Ion Victor Antonescu (n. 2 iunie 1882, Piteşti, d. 1 iunie 1946, închisoarea Jilava) a fost un militar şi politician român, şeful secţiei de operaţii a Marelui Cartier General al Armatei în primul război mondial, ataşat militar la Londra şi Paris, comandant al Şcolii Superioare de Război, şef al Marelui Stat Major şi Ministru de Război, iar din 4 septembrie 1940 până în 23 august 1944 a fost prim-ministru al României şi „Conducătorul Statului”. Antonescu a decis intrarea României în cel de-al Doilea Război Mondial („Sfântul război pentru reîntregirea teritorială”), de partea puterilor Axei, pe baza promisiunilor lui Hitler că teritoriile româneşti cedate în 1940, sub presiunile Germaniei în urma pactului Ribbentrop-Molotov, vor fi retrocedate. După război a fost judecat de Tribunalul Poporului de la Bucureşti. La data de 17 mai 1946 Ion Antonescu a fost găsit vinovat de crime de război şi condamnat la moarte. A fost executat la închisoarea Jilava la 1 iunie 1946. Născut într-o familie de militari, Antonescu a absolvit şcolile militare de la Craiova şi Iaşi, apoi a urmat şi absolvit Şcoala de cavalerie în 1904. Tatăl său, ofiţer de carieră, a divorţat de mama sa, Liţa Baranga şi s-a recăsătorit cu Frida (născută Cuperman sau Frieda Kuppermann), evreică (după moartea tatălui generalului Antonescu, care devenise „Şeful Statului", ea şi-a reluat, demonstrativ şi ca frondă, numele de Cuperman, rezistând protestelor şi insistenţelor sus-pusului fiu). Prima sa soţie (1924-1926), Rachel Mendel, a fost şi ea, o evreică originară din Franţa, cu care s-a căsătorit când era ataşat militar la Londra şi cu care a avut un copil. La 29 august 1927 (sau cândva în cursul anului 1928), la vârsta de 45 de ani Antonescu s-a însurat cu Maria („Rica”)A , fiica Anghelinei şi a căpitanului Teodor Niculescu din Calafat, văduva (din 1919) lui Gheorghe Cimbru, ofiţer de poliţie, cu care avusese un fiu, Gheorghe, handicapat post poliomielită (care s-a sinucis în 1946, când a aflat că tatăl său vitreg a fost executat). După moartea lui Cimbru, Maria a plecat la Paris unde s-a remăritat în iulie 1919 cu bijutierul francez- evreu Guillaume Auguste Joseph Pierre Fueller. Când se întâlnise cu Antonescu, ea era încă nedivorţată legal de cel de-al doilea soţ. După şapte ani de căsătorie a divorţat de Fueller dar, datorită unor vicii de formă, divorţul acesta a fost contestat în cadrul unui îndelungat şi jenant proces de bigamie inspirat, probabil, de persoane din anturajul regal (Moruzov?).
Categorie
  • Categorie:Oameni politici
Fotografii

Ion Antonescu

Ion Antonescu
Engleza
Ion Victor Antonescu (born June 2, 1882, Pitesti, died June 1, 1946, Jilava prison) was a Romanian soldier and politician, chief of operations of the General Staff of the Army in World War I, military attache in London and Paris , commander of the War College, Chief of Staff and Minister of War and the September 4, 1940 until 23 august in 1944 was Prime Minister of Romania and "the State leader. Antonescu ruled Romania entered the Second World War ("Holy war for territorial reunification") by the Axis powers, Hitler's promise that on Romanian territory ceded in 1940, under pressure from Germany's Ribbentrop-Molotov will be returned. [1] [2] After the war he was tried by the Bucharest People's Tribunal. On May 17, 1946, Ion Antonescu was found guilty of war crimes and sentenced to death. Jilava prison was executed in June 1, 1946. Born into a military family, graduated from military schools Antonescu in Craiova and Iasi, then followed the cavalry school and graduated in 1904. Tathim his career officer, divorced mother, Lita Baranga and remarried with Frida (born Frieda Cuperman or Kuppermann), Hebrew (upon his death Antonescu, who had become "Chief", she resumed demonstration and as rebelliousness, Cuperman name, resisting protests and insistence above Pusula son). [3] His first wife (1924-1926), RachelMendel, was also a Jew originating in France, whom he married when he was military attache in London and who had a child. On August 29, 1927 (or sometime during 1928 [4]) at age 45 Antonescu married Mary ("Rica") A daughter of Captain Theodore ANGHELINA and Niculescu from Calafat, widow (of 1919) of George Savory, police officeryou, with whom he had a son, George, post polio handicapped (who committed suicide in 1946 when he learned that his stepfather was executed),. [5] [6] After the death of Thyme, Mary went to Paris where remăritat in July 1919 by French jeweler Pierre-Joseph Auguste Guillaume Jew Fueller [7]. When met with Antonescu, it was still legal nedivorţată the dSheep husband. After seven years of marriage divorced Fueller but due to defects in shape, it was contested divorce in a long and painful process of bigamy inspired perhaps by the people of the royal entourage (Moruzov?).
Spaniola
Ion Antonescu Víctor (nacido el 02 de junio 1882, Pitesti, murió 01 de junio 1946, la prisión de Jilava) fue un militar y político rumano, jefe de operaciones del Estado Mayor General del Ejército en la Primera Guerra Mundial, agregado militar en Londres y París , comandante de la Escuela Superior de Guerra, Jefe de Gabinete y Ministro de Guerra y el 4 de septiembre de 1940 hasta el 23 de August en 1944 fue Primer Ministro de Rumania y "el jefe de Estado." Antonescu gobernó Rumania entró en la Segunda Guerra Mundial ("La guerra santa para la reunificación territorial"), de las potencias del Eje, la promesa de Hitler de que en territorio rumano cedió en 1940, bajo la presión de Alemania en el Pacto Molotov-Ribbentrop, serán devueltos. [1] [2] Después de la guerra fue juzgado por Bucarest y Popular, el Tribunal. El 17 de mayo de 1946, Ion Antonescu fue declarado culpable de crímenes de guerra y condenado a muerte. prisión de Jilava fue ejecutado en 01 de junio 1946. Nacido en una familia de militares, se graduó de la escuela militar de Antonescu en Craiova y Iasi, después siguió la escuela de caballería y se graduó en 1904. Tatél su oficial de carrera, se divorció de la madre, Lita Baranga y se volvió a casar con Frida (nacida Frieda Cuperman o Kuppermann), Hebreo (después de su muerte Antonescu, que se había convertido en "jefe", volvió a demostración y como rebeldía, Cuperman nombre, resistiendo las protestas y la insistencia sobre el hijo Pusula). [3] Su primera esposa (1924-1926), RachelMendel era también un origen Judio en Francia, con quien se casó cuando era agregado militar en Londres y que tuvo un hijo. El 29 de agosto de 1927 (o en algún momento durante el año 1928 [4]) a la edad 45 Antonescu se casó con María ("Costa") Una hija del capitán Theodore ANGHELINA y Niculescu de Calafat, la viuda (de 1919) de George Savory, oficial de policíausted, con quien tuvo un hijo, George, discapacitados post polio (que se suicidó en 1946, cuando se enteró de que su padrastro fue ejecutado). [5] [6] Tras la muerte de Tomillo, María fue a París, donde remăritat en julio de 1919 por el joyero francés Pierre-Auguste Joseph Guillaume Judio Fueller [7]. Cuando se reunió con Antonescu, que era todavía legal nedivorţată el dOvejas marido. Después de siete años de matrimonio se divorciaron Fueller pero debido a defectos de forma, fue impugnada el divorcio en un proceso largo y doloroso de la bigamia inspirada quizás por la gente de la comitiva real (Moruzov?).
Italiana
Ion Victor Antonescu (nato il 2 Giugno 1882, Pitesti, morto 1 Giugno 1946, carcere Jilava) fu un soldato romeno e uomo politico, capo delle operazioni dello Stato Maggiore dell'Esercito nella prima guerra mondiale, addetto militare a Londra e Parigi , comandante del Collegio di Guerra, Capo di Stato Maggiore e Ministro della Guerra e il 4 settembre 1940 fino al 23 recante le modt nel 1944 è stato primo ministro di Romania e "il capo dello Stato. Antonescu ha dichiarato la Romania entrò nella seconda guerra mondiale ("guerra santa per la riunificazione territoriale"), delle potenze dell'Asse, la promessa di Hitler, che sul territorio rumeno ceduto nel 1940, sotto pressione da Germania, nel Patto Molotov-Ribbentrop, saranno restituiti. [1] [2] Dopo la guerra fu processato dal Tribunale popolare di Bucarest. Il 17 maggio 1946, Ion Antonescu è stato riconosciuto colpevole di crimini di guerra e condannato a morte. Jilava carcere è stata eseguita in 1 giugno 1946. Nata in una famiglia di militari, si è laureato dalla scuola militare Antonescu a Craiova e Iasi, poi seguito la scuola di cavalleria e si è laureato nel 1904. Tatlui la sua carriera ufficiale, la madre divorziata e risposata con Lita Baranga Frida (nati Frieda Cuperman o Kuppermann), un Ebreo (dopo la morte di suo Antonescu, che era diventato "capo", riprese dimostrazione e come ribellione, Cuperman nome, resistendo proteste e l'insistenza sul figlio Pusula). [3] La sua prima moglie (1924-1926), RachelMendel, è stato anche un Ebreo originario della Francia, che aveva sposato quando era addetto militare a Londra e che ha avuto un bambino. Il 29 agosto 1927 (o qualche volta nel corso del 1928 [4]) in età 45 Antonescu sposato Maria ("Rica") Una figlia del capitano Theodore ANGHELINA e Niculescu da Calafat, vedova (di 1919) di George Savory, ufficiale di poliziaLei, con la quale ebbe un figlio, George, disabili polio post (che si suicidò nel 1946, quando seppe che il patrigno è stato eseguito). [5] [6] Dopo la morte di Timo, Maria si recò a Parigi dove remăritat nel luglio del 1919 dal gioielliere francese Pierre-Auguste Joseph Guillaume Ebreo Fueller [7]. Quando si è incontrato con Antonescu, era ancora legale nedivorţată il dPecora marito. Dopo sette anni di matrimonio, divorzio Fueller ma a causa di difetti di forma, è stato contestato il divorzio in un lungo e doloroso processo di bigamia ispirato forse dal popolo della entourage reale (Moruzov?).
Franceza
Ion Antonescu Victor (né le 2 Juin 1882, Pitesti, est décédé Juin 1, 1946, prison de Jilava) était un militaire et homme politique, le chef de section roumaine opérations d'état-major de l'armée dans la Première Guerre mondiale, attaché militaire à Londres et à Paris , commandant de l'Ecole de Guerre, chef d'état-major et ministre de la Guerre et les années 1940 jusqu'au 23 Septembre 4, Augustint en 1944 a été Premier ministre de Roumanie et «le chef d'État. Antonescu a statué Roumanie est entrée dans la Seconde Guerre mondiale (la «guerre sainte pour la réunification territoriale"), des puissances de l'Axe, la promesse d'Hitler que sur le territoire roumain cédés en 1940, sous la pression de l'Allemagne dans le pacte Molotov-Ribbentrop, sera retourné. [1] [2] Après la guerre, il a été jugé par le peuple de Bucarest Tribunal. Le 17 mai 1946, Ion Antonescu a été reconnu coupable de crimes de guerre et condamné à mort. prison de Jilava a été exécuté en Juin 1, 1946. Né dans une famille de militaires, est diplômé de l'école militaire Antonescu à Craiova et Iasi, puis a suivi l'école de cavalerie et obtient son diplôme en 1904. Tatlui son officier de carrière, divorcé mère, Lita Baranga et se remarie avec Frida (né Frieda Cuperman ou Kuppermann), hébreu (à sa mort, Antonescu qui était devenu «chef», elle a repris démonstration et que la rébellion, le nom Cuperman, résistant à des protestations et l'insistance de son fils ci-dessus Pusula) [3]. Sa première femme (1924-1926), RachelMendel, était aussi un original hébreu de la France, qu'il avait épousée quand il a été attaché militaire à Londres et qui avait un enfant. Le 29 août 1927 (ou parfois au cours de 1928 [4]) à l'âge de 45 Antonescu a épousé Marie ("Costa") Une fille du capitaine Théodore Anghelina et Niculescu de Calafat, veuve (de 1919) de George Savory, agent de policevous, avec qui il eut un fils, George, handicapés post-polio (qui s'est suicidé en 1946 quand il apprit que son beau-père a été exécuté). [5] [6] Après la mort de thym, Marie se rend à Paris où il remăritat en Juillet 1919 par joaillier français Pierre-Joseph Auguste Guillaume Juif Fueller [7]. Lorsque rencontré Antonescu, il était encore légal nedivorţată la dmari moutons. Après sept ans de mariage divorcés Fueller mais en raison de défauts de forme, il a été attaquée le divorce dans un processus long et gênant de bigamie inspiré peut-être par les gens de l'entourage royal (Moruzov?).
Germana
Ion Antonescu Victor (geboren 2. Juni 1882, Pitesti, starb 1. Juni 1946, Jilava Gefängnis) war ein rumänischer Soldat und Politiker, Chef der Operationsabteilung der Obersten Heeresleitung des Heeres im Ersten Weltkrieg, Militär-Attache in London und Paris , Kommandeur der Kriegsakademie, Chef des Stabes und der Kriegsminister und der 4. September 1940 bis zum 23. August im Jahr 1944 war Premierminister von Rumänien und "Führerstaat". Antonescu regierte Rumänien in den Zweiten Weltkrieg ("Heiliger Krieg für die territoriale Einheit") von den Achsenmächten, Hitlers Versprechen, dass auf rumänischem Territorium im Jahre 1940 abgetreten, unter Druck aus Deutschland ist Ribbentrop-Molotow- zurückgegeben werden. [1] [2] Nach dem Krieg wurde er Tribunal wurde versucht, durch die Menschen in Bukarest. Am 17. Mai 1946 wurde Ion Antonescu für schuldig befunden, Kriegsverbrechen und zum Tode verurteilt. Jilava Gefängnis war 1946 hingerichtet 1. Juni. Geboren in einer militärischen Familie, Iasi absolvierte Militärschulen Antonescu in Craiova, und dann folgte die Kavallerie-Schule und absolvierte im Jahr 1904. Tatihn seine berufliche Laufbahn Offizier, geschiedene Mutter, Lita Baranga und wiederverheirateten mit Frida (Frieda geboren Cuperman oder Kuppermann), Hebräisch (nach seinem Tod Antonescu, der sich "hatte Chief", nahm sie Demonstration und als Aufsässigkeit, Cuperman Namen, Widerstand und Proteste Beharren oben Pusula son). [3] Seine erste Frau (1924-1926), RachelMendel, war auch ein Jude mit Ursprung in Frankreich, die er heiratete, als er in London war Militärattache in und wer ein Kind hatte. Am 29. August 1927 (oder irgendwann in 1928 [4]) im Alter 45 Antonescu verheiratete Mary ("Rica") Eine Tochter von Kapitän Theodore Anghelina und Niculescu von Calafat, Witwe (1919) von George Savory, PolizistSie, mit der er einen Sohn, George, Post-Polio-Behinderte (Selbstmord beging im Jahr 1946, als er erfuhr, dass sein Stiefvater hingerichtet wurde). [5] [6] Nach dem Tod von Thymian, ging nach Paris, wo Mary remăritat im Juli 1919 von Französisch Juwelier Pierre-Joseph Auguste Guillaume Jude Fueller [7]. Wenn sie mit Antonescu trafen, war es noch legal nedivorţată die dSheep Ehemann. Nach sieben Jahren Ehe geschieden Fueller aber wegen Mängeln in der Form, es war die Scheidung in einem langen und schmerzhaften Prozess der Bigamie vielleicht von den Leuten der königlichen Entourage (Moruzov?) Inspiriert bestritten.
Rusa
Ион Антонеску Виктора (род. 2 июня 1882, Питешти, умер 1 июня 1946, Жилава тюрьмы) был румынский солдат и политик, начальника оперативного отдела Генерального штаба армии в Первой мировой войне, военный атташе в Лондоне и Париже , командир военного колледжа, начальника штаба и военного министра, а с 4 сентября 1940 до 23 Огаст в 1944 г. премьер-министр Румынии и "лидером государства. Румыния вступила Антонеску решил второй мировой войны ("Священная война территориальное воссоединение"), из держав оси, обещание Гитлера, что на территории Румынии уступила в 1940 году под давлением со стороны Германии в Пакт Молотова-Риббентропа, будут возвращены. [1] [2] После войны он был осужден в Бухаресте народный суд. На 17 мая 1946, Ион Антонеску был признан виновным в военных преступлениях и приговорен к смертной казни. Жилава тюрьме был казнен в 1 июня 1946. Родился в семье военного, окончил военно-учебных заведений Антонеску в Крайова и Яссы, затем последовали кавалерийскую школу, которую окончил в 1904. Tatему карьеры офицера, разведенная мать, Лита Баранга и Фрида женат (род. Фрида Cuperman или Kuppermann), еврей (по смерти отца Антонеску, который стал "начальник", она возобновила демонстрация и как бунтарство, Cuperman имя, противостоять протестам и выше настоянию сына Pusula) [3]. Его первая жена (1924-1926 годах), РэйчелМендель, также был евреем, происходящих во Франции, на которой он женился, когда он был военным атташе в Лондоне и имел ребенка. На 29 августа 1927 (или когда-то в 1928 [4]) в возрасте 45 Антонеску женился на Марии ("Рика") дочь капитана Теодора ANGHELINA и Никулеску из Калафат, вдова (1919) Джорджа чабер, офицер полицииВы, с которым у него был сын, Джордж, после полиомиелита инвалидов (который покончил жизнь самоубийством в 1946 году, когда он узнал, что его отчим был казнен). [5] [6] После смерти чабер, Мария уехала в Париж, где remăritat в июле 1919 года французский ювелир Пьер-Жозеф Огюст Гийом Fueller еврей [7]. Когда встретились с Антонеску, он по-прежнему правовых nedivorţată гОвцы мужа. После 7 лет брака разведенная Fueller но из-за дефектов в форму, она была оспорена развод в долгий и болезненный процесс, возможно, двоеженство вдохновила народ королевского окружения (Moruzov?).
Portugheza
Ion Antonescu Victor (nascido em 02 de junho de 1882, Pitesti, morreu em 01 de junho de 1946, a prisão Jilava) foi um militar e político romeno, chefe de operações do Estado-Maior do Exército na Primeira Guerra Mundial, adido militar em Londres e Paris , comandante da Escola Superior de Guerra, Chefe do Estado-Maior General e Ministro da Guerra e os 04 setembro de 1940 até 23 de August em 1944, foi primeiro-ministro da Roménia e "o líder do Estado. Antonescu governava a Romênia entrou na Segunda Guerra Mundial ("Guerra Santa para o reagrupamento territorial"), das potências do Eixo, Hitler prometeu que, em território romeno cedidos em 1940, sob pressão da Alemanha no Pacto Molotov-Ribbentrop, serão devolvidos. [1] [2] Depois da guerra, ele foi julgado pelo Tribunal Popular de Bucareste. Em 17 de maio de 1946, Ion Antonescu foi considerado culpado de crimes de guerra e condenados à morte. Jilava prisão foi executado em 01 de junho de 1946. Nascido em uma família militar, formou-se escolas militares em Craiova e Antonescu Iasi, seguido da escola de cavalaria e se graduou em 1904. Tato seu funcionário de carreira, divorciado mãe, Lita Baranga e se casou com Frida (nascido Frieda Cuperman ou Kuppermann), hebraico (após a sua morte Antonescu, que se tornou "Chefe", ela prossegue demonstração e como rebeldia, nome Cuperman, resistindo protestos e insistência filho Pusula acima). [Março] Sua primeira esposa (1924-1926), RachelMendel, também era um judeu originário da França, com quem se casou quando era adido militar em Londres e teve um bebê. Em 29 de agosto de 1927 (ou em algum momento durante 1928 [4]) com idade 45 Antonescu Maria casou-se com ("Rica") A filha do Capitão Theodore ANGHELINA e Niculescu de Calafat, viúva (de 1919) de George Savory, policialvocê, com quem teve um filho, George, deficientes pós poliomielite (que se suicidou em 1946, quando soube que seu padrasto foi executado). [5] [6] Após a morte de Tomilho, Mary foi para Paris, onde remăritat em julho de 1919 pelo joalheiro francês Pierre-Auguste Joseph Guillaume judeu Fueller [7]. Quando se encontrou com Antonescu, ainda era legal a nedivorţată dSheep marido. Após sete anos de casamento, divórcio Fueller mas devido a defeitos de forma, foi impugnada divórcio em um processo longo e doloroso de pessoas bigamia inspirado talvez na comitiva real (Moruzov?).
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie