Nicolae Bălcescu (n. 29 iunie 1819, Bucureşti — d. 29 noiembrie 1852, Palermo) a fost un istoric, scriitor şi revoluţionar român. Născut în Bucureşti, într-o familie de mici boieri, era fiului pitarului Barbu sin Petre şi al „serdăresei” Zinca Petreasca-Bălcescu. Va lua numele de familie al mamei sale, originară din Bălceşti, Vâlcea, în locul celui al tatălui, Petrescu. Tatăl lui Nicolae Bălcescu a murit în anul 1824. Nicolae Bălcescu avea doi fraţi: Costache şi Barbu, precum şi două surori: Sevasta şi Marghioala. Într-un alt document se mai pomeneşte şi de o altă soră: Eleni. Studiază la Colegiul Sfântul Sava, începând cu 1832, fiind pasionat de istorie, avându-l coleg pe Ion Ghica, iar ca profesori, între alţii, pe Ion Heliade Rădulescu. La 19 ani intră în armată, iar în 1840 participă, alături de Eftimie Murgu, Marin Serghiescu Naţionalul, la conspiraţia Filipescu, care este descoperită şi este închis la Mănăstirea Mărgineni, unde a rămas doi ani, până la 21 februarie 1843, la plecarea domnitorului Ghica şi venirea lui Bibescu. Mitiţă Filipescu este ţinut doi ani, cu picioarele în apă. Bustul lui Nicolae Bălcescu, la Palermo, în Sicilia, Italia După ce este eliberat înfiinţează împreună cu Ion Ghica şi Christian Tell o altă organizaţie secretă denumită Frăţia, călătoreşte prin toate teritoriile locuite de români: Ţara Românească, Moldova, Transilvania, Bucovina, precum şi prin Franţa şi Italia şi studiază istoria, fiind editor, alături de August Treboniu Laurian, la o revistă istorică numită Magazin istoric pentru Dacia, care a apărut începând cu 1844. În Franţa se va implica în revoluţia din februarie 1848, dar inspirat de această revoluţie se întoarce la Bucureşti pentru a participa la revoluţia din 11 iunie, fiind timp de două zile ministru de externe şi secretar de stat al guvernului provizoriu instaurat de revoluţionari. Va fi de partea liberalilor, dorind împroprietărirea ţăranilor şi vot universal. Fiind arestat pe 13 septembrie 1848 de autorităţile Imperiului Otoman care au înăbuşit revoluţia, reuşeşte să evadeze, plecând în Transilvania, de unde a fost expulzat apoi de autorităţile habsburgice. În primele luni ale anului 1849, trece prin Trieste, Atena şi ajunge în Constantinopol. Apoi, la Debreţin, se întâlneşte cu Lajos Kossuth, conducătorul revoluţiei maghiare, încercând un aranjament "pacificator" între revoluţionarii români transilvani şi cei maghiari. Lajos Kossuth îi face lui Bălcescu o impresie bună, el este de acord cu "proiectul" revoluţionarului român. La 2 iulie 1849 se găseşte la Pesta, unde este semnat "proiectul de pacificare", un acord româno-maghiar cu revoluţionarii unguri. Avram Iancu şi revoluţionarii săi se declară de acord să rămână neutri faţă de acţiunile militare ale maghiarilor, aceştia însă nu îşi respectă promisiunile, se ajunge din nou la conflict. În acelaşi timp însă trupele imperiale contrarevoluţionare habsburgice şi ruse intră în Transilvania şi revoluţia maghiară condusă de Kossuth este înfrîntă. Ca istoric, marea sa operă a fost „Românii supt Mihai-Voievod Viteazul”, pe care a scris-o în exil, începând cu 1849, rămasă manuscris şi publicată de Alexandru Odobescu. Se exilează la Paris, unde încearcă să coaguleze forţele revoluţionare europene aflate în exil, pentru întemeierea unei confederaţii europene. Cu un paşaport eliberat la Paris, la 27 septembrie 1850, „au nom de Sa Majesté l'Empreur des Ottomans”, în primăvara lui 1852, pleacă la Constantinopol, de aici, la Galaţi şi încearcă să pătrundă în Ţara Românească, însă autorităţile nu-i permit, deşi era bolnav şi voia să o vadă pe mama sa, care era în vârstă şi bolnavă. Medicii îi sfătuiesc să se stabilească în Italia, unde clima e mult mai blândă. Trece prin Malta, Napoli şi se stabileşte la Palermo, în Sicilia, la hotelul „Alla Trinacria”. Moare la Palermo de tuberculoză la vârsta de 33 de ani. În anul 1977, Cantemir Riscutia a făcut parte dintr-o delegaţie română plecată la Palermo pentru a descoperi locul în care se spunea ca ar fi înmormântat Bălcescu. Totul pornise de la mărturia unui marinar, care credea ca trupul românului mort în exil se afla în galeria de mumii a călugărilor capuccini. Riscuţia a analizat 2.000 de schelete, dar nici unul nu se potrivea trăsăturilor lui Nicolae Bălcescu. Într-un final, au aflat că românul fusese înmormântat într-un osuar de onoare al capuccinilor, loc sigilat în urma unei epidemii de holeră. Trupul lui Nicolae Bălcescu nu a mai fost scos la lumină. Nicolae Bălcescu pe bancnota de 100 de lei, România, 1952 Nicolae Bălcescu pe bancnota de 100 de lei, România, 1966 Ideologia comunistă românească, sprijinindu-se pe unele lucrări ale lui Karl Marx, îl considera pe Nicolae Bălcescu drept un înaintaş al acesteia. De aceea, pe biletele bancare româneşti, de 1.000 de lei, ediţia 1950, precum şi pe cele de 100 de lei, ediţiile 1952 şi 1966, a fost gravată imaginea lui Nicolae Bălcescu. Peste 10 localităţi rurale, precum şi străzi din România comunistă au primit numele lui Nicolae Bălcescu, în memoria revoluţionarului paşoptist. Bustul lui Nicolae Bălcescu din parcul „Zăvoi“ al oraşului Râmnicu Vâlcea Iată un exemplu de caracterizare făcută de către ideologia comunistă lui Nicolae Bălcescu: „Nicolae Bălcescu este figura cea mai luminoasă a revoluţiei de la 1848. E tipul revoluţionarului care, înţelegând mersul istoriei, şi-a dat seama că adevărata revoluţie trebuie să se sprijine pe forţa poporului, să-i exprime năzuinţele şi drepturile. Bolnav de ftizie, având de îndurat lipsurile şi greutăţile exilului, în preajma ultimei sale călătorii spre ţărmurile cu climă blândă ale Mediteranei, unde îşi va da sfârşitul, Nicolae Bălcescu ne apare în acest portret cu fruntea vastă de gânditor, dominată de focul privirii, cu ochii mari, pătrunzători, care exprimă o adâncă viaţă interioară. Acest portret, de o mare sobrietate, nu ne transmite numai imaginea personajului, ci şi admiraţia pictorului pentru adevăratul conducător al revoluţiei de la 1848. Lucrat cu măiestrie, portretul exprimă personalitatea vastă de gânditor şi de luptător al lui Nicolae Bălcescu şi se înscrie în galeria portretelor psihologice de seamă din istoria picturii noastre.
Categorie
  • Categorie:Oameni politici
Fotografii

Nicolae Bălcescu

Nicolae Bălcescu
Engleza
Balcescu (born 29 June 1819, Bucharest - 29 November 1852, Palermo) was a historian, writer and revolutionary Romanian. Born in Bucharest, in a small family of boyars, was son of Peter and baker breast Barbu " serdăresei "Zinc-Balcescu Petreasca. Take the surname of his mother, originally from Balcesti, Valcea, instead of the father, Petrescu.Balcescu's father died in 1824. Balcescu have two brothers and Barbu Costache, and two sisters: Sevasti and Marghioala. In still another document mentions the other sister: Helen. Studied at Saint Sava College since 1832 and is passionate about the history, taking him on Ion Ghica colleague and as teachers, among others, John Heliade Radulescu .At 19 years within the army and in 1840 participates with Eftimie Murgu Marin Serghiescu nationality Filipescu the conspiracy, which is found and is closed to Margineni Monastery, where he remained two years, until 21 February 1843, leaving Prince Ghica and Bibescu coming. Mitrfa Filipescu is taken two years, with feet in water. Bust Nicolae Balcescu Palermo, Sicily, Italy after being freed established with Ion Ghica and Christian tell another secret organization called The Fellowship, traveling through all the territories inhabited by Romanian: Romanian Country, Moldavia, Transylvania, Bukovina, and by France and Italy and studying history, being an editor, along with August Treboniu Laurian ata historical journal called History Magazine for Dacia, which appeared in 1844. In France will be involved in the February 1848 revolution, but revolution inspired by the return to Bucharest to participate in the revolution of 11 June, for two days as foreign minister and state secretary of the provisional government established by the revolutionaries. Will be partthe Liberals, anxious peasant and universal suffrage. Being arrested on 13 September 1848 the Ottoman authorities have crushed the revolution, escapes, based in Transylvania, where he was then expelled by the Habsburgs. In early 1849, through Trieste and Athens reached Constantinople. Then, in Debrecen, wasit meets with Louis Kossuth, leader of the Hungarian revolution, seeking an arrangement "peacemaker" between Romanian Transylvania and the Hungarian revolutionaries. Lajos Kossuth Balcescu makes a good impression, he agreed with "the project" Romanian revolutionary. On 2 July 1849 is located in Pest, which is signed "peace project", a Romanian-Hungarian agreement Revoluţionarii Hungarians. Avram Iancu and his revolutionaries agrees to remain neutral over the Hungarian military actions, but they do not fulfill their promises to get back to the conflict. At the same time counter the Habsburg and Russian imperial troops entered Transylvania and the Hungarian revolution led by Kossuth is defeated. AsHistorically, his great work was "sucking Romanians, Prince Michael the Brave," which he wrote in exile, from 1849, remaining manuscript and published by Alexander Odobescu. It exilează to Paris, where European attempts to unify revolutionary forces in exile, for the establishment of a European confederation. With a passport issued in Paris on September 27, 1850, "have noMajestic l'm was often Empreur Ottomans, in spring 1852, he went to Constantinople, here at Galati and trying to enter the Romanian Country, but authorities do not allow, although he was ill and wanted to see her mother , who was elderly and ill. Doctors urge to settle in Italy, where the climate is much milder. Passing through Malta, Napoare being established at Palermo in Sicily, the Hotel "Alla Trinacria. Palermo died of tuberculosis at the age of 33 years. In 1977, Cantemir Riscutia was part of a Romanian delegation went to Palermo to discover where they said it would be buried Balcescu. Everything from the testimony of a sailor, who believed that Roman troops dead exit was in the gallery of mummies of monks capuccini. Riscuţia analyzed 2,000 skeletons, but none fit Balcescu's features. Eventually, they found that Romania had been buried in an ossuary of honor capuccinilor place sealed after a cholera epidemic. Balcescu his body was not exposed. Balcescu onbanknote of 100 lei, Romania, 1952 Balcescu the 100 lei note, Romania, Romanian communist ideology in 1966, building on some works of Karl Marx [2], consider it as a Balcescu its predecessor. Therefore, the Romanian bank notes, 1,000 Lei, 1950 edition, and those of 100 lei, 1952 and 1966 editions of the phost engraved image of Balcescu. Over 10 rural municipalities, and streets named after Communist Romania Balcescu in memory revolutionist. Balcescu bust of park Zăvoi "of Ramnicu Valcea Here is a sample taken by communist ideology characterization of Nicolae Balcescu "Nicholas Balticescu is the luminous figure of the revolution of 1848. E type revolutionary who, understanding the course of history, and realized that the real revolution must rely on people power to express his aspirations and rights. Suffering from decline, having to endure shortages and hardships of exile, his last trip around the shores of the mild climate toA of Mediterranean, where it will end, Balcescu us this portrait appears in [3] with extensive head thoughtfully, dominated by the fire look, with large eyes, piercing, which expresses a deep inner life. This portrait [4] of great severity, not only gives us the character image, but also admiration for the painter's leading real revolution1848. Worked brilliantly, extensive meditative portrait expresses personality and fighter's Balcescu and psychological portrait gallery is part of our account of history painting.
Spaniola
Balcescu (nacido el 29 de junio 1819, Bucarest - 29 de noviembre de 1852, Palermo) fue un historiador, escritor y revolucionario rumano. Nació en Bucarest, en una pequeña familia de boyardos, era hijo de Pedro y de mama panadero Barbu " serdăresei "Zinc-Balcescu Petreasca. Toma el apellido de su madre, originaria de Balcesti, Valcea, en lugar del padre, Petrescu.Balcescu padre murió en 1824. Balcescu tengo dos hermanos y Costache Barbu, y dos hermanas: Sevasti y Marghioala. En otro documento se menciona la otra hermana Helen. Estudió en la Universidad de San Sava desde 1832, es un apasionado de la historia, después de haberla pares Ion Ghica, y como maestros, entre otros, John Heliade Radulescu .A los 19 años en el ejército y en 1840 participa con Eftimie Murgu Marín nacionalidad Serghiescu Filipescu la conspiración, que se encuentra y está cerrado a Margineni Monasterio, donde permaneció dos años, hasta el 21 de febrero de 1843, dejando Príncipe Ghica Bibescu y venir. Mitrfa Filipescu se celebró dos años, con los pies en el agua. Busto Nicolae Balcescu Palermo, Sicilia, Italia después de ser liberado establecido con Ion Ghica y cristianos dicen otra organización secreta llamada La Fraternidad, viajando a través de todos los territorios habitados por rumanos: Rumano País, Moldavia, Transilvania, Bucovina, y por Francia e Italia y el estudio de la historia, ser editor, junto con agosto Treboniu Laurian enuna revista de historia llamada Revista de Historia de Dacia, que apareció en 1844. En Francia participará en la revolución de febrero 1848, pero la revolución inspirada por el regreso a Bucarest para participar en la revolución del 11 de junio, durante dos días como ministro de Relaciones Exteriores, Secretario de Estado del gobierno provisional establecido por los revolucionarios. Será partelos liberales, campesinos ansiosos y el sufragio universal. El ser detenido el 13 de septiembre 1848 las autoridades otomanas han aplastado la revolución, se escapa, con sede en Transilvania, donde fue expulsado después por los Habsburgo. A principios de 1849, a través de Trieste y Atenas llegó a Constantinopla. Luego, en Debrecen, sese reunió con Luis Kossuth, líder de la revolución húngara, en busca de un acuerdo de "pacificador" entre Rumania Transilvania y los revolucionarios húngaros. Lajos Kossuth Balcescu hace una buena impresión, está de acuerdo con "el proyecto" revolucionario rumano. El 02 de julio 1849 se encuentra en Pest, que es firmado por "proyecto de paz" rumano-húngaro acuerdo RevolUţionarii húngaros. Avram Iancu y sus revolucionarios se compromete a mantener su neutralidad durante las acciones militares de Hungría, pero que no cumplen con sus promesas de volver en el conflicto. Al mismo tiempo, contrarrestar los Habsburgo y las tropas imperiales de Rusia entró en Transilvania y la revolución húngara dirigida por Kossuth es derrotado. ElHistóricamente, su gran obra fue "chupado rumanos, el príncipe Miguel el Valiente", que él escribió en el exilio desde 1849, manuscrito restantes y publicado por Alexander Odobescu. Se exilează a París, donde los intentos europeos de unificar las fuerzas revolucionarias en el exilio, para el establecimiento de una confederación europea. Con un pasaporte expedido en París el 27 de septiembre de 1850, "no tienenMajestic Estoy a menudo Empreur otomanos, en la primavera de 1852, se trasladó a Constantinopla, aquí mismo, en Galati y tratando de entrar en el país rumano, pero las autoridades no permiten, a pesar de que estaba enfermo y quería ver a su madre , que era de edad avanzada y enfermos. Los médicos instan a establecerse en Italia, donde el clima es mucho más leve. A través de Malta Napose están estableciendo en Palermo en Sicilia, el Hotel Alla Trinacria. Palermo se muere de tuberculosis a la edad de 33 años. En 1977, Cantemir Riscutia era parte de una delegación de Rumania fue a Palermo para descubrir donde se dijo que sería enterrado Balcescu. Todo, desde el testimonio de un marinero, quien creía que las tropas romanas muertos exfue en la galería de las momias de monjes Capuccini. Riscuţia analizaron 2.000 esqueletos, pero ninguno encaja características de Balcescu. Eventualmente, encontró que Rumania había sido enterrado en un osario del lugar de honor capuccinilor sellado después de una epidemia de cólera. Balcescu su cuerpo no fue expuesto. Balcescu enbillete de 100 lei, Rumania, 1952 Balcescu el billete de 100 lei, Rumania, la ideología comunista de Rumania en 1966, a partir de algunas obras de Karl Marx [2], lo consideran como un Balcescu su predecesor. Por lo tanto, en los boletos bancario rumano, 1.000 Lei, edición de 1950, y las de 100 lei, 1952 y ediciones de 1966, el phoc / de la imagen grabada de Balcescu. Más de 10 Valcea rurales y calles de la Rumania comunista de Balcescu llamada memoria en Balcescu revolucionario. Busto del parque Zăvoi "de Ramnicu Aquí está una muestra tomada por la caracterización de la ideología comunista de Nicolae Balcescu "Nicholas Balticescu es la figura más luminosa de la revolución de 1848. Es el tipo de revolucionario que, entendiendo el curso de la historia, y se dio cuenta que la verdadera revolución debe basarse en la fuerza del pueblo, y para expresar las aspiraciones y derechos. En crisis, tener que soportar la escasez y las penurias del exilio, en la víspera de su último viaje a la costa con clima templadoA del Mediterráneo, donde va a terminar, nos parece Balcescu en este retrato [3] con la cabeza, pensativo amplio, dominado por los ojos de fuego, ojos grandes, penetrantes, que expresa una profunda vida interior. Este retrato [4] de gran severidad, no sólo nos da la imagen del personaje, sino también la admiración por la revolución líder real del pintor1848. Trabajó brillantemente, retrato extensa meditación expresa la personalidad y Balcescu combate y galería de retratos psicológicos forma parte de nuestra explicación de la pintura de historia.
Italiana
Balcescu (nato il 29 Giugno, 1819, Bucarest - 29 novembre 1852, Palermo) è stato uno storico, scrittore e rivoluzionario romeno. Nato a Bucarest, in una piccola famiglia di boiardi, era figlio di Pietro e al seno panettiere Barbu " serdăresei "Zinco-Balcescu Petreasca. Prendete il cognome di sua madre, originaria di Balcesti, Valcea, al posto del padre, Petrescu.Balcescu padre morì nel 1824. Balcescu sono due fratelli e Barbu Costache, e due sorelle: Sevasti e Marghioala. In un altro documento menziona l'altra sorella: Elena. Studio a San Sava College dal 1832, è appassionato di storia, essendo essa pari Ion Ghica, e come insegnanti, tra gli altri, John Heliade Radulescu .A 19 anni entro l'esercito e nel 1840 partecipa con nazionalità Eftimie Murgu Filipescu Marin Serghiescu della cospirazione, che si trova ed è chiusa al Margineni monastero, dove rimase due anni, fino al 21 Febbraio, 1843, lasciando il principe Ghica e Bibescu venire. Mitrfa Filipescu è tenuta due anni, con i piedi in acqua. Bust Nicolae Balcescu Palermo, Sicilia, Italia dopo essere stato liberato stabilito con Ion Ghica e Christian raccontare un'altra organizzazione segreta chiamata The Fellowship, viaggiando attraverso rumeno-territori abitati tutti: rumeno Paese, Moldavia, Transilvania, Bucovina e dalla Francia e in Italia e studiare la storia, essendo un editore, insieme con August Treboniu Laurian auna rivista storica chiamata History Shop per Dacia, che apparve nel 1844. In Francia sarà coinvolto nella rivoluzione del 1848 di febbraio, ma la rivoluzione ispirato dal ritorno a Bucarest per partecipare alla rivoluzione del 11 giugno, per due giorni come ministro degli esteri e segretario di Stato del governo provvisorio istituito dai rivoluzionari. Farà partei liberali, contadino ansioso e il suffragio universale. Essere arrestati il 13 settembre 1848 dalle autorità ottomane hanno schiacciato la rivoluzione, fugge, lasciando in Transilvania, dove è stato poi espulso dalle autorità degli Asburgo. Nei primi mesi del 1849, per Trieste e Atene raggiunse Costantinopoli. Poi, a Debrecen, è stataè incontrato con Luigi Kossuth, leader della rivoluzione ungherese, alla ricerca di un accordo di "pacificatore" tra romena Transilvania e dei rivoluzionari ungheresi. Lajos Kossuth Balcescu fa una buona impressione, era d'accordo con "il progetto" rivoluzionario romeno. Il 2 luglio 1849 è a febbre, che è firmato "progetto di pace", un accordo romeno-ungherese RevolUţionarii ungheresi. Avram Iancu e la sua rivoluzionari accetta di rimanere neutrale sulle azioni militari ungheresi, ma non soddisfano le loro promesse di tornare al conflitto. Allo stesso tempo contrastare il asburgico e russo truppe imperiali entrato Transilvania e la rivoluzione ungherese guidato da Kossuth è sconfitto. LaStoricamente, la sua grande opera è stata "risucchiata romeni, il principe Michele il Bravo", che scrisse in esilio dal 1849, i restanti manoscritti e pubblicato da Alessandro Odobescu. E exilează a Parigi, dove tentativi europei di unificare le forze rivoluzionarie in esilio, a fondare una confederazione europea. Con un passaporto rilasciato a Parigi il 27 settembre 1850, "non hannoIl suo Majestic Empreur l'm spesso ottomani, nella primavera del 1852, si recò a Costantinopoli, qui a Galati e cercando di entrare nel paese della Romania, ma le autorità non consentono, anche se era malato e voleva vedere sua madre della sua età che era malato. I medici voglia di stabilirsi in Italia, dove il clima è molto più blanda. Attraverso Malta, Naposono stabiliti a Palermo in Sicilia, l'Hotel "Alla Trinacria. Palermo, muore di tubercolosi all'età di 33 anni. Nel 1977, Cantemir Riscutia faceva parte di una delegazione rumena è andato a Palermo per scoprire dove si disse che sarebbe stato sepolto Balcescu. Tutto da la testimonianza di un marinaio, che credeva che le truppe romane morto exera nella galleria di mummie di monaci Capuccini. Riscuţia analizzato 2.000 scheletri, ma nessuna misura Balcescu caratteristiche. Alla fine, hanno trovato che la Romania era stato sepolto in un ossario del posto d'onore capuccinilor sigillato dopo un'epidemia di colera. Balcescu il suo corpo non è stato esposto. Balcescu subanconota da 100 lei, Romania, 1952 Balcescu lei la nota 100, la Romania, l'ideologia comunista rumeno nel 1966, basandosi su alcune opere di Karl Marx [2], lo considerano come un suo predecessore Balcescu. Pertanto, le banconote rumeno, MDL 1000, edizione 1950, e quelli per 100 lei, 1952 e 1966 edizioni del Phost immagine incisa di Balcescu. Più di 10 Valcea rurali e le strade della Romania comunista Balcescu chiamato in memoria rivoluzionario Balcescu. Busto di parco Zăvoi "di Ramnicu Ecco un campione prelevato da caratterizzazione ideologia comunista di Nicolae Balcescu "Nicholas Balticescu è la figura più luminosa della rivoluzione del 1848. E che tipo rivoluzionario, la comprensione del corso della storia, e si rese conto che la vera rivoluzione deve poter contare su persone il potere di esprimere le sue aspirazioni e diritti. Soffrire di declino, di dover sopportare la carenza e la difficoltà di esilio, alla vigilia del suo ultimo viaggio fino alle coste con clima miteA del Mediterraneo, dove andrà a finire, abbiamo Balcescu appare in questo ritratto [3] con la testa estesa pensierosa, dominato dagli occhi fuoco, occhi grandi, penetranti, che esprime una profonda vita interiore. Questo ritratto [4] di grande severità, non solo ci dà l'immagine del carattere, ma anche ammirazione per la rivoluzione vera e propria guida del pittore1848. Ha lavorato brillantemente, ampio ritratto meditativo esprime la personalità e Balcescu combattente e galleria di ritratti psicologici è parte del nostro conto della pittura di storia.
Franceza
Balcescu (né le 29 Juin 1819, Bucarest - 29 Novembre 1852, Palerme) était un historien, écrivain et révolutionnaire roumain. Né à Bucarest, dans une petite famille de boyards, était le fils de Pierre et du sein Baker Barbu " serdăresei "Zinc-Balcescu Petreasca. Prenez le nom de famille de sa mère, originaire de Balcesti, Valcea, plutôt que le père, Petrescu.Balcescu père est décédé en 1824. Balcescu ont deux frères et Barbu Costache, et deux sœurs: Sevasti et Marghioala. Dans un autre document mentionne l'autre sœur: Helen. Études à Saint Sava College depuis 1832, est passionné d'histoire, avoir des pairs Ion Ghica, et que les enseignants, entre autres, John Heliade Radulescu .A 19 ans au sein de l'armée en 1840 et participe avec Eftimie Murgu Filipescu Marin nationalité Serghiescu la conspiration, qui est trouvé et est fermé à la Margineni monastère, où il resta deux ans, jusqu'au 21 Février 1843, laissant Prince Ghica Bibescu et à venir. Mitrfa Filipescu a lieu deux ans, avec les pieds dans l'eau. Bust Nicolae Balcescu Palerme, en Sicile, en Italie, après avoir été libéré établis avec Ion Ghica et Christian raconter une autre organisation secrète appelée La Bourse, en passant par tous les territoires habités par les roumains: la Roumanie de pays, la Moldavie, la Transylvanie, la Bucovine, et par la France et l'Italie et l'étude de l'histoire, d'être un éditeur, le long d'août à Treboniu Laurianune revue historique appelé History Magazine pour Dacia, qui parut en 1844. En France, seront impliqués dans le Février révolution de 1848, mais la révolution inspirée par le retour à Bucarest pour participer à la révolution du 11 Juin, pour deux jours, comme ministre des Affaires étrangères et secrétaire d'Etat du gouvernement provisoire mis en place par les révolutionnaires. Fera partieles libéraux, qui veulent paysan et le suffrage universel. Être arrêté, le 13 Septembre 1848, les autorités ottomanes qui ont supprimé la révolution, s'échappe, laissant en Transylvanie, où il a ensuite été expulsé par les Habsbourg. En début de 1849, en passant par Trieste, Athènes et arrive à Constantinople. Puis, à Debrecen, a étéest rencontré Louis Kossuth, chef de file de la révolution hongroise, pour rechercher un accord "faiseur de paix" entre la Transylvanie roumaine et les révolutionnaires hongrois. Lajos Kossuth Balcescu fait bonne impression, il est convenu avec le «projet» révolutionnaire roumain. Le 2 Juillet 1849 et se situe à Pest, qui est signée "projet de paix", un accord roumano-hongrois RevolHongrois uţionarii. Avram Iancu et ses révolutionnaires s'engage à rester neutre sur les actions militaires hongrois, mais ils ne répondent pas à leurs promesses de revenir au conflit. Mais tandis que les troupes impériales des Habsbourg et la Russie contre tombe en Transylvanie et la révolution hongroise dirigée par Kossuth être vaincu. CommeHistoriquement, son grand travail a été "aspiré Roumains, le prince Michel le Brave", dont il a écrit en exil depuis 1849, le manuscrit reste et publié par Alexander Odobescu. Il exilează Paris, où les tentatives européennes d'unifier les forces révolutionnaires en exil, pour la création d'une confédération européenne. Avec un passeport délivré à Paris le 27 Septembre, 1850, «n'ont pas deMajestic l'm était souvent Empreur Ottomans, au printemps 1852, il se rendit à Constantinople, ici, à Galati et essayer d'entrer dans le pays roumain, mais les autorités ne permettent pas, bien qu'il était malade et voulait voir sa mère , qui était âgé et malade. Médecins envie de s'installer en Italie, où le climat est beaucoup plus doux. Grâce à Malte Naposont mis en place à Palerme en Sicile, l'Hôtel "Alla Trinacria. Palerme meurt de la tuberculose à l'âge de 33 ans. En 1977, Cantemir Riscutia faisait partie d'une délégation roumaine se rendit à Palerme pour découvrir où ils ont dit qu'il serait enterré Balcescu. Tout, depuis le témoignage d'un marin, qui croyait que les troupes romaines morts exil était dans la galerie des momies de moines Capuccini. Riscuţia analysé 2.000 squelettes, mais aucun ajustement des caractéristiques de Balcescu. Finalement, ils ont constaté que la Roumanie avait été enterré dans un ossuaire de capuccinilor honneur, place les scellés après une épidémie de choléra. Balcescu son corps n'a pas été exposé. Balcescu surbillet de 100 lei, en Roumanie, 1952, boulevard des liens de la note 100 lei, en Roumanie, l'idéologie communiste roumain en 1966, en s'appuyant sur quelques œuvres de Karl Marx [2], le considérer comme un Balcescu son prédécesseur. Par conséquent, les billets de banque roumaine, MDL 1000, 1950 édition, et ceux de 100 lei, 1952 et 1966 éditions de la phoSt. Nicholas Balcescu image gravée. Plus de 10 municipalités rurales et rues nommées d'après la Roumanie communiste révolutionnaire Balcescu dans la mémoire. Buste Balcescu du parc Zăvoi "ville de Ramnicu Valcea Voici un échantillon prélevé par la caractérisation communiste Nicholas Balcescu idéologie "Nicholas Balticescu est la figure la plus lumineuse de la révolution de 1848. révolutionnaires de type E qui, comprenant le cours de l'histoire, et j'ai réalisé que la vraie révolution doit s'appuyer sur le pouvoir des gens d'exprimer ses aspirations et ses droits. En déclin, ayant à subir des pénuries et des difficultés de l'exil, son dernier voyage autour de la côte au climat douxUn de la Méditerranée, où elle prendra fin, nous Balcescu apparaît dans ce portrait [3], avec tête large pensivement, dominé par les yeux d'incendie, de grands yeux, perçant, qui exprime une vie intérieure profonde. Ce portrait [4] d'une grande sévérité, non seulement nous donne l'image de caractère, mais aussi l'admiration pour le leader peintre véritable révolution1848. A travaillé avec tableau ruse du portrait pensif exprime la personnalité et Balcescu chasse et galerie de portraits psychologiques fait partie de notre compte de la peinture d'histoire.
Germana
Balcescu (geboren 29. Juni 1819, Bukarest - 29 November 1852, Palermo) war ein rumänischer Historiker, Schriftsteller und Revolutionär. Geboren in Bukarest, in einer kleinen Familie der Bojaren, war der Sohn von Peter und Baker Brust Barbu " serdăresei "Zinc-Balcescu Petreasca. Nehmen Sie den Nachnamen seiner Mutter, die ursprünglich aus Balcesti, Valcea, statt des Vaters, Petrescu.Balcescu Vater starb im Jahr 1824. Balcescu habe zwei Brüder und Barbu Costache, und zwei Schwestern: Sevasti und Marghioala. In noch einem anderen Dokument erwähnt, die andere Schwester: Helen. Studium an der Hochschule St. Sava seit 1832, ist leidenschaftlich über die Geschichte, dass es Peer-Ion Ghica, und als Lehrer, ua John Heliade Radulescu .Im Alter von 19 Jahren innerhalb der Armee und im Jahr 1840 beteiligt sich mit Eftimie murgu Marin Serghiescu Nationalität, Verschwörung Filipescu, die gefunden und ist zu Margineni Kloster, wo er blieb zwei Jahre bis zum 21. Februar 1843, verlassen Prince geschlossen Ghica und Bibescu kommen. Mitrfa Filipescu Jahre statt zwei, mit den Füßen im Wasser. Bust Nicolae Balcescu Palermo, Sizilien, Italien, nachdem er freigelassen und Christian gegründet mit Ion Ghica Erzähl anderen geheimen Organisation namens The Fellowship, Reisen durch alle Gebiete rumänischen bewohnt von: Rumänisch Land, die Republik Moldau, Siebenbürgen, der Bukowina und von Frankreich und Italien und dem Studium der Geschichte, dass ein Redakteur, zusammen mit August Treboniu Laurian beieine historische Fachzeitschrift namens History Magazine für Dacia, die 1844 erschien. In Frankreich wird in der Februar-Revolution von 1848 beteiligt sein, sondern eine Revolution durch die Rückkehr nach Bukarest dazu inspiriert, in der Revolution vom 11. Juni teilzunehmen, für zwei Tage als Außenminister und Staatssekretär der provisorischen Regierung von den Revolutionären etabliert. Wird ein Teildie Liberalen, ängstlich Bauer und das allgemeine Wahlrecht. Being Habsburger verhaftet am 13 September 1848 die osmanischen Behörden die haben die Revolution niedergeschlagen, indem entweicht, mit Sitz in Siebenbürgen dann, vertrieben, wo er war. Im Frühjahr 1849, über Triest und Konstantinopel Athen zu erreichen. Dann, in Debrecen, wurdeist mit Lajos Kossuth, der Führer der ungarischen Revolution, traf der Suche nach einer Anordnung "Friedensstifter" zwischen rumänischen Siebenbürgen und den ungarischen Revolutionäre. Lajos Kossuth Balcescu macht einen guten Eindruck, stimmte er mit "Das Projekt" Rumänische Revolution. Am 2. Juli 1849 fand in Budapest, wo er unterschrieben ist "Friedensprojekt", eine rumänisch-ungarischen Vereinbarung Revoluţionarii Ungarn. Avram Iancu und seinen Revolutionären stimmt zu bleiben, über den ungarischen militärischen Aktionen neutral, aber sie erfüllen nicht ihre Versprechen zurück, um den Konflikt zu bekommen. Gleichzeitig counter der Habsburger und der russischen kaiserlichen Truppen in Siebenbürgen und die ungarische Revolution unter der Leitung von Kossuth ist besiegt. AlsHistorisch war sein großes Werk "gesaugt Rumänen, Prinz Michael der Tapfere", die er im Exil schrieb seit 1849, noch Manuskript und herausgegeben von Alexander Odobescu. Es exilează Paris, wo die europäischen Versuche revolutionären Kräfte im Exil zu vereinheitlichen, für die Schaffung einer europäischen Konföderation. Mit einem Pass in Paris vom 27. September 1850, "haben keineMajestic l'm war oft Empreur Osmanen, im Frühjahr 1852 ging er nach Konstantinopel, wollte dort nach Galati und zu versuchen, die rumänische Land einreisen, doch die Behörden nicht erlauben, obwohl er krank war und ihre Mutter zu sehen , der ältere und krank war. Ärzte auffordern, in Italien, wo das Klima milder ist viel zu regeln. Passing durch Malta, Napowerden in Palermo auf Sizilien gegründet, das Hotel "Alla Trinacria. Palermo stirbt an Tuberkulose im Alter von 33 Jahren. Im Jahr 1977 Cantemir Riscutia Teil einer rumänischen Delegation wurde ging nach Palermo zu entdecken, wo sie sagte, es würde Balcescu begraben werden. Alles aus der Aussage eines Matrosen, der die römischen Truppen ex tot geglaubtEs war in der Galerie der Mumien von Mönchen Capuccini. Riscuţia 2.000 Skelette untersucht, aber keiner passt Balcescu-Funktionen. Schließlich fanden sie, dass Rumänien in einem Beinhaus von Ehre capuccinilor die nach einer Cholera-Epidemie geschlossenen begraben worden war. Balcescu Seine Leiche wurde nicht ausgesetzt. Balcescu aufBanknoten von 100 Lei, Rumänien, 1952 Balcescu die 100 Lei beachten Sie, Rumänien, rumänische kommunistische Ideologie im Jahr 1966, aufbauend auf einige Werke von Karl Marx [2], betrachten es als ihre Vorgängerin Balcescu. Daher werden die rumänischen Banknoten, 1.000 Lei, 1950 Auflage, und denen von 100 Lei, 1952 und 1966 Ausgaben der Phost graviert Bild Balcescu. Mehr als 10 ländlichen und Straßen des kommunistischen Rumäniens Balcescu Revolutionär benannt in Erinnerung. Balcescu Büste des Parks Zavoi "von Ramnicu Valcea Hier ist ein Beispiel Balcescu ergriffen von der kommunistischen Ideologie Charakterisierung von Nicolae "Nicholas Balticescu die Lichtgestalt der Revolution von 1848 sein. E-Typ, der revolutionären, das Verständnis der Geschichte, und erkannte, dass die eigentliche Revolution muss auf Menschen verlassen sich die Macht auf seine Wünsche und Rechte auszudrücken. Rückläufiger Entwicklung, mit dem Mangel und Entbehrungen ertragen Exil, in der Nähe seiner letzten Reise zu den Ufern mit milden KlimaA des Mittelmeers, wo das enden wird, scheint Balcescu wir in diesem Porträt [3] mit umfangreichen Kopf nachdenklich, dominiert durch einen Brand Augen, große Augen, Piercing, die das Leben drückt eine tiefe innere. Dieses Porträt [4] von großer Strenge, gibt uns nicht nur den Charakter Bild, aber auch die Bewunderung für den Maler führenden echte Revolution1848. Hat hervorragend funktioniert, bringt umfangreiche meditative Porträt Persönlichkeit und Kämpfers Balcescu und psychologische Porträt-Galerie ist ein Teil unserer Rechnung der Historienmalerei.
Rusa
Balcescu (родился 29 июня 1819, Бухарест - 29 ноября 1852, Палермо) был историк, писатель и революционных румынский. Родился в Бухаресте, в маленькой семье бояр, сын Петра и пекарь груди Барбу " serdăresei "Цинк-Balcescu Petreasca. Возьмите фамилию своей матери, возникающие в Balcesti, Valcea, а не отец, Петреску.Balcescu отец умер в 1824 году. Balcescu есть два брата и Барбу Костаке, и две сестры: Sevasti и Marghioala. В другом документе говорится о других сестра Елена. Учился в колледже Святого Саввы с 1832 года, является страстным об истории, положить его сверстников Ион Гика, и учителей, в частности, Джон Heliade Радулеску .В 19 лет в армии и в 1840 участвует с Eftimie Murgu Марин Serghiescu гражданства Filipescu заговор, который будет найден и закрыт для Margineni монастырь, где пробыл два года, до 21 февраля 1843, в результате чего князь Гика и Bibescu ждать. Mitrfa Filipescu проходит два года, с ногами в воде. Бюст Николп. Balcescu Палермо, Сицилия, Италия после освобождения создан Ион Гика и христианской рассказать еще один секрет организацию под названием "Братство, путешествие через все территории, населенные Румынский: Румынская, Молдавии, Трансильвании, Буковины и Франции и Италии, и изучение истории, в качестве редактора, с августа по Treboniu Лорианисторический журнал под названием "История Журнал для Dacia, которая появилась в 1844 году. Во Франции будут вовлечены в феврале 1848 революция, а революция, по возвращении в Бухарест для участия в революции 11 июня, за два дня министр иностранных дел и государственным секретарем предварительной правительство, созданное революционеров. Будет частьЛибералы, желая крестьянских и всеобщего избирательного права. Будучи арестован 13 сентября 1848 османских властей, кто подавил революцию, побеги, базирующихся в Трансильвании, где он был изгнан Габсбургов. В начале 1849 г. через Триест и Афины добрались до Константинополя. Тогда, в Дебрецене, былвстречается с Луи Кошут, лидер венгерской революции, стремясь договоренность "миротворца" между румынским революционеров трансильванских и венгерских них. Лайош Кошут Balcescu производит хорошее впечатление, он согласился с "проект" румынский революционер. На 2 июля 1849 расположен в Пеште, которое подписали "мирный проект", румыно-венгерского соглашения Revoluţionarii венгров. Аврам Янку и его революционеров обязуется сохранять нейтралитет по венгерских военных действий, но они не выполняют свои обещания, чтобы вернуться в конфликте. В то же время борьбы Габсбургов и русских имперских войск в Трансильвании и венгерской революции Кошут поражение. КакИсторически, его большая работа "сосать румыны, князь Михай Храбрый", которую он написал в изгнании с 1849, оставаясь рукопись и опубликовал Александр Odobescu. Это exilează в Париж, где европейские попытки объединить революционные силы в эмиграции, о создании Европейской конфедерации. С паспортом, выданным в Париже 27 сентября 1850 ", не имеютМажестик L'м часто Empreur османов, а весной 1852 года он отправился в Константинополь, здесь, в Галац и пытается войти в Румынская, однако власти не позволяют, хотя он был болен и хотел видеть ее мать его возраста, который был болен. Врачи настоятельно обосноваться в Италии, где климат намного мягче. Проходя через Мальта, Напосоздаются в Палермо на Сицилии, отель "Алла Тринакрия. Палермо умирает от туберкулеза в возрасте 33 лет. В 1977 г. Кантемир Riscutia является частью румынской делегации отправился в Палермо, чтобы выяснить, где они сказали, что будет похоронен Balcescu. Все показания матроса, который считает, что римское войско мертвых бывшихэто было в галерее мумии монахов Capuccini. Riscuţia проанализировали 2000 скелетов, но никто не подходит функции Balcescu в. В конце концов, они обнаружили, что Румыния была похоронена в склеп чести место capuccinilor запечатаны после эпидемии холеры. Balcescu его тело не подвергается. Balcescu наБанкнота в 100 леев, Румыния, 1952 Balcescu 100 леев к сведению, Румынии, коммунистической идеологии румынский в 1966 году, основываясь на некоторых работах Карла Маркса [2], мы считаем, Balcescu как и его предшественник. Таким образом, румынские банкноты от 1000 леев в 1950 году издание, а те, в 100 леев в 1952 и 1966 изданий фом гравюра Balcescu. Более 10 сельских и улицы коммунистического Balcescu Румынии назван в честь революционера. Balcescu бюст Zăvoi парк "в Рымнику Вылча Вот пробе, взятой коммунистической идеологии характеристика Николая Balcescu "Николай Бэлцьcescu является самой яркой фигурой революции 1848 года. E тип революционера, который, понимание хода истории, и понял, что настоящая революция должна опираться на силы народа, чтобы выразить свою чаяний и прав человека. Страдая от упадка, приходится терпеть недостатки и трудности изгнания своей последней поездки по всему побережью мягкий климатСредиземного моря, где это закончится, мы Balcescu появляется в этом портрете [3] с обширной голову, задумчиво доминируют огня глаза, большие глаза, пирсинг, которая выражает глубокую внутреннюю жизнь. Этот портрет [4] большой тяжести, не только дает нам характер изображения, но и восхищение истинного художника лидера революции1848. Работал блестяще, вдумчивый портрет личности и выражает обширные Balcescu истребителей и включают в себя важные психологические портреты в галерее нашей картине истории.
Portugheza
Balcescu (nascido em 29 de junho de 1819, Bucareste - 29 de novembro de 1852, Palermo) foi um historiador, escritor e revolucionário romeno. Nascido em Bucareste, em uma pequena família de boiardos, era filho de Pedro e de mama padeiro Barbu " serdăresei "Zinc-Balcescu Petreasca. Leve o sobrenome de sua mãe, originária da Balcesti, Valcea, em vez do pai, Petrescu.Balcescu pai morreu em 1824. Balcescu tenho dois irmãos e Barbu Costache, e duas irmãs: Sevasti e Marghioala. Em outro documento menciona ainda outra irmã: Helen. Estudou no Colégio Saint Sava desde 1832, é apaixonado pela história, deixando-peer Ion Ghica e, como professores, entre outros, John Heliade Radulescu .Aos 19 anos no exército e em 1840 participa com Eftimie murgu Marin nacionalidade Serghiescu Filipescu da conspiração, que se encontra e está fechado para Margineni Mosteiro, onde permaneceu dois anos, até 21 de fevereiro de 1843, deixando Príncipe Ghica e Bibescu vinda. Mitrfa Filipescu é realizada de dois anos, com os pés na água. Bust NicolBalcescu ae Palermo, Sicília, Itália depois de ser libertado estabelecida com Ion Ghica e Christian dizer outra organização secreta chamada Fraternidade, percorrendo todos os territórios habitados por romenos: Romeno País, Moldávia, Transilvânia, Bucovina, e na França e Itália e estudar a história, sendo um editor, juntamente com agosto Treboniu Laurian emum jornal histórico chamado History Magazine Dacia, que apareceu em 1844. Em França, estarão envolvidos na revolução de fevereiro de 1848, mas uma revolução inspirada no retorno a Bucareste para participar na revolução de 11 de Junho, durante dois dias, como ministro dos Negócios Estrangeiros e Secretário de Estado do governo provisório estabelecido pelos revolucionários. Fará parteos liberais, camponeses ansiosos e sufrágio universal. foram presos em 13 setembro de 1848 por autoridades otomanas ter esmagado a revolução, escapes, com base na Transilvânia, que foi expulso pelos Habsburgos. Em 1849 adiantado, através de Trieste e Atenas, chegou a Constantinopla. Então, em Debrecen, foiestá satisfeita com Louis Kossuth, líder da revolução húngara, buscando um acordo "pacificador" entre a Transilvânia romena e os revolucionários húngaros. Lajos Kossuth Balcescu faz uma boa impressão, ele concordou com o "projeto" revolucionário romeno. Em 02 de julho de 1849 situa-se em praga, que é assinado "projecto de paz", um acordo romeno-húngaro RevolUţionarii húngaros. Avram Iancu e seus revolucionários concorda em permanecer neutro sobre as ações militares da Hungria, mas eles não cumprem as suas promessas de voltar para o conflito. Ao mesmo tempo, combater a Habsburg imperial e as tropas russas entraram na Transilvânia e da revolução húngara liderada por Kossuth é derrotado. AHistoricamente, a sua grande obra foi "sugado Roménia, Prince Michael the Brave", que ele escreveu no exílio desde 1849, manuscrito remanescente e publicadas por Alexander Odobescu. É exilează para Paris, onde as tentativas europeias para unificar as forças revolucionárias no exílio, para o estabelecimento de uma confederação europeia. Com um passaporte emitido em Paris, em 27 de setembro de 1850, "não têmMajestic l'm era frequentemente Empreur otomanos, na Primavera de 1852, deixando Constantinopla, aqui em Galati e tentam entrar no País romeno, mas as autoridades não permitem que, apesar de que ele estava doente e queria ver a mãe , que era idoso e doente. Médicos vontade de resolver, em Itália, onde o clima é mais ameno. Através de Malta NapoEstão a ser criados em Palermo, na Sicília, o Hotel "Alla Trinacria. Palermo morre de tuberculose na faixa etária de 33 anos. Em 1977, Cantemir Riscutia fazia parte de uma delegação romena foi a Palermo para descobrir onde eles disseram que seria enterrado Balcescu. Tudo a partir do testemunho de um marinheiro, que se acreditava morto tropas romanas em ex-ele estava na galeria de múmias de monges Capuccini. Riscuţia analisados 2.000 esqueletos, mas nenhum ajuste de recursos Balcescu. Eventualmente, eles aprenderam que a Roménia tinha sido enterrado em um ossário do lugar capuccinilor honra selado após uma epidemia de cólera. Balcescu seu corpo não foi exposta. Balcescu emnotas de 100 leus, Romênia, 1952 Balcescu a lei nota 100, a Roménia, a ideologia comunista romeno, em 1966, baseando-se algumas obras de Karl Marx [2], consideram-no como um seu antecessor Balcescu. Portanto, o romeno notas de banco, Lei 1.000 de 1950, edição e os de lei 100, 1952 e 1966, edições do phor imagem gravada de Balcescu. Mais de 10 rural e as ruas da Romênia comunista Balcescu do nome em memória do revolucionário. Busto Balcescu do parque Zăvoi "de Ramnicu Valcea Aqui está uma amostra colhida pela caracterização da ideologia comunista de Nicolae Balcescu "Nicholas Balticescu é a figura mais luminosa da revolução de 1848. E que tipo de revolucionário, a compreensão do curso da história, e percebi que a verdadeira revolução deve confiar no poder do povo para expressar suas aspirações e direitos. Em declínio, com as carências e dificuldades suportou o exílio, na véspera de sua última viagem para as praias com clima amenoA do Mediterrâneo, onde ela vai acabar, nós Balcescu aparece neste retrato [3] com a cabeça pensativamente extensa, dominado pelos olhos de fogo, grandes olhos, piercing, que expressa uma profunda vida interior. Esse retrato [4] de grande gravidade, não só nos dá a imagem do personagem, mas também admiração pela revolução líder do pintor real1848. Trabalhou brilhantemente, retrato meditativo extensa expressa personalidade e Balcescu lutador e galeria de retrato psicológico faz parte de nossa história particular de pintura.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie