Nicolae Titulescu (n. 4 martie 1882, Craiova – d. 17 martie 1941, Cannes) a fost un diplomat şi om politic român, în repetate rânduri ministru al afacerilor străine, fost preşedinte al Ligii Naţiunilor. Născut la Craiova ca fiu al unui avocat, şi-a petrecut copilăria la moşia tatălui său în Tituleşti, Olt. După terminarea liceului "Carol I" la Craiova în anul 1900 cu premiul de onoare, studiază dreptul la Paris obţinându-şi doctoratul cu teza Essai sur une théorie des droits éventuels. În 1905 s-a întors în România ca profesor de drept la Universitatea din Iaşi, iar în 1907 se mută în Bucureşti. În urma alegerilor din 1912, devine deputat pe listele Partidului Conservator-Democrat condus de Take Ionescu, iar cinci ani mai târziu devine membru al guvernului lui Ion I. C. Brătianu ca Ministru al Finanţelor. În vara anului 1918, împreună cu alţi fruntaşi români (Take Ionescu, Octavian Goga, Traian Vuia, Constantin Mille) înfiinţează la Paris Comitetul Naţional Român, cu scopul de a propaga în opinia publică internaţională dreptul poporului român la unitatea naţională, comitet recunoscut oficial de guvernele puterilor aliate ca organ plenipotenţial al naţiunii române. În anii 1928 - 1936, Nicolae Titulescu a fost de mai multe ori Ministru al Afacerilor Străine. Începând din anul 1921 a funcţionat ca delegat permanent al României la "Liga Naţiunilor" de la Geneva, fiind ales de două ori (1930 şi 1931) Preşedinte al acestei organizaţii. În această calitate a militat pentru păstrarea frontierelor stabilite prin tratatele de pace, pentru raporturi de bună vecinătate între statele mari şi mici, pentru respectarea suveranităţii şi egalităţii tuturor statelor în relaţiile internaţionale, pentru securitate colectivă şi prevenirea agresiunii. Contemporanii i-au reproşat apropierea nepotrivită de ministrul de externe al URSS, Maxim Litvinov, ca şi prea marea incredere arătată liderilor bolşevici. Simpatia deschisă pentru acţiunile stângii europene, cu precădere în războiul civil din Spania, a fost, de asemenea, rău văzută de clasa politică românească a vremii. Titulescu şi-a bazat întreaga activitatea pe problemele majore, fundamentale, ale politicii externe a României. După instaurarea nazismului în Germania, dându-şi seama de pericolul pe care-l reprezenta acesta pentru România (ca şi pentru alte state europene), Titulescu a depus o vie activitate în direcţia întăririi colaborării internaţionale, în interesul păcii şi securităţii europene, pe linia aceasta, Titulescu a semnat la Londra, în 1933, în numele guvernului României, convenţia de definire a agresorului şi a depus eforturi remarcabile pentru încheierea în 1933 a Micii Înţelegeri şi pentru încheierea în 1934 a Înţelegerii Balcanice, pacte regionale în care vedea o pavăză împotriva agresiunii. În 1936, regele Carol al II-lea îl îndepărtează din toate funcţiile oficiale şi îl obligă să părăsească ţara. Stabilit la început în Elveţia, apoi în Franţa, Nicolae Titulescu a propagat chiar şi în exil prin conferinţe şi articole de ziare ideea prezervării păcii, anticipând pericolul unui nou război. Nicolae Titulescu moare la Cannes (sau Souvrettes, Elveţia, după Petre Pandrea), după o lungă suferinţă, la data de 17 martie 1941.
Categorie
  • Categorie:Oameni politici
Fotografii

Nicolae Titulescu

Nicolae Titulescu
Engleza
Titulescu (born March 4, 1882, Craiova - d. March 17, 1941, Cannes) was a Romanian diplomat and politician, several times minister of foreign affairs, was chairman of the League of Nations. Born in Craiova a solicitor , and spent his childhood at his father's estate in Tituleşti River. After high school Carol I Craiova in 1900 with prizeman, studied law in Paris earning his doctorate with a thesis Essai sur une Theorie des droits éventuels. In 1905 he returned to Romania as a law professor at the University of Iasi, in 1907 and moved to Bucharest. Following elections in 1912, he became a parliamentarian with the Democratic Conservative Party led by Take Ionescu, and five years later he became member of governmentIon's Bratianu as Minister of Finance. In summer 1918, together with other Romanian leaders (Take Ionescu, Octavian Goga, Traian Vuia, Constantin Mille) Romanian National Committee set up in Paris, in order to disseminate international public opinion right the Romanian People from national unity governments committee officially recognized by the Allied powersplenipotenţial body of the Romanian nation. In the years 1928 - 1936, Titulescu was several times Minister of Foreign Affairs. Since 1921 he served as permanent representative of Romania to the League of Nations in Geneva, was elected twice (1930 and 1931) President of that organization. In this capacity he fought to preserve the borders setI peace treaties, for good neighborly relations between large and small states to the sovereignty and equality of all states in international relations, collective security and preventing bullying. Contemporaries have criticized the inappropriate approximation Soviet Foreign Minister Maxim Litvinov, and too great confidence shown lideriloBolshevik Party. Sympathy European left open for action, especially in the Spanish Civil War, was also seen by the Romanian political class bad weather. Titulescu based his entire work on major issues, fundamentals, the Romanian foreign policy. After the establishment of Nazism in Germany, realizing the danger it representedJoin him for Romania (and other European countries), Titulescu by intense activity in strengthening international cooperation in the interest of European peace and security on the line, the Titulescu signed in London in 1933, on behalf of the Government of Romania Convention defining the aggressor and made remarkable efforts to end the 1933 LittleArrangements for completion in 1934 of the Balkan Entente, regional pacts which saw a shield against aggression. In 1936, King Charles II is removed from all official functions and forces him to leave the country. Established first in Switzerland, then in France, Titulescu propagated even in exile through conferences and journal articless idea of preserving peace, anticipating the danger of a new war. Titulescu dies at Cannes (or Souvrettes, Switzerland, where Peter Pandrea), after long suffering, on March 17, 1941.
Spaniola
Titulescu (nacido el 04 de marzo 1882, Craiova - d. 17 de marzo 1941, Cannes) fue un diplomático y político rumano, varias veces ministro de Relaciones Exteriores, fue presidente de la Sociedad de Naciones. Nacido en Craiova un abogado , y pasó su infancia en la finca de su padre en Tituleşti río. Después de la secundaria Carol I de Craiova en 1900 con el premiohombre, estudió leyes en París de obtener su doctorado con una tesis Essai sur une Théorie des droits éventuels. En 1905 regresó a Rumania como un profesor de derecho en la Universidad de Iasi, y en 1907 se trasladó a Bucarest. Tras las elecciones en 1912, se convirtió en un parlamentario con el Partido Demócrata Conservador liderado por Take Ionescu, y cinco años más tarde se unió al gobiernode Ion Bratianu como Ministro de Hacienda. En el verano de 1918, junto con otros dirigentes rumanos (Tome Ionescu, Goga Octavio, Traian Vuia, Constantin Mille) nacional rumana Comité creado en París, con el fin de difundir el derecho internacional público pueblo rumano a la unidad nacional, el comité de reconocidos oficialmente por los gobiernos como las potencias aliadasplenipotenţial cuerpo de la nación rumana. En los años 1928 - 1936, Titulescu fue varias veces ministro de Relaciones Exteriores. Desde 1921 se desempeñó como representante permanente de Rumanía en la Liga de Naciones en Ginebra, que fue elegido dos veces (1930 y 1931) el presidente de esa organización. En esta capacidad él luchó para preservar las fronteras establecidasYo los tratados de paz, por las buenas relaciones de vecindad entre los Estados grandes y pequeños a la soberanía y la igualdad de todos los Estados en las relaciones internacionales, la seguridad colectiva y la prevención de la intimidación. Cerca contemporáneos lo acusaron de mal ministro de Relaciones Exteriores soviético Maxim Litvinov, y la mucha confianza mostrado lideriloPartido Bolchevique. Simpatía izquierda europea abierta a la acción, especialmente en la Guerra Civil española, también fue visto por la clase política rumana mal tiempo. Titulescu basa toda su obra sobre los grandes temas, los fundamentos, la política exterior rumana. Después del establecimiento del nazismo en Alemania, al darse cuenta del peligro lo representabaÚnete a él para Rumanía (y otros países europeos), Titulescu por una intensa actividad en el fortalecimiento de la cooperación internacional, en aras de la paz y la seguridad europeas en la línea, el Titulescu firmó en Londres en 1933 en nombre del Gobierno de Rumania definición de la Convención del agresor e hizo notables esfuerzos para poner fin a la Pequeña 1933Disposiciones para la terminación en 1934 de la Entente de los Balcanes, los pactos regionales, que vio un escudo contra la agresión. En 1936, el rey Carlos II se retira de todas las funciones oficiales y lo obliga a abandonar el país. Establecido por primera vez en Suiza, y luego en Francia, Titulescu propaga incluso en el exilio a través de conferencias y artículos en revistass la idea de preservar la paz, anticipando el peligro de una nueva guerra. Titulescu muere en Cannes (o Souvrettes, Suiza, donde Pedro Pandrea), mucho sufrimiento después, el 17 de marzo de 1941.
Italiana
Titulescu (nato il 4 marzo 1882, Craiova - D. 17 marzo 1941, Cannes) è stato un diplomatico e politico romeno, parecchie volte ministro degli Esteri, è stato presidente della Lega delle Nazioni. Nato a Craiova un avvocato , e trascorre l'infanzia nella tenuta del padre nel Tituleşti River. Dopo la scuola di alta premio Carol I Craiova nel 1900, conl'uomo, studiò legge a Parigi, conseguendo il dottorato con una tesi Essai sur une Theorie des droits éventuels. Nel 1905 tornò in Romania come un professore di legge presso l'Università di Iasi, e nel 1907 si trasferì a Bucarest. A seguito delle elezioni nel 1912, divenne un parlamentare con il Partito Democratico conservatore guidato da Take Ionescu, e cinque anni più tardi entra a far parte del governoIone Bratianu come ministro delle Finanze. Nell'estate 1918, insieme ad altri leader rumeno (Take Ionescu, Octavian Goga, Traian Vuia, Constantin Mille) Rumeno Comitato Nazionale istituito a Parigi, al fine di diffondere il diritto internazionale pubblico popolo romeno per l'unità nazionale, il comitato ufficialmente riconosciuta dai governi delle potenze alleate comeplenipotenţial corpo della nazione romena. Negli anni 1928 - 1936, Titulescu è stato più volte Ministro degli Affari Esteri. Dal 1921 ha prestato servizio come rappresentante permanente della Romania presso la Società delle Nazioni a Ginevra, è stato eletto per due volte (1930 e 1931) il Presidente di tale organizzazione. In questa veste ha lottato per mantenere le frontiere setI trattati di pace, di rapporti di buon vicinato tra Stati grandi e piccoli per la sovranità e l'uguaglianza di tutti gli Stati nelle relazioni internazionali, della sicurezza collettiva e prevenire il bullismo. I contemporanei hanno criticato il ravvicinamento inappropriato ministro degli Esteri sovietico Litvinov Maxim, troppo grande e la fiducia mostrata lideriloPartito Bolscevico. Sympathy europeo lasciata aperta per l'azione, soprattutto nel guerra civile spagnola, è stato visto anche dalla classe politica rumena tempo cattivo. Titulescu basato tutta la sua opera su grandi temi, fondamentali, la politica estera rumena. Dopo l'istituzione del nazismo in Germania, rendendosi conto del pericolo che rappresentavaUnirsi a lui per la Romania (e di altri paesi europei), Titulescu da un'intensa attività nel rafforzamento della cooperazione internazionale nell'interesse della pace europea e di sicurezza sulla linea, il Titulescu firmata a Londra nel 1933, per conto del governo della Romania Convenzione che definisce l'aggressore e compiuto sforzi notevoli per terminare il 1933 LittleDisposizioni per il completamento nel 1934 dell'Intesa balcanica, patti territoriali, che ha visto uno scudo contro l'aggressione. Nel 1936, Re Carlo II viene rimosso da tutte le funzioni ufficiali e lo costringe a lasciare il paese. Fondata prima in Svizzera, poi in Francia, Titulescu propagate anche in esilio attraverso conferenze e articoli di giornales idea di preservare la pace, anticipando il pericolo di una nuova guerra. Titulescu muore a Cannes (o Souvrettes, Svizzera, da Peter Pandrea), dopo lunghe sofferenze, il 17 marzo 1941.
Franceza
Titulescu (né le 4 Mars 1882, Craiova - 17 Mars 1941, Cannes) était un diplomate et homme politique roumain, plusieurs fois ministre des Affaires étrangères, a été président de la Société des Nations. Né à Craiova un avocat , et a passé son enfance à la succession de son père en Tituleşti rivière. Après l'école secondaire I Carol Craiova en 1900 avec remise de prix, L'homme a étudié le droit à Paris obtient son doctorat avec une thèse Essai sur Une théorie des «droits éventuels. En 1905, il retourne en Roumanie en tant que professeur de droit à l'Université de Iasi, et en 1907 il s'installe à Bucarest. Suite aux élections de 1912, il devient un parlementaire avec le Parti démocrate conservateur dirigé par Take Ionescu, et cinq ans plus tard, il rejoint le gouvernementIon Bratianu du ministre des Finances. En été 1918, conjointement avec d'autres dirigeants roumains (Take Ionescu, Octavian Goga, Traian Vuia, Constantin Mille) Comité National Roumain installé à Paris, afin de diffuser le droit international public peuple roumain à l'unité nationale, le comité a officiellement reconnu par les puissances alliées que les gouvernementsplenipotenţial corps de la nation roumaine. Dans les années 1928 - 1936, Titulescu a été plusieurs fois ministre des Affaires étrangères. Depuis 1921, il a servi comme Représentant permanent de la Roumanie à la Société des Nations à Genève, a été élu deux fois (1930 et 1931) Président de l'organisation. À ce titre, il a lutté pour préserver les frontières fixéestraités de paix I, pour les relations de bon voisinage entre grands et petits Etats à la souveraineté et l'égalité de tous les Etats dans les relations internationales pour la sécurité collective et la prévention de l'intimidation. Les contemporains ont critiqué le rapprochement inapproprié soviétique ministre des Affaires étrangères Maxime Litvinov, et une trop grande confiance montré lideriloParti bolchevik. Sympathy européenne reste ouverte à l'action, en particulier dans la guerre civile espagnole, a également été observée par les politiques de classe roumaine mauvais temps. Titulescu basé toute son œuvre sur les grandes questions, fondamentales de la politique étrangère de la Roumanie. Après la mise en place du nazisme en Allemagne, se rendant compte du danger qu'il représentaitJoignez-vous à lui pour la Roumanie (et d'autres pays européens), Titulescu par une activité intense dans le renforcement de la coopération internationale dans l'intérêt de la paix et la sécurité européennes sur la ligne, le Titulescu signé à Londres en 1933, au nom du Gouvernement de la Roumanie Convention définissant l'agresseur et fait des efforts remarquables pour mettre fin à la Little 1933Comprendre et mettre fin à l'Entente balkanique en 1934, les pactes régionaux, voir un bouclier contre l'agression. En 1936, le roi Charles II est supprimé de toutes les fonctions officielles et l'oblige à quitter le pays. Créé d'abord en Suisse puis en France, Titulescu propagée jusque dans l'exil à travers des conférences et des articles de revuesL 'idée de préserver la paix, en anticipant le danger d'une nouvelle guerre. Titulescu meurt à Cannes (ou Souvrettes, en Suisse, où Peter Pandrea), une longue souffrance après, le 17 Mars 1941.
Germana
Titulescu (geboren 4. März 1882, Craiova - d. 17. März 1941, Cannes) war ein rumänischer Politiker und Diplomat, mehrfach Minister für Auswärtige Angelegenheiten, war Vorsitzender des Völkerbundes. Geboren in Craiova einen Anwalt und verbrachte seine Kindheit bei seinem Vater in Immobilien Tituleşti River. Nach der High School Carol I Craiova im Jahr 1900 mit AuszeichnungMann, studierte Rechtswissenschaften in Paris und promovierte mit einer Arbeit Essai sur une Theorie des droits éventuels. Im Jahr 1905 kehrte er Rumänien als Juraprofessor an der Universität von Iasi, und 1907 zog er nach Bukarest. Nach den Wahlen im Jahr 1912 wurde er Abgeordneter der Demokratischen Konservativen Partei unter der Leitung von Take Ionescu, und fünf Jahre später trat er in die RegierungIon's Bratianu als Finanzminister. Im Sommer 1918, zusammen mit anderen rumänischen Staats-und Regierungschefs (Take Ionescu, Octavian Goga, Traian Vuia, Constantin Mille) Rumänisch National Committee eingerichtet in Paris, um Jura zu verbreiten internationales Publikum rumänischen Volkes auf nationale Einheit, den Ausschuss offiziell anerkannt von den Regierungen der alliierten Mächteplenipotenţial Körper der rumänischen Nation. In den Jahren 1928 - 1936 war Titulescu mehrfach Minister für auswärtige Angelegenheiten. Seit 1921 war er in Genf diente als ständiger Vertreter Rumäniens bei den Völkerbund, wurde zweimal gewählt 1930 (und 1931) Präsident dieser Organisation. In dieser Funktion kämpfte er bis an die Grenzen gesetzt bewahrenIch Friedensverträge, für gute nachbarschaftliche Beziehungen zwischen großen und kleinen Staaten, die Souveränität und Gleichheit aller Staaten in den internationalen Beziehungen, die kollektive Sicherheit und die Verhinderung von Mobbing. Die Zeitgenossen haben die unangemessene Angleichung der sowjetische Außenminister Maxim Litwinow als zu großes Vertrauen kritisiert gezeigt lideriloBolschewistischen Partei. Sympathy Europäischen offen für Maßnahmen, insbesondere in den Spanischen Bürgerkrieg, war auch Wetter gesehen von der rumänischen politischen Klasse schlecht. Titulescu Fragen basiert seine gesamte Arbeit an wichtigen, Grundlagen der rumänischen Außenpolitik. Nach der Gründung des Nationalsozialismus in Deutschland, die Verwirklichung der Gefahr, die sie vertretenBegleiten Sie ihn für Rumänien (und anderen europäischen Ländern), gefolgt von intensiver Aktivität Titulescu zur Stärkung der internationalen Zusammenarbeit im Interesse des europäischen Friedens und der Sicherheit auf der Strecke, unterzeichneten die Titulescu in London im Jahre 1933, im Namen der Regierung von Rumänien Übereinkommen Definition des Angreifers und bemerkenswerte Anstrengungen zur 1933 Little EndeArrangements für die Fertigstellung der Balkan-Entente im Jahre 1934, regionalen Pakte sehen ein Schild gegen Aggression. In 1936, König Charles II ist Funktionen entfernt von allen offiziellen und zwingt ihn, das Land zu verlassen. zunächst festgestellt, in der Schweiz, dann in Frankreich, propagiert Titulescu selbst in der Verbannung durch Konferenzen und Zeitschriftenartikels Idee der Erhaltung des Friedens, dass die Gefahr eines neuen Krieges. Titulescu stirbt in Cannes (oder Souvrettes, der Schweiz, wo Peter Pandrea), nach langem Leiden am 17. März 1941.
Rusa
Титулеску (родился 4 марта 1882, Крайова - Д. 17 марта 1941, Канны) был румынский дипломат и политик, министр несколько раз иностранных дел, был президентом Лиги Наций. Родился в Крайове адвоката , и провел свое детство в имении отца в Tituleşti реки. После окончания школы Кароль I Крайова в 1900 году премиейчеловек, изучал юриспруденцию в Париже, получив докторскую диссертацию с Essai Сюр ипе по правам Theorie éventuels. вернулся в Румынию в 1905 г. профессором права в университете в Яссах, а в 1907 он переехал в Бухарест. После выборов в 1912 году, он стал парламентарием с Демократической партии консерваторов во главе с Возьмите Ионеску, и пять лет спустя он вступил в правительствов Брэтиану Ион как министр финансов. Летом 1918 года вместе с другими лидерами Румынский (Take Ионеску, Октавиан Гога, довательской деятельности, Константин Mille) Румынский национальный комитет, созданный в Париже, с целью содействия международному публичному праву Румынский народ к национальному единству, комитет официально признано правительствами союзных держав, какplenipotenţial тела румынской нации. В период 1928 - 1936, Титулеску несколько раз был министром иностранных дел. С 1921 года он занимал пост постоянного представителя Румынии в Лиге Наций в Женеве, был избран в два раза (1930 и 1931) президент этой организации. В этом качестве он воевал держать границы множестваЯ мирных договоров, для добрососедских отношений между большими и малыми государствами суверенитета и равенства всех государств в международных отношениях, коллективной безопасности и предотвращения издевательств. Рядом с современники обвиняли его непригодным для советского министра иностранных дел Максим Литвинов, как слишком большое доверие lideriloБольшевистской партии. Симпатии европейской остается открытым для принятия мер, особенно в испанской гражданской войны, был также румынский политический класс видел хуже погода. Титулеску основана вся его работа по основным вопросам, основы, румынской внешней политики. После установления фашизма в Германии, осознавая опасность он представляетПрисоединитесь к нему для Румынии (и в других европейских странах), Титулеску интенсивной деятельности по укреплению международного сотрудничества в интересах европейского мира и безопасности на линии, Титулеску подписали в Лондоне в 1933 году, от имени правительства Румынии, Конвенции определения агрессора и сделал значительные усилия, чтобы положить конец 1933 ЛитлОрганизационные мероприятия для завершения Балканской Антанты в 1934 году, региональные пакты увидеть щит против агрессии. В 1936 году король Карл II удаляется из всех официальных функций и заставляет его покинуть страну. Установить, чтобы начать в Швейцарии, затем во Франции, Титулеску распространяется даже в ссылке в рамках конференций и журнальных статейс идеями сохранения мира, предвидя опасность новой войны. Титулеску умирает в Каннах (или Souvrettes, Швейцария, где Петр Pandrea), после долгих страданий, на 17 марта 1941.
Portugheza
Titulescu (nascido em 04 março de 1882, Craiova - d. 17 março de 1941, Cannes) foi um diplomata e político romeno, várias vezes ministro dos Negócios Estrangeiros, foi presidente da Liga das Nações. Nascido em Craiova como advogado , passou a infância na propriedade de seu pai em Tituleşti River. Após a High School Carol I Craiova, em 1900, com prêmio, Estudou Direito em Paris homem ganhar o seu doutoramento com uma tese Essai sur une Theorie des droits éventuels. Em 1905 ele retornou à Roménia, um professor de direito na Universidade de Iasi, e em 1907 mudou-se para Bucareste. Após as eleições em 1912, tornou-se um parlamentar com o Democrata Partido Conservador liderado por Take Ionescu, e cinco anos mais tarde, ele se juntou ao governoIon de Bratianu como Ministro das Finanças. No verão de 1918, juntamente com outros líderes romenos (Take Ionescu, Octavian Goga, Traian Vuia, Constantin Mille) Romeno Comissão Nacional criada em Paris, a fim de divulgar o direito internacional público povo romeno à unidade nacional, a comissão oficialmente reconhecida pelos governos como potências aliadasplenipotenţial corpo da nação romena. nos anos de 1928 - 1936, Titulescu foi várias vezes ministro dos Negócios Estrangeiros. Desde 1921, ele atuou como representante permanente da Roménia para a Liga das Nações, em Genebra, foi eleito duas vezes (1930 e 1931), presidente daquela organização. Nesta função, ele lutou para preservar a definir fronteirasI tratados de paz, para relações de boa vizinhança entre os Estados grandes e pequenos para a soberania ea igualdade de todos os Estados nas relações internacionais, a segurança coletiva e evitar o assédio moral. Contemporâneos têm criticado a aproximação inadequada do Ministro dos Negócios Estrangeiros soviético Maxim Litvinov e confiança muito grande mostra lideriloPartido Bolchevique. Sympathy Europeia deixou em aberto para a ação, especialmente na Guerra Civil Espanhola, também foi visto político romeno classe ruins do tempo. Titulescu baseou o seu trabalho sobre as questões fundamentais em toda a política externa principal da Roménia. Após a implantação do nazismo na Alemanha, percebendo o perigo que representavaJunte-se a ele para a Roménia (e outros países europeus), Titulescu por uma intensa actividade no reforço da cooperação internacional, no interesse da paz e segurança europeias na linha, o Titulescu assinado em Londres em 1933, em nome do Governo da Roménia Convenção relativa ao agressor e feito esforços notáveis para acabar com a Little 1933Modalidades de realização do Balkan Entente em 1934, os pactos regionais ver um escudo contra o assédio moral. Em 1936, o rei Charles II é removido de todas as funções oficiais e obriga-o a deixar o país. Fundada em primeiro lugar na Suíça, depois na França, Titulescu propagadas mesmo no exílio, através de conferências e artigos de revistasidéia é de preservar a paz, antecipando-se o perigo de uma nova guerra. Titulescu morre em Cannes (ou Souvrettes, Suíça, onde Peter Pandrea), muito sofrimento depois, em 17 de março de 1941.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie