Ion Iliescu (n. 3 martie 1930, Olteniţa) este un politician român. A fost preşedinte ales al României între anii 1992-1996 şi 2000-2004 şi preşedinte al CFSN între 22 decembrie 1989 şi 1992. Între 2004 şi 2008 a fost senator din partea PSD. În prezent (2010) este presedinte de onoare al PSD. Iliescu este o figură dominantă şi controversată a politicii româneşti de după 1989. În timpul mandatelor sale a început introducerea reformelor politice, sociale şi economice precum şi aderarea la NATO şi finalizarea negocierilor de aderare la UE. A intrat în Partidul Comunist Român în 1953 şi a devenit membru al Comitetului Central al PCR în 1965, însă începând cu 1971 a fost treptat marginalizat de Nicolae Ceauşescu. A avut un rol foarte important în Revoluţia română din 1989, devenind presedintele Frontului Salvării Naţionale, ulterior al Consiliului Frontului Salvării Nationale. A fost de asemenea primul preşedinte post-comunist al României şi a servit în două mandate constituţionale, 1992-1996, şi 2000-2004, separate de mandatul lui Emil Constantinescu. În timpul celui de-al doilea mandat al său, România a aderat la NATO şi a încheiat negocierile de aderare a României la Uniunea Europeană. A reuşit de asemenea să stabilizeze politica românească. În 2005 a fost începută o anchetă pentru a stabili rolul lui Ion Iliescu în mineriadele din 1990, în care minerii din Valea Jiului, sub conducerea lui Miron Cozma au descins în Bucureşti pentru a înăbuşi manifestaţiile antiguvernamentale. Iliescu declară că scopul anchetei este "răzbunare" împotriva sa. Pe 13 octombrie 2008 Biroul de presă al Ministerului Public a emis un comunicat de presă în care se arată că preşedintele Ion Iliescu nu va fi urmărit penal în dosarul mineriadei din 1990. Procurorii au hotărât că nu sunt suficiente probe pentru ca Iliescu să fie pus sub urmărire penală. La sfârşitul anului 2006, Ion Iliescu a fost ales preşedinte de onoare al PSD. Alexandru, tatăl lui Ion Iliescu, s-a născut în Olteniţa, şi a fost un comunist ilegalist. În decembrie 1931 a plecat clandestin în URSS, unde a participat la lucrările Congresului al V-lea al Partidului Comunist Român ţinut la Gorikovo (lângă Moscova). A mai rămas în Uniunea Sovietică încă patru ani. La întoarcerea în ţară a fost condamnat la închisoare, unde a şi murit. În timpul petrecut în Uniunea Sovietică, Alexandru Iliescu a divorţat şi s-a recăsătorit cu o cameristă.
Categorie
  • Categorie:Oameni politici
Fotografii

Ion Iliescu

Ion Iliescu
Engleza
On Iliescu (born March 3, 1930, Olten) is a Romanian politician. He was elected President of Romania between 1992-1996 and 2000-2004 and President of NSFC between December 22, 1989 and 1992. Between 2004 and 2008 was a senator from the PSD. Currently (2010) is the honorary president of the PSD. Iliescu is a dominant and controversial figure in Romanian politics since 1989. QDuring my mandate began placing its political, social and economic as well as NATO and EU accession negotiations completed. He joined the Romanian Communist Party in 1953 and became a member of the RCP Central Committee in 1965, but since 1971 has been gradually sidelined by Nicolae Ceausescu. He had a very important role in Revolution Partyoman in 1989, becoming president of the National Salvation Front, later the National Salvation Front Council. It was also the first post-communist president of Romania and served two constitutional mandates, 1992-1996 and 2000-2004, separated by Constantinescu's mandate. During the second term of his, Romania joined NATO and concludednegotiations for Romania's accession to the European Union. He also managed to stabilize the Romanian politics. In 2005 an investigation was initiated to determine the role of miners Ion Iliescu in 1990, the Jiu Valley miners, led by Miron Cozma had descended on Bucharest to quell anti-government demonstrations. Iliescu declared that the purposeinvestigation is "revenge" against him. On October 13, 2008 Press Office of the Public Ministry issued a press release stating that President Ion Iliescu will not be prosecuted in case the miners in 1990. Prosecutors have decided that not enough evidence to be put Iliescu prosecuted. [1] In late 2006, Ion Iliescu was thewas honorary president of the PSD. Alexander, father of Ion Iliescu, was born in Oltenia, and was a communist activist. In December 1931 went undetected in the USSR, where he participated in the Fifth Congress of the Romanian Communist Party held in Gorikovo (near Moscow). He still remained in the Soviet Union four years. On returning to the country he was sentencedto prison, where he died. During his time in the Soviet Union, Alexander Iliescu divorced and remarried to a maid.
Spaniola
En Iliescu (nacido el 03 de marzo 1930, Olten) es un político rumano. Fue elegido Presidente de Rumania entre los años 1992-1996 y 2000-2004 y Presidente de SNCF entre 22 de diciembre 1989 y 1992. Entre 2004 y 2008 fue senador de la SDP. Actualmente (2010) es el presidente honorario de la División del Sector Privado. Iliescu es una polémica y figura dominante en la política rumana desde 1989. QDurante mi mandato se inició la colocación de su organización política, social y económica, así como la OTAN y la UE completó negociaciones de adhesión. Se unió al Partido Comunista Rumano en 1953 y se convirtió en un miembro del Comité Central del PCR en 1965, pero desde 1971 se ha ido marginado por Nicolae Ceausescu. Él tenía un papel muy importante en Partido de la RevoluciónOmán en 1989, convirtiéndose en presidente del Frente de Salvación Nacional, más tarde, el Frente de Salvación Nacional del Consejo. También fue el primer presidente post-comunista de Rumania y cumplió dos mandatos constitucionales, 1992-1996 y 2000-2004, separados por mandato de Constantinescu. Durante el segundo término de su, Rumania a la OTAN y llegó a la conclusiónnegociaciones para la adhesión de Rumanía a la Unión Europea. También logró estabilizar la política rumana. En 2005 se inició una investigación para determinar el papel de Ion Iliescu en el 1990 los mineros en el Valle del Jiu mineros, liderados por Miron Cozma había descendido sobre Bucarest para sofocar las manifestaciones anti-gobierno. Iliescu declaró que el propósitoinvestigación es "venganza" contra él. El 13 de octubre 2008 la Oficina de Prensa del Ministerio Público emitió un comunicado de prensa informando que el Presidente Ion Iliescu no será procesado en el caso de los mineros en 1990. Los fiscales han decidido que no hay pruebas suficientes para poner Iliescu procesados. [1] A fines de 2006, Ion Iliescu fue elfue presidente honorario de la División del Sector Privado. Alejandro, padre de Ion Iliescu, nació en Oltenia, y era un activista comunista. En diciembre de 1931 no fue detectado en la URSS, donde participó en el Quinto Congreso del Partido Comunista Rumano, celebrada en Gorikovo (cerca de Moscú). Él permanecía en la Unión Soviética cuatro años. A su regreso al país fue condenadoa la cárcel, donde murió. El tiempo empleado en la Unión Soviética, Alexander Iliescu divorciados vueltos a casar a una doncella.
Italiana
Il Iliescu (nato 3 marzo 1930, Olten) è un politico rumeno. E 'stato eletto Presidente della Romania tra il 1992-1996 e 2000-2004 e Presidente della NSFC tra 22 Dicembre 1989 e il 1992. Tra il 2004 e il 2008 è stato un senatore del PSD. Attualmente (2010) è il presidente onorario del PSD. Iliescu è una e controversa figura dominante della politica romena dal 1989. QDurante il mio mandato inizia mettendo la sua politica, sociale ed economica così come la NATO e negoziati di adesione all'UE completato. Si è unito al partito comunista rumeno nel 1953 e divenne un membro del Comitato Centrale RCP nel 1965, ma dal 1971 è stato gradualmente messo da parte da Nicolae Ceausescu. Ha avuto un ruolo molto importante nel Partito della RivoluzioneOman nel 1989, diventando presidente del Fronte di Salvezza Nazionale, dopo il Fronte di Salvezza Nazionale del Consiglio. E 'stato anche il primo presidente post-comunista della Romania e servito due mandati costituzionali, 1992-1996 e 2000-2004, separati da mandato di Constantinescu. Durante il secondo termine del suo, la Romania hanno aderito alla NATO e ha conclusoi negoziati per l'adesione della Romania all'Unione europea. Egli è anche riuscito a stabilizzare la politica romena. Nel 2005 è stata avviata un'inchiesta per determinare il ruolo di Ion Iliescu nel 1990 minatori della valle di Jiu minatori, guidati da Miron Cozma era sceso a Bucarest per reprimere le manifestazioni anti-governative. Iliescu ha dichiarato che l'obiettivoinchiesta è "vendetta" contro di lui. Il 13 ottobre 2008 Ufficio Stampa del Ministero Pubblico ha emesso un comunicato stampa in cui dichiarava che il presidente Ion Iliescu non verranno perseguiti nel caso in cui i minatori nel 1990. I pubblici ministeri hanno deciso che non vi siano prove sufficienti per Iliescu da mettere sotto indagine penale. [1] Alla fine del 2006, Ion Iliescu è stata lapresidente onorario del PSD. Alexander padre stati Ion Iliescu è nato a Oltenita, ed è stato un attivista comunista. Nel dicembre 1931 non è stata individuata in URSS, dove ha partecipato al Quinto Congresso del Partito Comunista Rumeno terrà a Gorikovo (vicino a Mosca). Egli rimase in Unione Sovietica quattro anni. Al ritorno in paese è stato condannatoin carcere, dove morì. Durante il suo tempo in Unione Sovietica, Alexander Iliescu divorziati risposati di una cameriera.
Franceza
Le Iliescu (né en Mars 3, 1930, Olten) est un homme politique roumain. Il a été élu Président de la Roumanie entre 1992-1996 et 2000-2004 et président de la NSFC entre Décembre 22, 1989 et 1992. Entre 2004 et 2008 a été un sénateur de la PSD. Actuellement (2010) est le président honoraire de la PSD. Iliescu est controversée et figure dominante de la politique roumaine depuis 1989. QAu cours de mon mandat a commencé à placer ses politiques, sociales et économiques ainsi que l'OTAN et les négociations d'adhésion rempli. Il a rejoint le Parti Communiste Roumain en 1953 et devient membre du Comité central du PCR en 1965, mais depuis 1971 a été progressivement marginalisée par Nicolae Ceausescu. Il avait un rôle très important dans la Revolution PartyOman en 1989, devenant président du Front de salut national, plus tard, le Front de salut national du Conseil. Il a également été le premier président post-communiste de la Roumanie et a servi deux mandats constitutionnels, 1992-1996 et 2000-2004, séparés par mandat Constantinescu. Durant le second terme de son, de la Roumanie ont rejoint l'OTAN et a conclunégociations d'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne. Il a également réussi à stabiliser la vie politique roumaine. En 2005, une enquête a été ouverte afin de déterminer le rôle de Ion Iliescu dans les années 1990 les mineurs de la vallée de Jiu mineurs, dirigée par Miron Cozma était descendu sur Bucarest pour réprimer des manifestations anti-gouvernementales. Iliescu a déclaré que le butenquête est la «vengeance» contre elle. Le 13 Octobre, 2008 Communiqué de presse Bureau du ministère public a publié un communiqué de presse indiquant que le président Ion Iliescu ne seront pas poursuivis en cas des mineurs en 1990. Les procureurs ont décidé que pas assez de preuves pour être mis Iliescu poursuivi. [1] Dans la fin de 2006, Ion Iliescu a été lehonorifique de président du PSD. Alexandru Iliescu père était né en Olténie, et le métro était un communiste. En Décembre 1931, il s'est rendu secrètement à l'Union soviétique, où il a participé au Cinquième congrès du Parti communiste roumain qui s'est tenue à Gorikovo (près de Moscou). Il restait encore en Union soviétique quatre ans. De retour au pays, il a été condamnéà la prison, où il est décédé. Pendant son séjour en Union soviétique, Alexander Iliescu divorcé et remarié à une femme de chambre.
Germana
Am Iliescu (geboren 3. März 1930, Olten) ist ein rumänischer Politiker. Er war Präsident von Rumänien zwischen 1992-1996 und 2000-2004 und Präsident gewählt NSFC zwischen 22. Dezember 1989 und 1992. Zwischen 2004 und 2008 war ein Senator aus der PSD. Derzeit (2010) ist der Ehrenpräsident des PSD. Iliescu ist eine dominante und umstrittene Figur in der rumänischen Politik seit 1989. QWährend meiner Amtszeit begann Platzierung ihrer politischen, sozialen und wirtschaftlichen sowie der NATO und der EU-Beitrittsverhandlungen abgeschlossen. Er Partei beigetreten der Rumänischen Kommunistischen im Jahr 1953 und wurde Mitglied des Zentralkomitees RCP 1965, aber seit 1971 wurde schrittweise von Nicolae Ceausescu kaltgestellt. Er hatte eine sehr wichtige Rolle in der Revolution PartyOman im Jahr 1989, als Präsident der National Salvation Front, später die Front der Nationalen Rettung des Rates. Es war auch das erste post-kommunistische Präsident von Rumänien und diente zwei verfassungsrechtlichen Mandate, 1992-1996 und 2000-2004, das Mandat von Constantinescu getrennt. Während der zweiten Amtszeit von seinem trat Rumänien der NATO und der Schluss gezogenDer Beitrittsverhandlungen Rumäniens zur Europäischen Union. Er verwaltet auch die Politik zur Stabilisierung der Rumänisch. Im Jahr 2005 wurde eine Untersuchung eingeleitet, um festzustellen, Bergleute die Rolle von Ion Iliescu in den 1990 Bergleuten im Jiu-Tal, geführt von Miron Cozma war über Bukarest nach Demonstrationen gegen die Regierung zu unterdrücken. Iliescu erklärte, dass der ZweckUntersuchung ist "Rache" gegen ihn. Am 13. Oktober 2008 Pressestelle der Staatsanwaltschaft eine Pressemitteilung herausgegeben, die besagt, dass Präsident Ion Iliescu wird nicht in der Datei Bergleute im Jahr 1990 verfolgt. Staatsanwälte entschieden, dass nicht genügend Beweise, um Iliescu gestellt werden strafrechtlich verfolgt. [1] Ende 2006 wurde Iliescu Ion derwar Ehrenpräsident der PSD. Alexander, der Vater von Ion Iliescu, wurde geboren in Oltenien und war ein kommunistischer Aktivist. Im Dezember 1931 verließ er heimlich die UdSSR, wo er in der Fünften Kongress der Rumänischen Kommunistischen Partei teilgenommen statt in Gorikovo (bei Moskau). Er blieb in der Sowjetunion vier Jahre. Nach seiner Rückkehr in das Land wurde er verurteiltdas Gefängnis, wo er starb. Während seiner Zeit in der Sowjetunion, Alexandru Iliescu geschiedenen und wiederverheirateten mit einer Magd.
Rusa
На Илиеску (родился 3 марта 1930, Olten) является румынский политик. Он был избран президентом Румынии в период между 1992-1996 и 2000-2004 и президент NSFC между 22 декабря 1989 и 1992 годах. С 2004 по 2008 был сенатором от СДП. В настоящее время (2010) является почетным председателем НС. Илиеску является доминирующим и противоречивая фигура в румынской политике с 1989 года. QПри выполнении своего мандата стали размещать свои политические, социальные и экономические, а также НАТО и ЕС, переговоры о вступлении конца. Он вступил в Румынской коммунистической партии в 1953 году и стал членом РКП ЦК в 1965 году, но с 1971 года постепенно обочине Николае Чаушеску. Он очень важную роль в революции гОмане в 1989 году, став президентом Фронта национального спасения, позже Фронта национального спасения Совета. Кроме того, первый посткоммунистический президент Румынии и служили два конституционных полномочий, 1992-1996 и 2000-2004, разделенных мандата Константинеску. В ходе второго срока его полномочий, Румыния вступила в НАТО и выводпереговоров о вступлении Румынии в ЕС. Ему также удалось стабилизировать румынскую политику. В 2005 году было начато расследование, чтобы определить роль Ион Илиеску в 1990 шахтеров Джиу Валли шахтеров во главе с Мирон Козма спустился на Бухарест для подавления антиправительственных демонстраций. Илиеску заявил, что цельРасследование "возмездия" против него. На 13 октября 2008 пресс-служба прокуратуры опубликовала пресс-релиз о том, что президент Ион Илиеску, не будут подвергаться судебному преследованию в случае шахтеров в 1990 году. Прокуроры решили, что доказательств недостаточно, чтобы быть Илиеску преследуется по закону. [1] В конце 2006 года, Ион Илиеску былбыл почетным председателем НС. Александр, отец Иона Илиеску, родился в Олтении, и коммунистических активистов. В декабре 1931 отправился незамеченным в СССР, где он принял участие в Пятом съезде Румынской коммунистической партии, состоявшегося в Gorikovo (под Москвой). Он по-прежнему оставался в Советском Союзе 4 лет. По возвращении в страну он был приговоренв тюрьму, где он умер. Во время пребывания в Советском Союзе, Александр Илиеску разведен и женился на горничной.
Portugheza
Em Iliescu (nascido em 03 março de 1930, Olten) é um político romeno. Ele foi eleito Presidente da Roménia entre 1992-1996 e 2000-2004 e presidente da NSFC entre 22 de dezembro de 1989 e 1992. Entre 2004 e 2008 foi um senador do PSD. Atualmente (2010), é presidente honorário do PSD. Iliescu é um controverso e figura dominante na política romena desde 1989. QDurante o meu mandato começou a colocar sua organização política, social e económica, bem como a OTAN e as negociações de adesão à UE concluída. Juntou-se ao Partido Comunista Romeno em 1953 e se juntou ao Comitê Central do Partido Comunista em 1965, mas desde 1971 tem sido progressivamente marginalizada por Nicolae Ceausescu. Ele teve um papel muito importante no Partido RevolucionárioOmã em 1989, tornando-se presidente da Frente de Salvação Nacional, depois da Frente de Salvação Nacional do Conselho. Foi também o primeiro presidente pós-comunista da Roménia e cumpriu dois mandatos constitucionais, 1992-1996 e 2000-2004, separados por mandato de Constantinescu. Durante o segundo mandato dele, Roménia aderiram à OTAN e concluiunegociações de adesão da Roménia à União Europeia. Ele também conseguiu estabilizar a política romena. Em 2005 foi iniciada uma investigação para determinar o papel de Ion Iliescu em 1990 os mineiros do Vale do Jiu mineiros, liderados por Miron Cozma tivessem descido em Bucareste para dominar governo anti-comícios. Iliescu declarou que o objectivo dainvestigação é "vingança" contra ele. Em 13 de outubro de 2008 Gabinete de Imprensa do Ministério Público emitiu um comunicado à imprensa afirmando que o presidente Ion Iliescu, não serão processados, no caso dos mineiros, em 1990. Os promotores decidiram que não provas suficientes para colocar Iliescu ser processado. [1] No final de 2006, Ion Iliescu foi oFoi presidente honorário do PSD. Alexandre, pai de Ion Iliescu, nasceu em Oltenia, e era um ativista comunista. Em dezembro 1931 foi detectada na URSS, onde participou no V Congresso do Partido Comunista Romeno, realizada em Gorikovo (perto de Moscou). Ele ainda ficou na União Soviética quatro anos. Ao retornar ao país, foi condenadoà prisão, onde morreu. Durante seu tempo na União Soviética, Iliescu Alexander divorciados e recasados a uma empregada doméstica.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie