Dimitrie Cantemir (n. 26 octombrie 1673 - d. 21 august 1723), domn al Moldovei (martie - aprilie 1693 şi 1710 - 1711), autor, cărturar, enciclopedist, etnograf, geograf, filozof, istoric, lingvist, muzicolog, compozitor, om politic și scriitor român. Dimitrie Cantemir s-a născut la 26 octombrie 1673, în localitatea Silişteni din comuna Fălciu, azi comuna Dimitrie Cantemir din judeţul Vaslui, în partea de sud a oraşului Huşi. A fost fiul lui Constantin şi al Anei. La 15 ani a fost nevoit să plece la Constantinopol (1688-1690), unde a stat 17 ani, ca zălog al tatălui său pe lângă Înalta Poartă, înlocuindu-l pe Antioh, devenit ulterior domn al Moldovei. În perioada martie - aprilie 1693 , după moartea tatălui său, a fost domn al Moldovei, dar Înalta Poarta nu l-a confirmat, astfel încât s-a întors la Constantinopol pentru a-şi continua studiile. Cu prilejul unui război turco-austriac, a efectuat o călătorie în Europa Centrală, ajungând şi în Banat, la Timişoara. A avut astfel ocazia să se convingă de unitatea lingvistică a poporului român. Antioh, fratele mai mare, şi-a însuşit întreaga moştenire, lăsându-l într-o situaţie precară. Din 1695 a fost capuchehaie la Constantinopol, al fratelui său Antioh, acesta fiind ales domn. S-a căsătorit cu fiica lui Şerban Cantacuzino, Casandra, care i-a dăruit doi copii, Maria şi Antioh (viitorul poet, scriitor şi diplomat rus Antioh Dimitrievici Cantemir (1709 - 1744).) Turcii l-au înscăunat pe Dimitrie Cantemir la Iaşi în 1710, având încredere în el, dar noul domn-cărturar a încheiat la Luţk în Rusia, în 2 aprilie-13 aprilie 1711, un tratat secret de alianţă cu Petru cel Mare, în speranţa eliberării ţării de sub dominaţia turcă. În politica externă s-a orientat spre Rusia. În subsidiar, s-a afirmat chiar faptul că ar fi încercat alipirea Moldovei la Imperiul Rus, aşa cum făcuse şi Ucraina. A fost un adept al domniei autoritare, adversar al atotputernicei mari boierimi şi a fost împotriva transformării ţăranilor liberi în şerbi. După numai un an de domnie (1710 - 1711), s-a alăturat lui Petru cel Mare în războiul ruso-turc şi a plasat Moldova sub suzeranitate rusească. După ce au fost înfrânţi de turci în Lupta de la Stănileşti - ţinutul Fălciu pe Prut, neputându-se întoarce în Moldova, a emigrat în Rusia, unde a rămas cu familia sa. A devenit consilier intim al lui Petru I şi a desfăşurat o activitate ştiinţifică rodnică. Lângă Harkov i s-a acordat un întins domeniu feudal şi a fost investit cu titlul de Principe Serenissim al Rusiei la 1 august 1711. A murit pe moşia sa Dimitrievka la Harkov în 1723 şi a fost înmormântat în Rusia. Actualmente, osemintele sale se odihnesc în Biserica Trei Ierarhi din Iaşi. A fost primul român ales membru al Academiei din Berlin în 1714. În opera lui Cantemir, influenţată de umanismul Renaşterii şi de gândirea înaintată din Rusia, s-au oglindit cele mai importante probleme ridicate de dezvoltarea social-istorică a Moldovei de la sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea.
Categorie
  • Categorie:Oameni politici
Fotografii

Dimitrie Cantemir

Dimitrie Cantemir
Engleza
Cantemir (born October 26 1673 - died 21 August 1723), Prince of Moldavia (March-April 1693 and 1710-1711), author, scholar, encyclopedic, ethnographer, geographer, philosopher, historian, linguist, musicologist, composer, Romanian politician and writer. Cantemir was born on 26 October 1673, in the area of common Silisteni Falciu today Dimitrie Cantemir County Vaslui in the south of town Husi. He was the son of Constantine and Anna. At 15 years had to go to Constantinople (1688-1690), where he spent 17 years as a pawn of his father addition Porte, replacing Antiochus, now Prince of Moldavia. During the period March-April 1693 , where his father was Prince of Moldavia, but a profound himconfirmed, so he returned to Constantinople to pursue their studies. On the occasion of a Turkish-Austrian war, made a trip to Central Europe, arriving in the Banat in Timisoara. She had the opportunity to satisfy the linguistic unity of the Romanian people. Antiochus, the elder brother, has acquired the entire inheritance, leaving him in a situation precautionsRa. In 1695 was capuchehaie Constantinople, his brother Antiochus, he was elected prince. She married Serban Cantacuzino's daughter, Cassandra, who gave him two children, Mary and Antiochus (whom he and Russian diplomat Dimitriev Antiochus Cantemir (1709 - 1744)). enthroned on Turks Cantemir Iasi in 1710, having confidence in him, but the new ruler-cărturar ended on Luţk in Russia, 2 April to 13 April 1711, a secret treaty of alliance with Peter the Great, hoping the country of issue of Turkish domination. Foreign policy was oriented towards Russia. In the alternative, even stated that he tried joining the Russian Empire Moldova, and Ukraine as he had. He was a supporter of authoritarian rule, opponentthe great mighty aristocracy and was turning the free peasants into serfs. After a year of his reign (1710 - 1711), joined Peter the Great in the Russo-Turkish and placed Moldova in Russian suzerainty. After being defeated by Turks at the battle of Stanilesti - Falciu land on the Prut, unable to return to Moldova, emigrated to the Russiantake, where he remained with his family. It has become counselor of Peter I and fruitful scientific engaged. Near Kharkov was granted a large feudal domain and was invested with the title of Prince Serenissim Russia on 1 August 1711. Dimitrievka died on his estate in Kharkov in 1723 and was buried in Russia. Currently, his bones rest inThree Hierarchs Church in Iasi. He was first elected to the Romanian Academy in Berlin in 1714. In Cantemir's work, influenced by Renaissance humanism and advanced thinking in Russia were reflected most important issues raised by social-historical development of Moldova in the late seventeenth and early eighteenth century.
Spaniola
Cantemir (nacido el 26 de octubre 1673 - † 21 de agosto 1723), Príncipe de Moldavia (de marzo a abril 1693 y 1710-1711), autor, erudito y enciclopédico, etnógrafo, geógrafo, filósofo, historiador, lingüista, musicólogo, compositor, político y escritor rumano. Cantemir nació el 26 de octubre de 1673, en el ámbito de común Falciu Silişteni hoy Dimitrie Cantemir Condado de Vaslui en el sur de la ciudad Husi. Él era el hijo de Constantino y Ana. A los 15 años tuvo que ir a Constantinopla (1688-1690), donde pasó 17 años como un peón de su padre, además de Porte, en sustitución de Antíoco, ahora el príncipe de Moldavia. Durante el periodo marzo-abril 1693 después de su padre, fue príncipe de Moldavia, una profunda peroconfirmado, así que regresó a Constantinopla para continuar sus estudios. Ocasión de una guerra entre Turquía y Austria ha presentado un viaje a Europa Central, con lo que en Banat en Timisoara. Tuvo la oportunidad de satisfacer la unidad lingüística del pueblo rumano. Antíoco, el hermano mayor, ha adquirido toda la herencia, dejándolo en una situación precaucionesRa. En 1695 fue Constantinopla capuchehaie, su hermano Antíoco, fue elegido príncipe. Se casó con la hija de Cantacuzino Serban, Cassandra, quien le dio dos hijos, María y Antíoco (a quien él y diplomático de Rusia Dimitriev Antíoco Cantemir (1709 - 1744).) turcos entronizado en Cantemir Iasi en 1710, después de haber confianza en él, pero el nuevo gobernante-cărturar terminó el Luţk en Rusia, 2 abril-13 abril 1711, un tratado secreto de alianza con Pedro el Grande, con la esperanza del país de emisión de la dominación turca. La política exterior estaba orientada hacia Rusia. Como alternativa, incluso dijo que había tratado de unirse a Moldavia el Imperio Ruso, como lo había hecho y Ucrania. Él era un partidario del gobierno autoritario, el oponentela poderosa aristocracia y se estaba convirtiendo a los campesinos libres en siervos. Después de un año de su reinado (1710 - 1711), se unió a Pedro el Grande en la guerra ruso-turca y se coloca en Moldova soberanía rusa. Después de ser derrotado por los turcos en la batalla de Stanilesti - tierra Falciu sobre el Prut, no pueden volver a Moldavia, emigró a Rusiadonde él vivía con su familia. Se ha convertido en consejero de Pedro I y mantuvo una fructífera actividad científica. Cerca de Jarkov se concedió un dominio feudal grande y fue investido con el título de Príncipe Serenissim Rusia el 1 de agosto 1711. Murió en su hacienda Dimitrievka Jarkov en 1723 y fue enterrado en Rusia. En la actualidad, sus huesos descansan enTres Jerarcas Iglesia en Iasi. Fue elegido por primera vez a la Academia Rumana en Berlín en 1714. En la obra de Cantemir, influenciado por el humanismo renacentista y pensamiento avanzado en Rusia se reflejaban las cuestiones más importantes planteadas por el desarrollo socio-histórica de Moldavia en finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII.
Italiana
Cantemir (nato il 26 ottobre 1673 - morto 21 Agosto, 1723), principe di Moldavia (marzo-aprile 1693 e 1710-1711), scrittore, studioso, enciclopedico, etnografo, geografo, filosofo, storico, linguista, musicologo, compositore, uomo politico e scrittore rumeno. Cantemir è nato il 26 ottobre 1673, nel settore della comune Silisteni Falciu oggi Dimitrie Cantemir County Vaslui a sud della città Husi. Era il figlio di Costantino e Anna. A 15 anni dovette andare a Costantinopoli (1688-1690), dove ha trascorso 17 anni come il pegno Inoltre Porte suo padre, in sostituzione di Antioco, ora principe di Moldavia. Durante il periodo marzo-aprile 1693 , dove suo padre era il principe della Moldavia, ma un profondo loconfermato, così tornò a Costantinopoli per continuare gli studi. In occasione di una guerra turco-austriaca, fece un viaggio in Europa centrale, arrivando nel Banato a Timisoara. Ha avuto l'opportunità di soddisfare l'unità linguistica del popolo rumeno. Antioco, il fratello maggiore, ha acquisito l'intero patrimonio, lasciandolo in una situazione di precauzioniIR. Nel 1695 Costantinopoli fu capuchehaie, Antioco suo fratello, fu eletto principe. Cantacuzino Ha sposato la figlia di Serban, Cassandra, che gli diede due figli, Maria e Antioco (che lo scrittore e diplomatico russo Dimitriev Antioco Cantemir (1709 - 1744).) Turchi intronizzato il Cantemir Iasi nel 1710, dopo aver fiducia in lui, ma il nuovo sovrano-cărturar si è concluso il Luţk in Russia, 2 aprile - 13 aprile 1711, un trattato segreto di alleanza con Pietro il Grande, sperando che il paese di rilascio della dominazione turca. La politica estera è stato orientato verso la Russia. In subordine, ha infatti affermato che ha cercato adesione impero russo Moldavia e Ucraina, che aveva. Era un sostenitore del regime autoritario, l'avversariol'aristocrazia ed era gran fiume e trasformando i contadini liberi in servi della gleba. Dopo un anno di regno (1710 - 1711), si è iscritto a Pietro il Grande nella guerra russo-turca e posti sotto la sovranità della Moldavia russa. Dopo essere stato sconfitto dai Turchi nella battaglia di Stanilesti - terra Falciu sul Prut, incapace di tornare alla Moldova, emigrato russoprendere, dove rimase con la famiglia. E 'diventato consigliere di Pietro I e ha tenuto una feconda attività scientifica. Vicino Kharkiv è stata concessa una vasta area ed è stato investito con il titolo feudale di principe di Russia Serenissim 1 ago 1711. Dimitrievka morì nella sua tenuta a Kharkov nel 1723 e fu sepolto in Russia. Attualmente, il suo riposo ossaTre Gerarchi della Chiesa di Iasi. Fu il primo eletto alla Accademia di Romania a Berlino nel 1714. Nel lavoro di Cantemir, influenzato dall'umanesimo rinascimentale e il pensiero avanzato in Russia si riflettevano problemi più importanti sollevati dallo sviluppo storico-sociale della Moldova alla fine del XVII e l'inizio del XVIII secolo.
Franceza
Cantemir (né le 26 Octobre 1673 - décédé le 21 août 1723), prince de Moldavie (Mars-avril 1693 et de 1710 à 1711), auteur, érudit, encyclopédique, ethnographe, géographe, philosophe, historien, linguiste, musicologue, compositeur, politique roumaine et écrivain. Cantemir est né le 26 Octobre 1673, dans le domaine de la commune Silisteni Falciu aujourd'hui Dimitrie Cantemir comté Vaslui dans le sud de la ville Husi. Il était le fils de Constantin et Anna. A 15 ans a dû aller à Constantinople (1688-1690), où il a passé 17 ans comme un pion de son père Porte outre, le remplacement Antiochus, aujourd'hui prince de Moldavie. Au cours de la période Mars-avril 1693 , où son père était le prince de Moldavie, mais une profonde luiconfirmé, il retourna à Constantinople pour poursuivre leurs études. A l'occasion d'une guerre turco-autrichienne, fait un voyage en Europe centrale, en arrivant dans le Banat de Timisoara. Elle avait la possibilité de satisfaire l'unité linguistique du peuple roumain. Antiochus, le frère aîné, a acquis tout l'héritage, le laissant dans une situation précautionsRa. En 1695 a été Constantinople capuchehaie, son frère Antiochus, il a été élu prince. Elle a épousé la fille de Serban Cantacuzino, Cassandra, qui lui donna deux enfants, Marie et Antiochus (qui lui-même et diplomate russe Dimitriev Antiochus Cantemir (1709 - 1744).) Turcs trônant sur Cantemir Iasi en 1710, ayant confiance en lui, mais le nouveau souverain-cărturar a pris fin le Luţk en Russie, 2 avril au 13 avril 1711, un traité secret d'alliance avec Pierre le Grand, en espérant que le pays de délivrance de la domination turque. La politique étrangère a été orientée vers la Russie. Dans l'alternative, a même déclaré qu'il avait tenté de rejoindre l'Empire russe en Moldavie et l'Ukraine comme il l'avait. Il était un partisan du régime autoritaire, l'adversaireles puissants grande aristocratie et tournait les paysans libres en serfs. Après une année de son règne (1710 - 1711), rejoint Pierre le Grand dans la guerre russo-turque et placés en Moldova suzeraineté russe. Après avoir été battu par les Turcs à la bataille de Stanilesti - terres Falciu sur le Prout, incapable de retourner à la Moldavie, a émigré aux russeslui où il vivait avec sa famille. Il est devenu conseiller de Pierre Ier et a tenu une activité scientifique féconde. Près de Kharkov a bénéficié d'un grand domaine féodal et a été investi du titre de prince Serenissim la Russie le 1er août 1711. Il est décédé dans sa propriété Dimitrievka Kharkov en 1723 et fut enterré en Russie. Actuellement, son repos dans les osEglise des Trois Hiérarques de Iassy. Il a été élu à l'Académie roumaine à Berlin en 1714. Dans l'œuvre de Cantemir, influencé par l'humanisme de la Renaissance et la pensée de pointe en Russie se sont traduits questions les plus importantes soulevées par le développement socio-historique de la Moldavie à la fin du XVIIe et début XVIIIe siècle.
Germana
Cantemir (geboren 26. Oktober 1673 - 21 August 1723 gestorben), Fürst der Moldau (März-April 1693 und 1710-1711), Urheber-, wissenschaftlichen, enzyklopädische, Ethnographen, Geographen, Philosophen, Historiker, Linguisten, Musikwissenschaftler, Komponist, ein rumänischer Schriftsteller und Politiker. Dimitrie Cantemir wurde 1673 geboren am 26. Oktober, in den Bereich der Gemeinsamen Silisteni Falciu heute Dimitrie Cantemir County Vaslui im Süden der Stadt Husi. Er war der Sohn von Konstantin und Anna. Mit 15 Jahren hatte nach Istanbul zu verlassen für (1688-1690), wo er 17 Jahre als der Bauer von seinem Vater in der Nähe der Porte, anstelle Antiochus, jetzt der Herrscher der Moldau. In der Zeit von März bis April 1693 , wo sein Vater war Fürst der Moldau, sondern eine tief greifende ihnbestätigt, so kehrte er nach Konstantinopel, um ihre Studien fortzusetzen. Anlässlich eines türkisch-österreichischen Krieg, eine Reise nach Mitteleuropa, Ankunft im Banat in Temeswar. Er hatte die Gelegenheit, die sprachliche Einheit des rumänischen Volkes zu befriedigen. Antiochus, der ältere Bruder, hat die gesamte Erbschaft erworben und ließ ihn in einer Situation, VorsichtsmaßnahmenRa. Im Jahre 1695 wurde Konstantinopel capuchehaie, sein Bruder Antiochus, wurde er zum Fürsten gewählt. Heiratete Serban Cantacuzino Tochter, Cassandra, die ihm zwei Kinder, Maria und Antiochus (den er und russischer Diplomat Dimitriev Antiochus Cantemir (1709 - 1744).) Türken 1710 thront auf Cantemir in Iasi, nachdem das Vertrauen in ihn, aber der neue Herrscher-cărturar endete am Luţk in Russland, 2 April - 13 April 1711, einen geheimen Bündnisvertrag mit Peter dem Großen, in der Hoffnung Land der Ausgabe der türkischen Herrschaft. Die Außenpolitik war gegenüber Russland orientiert. In der Alternative, selbst erklärt, dass er den Beitritt zur Russischen Reiches versuchte Moldawien und der Ukraine wie er. Er war ein Verfechter der autoritären Herrschaft, Gegnerdie großen mächtigen Aristokratie und drehte die freien Bauern Leibeigene. Nach einem Jahr seiner Herrschaft (1710 - 1711), trat Peter dem Großen in den russisch-türkischen Republik Moldau und stellte in der russischen Oberhoheit. Nachdem er von den Türken in der Schlacht von Stanilesti geschlagen - Falciu Land am Pruth, nicht nach Moldawien zurück, emigrierte in die russischenehmen, wo er mit seiner Familie blieb. Es ist inzwischen Berater von Peter I. und hielt eine fruchtbare wissenschaftliche Tätigkeit. Bei Charkow wurde Domain gewährt einen großen feudalen und wurde 1711 angelegt mit dem Titel eines Prinzen Serenissim Russland am 1. August. Er starb auf seinem Landgut in Charkow Dimitrievka 1723 und wurde in Russland begraben. Derzeit seine Gebeine ruhen inDrei Hierarchen Kirche in Iasi. Er wurde zum ersten Mal in Berlin gewählt, um der Rumänischen Akademie in 1714. In Cantemir Arbeit, von Renaissance-Humanismus und fortschrittliche Denken in Russland geprägt waren, spiegelt die wichtigsten Fragen, die sozial-historische Entwicklung in der Republik Moldau hob den späten siebzehnten und frühen achtzehnten Jahrhunderts.
Rusa
Кантемир (родился 26 октября 1673 - умер 21 августа 1723), князь Молдавии (март-апрель 1693 и 1710-1711), писатель, ученый, энциклопедических, этнографические, географические, философ, историк, лингвист, музыковед, композитор, Румынский политик и писатель. Кантемир родился 26 октября 1673, в области общей Silisteni Фэлчиу сегодня Димитрия Кантемира Каунти Vaslui в южной части города Гуси. Он был сыном Константина и Анны. В 15 лет было идти в Константинополь (1688-1690), где он провел 17 лет в качестве пешки отца Кроме того Порт, заменив Антиох, и теперь принц Молдавии. За период с марта-апреля 1693 , где его отец был князем Молдавии, но его глубокоеподдержал, и он вернулся в Константинополь, чтобы продолжить учебу. В связи с турецко-австрийской войны, совершил поездку в Центральную Европу, прибыв в Банате в Тимишоаре. Он имел возможность удовлетворить языкового единства румынского народа. Антиох, старший брат, получил все наследство, оставив его в ситуации, меры предосторожностиРа. В 1695 году был capuchehaie Константинополь, его брат Антиох, будучи избран принц. Он женился на дочери Serban Кантакузино, Касандра, который давал им 2 детей, Мария и Антиох (которого он и русский дипломат Антиох Кантемир Димитриев (1709 - 1744).) турки возведен на престол Кантемир Яссы в 1710 году, имея доверие к нему, но новый правитель-сărturar закончился Luţk в России, 2 апреля по 13 апреля 1711, секретный договор о союзе с Петром Великим, надеясь, что страны под турецким господством вопрос. Внешняя политика была ориентирована на Россию. В качестве альтернативы, даже заявил, что он пытался присоединения Молдовы русский империи как он это делал и на Украине. Он был сторонником авторитарной власти, оппонентвысоких и сильных аристократии крутил свободных крестьян в крепостных. Всего лишь год царствования (1710 - 1711), вступил Петра Великого в русско-турецкой и помещен Молдова под русский протекторат. После поражение от турков в битве при Stanilesti - Фэлчиу земли на реке Прут, не могут вернуться в Молдову, эмигрировали к русскому, где он живет со своей семьей. Он стал советником Петра I и провел плодотворную научную деятельность. Рядом Харьков получил крупные феодальные области и был наделен титул князя Serenissim России на 1 августа 1711. Он умер в своем имении Dimitrievka Харькове в 1723 и был похоронен в России. В настоящее время его отдыха в кости"Церковь Трех Святителей в Яссах. Это был первый избран членом Румынской академии в Берлине в 1714. В работе Кантемир повлияли гуманизма эпохи Возрождения и передовые идеи в России нашли свое отражение наиболее важные вопросы, поднятые в социально-исторического развития Молдовы в конце семнадцатого и в начале восемнадцатого века.
Portugheza
Cantemir (nascido em 26 de outubro de 1673 - morreu 21 de agosto de 1723), Prince of Moldavia (março-abril de 1693 e 1710-1711), escritor erudito, enciclopédico, etnográfico, geográfico, filósofo, historiador, linguista, musicólogo, compositor, Romeno escritor e político. Cantemir nasceu em 26 de outubro de 1673, na área de interesse comum Silisteni Falciu hoje Dimitrie Cantemir County Vaslui no sul da cidade Husi. Ele era filho de Constantino e Anna. Aos 15 anos teve que ir para Constantinopla (1688-1690), onde passou 17 anos como um peão de seu pai, além Porte, em substituição de Antíoco, agora Prince of Moldavia. Durante o período março-abril 1693 , onde seu pai era o Príncipe da Moldávia, mas um profundo eleconfirmada, por isso, voltou a Constantinopla para prosseguir os seus estudos. Por ocasião de uma guerra turco-austríaca, fez uma viagem à Europa Central, chegando no Banat em Timisoara. Ele teve a oportunidade de satisfazer a unidade lingüística do povo romeno. Antíoco, o irmão mais velho, adquiriu toda a herança, deixando-o em uma situação precauçõesRa. Desde 1695 tem sido Constantinopla capuchehaie, seu irmão Antíoco, foi eleito príncipe. Casou-se com a filha de Serban Cantacuzino, Casandra, que lhe deu dois filhos, Maria e Antíoco (que ele e diplomata russo Dimitriev Antíoco Cantemir (1709 - 1744)). Turks entronizado em Cantemir Iasi, em 1710, depois de ter confiança nele, mas o novo governador-cărturar terminou em Luţk na Rússia, 2 abril - 13 abril 1711, um tratado secreto da aliança com o Pedro, o Grande, na esperança do país de emissão da dominação turca. A política externa foi orientada para a Rússia. Em alternativa, ainda afirmou que tentou aderir ao Império Russo Moldávia e Ucrânia, que ele tinha. Ele foi um defensor do regime autoritário, o adversárioa poderosa aristocracia grande e estava ficando os camponeses livres em servos. Após um ano do seu reinado (1710 - 1711), juntou-se Pedro, o Grande, no russo-turca e colocado Moldávia soberania russa. Depois de ser derrotado pelos turcos na batalha de Stanilesti - terra Falciu no Prut, incapaz de retornar à Moldávia, emigrou para os russosonde ele morava com sua família. Tornou-se conselheiro de Pedro I e realizou uma atividade frutífera científica. Próximo Kharkov foi concedido um grande domínio feudal e foi investido com o título de príncipe Serenissim Rússia em 01 de agosto de 1711. Ele morreu em sua propriedade Dimitrievka Kharkov em 1723 e foi sepultado na Rússia. Atualmente, seu descanso ossosTrês Hierarquias Igreja em Iasi. Ele foi eleito para a Academia Romena em Berlim, em 1714. Em seu Cantemir, influenciado pelo humanismo renascentista e do pensamento avançado da Rússia foram reflectidas questões mais importantes suscitadas pelo desenvolvimento sócio-histórica da Moldávia no final do século XVII e início do século XVIII.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie