După extinderea administraţiei sale asupra întregului mal drept al Dunării în anul 46 d.Hr., Imperiul Roman a încercat să asigure securitatea provinciei Moesia prin plata unor subsidii conducătorilor barbari de la nord de fluviu. Prin ridicarea de castre şi prin constituirea unei flote fluviale, linia Dunării era puternic apărată. Prezenţa armatei romane la Dunăre era însă un motiv de îngrijorare pentru statul dac. Teama că împăratul Domiţian (81-96) va stopa subsidiile a provocat însă încălcarea păcii de către regele Daciei, Duras Diurpaneus. Consolidarea prezenţei romane la Dunăre făcea inevitabilă declanşarea unui conflict cu Dacia. în iarna anului 85-86 d.Hr., regele Daciei a atacat peste Dunărea îngheţată mai multe garnizoane romane. O interpretare mai nouă susţine că incursiunea dacilor a lovit cástrele din sectorul dobrogean al Dunării, care era mai slab apărat. Totuşi, ascunderea unor tezaure monetare în unele castre din Clisura Dunării în această perioadă sugerează că incursiunile dacilor au vizat (şi) acest sector al frontierei. Cu mari eforturi, atacatorii au fost respinşi, dar guvernatorul Moesiei, Caius Oppius Sabinus, a fost ucis. Domiţian a ordonat o campanie de pedeapsă şi a instalat comandamentul la Naissos (Niş). Pentru o mai bună apărare a frontierei, el a divizat Moesia în două provincii mai mici, Moesia Superior şi Moesia Inferior. între timp, prea bătrân pentru a mai conduce un război contra romanilor, Duras i-a cedat puterea regală lui Decebal. Regatul lui Decebal cuprindea Transilvania, Banatul şi Oltenia. El era succesorul unuia dintre statele desprinse din marele regat al lui Burebista şi avea centrul la Sarmizegetusa (Grădiştea de Munte, jud. Hunedoara), o reşedinţă care era integrată într-un sistem de fortificaţii situate pe înălţimi (Costeşti, Blidaru, Piatra Roşie, Feţele Albe, Vârful lui Hulpe), care controlau o suprafaţă de circa 150 kmp pe valea râului Grădiştea.

După ce Decebal a respins propunerile de pace făcute de Domiţian, armata romană, comandată de generalul Cornelius Fuscus, precum şi de Lucius Funisulanus Vettonianus (guvernatorul Moesiei Superior) şi Marcus Cornelius Nigrinus Curiatius Maternus (guvernatorul Moesiei Inferior), a trecut Dunărea pe un pod de vase instalat ori la Pontes-Drobeta, ori în dreptul castrului Oescus (Gigen, Bulgaria). în prima variantă, marşul spre Sarmizegetusa s-a făcut prin nord-vestul Olteniei cu direcţia Pasul Vâlcan, iar în a doua variantă a fost urmată valea Oltului. Marile unităţi ale armatei romane care au participat la campanie au fost: legiunile IV Flavia Felix şi VII Claudia de la Viminacium (Kostolac, Serbia), legiunea V Macedonica de la Oescus, legiunea I Italica de la Novae (Sviştov, Bulgaria), legiunea V Alaudae adusă special din Germania. Efectivele armatei romane pot fi apreciate la peste 30 000 soldaţi (o legiune avea 5 600 militari), dar au mai participat şi unele trupe auxiliare de infanterie şi cavalerie.

 

 
   


Izvoarele referitoare la această campanie sunt foarte sumare. Totuşi, se poate deduce că Decebal a evitat să intre în contact cu inamicul în teren deschis şi 1-a lăsat să pătrundă adânc în teritoriul Daciei. Astfel, armata romană a fost atrasă într-o trecătoare din munţi, unde configuraţia terenului a permis efectuarea unei ambuscade asupra taberei de marş. Unii istorici au localizat bătălia la Tapae, acolo unde a avut loc lupta din anul următor, dar nu există temeiuri în izvoare pentru această ipoteză. Singurul fapt cert este desfăşurarea bătăliei într-o zonă montană.

 

Efectul de surpriză a condus la o victorie zdrobitoare a dacilor. Generalul Cornelius Fuscus a fost ucis împreună cu un număr nedeterminat de soldaţi romani. Legiunea V Alaudae a fost nimicită. De asemenea, au fost capturate arme, maşini de luptă şi stindardul legiunii V Alaudae. Victoria obţinută de Decebal a evidenţiat avantajele folosirii judicioase a terenului într-un conflict asimetric (disproporţia de forţe a fost compensată prin împiedicarea desfăşurării forţelor în câmp deschis). Dezastrul suferit de armata romană a contribuit la escaladarea confruntării dintre Imperiul Roman şi Dacia. Efectul psihologic la Roma a fost covârşitor şi a impus reluarea ostilităţilor în anul următor.

Fragment din Iordanes, Getica, 77-78: „Domiţian a plecat cu toate forţele sale în Illyria şi încredinţând conducerea aproape întregii armate generalului său Fuscus şi câtorva bărbaţi aleşi, i-a obligat să treacă peste Dunăre împotriva armatei lui Durpaneus [Decebal la Iordanes], pe un pod din corăbii legate între ele. Atunci goţii [numele dat dacilor de către Iordanes], care n-au fost luaţi pe neaşteptate, au pus mâna pe arme şi chiar la prima ciocnire au învins pe romani, omorând şi pe comandantul acestora Fuscus şi au jefuit bogăţiile din lagărul soldaţilor".


Categorie
  • Categorie:Razboaiele Romanilor
Fotografii

CORNELIUS FUSCUS

CORNELIUS FUSCUS
Engleza
After extending its administration over the entire shore of the Danube in the year 46 AD, the Roman province of Moesia sought to provide security managers by paying subsidies barbarians north of river. By raising the camps and setting up a fleet river, the Danube was strongly defended. The presence of the Roman army on the Danube was but one reasonconcern for the state if. Fear that the emperor Domitian (81-96) but will stop subsidies caused the breach of peace by King Dacia Diurpaneus Duras. Strengthening the Danube Roman presence was inevitable outbreak of a conflict with Dacia. in the winter of 1985-1986 AD, King attacked over the frozen Danube Dacia more Roman garrisons. An interpretationMay 9 argues that Dacian incursion hit camps Dobrogea sector of the Danube, which was less well defended. However, concealment of hoards in some camps of the Danube Clisura incursions during this period suggests that the Dacians were concerned (and) this sector of the border. With great efforts, the attackers were repulsed, but governor of Moesia, Caius Oppius Sabinuit was killed. Domitian ordered a punishment campaign headquarters and installed in Naissos (NIS). To better defend the border, he divided Moesia into two smaller provinces Moesia Superior and Moesia Inferior. Meanwhile, in May too old to lead a war against the Romans, Duras gave him the royal power of Decebal. Kingdom of Decebal included Transylvaniaof Banat and Oltenia. He was one of the successor states drawn from the great kingdom of Burebista and center in Sarmizegetusa (Gradistea Mountain, Hunedoara county), a residence that was part of a system of fortifications situated on the heights (Costesti Blidaru, Red Stone, Faces White's Peak Hulpe), which controlled an area of 150 square kilometers in the valley raGradistea site. After Decebal rejected peace proposals made by Domitian, the Roman army, commanded by General Cornelius Fuscus, and Lucius Funisulanus Vettonianus (governor of Moesia Higher) and Marcus Cornelius Nigrinus Curiatius Maternus (governor of Moesia Inferior), crossed the Danube installed on a pontoon bridge or in Pontes-Drobeta or camp next to aescus (Gigen, Bulgaria). the first possibility, the march to Sarmizegetusa was made by North Oltenia Step Vâlcan direction and the second option was followed Olt Valley. The great Roman army units that participated in the campaign were: IV Flavia Felix legion VII Claudia from Viminacium (Kostolac, Serbia), Macedonia in Oescus V Legion, Legion and Italythat the Nova (Svishtov, Bulgaria), Legion V Alaudae made mainly from Germany. Manning Roman army can be assessed over 30 000 soldiers (a legion had 5600 troops), but also participated and some auxiliary forces of infantry and cavalry. Sources for this campaign are very brief. However, one can deduce that ae Decebaltivity to come into contact with the enemy in an open field and left to penetrate deep into Dacia. Thus, the Roman army was drawn into a mountain pass, where the land configuration allowed the march to ambush the camp. Some historians have located Tapae battle where the fight took place next year but there are no grounds in andzvoare for this hypothesis. The only certainty is the conduct of battle in a mountainous area. Effect led to a surprise victory of the Dacians. General Cornelius Fuscus was killed along with an undetermined number of Roman soldiers. Legion V Alaudae was destroyed. Also were captured weapons, war machines and banner Legion V Alaudae. Decebal victory of the benefits of sound land use in asymmetric conflict (disproportion of forces was offset by preventing the deployment of forces in the open). Disaster suffered by the Roman army contributed to the escalation of confrontation between the Roman Empire and Dacia. Rome was the psychological effect of overwhelming and forced networkhostilities taking next year. Fragment of Jordanes, Getica, 1977-1978: "Domitian went with all his forces in Illyria and entrusting its leadership Fuscus almost the entire army general and a few chosen men, forced to move his army across the Danube against Durpaneus [Decebal to Jordanes], a bridge of boats connected. Where Goths [Dacian name given by Jordanes], who have been taken suddenly seized the weapons and even the first clash defeated the Romans, and killing their commander and Fuscus soldiers plundered the riches of the camp. "
Spaniola
Después de extender la administración de toda la orilla del Danubio en el año 46 dC, la provincia romana de Mesia tratado de garantizar la seguridad mediante el pago de las subvenciones a los líderes bárbaros al norte del río. Al elevar los campamentos y la formación de una flota fluvial, el Danubio estaba fuertemente defendida. presencia militar rumana en el Danubio no era más que una de las razonespreocupación por el estado si. El temor de que el emperador Domiciano (81-96) pero dejará de subvenciones causó la ruptura de la paz por el rey de Dacia Diurpaneus Duras. Fortalecimiento de la presencia romana del Danubio fue inevitable estallido de un conflicto con Dacia. en el invierno de 1985-1986 dC, el rey atacado durante el Danubio congelado Dacia más guarniciones romanas. Una interpretación09 de mayo sostiene que la incursión Dacian golpeado sector de los campamentos de Dobrogea del Danubio, que era menos defendible. Sin embargo, la ocultación de tesoros en algunos campamentos de las incursiones del Danubio Clisura durante este período sugiere que los dacios fueron afectados (y) este sector de la frontera. Con grandes esfuerzos, los atacantes fueron rechazados, pero el gobernador de Mesia, Cayo Opio Sabinuque la habían matado. Domiciano ordenó una sede de campaña en la pena de Naissos instalado (NIS). Para defender mejor la frontera, que divide en dos provincias Mesia pequeños Mesia Superior e Inferior Moesia. Mientras tanto, en mayo demasiado viejo para conducir una guerra contra los romanos, Duras le dio el poder real de Decebal. Reino de Decebal incluidos Transilvaniadel Banato y Oltenia. Fue uno de los estados sucesores de aprender de la gran reino de Burebista y el centro en Sarmizegetusa (Gradistea Montaña, del condado de Hunedoara), una residencia que fue parte de un sistema de fortificaciones situado en las alturas (Costeşti Blidaru, Red Stone, Caras Blanco's Peak Hulpe), que controlaba un área de 150 kilómetros cuadrados en el valle de raGradistea sitio. Después de Decebal rechazó las propuestas de paz formuladas por Domiciano, el ejército romano, comandado por el general Cornelio Fusco, y Lucio Funisulanus Vettonianus (gobernador de Mesia Superior) y Marcus Cornelius Nigrino Curiacio Materno (gobernador de Moesia Inferior), cruzaron el Danubio instalado en un puente de pontones o en Pontes-Drobeta o campamento al lado de unescus (Gigen, Bulgaria). la primera posibilidad, la marcha de Sarmizegetusa fue hecha por el Paso del Norte dirección Valcan Oltenia y la segunda opción fue seguida Olt Valle. El gran ejército romano unidades que participaron en la campaña fueron: IV Flavia Felix legión VII Claudia en Viminacium (Kostolac, Serbia), Macedonia en Oescus V Legión, Legión e Italiacomo la Nova (Svishtov, Bulgaria), Legión V Alaudae hecho principalmente de Alemania. Manning ejército romano se puede evaluar más de 30 000 soldados (una legión había 5.600 soldados), pero también participaron y algunas fuerzas auxiliares de infantería y caballería. Fuentes para esta campaña son muy breves. Sin embargo, se puede deducir que ae Decebaldad a entrar en contacto con el enemigo en un campo abierto y se deja penetrar profundamente en el territorio de Dacia. Por lo tanto, el ejército romano se vio envuelta en un puerto de montaña, donde la configuración de la tierra permite la marcha para emboscar al campamento. Algunos historiadores han situado Tapae batalla donde la lucha se llevó a cabo el año siguiente, pero no hay motivos yzvoare a esta hipótesis. La única cosa cierta es la conducta de la batalla en una zona montañosa. La sorpresa dio lugar a una aplastante victoria de los dacios. General Cornelio Fusco fue asesinado junto a un número indeterminado de soldados romanos. Legión V Alaudae fue destruida. También se capturaron armas, máquinas de guerra y la bandera Legión V Alaudae. Decebal victoria de los beneficios de un uso juicioso de la tierra en un conflicto asimétrico (desproporción de fuerzas se compensaba con la prevención del despliegue de fuerzas en el abierto). Desastre sufrido por el ejército romano contribuyó a la escalada de la confrontación entre el Imperio Romano y Dacia. Roma fue el efecto psicológico de la red abrumadora y forzadalas hostilidades, el próximo año. Fragmento de Jordanes, Getica, 1977-1978: "Domiciano fue con todas sus fuerzas en Iliria, y asignar su liderazgo Fusco casi el general del ejército entero y uno elegido unos cuantos hombres, obligados a trasladar su ejército a través del Danubio contra Durpaneus [Decebal a Jordanes], un puente de barcas conectado. Cuando los godos [nombre dado por Jordanes Dacia], que se han tomado de pronto tomó las armas e incluso derrotó a los romanos primera colisión, causando la muerte y su comandante Fusco y saquearon las riquezas de los soldados del campamento.
Italiana
Dopo aver esteso la sua amministrazione su tutta la riva del Danubio nel corso dell'anno 46 dC, la provincia romana della Mesia cercato di garantire la sicurezza con il versamento di contributi barbari leader nord del fiume. Sollevando i campi e con la creazione di un fiume della flotta, il Danubio è stato fortemente difeso. presenza militare rumeno sul Danubio, ma è stata una delle ragionipreoccupazione per lo stato se. La paura che l'imperatore Domiziano (81-96), ma si ferma sovvenzioni causato la rottura della pace da Re Dacia Diurpaneus Duras. Rafforzare la presenza del Danubio romano era inevitabile scoppio di un conflitto con Dacia. nell'inverno del 1985-1986 dC, il re ha attaccato tra i ghiacci del Danubio Dacia più guarnigioni romane. Un'interpretazione9 maggio sostiene che incursione dei Daci colpito campi di Dobrogea settore del Danubio, che era meno ben difeso. Tuttavia, occultamento di tesori in alcuni campi delle incursioni Clisura Danubio durante questo periodo suggerisce che i Daci erano preoccupati (e) il settore del confine. Con grandi sforzi, gli aggressori sono stati respinti, ma il governatore della Mesia, Caio Oppio Sabinuè stato ucciso. Domiziano ordinò una campagna contro la pena in sede Naissos installato (NIS). Per meglio difendere i confini, divise Mesia in due province più piccole Moesia Superior e Moesia Inferiore. Nel frattempo, nel maggio troppo vecchia per condurre una guerra contro i Romani, Duras gli diede il potere regale di Decebal. Regno di Decebal incluso Transilvaniadi Banat e Oltenia. E 'stato uno degli stati successore appreso dal grande regno di Burebista e hanno cuore Sarmizegetusa (Grădiştea Mountain, nella contea di Hunedoara), una residenza che era parte di un sistema di fortificazioni situate sulle alture (Costesti Blidaru, Red Stone, facce bianche, Hulpe's Peak), che controllava una superficie di 150 chilometri quadrati nella valle rasito Grădiştea. Dopo Decebal respinto le proposte di pace fatto da Domiziano, l'esercito romano, comandato dal generale Cornelio Fusco, e Lucio Funisulanus Vettonianus (governatore della Mesia Superior) e Marcus Nigrinus Curiazio Materno Cornelius (governatore della Mesia inferiore), attraversato il Danubio installato su un ponte di barche o di Drobeta-Pontes o campeggio vicino ad unescus (Gigen, Bulgaria). la prima possibilità, la marcia di Sarmizegetusa è stata fatta da direzione Nord Passo Vâlcan Oltenia e la seconda opzione è stata seguita dalla Valle di Olt. Grande unità dell'esercito romano che ha partecipato alla campagna sono: IV Flavia Felix legione VII Claudia da Viminacium (Kostolac, Serbia), Macedonia in Oescus V Legione, Legione e l'Italiacome la Nova (Svishtov, Bulgaria), Legione V Alaudae costituiti principalmente da Germania. Manning esercito romano può essere valutato più di 30 000 soldati (una legione aveva 5.600 soldati), ma anche partecipato e alcune forze ausiliarie di fanteria e cavalleria. Fonti per questa campagna sono molto brevi. Tuttavia, si può dedurre che ae Deceballità di entrare in contatto con il nemico in campo aperto e ha lasciato a penetrare in profondità nel Dacia. Così, l'esercito romano era coinvolto in un passo di montagna, dove la configurazione del terreno ha permesso la marcia di tendere un'imboscata al campo. Alcuni storici hanno individuato Tapae battaglia in cui la lotta si è verificato l'anno successivo, ma non vi sono motivi e inzvoare per questa ipotesi. L'unica certezza è il comportamento di battaglia in una zona montuosa. Effect portato ad una vittoria a sorpresa dei Daci. Generale Cornelio Fusco è stato ucciso insieme a un numero imprecisato di soldati romani. Legione V Alaudae è stato distrutto. Inoltre sono stati catturati armi, macchine da guerra e banner Legione V Alaudae. Decebal vittoria dei vantaggi di un uso giudizioso di terra in un conflitto asimmetrico (sproporzione di forze era compensata da impedire il dispiegamento delle forze in aperto). Disastro subita dall'esercito romano ha contribuito alla escalation del confronto tra l'Impero romano e Dacia. Roma era l'effetto psicologico della rete travolgente e forzatofacendo delle ostilità l'anno successivo. Frammento di Giordane, Getica, 77-78: Domiziano andato con tutte le sue forze vicino a Illyria e affidando la gestione del suo intero esercito generale e alcuni uomini eletti Fusco, costretto a muoversi il suo esercito oltre il Danubio contro Durpaneus [Decebal di Giordane], un ponte di barche collegati. Dove Goti [nome dato da Dacia Giordane], che sono state prese improvvisamente le armi sequestrate e anche il primo scontro sconfisse i Romani, uccidendo il loro comandante e Fusco e saccheggiato le ricchezze dal campo dei soldati ".
Franceza
Après l'extension de son administration sur toute la rive du Danube, en l'an 46 de notre ère, la province romaine de Mésie essayé d'assurer la sécurité par le versement de subventions barbares leaders nord de la rivière. En soulevant des camps et des flottes fleuve, le Danube a été fortement défendue. Roumaine présence militaire sur le Danube a été l'une des raisons, maisle souci de savoir si l'État. La crainte que l'empereur (81-96) Domitien, mais s'arrête subventions a entraîné une rupture de la paix par le roi Dacia Duras Diurpaneus. Renforcement de la présence romaine du Danube a été flambée inévitable d'un conflit avec Dacia. dans l'hiver de 1985-1986 AD, le roi a attaqué sur le Danube gelé Dacia garnisons romaines plus. Une interprétation9 mai fait valoir que incursion dace frappé les camps de Dobrogea secteur du Danube, qui est moins défendable. Toutefois, la dissimulation des trésors dans certains camps des incursions Clisura Danube pendant cette période suggère que les Daces ont été concernés (et) ce secteur de la frontière. Avec de grands efforts, les assaillants furent repoussés, mais le gouverneur de la Mésie, Caius Oppius Sabinuil a été tué. Domitien ordonna un quartier général de campagne de pénalité en Naissos installé (NIS). Meilleure défense de la frontière, il a divisé les deux provinces de Mésie inférieure Mésie supérieure et inférieure Mésie. Pendant ce temps, en mai trop vieux pour mener une guerre contre les Romains, Duras a succombé Decebal pouvoir royal. Royaume de Decebal compris la Transylvaniedu Banat et Olténie. Il fut l'un des Etats successeurs tirées du grand royaume de Burebista et le centre de Sarmizegetusa (Gradistea Mountain, comté de Hunedoara), un résident qui faisait partie d'un système de fortifications située sur les hauteurs (Costesti Blidaru, Red Stone, le visage blanc, Peak Hulpe), qui contrôle une zone de 150 kilomètres carrés dans la vallée de la RAGradistea site. Après Decebal rejeté les propositions de paix faites par Domitien, l'armée romaine, commandée par le général Cornelius Fuscus, et Lucius Funisulanus Vettonianus (gouverneur de la Mésie supérieure) et Marcus Cornelius Nigrinus Curiace Maternus (gouverneur de Mésie inférieure), franchit le Danube installé sur un ponton ou en Pontes-Drobeta ou d'un camp à côté d'unescus (Gigen, Pays-Bas). la première possibilité, le mars à Sarmizegetusa a été faite par l'étape du Nord Olténie direction Valcan et la deuxième option a été suivie vallée de l'Olt. Les grandes unités de l'armée romaine qui ont participé à la campagne étaient les suivants: IV Flavia Felix légion VII Claudia de Viminacium (Kostolac et la Serbie) Macédoine Oescus V Légion Légion Italie Ique la Nouvelle-(Svishtov, Bulgarie), Légion V Alaudae fait principalement de l'Allemagne. Manning armée romaine peut être évalué plus de 30 000 soldats (une légion totalisait 5600 hommes), mais a aussi participé et des forces auxiliaires de l'infanterie et de cavalerie. Sources pour cette campagne sont très brefs. Toutefois, on peut déduire que ae Decebaltivité à entrer en contact avec l'ennemi en plein champ et à gauche pour pénétrer profondément dans Dacia. Ainsi, l'armée romaine a été élaboré dans un col de montagne, où la configuration du terrain a permis aux mars au guet-apens dans le camp. Certains historiens ont situé bataille Tapae où la lutte a eu lieu l'année suivante, mais il n'ya pas lieu à l'intérieur etzvoare pour cette hypothèse. La seule certitude est la conduite de la bataille dans une zone montagneuse. Effet mené à une victoire surprise des Daces. Cornelius Fuscus général a été tué avec un nombre indéterminé de soldats romains. Légion V Alaudae a été détruit. Ont aussi été saisis d'armes, la lutte contre les machines et la bannière Légion V Alaudae. Decebal victoire des avantages de l'utilisation judicieuse des terres dans un conflit asymétrique (disproportion des forces a été contrebalancée par la prévention du déploiement des forces à l'air libre). Catastrophes subies par l'armée romaine a contribué à l'escalade de la confrontation entre l'Empire romain et Dacia. Rome a été l'effet psychologique du réseau écrasante et forcéles hostilités en prenant l'année prochaine. Fragment de Jordanès, Getica, 1977-1978: «Domitien alla avec toutes ses forces en Illyrie et en confiant sa direction générale Fuscus presque toute l'armée et un choisi peu d'hommes, forcés de se déplacer son armée sur le Danube contre Durpaneus [Decebal à Jordanès], un pont de bateaux connecté. Lorsque les Goths [Nom dace donnée par Jordanès], qui ont été prises tout à coup saisi des armes et même le premier affrontement vaincu les Romains, en tuant leur chef et Fuscus et pillé les richesses des soldats du camp.
Germana
Nach Verlängerung seiner Verwaltung über den gesamten Ufer der Donau im Jahre 46 n. Chr., versuchte die römische Provinz Moesia der Sicherheit durch Zahlung von Subventionen zu gewährleisten Führer Barbaren nördlich des Flusses. Durch die Erhöhung des Camps und die Einrichtung einer Flotte Fluss, der Donau wurde stark verteidigt. Rumänische militärische Präsenz auf der Donau war, aber ein Grund,Sorge um den Zustand, wenn. Angst, dass der Kaiser Domitian (81-96), wird jedoch Subventionen stoppen verursachte den Bruch des Friedens von König Dacia Diurpaneus Duras. Stärkung der Donau römische Anwesenheit war unvermeidlich Ausbruch eines Konflikts mit Dacia. im Winter von 1985-1986 n. Chr., griff König über die zugefrorene Donau Dacia mehr römischen Garnisonen. Eine Interpretation9. Mai argumentiert, dass Dacian Einfall Lagern getroffen Dobrogea Sektor der Donau, die weniger gut verteidigt wurde. Allerdings schlägt Verschweigen von Horten in einigen Lagern der Donau Clisura Übergriffe während dieser Zeit, dass die betroffenen Daker waren (und sind) diesen Sektor der Grenze. Mit großen Anstrengungen wurden die Angreifer zurückgeschlagen, aber der Gouverneur von Moesia, Caius Oppius SabinuEs wurde getötet. Domitian ließ eine Strafe Kampagne Hauptsitz in Naissos installiert (NIS). Zum besseren Schutz der Grenze, teilte er Moesia in zwei kleinere Provinzen Moesia Superior und Moesia Inferior. Inzwischen, im Mai zu alt, um einen Krieg gegen die Römer führen, gab ihm Duras königlichen Macht Decebal. Königreich Decebal enthalten Siebenbürgenvon Banat und Oltenien. Er war einer der Nachfolgestaaten der großen Reich der Mitte in Burebista und Sarmizegetusa (Gradistea Mountain, Kreis Hunedoara) gelernt, eine Residenz, die Teil eines Systems von Befestigungsanlagen auf den Höhen (Costesti Blidaru, Red Stone aufgestellt wurde, Faces White's Peak Hulpe), die eine Fläche von 150 Quadratkilometern im Tal ra kontrolliertenGradistea Website. Nach Decebal abgelehnt Frieden Vorschläge Domitian made by, das römische Heer, Fuscus dem Kommando von General Cornelius und Lucius Funisulanus Vettonianus (Statthalter von Moesia Superior) und Marcus Cornelius Nigrinus Curiatius Maternus (Statthalter von Moesia Inferior), über die Donau Installiert auf einem Ponton-Brücke oder in Pontes-Drobeta oder Camp neben einemescus (Gigen, Bulgarien). Die erste Möglichkeit war der Marsch nach Sarmizegetusa von North Oltenia Schritt Valcan Richtung und die zweite Möglichkeit Gebrauch gemacht wurde, gefolgt Olt-Tal. Der große römische Armee-Einheiten, die an der Kampagne beteiligt waren: Flavia Felix Legion IV und VII Claudia von Viminacium (Kostolac, Serbien), Mazedonien in Oescus V Legion, Legion und Italienwie die Novae (Svishtov Bulgarien), Legion V Alaudae speziell in Deutschland gefertigt. Manning römischen Armee kann 000 Soldaten beurteilen mehr als 30 (eine Legion hatte 5.600 Soldaten), sondern auch teilgenommen und einige Hilfskräfte der Infanterie und Kavallerie. Quellen für diese Kampagne ist sehr kurz. Allerdings kann man ableiten, dass ae Decebalvität in Berührung mit dem Feind in einem offenen Feld kommen und links, um tief in Dacia. So war das römische Heer in einen Pass, wo das Land Konfiguration erlaubt den Marsch zum Lager Hinterhalt gezogen. Einige Historiker haben Tapae Schlacht, wo der Kampf stattfand folgenden Jahr liegt, aber es gibt keinen Grund, in undzvoare für diese Hypothese. Die einzige Gewissheit ist die Durchführung Schlacht in einer bergigen Gegend. Das führte zu überraschenden Sieg der Daker. General Cornelius Fuscus wurde zusammen mit einer unbestimmten Anzahl von rumänischen Soldaten getötet. Legion V Alaudae zerstört wurde. Auch wurden Waffen, Kriegsmaschinen und Banner Legion gefangen V Alaudae. Decebal Sieg von den Vorteilen der vernünftige Nutzung von Grundstücken in einem asymmetrischen Konflikt (Mißverhältnis der Kräfte war durch die Verhinderung der Stationierung von Streitkräften in der offenen Offset). Disaster erlitten durch die römische Armee dazu beigetragen, die Eskalation der Konfrontation zwischen dem Römischen Reich und Dacia. Psychologische Wirkung, und Rom wurde mit überwältigender Mehrheit wieder eingeführtFeindseligkeiten unter das nächste Jahr. Fragment von Jordanes, Getica, 1977-1978: "Domitian hat mit all seinen Kräften in Illyrien und ihrer Führung anzuvertrauen Fuscus fast die gesamte Armee, General und ein paar auserwählte Männer gezwungen, Donau bewegt seine Armee über die gegen Durpaneus [Decebal zu Jordanes], eine Brücke von Booten angeschlossen. Wo Goten [Dakischen Namen von Jordanes], die getroffen wurden, plötzlich ergriff die Waffen und sogar die ersten Zusammenstoß besiegten die Römer gegeben, zu töten und ihr Kommandant Fuscus Reichtum und plünderten Soldaten aus dem Lager.
Rusa
После расширения своей администрации по всему берегу Дуная в 46 году н.э., римской провинции Мезии пытался обеспечить безопасность, выплачивая субсидии лидеров варваров к северу от реки. Поднимая лагерях и создания речного флота, Дунайской решительно защищал. Румынский военное присутствие на Дунае была причина, ноинтерес для государства, если бы. Страх, что император Домициан (81-96), но будет остановить субсидии привели к нарушению мира, король Dacia Diurpaneus Дюрас. Усиление присутствия Дуная римского неизбежной вспышки конфликта с Dacia. Зимой 1985-1986 нашей эры, король напал на замороженных Дуная Dacia более гарнизоны Римской империи. Интерпретация9 мая утверждает, что вторжение даков лагерях ударил участке Дуная Добруджа, которая была менее защищена. Тем не менее, сокрытие кладов в некоторых лагерях Дуная вторжения Clisura в течение этого периода, свидетельствует о том, что даки были озабочены (и) этого участка границы. С большим трудом, нападавшие были отбиты, но губернатор Мезия, Гай Oppius Sabinuон был убит. Домициан приказал штаб-квартире казни кампании в Naissos установлен (ННГ). Для того чтобы лучше защищать границы, он разделен на две Мезии малых провинций Мезии Superior и Мезии. Между тем, май слишком стар, чтобы вести войну против римлян, Duras ему царскую власть в Кишинэу. Королевство Дечебал включена ТрансильванияБанат и Олтении. Он был одним из государств-правопреемников, извлеченные из царства великого Буребисты в центре комнаты и Sarmizegetusa (Gradistea горы Хунедоара), место жительства, который был частью системы укреплений, расположенных на высотах (Костешть Blidaru, Красный Камень, Лица Уайт Пик Hulpe), которые контролировали площадью около 150 га долины кмGradistea сайте. После Кишинэу отклонил мирные предложения, сделанные Домициана, римская армия под командованием генерала Корнелиус изсиз, и Луций Funisulanus Vettonianus (губернатора Мезии Superior) и Марк Корнелиус Nigrinus Curiatius Матернус (наместника Нижней Мезии), переправились через Дунай установлен на понтонный мост, или в Понтес-Дробета или в лагере рядом сescus (Гиген, Болгария). первая возможность, марш Sarmizegetusa выступил Северной Олтении Шаг Валкан направлении и второй вариант после Олт ущелье. Большое римское войско подразделений, которые участвовали в этой кампании были: И. Флавия Феликса легиона VII Клаудиа от Viminacium (Костолац, Сербия), Македонии Oescus V легион, легион и Италиикак Nova (Свиштов, Болгария), Легион V Alaudae в основном из Германии. Маннинг-римской армии могут быть оценены более чем 30 000 солдат (легион 5600 человек), а также приняли участие и некоторые вспомогательные силы пехоты и кавалерии. Источники для этой кампании очень краток. Тем не менее, можно сделать вывод, что п. в Кишинэупроводимости вступить в контакт с противником в открытом поле и оставил проникать глубоко в Dacia. Таким образом, римская армия была втянута в горный перевал, где земля конфигурации позволили в марте устроить засаду в лагере. Некоторые историки обнаружили Tapae бой, где столкновение произошло на следующий год, но Есть нет никаких оснований, и вzvoare этой гипотезы. Только уверенность ведения боя в горной местности. Влияние привело к удивлению победы даков. Генеральный изсиз Корнилий был убит вместе с неустановленное число римских солдат. Легион V Alaudae был уничтожен. Кроме того, были захвачены оружие, военные машины и знамя легиона V Alaudae. Дечебал победы из преимуществ рационального использования земли в асимметричных конфликтах (несоответствие сил, была компенсирована путем предотвращения развертывания сил в открытом). Стихийных бедствий пострадали в римской армии способствовали эскалации противостояния между Римской империей и Dacia. Рим психологический эффект был ошеломляющим, и требуемую сетьбоевым действиям, в следующем году. Фрагмент Иордан, Getica, 1977-1978: "Домициан пошел со всеми силами в Иллирии и поручить его руководство изсиз почти весь армейский генерал и несколько человек отборных, вынуждены перенести его армии через Дунай в отношении Durpaneus [Дечебал к Iordanes], понтонный мост подключен. Где готы [Даков имя, данное Иордан], которые не были приняты вдруг схватил оружие и даже первые столкновения разбили римляне, убив своего командира и изсиз и грабил богатства из лагеря солдат.
Portugheza
Depois de estender a sua administração ao longo da costa inteira do Danúbio, no ano 46 dC, a província romana da Moesia tentou garantir a segurança através do pagamento de subsídios líderes bárbaros norte do rio. Ao elevar os campos ea criação de uma frota fluvial, o Danúbio foi fortemente defendida. Romeno presença militar na região do Danúbio, mas foi um dos motivospreocupação com o estado se. Medo de que o imperador Domiciano (81-96) os subsídios irá parar a violação da paz, mas provocado pelo rei Dacia Diurpaneus Duras. Reforço do Danúbio presença romana foi foco de um conflito inevitável com Dacia. no inverno de 1985-1986 dC, o rei da Dácia mais controvertida sobre o congelado Danúbio guarnições romanas. Uma interpretação09 de maio argumenta que a incursão Dacian hit campos Dobrogea sector do Danúbio, que foi menos bem defendidas. No entanto, a ocultação de hordas de Clisura Danúbio em alguns campos, durante este período sugere que os ataques direcionados Dacians (e), este sector da fronteira. Com grandes esforços, os atacantes foram repelidos, mas o governador do Moesia, Caio Oppius Sabinuele foi morto. Domiciano ordenou a sede da campanha sanção Naissos instalado (NIS). Para melhor defender a fronteira, ele dividiu em duas províncias Moesia menor Moesia Superior e Inferior Moesia. Enquanto isso, em maio demasiado velho para liderar uma guerra contra os romanos, Duras lhe deu o poder real de Decebal. Reino da Transylvania Decebal incluídode Banat e Oltenia. Ele foi um dos estados sucessores aprendeu com o grande reino de Burebista e no centro de Sarmizegetusa (Gradistea Mountain, Hunedoara), uma residência que era parte de um sistema de fortificações situadas nas alturas (Costeşti Blidaru, Red Stone, Peak Faces White Hulpe), que controlavam uma área de 150 quilômetros quadrados no Vale do raGradistea site. Depois Decebal rejeitou as propostas de paz feita por Domiciano, o exército romano, comandado pelo general Cornelius fuscus, e Lucius Funisulanus Vettonianus (governador de Moesia Superior) e Marcus Cornelius nigrinus Curiatius Maternus (governador de Moesia Inferior), atravessou o Danúbio instalado em um pontão ou em Pontes-Drobeta ou acampar ao lado de umescus (Gigen Bulgária). primeira possibilidade, a marcha para Sarmizegetusa foi feita pelo norte Oltenia direção Passo Vâlcan ea segunda opção foi seguida Olt Valley. As grandes unidades do exército romano que participaram da campanha foram: IV Flavia Felix VII Claudia legião de Viminacium (Kostolac, Sérvia), Macedónia, em Oescus V Legião, Legião e Itáliacomo a Nova (Svishtov, Bulgária), Legião V Alaudae fabricados principalmente a partir da Alemanha. Manning exército romano pode ser avaliado com mais de 30 000 soldados (uma legião tinha 5.600 soldados), mas também participaram e algumas forças auxiliares de infantaria e cavalaria. Sources para esta campanha é muito breve. No entanto, pode-se deduzir que Decebal aedade de entrar em contato com o inimigo em um campo aberto e deixou penetrar profundamente Dacia. Assim, o exército romano foi elaborada em um desfiladeiro, onde a configuração do terreno permitiu a marcha para emboscada no campo. Alguns historiadores localizado Tapae batalha onde a luta ocorreu no ano seguinte, mas não há razão e emzvoare para esta hipótese. A única certeza é a realização de batalha em uma área montanhosa. Efeito levou a uma surpreendente vitória do Dacians. Geral Cornelius Fusco foi morto junto com um número indeterminado de soldados romanos. Legião V Alaudae foi destruído. Também foram capturados de armas, máquinas de guerra e banner Legião V Alaudae. Decebal vitória dos benefícios do uso criterioso de terra em um conflito assimétrico (desproporção de forças era compensado por evitar a projecção de forças em aberto). Desastre sofrido pelo exército romano, contribuiu para a escalada do confronto entre Dacia e do Império Romano. Roma foi o efeito psicológico da rede esmagadora e forçouhostilidades, tendo no próximo ano. Fragmento de Jordanes, Getica, 1977-1978: "Domiciano foi com todas as suas forças na Ilíria e confiar a sua liderança Fusco quase todo o general do exército e escolheu alguns homens, obrigados a mudar o seu exército ao longo do Danúbio contra Durpaneus [Decebal Jordanes], uma ponte de barcos conectado. Onde godos [Dacian nome dado por Jordanes], que foram levadas de repente apreendidas as armas e até mesmo o primeiro confronto derrotou os romanos, matando o seu comandante e Fusco e saquearam as riquezas dos soldados do acampamento.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie