Mihai Viteazul (n. 1558, Târgul de Floci sau Drăgoeşti[necesită citare] - d. 9 august 1601, Turda) a fost ban de Mehedinţi, stolnic domnesc şi ban al Craiovei, apoi domnitor al Ţării Româneşti şi, pentru o scurtă perioadă în 1600, conducător de facto al tuturor celor trei ţări care formează România de astăzi: Ţara Românească, Transilvania şi Moldova. În anul 1601, în timpul unei şederi la Praga, a fost portretizat de pictorul Egidius Sadeler, care a menţionat pe marginea portretului aetatis XLIII, adică "în al 43-lea an al vieţii", ceea ce indică drept an al naşterii lui Mihai anul 1558. Domnul Pătraşcu cel Bun, considerat multă vreme ca fiind tatăl nelegitim al lui Mihai, a murit în 1557. Împrejurarea ca Pătraşcu să fi avut relaţii extraconjugale în anul morţii sale apare ca foarte improbabilă, având în vedere faptul că a murit în urma unei lungi boli, pentru tratarea căreia a cerut medici de la Sibiu. Ipoteza ca Mihai să fi fost fiul postum al lui Pătraşcu a fost exclusă şi de Petre Panaitescu, cu argumente onomastice, genealogice, precum şi pe baza cronicilor de epocă. Mama lui Mihai a fost Teodora Cantacuzino, de neam grecesc. Cronica lui Radu Popescu, foarte bine informată asupra carierei lui Mihai, menţionează că "mumă-sa au fost de la Oraş dela Floci [sic], care fiind văduvă şi frumoasă şi nemerind un gelep [comerciant], om mare şi bogat den [sic] Poarta Împărătească şi care în casa ei zăbovindu-se câtăva vreme...". Alte documente, aflate în custodia Academiei Române, precum şi specificaţiile din Condica episcopiei Râmnicului, atesta că Mihai Viteazul s-ar fi născut la Drăgoeşti, localitate aflată pe partea stângă a Oltului, judeţul Vâlcea. Aceleaşi surse mai specifică faptul că la Proieni, pe Valea Oltului, într-o veche biserică ortodoxă, s-ar fi cununat cu Doamna Stanca.[necesită citare] Mama sa, Teodora Cantacuzino, a fost soră cu Iane Cantacuzino, înalt dregător la Constantinopol şi apoi ban al Craiovei, din familia Cantacuzino. Armeanul Petre Grigorovici din Lemberg, unul din diplomaţii lui Mihai, a întocmit, probabil pentru informarea cercurilor austriece, o cronică a vieţii domnitorului, document care s-a pierdut în forma originală, dar care s-a păstrat în compilaţia lui Stephanus Zamosius. La sfârşitul anului 1588 devine stolnic al curţii lui Mihnea Turcitul, iar în 1593 ban al Craiovei în timpul domniei lui Alexandru cel Rău. În septembrie 1593, cu ajutorul patriarhului Constantinopolului, dar şi al otomanilor, a devenit voievod al Ţării Româneşti, efectiv de pe 11 octombrie. Aderă la "Liga Sfântă" creştină, constituită din iniţiativa Papei Clement al VIII-lea, din care iniţial făceau parte Statul Papal, Spania, Austria, Ferrara, Mantova şi Toscana (Anglia şi Polonia au manifestat rezerve faţă de politica de cruciadă a papalităţii). Ulterior aderă şi Transilvania, considerată factor decisiv în atragerea în alianţă a celorlalte două state româneşti, Moldova şi Ţara Românească. Aron Vodă, domnul Moldovei semnează un tratat cu împăratul habsburgic la 16 septembrie 1594, oferind astfel un motiv în plus lui Mihai Viteazul să decidă, cu acordul boierilor, intrarea în alianţa antiotomană.
Categorie
  • Categorie:Oameni politici
Fotografii

Mihai Viteazul

Mihai Viteazul
Engleza
Michael the Brave (b. 1558, Fair flock or Drăgoeşti [citation needed] - 9 August 1601, Turda) was Mehedinti dime, and penny royal Steward of Craiova, then ruler of the Romanian Land and for a short period 1600, de facto ruler of all three countries that make up today's Romania: Romanian Country, Transylvania and Moldova. In 1601, in tpulse a stay in Prague, was portrayed by the painter Sadeler Egidius, who said on the portrait aetatis XLII, "in the 43rd year of life," which indicates as the year of birth year 1558 Michael [1]. Patrascu the Good Lord, long regarded as illegitimate father of Michael, died in 1557. The fact that relations have had extracon Patrascujugale in his death seems highly unlikely, given that he died after a long illness, which asked doctors to treat in Sibiu. [2] The hypothesis that has been Michael's posthumous son was excluded Patrascu and Peter Panaitescu arguments birthdays, books, and based on chronicles of the time. [3] Michael's mother was Theodora Cantacuzinone, the Greek nation. Chronicle Radu Popescu, very well informed on Michael's career, that "his mother, were in town from the flock [sic], which was unmerited beautiful widow and a gelep [trader], great and rich man den [sic ] royal gate and into her house some time to dilate, April ...".[] Other documents in the custody of the Romanian Academy, precum and specifications of the ledger Râmnic bishopric, testify that Michael the Brave would be born Drăgoeşti, town located on the left side of the Olt, Valcea county. The same sources also specify that the Proieni, on the Olt Valley in an old Orthodox church would be married by Ms. Rock. [Citation needed] Her mother, Theodora Cantacuzino sister Iane Quantitytacuzino, high mandarin in Constantinople and then ban of Craiova, the Cantacuzino family. Grigorovici of Armenian Peter Lemberg, one of Michael's diplomacy has drawn perhaps to inform the Austrian circles, a chronicle of the life ruler, the document was lost in its original form but was retained in the compilation of Stephanus Zamosius. At the end1588 is the court of Mihnea Turcitul Steward and ban of Craiova in 1593 during the reign of Alexander the evil. In September 1593, with the patriarch of Constantinople, but the Ottomans, became ruler of the Romanian Country, effective Oct. 11. Join the "Holy League" Christian, established on the initiative of Pope Clement VIII, which initially doCeausescu part of the Papal State, Spain, Austria, Ferrara, Mantova and Tuscany (England and Poland have expressed reservations about the papal crusade policy). Later join and Transylvania, considered the decisive factor in attracting the other two states in alliance Romanian, Moldovan and Romanian Country. Aron Prince of Moldavia signed a treaty with the Habsburg Emperor16 September 1594, thus providing a further reason Michael the Brave to decide, in agreement with the boyars, Ottoman entry into the alliance.
Spaniola
Miguel el Valiente (n. 1558, Feria del rebaño o citación Drăgoeşti [editar] - 09 de agosto 1601, Turda) fue moneda de diez centavos Mehedinti, y el gobernante real Steward centavo de Craiova, luego de la Tierra de Rumania y por un período corto 1600, el líder de facto de los tres países que forman la Rumania de hoy: País rumano, Transilvania y Moldavia. En 1601, en tel pulso de una estancia en Praga, fue retratado por el pintor Sadeler Egidio, quien dijo que en el retrato Aetatis XLII, "en el año 43 de vida", que indica como el año de nacimiento del año Mihai 1558. [1] Patrascu el Buen Dios, por mucho tiempo como el padre ilegítimo de Michael, murió en 1557. El hecho de que las relaciones han tenido extracon Patrascujugale en su muerte parece muy poco probable, dado que murió tras una larga enfermedad, que pidió a los médicos para tratar en Sibiu. [2] La hipótesis de que ha sido hijo póstumo de Michael fue excluido Patrascu y Peter argumentos Panaitescu cumpleaños, libros, y en las crónicas de la época. [3 de Michael madre] fue Teodora Cantacuzinuna, la nación griega. Crónica de Radu Popescu, muy bien informado sobre la carrera de Michael, que "su madre, estaban en la ciudad del rebaño [sic], que fue inmerecida y una hermosa viuda] [gelep comerciante, grande y rico den hombre [sic puerta real] y en su casa algún tiempo se dilatan ...".[ 4] Otros documentos en la custodia de la Academia Rumana, precum y las especificaciones del obispado Râmnic libro, dan fe de que Miguel el Valiente nacería Drăgoeşti, ciudad situada en la parte izquierda de la Olt, condado Valcea. La misma fuente indica que en mayo de Proieni, en el Valle de Olt, en una antigua iglesia ortodoxa sería casado con la señora Roca. [Cita requerida] Su madre, Teodora Cantacuzino hermana Iane Cantidadtacuzino, mandarina alta en Constantinopla y luego la prohibición de Craiova, la familia Cantacuzino. Grigorovici de Armenia Lemberg Pedro, uno de la diplomacia Michael ha elaborado tal vez para informar a los círculos de Austria, una crónica de la regente de la vida, el documento se perdió en su forma original pero se mantuvo en la compilación de Stephanus Zamosius. Al final1588 es el tribunal de Mihnea Turcitul Steward y la prohibición de Craiova en 1593 durante el reinado de Alejandro el mal. En septiembre de 1593, con el patriarca de Constantinopla, sino también el príncipe otomano se convirtió en el país de Rumania, a partir del 11 de octubre. Unirse a Santo 'de la liga cristiana consiste en la Iniciativa del Papa Clemente VIII de la t originalCeausescu parte de los Estados Pontificios, España, Austria, Ferrara, Mantua y Toscana (Inglaterra y Polonia han expresado sus reservas acerca de la directiva cruzada papal). Más tarde unirse y Transilvania, considerado el factor decisivo en la atracción de los otros dos estados en alianza rumanos, moldavos y rumanos País. Aron príncipe de Moldavia firmaron un tratado con el emperador Habsburgo16 de septiembre 1594, proporcionando así una razón más para Miguel el Valiente de decidir, de acuerdo con los boyardos, la entrada en la alianza otomana.
Italiana
Michele il Bravo (n. 1558, Fiera gregge o Drăgoeşti [modifica] - 9 agosto 1601, Turda) è stato dime Mehedinti e righello Penny Royal Sovrintendente di Craiova, poi di Terra rumeno e per un breve periodo 1600, governatore de facto di tutti e tre i paesi che costituiscono oggi la Romania: Romanian Country, Transilvania e Moldavia. Nel 1601, in timpulso di un soggiorno a Praga, è stato interpretato dal pittore Egidio Sadeler, che ha detto sul ritratto Aetatis XLII ", l'anno 43o di vita", che indica come l'anno di nascita 1558 Michael [1]. Patrascu il Buon Dio, a lungo considerato come il padre illegittimo di Michael, è morto nel 1557. Il fatto che le relazioni hanno avuto extracon Patrascujugale nella sua morte sembra altamente improbabile, dato che è morto dopo una lunga malattia, che ha chiesto ai medici di curare a Sibiu. [2] L'ipotesi che sia stato figlio postumo di Michael è stato escluso Patrascu e Peter argomenti Panaitescu compleanni, libri, e sulla base di cronache del tempo. [3 di Michael madre] era Teodora Cantacuzinuna, la nazione greca. Cronaca Radu Popescu, molto ben informato sulla carriera di Michael, che "sua madre, erano in città dal gregge [sic], che è stata immeritata e una bella vedova] [gelep commerciante, grande e ricca den uomo [sic Royal gate] e nella sua casa da qualche tempo si dilatano ...".[ 4] Altri documenti sotto la custodia dell 'Accademia rumena, prEcum e le specifiche del vescovado libro mastro Râmnic, attesta che Michele il Bravo sarebbe nato Drăgoeşti, città situata sul lato sinistro della Olt, nella contea di Valcea. Le stesse fonti precisano inoltre che la Proieni, sulla valle Olt, in una antica chiesa ortodossa sarebbe sposato con la signora Rocca. [Senza fonte] Sua madre, la sorella Teodora Cantacuzino Iane Quantitàtacuzino, mandarino alto a Costantinopoli e poi il divieto di Craiova, l'Cantacuzino famiglia. Grigorovici di armeno Pietro Lemberg, una delle's diplomazia Michael ha attirato, forse per informare i cerchi austriaca, una cronaca del sovrano vita, il documento è stato perso nella sua forma originale ma è stato mantenuto nella compilazione Stefano Zamosius. Al termine1588 è la Corte di Mihnea Turcitul Steward e il divieto di Craiova nel 1593 durante il regno di Alessandro il male. Nel settembre del 1593, con il patriarca di Costantinopoli, ma gli ottomani, divenne sovrano del Paese rumeno, efficace 11 ottobre. Partecipa alla "Lega Santa" Christian, istituito su iniziativa di papa Clemente VIII, che inizialmente nonCeausescu parte dello Stato Pontificio, Spagna, Austria, Ferrara, Mantova e la Toscana (Inghilterra e la Polonia hanno espresso riserve in merito alla politica crociata papale). Successivamente unire e la Transilvania, considerato il fattore decisivo per attirare l'alleanza degli altri due Stati rumeno, Moldavia e Romania Paese. Aron principe di Moldavia hanno firmato un trattato con l'imperatore asburgico16 Settembre 1594, fornendo quindi un ulteriore motivo Michele il Bravo di decidere, in accordo con i boiardi, l'ingresso nell'Alleanza ottomano.
Franceza
Brave Michael (né en 1558, Fair troupeau ou [Drăgoeşti besoin de citation] - décédé le 9 août 1601, Turda) a été interdite par la Royal Mehedinti Steward et l'interdiction de Craiova, puis maître de la terre roumaine et pour une courte période 1600, de facto chef de chacun des trois pays qui forment la Roumanie d'aujourd'hui: Pays roumain, la Transylvanie et la Moldavie. En 1601, en tle pouls d'un séjour à Prague, a été interprété par le peintre Sadeler Egidius, qui a dit sur le portrait Aetatis XLII, «dans la 43e année de vie», ce qui indique que l'année de naissance an 1558 Michael [1]. M. Patrascu cel Bun, longtemps considéré comme le père illégitime de Michel, décédé en 1557. Le fait que les relations ont extracon Patrascujugale dans sa mort semble très peu probable, étant donné qu'il est mort après une longue maladie, qui a demandé aux médecins de traiter de Sibiu. [2] L'hypothèse qui a été fils posthume de Michael a été exclu Patrascu et Peter arguments Panaitescu anniversaires, des livres, et basé sur des chroniques de l'époque. [3 Michael mère] était Théodora Cantacuzinun, la nation grecque. Chronique Radu Popescu, très bien informé sur la carrière de Michael, que «sa mère, ont été dans la ville du troupeau [sic], qui a été immérité belle veuve et un marchand [gelep] Big den riche [sic ] porte royale et dans sa maison un certain temps se dilater ...".[ 4] D'autres documents sous la garde de l'Académie roumaine, prEcum et les spécifications de l'évêché livre Râmnic, atteste que Michel le Brave serait né Drăgoeşti, ville située sur le côté gauche de l'Olt, le comté de Valcea. Les mêmes sources précisent également que la Proieni, sur la Vallée de l'Olt dans une église orthodoxe vieille seraient mariés par Mme Rock. [Modifier] Sa mère, Théodora Cantacuzène soeur Iane Quantitétacuzino, haut mandarin à Constantinople, puis interdiction de Craiova, la famille Cantacuzino. Grigorovici de l'arménien Peter Lemberg, l'un des la diplomatie Michael a attiré peut-être d'informer les milieux autrichienne, une chronique de la règle de vie, le document a été perdu dans sa forme originale mais a été retenu dans la compilation de Stephanus Zamosius. A la fin1588 est la cour de Mihnea Turcitul Steward et l'interdiction de Craiova en 1593 pendant le règne d'Alexandre le mal. En Septembre 1593, avec le patriarche de Constantinople, mais les Ottomans, devenu maître du pays roumain, à compter du 11 octobre. Joignez-vous à la «Sainte Ligue» chrétienne, créé à l'initiative du pape Clément VIII, qui, initialement, neCeausescu partie de l'État pontifical, Espagne, Autriche, Ferrare, Mantoue et la Toscane (Angleterre et la Pologne ont exprimé des réserves sur la politique de croisade du pape). Rejoindra plus tard et la Transylvanie, considéré comme le facteur décisif pour attirer les deux autres États de l'Alliance roumain, moldave et roumain pays. Aron prince de Moldavie ont signé un traité avec l'empereur Habsbourg16 Septembre 1594, fournissant ainsi une raison supplémentaire de Michel le Brave de décider, en accord avec les boyards, l'entrée dans l'alliance ottomane.
Germana
Michael der Tapfere (b. 1558, Messe Herde oder Drăgoeşti [Bearbeiten] - 9 August 1601, Turda) war Mehedinti dime und Penny Royal Steward of Craiova, dann Herrscher der rumänischen Land und für einen kurzen Zeitraum 1600, de facto Herrscher von allen drei Ländern, aus denen sich das heutige Rumänien: Rumänische Land, Siebenbürgen und Moldau. In 1601, in tPuls eines Aufenthalts in Prag, von dem Maler Sadeler Egidius, der auf dem Porträt, sagte Aetatis XLII dargestellt wurde, "in der 43. Jahr des Lebens", aus dem hervorgeht, wie das Jahr der Geburt Jahr 1558 Michael [1]. Patrascu der Herrgott, solange der Vater des unehelichen Michael angesehen, verstorben im Jahre 1557. Die Tatsache, dass die Beziehungen haben extracon hatte Patrascujugale in seinem Tod erscheint höchst unwahrscheinlich, da er nach langer Krankheit gestorben, die Ärzte gebeten, in Sibiu zu behandeln. [2] Die Hypothese, dass Michael's nachgeborene Sohn wurde ausgeschlossen wurde Patrascu und Peter Panaitescu Argumente Geburtstage, Bücher und Chroniken basierend auf der Zeit. [3] Michael's Mutter war Theodora CantacuzinEiner, der griechischen Nation. Chronik Radu Popescu, sehr gut auf Michaels Karriere informiert wurde, dass "-Mutter aus der Stadt aus der Herde [sic], die schöne Witwe und ein gelep [Händler], die großen und reichen Mann den [sic unverdiente wurde ] Königstor und in ihr Haus einige Zeit erweitern ...".[ 4] Sonstige Dokumente im Gewahrsam der Rumänischen Akademie, PRecUM und Spezifikationen der Ledger Râmnic Bistums, bescheinigen, dass Michael der Tapfere Drăgoeşti, Stadt auf der linken Seite des Olt, Valcea County geboren werden würde. Die gleiche Quelle zeigt, dass die Proieni Mai, auf dem Olt-Tal, in einem alten Rock-orthodoxe Kirche würde Frau verheiratet sein. [Bearbeiten] Ihre Mutter, Schwester Theodora Cantacuzino Iane Mengetacuzino, hohe Mandarine in Konstantinopel und dann Craiova Verbot, die Familie Cantacuzino. Grigorovici der armenischen Peter Lemberg, einer von Michaels Diplomatie hat Lineal gezogen vielleicht das Leben zu informieren österreichischen Kreisen, eine Chronik der, wurde das Schriftstück Form verloren in ihrer ursprünglichen wurde aber beibehalten Zamosius bei der Erstellung von Stephanus. Am Ende1588 den Hof von Mihnea Turcitul Steward und dem Verbot von Craiova im Jahre 1593 während der Regierungszeit von Alexander dem Bösen. Im September 1593, mit dem Patriarchen von Konstantinopel, aber die Osmanen, wurde Herrscher der rumänischen Country, 11. Oktober wirksam. Join der "Heiligen Liga" Christian, tun Sie wurde auf Initiative von Papst Clemens VIII, der zunächstCeausescu Teil des Kirchenstaates, Spanien, Österreich, Ferrara, Mantua und der Toskana (England und Polen haben Vorbehalte gegen die päpstliche Politik Kreuzzug) ausgedrückt. Später beitreten und Siebenbürgen, als der entscheidende Faktor bei der Gewinnung der beiden anderen verbündeten Staaten Rumänien, Moldawien und Rumänien Land. Aron Fürst der Moldau unterzeichnete einen Vertrag mit dem Habsburger Kaiser16 September 1594, somit ein weiterer Grund, Michael der Tapfere, zu entscheiden, in Absprache mit den Bojaren, osmanische Eintritt in die Allianz.
Rusa
Михай Храбрый (р. 1558, ярмарка стадо или Drăgoeşti [править] - 9 августа 1601, Турда) был Mehedinti центов и Пенни Ройал распорядитель Крайова, а затем правителем румынской земле и в течение короткого периода 1600, де-факто правителем всех трех стран, которые составляют в Румынии сегодня: Румынская, Трансильвании и Молдавии. В 1601 г. в тимпульса пребывания в Праге, был изображен художником Саделер Эгидия, который сказал на портрете aetatis XLII, "в 43-м году жизни", в котором указывается, как год рождения 1558 год Michael [1]. Патраску Господи, долгое время рассматриваемых как незаконный отец Михаил, умер в 1557 году. Тот факт, что отношения были extracon Патраскускуловая точка в его смерти, представляется весьма маловероятным, учитывая, что он умер после продолжительной болезни, которые просили врачей для лечения в Сибиу [2]. гипотезу, которая была посмертная сын Михаил был исключен Патраску и Питер Панаитеску аргументы рождения, книги, и на основании хроник того времени. [3 Майкла мать] была Теодора Cantacuzin1, греческой нации. Хроника Раду Попеску, очень хорошо осведомлены о карьере Майкла, что "его мать были в городе, из мелкого скота [так в оригинале], который был незаслуженно красивая вдова и gelep] [трейдера, великий и богатый человек ден [так в оригинале ] Королевские ворота и в ее доме какое-то время расширяют ...".[ 4] Другие документы в распоряжение Академии наук Румынии, пр.Экум и спецификации епископским Râmnic книги, свидетельствуют о том, что Михай Храбрый родится в Drăgoeşti, город, расположенный на левой стороне Олт, Вылча. Тот же источник указывает, что Proieni мая, Олт долине, в древней православной церкви будет женат на г-жа Rock. [Править] Ее мать, сестра Теодора Кантакузино Количество Ianetacuzino, высокая мандаринов в Константинополе, а затем запрет Крайова, семья Кантакузино. Grigorovici армянских Петра Lemberg, один из дипломатии Майкл обратил возможно, информировать австрийских кругах, хроника жизни правителя, был утрачен в своем первоначальном виде но сохранить при составлении Стефануса Zamosius. В конце1588 является судом Михня Turcitul Стюард и запрет Крайова в 1593 году во время царствования Александра зла. В сентябре 1593, с патриархом Константинополя, но турки, стал правителем страны румынского, силу 11 октября. Присоединяйтесь к "Священной лиги" христианин, созданное по инициативе папы Климента VIII, который первоначально делатьЧаушеску частью папского государства, Испании, Австрии, Феррара, Мантуя и Тосканы (Англия и Польша выразили сомнения по поводу политики папской крестовый поход). Позже присоединиться и Трансильвании, считается решающим фактором в привлечении союз других двух румынских государств, Молдовы и румынские страны. Арон князь Молдавии подписал договор с императором Габсбургов16 сентября 1594, обеспечивая тем самым еще одной причиной, Михая Храброго, чтобы решить, в согласии с боярами, Османская вступления в альянс.
Portugheza
Michael the Brave (b. 1558, Feira de bando ou Drăgoeşti [editar] - 09 de agosto de 1601, Turda) foi Mehedinti moeda e moeda de um centavo de real Steward Craiova, então governante da Terra e da Roménia por um período curto 1600, o governante de fato de todos os três países que compõem a Roménia de hoje: Romeno País, a Transilvânia ea Moldávia. Em 1601, em tpulso de uma estadia em Praga, foi retratado pelo pintor Sadeler Egidius, que disse sobre o retrato Aetatis XLII, "no 43 º ano de vida", que indica que o ano de nascimento ano 1558 Michael [1]. Patrascu do Senhor Bom, durante muito tempo considerado o pai ilegítimo de Michael, morreu em 1557. O facto de ter tido relações extracon Patrascujugale em sua morte, parece altamente improvável, dado que ele morreu após uma longa enfermidade, que perguntou aos médicos para tratar de Sibiu. [2] A hipótese de que tenha sido filho póstumo de Michael foi excluído Patrascu e Panaitescu argumentos Peter aniversários, livros, e com base nas crônicas da época. [3 Michael mãe] foi Theodora Cantacuzinum, a nação grega. Crônica Radu Popescu, muito bem informado sobre a carreira de Michael, que "sua mãe, estavam na cidade do rebanho mesma [sic], que foi imerecida e uma bela viúva gelep] operador [, den grande homem rico e elas [sic ] portão real e em sua casa há algum tempo dilatar ...".[ 4] Outros documentos sob a custódia da Academia Romena, precum e especificações do bispado livro Râmnic, atesta que Michael the Brave nasceria Drăgoeşti, cidade localizada no lado esquerdo da Olt, concelho Valcea. A mesma fonte indica que o Proieni de Maio, no Vale Olt, em uma antiga igreja ortodoxa seria casado com a Sra. Rock. [Carece de fontes] Sua mãe, irmã Teodora Cantacuzino Iane Quantidade, Alto mandarim tacuzino em Constantinopla e, em seguida, proibição de Craiova, da família Cantacuzino. Grigorovici da Armênia Peter Lemberg, um dos de diplomacia Michael chamou talvez para informar os círculos austríaco, uma crônica da vida do príncipe, perdeu documento em seu formato original mas foi mantida na compilação de Stephanus Zamosius. No final1588 é o tribunal de Mihnea Turcitul Steward e proibição de Craiova, em 1593, durante o reinado de Alexandre, o mal. Em setembro de 1593, com o patriarca de Constantinopla, mas os otomanos, tornou-se governador do País romeno, a partir 11 de outubro. Junte-se a "Santa Liga" cristão ", criada por iniciativa do Papa Clemente VIII, que inicialmente nãoCeausescu parte do Estado Papal, Espanha, Áustria, Ferrara, Mântua e Toscana (Inglaterra ea Polónia têm expressado reservas sobre a política cruzada papal). Mais tarde juntar-se e Transilvânia, considerado o factor decisivo na atracção de outros dois estados, em aliança romenos, moldavos e romenos país. Aron Prince of Moldavia assinou um tratado com o imperador Habsburg16 de setembro de 1594, proporcionando assim mais uma razão Michael the Brave decidir, de acordo com os boiardos, a entrada na aliança Otomano.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie