, XIV Gemina, XXX Ulpia Victrix), 16 alae (Kavallerie Nebenaggregate), 61 Kohorten (Hilfs-Infanterie-Einheiten) und andere unregelmäßige Konfigurationen. Insgesamt kann geschätzt werdenan die 150.000 Soldaten. Zu diesen Bands waren alle Meister des Licinius Sura Generäle, Caius Cilnius Proculus, Lusius Quietus, Quintus Glitius Agricola, Caius Julius Quadratus Bassus und Manius Laberius Maximus. Decebal hatten etwa 50.000 Menschen, plus einige Verbündete den Buren und sarmaţi.O Bastarnians Teil der Truppen aus Pannonien und Deutschland transportiert worden floJoin the Provinz Pannonien unter dem Kommando des Quintus Glitius Viminacium Landwirtschaft und andere haben sich auf Ratiaria konzentriert (Arcar, Bulgarien) und Durostorum (Silistra, Bulgarien) unter dem Kommando von Manius Laberius Maximus. Decebal Armee wartete auf der defensiven Bereich des Eisernen Tores von Siebenbürgen und den Hochburgen der Nähe der Hauptstadt Sarmizegetusa. in Moesia SuperIOR römischen Armee über die Donau auf den Brücken von Schiffen zu Leder (Ram, in Clisura Donau) und Dierna (Orsova), dringt auf zwei Arten in Banat. Im Auftrag Korps-Personal durch Berzovia Trajan übergeben und befahl dem Maximus Laberius Manius gefolgt Cerna-Tal. Die beiden Spalten wurden Tibiscum Kreuzung (in der Nähe von Caransebes), wo warengegenüber dem Eisernen Tor von Siebenbürgen (Tapae). Schließlich überquerte anderen römischen Truppen die Donau auf der Durostorum zu Bratocea und Tabla Butii geht auf den östlichen Teil des dakischen Königreich betroffen. Wurden bei dieser Gelegenheit dakischen Festungen in der nord-östlichen Walachei eingefangen. das Gebiet südlich der Südkarpaten und dem Banat begannt bauen Straßen und Camps. Ausgeschlossen ist und eine Anzahlung von einigen der Mures Tal Pannonia.înainte Truppen in das Eiserne Tor Siebenbürgens zu gelangen, erhielt Trajan von Verbündeten Decebal (Buren germanischen und Roxolani Bastarnians) eine Nachricht die vorgeschlagenen Rückzug der römischen Armee. King setzte ich; NSA Tapae Voraus, wo seine Armee in Kämpfe Decebal Gerät war. Blockieren dieser Vergangenheit war der einzige Weg, um den Vormarsch der römischen Streitkräfte auf Sarmizegetusa stoppen. Römischen Armee errichtet, um Boutari (8 km vom Eisernen Tor) ein Marschlager zu verteidigen. Die Schlacht begann mit einem Angriff der Kavallerie TruppenRömischen Hilfstruppen Infanterie-Truppen. Decebal löste eine Gegenoffensive gegen die Hilfstruppen, aber die Römer gelang der Durchbruch Gerät Daker. Ein Faktor, der zu unerwarteten Rückzug der Daker führte, war ein Blitz, daß einer ihrer Führer getroffen, vielleicht als ein Zeichen des Himmels interpretiert (Stufe ist nach der Kolonne vertreten). Schlachtdie Zeit für zwingt Passanten verursacht schwere Verluste auf beiden Seiten, wobei hart erkämpften durch Trajan. Tapae Schlacht war ein Teilsieg, weil die Kräfte, die Decebal geblieben konnte aus den Städten Orastie Berge zurückziehen . Römischen Armee setzte seinen Marsch in die Hauptstadt des Decebal, belagert und erobert robusterhalten, und die Costesti (wo es scheint, dass seine Schwester gefangen genommen wurde und Decebal). In einer dieser Städte Dacian Waffen wurden eingezogen und verlor Cornelius Banner Fuscus.Fiindcă Dacia römische Heer zu besiegen erobert den Süden und drang in der Nähe der Hauptstadt, Decebal Waffenstillstandsgespräche durch Übersendung einer so eingeleitetedle Lüge Trajan. Es war eigentlich eine Abzweigung, die zur Zeit eine Theke, die südlich der Donau im Winter 101 101-102.Campania römische Heer wurde gezeigt, läuft die Fähigkeit, große Gruppen von Kräften tragen und logistische Unterstützung für sie zu zwingen, eine große Wasser natürlich an mehreren Stellen und Koordinierung von Maßnahmen Ofensive in einen Kriegsschauplatz, die alle Dacia, durch die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Arten von Bodentruppen und Flottenmanagement fluvială.Fragment des Cassius Dio, Römische Geschichte, LXVIII inbegriffen. 8 "in Trajan's Feldzug gegen die Daker, wenn Tapae näherte, wo das Kriegsgefangenenlager der Barbaren, und es machte einen riesigen Pilz, der SC istlacht mit den anderen Verbündeten und lateinischen Buchstaben, die Sie auffordern Traian Buren zu backtrack und beginnen Friedensgespräche.
Rusa
Dacia остается потенциальным противником в Римской империи, после вступления Договора в 89, очень удобный для нее. Придя к власти императора Траяна (98-117 г.) ознаменовала радикальные изменения политики от Dacia. Траян решил нарушение договора и войны, потому что увеличение мощности, если королевство представляет собой угрозу для границДунайские империи. 6 ¬ скорости, однако были рассмотрены выгодные tajele ¬ быть предъявлены экономические аннексии Dacia и прекращение субсидий выплачивается Кон ¬ подразделения к нему. Римский император подготовил радиус ¬ ткацкий станок инспекции по Дунаю (в начале 99), а затем интенсивной проектной деятельности (надежныеtions, судоходных каналов в Железных ворот). в провинции Нижняя Мезия Superior и уже большое скопление войск, так как время Домициана, но были сделаны и другие легионов и вспомогательных войск в Паннонии и Германии. Объявив войну с 25 марта 101, Траян переехал в Рим в Мезии Superior, штаб-квартираViminacium. Траяна фактически мобилизовал впечатляющие 13 легионов (и Италии, я Adiutrix, я Минерва Adiutrix II, II Траяна Fortis, И. Флавия Феликса Македонский V, VII Клаудиа, X Парный, XI Клаудиа, XIII Парный, XIV Парный, XXX Ulpia Victrix), 16 крыльев (конницы вспомогательных единиц), 61 когорты (вспомогательные пехотные части) и других нерегулярных конфигураций. Всего может быть оцененона 150 тысяч солдат. Среди командиров этих войск были генералы Лициний Сура, Гай Cilnius Proculus, Лузий Квинт Glitius Агрикола, Кай Юлий Квадрат Басе и Маний Laberius "Максимус". Кишинэу, было около 50000 человек, а также некоторые союзники из буров, и sarmaţi.O Bastarnians часть войска были вывезены из Паннонии и Германии FloВаш провинции Паннония в Viminacium под командованием Квинта Glitius сельского хозяйства и других были направлены на Ratiaria (Arcar, Болгария) и Durostorum (Силистра, Болгария), под командованием Маний Laberius "Максимус". Дечебал армии ждали к обороне в Железных ворот Трансильвании и крепости недалеко от столицы Sarmizegetusa. в Мезии SuperIOR, римская армия перешла через Дунай на мостах судов Leder (Рам, в Clisura Дунай) и Dierna (Орсова), проникая два пути в Банате. Уполномоченный корпус персонала через Berzovia Траяна и приказал Максим Laberius Маний после Cerna долине. 2 колонок на Tibiscum перехода (около Карансебеш), где былик Железных ворот Трансильвании (Tapae). Наконец, других римских войск, переправились через Дунай на Durostorum к Bratocea и табла Butii переходит на удар в восточной части даков царства. Были захвачены в этой связи даков крепости в северо-восточной Валахии. на территории к югу от Южных Карпат и Банат началат строить дороги и лагеря. Это исключено, и до некоторых из долины Муреш Pannonia.înainte войск, прибывающих в Железных ворот Трансильвании, Траян, полученные от союзников Кишинэу (буров германцев, а Roxolani Bastarnians) сообщение предлагаемого лишения римской армии. Король продолжал я; НГБ Tapae заранее, где армия Дечебал борьбы с устройством. Блокировка в прошлом был единственный способ, чтобы остановить продвижение сил римской Sarmizegetusa. Римская армия построена на Бутари (8 км от Железных Ворот) походного лагеря защищать. Битва началась с атаки кавалерии войскРимских вспомогательных войск после пехотой. Дечебал вызвало контрнаступление из этих вспомогательных войск, но римляне руководил даков прорыв устройства. Одним из факторов, которые привели к неожиданному выводу даков была молния, ударил одного из своих лидеров, может быть истолковано как знамение с неба (сцена представлена колонка). Бойвремя заставить прохожих вызвало тяжелые потери с обеих сторон, будучи тяжело выиграл Траяна. Tapae Битва была частичная победа, потому что силы, которые остались Дечебал может выйти в городах Орэштие горы . Римская армия продолжала свой марш на столицу Дечебал, окружил и завоевал более надежнойпровести, и Костешть (там, где кажется, что его сестра была захвачена и Кишинэу). В одном из этих городов даков оружие было конфисковано и потерял победить Корнелиус баннер Fuscus.Fiindcă Dacia римской армии захватили юг и вторглись в окрестностях столицы, Кишинэу, переговоры перемирие инициативе, направив таким образомблагородных лгать Траяна. Это было на самом деле утечки, который занимается подготовкой счетчик, который проходит к югу от Дуная зимой 101 армии 101-римской 102.Campania показал способность нести большие группы войск и материально-технического обеспечения для них к власти основной курс воды в нескольких точках, а также координировать деятельность Офенsive в театр военных действий в которую входят все Dacia, на основе сотрудничества между различными видами сухопутных войск и флота в fluvială.Fragment Дион, римской истории, LXVIII. 8 "в экспедиции Траяна против даков, когда подошел Tapae, где варварские боевой лагерь, и он сделал огромный гриб который SCсмеясь с другими союзниками и латинские буквы, что призываю вас Траян буров отступить и начать мирные переговоры.
Portugheza
Dacia continuou a ser um inimigo em potencial para o Império Romano, após o Tratado de 89, muito conveniente para ela. Chegada ao poder do imperador Trajano (98-117) marcou uma mudança radical da política da Dacia. Trajano decidiu violação do tratado e da guerra, porque o aumento da potência do reino se a fronteira era uma ameaçaImpério do Danúbio. A taxa de ¬ seis, no entanto, ter considerado vantajoso anexação econômica ¬ tajele pode ser interposto pela Dacia e da cessação dos subsídios à con ¬ ous a ser pago a este estado. imperador romano preparou um raio ¬ tear de inspeção ao longo do Danúbio (início de 99), seguido por uma intensa atividade de projeto (robustoções, um canal navegável do porto de ferro). nas províncias de Moesia Superior e Inferior já era uma grande concentração de tropas desde a idade de Domiciano, mas foram trazidos e outras legiões e tropas auxiliares na Panônia e na Alemanha. Depois de declarar guerra a 25 de Março 101, Trajano mudou-se para Roma em Moesia Superior, na sede daViminacium. Trajano realmente impressionante mobilizou 13 legiões (e na Itália, eu Adiutrix, eu Minerva II Adiutrix, II Traiana Fortis, IV Flavia Felix Macedonica V, VII Claudia, X Gemina, Claudia XI, XIII Gemina, XIV Gemina, XXX Ulpia Victrix), 16 asa (unidades de cavalaria auxiliar), 61 de coorte (unidades de infantaria auxiliar) e outras configurações irregular. Total pode ser apreciadaa 150 mil soldados. Entre os comandantes das tropas eram todos generais Licínio Sura, Caio Cilnius Proculus, Lusius Quietus, Quintus Glitius Agricola, Caius Julius Quadratus Bassus e Manius Laberius Maximus. Decebal tinha cerca de 50.000 pessoas, além de alguns aliados dos Boers, e sarmaţi.O Bastarnians parte das tropas foram transportadas de Pannonia e flo AlemanhaJunte-se a província Panónia sob o comando do Quintus Glitius Viminacium Agricultura e outros têm sido focados na Ratiaria (arcar, Bulgária) e Durostorum (Silistra, da Bulgária), sob o comando do Manius Laberius Maximus. Exército Decebal esperou na defensiva na porta de ferro da Transilvânia e as fortalezas perto da capital Sarmizegetusa. em Moesia SuperIOR exército romano atravessou o Danúbio nas pontes dos navios para Leder (Ram, em Clisura Danúbio) e Dierna (Orsova), penetrando duas maneiras Banat. pessoal Encomendado corpo passou por Berzovia Trajano, e um ordenado por Manius Laberius Maximus seguido Cerna Valley. As duas colunas foram Tibiscum junção (perto Caransebes), onde forampara o portão de ferro da Transilvânia (Tapae). Finalmente, outras forças romanas cruzaram o Danúbio, na Durostorum para Bratocea e Butii Tabla passa a bater na parte oriental do reino Dacian. Foram capturados nessa ocasião fortalezas Dacian na Valáquia nordeste. o território sul dos Cárpatos do Sul e do Banat começouT construção de estradas e acampamentos. É excluído e um adiantamento de algumas das tropas vale Mures Pannonia.înainte chegar no portão de ferro da Transilvânia, Trajano recebeu de aliados Decebal (Boers germânica, e Roxolani Bastarnians) uma mensagem A retirada do exército romano. King continuou i; NSA Tapae antecipadamente para onde o exército combate Decebal dispositivo. O bloqueio deste passado era a única maneira de deter o avanço das forças romanas de Sarmizegetusa. Exército romano construído para Boutari (8 km de Iron Gate) um acampamento em marcha para defender. A batalha começou com um ataque de tropas de cavalariatropas de infantaria romana auxiliares seguidos. Decebal desencadeou uma contra-ofensiva contra as tropas auxiliares, mas os romanos conseguiram os dácios dispositivo inovador. Um fator que levou à retirada inesperada do Dacians foi um raio que atingiu um de seus líderes, talvez interpretado como um sinal do céu (a cena é representada pela coluna). Batalhao tempo para forçar transeuntes causou grandes perdas em ambos os lados, ganhou a ser duramente por Trajano. Tapae batalha foi uma vitória parcial, porque as forças que se mantiveram Decebal poderia retirar das cidades Orastie Mountains . exército romano continuou a sua marcha para a capital do Decebal, cercou e conquistou mais robustoespera, e Costeşti (onde parece que sua irmã foi capturado e Decebal). Em uma dessas cidades Dacian armas foram recuperadas e perdeu para derrotar banner Cornelius Fuscus.Fiindcă Dacia exército romano conquistou o Sul e penetrou perto da capital, fala trégua Decebal iniciado através do envio de um modomentira nobre Trajano. Foi realmente um desvio, que estava preparando um contador que corre ao sul do Danúbio, no inverno de 101 exército romano de 101 102.Campania mostrou a capacidade de transportar grandes grupos de forças e de fornecer apoio logístico para que eles vigor um curso de água principal em vários pontos, e coordenar as operações Ofensive em um teatro de guerra que incluía todos os Dacia, através da cooperação entre as diferentes categorias de tropas terrestres e fluvială.Fragment frota de Dio Cassius, História Romana, LXVIII. 8 "na expedição de Trajano contra o Dacians, quando se aproximou Tapae, onde o campo de guerra bárbaro, e fez um grande cogumelo que é scrindo com os outros aliados latino e letras que incitam você Boers Traian a recuar e iniciar as negociações de paz.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie