Ion C. Brătianu (n. 2 iunie 1821, Piteşti; d. 16 mai 1891, satul Florica, judeţul Argeş) a fost un om politic român, născut la Piteşti în Ţara Românească. A urmat cursurile primare la Piteşti avându-l ca dascăl pe Nicolae Simonide. A intrat în armata munteană în 1838 şi a vizitat Parisul pentru a studia. Întors în Muntenia, a luat parte, împreună cu prietenul său, C.A. Rosetti şi alţi politicieni proeminenţi, la rebeliunea română din 1848, fiind prefect al poliţiei în guvernul provizoriu al acelui an. După restaurarea Rusească şi Otomană la puţin timp după aceea, s-a mutat în exil, refugiindu-se la Paris, şi dorind să influenţeze opinia publică franceză în favoarea uniunii propuse şi autonomia principatelor dunărene. În timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza (1859-1866), Brătianu a fost un lider liberal proeminent. A asistat în 1866 la demiterea lui Cuza şi la alegerea Prinţului Carol I al României, sub domnia căruia a avut mai multe mandate ministeriale în următorii patru ani. A fost arestat pentru complicitate în revoluţia din 1870, dar eliberat la scurt timp. Ion C. Brătianu - Portret de Sava Henţia În 1876, ajutat de C. A. Rosetti, a format un cabinet liberal, care a rămas la putere până în 1888, fiind ministru în timpul Războiul Ruso-Turc din 1877, Congresului de la Berlin, formarea Regatului Român, revizuirea constituţiei şi alte reforme. După 1883, Brătianu a fost singurul lider al liberalilor, cu ajutorul lui C.A. Rosetti, prietenul şi aliatul politic al său timp de aproape patruzeci de ani. În afară de a fi un politician important al României în timpul anilor critici 1876-1888, Ion C. Brătianu fost şi scriitor. Pamfletele sale politice în franceză: Mémoire sur l'empire d'Autriche dans la question d'Orient (1855), Réflexions sur la situation (1856), Mémoire sur la situation de la Moldavie depuis le traité de Paris (1857) şi La Question religieuse en Roumanie (1866) au fost bine primite la Paris.
Categorie
  • Categorie:Oameni politici
Fotografii

Ion C. Brătianu

Ion C. Brătianu
Engleza
Ion Brătianu (born June 2, 1821, Pitesti, d. 16 May 1891, Florica village, Arges) was a Romanian politician, born in Pitesti Romanian Country. He attended primary Piteşti Nicolae Symonide him as teacher. He entered the army mount in 1838 and visited Paris to study. Returned to Walachia, he took part, together with his friend, AC RosetYou and other prominent politicians, the Romanian uprising of 1848, as prefect of police in the provisional government that year. After the restoration of Russian and Ottoman shortly thereafter moved into exile, taking refuge in Paris, and wanting to influence opinion French public for proposed union and autonomy of the Danubian principalities. The A's reignlexandru Ioan Cuza (1859-1866), Bratianu was a prominent liberal leader. He assisted in 1866 in dismissing the election of Prince Cuza and Carol I of Romania, under which he had more ministerial seats in the next four years. He was arrested for complicity in the revolution of 1870, but issued shortly. Ion Brătianu - Portrait of Sava Hentia in 1876, aj're looking for Rosetti, formed a Liberal cabinet, which remained in power until 1888, was minister during the Russo-Turkish War of 1877, Congress of Berlin, the Romanian Kingdom training, revision of the constitution and other reforms. After 1883, Bratianu was the only leader of the Liberals, with the help of CA Rosetti, his friend and political ally for nearly fortyyears. In addition to being an important politician in Romania during the critical years 1876-1888, was the writer Ion Brătianu. His political pamphlets in French: Memoire sur l'Empire d'Autriche dans la Question d'Orient (1855), Réflexions sur la Situation (1856), Memoire sur la Moldavie depuis Situation of them lived in Paris (1857) and The Question religieuse en Roumanie (1866) were well received in Paris.
Spaniola
Ion Bratianu (nacido el 02 de junio 1821, Pitesti, d. 16 de mayo 1891, el pueblo Florica, Arges) fue un político rumano, nacido en Pitesti rumano País. Se graduó de maestro de primaria Piteşti como Nicolae Symonide. Se unió al ejército de Valaquia en 1838 y visitó París para estudiar. Devuelto a Valaquia, que tomó parte, junto con su amigo, AC Rosety otros destacados políticos se encuentran en levantamiento de Rumania en 1848, como prefecto de la policía en el gobierno provisional de ese año. Después de la restauración del ruso y otomano poco después se trasladó al exilio, refugiándose en París, y el deseo de influir en la opinión gobierno francés y la autonomía de la unión propuesta de los principados del Danubio. Durante el reinado de Alexandru Ioan Cuza (1859-1866), fue un líder Bratianu liberales prominentes. Asistió en 1866 al rechazar la elección del príncipe Cuza y Carol I de Rumanía, en las que había más asientos ministeriales en los próximos cuatro años. Fue arrestado por complicidad en la revolución de 1870, pero fue liberado en breve. Ion Bratianu - Retrato de Sava hentia En 1876, AJEstás buscando Rosetti, formó un gabinete liberal, que se mantuvo en el poder hasta 1888, fue ministro durante la guerra ruso-turca guerra de 1877, el Congreso de Berlín, el Reino de formación rumana, la revisión de la constitución y otras reformas. Después de 1883, Bratianu fue el único líder de los liberales, con la ayuda de CA Rosetti, su amigo y aliado político desde hace casi cuarentaaños. Además de ser un político importante en este país durante los años críticos de 1876-1888, fue el escritor Ion Bratianu. Sus panfletos políticos en francés: L'Empire Memoire sur d'Autriche dans la cuestión de Oriente (1855), Réflexions sur la situación (1856), Memoire sur la Moldavia depuis Situación de ellos vivían en París (1857) y la cuestión religieuse en Roumanie (1866) fueron bien recibidos en París.
Italiana
Ion Brătianu (nato il 2 Giugno, 1821, Pitesti, d. 16 Maggio 1891, villaggio Florica, Arges) è stato un politico rumeno, nato a Pitesti rumeno Paese. Ha frequentato primario Piteşti Nicolae Symonide lui come insegnante. Si arruolò nell'esercito di Valacchia nel 1838 e visitato Parigi per studiare. Tornato in Valacchia, ha preso parte, insieme al suo amico, AC RosetTu e altri politici di spicco, la rivolta rumeno del 1848, come prefetto di polizia del governo provvisorio, che l'anno. Dopo il restauro del russo e ottomano si trasferì poco dopo in esilio, rifugiandosi a Parigi, e volendo influenzare l'opinione pubblico francese per l'unione proposta e l'autonomia dei principati danubiani. Durante il regno di Alexandru Ioan Cuza (1859-1866), Bratianu è stato un importante leader liberale. Ha assistito, nel 1866, nel respingere l'elezione del Principe Cuza e Carlo I di Romania, in cui aveva più posti ministeriali nei prossimi quattro anni. E 'stato arrestato per complicità nella rivoluzione del 1870, ma rilasciato poco. Ion Brătianu - Ritratto di Sava Hentia Nel 1876, AJ'Re in cerca di Rosetti, formò un governo liberale, che rimase al potere fino al 1888, è stato ministro durante la guerra russo-turca del 1877, il Congresso di Berlino, il Regno di formazione rumena, la revisione della costituzione e altre riforme. Dopo il 1883, Bratianu è stato il solo leader dei liberali, con l'aiuto di CA Rosetti, suo amico e alleato politico per quasi quarantaanni. Oltre ad essere un importante uomo politico in Romania negli anni critici 1876-1888, è stato lo scrittore Ion Brătianu. I suoi opuscoli politici in francese: Mémoire sur l'Empire d'Autriche dans la questione d'Oriente (1855), Réflexions sur la Situazione (1856), Mémoire sur la Situazione di loro vivevano MOLDAVIE depuis Parigi (1857) e la questione religieuse en Roumanie (1866) sono stati ben accolti a Parigi.
Franceza
Ion Brătianu (né le 2 Juin 1821, Pitesti, décédé le 16 mai 1891, village Florica, Arges) était un homme politique roumain, né à Pitesti en Roumanie Pays. Il fit ses études primaires Piteşti Nicolae lui Symonide en tant que professeur. Il a rejoint l'armée en 1838 et monter visite à Paris pour étudier. De retour à la Valachie ont pris part avec son ami CA RosetVous et d'autres politiciens de premier plan, l'insurrection roumaine de 1848, comme préfet de police dans le gouvernement provisoire de cette année. Après la restauration de russe et ottoman déménagé peu après l'exil, se réfugiant à Paris, et de vouloir influencer l'opinion public français pour le projet d'union et l'autonomie des principautés danubiennes. Pendant le règne d'unlexandru Ioan Cuza (1859-1866), Bratianu a été un éminent chef libéral. Il a assisté en 1866 en rejetant l'élection du prince Cuza et Carol Ier de Roumanie, sous lequel il avait plus de sièges ministériels au cours des quatre prochaines années. Il a été arrêté pour complicité dans la révolution de 1870, mais relâché peu après. Ion Bratianu - Portrait de Sava hentia En 1876, AJC 'est la recherche de Rosetti, a formé un gouvernement libéral, qui est resté au pouvoir jusqu'en 1888, a été ministre pendant la guerre russo-turque de 1877, le Congrès de Berlin, le Royaume de formation roumaine, la révision de la Constitution et la réforme d'autres. Après 1883, Bratianu a été le seul chef des libéraux, par CA Rosetti, son ami et allié de la politique depuis près de quaranteans. En plus d'être un homme politique important en Roumanie pendant les années critiques 1876-1888, a été l'écrivain Ion Bratianu. Ses pamphlets politiques en français: Mémoire sur l'Empire d'Autriche de Dans la question d'Orient (1855), Réflexions sur la situation (1856), Mémoire sur la situation d'entre eux vivaient Moldavie depuis Paris (1857) et La Question religieuse en Roumanie (1866) ont été bien accueillies à Paris.
Germana
Ion Brătianu (geboren 2. Juni 1821, Pitesti, d. 16. Mai 1891, Florica Dorf, Arges) war ein rumänischer Politiker, geboren in Pitesti Rumänien Land. Er besuchte die Piteşti Nicolae Symonide ihn als Lehrer. Er schloss sich der Armee der Walachei im Jahre 1838 besucht und Paris zu studieren. Rückkehr nach Walachei, nahm er, zusammen mit seinem Freund, AC RosetSie und andere prominente Politiker, den rumänischen Aufstand von 1848, als Präfekt der Polizei in die provisorische Regierung in diesem Jahr. Die Restaurierung der russischen und osmanischen kurz danach Exil bezog, Zuflucht in Paris und wollte Meinung zu beeinflussen Französisch Öffentlichkeit für die vorgeschlagene Union und die Autonomie der Donaufürstentümer. Während der Regierungszeit von Alexandru Ioan Cuza (1859-1866), war ein prominenter Bratianu Führer der Liberalen. Er unterstützte im Jahr 1866 bei der Abweisung der Wahl des Fürsten Cuza und Carol I. von Rumänien, unter denen er mehr Sitze im ministeriellen den nächsten vier Jahren. Er wurde wegen Mittäterschaft festgenommen Revolution im Jahre 1870, aber 1876 freigelassen kurz. Ion Brătianu - Portrait von Sava In Hentia, AJRosetti're suchen, bildeten eine liberale Kabinett, die Macht blieb bis 1888, war Minister während des russisch-türkischen Krieges von 1877, des Berliner Kongresses, die Bildung des rumänischen Königreich, Revision der Verfassung und andere Reformen. Nach 1883, Bratianu war der einzige Führer der Liberalen, mit Hilfe von CA Rosetti, seinen Freund und politischen Verbündeten fast vierzigJahren. Darüber hinaus ein wichtiger Politiker in Rumänien in den kritischen Jahren 1876-1888, war der Schriftsteller Ion Bratianu. Seine politische Pamphlete in Französisch: Memoire sur l'Empire d'Autriche dans la question d'Orient (1855), Reflexions sur la Situation (1856), Memoire sur la situation von ihnen lebten Moldavie depuis Paris (1857) und La question religieuse en Roumanie (1866) wurden auch in Paris empfangen.
Rusa
Ион Брэтиану (родился 2 июня 1821, Питешти, д. 16 мая 1891, село Florica, Arges) был румынский политик, родившийся в Питешти румынские страны. Он посещал начальную Piteşti Николая Symonide его как учителя. Он вступил в армию в Валахии в 1838 году и посетил Париж, чтобы учиться. Вернулся в Валахии, он принял участие вместе со своим другом, AC RosetВы и другие видные политики, румынского восстания 1848 года, в качестве префекта полиции во временном правительстве в этом году. После реставрации на русском и Османской вскоре после этого переехал в изгнании, укрылись в Париже, и хотел, чтобы повлиять на мнение Французский общественности предлагаемого союза и самостоятельность дунайских княжеств. Во время правленияlexandru Иоан Куза (1859-1866), Брэтиану был видным либеральным руководителем. Он помогал в 1866 году в увольнении избрание князя Кузы и Кэрол я Румынии, чье царствование было больше места министров в течение ближайших 4 лет. Он был арестован за соучастие в революции 1870 года, но освобожден в ближайшее время. Ион Брэтиану - Портрет Саввы Hentia В 1876 году AJ'Ищете Розетти, сформировали Либерально кабинета, который оставался у власти до 1888 года, был министром во время русско-турецкой войны 1877 года, Берлинский конгресс, Великобритания подготовки Румынии, пересмотру конституции и других реформ. После 1883, Брэтиану был единственным лидером либералов, с помощью CA Розетти, его друг и политический союзник почти 40лет. В дополнение к важным политиком в Румынии в критические годы 1876-1888, был писатель Ион Брэтиану. Его политические памфлеты на французском языке: записка Сюр L'Empire d'Австрия Его Dans La вопрос d'Востока (1855), размышления сюр-ла-Положение (1856), записки сюр-ла-Положение из них жил в Париже Depuis Moldavie (1857) и вопрос religieuse ан Roumanie (1866) были хорошо приняты в Париже.
Portugheza
Ion Brătianu (nascido em 2 de junho de 1821, Pitesti, d. 16 de maio, 1891, vila Florica, Arges) foi um político romeno, nascido em Pitesti em romeno país. Ele participou primário Piteşti Nicolae Symonide-lo como professor. Ele se juntou ao exército da Valáquia em 1838 e visitou Paris para estudar. Obtivemos a Valáquia, ele participou, junto com seu amigo, AC RosetVocê e outros políticos proeminentes, a insurreição romena de 1848, como prefeito de polícia no governo provisório naquele ano. Após a restauração do russo e otomano, pouco depois mudou-se para o exílio, refugiando-se em Paris, e querendo influenciar a opinião público francês para a união proposta e autonomia dos principados do Danúbio. Durante o reinado de umlexandru Ioan Cuza (1859-1866), Bratianu era um proeminente líder liberal. Ele assistiu em 1866 ao rejeitar a eleição do Príncipe Cuza e Carol I da Romênia, em que ele tinha mais assentos ministerial nos próximos quatro anos. Ele foi preso por cumplicidade com a revolução de 1870, mas libertado pouco depois. Ion Brătianu - Retrato de Sava hentia Em 1876, AJ'Re procurando Rosetti, formou um gabinete liberal, que permaneceu no poder até 1888, foi ministro durante a Guerra Russo-Turca de 1877, o Congresso de Berlim, a formação romena Unido, a revisão da Constituição e outras reformas. Depois de 1883, Bratianu foi o único líder dos liberais, com a ajuda de CA Rosetti, seu amigo e aliado político de quase quarentaanos. Além de ser um político importante na Roménia durante os anos críticos 1876-1888, foi o escritor Ion Brătianu. Seus panfletos políticos no sur: Francês Memoire l'Empire d'Autriche dans la question d'Orient (1855), Réflexions sur la Situation (1856), Memoire sur la Situation viviam Moldávia depuis Paris (1857) e The Question religieuse en Roumanie (1866) foram bem recebidos em Paris.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie