Pentru a răzbuna înfrângerea catastrofală suferită de armata lui Cornelius Fuscus, Domiţian a declanşat o nouă expediţie în Dacia, cu efective sporite, puse sub comanda generalului Tettius lulianus. Pentru trecerea Dunării a fostales un punct situat undeva în zonaBanatului. Cu ocazia acestei campanii au fost ocupate două capete de pod la Pojejena şi Drobeta, aşa cum o demonstrează cerce¬tările arheologice. Armata romană cu efective de peste 50 000 militari (legiunile I Adiutrix, II Adiutrix, I Italica, IV Flavia Felix, V Macedonica, VII Claudia, XIII Gemina, XIV, XV) a înaintat pe valea Cernei spre capitala Daciei.Decebal a organizat un dispozitiv defensiv în punctul obligatoriu de trecere din defileul Bistrei (Poarta de Fier a Transilvaniei), loc denumit Tapae de către daci. De această dată, superioritatea nume¬rică a armatei romane a permis obţinerea victoriei.             Un mare număr de daci a fost ucis, iar şeful Vezinas, care era „mâna dreaptă a lui Decebal" a reuşit cu greu să scape, prefăcându-se a fi mort. Armata romană a continuat marşul, dar o stratagemă a lui Decebal a provocat retragerea. Au fost puse arme pe trunchiurile copacilor dintr-o pădure aflată pe traseul spre capitală, creându-se iluzia existenţei unor trupe aflate în dispozitiv de luptă. Această stratagemă ilustrează eficacitatea inducerii în eroare a adver¬sarului asupra valorii reale a efectivelor angajate în luptă, în cazul unei lupte în defensivă. Fiindcă probabil şi pierderile părţii romane fuseseră considerabile, Tettius lulianus a decis retragerea.Ca recunoaştere a experienţei dobândite în războiul cu dacii, Tettius lulianus a fost numit comandant al provinciei Moesia Superior. Totuşi, victoria sa nu a fost fructificată. Din punct de vedere strict militar, campania a eşuat pentru că armata romană s-a retras, pierzând avantajul strategic pe care îl obţinuse cu atâta greutate, şi anume cucerirea trecătorii care asigura una dintre puţinele căi de acces spre capitala Daciei. în interiorul regatului dac nu au fost lăsate trupe romane de ocupaţie. Singurul avantaj era menţinerea unor capete de pod în zona Clisurii Dunării, care au fost folosite într-o campanie ulterioară contra barbarilor de la vest de Dacia. Din punct de vedere politic, victoria lui Tettius lulianus a fost contrabalansată de succesul diplomatic al lui Decebal, care a profitat de înfrângerea lui Domiţian de către marcomani (un trib germanic care locuia la nord-vest de Dacia). Prin tratatul încheiat în anul 89 d.Hr. prin intermediul fratelui său Diegis, Decebal a devenit rege clientelar, primind subsidii şi specialişti militari (pentru arme, maşini de luptă şi fortificaţii). Acest acord de pace a fost dezavantajos pentru Imperiul Roman, deoarece consolida puterea regatului dac.Fragment din Dio Cassius, Istorie romană, LXVII. 10: „Decebal, te-mându-se ca romanii, după victoria lor, să nu ajungă până la reşedinţa sa regală, puse să fie tăiaţi de ramuri arborii din împrejurimi şi înfipse arme în trunchiurile lor cu gândul ca duşmanii, înspăimântaţi de această privelişte, care apărea ca o oştire gata de atac, să se retragă. Ceea ce s-a şi întâmplat".


Categorie
  • Categorie:Razboaiele Romanilor
Fotografii

TETTIUSIULIANUS

TETTIUSIULIANUS
Engleza
To avenge the defeat suffered by the army's catastrophic Cornelius Fuscus, Domitian began a new expedition into Dacia, with greater effect, placed under the command of General Tettius lulianus. For crossing the Danube to a point somewhere fostales zonaBanatului. During this campaign two ends were filledbridge at Drobeta Pojejena and, as demonstrated by Countries ¬ archaeological research. Roman Army by 50,000 soldiers over the actual (Adiutrix legions I, II Adiutrix, Italy, IV Flavia Felix Macedonica V, VII Claudia, XIII Gemina, XIV, XV) has submitted to the capital Daciei.Decebal Cerna Valley organized a defensive device mandatory crossing point of the gorgeBistra (Iron Gate of Transylvania) Tapae place called the Dacians. This time, name ¬ rica superiority enabled the Roman army to victory. A large number of Dacia was killed and the head Vezinas, which was "right hand Decebal" barely managed to escape, pretending to be dead man. Roman ArmyA continued rally, but a stratagem to Decebal caused withdrawal. Weapons were put on tree trunks in a forest located on the route to the capital, creating the illusion that there are troops in combat device. This trick illustrates the effectiveness misleading ¬ Sarului effects on the real value of number of personnel & icirc, I struggle, in a defensive struggle. Probably because the Roman party losses were considerable, Tettius lulianus decided retragerea.Ca recognition of experience gained in the war with the Dacians, Tettius lulianus was appointed commander of the province of Moesia Superior. However, his victory was not seized. In strictly military terms, cchampion failed because the Roman army retreated, losing the strategic advantage which he obtained with such weight, that capture one of the few bystanders who provide access routes to the capital of Dacia. Within the kingdom if left Roman troops were occupying. The only advantage was to maintain bridgeheads in the Clisurii Dunării, which were later used in a campaign against the barbarians from the west of Dacia. In terms of political victory Tettius lulianus was offset by Decebal diplomatic success, which took advantage of the defeat of Domitian by Marcomanni (a Germanic tribe who lived northwest of Dacia). The treaty concluded in89 AD Diegis through his brother, became king Decebal clientele, receiving subsidies and military specialists (for weapons, fighting machines and fortifications). This peace agreement was disadvantageous for the Roman Empire, because the kingdom dac.Fragment consolidate power in Dio Cassius, Roman History, LXVI. 10: "Decebal Mandu you is that the Romans after their victory, Not reaching his royal residence, made to cut branches from trees and thrust his arms around the trunks of their enemies thought that, frightened by the sight, which appear as an army ready to attack, to retire. What happened. "
Spaniola
Para vengar la derrota sufrida por Fusco catastrófica del Ejército Cornelio, Domiciano desencadenó una nueva expedición en Dacia, con mayor efecto, bajo el mando del general lulianus Tettius. Para cruzar el Danubio a un punto en alguna parte fostales zonaBanatului. Durante esta campaña se llevó a cabo dos cabezaspuente en Drobeta Pojejena y, como lo demuestra la investigación arqueológica Países ¬. Romano Ejército en 50.000 soldados más de las legiones Adiutrix real (I, II Adiutrix, Italia, IV Flavia Felix V Macedonica, Claudia VII, XIII Gemina, XIV, XV) ha presentado a la capital del Valle Daciei.Decebal Cerna organizó una dispositivo de defensa obligatoria punto de cruce de la quebradaBistra (Puerta de Hierro de Transilvania) Tapae lugar llamado los dacios. Esta vez, el nombre ¬ rica superioridad permitió al ejército romano a la victoria. Un gran número de Dacia fue asesinado y el jefe Vezinas, que era "la mano derecha Decebal" apenas logró escapar, haciéndose pasar por hombre muerto. romana EjércitoUn rally continuó, pero una estratagema para Decebal causado la retirada. Armas fueron colocados en los troncos de árbol en un bosque situado en la ruta a la capital, creando la ilusión de que hay tropas en el dispositivo de combate. Este truco ilustra la eficacia engañosa efectos sobre el valor real de ¬ número de empleados y Sarului ICIRc, lucho, en una lucha defensiva. Probablemente porque las pérdidas fueron considerables partido romano, lulianus Tettius decidió retragerea.Ca reconocimiento de la experiencia adquirida en la guerra contra los dacios, lulianus Tettius fue nombrado comandante de la provincia de Mesia Superior. Sin embargo, su victoria no fue aprehendido. En términos estrictamente militares, ccampeón fracasó porque el ejército romano se retiró, perdiendo la ventaja estratégica que obtuvo con mucho peso, es decir, ganar pase que ofrece una de las pocas vías de acceso a la capital de Dacia. Dentro del reino si no se ocupaban las tropas romanas. La única ventaja era mantener cabezas de puente en el D Clisuriiunării, que posteriormente fueron utilizados en una campaña contra los bárbaros del oeste de Dacia. En términos de política lulianus Tettius victoria se vio compensado por el éxito Decebal diplomática, que se aprovechó de la derrota de Domiciano por marcomanos (una tribu germánica que vivió al noroeste de Dacia). El tratado terminó el año89 dC Diegis través de su hermano, se convirtió en rey Decebal clientela, recibiendo subvenciones y especialistas militares (para armas, la lucha contra las máquinas y fortificaciones). Este acuerdo de paz fue desfavorable para el Imperio Romano, porque el reino dac.Fragment consolidar el poder en Dión Casio, Historia Romana, LXVI. 10: "Decebal Mandu usted es que los romanos después de su victoria, No llegar a su residencia real, hecho para cortar ramas de los árboles y estiró sus brazos alrededor de los troncos de sus enemigos pensaron que, asustado por la vista, aparece como un ejército dispuesto a atacar, a retirarse. Lo que sucedió ".
Italiana
Per vendicare la sconfitta subita da parte dell'esercito catastrofico Cornelio Fusco, Domiziano ha iniziato una nuova spedizione in Dacia, con maggiore efficacia, posta sotto il comando del generale lulianus Tettius. Per attraversare il Danubio a un punto da qualche parte fostales zonaBanatului. Durante questa campagna sono stati riempiti due estremitàponte di Drobeta Pojejena e, come dimostrato da ricerche Paesi ¬ archeologica. Esercito romano da oltre 50.000 soldati delle legioni effettivo (Adiutrix I, II Adiutrix, Italia, IV Flavia Felix Macedonica V, VII Claudia, XIII Gemina, XIV, XV) ha presentato alla capitale Daciei.Decebal Cerna Valley ha organizzato una dispositivo di difesa presso il punto di passaggio obbligatorio passareBistra (Iron Gate di Transilvania) Tapae luogo chiamato i Daci. Questa volta, la superiorità nome ¬ rica consentito l'esercito romano verso la vittoria. Un gran numero di Dacia è stato ucciso e la testa Vezinas, che è stata "la mano destra Decebal" appena in tempo a fuggire, fingendo di essere uomo morto. Roman ArmyUn rally continua, ma uno stratagemma per Decebal causato il ritiro. Le armi sono state messe in tronchi d'albero in una foresta situata sulla rotta verso la capitale, creando l'illusione che ci sono truppe nel dispositivo di combattimento. Ciò dimostra l'efficacia stratagemma fuorviante ¬ Sarului effetti sul valore reale del numero di personale e icirc; in battaglia, in una lotta difensiva. Probabilmente perché il partito romano aveva perso una notevole lulianus Tettius deciso riconoscimento Dacian retragerea.Ca esperienza di guerra, lulianus Tettius fu nominato comandante della provincia della Mesia Superiore. Tuttavia, la sua vittoria non è stata sequestrata. In termini strettamente militari, ccampione non è riuscita perché l'esercito romano si ritirò, perdendo il vantaggio strategico che ha ottenuto con molto peso, vale a dire vincere pass che fornisce una delle poche strade di accesso alla capitale della Dacia. All'interno del regno se lasciato truppe romane erano di occupazione. L'unico vantaggio è stato quello di mantenere teste di ponte nel D Clisuriiunării, che furono poi utilizzati in una campagna contro i barbari da ovest di Dacia. In termini di politica lulianus Tettius vittoria è stata compensata dalla Decebal successo diplomatico, che ha approfittato della sconfitta di Domiziano da Marcomanni (una tribù germanica che viveva a nord-ovest della Dacia). Con la convenzione conclusa89 dC Diegis attraverso suo fratello, divenne re Decebal clientela, che beneficiano di sovvenzioni e specialisti militari (per le armi, macchine da guerra e fortificazioni). Questo accordo di pace è stato svantaggioso per l'impero romano, perché il regno dac.Fragment consolidare il proprio potere in Cassio Dione, Storia romana, LXVI. 10: "Decebal Mandu voi è che i romani dopo la vittoria, Non raggiungendo la sua residenza regale, fatto di tagliare i rami degli alberi che circondano le loro braccia e la spinta in tronchi come nemici pensiero, spaventati dalla vista, che appaiono come un esercito pronto ad attaccare, a ritirarsi. Che cosa è successo. "
Franceza
Pour venger la défaite subie par catastrophiques de l'armée Fuscus Cornelius, Domitien a commencé une nouvelle expédition en Dacie, avec plus d'effet, placé sous le commandement du général lulianus Tettius. Pour traverser le Danube jusqu'à un point situé quelque part fostales zonaBanatului. Au cours de cette campagne deux extrémités ont été remplispont de Drobeta Pojejena et, comme en témoignent les pays ¬ recherches archéologiques. Roman Army par 50.000 soldats au cours des légions Adiutrix réelles (I, II Adiutrix, Italie, IV Flavia Felix Macedonica V, VII Claudia, XIII Gemina, XIV, XV) a présenté à la vallée du capital Daciei.Decebal Cerna a organisé une défensive dispositif de point de passage obligatoire de la gorgeBistra (Iron Gate de la Transylvanie) Tapae lieu appelé les Daces. Cette fois, la supériorité Rica nom ¬ permis à l'armée romaine à la victoire. Un grand nombre de Dacia a été tué et la tête, Vezinas qui a été "la main droite Decebal" à peine réussi à s'échapper, en faisant semblant d'être homme mort. Roman ArmyUn rassemblement a continué, mais un stratagème pour Decebal causé le retrait. Les armes ont été des troncs d'arbres dans une forêt située sur la route de la capitale, créant l'illusion qu'il ya des troupes dans le dispositif de combat. Cette astuce illustre l'efficacité trompeuse ¬ effets Sarului de la valeur réelle du nombre de personnel et CIRIc, je lutte, dans une lutte défensive. Probablement parce que les pertes étaient considérables parti romain, lulianus Tettius décidé reconnaissance retragerea.Ca de l'expérience acquise dans la guerre contre les Daces, lulianus Tettius a été nommé commandant de la province de Mésie supérieure. Toutefois, sa victoire n'a pas été saisi. En termes strictement militaires, cchampion a échoué parce que l'armée romaine reculé, perdant l'avantage stratégique dont il a obtenu avec beaucoup de gravité, à savoir gagner passage qui fournit l'un des rares voies d'accès au capital de Dacia. Dans le royaume, si gauche troupes romaines occupaient. Le seul avantage était de maintenir les têtes de pont dans le D Clisuriiunării, qui ont ensuite été utilisés dans une campagne contre les barbares de l'ouest de la Dacie. En termes de politique lulianus Tettius victoire a été compensée par le succès diplomatique Decebal, qui a profité de la défaite de Domitien par Marcomans (une tribu germanique qui vivaient au nord-ouest de la Dacie). Le traité conclu en89 AD Diegis par son frère, devenu roi Decebal clientèle, qui reçoivent des subventions et des spécialistes militaires (pour les armes, la lutte contre les machines et les fortifications). Cet accord de paix a été défavorable à l'Empire romain, parce que le royaume dac.Fragment consolider son pouvoir à Dion Cassius, Histoire romaine, LXVI. 10: "Decebal Mandu-vous, c'est que les Romains après leur victoire, N'atteignant pas sa résidence royale, fait de couper les branches des arbres environnants et lui enfonça son bras dans leurs troncs comme des ennemis pensée, effrayés par la vue, qui apparaissent comme une armée prête à attaquer, à prendre leur retraite. Ce qui s'est passé. "
Germana
Um die Niederlage zu rächen, die die Armee katastrophalen Cornelius Fuscus gelitten, Domitian eine neue Expedition in Dacia begann, mit größerer Wirkung, unter dem Kommando von General Tettius lulianus platziert. Für die Überquerung der Donau zu einem Punkt irgendwo fostales zonaBanatului. Während dieser Kampagne wurden zwei Enden gefülltBrücke bei Drobeta Pojejena und, wie Länder ¬ archäologischen Forschungen nachgewiesen. Römische Heer von 50.000 Soldaten über den tatsächlichen (Adiutrix Legionen I, II Adiutrix, Italien, IV Flavia Felix Macedonica V, VII Claudia, XIII Gemina, XIV Jh.) ist die Hauptstadt Daciei.Decebal Cerna Valley eingereicht organisierte eine defensive Gerät zwingend Kreuzungs-Punkt der SchluchtBistra (Eisernes Tor von Siebenbürgen) Tapae Ort namens der Daker. Dieses Mal darf Namen ¬ Rica Überlegenheit der römischen Armee zum Sieg. Eine große Zahl von Dacia wurde getötet und der Kopf Vezinas, die "rechte Hand war Decebal" kaum gelang die Flucht, indem er sich Toten. römische HeerEine weitere Kundgebung, sondern eine Kriegslist zu Decebal verursacht Rücknahme. Waffen wurden auf Baumstämmen in einem Wald auf dem Weg in die Hauptstadt gebracht, entsteht die Illusion, dass es Truppen im Kampf Gerät. Dieser Trick zeigt die Wirksamkeit irreführend ¬ Sarului Auswirkungen auf den realen Wert der Anzahl der Mitarbeiter & icirc, Kampf, den ich in einem Abwehrkampf. Wahrscheinlich, weil die römische Partei Verluste waren beträchtlich, Tettius lulianus retragerea.Ca Anerkennung von Erfahrung gesammelt hat im Krieg gegen die Daker wurde Tettius lulianus zum Kommandeur der Provinz Moesia Superior. Allerdings war sein Sieg nicht beschlagnahmt. In streng militärischen Begriffen, cMeister gescheitert, weil die römische Armee zurückzog, verlor strategischen Vorteil, den er mit so viel Gewicht erhält, dass der Gewinn übergeben, dass einer der wenigen Zufahrtsstraßen bietet die Hauptstadt von Dacia. Innerhalb des Königreichs, wenn linken römischen Truppen besetzt. Der einzige Vorteil war, Brückenköpfe in der Clisurii D pflegenunării, die später in einen Feldzug gegen die Barbaren aus dem Westen des Dacia wurden verwendet. In Bezug auf die politischen Sieg Tettius lulianus wurde von Decebal diplomatischer Erfolg, der Vorteil der Niederlage des Domitian von Markomannen nahmen (ein germanischer Stamm, der nordwestlich von Dacia lebte Offset). Der Vertrag geschlossen89 n. Chr. Diegis durch seinen Bruder, zum König Decebal Klientel, die Subventionen erhalten und militärischen Spezialisten (für Waffen, Kriegsmaschinen und Befestigungen). Das Friedensabkommen wurde nachteilig für das Römische Reich, denn das Reich zu konsolidieren dac.Fragment Macht in Cassius Dio, Römische Geschichte, LXVI. 10: "Decebal Mandu Sie ist, dass die Römer nach ihrem Sieg, Nicht erreicht seine königliche Residenz machte, um die Äste der umliegenden Bäume fällen und steckte seine Arme in ihre Stämme als Feinde dachten, durch den Anblick, der wie eine Armee zum Angriff bereit scheinen, sich zurückzuziehen erschrocken. Was passiert ist. "
Rusa
Чтобы отомстить за поражение катастрофическим Корнелиус армии изсиз, Домициан начал новый поход на Dacia, с большей эффективностью, помещенных под командованием генерала lulianus Tettius. Для пересечения Дуная до точки, где fostales zonaBanatului. В ходе этой кампании двух концах были заполненымост в Дробета Pojejena и, как показали по странам ¬ археологических исследований. Римская армия в 50000 солдат на действительной (легионы Adiutrix I, II Adiutrix, Италия, И. Флавия Феликса Македонский V, VII Клаудиа, XIII Парный, XIV, XV) представил в столицу Daciei.Decebal Cerna Валли организовала оборонительных устройство обязательно пересечения ущельеИва (Железных ворот Трансильвании) Tapae место, называемое даками. На этот раз имя ¬ Рика превосходство позволило римской армии к победе. Большого числа Dacia был убит, а голову Vezinas, который был "правой рукой Дечебал" едва удалось спастись, делая вид, что покойника. римской армииДальнейшее ралли, но это уловка, чтобы Дечебал вызвало вывода. Оружие было положить стволы деревьев в лесу, находится на пути в столицу, создавая иллюзию, что Есть войск в борьбе с устройством. Этот трюк свидетельствует об эффективности заблуждение ¬ Sarului воздействие на реальную стоимость численности персонала и icirс, я борюсь, в оборонительной борьбе. Вероятно потому, что потери римской партии были значительными, Tettius lulianus решил retragerea.Ca признание опыта, накопленного в войну с даками, Tettius lulianus был назначен командующим в провинции Мезии Superior. Однако его победа не была изъята. В строго с военной точки зрения, сЧемпион не удалось, так римской армии отступили, потеряв стратегическое преимущество, которое он получил с большим весом, а именно победы пройти, которая обеспечивает один из немногих дорог, ведущих к столице Дакии. В царстве, если оставить римских войск занимали. Единственное преимущество, был сохранен в районе моста главы Clisurii Dunării, которые впоследствии были использованы в кампании против варваров с запада Dacia. С точки зрения политической победы lulianus Tettius было компенсировано Дечебал дипломатический успех, который, воспользовавшись поражением Домициана по Маркоманы (германское племя, которые жили к северо-западу от Dacia). Договора, заключенного в89 н.э. Diegis через своего брата, стал царем Дечебал клиентуры, получения субсидий и военных специалистов (для оружия, боевых машин и сооружений). Это мирное соглашение было невыгодно для Римской империи, потому что царство dac.Fragment консолидировать власть в Дион Кассий, Римская история, LXVI. 10: "Дечебал вы Манду это римляне после победы, Не доходя до его королевской резиденцией, сделали, чтобы резали ветви с деревьев и засунул руки вокруг стволов врагов их мысли, что испугался, увидев, которые появляются как армия готова к нападению, уйти в отставку. То, что произошло.
Portugheza
Para vingar a derrota sofrida pelo exército catastrófico Cornelius fuscus, Domiciano começou uma nova expedição em Dacia, com maior efeito, sob o comando do General lulianus Tettius. Para cruzar o rio Danúbio para algum ponto fostales zonaBanatului. Durante esta campanha foram preenchidas duas extremidadesponte em Drobeta Pojejena e, como demonstrado por países ¬ investigação arqueológica. Exército romano por mais de 50.000 soldados das legiões real (Adiutrix I, II Adiutrix, Itália, IV Flavia Felix Macedonica V, VII Claudia, XIII Gemina, XIV, XV) apresentou à capital Daciei.Decebal Cerna Vale organizou uma dispositivo defensivo ponto obrigatório de passagem do desfiladeiroBistra (Iron Gate da Transilvânia) Tapae lugar chamado Dacians. Desta vez, o nome de superioridade Rica ¬ permitiu que o exército romano para a vitória. Um grande número de Dacia foi morto ea cabeça Vezinas, que era "direita Decebal" mal conseguiu escapar, fingindo ser o homem morto. Roman ArmyA reunião prosseguiu, mas um estratagema para Decebal causados retirada. Armas foram colocados em troncos de árvores em uma floresta localizada na rota para a capital, criando a ilusão de que existem tropas no dispositivo de combate. Este truque ilustra a eficácia enganosa efeitos ¬ Sarului sobre o valor real do número de pessoal e ICIRc, eu luto para a luta na defensiva. Provavelmente porque as perdas foram consideráveis festa romana, lulianus Tettius decidiu retragerea.Ca reconhecimento da experiência adquirida na guerra com os dácios, lulianus Tettius foi nomeado comandante da província de Moesia Superior. No entanto, a vitória não foi apreendido. De um estritamente militar ccampeão falhou porque o exército romano, retirou-se, perdendo a vantagem estratégica que obteve com tal peso, que ganhar passe que fornece uma das poucas vias de acesso à capital da Dacia. Dentro do reino se as tropas de ocupação romanas foram esquerda. A única vantagem foi a de manter pontes no D Clisuriiunării, que foram posteriormente utilizados em uma campanha contra os bárbaros do oeste da Dacia. Em termos de lulianus vitória política Tettius foi compensada pelo sucesso diplomático Decebal, que se aproveitou da derrota por Domiciano Marcomanni (uma tribo germânica que viveram a noroeste de Dacia). O tratado concluído em89 AD Diegis através de seu irmão, tornou-se rei Decebal clientela, recebendo subsídios e especialistas militares (para armas, máquinas de combate e fortificações). Este acordo de paz foi desvantajoso para o Império Romano, porque o reino dac.Fragment consolidar o poder em Dio Cassius, História Romana, LXVI. 10: "Decebal Mandu é que os romanos depois da sua vitória, Não atingindo sua residência real, feito para cortar os galhos das árvores ao redor e enfiou os braços em seus troncos com o pensamento de que o inimigo, assustada pela visão, que aparecem como um exército pronto para atacar, para se aposentar. O que aconteceu ".
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie