Majestatea Sa Ferdinand I, Rege al României, Principe al Romaniei, Principe de Hohenzollern-Sigmaringen, născut Ferdinand Viktor Albert Meinrad von Hohenzollern-Sigmaringen, (n. 24 august 1865, Sigmaringen - d. 20 iulie 1927, Sinaia--Castelul Peleş) a fost rege al României din 10 octombrie 1914 până la moartea sa. Din 1890 a fost membru de onoare al Academiei Române, iar între 1914 şi 1927 a fost protector şi preşedinte de onoare al aceleiaşi instituţii. Născut în Sigmaringen în sud-vestul Germaniei, Prinţul Ferdinand de Hohenzollern-Sigmaringen a devenit moştenitor al tronului după unchiul său fără copii, Regele Carol I al României în noiembrie 1888, după renunţarea la tron a tatălui şi apoi a fratelui său mai în vârstă. În 1893, după o idilă cu poeta Elena Văcărescu, domnişoara de onoare a Reginei Elisabeta (relaţie întreruptă la intervenţia Consiliului de Miniştri, care a reamintit Principelui că nici un membru al Familiei Regale nu se poate căsători decât cu Principese de origine străină), Prinţul Ferdinand s-a căsătorit cu Prinţesa Maria de Edinburgh, care era nepoata Reginei Victoria a Marii Britanii şi a Ţarului Alexadru al II-lea al Rusiei. Au avut împreună trei fii şi trei fiice, cel mai mare băiat, botezat Carol, urmând să devină Regele Carol al II-lea al României. Deşi rudă cu familia imperială ce conducea Germania, Hohenzollern, Ferdinand a hotărât, împreună cu Consiliul de Coroană din 14/27 August 1916 şi în special datorită reginei Maria[necesită citare], intrarea României în Primul Război Mondial de partea Antantei împotriva Germaniei şi Austro-Ungariei, realizând astfel pasul cel mai important pentru realizarea idealului României Mari. (Constantin Kiriţescu, „Istoria războiului pentru întregirea României”, 1916-1919, Bucureşti, 1922). În 1914, Ferdinand a devenit Rege al României, la 49 de ani, depunând juramântul solemn şi promiţând că va fi "un bun român". În timpul războiului mondial, Regele Ferdinand s-a alăturat curentului favorabil Antantei, şi, în 1916, pe 14 august, a prezidat Consiliul de Coroană în cadrul căruia a luat o hotărâre dramatică: intrarea României în război împotriva ţării sale natale, Germania. Cu tot entuziasmul românilor, situaţia de pe câmpul de luptă nu a fost favorabilă, o bună parte din teritoriul României fiind ocupat de către trupele Puterilor Centrale. Ferdinand şi întregul guvern român s-au refugiat, în noiembrie 1916, la Iaşi. Pentru Rege şi familia sa a fost o perioadă extrem de grea, perioadă în care toate planurile păreau să se năruie. În plus, în 1917, murea de febră tifoidă, la numai 4 ani, Principele Mircea, cel de-al şaselea copil al cuplului regal. Deşi familia sa din Germania l-a renegat, la Castelul Hohenzollernilor arborându-se steagul de doliu, Ferdinand nu şi-a pierdut speranţele. Astfel, el a refuzat să ratifice pacea separată între Puterile Centrale şi România. În cele din urmă, situaţia avea să se schimbe. În cursul anului 1918, anul de naştere al României Mari, Ferdinand s-a întors triumfal la Bucureşti, în fruntea armatei sale eroice, trecând pe sub Arcul de Triumf, întâmpinat fiind de populaţia entuziastă.
Categorie
  • Categorie:Oameni politici
Fotografii

Ferdinand I al Româ

Ferdinand I al Româ
Engleza
His Majesty Ferdinand I, King of Romania, Prince of Romania, Prince of Hohenzollern, born Viktor Albert Meinrad von Ferdinand Hohenzollern (born August 24, 1865, Sigmaringen - died July 20, 1927, Sinaia, Romania - Peles Castle) was king of Romania from October 10, 1914 until his death. 1890 was an honorary member of the Romanian Academy, and between 1914 and 1927 was protective and honorary president of that institution. Born in Sigmaringen in southwestern Germany, Prince Ferdinand of Hohenzollern-Sigmaringen became heir to the throne after his childless uncle, King Carol I of Romania in November 1888, after waiving throne of his father and then his older brother. In 1893, after an affair with the poetElena Văcărescu, bridesmaid to Queen Elizabeth (the intervention interrupted relationship Council of Ministers, Prince reiterated that no member of the Royal Family can not marry without the Prince of foreign origin), Prince Ferdinand married Princess Marie of Edinburgh , who was a granddaughter of Queen Victoria of Great Britain and Czar AlexaHRD II of Russia. They had three sons and three daughters, the biggest boy, named Charles will become King Charles II of Romania. Although a relative of the imperial family that ruled Germany, Hohenzollern, Ferdinand agreed with the Crown Council 14/27 August 1916 and particularly because Queen Mary [citation needed] Romania's Primul World War I the Entente against Germany and Austria-Hungary, thus achieving the most important step to achieve the ideal of Greater Romania. (Constantine Kirifescu, "History of war for the completion of Romania, 1916-1919, Bucharest, 1922). In 1914, Ferdinand became King of Romania, at 49 years, taking an oath solemnly promising to be" aRomanian property. During World War II, Ferdinand joined the Entente favorable current and in 1916, on August 14, presided in the Crown Council which acted dramatic: Romania entered the war against his native country, Germany . With all the excitement of the Romanians, the battlefield situation was not favorable, a large part ofRomania was occupied by troops of the Central Powers. Ferdinand and the entire Romanian government fled in November 1916, Jassy. For the King and his family was extremely difficult a period during which all plans seem to crumble. In addition, in 1917, died of typhoid fever, only four years, Mircea Prince, the sixth child of the royal couple.Although his family from Germany to renegade arborându Hohenzollern Castle is the flag of mourning, Ferdinand did not lose hope. So he refused to ratify a separate peace between the Central Powers and Romania. Finally, the situation would change. During 1918, year of birth, Greater Romania, Ferdinand returned triumphantly in Bucharest, headedits her heroic army, passing under Arch of Triumph, was greeted by enthusiastic people.
Spaniola
Su Majestad el rey Fernando I, Rey de Rumania, el Príncipe de Rumanía, el príncipe de Hohenzollern, nacido Fernando Viktor Albert Meinrad von Hohenzollern (24 de agosto de 1865, Sigmaringen - Fallecido el 20 de julio 1927, Sinaia - El castillo de Peles) fue rey de Rumanía desde el 10 de octubre 1914 hasta su muerte. 1890 ha sido un miembro honorario de la Academia Rumana, y entre 1914 y 192Julio fue protector y presidente de honor de esa institución. Nacido en Sigmaringen, en el suroeste de Alemania, el príncipe Fernando de Hohenzollern-Sigmaringen se convirtió en heredero al trono después de su tío sin hijos, el rey Carol I de Rumanía en noviembre de 1888, tras renunciar a trono de su padre y luego su hermano mayor. En 1893, después de un romance con el poetaElena Văcărescu, la dama de honor de la reina Isabel (la intervención interrumpida la relación del Consejo de Ministros, el Príncipe recordó que cualquier miembro de la familia real no pueden casarse sin el príncipe de origen extranjero), el príncipe Fernando se casó con la princesa María de Edimburgo , que era nieta de la reina Victoria de Gran Bretaña y Alexa ZarDesarrollo de recursos humanos II de Rusia. Tuvieron tres hijos y tres hijas, el mayor niño, llamado Carlos se convertirá en el rey Carlos II de Rumania. A pesar de un pariente de la familia imperial que gobernó Alemania, Hohenzollern, Fernando decidió, junto con el Consejo de la Corona 14/27 agosto 1916 y sobre todo por la reina María [cita requerida], Pr Rumaníaimul Primera Guerra Mundial la Entente contra Alemania y Austria-Hungría, logrando así el paso más importante para alcanzar el ideal de la Gran Rumania. (Constantino Kirifescu, "Historia de la guerra para la realización de Rumania, 1916-1919, Bucarest, 1922). En 1914, Fernando se convirtió en rey de Rumania, a los 49 años, tomando un juramento solemne promesa de ser" uninmobiliario rumano. Durante la Segunda Guerra Mundial, Fernando se unió a la Entente en curso favorable, y, en 1916, el 14 de agosto, bajo la presidencia del Consejo de la Corona que actuó dramática: Rumania entró en la guerra contra su país natal, Alemania . Con todo el entusiasmo de los rumanos, la situación no era favorable campo de batalla, una gran parte deRumania fue ocupada por las tropas de las potencias centrales. Fernando y el Gobierno rumano toda huyó en noviembre de 1916, Jassy. Para el rey y su familia fue un período sumamente difícil, en la que todos los planes parecía desmoronarse. Además, en 1917, murió de fiebre tifoidea, tan sólo cuatro años, el príncipe Mircea, sexto hijo de la pareja real.Aunque su familia de Alemania a renegados arborându Castillo de Hohenzollern es la bandera de luto, Fernando no perdió la esperanza. Así que él se negó a ratificar una paz por separado entre las potencias centrales y Rumania. Por último, la situación cambiaría. Durante 1918, año de nacimiento de la Gran Rumania, Fernando VII regresó triunfalmente en Bucarest, dirigidoque su ejército heroico, pasando bajo el Arco del Triunfo, fue recibido por personas entusiastas.
Italiana
Sua Maestà Ferdinando I, re di Romania, il principe di Romania, Principe di Hohenzollern, nato Ferdinand Albert Meinrad Viktor von Hohenzollern (nato il 24 agosto 1865, Sigmaringen - morto 20 Luglio 1927 Sinaia - Castello di Peles) fu re di Romania dal 10 ottobre 1914 fino alla sua morte. 1890 è stato membro onorario della Accademia di Romania e tra il 1914 e 1927 è stato protettivo e presidente onorario di questa istituzione. Sigmaringen Nato nel sud-ovest della Germania, il Principe Ferdinando di Hohenzollern-Sigmaringen divenne erede al trono, dopo suo zio senza figli, il re Carlo I di Romania nel mese di novembre 1888, dopo la rinuncia trono di suo padre e poi suo fratello maggiore. Nel 1893, dopo una relazione con il poetaElena Văcărescu, damigella d'onore della regina Elisabetta (rapporto interrotto l'intervento del Consiglio dei ministri, il principe ha ribadito che nessun membro della famiglia reale non può sposarsi senza il principe di origine straniera), il principe Ferdinando sposò la principessa Maria di Edimburgo , che era un nipote della regina Vittoria di Gran Bretagna e Czar AlexaSviluppo delle risorse umane II di Russia. Hanno avuto tre figli e tre figlie, la più grande ragazzo, di nome Charles diventerà re Carlo II di Romania. Anche se un parente della famiglia imperiale che governò la Germania, Hohenzollern Ferdinando deciso, congiuntamente con il Consiglio della Corona 14/27 agosto 1916 e, in particolare perché la Queen Mary [modifica], Romania PrIMUL prima guerra mondiale l'Intesa contro la Germania e l'Austria-Ungheria, ottenendo così il passo più importante per raggiungere l'ideale della Grande Romania. (Constantine Kirifescu, "Storia della guerra per il completamento della Romania, 1916-1919, Bucarest, 1922). Nel 1914, Ferdinando divenne re di Romania, a 49 anni, prestando giuramento solenne promessa di essere" unproprietà rumeno. Durante la seconda guerra mondiale, Ferdinando si è iscritto al corrente Intesa favorevole, e nel 1916, il 14 agosto, ha presieduto il Consiglio della Corona, in cui ha agito drammatico: la Romania entrò in guerra contro il suo paese natale, la Germania . Con tutte le emozioni dei romeni, la situazione non era favorevole campo di battaglia, gran parte delleLa Romania fu occupata dalle truppe degli Imperi centrali. Ferdinando e tutto il governo rumeno fuggito nel novembre del 1916, Jassy. Per il re e la sua famiglia è stato un periodo estremamente difficile, durante il quale tutti i piani sembrano sgretolarsi. Inoltre, nel 1917, morì di febbre tifoide, solo quattro anni, il principe Mircea, sesto figlio della coppia reale.Anche se la sua famiglia dalla Germania per rinnegato arborându Hohenzollern Castello è la bandiera di lutto, Ferdinando non ha perso la speranza. Così si è rifiutato di ratificare una pace separata tra gli Imperi centrali e la Romania. Infine, la situazione cambierebbe. Nel corso del 1918, anno di nascita della Grande Romania, Ferdinando tornò trionfalmente a Bucarest, dal titoloessa il suo esercito eroico, passando sotto l'Arco di Trionfo, è stato salutato da persone entusiaste.
Franceza
Sa Majesté Ferdinand Ier, roi de la Roumanie, le prince de la Roumanie, le prince de Hohenzollern, né Viktor Ferdinand Albert Meinrad von Hohenzollern (né le 24 août 1865, Sigmaringen - Décédé Juillet 20, 1927, Sinaia - Château de Peles) était le roi de la Roumanie à partir de Octobre 10, 1914 jusqu'à sa mort. 1890 a été nommé membre honoraire de l'Académie roumaine, et entre 1914 et 1927 a été de protection et président d'honneur dans la même institution. Né à Sigmaringen en Allemagne du sud-ouest, le prince Ferdinand de Hohenzollern-Sigmaringen devint l'héritier du trône de son oncle sans enfants, le roi Carol Ier de Roumanie en Novembre 1888 après renoncer trône de son père, puis son frère aîné. En 1893, après une liaison avec le poèteElena Văcărescu, demoiselle d'honneur de la reine Elizabeth (relation brisée à l'implication du Conseil des ministres, le prince a rappelé qu'aucun membre de la famille royale ne peut se marier sans le prince d'origine étrangère), le prince Ferdinand épousa la princesse Marie d'Édimbourg , qui était une petite-fille de la reine Victoria de Grande-Bretagne et le tsar AlexaII DRH de la Russie. Ils ont eu trois fils et trois filles, le plus grand garçon nommé Charles deviendra le roi Charles II de Roumanie. Bien que d'un parent de la famille impériale qui a régné en Allemagne, Hohenzollern, Ferdinand d'accord avec le Conseil de la Couronne 14/27 août 1916 et en particulier parce que la reine Marie [citation nécessaire], Pr de la RoumanieImul Guerre mondiale, l'Entente contre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, réalisant ainsi l'étape la plus importante pour atteindre l'idéal de la Grande Roumanie. (Constantine Kirifescu, "Histoire de la guerre pour l'achèvement de la Roumanie, 1916-1919, Bucarest, 1922). En 1914, Ferdinand devient roi de Roumanie, à 49 ans, en prêtant serment solennellement promettant d'être" unbonne roumain. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, Ferdinand a rejoint le courant Entente favorable, et, en 1916, le 14 août, a présidé le Conseil d'État qui a pris une décision spectaculaire: la Roumanie entre en guerre contre son pays natal, l'Allemagne . Avec tout l'enthousiasme des Roumains, le champ de bataille n'était pas favorable, une grande partie deLa Roumanie a été occupée par les troupes puissances centrales. Ferdinand et l'ensemble du gouvernement roumain a fui en Novembre 1916, Jassy. Pour le roi et sa famille a été une période extrêmement difficile, au cours de laquelle tous les plans semblait s'écrouler. En outre, en 1917, est décédé de la fièvre typhoïde, quatre ans seulement, le prince Mircea Le couple royal sixième enfant.Bien que sa famille de l'Allemagne à renégat arborându château des Hohenzollern est le drapeau de deuil, Ferdinand ne pas perdre espoir. Ainsi, il a refusé de ratifier une paix séparée entre les puissances centrales et la Roumanie. Enfin, la situation allait changer. Au cours de 1918, année de naissance de la Grande Roumanie, Ferdinand revint triomphalement à Bucarest, sous la directionqu'il est de son héroïque armée, en passant sous l'Arc de Triomphe, a été accueilli par des gens enthousiastes.
Germana
Seine Majestät Ferdinand I., König von Rumänien, Prinz von Rumänien, Prinz von Hohenzollern, geboren Ferdinand Viktor Albert Meinrad von Hohenzollern (geboren 24. August 1865, Sigmaringen - gestorben 20. Juli 1927, Sinaia - Schloss Peles) war König von Rumänien vom 10. Oktober 1914 bis zu seinem Tod. 1890 wurde zum Ehrenmitglied der Rumänischen Akademie, und zwischen 1914 und 1927 war Mäzen und Ehrenvorsitzenden des betreffenden Organs. Geboren in Sigmaringen im Südwesten von Deutschland, Ferdinand von Hohenzollern-Sigmaringen Fürst wurde der Thronfolger nach seinem kinderlosen Onkel, König Carol I. von Rumänien im November 1888, nach dem Verzicht auf Thron von seinem Vater und dann seinen älteren Bruder. Im Jahr 1893, nach einer Affäre mit dem DichterElena Văcărescu, Brautjungfer zu Queen Elizabeth (die Intervention unterbrochen Beziehung Ministerrat bekräftigte Prince, dass kein Mitglied der königlichen Familie kann nicht ohne den Prinzen von ausländischer Herkunft heiraten), verheiratet mit Prinz Ferdinand Prinzessin Marie von Edinburgh , die Enkelin von Queen Victoria von Großbritannien und Zar wurde AlexaHRD II. von Russland. Sie hatten drei Söhne und drei Töchter, die größte Junge namens Charles wird Rumänien geworden König Karl II. von. Obwohl ein Verwandter der kaiserlichen Familie, Ferdinand regierte Deutschland Hohenzollern, beschlossen, gemeinsam mit dem Kronrat 14/27 August 1916 und vor allem, weil Queen Mary [Bearbeiten] Rumänien PR nötigimul Weltkrieg der Entente gegen Deutschland und Österreich-Ungarn und damit die Erreichung der wichtigste Schritt, um das Ideal der Groß-Rumänien zu erreichen. (Konstantin Kirifescu, "History of War für den Abschluss von Rumänien, 1916-1919, Bukarest, 1922). In 1914 wurde Ferdinand König von Rumänien mit 49 Jahren unter einem Eid feierlich versprach," eineRumänisch-Eigenschaft. Während des Zweiten Weltkriegs trat Ferdinand die Entente günstigen Strom, und im Jahre 1916, am 14. August unter dem Vorsitz der Kronrat, die dramatische gehandelt: Rumänien in den Krieg gegen sein Vaterland, Deutschland . Bei all dem Enthusiasmus der Rumänen hat sich die Situation auf dem Schlachtfeld nicht günstig war, viel vonRumänien wurde von Truppen der Mittelmächte besetzt. Ferdinand und das gesamte rumänische Regierung floh im November 1916, Jassy. Für König und seine Familie war eine äußerst schwierige Zeit, in der alle Pläne schien zu bröckeln. Darüber hinaus im Jahr 1917 an Typhus starb, nur vier Jahre, Prinz Mircea, das Königspaar das sechste Kind.Obwohl seine Familie aus Deutschland nach Renegat arborându Burg Hohenzollern ist die Flagge der Trauer hat Ferdinand Hoffnung nicht verlieren. So weigerte er sich, den Separatfrieden zwischen den Mittelmächten und Rumänien ratifizieren. Schließlich würde die Situation zu ändern. Während 1918 das Jahr der Geburt der Groß-Rumänien, kehrte Ferdinand triumphierend in Bukarest, geleitetes seine heroische Armee, Durchfahrt unter der Triumphbogen, wurde von begeisterten Menschen empfangen.
Rusa
Его Величества Фердинанда I, короля Румынии, принц Румынии, принц фон Гогенцоллерн родился Фердинанд Виктор Альберт фон Гогенцоллерн Мейнред (родился 24 августа 1865, Зигмаринген - умер 20 июля 1927, Синая - Замок Пелеш) был король Румынии с 10 октября 1914 до своей смерти. 1890 был почетным членом Румынской академии, а также между 1914 и 1927 был покровителем и почетным президентом этой организации. Родился в Зигмаринген на юго-западе Германии, принц Фердинанд Гогенцоллерн-Зигмаринген стал наследником престола после своего бездетного дяди, короля Кароля I Румынии в ноябре 1888, после отказа троне своего отца, а затем его старший брат. В 1893 году, после того, как дело с поэтомЕлена Văcărescu, подружки невесты королевы Елизаветы (вмешательство прервал отношения Совета Министров, князь вновь заявил, что ни один из членов королевской семьи не могут вступать в брак без князя иностранного происхождения), князь Фердинанд женился на принцессе Марии в Эдинбурге , которая была внучкой королевы Великобритании Виктории и царя AlexaРЛР II России. У них родилось трое сыновей и три дочери, самый большой мальчик, по имени Чарльз станет королем Карлом II Румынии. Несмотря на относительную императорской семьи, правившей Германии, Гогенцоллернов, Фердинанд согласился с Советом Короны 14/27 августа 1916 и особенно потому, что королева Мария [править], Pr Румынииimul Первой мировой войны страны Антанты против Германии и Австро-Венгрии, обеспечив тем самым наиболее важный шаг к достижению идеала "Великая Румыния". (Константин Kirifescu, "История войны для завершения Румыния, 1916-1919 годов, Бухарест, 1922). В 1914 году Фердинанд стал королем Румынии, в 49 лет, принимая присягу торжественно обещает быть"Румынский собственности. Во время Второй мировой войны Фердинанд вступил Антанты благоприятные ток, а в 1916 году, на 14 августа под председательством Краун совета, который действовал драматический: Румыния вступила в войну против своей родной стране, Германия . Во всех волнений румыны, боя ситуация не была благоприятной, большая частьРумыния была оккупирована войсками центральных держав. Фердинанд и всего румынского правительства укрылись в ноябре 1916, Яссы. Для царя и его семьи было очень трудный период, в течение которого все планы, казалось, рухнуть. Кроме того, в 1917, умер от брюшного тифа, всего четыре года, князь Мирча, шестой ребенок королевской четы.Хотя ее семья в Германии ренегат arborându Гогенцоллерн замок флага траура, Фердинанд не терять надежды. Таким образом, он отказался ратифицировать сепаратный мир между Центральными державами и Румынии. Наконец, ситуация будет меняться. В 1918, год рождения Великой Румынии, Фердинанд вернулся триумфально в Бухаресте, во главеэто его героической армии, проходящий под Триумфальной арки, было встречено увлеченных людей.
Portugheza
Sua Majestade D. Fernando I, rei da Roménia, o príncipe da Romênia de Hohenzollern-Sigmaringen, nascido Ferdinand Viktor Albert von Hohenzollern Meinrad (nascido em 24 de agosto, 1865, Sigmaringen - Morreu 20 de julho de 1927, Sinaia - Peles Castle) era o rei da Roménia a partir de 10 outubro de 1914 até sua morte. 1890 foi membro honorário da Academia Romena, e entre 1914 e 192Julho foi o patrono e presidente honorário da instituição. Nascido em Sigmaringen, no sudoeste da Alemanha, o príncipe Fernando de Hohenzollern-Sigmaringen tornou-se herdeiro do trono depois de seu tio, sem filhos, o Rei Carlos I da Romênia, em Novembro de 1888, após a renúncia trono de seu pai e seu irmão mais velho. Em 1893, após um caso com o poetaElena Vacarescu, dama de honra a Rainha Elizabeth (a intervenção interrompida relacionamento do Conselho de Ministros, o príncipe lembrou que nenhum membro da família real não pode se casar sem o príncipe de origem estrangeira), o príncipe Ferdinand casou com a princesa Maria de Edimburgo , que era neta da rainha Victoria da Grã-Bretanha e Alexa CzarHRD II da Rússia. Eles tiveram três filhos e três filhas, a maior menino, chamado Charles vai se tornar o rei Carlos II da Roménia. Embora um parente da família imperial que governou a Alemanha, Hohenzollern, Ferdinand acordado com o Conselho da Coroa 14/27 agosto 1916 e, em particular porque Queen Mary [carece de fontes], Pr RoméniaIMUL I Guerra Mundial a Entente contra a Alemanha ea Áustria-Hungria, alcançando assim o passo mais importante para atingir o ideal da Grande Roménia. (Constantine Kirifescu, "História da guerra para a conclusão da Roménia, 1916-1919, Bucareste, 1922). Em 1914, Fernando tornou-se rei da Roménia, com 49 anos, tendo um juramento solene promessa de ser" umRomeno propriedade. Durante a Segunda Guerra Mundial, Ferdinand se juntou ao actual Entente favorável, e em 1916, em 14 de agosto, sob a presidência do Conselho da Coroa, que agiu dramática: Romênia entrou na guerra contra seu país natal, a Alemanha . Com toda a excitação dos romenos, a situação não era favorável campo de batalha, uma grande parte daA Roménia foi ocupada por tropas dos Poderes Central. Ferdinand e todo o governo romeno fugiu em novembro de 1916, Jassy. Para o rei e sua família foi um período extremamente difícil, durante o qual todos os planos parecia ruir. Além disso, em 1917, morreu de febre tifóide, apenas quatro anos, o Príncipe Mircea, sexto filho do casal real.Embora a família da Alemanha para renegado arborându Hohenzollern Castelo é a bandeira de luto, Ferdinand não perder a esperança. Assim, ele se recusou a ratificar uma paz em separado entre as Potências Centrais e da Roménia. Finalmente, a situação mudaria. Durante 1918, o ano de nascimento da Grande Roménia, Fernando retornou triunfalmente em Bucareste, chefiadaque o seu exército heróico, passando sob o Arco do Triunfo, foi cumprimentado por pessoas entusiasmadas.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie