Ioan de Hunedoara, alternativ Ioan (Ion) Huniade, Iancu de Hunedoara sau Ioan Corvin (n. ca. 1387 - d. 1456) (în latină: Ioannes Corvinus, în germană: Johann Hunyadi, în maghiară: Hunyadi János, în slovacă Ján Huňadi) a fost ban al Severinului din 1438, voievod al Transilvaniei între 1441-1456 şi regent al Ungariei între 1446-1452, mare comandant militar, tatăl regelui Matia Corvin. Iancu (supranumit Szibinyáni Jank sau Jankó sau Jánk) s-a născut în jurul anului 1387 într-o familie înnobilată în 1409, pentru merite deosebite, de împăratul Sigismund de Luxemburg în calitatea acestuia de rege al Ungariei. Tatăl lui Iancu a fost Voicu, iar bunicul se numea Şerb. Mama lui Ioan a fost Erzsébet (Elisabeta) Morzsinai. Unele surse menţionează[formulare evazivă] că tatăl lui adevărat ar fi fost Sigismund de Luxemburg, având un frate tot cu numele Ioan — duplicarea numelui era un obicei când unul dintre copii avea tatăl diferit. Blazonul Conform obiceiului nobilimii maghiare, Voicu a luat numele de Hunyadi (de Hunedoara) când a primit în 1409 de la Sigismund de Luxemburg domeniul şi castelul Hunedoarei, drept răsplată pentru faptele sale de arme în luptele cu turcii. Ioan Huniade a fost un mare aristocrat al Regatului Ungariei, descendent dintr-o familie nobiliară de origine română ce îşi avea fieful la Hunedoara. A devenit ulterior şi ban al Severinului, voievod al Transilvaniei, precum şi regent al Ungariei. Moartea prematură a regelui Albert de Habsburg a deschis o perioadă de frământări în Ungaria legate de succesiunea la tron. Marea majoritate a magnaţilor, printre care familiile Cilli, Garai, Ujlaki şi Szécsi, o sprijineau pe regina văduvă Elisabeta, care aştepta un copil, viitorul Ladislau V Postumul, în speranţa că o vor putea domina cu uşurinţă şi, pe această cale, îşi vor subordona puterea de stat. Iancu de Hunedoara în Chronica Hungarorum, Brno 1488 Nobilimea mică şi mijlocie, în frunte cu Ioan Huniade, cu palatinul Laurenţiu Hédérvary şi cu Símon Rozgonyi, episcop de Eger, dorea în fruntea ţării un rege capabil să o conducă în împrejurările dificile generate de expansiunea otomană. Alegerea acestora s-a oprit asupra lui Vladislav al III-lea Jagello, rege al Poloniei din 1434. Acceptarea coroanei Ungariei de către Vladislav al III-lea al Poloniei, devenit astfel Vladislav I al Ungariei, la 6 martie 1440, venirea acestuia în regat, la 21 mai, şi încoronarea sa la 17 iulie la Alba Iulia, au dus la declanşarea unui război civil sângeros, în părţile de vest, de sud şi în Slovacia, care a durat până în 1441. Devenind adevăratul conducător al grupării favorabile regelui Vladislav I al Ungariei, Iancu de Hunedoara a fost răsplătit din plin de acesta, demnitatea cea mai importantă ce i-a fost încredinţată în 1441 fiind aceea de voievod al Transilvaniei. Astfel, el a reuşit să imprime Ungariei o linie politică predominant antiotomană, conflictele din Europa Centrală cu Frederic III de Habsburg (1440-1493) şi cu Jan Jiskra, aliatul acestuia şi adevăratul stăpân al Slovaciei, trecând pe un plan secundar. Teritoriul administrat de Ioan Huniade Iancu de Hunedoara Liniştea a fost obţinută prin încheierea în vara lui 1443 a unui armistiţiu pe doi ani cu Frederic III de Habsburg, tutorele, după moartea reginei Elisabeta, al viitorului rege al Ungariei, Ladislau V Postumul (1453-1457). După moartea prematură în 1444 a regelui Vladislav I, Iancu se impune politic şi este numit Regent al Ungariei în 1446, devenind astfel tutorele minoruluilj Ladislau Postumul. Dacă din punct de vedere militar regele Vladislav I la începutul domniei se sprijinise pe sârbi, in 1443-1444 el organizează "Campania cea Lunga" care pricinuieşte importante pierderi Semilunei; această campanie se incheie printr-o pace favorabile semnată pe 10 ani. Pacea efectiv nu a fost una de durata întrucât coroana maghiară la insistenţele papalităţii organizeaza o nouă cruciadă antiotomană, Cruciada de la Varna, care se încheie cu un dezastru pentru creştini, regele Ungariei pierzându-şi viaţa. Cruciada de la Varna din 1444, aşa cum apare în ediţia din 1564 a lui 'Martin Bielski' - Cronici Poloneze Dieta din februarie 1445 s-a format un guvern provizoriu, alcătuit din cinci căpitani generali, Iancu primind în guvernare Transilvania, Banatul şi Crişana. Deoarece anarhia rezultată ca urmare a acestei diviziuni a scăpat de sub control, Iancu a fost ales regent al Ungariei (Regni Gubernator) la data de 5 iunie 1446 în numele regelui Ladislau V. Prima sa acţiune ca regent a fost să-l atace pe împăratul Frederic al III-lea pentru refuzul acestuia de a-l elibera pe Ladislau. După ce a înfrânt ducatele Stiria, Carintia şi Carniola şi a ameninţat chiar Viena, datorită dificultăţilor din alte zone, Iancu a fost nevoit să semneze un armistiţiu cu Frederic, care a durat doi ani. În 1448 a primit titlul de prinţ de la Papa Nicolae al V-lea, imediat după care a reluat luptele împotriva otomanilor. A fost învins în bătălia de la Kosovo (1448) din octombrie 1448 din cauza trădării lui Dan al II-lea, pretendent la tronul Valahiei, şi a vechiului său rival Branković, care i-a interceptat ajutoarele din Albania, conduse de Skanderbeg, împiedicându-le să ajungă la locul bătăliei. Branković l-a luat prizonier pe Ioan de Hunedoara, aruncându-l în pentru o perioadă în temniţele fortăreţei Smederevo, de unde a fost răscumpărat de compatrioţii săi. După rezolvarea diferendelor cu numeroşii săi oponenţi din Ungaria, Ioan a condus o expediţie punitivă împotriva prinţului sârb, care a fost nevoit să accepte condiţii de pace foarte aspre. În 1450, în capitala de atunci a Ungariei, Pozsony, (citeşte Pojon; astăzi Bratislava), Ioan de Hunedoara a negociat cu Frederic al III-lea termenii predării lui Ladislau al V-lea, dar nu au ajuns la un acord. Mai mulţi duşmani ai săi l-au acuzat de o conspiraţie politică împotriva regelui. Pentru a reduce tensiunile crescânde pe plan intern, Ioan a renunţat la titlul şi funcţia de regent al Ungariei. Reîntors în Ungaria la începutul anului 1453, Ioan a fost numit de Ladislau conte de Bistriţa-Năsăud şi căpitan general al regatului. Totodată, regele i-a inclus în blazonul familial aşa-zişii „lei de Bistriţa”. Mormântul lui Ioan de Hunedoara în nava de sud a Catedralei Catolice din Alba Iulia Pecetea lui Ioan de Hunedoara Ioan a murit în 1456 de ciumă in tabara de la Zemun, după ce obţinuse încă o victorie importantă, în bătălia de la Belgrad, contra oştirii otomane a sultanului Mehmed al II-lea Cuceritorul. Este înmormântat la Alba Iulia, în Catedrala Sf. Mihail. Pe piatra sa funerară stă înscris "s-a stins lumina lumii". Ca omagiu papa Calixt al III-lea elogiază victoria obţinută de Ioan de Hunedoara ca fiind "cel mai fericit moment al vieţii sale".
Categorie
  • Categorie:Oameni politici
Fotografii

Ioan de Hunedoara

Ioan de Hunedoara
Engleza
Hunyadi, John AC (John) Hunyadi Hunyadi and John Corwin (b. ca. 1387 - d. 1456) (Latin: Ioannes Corvinus, German: Johann Hunyadi, Hungarian: Hunyadi János, the Slovak Ján Huňadi) was the ban of Severin in 1438, Prince of Transylvania between 1441-1456 and regent of Hungary from 1446-1452, great military commander, father of King Matthias Corvinus.Iancu (known or Janko Szibinyáni or Janka Janka) was born around 1387 into a family ennobled in 1409 for outstanding achievements, the Emperor Sigismund in his capacity as king of Hungary. Janco's father was Voicu and grandfather called Serbia. John's mother was Erzsebet (Elizabeth) Morzsinai. Some sources indicate [forms coy]that his father really was Sigismund of Luxembourg, having a brother also named John - duplicate name was a custom when one of the children have different father. The custom arms of the Hungarian nobility, took the name of Hunyadi Voicu (Hunyadi) when received in 1409 from the field and Sigismund Hunedoara castle, as a reward for his deedsweapon in fighting the Turks. John Hunyadi was a great aristocrat of the Kingdom of Hungary, a descendant of a noble family of Romanian origin that had its fiefdom in Hunedoara. He subsequently became ban of Severin, prince of Transylvania and regent of Hungary. Premature death of King Albert of Habsburg opened a period of turmoil in Hungary relatedsuccession to the throne. The vast majority of the magnates, including families Cilli, Garai, Ujlaki and Szécsi and support the widow Queen Elizabeth, who expect a child, the future of Ladislaus V, posthumously, in the hope that one can easily dominate and, by this means will subordinating state power. Hunyadi in Chronic Hungarorum, Brno 1488 and nobility than Iijlocie, led by John Hunyadi, the Palatine and Simon Lawrence Hedervary Rozgonyi, bishop of Eger, the head of the country wanted a king able to lead in difficult circumstances caused by the Ottoman expansion. Stopped on their choice of Vladislav Jagello III, King of Poland in 1434. Accepting the crown of Hungary by Ladislas III of Polonithem become so Vladislav I of Hungary, on 6 March 1440, its arrival in the kingdom, to May 21, and his coronation on 17 July in Alba Iulia, led to the outbreak of a bloody civil war in parts of western, southern and Slovakia, which lasted until 1441. becoming a true leader of the group favorable King Vladislav I of Hungary, Hunyadi was resinhe paid the full dignity largest entrusted in 1441 was that the prince of Transylvania. Thus, he managed to impart a political line predominantly Ottoman Hungary, conflicts in Central Europe by Frederick III of Habsburg (1440-1493) and Jan Jiskra, his ally and true master of Slovakia, moving to second.Territory administered by John Hunyadi Hunyadi silence was obtained by the conclusion in the summer of 1443 a two-year truce with Frederick III of Habsburg, guardian after the death of Elizabeth, the future king of Hungary, Ladislaus V Posthumously (1453-1457 ). After the untimely death of King Vladislav I in 1444, Janco must be political and is called Kingnight of Hungary in 1446, becoming the guardian minoruluilj Ladislaus. If the militarily in the early reign of King Vladislav I support the Serbs in 1443-1444 he held "the long campaign" that significant losses pricinuieşte Crescent, this campaign ended in a favorable peace signed on 10 years. Peace was not actually a duration asAt the insistence of the Hungarian crown to organize a new crusade Ottoman papacy, the Crusades of Varna, which ends in disaster for the Christian king of Hungary lost his life. Crusade of Varna of 1444, as it appears in the edition of 1564's' Bielski Martin '- Chronicles Polish Diet in February 1445 a provisional government was formed, consisting of butBanks Captain General, the government received Janco Transylvania, Banat and Cri. Since anarchy resulting from the division of out of control, Janco was elected regent of Hungary (Gubernator kingdom) to June 5, 1446 in the name of King Ladislaus V. His first action as regent was to attack the king Frederick III for the refusal of elibLadislaus was on. After being defeated duchies Styria, Carinthia and Carniola and even threatened Vienna, due to difficulties in other areas, Janco had to sign a truce with Frederick, which lasted two years. In 1448 he received the title of prince of Pope Nicholas the fifth, immediately after which he resumed fighting against the Ottomans. He was defeated in the Battle of Kosovo (1448) in October 1448 because of the betrayal of Dan II, pretender to the throne of Wallachia, and his old rival Branković, who intercepted aid in Albania, led by Skanderbeg, preventing them to reach the battle site. Branković captured Hunyadi, throwing it in for a period in Smederevo fortress jails, where he was răscuemperor of his countrymen. After resolving disputes with his many opponents of Hungary, John led a punitive expedition against the Serbian prince, who was forced to accept the very harsh conditions of peace. In 1450, the capital of Hungary, Pozsony (read Pojon, today Bratislava ) Hunyadi negotiated with Frederick III's surrender termsLadislaus the fifth, but did not reach an agreement. Several enemies accused him of a political conspiracy against the king. To reduce the growing tensions at home, John has abandoned title and office of regent of Hungary. Returned to Hungary in early 1453, John was appointed by Count Ladislaus of Cairns, Queensland and captain general of the kingdom. At the same timemounted, the king included the family crest so-called "lions Bistrita. Hunyadi's grave in southern ship Catholic Cathedral in Alba Iulia Seal John Hunyadi]] John died in 1456 from the plague in the camp Zemun, having yet obtained a major victory in battle of Belgrade against the Ottoman army of Sultan Mehmed IIConqueror. Alba Iulia is buried in St. Michael. On his funeral standing stone inscribed "faded light of the world." As a tribute to Pope Callixtus III praised the victory of John Hunyadi as "the happiest moment of his life."
Spaniola
Hunyadi, AC John (Juan) o Juan Hunyadi Hunyadi Corvinus (n. ca. 1387 - d. 1456) (latín: Ioannes Corvinus, alemán: Johann Hunyadi, húngaro: János Hunyadi, el eslovaco Ján Huňadi) fue la prohibición de Severin en 1438, el príncipe de Transilvania entre 1441-1456 y regente de Hungría 1446 a 1,452, un gran jefe militar, el padre del rey Matías Corvino.Iancu (conocidas o Janko Szibinyáni o Janka Janka) nació hacia 1387 en una familia de títulos de nobleza en 1409 por sus logros sobresalientes, el emperador Segismundo, en su calidad de rey de Hungría. Janco fue padre y abuelo Voicu "Serbia. La madre de John era Erzsébet (Elizabeth) Morzsinai. Algunas fuentes indican las formas [tímida]que su padre era en realidad Segismundo, tener un hermano llamado John - un nombre duplicado era por lo general cuando uno de los niños tienen un padre diferente. La costumbre de las armas de la nobleza húngara, tomó su nombre Voicu Hunyadi (Hunyadi) cuando recibió en 1409 del campo y el castillo de Hunedoara Segismundo, como recompensa por sus hazañasarma en la lucha contra los turcos. Juan Hunyadi fue un gran aristócrata del Reino de Hungría, un descendiente de una familia noble de origen rumano que tuvo su feudo en Hunedoara. Posteriormente se convirtió en la prohibición de Severin, príncipe de Transilvania y regente de Hungría. La muerte prematura del rey Alberto de Habsburgo abrió un periodo de agitación en Hungría en relaciónsucesión al trono. La gran mayoría de los magnates, incluidas las familias Cilli, Garai, Ujlaki y Szécsi y el apoyo a la viuda la reina Isabel, que esperan un hijo, el futuro de Ladislao V, a título póstumo, en la esperanza de que uno puede fácilmente dominar y, por este medio se subordinar el poder del Estado. Hunyadi en crónica Hungarorum, Brno 1488 y nobleza que yoijlocie, dirigido por Juan Hunyadi, el Palatino y con Laurence Simon Hedervary Rozgonyi, obispo de Eger, el jefe del país querían un rey capaz de llevar una situación difícil provocada por la expansión otomana. Detenido en su elección de Ladislao Jagello III, rey de Polonia desde 1434. La aceptación de la corona de Hungría Ladislao III de la Poloniellos se convirtieron en Vladislav I de Hungría, el 6 de marzo de 1440, su llegada al reino, al 21 de mayo, y su coronación el 17 de julio en Alba Iulia, condujeron al estallido de una sangrienta guerra civil en el oeste, sur y Eslovaquia, que duró hasta 1441. convertirse en un verdadero líder del grupo favorables rey Vladislav I de Hungría, Hunyadi fue resinaque pagó en su totalidad, la dignidad más importantes encomendadas en 1441 fueron que el príncipe de Transilvania. Por lo tanto, se las arregló para dar una línea política predominantemente conflicto entre Hungría y Otomano en Europa Central por Federico III de Habsburgo (1440-1493) y Jan Jiskra, su aliado y verdadero maestro de Eslovaquia, para pasar a segunda.Territorio administrado por Juan Hunyadi silencio Hunyadi se obtuvo en el verano de 1443 mediante la celebración de una tregua de dos años con Federico III de Habsburgo, tutor, después de la muerte de Isabel, del futuro rey de Hungría Ladislao V póstumo (1453-1457 ). Después de la prematura muerte del rey Vladislav I en 1444, Janco debe ser política y se llama Reyla noche de Hungría en 1446, convirtiéndose en el guardián minoruluilj Ladislao. Si el militar en el reinado del rey Vladislav temprana, apoyo a los serbios en 1443-1444 ocupó "la larga campaña" que las pérdidas significativas pricinuieşte la Media Luna Roja, esta campaña termina con una paz favorable firmado el 10 de años. La paz no era en realidad una duración queAnte la insistencia de la corona húngara papal Otomano organizar una nueva cruzada, la cruzada de Varna, que termina en un desastre para el rey cristiano de Hungría perdió la vida. Cruzada de Varna de 1444, tal y como aparece en la edición de 1564 de ' Martín Bielski "- Crónicas de la Dieta polaca en febrero 1445 un gobierno provisional se formó, sino que consiste enBancos Capitán General, el gobierno recibió Janco Transilvania y Banat, Cri. Desde la anarquía resultante de la división de fuera de control, Janco fue elegido regente de Hungría (reino gubernator) a 05 de junio 1446 en nombre del rey Ladislao V. Su primera acción como regente era atacar el rey Federico III de la denegación de ElíoLadislao estaba en marcha. Después de ser derrotado ducados Estiria, Carintia y Carniola e incluso amenazó de Viena, debido a las dificultades en otras áreas, Janco tuvo que firmar una tregua con Federico, que duró dos años. En 1448 recibió el título de príncipe de Nicolás el quinto, inmediatamente después de que se reanuden las hostilidades contra los otomanos. Fue derrotado en la batalla de Kosovo (1448) en octubre 1448 por la traición de Dan II, pretendiente al trono de Valaquia, y su antiguo rival Branković, que interceptaron la ayuda en Albania, dirigidos por Skanderbeg, impidiéndoles llegar al lugar de la batalla. Branković capturado Hunyadi, arrojándolo en un período en Smederevo cárceles fortaleza, donde fue răscuEmperador de sus compatriotas. Después de resolver las disputas con sus adversarios muchos de Hungría, John lideró una expedición de castigo contra el príncipe serbio que se vio obligado a aceptar condiciones de paz muy duras. En 1450, la capital de Hungría, Pozsony (leer Pojon, hoy Bratislava ) Hunyadi negociado con los términos de rendición de Federico IIILadislao el quinto, pero no llegaron a un acuerdo. Varios enemigos lo acusaron de una conspiración política contra el rey. Para reducir las crecientes tensiones en el país, John dejó caer el título y la oficina del regente de Hungría. Devuelto a Hungría a principios de 1453, John fue nombrado por Ladislao Conde de Cairns, Queensland y capitán general del reino. Al mismo tiempomontado, el rey incluía el escudo de la familia llamado "leones Bistrita." tumba de Juan Hunyadi en el colector sur de la catedral católica de Alba Iulia Sello Juan Hunyadi]] Juan murió en 1456 de la peste en el campamento Zemun, después de haber obtenido aún una importante victoria en la batalla de Belgrado contra el ejército otomano del sultán Mehmed IIConquistador. Alba Iulia está enterrado en San Miguel. A su funeral menhir inscrito "se desvaneció la luz del mundo". Como un tributo al Papa Calixto III elogió la victoria de Juan Hunyadi como "el momento más feliz de su vida."
Italiana
Hunyadi, AC Giovanni (John) e John Hunyadi Hunyadi Corwin (n. ca. 1387 - m. 1456) (in latino: Corvino Ioannes, tedesco: Johann Hunyadi, ungherese János Hunyadi, la slovacco Ján Huňadi) di Severin è stato vietato nel 1438, principe di Transilvania tra il 1441-1456 e reggente di Ungheria 1.446-1.452, grande comandante militare, padre del re Mattia Corvino.Iancu (noto o Janko Szibinyáni o Janka Janka) nacque intorno al 1387 in una famiglia nobilitata nel 1409 per prestazioni di spicco, l'imperatore Sigismondo di Lussemburgo, nella sua qualità di re d'Ungheria. Janco padre era Voicu e il nonno di "Serbia". La madre di John era Erzsébet (Elisabetta) Morzsinai. Alcune fonti indicano le forme [coy]vero che suo padre sarebbe stato Sigismondo tutti con un fratello di nome Giovanni - nome duplicato era una consuetudine, quando uno di loro aveva un padre diverso. L'uso delle armi della nobiltà ungherese, prese il nome di Hunyadi Voicu (Hunyadi), quando ha ricevuto nel 1409 dal campo e Sigismondo castello Hunedoara, come ricompensa per le sue operearma nella lotta contro i Turchi. Giovanni Hunyadi era un gran signore del Regno d'Ungheria, discendente di una nobile famiglia di origine rumena che aveva il suo feudo a Hunedoara. Egli divenne poi il divieto di Severin, principe di Transilvania e reggente di Ungheria. Prematura morte di re Alberto d'Asburgo ha aperto un periodo di turbolenze in Ungheria correlatisuccessione al trono. La stragrande maggioranza dei magnati, comprese le famiglie Cilli, Garai, e Szécsi Ujlaki, vedova, ha sostenuto la Queen Elizabeth, che si aspettano un bambino, il futuro di Ladislao V, dopo la morte, nella speranza che si può facilmente dominare e, in questo modo sarà subordinare il potere statale. Hunyadi in cronica Hungarorum, 1488 inferiore nobiltà Brno e mijlocie, guidato da Giovanni Hunyadi, il Palatino e Simon Lawrence Héderváry Rozgonyi, vescovo di Eger, il capo del paese hanno voluto un re in grado di condurre in circostanze difficili causati dall'espansione ottomana. Arrestato per la loro scelta di Vladislav Jagello III, re di Polonia nel 1434. Accettare la corona d'Ungheria Ladislao III da parte di Poloniloro sono diventati Vladislav I di Ungheria, il 6 marzo 1440, il suo arrivo nel regno, al 21 maggio, e la sua incoronazione, il 17 luglio ad Alba Iulia, portò allo scoppio di una sanguinosa guerra civile a ovest, sud e Slovacchia, che durò fino al 1441. diventare un vero leader del gruppo favorevole re Ladislao I d'Ungheria, Hunyadi era resinaha pagato la piena dignità più grande affidato nel 1441 è stato quello di principe di Transilvania. Così egli è riuscito a stampare una linea politica prevalentemente ottomano in Ungheria, i conflitti in Europa centrale da Federico III d'Asburgo (1440-1493) e Jan Jiskra, suo alleato e vero dominatore della Slovacchia, passando al secondo posto.Territorio amministrato da Giovanni Hunyadi Hunyadi silenzio è stata ottenuta con il completamento nell'estate del 1443 un anno tregua due con Federico III d'Asburgo, tutore dopo la morte di Elisabetta, il futuro re d'Ungheria, Ladislao postumo V (1453-1457 ). Dopo la prematura morte del re Ladislao nel 1444, Janco deve essere politica e si chiama Kingnotte d'Ungheria nel 1446, diventando il custode minoruluilj Ladislao. Se il militarmente nel regno di re Ladislao primi sostengo i serbi del 1443-1444 ha ricoperto la "campagna lunga", che perdite significative pricinuieşte Crescent, questa campagna si conclude con una pace favorevole firmato il 10 anni. La pace non era in realtà una durata comeSu insistenza della corona ungherese papale ottomano organizzare una nuova crociata, crociata di Varna, che finisce in un disastro per il re cristiano d'Ungheria hanno perso la vita. Crociata di Varna del 1444, così come appare nella edizione del 1564 del ' Martin Bielski '- Cronache Dieta polacca in febbraio 1445 un governo provvisorio è stato formato, costituito maBanche capitano generale, il governo ha ricevuto Janco Transilvania e del Banato, Cri. Dal momento che l'anarchia risultante dalla divisione del fuori controllo, Janco è stato eletto reggente di Ungheria (regno gubernator) a 5 giugno 1446 in nome del re Ladislao V. La sua prima azione come reggente era quello di attaccare il re Federico III per il rifiuto di elibLadislao era. Dopo essere stato sconfitto ducati Stiria, la Carinzia e la Carniola e persino minacciato di Vienna, a causa di difficoltà in altri settori, Janco dovuto firmare una tregua con Federico, che durò due anni fa. Nel 1448 ha ricevuto il titolo di Principe di Papa Niccolò il quinto, subito dopo che ha ripreso la lotta contro gli ottomani. Egli fu sconfitto nella battaglia di Kosovo (1448) in ottobre 1448 a causa del tradimento di Dan II, pretendente al trono di Valacchia, il suo vecchio rivale e Brankovic, che ha intercettato gli aiuti in Albania, guidata da Skanderbeg, impedendo loro di raggiungere il luogo di battaglia. Branković catturato Hunyadi, gettandolo in un periodo di Smederevo carceri fortezza, dove è stato răscuimperatore dei suoi compatrioti. Dopo la risoluzione delle controversie con i suoi molti oppositori di Ungheria, John guidò una spedizione punitiva contro il principe serbo che è stato costretto ad accettare le dure condizioni della pace. Nel 1450, la capitale di Ungheria, a Bratislava (leggi Pojon, oggi Bratislava ) Hunyadi ha negoziato con i termini Federico III di consegnaLadislao il quinto, ma non ha raggiunto un accordo. molti nemici lo hanno accusato di una congiura politica contro il re. Per ridurre le crescenti tensioni sul mercato interno Giovanni cadere il titolo e la carica di reggente di Ungheria. Ritornò in Ungheria nei primi mesi del 1453, Giovanni è stato nominato dal conte Ladislao di Cairns, nel Queensland e capitano generale del regno. Nello stesso tempomontato, il re incluso lo stemma della famiglia cosiddetta "leoni Bistrita." tomba di Giovanni Hunyadi nel serbatoio del Sud cattedrale cattolica di Alba Iulia Seal Giovanni Hunyadi]] nel 1456 Giovanni morì di peste nel campo Zemun, avendo ancora ottenuto una grande vittoria nella battaglia di Belgrado contro l'esercito ottomano del sultano Mehmed IIIl Conquistatore. Alba Iulia è sepolto in San Michele. Al suo funerale in piedi di pietra scritta "sbiadita luce del mondo". In omaggio a papa Callisto III, ha elogiato la vittoria Hunyadi come "il momento più felice della sua vita".
Franceza
Hunyadi, AC John (Jean) et Jean Hunyadi Hunyadi Corwin (né vers 1387. - D. 1456) (en latin: Corvinus Ioannes, allemand: Johann Hunyadi, hongrois: János Hunyadi, le slovaque Ján Huňadi) a été l'interdiction de Severin en 1438, prince de Transylvanie entre 1441-1456 et régent de Hongrie 1446 à 1452, grand chef militaire, le père du roi Mathias Corvin.Iancu (connus ou Janko Szibinyáni ou Janka Janka) est né vers 1387 dans une famille anoblie en 1409 pour des réalisations exceptionnelles par l'empereur Sigismond en sa qualité de roi de Hongrie. Iancu père et grand-père était Voicu a appelé la Serbie. La mère de John a été Erzsébet (Elizabeth) Morzsinai. Certaines sources indiquent formes [Cie]que son père était vraiment Sigismond, ayant également un frère nommé John - est un nom en double lorsque l'un des enfants ont généralement père différent. L'usage d'armes de la noblesse hongroise, a pris le nom de Hunyadi Voicu (Hunyadi) lorsque a reçu en 1409 sur le terrain et Sigismond Hunedoara château, comme une récompense pour ses actesarme dans la lutte contre les Turcs. Jean Hunyadi était un grand seigneur du royaume de Hongrie, un descendant d'une famille noble d'origine roumaine qui avait son fief à Hunedoara. Il est ensuite devenu l'interdiction de Severin, prince de Transylvanie et régent de Hongrie. La mort prématurée du roi Albert de Habsbourg a ouvert une période de troubles en Hongrie liéessuccession au trône. La grande majorité des magnats, y compris les familles Cilli, Garai, Ujlaki et Szécsi et le soutien de la veuve la reine Elisabeth, qui attendent un enfant, l'avenir de Ladislas V à titre posthume, dans l'espoir que l'on peut facilement dominer et, par ce moyen sera subordonner le pouvoir de l'Etat. Hunyadi dans Hungarorum chronique, Brno 1488 et la noblesse que moiijlocie, dirigé par Jean Hunyadi, le Palatin et Simon Laurent Hedervary Rozgonyi, évêque d'Eger, la tête du pays voulait un roi capable de mener dans des conditions difficiles causées par l'expansion ottomane. Arrêt sur leurs choix de Vladislav Jagellon III, roi de Pologne en 1434. Acceptant la couronne de Hongrie par Ladislas III de Polonientre eux sont devenus Vladislav Ier de Hongrie, le 6 Mars 1440, son arrivée dans le royaume, au 21 mai, et son couronnement le 17 Juillet à Alba Iulia, a conduit à l'éclatement d'une guerre civile sanglante, à l'ouest, le sud et La Slovaquie, qui a duré jusqu'en 1441. devenir un véritable chef de file du groupe favorable roi Vladislav Ier de Hongrie, Hunyadi a été résineil a payé la plus grande dignité entière confiée en 1441 fut celle du prince de Transylvanie. Ainsi, il a réussi à donner une ligne politique principalement conflit hongrois-ottomane en Europe centrale par Frédéric III de Habsbourg (1440-1493) et Jan Jiskra, son allié et véritable maître de la Slovaquie, se déplaçant à la seconde.Territoire administré par Jean Hunyadi Hunyadi silence a été obtenue par la conclusion de l'été de 1443 une trêve de deux ans avec Frédéric III de Habsbourg, le tuteur après la mort d'Elisabeth, le futur roi de Hongrie, László V à titre posthume (1453 à 1457 ). Après la mort prématurée du roi Vladislav Ier en 1444, Janco doit être politique et on l'appelle Kingla nuit de la Hongrie en 1446, devenant ainsi le gardien minoruluilj Ladislas. Si le militaire dans le début du règne du roi Vladislav Je soutiens les Serbes en 1443-1444 il a «la longue campagne" que les pertes importantes pricinuieşte du Croissant-Rouge, cette campagne se termine par une paix favorable signé le 10 ans. La paix n'est pas réellement une durée deSur l'insistance de la couronne de Hongrie à organiser une nouvelle croisade papauté ottoman, croisade de Varna, qui se termine par un désastre pour le roi chrétien de Hongrie ont perdu la vie. Croisade de Varna de 1444, tel qu'il apparaît dans l'édition de 1564 de " Martin Bielski - Chroniques Diète polonaise en Février 1445 un gouvernement provisoire a été formé, composé de maisBanques capitaine général, le gouvernement a reçu Janco Transylvanie, Banat et Crisan. Depuis l'anarchie résultant de la division de la hors de contrôle, Janco a été élu régent de Hongrie (Royaume gubernator) au 5 Juin, 1446 au nom du roi Ladislas V. Son premier acte en tant que régente était d'attaquer le roi Frédéric III pour le refus de elibLadislas était. Après avoir été battu duchés de Styrie, la Carinthie et la Carniole et a même menacé de Vienne, en raison de difficultés dans d'autres domaines, Janco a dû signer une trêve avec Frédéric, qui a duré deux ans. En 1448 il a reçu le titre de prince du pape Nicolas la cinquième, immédiatement après qu'il a repris la lutte contre les Ottomans. Il a été défait à la bataille de Kosovo (1448) en Octobre 1448 en raison de la trahison de Dan II, prétendant au trône de Valachie, et son vieux rival Branković, qui a intercepté l'aide de l'Albanie, dirigé par Skanderbeg, les empêchant ainsi de se rendre au site de bataille. Branković capturé Hunyadi, le jetant dans une période de Smederevo prisons forteresse, où il a été răscuempereur de ses compatriotes. Après le règlement des différends avec ses nombreux adversaires de la Hongrie, John a dirigé une expédition punitive contre le prince serbe qui a été forcé d'accepter les dures conditions de la paix. En 1450, la capitale de la Hongrie, Presbourg (lire Pojon, aujourd'hui Bratislava ) Hunyadi négocié avec capitulation Frédéric IIILadislas le cinquième, mais n'est pas parvenu à un accord. De nombreux ennemis ont accusé un complot politique contre le roi. Afin de minimiser les tensions croissantes internes, John a donné le titre et les fonctions de régent de Hongrie. Retourné à la Hongrie en 1453 au début, John a été nommé par Ladislas comte de Cairns, Queensland et capitaine général du royaume. À la foismonté, le roi inclus le blason de la famille dite «Bistrita. Hunyadi la tombe des lions dans le sud de la cathédrale catholique du navire à Alba Iulia Seal Jean Hunyadi] John] est mort en 1456 de la peste dans le camp Zemun, ayant déjà obtenu une importante victoire dans la bataille de Belgrade contre l'armée ottomane du sultan Mehmed IIConquérant. Alba Iulia est enterré à Saint-Michael. Pierre est assis sur ses funérailles inclus "Faded lumière du monde." En hommage au pape Calixte III salué la victoire de Jean Hunyadi comme «le plus beau moment de sa vie."
Germana
Hunyadi, John AC (John) Hunyadi Hunyadi und John Corwin (b. ca. 1387 - d. 1456) (lat.: Ioannes Corvinus, deutsch: Johann Hunyadi, Ungarn: János Hunyadi in der slowakischen Ján Huňadi) wurde das Verbot von Severin im Jahre 1438, Fürst von Siebenbürgen zwischen 1441-1456 und Regent von Ungarn 1446 bis 1452, großer Feldherr, Vater von König Matthias Corvinus.Iancu (oder genannt Szibinyáni Janka Janka Janko oder) wurde um 1387 in eine Familie im Jahr 1409 für herausragende Leistungen geadelt geboren, der Kaiser Sigismund in seiner Eigenschaft als König von Ungarn. Janco Vater war Voicu und Großvater rief Serbien. John's Mutter war Erzsébet "(Elizabeth) Morzsinai. Einige Quellen deuten darauf hin [Formen coy]dass sein Vater wirklich war Sigismund, mit einem Bruder auch namens John - doppelter Name war ein Brauch ist, wenn eines der Kinder haben Vater anders. Die Arme des ungarischen Adels Sitte, nahm den Namen Hunyadi Voicu (Hunyadi), wenn erhielt im Jahr 1409 aus dem Feld und Sigismund Burg Hunedoara, als Belohnung für seine TatenWaffe im Kampf gegen die Türken. Hunyadi John war ein großer Aristokrat des Königreichs Ungarn, ein Nachkomme eines Adelsgeschlechts der rumänischen Ursprungs, Hunedoara hatte seine Lehen in. Danach wurde er Verbot von Severin, Fürst von Siebenbürgen und Regent von Ungarn. Vorzeitigen Tod von König Albrecht von Habsburg eröffnet eine Zeit der Unruhen in Ungarn im Zusammenhang mitNachfolge auf den Thron. Die überwiegende Mehrheit der Magnaten, einschließlich der Familien Cilli, Garai, Unterstützung und Ujlaki Szécsi und die Witwe Königin Elizabeth, die ein Kind erwarten, die Zukunft von Ladislaus V., posthum, in der Hoffnung, dass man leicht zu beherrschen und auf diese Weise wird staatlicher Macht untergeordnet. Hunyadi in Chronic Hungarorum, Brno 1488 und Adel als ichijlocie von Johann Hunyadi, der Palatin und Simon Lawrence Hedervary Rozgonyi, Bischof von Eger führte, wollte der Spitze des Landes ein König in der Lage, in schwierigen Umständen von der osmanischen Expansion generiert führen. Gestoppt auf die Wahl des Vladislav Jagello III, König von Polen im Jahre 1434. Annahme der Krone von Ungarn Ladislaus III Poloniihnen wurde Vladislav I. von Ungarn, am 6. März 1440, seine Ankunft im Reich, dem 21. Mai und seiner Krönung am 17. Juli in Alba Iulia, um den Ausbruch eines blutigen Bürgerkriegs in den Westen, Süden und führte Slowakei, die 1441 dauerte bis. zu einer echten Anführer der Gruppe günstigen König Wladislaw I. von Ungarn wurde Hunyadi HarzEr zahlte die volle Würde größten betraut war, dass im Jahre 1441 der Fürst von Siebenbürgen. So gelang es ihm, eine politische Linie zu vermitteln überwiegend osmanischen Ungarn, Konflikte in Mitteleuropa von Friedrich III von Habsburg (1440-1493) und Jan Jiskra, seine Verbündeten und wahrer Meister der Slowakei, Umzug in die zweite.Territory Schweigen verwaltet von Johann Hunyadi Hunyadi wurde Elizabeth erhalten durch den Abschluss im Sommer 1443 einen zweijährigen Waffenstillstand mit Friedrich III von Habsburg, Vormund nach dem Tod, den zukünftigen König von Ungarn, Ladislaus V posthum (1453 bis 1457 ). Nach dem frühen Tod im Jahre 1444 von König Vladislav I. Iancu und sollte politisch ernannten König seinNacht der Ungarn in 1446, werden die Erziehungsberechtigten minoruluilj Ladislaus. Wenn die militärisch in den frühen Regierungszeit von König Vladislav I. die Serben in 1443-1444 bekleidete er "die lange Kampagne", die erhebliche Verluste Crescent pricinuieşte unterstützen, endet diese Kampagne mit einem günstigen Frieden auf 10 Jahre unterzeichnet. Der Friede war nicht wirklich eine Dauer alsUngarischen Krone am päpstlichen Beharren osmanischen einen neuen Kreuzzug zu organisieren, Kreuzzug von Varna, das endet in einem Desaster für den christlichen König von Ungarn verloren ihr Leben. 'S Crusade von Varna von 1444, wie es der erscheint in der Ausgabe 1564 der' Martin Bielski '- Chronicles polnische Reichstag in Februar 1445 eine provisorische Regierung gebildet, bestehend aus, sondernCaptain Banks General erhielt die Regierung Janco Siebenbürgen und Banat, Cri. Da die Anarchie, die sich aus der Aufteilung der außer Kontrolle geraten, Janco gewählt wurde Regent von Ungarn (Gubernator Königreich) bis 5. Juni 1446 im Namen von König Ladislaus V Seine erste Handlung als Regent war an den König angreifen Friedrich III für die Ablehnung des elibLadislaus war. Nach der Niederlage Jahre Herzogtümer Steiermark, Kärnten und Krain und sogar gedroht Wien, aufgrund von Schwierigkeiten in anderen Bereichen Janco, hatte zwei zu unterzeichnen einen Waffenstillstand mit Friedrich gedauert, die. Im Jahr 1448 erhielt er den Titel Prinz von Papst Nikolaus die fünfte, die er unmittelbar nach dem Kampf gegen die Osmanen wieder aufgenommen. Er war in der Schlacht auf dem Amselfeld (14 geschlagen48) im Oktober 1448 wegen des Verrats von Dan II, Prätendenten auf den Thron der Walachei, und seinem alten Rivalen Branković, die Hilfe in Albanien aufgehalten, von Skanderbeg führten, sodass sie in die Schlacht Website zu gelangen. Branković gefangen Hunyadi, werfen sie in einen Zeitraum in Smederevo Festung Gefängnissen, wo er răscuKaiser von seinen Landsleuten. Nach der Beilegung von Streitigkeiten mit seinen vielen Gegnern von Ungarn, führte John eine Strafexpedition gegen die serbische Fürst, der Frieden war gezwungen zu akzeptieren, von der sehr rauen Bedingungen. In 1450, die Hauptstadt von Ungarn, Pozsony (heute gelesen Pojon, Bratislava ) Hunyadi verhandelt mit Friedrich III KapitulationLadislaus der fünften, aber nicht zu einer Einigung. Mehrere Gegner warfen ihm vor, eine politische Verschwörung gegen den König. Um die wachsenden Spannungen im Inland John ließ die Titel und das Amt des Regenten von Ungarn. Wieder nach Ungarn Anfang 1453, John von Ladislaus Graf von Cairns ernannt wurde, und Kapitän Queensland Generalkonsulat des Königreichs. Gleichzeitig mitmontiert, der König Wappen der Familie enthalten sogenannte "Löwen Bistrita. Hunyadi Grab im südlichen Schiff katholische Kathedrale in Alba Iulia Seal Johann Hunyadi]] John starb im Jahre 1456 aus dem Lager in die Pest Zemun, nachdem noch ein großer Sieg in der Schlacht von Belgrad gegen die osmanische Armee von Sultan Mehmed II erhaltenConqueror. Alba Iulia ist in St. Michael begraben. Auf seiner Beerdigung stehende Stein mit der Aufschrift "verblasst das Licht der Welt." Als Hommage an Papst Calixtus III lobte den Sieg des Johann Hunyadi als "der glücklichste Moment seines Lebens."
Rusa
Hunyadi, Джон AC (John) Hunyadi Hunyadi и Джон Корвин (р. ок. 1387 - Д. 1456) (лат. Ioannes Корвин, немецкий: Иоганн Хуньяди, венгерский: Hunyadi Янош, Словацкой Ján Huňadi) был запрет Северин в 1438 году, князь Трансильвании между 1441-1456 и регентом Венгрии в период 1446-1452, великий полководец, отец короля Матьяша Корвина.Янку (известных или Янко Szibinyáni или Янка Янка) родился около 1387 в семье облагораживается в 1409 за выдающиеся достижения, император Сигизмунд в качестве короля Венгрии. Отец Янко был Войку и деда называли Сербии. Мать Джона было Эржебет (Елизавета) Morzsinai. Некоторые источники указывают, [форм застенчивый]что его отец действительно был Сигизмунд, имея брата по имени Джон - повторяющееся имя вошло в обычай, когда один из детей, у другого отца. оружия венгерской знати обычай, взял имя Hunyadi Войку (Хуньяди), когда получил в 1409 г. на местах и Сигизмунд Hunedoara замок, в качестве награды за свои поступкиоружием в борьбе с турками. Hunyadi Джон был большим аристократом Королевства Венгрия, потомок дворянского рода румынского происхождения, которые в свою вотчину Hunedoara. Впоследствии он стал запрет Северин, князь Трансильвании и регентом Венгрии. Преждевременная смерть короля Альберта Габсбург открыли период беспорядки в Венгрии связанныхпрестолонаследия. Подавляющее большинство магнатов, в том числе семей Cilli, Гарай, Ujlaki и Szécsi и поддержки вдова Елизавета, которые ожидают ребенка, будущего Ласло V, посмертно, в надежде, что можно легко доминировать и таким путем будет подчинение государственной власти. Hunyadi при хроническом Hungarorum, Брно, 1488 и благородства, чем мнеijlocie, во главе с Джоном Hunyadi, Палатин и Саймон Лоуренс Хедервари Rozgonyi, епископ Эгер, глава государства хотел царь способны привести в трудных обстоятельствах, в результате расширения Османской империи. Остановлена на их выбор Владислава Ягелло III, короля Польши в 1434 году. Принять венец Венгрии Владислав III в Полониим стал Владислав Я Венгрии от 6 марта 1440, его прибытия в королевстве, в 21, и его коронации на 17 июля в Алба-Юлия, привело к вспышке кровавая гражданская война, на западе, юге и Словакия, которая продолжалась до 1441. стать настоящим лидером группы благоприятные король Владислав Я Венгрии Хуньяди был смолыон оплатил полную достоинства крупнейших поручено в 1441 было то, что князя Трансильвании. Таким образом, он сумел придать политическую линию, преимущественно венгерским Османской конфликтов в Центральной Европе Фридрих III Габсбург (1440-1493) и Ян Jiskra, его союзником и истинным мастером Словакии, перемещение на второе.Территория, управляемая Джон Hunyadi молчание Хуньяди был получен завершения летом 1443 два года перемирие с Фридрихом III Габсбург, опекуном после смерти Елизаветы, будущий король Венгрии Ласло V посмертно (1453-1457 ). После безвременной кончины короля Владислава я в 1444 году, Янко должна быть политической и называется короляНочь в Венгрию в 1446, став опекуном minoruluilj Ласло. Если в военном отношении в начале правления короля Владислава Я поддерживаю сербов в 1443-1444 он провел "длительный кампании", что значительные потери pricinuieşte Полумесяца, эта кампания заканчивается благоприятные мирного соглашения, подписанного на 10 лет. Мир был на самом деле не продолжительность,По настоянию венгерской короны папской Османской организовать новый крестовый поход, поход Варна, который заканчивается катастрофой для христианского короля Венгрии погибли. Крестовый поход в Варне в 1444, так как он появляется в редакции 1564 в ' Мартина Бельского '- Хроники польского сейма в феврале 1445 Временное правительство было сформировано в составе, ноБанки капитан Генерального правительство получило Янко Трансильвании и Банате, криком. После анархии, в результате разделения из-под контроля, Янко был избран регентом Венгрии (царство Губернатор) на 5 июня 1446 от имени короля Владислава В. Его первые действия, регент должен был атаковать царя Фридрих III для отказа в ElibВладислав был. После победил герцогства Штирия, Каринтия и Крайна и даже угрожали Вене из-за сложностей в других областях, Янко был подписать перемирие с Фридрихом, который длился два года. В 1448 он получил титул принца папой Николаем пятый, сразу после которого он возобновил борьбу против Османской империи. Он потерпел поражение в битве при Косово (1448) в октябре 1448 из-за предательства Дана II, претендент на трон Валахии, и его старый соперник Бранкович, которые перехватили помощи в Албании во главе с Скандербег, не давая им добраться до места битвы. Бранкович захватили Hunyadi, бросив ее в срок в Смедерево крепости тюрьмы, где он был răscuИмператор своих соотечественников. После разрешения споров с его многочисленных противников Венгрии, Джон привели карательные экспедиции против сербского князя, который был вынужден принять очень жесткие условия мира. В 1450 году столица Венгрии, Пожонь (читать Pojon, сегодня Братиславе ) Hunyadi переговоры с условиями Фридрих III в его распоряжениеВладислав пятой, но не достигли соглашения. Некоторые враги обвинили его в политическом заговоре против короля. Чтобы снизить рост напряженности внутри страны Джон бросил титул и должности регента Венгрии. Вернулся в Венгрию в начале 1453, Джон был назначен граф Ласло Кернса, Квинсленд и капитан общего царства. В то же времяустановлен, царь включены семьи гребень так называемых "Быстрица. Hunyadi Могила львов в южной части корабля католический кафедральный собор в Алба-Юлия печать Иоанна Hunyadi]] Иоанн умер в 1456 году от чумы в лагере Земун, имея еще получил крупную победу в битве Белграде против османской армии султана Мехмеда IIПобедитель. Алба Юлия, похоронен в Сент-Майкл. На его похоронах камня на камне надписью "был утрачен в свет миру". Как дань Каликст III оценил победу Джона Hunyadi как "Самый счастливый момент в его жизни."
Portugheza
Corvino, AC John John () e John Hunyadi Hunyadi Corwin (b. ca 1387. - D. 1456) (em latim: Corvinus Ioannes, em alemão: Johann Corvino, em húngaro: János Hunyadi em eslovaco Ján Huňadi) foi a proibição de Severin em 1438, o príncipe da Transilvânia entre 1441-1456 e regente da Hungria 1446-1452, grande comandante militar, o pai do Rei Matthias Corvinus.Iancu (conhecido ou Janko Szibinyáni ou Janka Janka) nasceu por volta de 1387 em uma família enobrecida em 1409 para realizações de destaque, o Imperador Sigismundo de Luxemburgo, na sua qualidade de rei da Hungria. Janco pai era Voicu e avô chamado Sérvia. Era a mãe de João Erzsebet (Elizabeth) Morzsinai. Algumas fontes indicam [] Redacção evasivaque seu pai realmente era Sigismundo, ter um irmão também chamado John - duplicado nome era um costume quando um dos filhos têm pai diferente. O costume de armas da nobreza húngara, tomou o nome de Voicu Corvino (Hunyadi), quando recebeu em 1409 do campo e do castelo Sigismund Hunedoara, como recompensa por seus atosarma na luta contra os turcos. John Hunyadi foi um grande aristocrata do Reino da Hungria, um descendente de uma família nobre de origem romena, que teve seu feudo de Hunedoara. Tornou-se posteriormente o dinheiro Severin, príncipe da Transilvânia e regente da Hungria. Prematura morte do rei Alberto de Habsburgo abriu um período de turbulência na Hungria ligadoSucessão. A grande maioria dos magnatas, incluindo as famílias Cilli, Garai, Ujlaki e Szécsi e apoiar a viúva rainha Elizabeth, que esperam um filho, o futuro de Ladislau V, postumamente, na esperança de que pode-se facilmente dominar e, por esse meio, será subordinar o poder do Estado. Hunyadi em Crônica Hungarorum, Brno 1488 e nobreza que meijlocie, liderado por John Hunyadi, o Palatino e Lawrence Simon Hedervary Rozgonyi, Bispo de Eger, o chefe do país queriam um rei capaz de levar em circunstâncias difíceis causadas pela expansão otomana. Parado na sua escolha de Vladislav Jagello III, rei da Polônia em 1434. Aceitando a coroa da Hungria por Ladislau III da Polonitornaram-se Vladislav I da Hungria, em 6 de Março de 1440, a sua chegada no Brasil, até 21 de maio, e sua coroação em 17 de julho, em Alba Iulia, levou à eclosão de uma sangrenta guerra civil no oeste, sul e Eslováquia, que durou até 1441. tornar-se um verdadeiro líder do grupo favorável King Vladislav I da Hungria, Hunyadi foi resinaele paga na totalidade, a dignidade mais importante confiada em 1441 é que o príncipe da Transilvânia. Assim, ele conseguiu dar uma linha política predominantemente húngaro-otomano conflitos na Europa Central, por Frederico III de Habsburgo (1440-1493) e Jan Jiskra, seu aliado e verdadeiro mestre da Eslováquia, passando para segundo.Território administrado por John Hunyadi silêncio Hunyadi foi obtido pela realização, no verão de 1443 uma trégua de dois anos com Frederico III de Habsburgo, tutor após a morte de Elizabeth, o futuro rei da Hungria, Ladislau V postumamente (1453-1457 ). Após a morte prematura do rei Vladislav I em 1444, Janco deve ser política e é chamado de Reinoite da Hungria em 1446, tornando-se o guardião minoruluilj Ladislau. Se o militar no reinado do rei Vladislav apoio aos sérvios em 1443-1444 manteve "a campanha de longa duração", que perdas significativas pricinuieşte Crescent, a campanha termina com uma paz favorável, assinado em 10 anos. A paz não foi realmente um período comoPor insistência da coroa húngara Otomano papal organizar uma nova cruzada, cruzada de Varna, que termina em desastre para o rei cristão da Hungria perderam suas vidas. Cruzada de Varna de 1444, como aparece na edição de 1564 do " Martin Bielski '- Crônicas Dieta polaca em fevereiro 1445 um governo provisório foi formado, composto por, masBancos Capitão-General, recebeu o governo Janco Transilvânia e Banat, Cri. Uma vez que a anarquia resultante da divisão de fora de controle, Janco foi eleito regente da Hungria (reino Gubernator) a 05 de junho de 1446, em nome do rei Ladislau V. Sua primeira ação como regente era atacar o rei Frederico III da recusa de elibLadislau estava. Após ser derrotado ducados da Estíria, Caríntia e Carniola e até mesmo ameaçado de Viena, devido às dificuldades em outras áreas, Janco teve que assinar uma trégua com Frederick, que durou dois anos. Em 1448 ele recebeu o título de príncipe do Papa Nicolau o quinto, logo depois que ele retomou a luta contra os otomanos. Ele foi derrotado na batalha de Kosovo (1448), em outubro 1448 por causa da traição de Dan II pretendente ao trono da Valáquia, e seu antigo rival Branković, que interceptou um auxílio na Albânia, liderada por Skanderbeg, impedindo que cheguem ao local da batalha. Branković capturado Hunyadi, jogando-a para um período nas prisões Smederevo Fortaleza, onde foi răscuimperador dos seus compatriotas. Após a resolução de litígios com os seus muitos adversários da Hungria, John comandou uma expedição punitiva contra o príncipe da Sérvia, que foi forçado a aceitar as duras condições muito da paz. Em 1450, a capital da Hungria, Pozsony (leia Pojon, hoje Bratislava ) Hunyadi negociado com os termos Frederico III da entregaLadislau, o quinto, mas não chegaram a um acordo. Vários inimigos acusaram-no de uma conspiração política contra o rei. Para reduzir as tensões crescentes no mercado interno, John desistiu do título e cargo de regente da Hungria. Voltou para a Hungria em 1453 antecipada, foi nomeado por João Ladislau Conde de Cairns, Queensland e capitão general do reino. Ao mesmo tempomontado, o rei incluído brasão da família chamado "Bistrita. Hunyadi grave leões no sul do navio catedral católica em Alba Iulia Seal John Hunyadi]] John morreu em 1456 da praga no campo Zemun, tendo ainda obtido uma importante vitória na batalha de Belgrado contra o exército otomano do sultão Mehmed IIConquistador. Alba Iulia é enterrado em São Miguel. Em seu funeral em pé de pedra com a inscrição "desbotada luz do mundo". Em homenagem ao Papa Calisto III elogiou a vitória de John Hunyadi como "o momento mais feliz de sua vida."
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie