Constantin Brâncoveanu (1654 - 15 august 1714), adus la tron de marea boierime, a fost domnitor al Ţării Româneşti între 1688 şi 1714 şi nepot al domnitorului Şerban Cantacuzino. Căsătorit cu Marica, fiica lui Antonie Vodă din Popeşti, Constantin Brâncoveanu a avut cu aceasta patru fii: Constantin, Ştefan, Radu şi Matei[1] – şi şapte fete – Stanca, Maria, Safta, Ancuţa, Elenca, Bălaşa şi Smaranda. Soţia sa, Doamna Marica, a fost adevaratul administrator al întregii averi a Brâncovenilor, despre care atunci se afirma că este una fabuloasă. Ea ştia rostul fiecărei moşii, al fiecărei case şi al tuturor sumelor de bani depozitate în băncile din vestul Europei, la Viena, Veneţia sau Amsterdam În vremea sa au avut loc intense acţiuni politice şi diplomatice pentru stăvilirea expansiunii ţariste şi otomane. Folosind o politică abilă, s-a menţinut 26 de ani la domnie. Fiscalitatea excesivă din timpul domniei lui, determinată şi de cererile mereu sporite ale Porţii otomane, a îngreunat viaţa maselor ţărăneşti şi orăşeneşti. A dus o politică externă şovăitoare. Ajungându-se să dea ajutor lui Petru cel Mare în războiul ruso-turc din 1710-1711, el a adoptat, în timpul acestui război, o atitudine de expectativă. Învinuit de trădare de către turci, a fost omorât la Constantinopol în 1714, împreună cu cei patru fii ai săi. În perioada domniei sale, cultura română a cunoscut o perioadă de înflorire, Brâncoveanu fiind un sprijinitor al culturii. În timpul domniei sale s-au tipărit în Ţara Românească numeroase cărţi româneşti, greceşti, slave şi chiar arabe, turceşti şi georgiene şi s-a creat în arhitectură un stil caracteristic, denumit brâncovenesc. Constantin Brancoveanu este inmormantat la biserica Sfântul Gheorghe din Bucuresti. Până în anul 1709, Constantin Brâncoveanu a reuşit să menţină o politică echilibrată între Imperiul Otoman, căruia îi era vasal, şi Imperiul German. Cu acesta din urmă domnul Munteniei a încheiat mai multe tratate secrete. În schimbul acestor servicii, Brâncoveanu a primit pentru el şi pentru familia sa mai multe moşii şi titluri nobiliare ale Sfântului Imperiu Roman de neam German. În 1709, o conjunctură europeană nefavorabilă şi greşelile politice ale lui Constantin Brâncoveanu au dus la dezastrul familiei. Atunci, regele Suediei, Carol al XII-lea, fusese învins de Petru cel Mare la Poltava. Scapată de ameninţarea suedo-germană pentru prima dată în istorie, armata rusă a intrat pe teritoriul Moldovei, pentru a lupta cu sultanul. Brâncoveanu s-a gândit atunci să se alieze cu ruşii. I-a scris lui Petru cel Mare o scrisoare în care i-a promis că îl va ajuta cu aprovizionarea armatei. În schimb, ţarul i-a trimis mulţumirile sale şi 300 de pungi cu aur, pentru plata serviciilor. Pentru mai multă siguranţă însa, Înalta Poartă l-a trimis de îndata domn în Moldova pe Dimitrie Cantemir, duşman ştiut al familiei Brâcovenilor, cu însărcinarea de a raporta Divanului orice mişcare făcea acesta. Primul lucru pe care l-a făcut însă Cantemir a fost să se alieze cu ţarul. Prudent, Brâncoveanu a încercat un abil joc "la doua capete". El şi-a adunat oştile în tabara de la Urlaţi – Prahova, aproape de graniţa Moldovei. În cazul în care ruşii ar fi vrut să intre în Muntenia, se alia cu ei. El intenţiona însă să rămână de partea turcilor dacă aceştia ar fi fost mai rapizi. Planurile i-au fost date peste cap însa de vărul sau, spătarul Toma Cantacuzino, care împreună cu mai mulţi boieri ai lui Brâncoveanu a fugit în lagărul ţarului. Speriat, Brâncoveanu i-a trimis lui Petru cel Mare cele 300 de pungi înapoi, iar turcilor proviziile, contribuind la eşecul militar al ţarului, care s-a văzut nevoit să încheie pacea.
Categorie
  • Categorie:Oameni politici
Fotografii

Constantin Brâncove

Constantin Brâncove
Engleza
Constantin Brancoveanu (1654-15 August 1714), brought to the throne of boyars, was ruler of the Romanian Land between 1688 and 1714 and grandson of the prince Serban Cantacuzino. Married Marica, daughter of Prince Anthony Popesti Constantin Brancoveanu had to This four sons: Constantine, Stephen, Roger and Matthew [1] - and seven girls - Rock, Mary, Safta, Ancuta, ELenci, Balasa and Smaranda. His wife, Mrs. Marica was true of the entire wealth of Brancoveanu manager, who then said to be a fabulous. She knew every sense estates of each house and all sums of money deposited in banks in Western Europe, Vienna, Venice or Amsterdam in time to have been intense political action and diplomatice for stopping the expansion of Tsarist and Ottoman. Using a clever policy has continued to reign for 26 years. Excessive taxation during the reign of determined and ever increasing demands of the Porte, the difficult life of peasants and urban masses. He took an uncertain foreign policy. Reaching aid is to give Peter the Great in war1710-1711 Russo-Turkish him he adopted during the war, an attitude of expectation. Accused of treason by the Turks, were killed in Constantinople in 1714, together with his four sons. During his reign, Romanian culture has experienced a period of flowering, Brancoveanu being a supporter of culture. During his reign were published in Country Roawarded fulfills numerous books Romanian, Greek, Slav and even Arabic, Turkish and Georgian architecture and has created a characteristic style called Brancovan. Constantin Brancoveanu is buried at St. George Church in Bucharest. Until 1709, Constantin Brancoveanu managed to maintain a balanced policy between the Ottoman Empire, which the vessel wasof, and the German Empire. The latter concluded Mr. Wallachia more secret treaties. In exchange for these services, Brancoveanu received for himself and his family several estates and titles of nobility of the Holy Roman Empire of the German nation. In 1709, an unfavorable European conjuncture and political mistakes of Constantin Brancoveanu led to disaster FamiLia. Then the king of Sweden, Charles XII, was defeated by Peter the Great at Poltava. Escaped the threat suedo-German for the first time in history, the Russian army entered the territory of Moldova, to fight with the sultan. Brancoveanu thought then to ally with the Russians. Peter the Great wrote a letter in which he promised that he would help supply the military.Instead, the Tsar sent his thanks and 300 bags of gold for payment services. For greater certainty, however, the Porte sent as soon gentleman in Moldova Cantemir, the family knew Brâcovenilor enemy, with instruction to report every move made it Divan. The first thing to do but Cantemir was to ally withArul. Prudent Brancoveanu tried a game can not "two heads". He gathered his troops in camp at Urlaţi - Prahova, near the border of Moldova. If the Russians wanted to enter into Wallachia, to ally with them. But he intended to remain for the Turks if they were faster. Plans have been capsized but the cousin or back AllI Cantacuzino who along with several boyars have fled the camp Brâncoveanu Tsar. Scared, Brancoveanu Peter the Great sent the 300 back pockets, and Turks supplies, contributing to military failure of the Tsar, who was forced to conclude peace.
Spaniola
Constantin Brancoveanu (1654-15 agosto 1714), llevó al trono de los boyardos, era el gobernante del país de Rumania entre 1688 y 1714 y nieto del príncipe Serban Cantacuzino. Marica Casado, hija de Antonio Popesti Príncipe Constantin Brancoveanu tenido con Este cuatro hijos: Constantino, Esteban, Roger y [Mateo 1] - y siete niñas - Rock, María, SAFTA, Ancuta, ELenci, Balasa y Smaranda. Su esposa, la señora Marica era cierto de toda la riqueza de Brancoveanu gerente, quien dice que es un fabuloso. Ella sabía todo el sentido fincas de cada casa y todas las cantidades de dinero depositadas en bancos en el oeste de Europa, Viena, Venecia o Amsterdam en el tiempo a la acción política de gran magnitud tuvo lugar y diplomatice para detener la expansión de la zarista y otomano. Utilizando una política inteligente ha seguido a reinar durante 26 años. imposición excesiva durante el reinado de determinado y cada vez más demandas de la Puerta, la difícil vida de los campesinos y las masas urbanas. Tomó una política exterior incierto. Llegar a la ayuda es dar a Pedro el Grande en la guerra1710-1711 Guerra Ruso-Turca él, adoptó durante la guerra, una actitud de expectativa. Acusado de traición a la patria por los turcos, murieron en Constantinopla en 1714, junto con sus cuatro hijos. Durante su reinado, la cultura rumana ha experimentado un período de la floración, Brancoveanu ser un partidario de la cultura. Durante su reinado se publicaron en el país Rocumple adjudicado numerosos libros rumanos, griegos, eslavos y árabes y turcos y aun arquitectura georgiana ha creado un estilo característico, denominado Brancovan. Constantin Brancoveanu está enterrado en la Iglesia de San Jorge en Bucarest. Hasta 1709, Constantin Brancoveanu fue capaz de mantener una política equilibrada entre el Imperio Otomano, que el buque fuede, y el Imperio Alemán. Este último llegó a la conclusión tratados Sr. Valaquia más secreto. A cambio de estos servicios, Brancoveanu recibió para sí y su familia varias fincas y títulos de nobleza del Sacro Imperio Romano de la nación alemana. En 1709, una coyuntura desfavorable Europeo y errores políticos Constantin Brancoveanu llevó al desastre FamiLia. Entonces el rey de Suecia, Carlos XII, fue derrotado por Pedro el Grande en Poltava. Que escapan a la amenaza suedo-alemán por primera vez en la historia, el ejército ruso entró en el territorio de Moldavia, para luchar con el sultán. Brancoveanu pensaba entonces aliarse con los rusos. Pedro el Grande escribió una carta en la que prometió que ayudará a suministrar a los militares.En cambio, el zar envió su agradecimiento y 300 bolsas de oro para el pago de los servicios. Para mayor certeza, sin embargo, la Puerta enviada una vez caballero en Moldova Cantemir, enemigo de la familia sabía Brâcovenilor, con la instrucción de informar cada movimiento hecho Divan. La primera cosa que hacer sino Cantemir fue aliarse conArul. Prudente Brancoveanu probado un juego no puede "dos cabezas". Reunió a sus tropas en el campamento en Urlaţi - Prahova, cerca de la frontera de Moldova. Si los rusos querían entrar en Valaquia, de aliarse con ellos. Tenía la intención de permanecer, pero los turcos si fueran más rápido. Los planes se han volcado, pero el primo o Para realizar una copiaYo Cantacuzino quien junto con varios boyardos han huido del campo Brâncoveanu zar. Asustado, Brancoveanu Pedro el Grande envió a los 300 bolsillos traseros, los turcos y los suministros, lo que contribuye al fracaso militar del zar, que se vio obligado a firmar la paz.
Italiana
Constantin Brancoveanu (1654-1615 agosto 1714), ha portato al trono di boiardi, fu sovrano del paese Romania tra il 1688 e il 1714 e nipote del principe Cantacuzino Serban. Sposato Marica, figlia di Antonio Popesti principe Constantin Brancoveanu avuto con Questo quattro figli: Costantino, Stephen, Roger e Matteo [1] - e sette ragazze - Rock, Maria, Safta, Ancuta, ELenci, e Balasa Smaranda. Sua moglie, la signora Marica era vero di tutta la ricchezza dei manager Brancoveanu, che poi ha detto di essere una favola. Sapeva ogni senso tenute di ogni casa e tutti gli importi di denaro depositato nelle banche in Europa occidentale, Vienna, Venezia o Amsterdam in tempo di essere stato intenso l'azione politica e diplomatice per fermare l'espansione delle zarista e ottomano. Utilizzo di una politica intelligente è stato mantenuto per 26 anni sul trono. tassazione eccessiva durante il regno di determinati e sempre crescenti esigenze della Porta, la difficile vita dei contadini e delle masse urbane. Ha preso una politica incerta estera. Il raggiungimento di un aiuto per dare il grande Peter in guerra1710-1711 lo russo-turca, adottato durante la guerra, un atteggiamento di attesa. Accusato di tradimento da parte dei turchi, sono stati uccisi a Costantinopoli nel 1714, insieme ai suoi quattro figli. Durante il suo regno, la cultura romena ha conosciuto un periodo della fioritura, Brancoveanu essendo un sostenitore della cultura. Durante il suo regno sono stati pubblicati nel Paese Rosoddisfa aggiudicato numerosi libri rumeni, greci, slavi e persino arabe, turche e architettura georgiana e ha creato uno stile caratteristico chiamato Brancovan. Constantin Brancoveanu è sepolto a Chiesa di San Giorgio a Bucarest. Fino al 1709, Constantin Brancoveanu riuscito a mantenere una politica equilibrata tra l'Impero ottomano, che la nave è statadi, e l'Impero tedesco. Quest'ultimo concluso trattati signor Valacchia più segreti. In cambio di questi servizi, Brancoveanu ricevuto per se stesso e la sua famiglia diverse proprietà e titoli di nobiltà del Sacro Romano Impero di nazione tedesca. Nel 1709, una congiuntura sfavorevole europea e gli errori politici di Constantin Brancoveanu ha portato al disastro FamiLia. Allora il re di Svezia Carlo XII, fu sconfitto a Poltava Pietro il Grande. Sfuggito alla suedo minaccia-tedesco per la prima volta nella storia, l'esercito russo è entrato nel territorio della Moldavia, a lottare con il sultano. Brancoveanu pensato allora di allearsi con i russi. Pietro il Grande ha scritto una lettera in cui ha promesso che contribuirà a fornire ai militari.Invece, lo zar ha inviato i suoi ringraziamenti a 300 sacchi d'oro per il pagamento dei servizi. Per maggiore certezza, tuttavia, la Porte inviato prima gentiluomo in Moldova Cantemir, la famiglia sapeva nemico Brâcovenilor, con istruzione di riferire Divan ogni mossa che fece. La prima cosa da fare, ma Cantemir è stato quello di allearsi conArul. Prudente Brancoveanu provato un gioco non può "due teste". Ha raccolto le sue truppe in campo di Urlaţi - Prahova, vicino al confine della Moldavia. Se i russi volevano entrare in Valacchia, ad allearsi con loro. Ma lui destinati a rimanere per i turchi se fossero più veloci. Piani sono stati rovesciata ma il cugino o ritorna aI Cantacuzino che insieme con alcuni boiardi sono fuggiti dal campo Brâncoveanu zar. Spaventato, Brancoveanu Pietro il Grande ha inviato i 300 tasche posteriori e negozi turchi, contribuendo al fallimento militare degli zar, che è stato costretto a concludere la pace.
Franceza
Constantin Brancovan (1654-15 août 1714), porté au trône de boyards, était le dirigeant du pays roumains entre 1688 et 1714 et petit-fils du prince Serban Cantacuzino. Marié Marica, fille de Anthony Popesti Prince Constantin Brancovan avait avec Ce quatre fils: Constantin, Stephen, Roger et Matthew [1] - et sept filles - Rock, Mary, Safta, Ancuta, ELenci, Balasa et Smaranda. Sa femme, Mme Marica est vrai de toute la richesse de gestionnaire Brancovan, qui dit alors à un fabuleux. Elle savait tous les sens propriétés de chaque maison et toutes les sommes d'argent déposées dans des banques en Europe occidentale, Vienne, Venise ou Amsterdam en temps avoir été intense action politique et diplomatice pour arrêter l'expansion de tsariste et ottoman. L'aide d'une habile politique a continué à régner pendant 26 ans. une imposition excessive pendant le règne de déterminé et de plus en plus des exigences de la Porte, la vie difficile des paysans et des masses urbaines. Il a eu une politique étrangère incertaine. Atteindre l'aide est de donner à Pierre le Grand à la guerre1710-1711 russo-turque lui, qu'il avait adoptée pendant la guerre, une attitude d'attente. Accusé de trahison par les Turcs, a été tué à Constantinople en 1714, avec ses quatre fils. Au cours de son règne, la culture roumaine a connu une période de floraison, Brancoveanu être un partisan de la culture. Au cours de son règne ont été publiés dans le pays Roremplit décerné de nombreux livres roumains, grecs, slaves et même arabes, turcs et architecture géorgienne et a créé un style caractéristique appelée Brancovan. Constantin Brancovan est enterré à Saint-Georges Eglise à Bucarest. Jusqu'en 1709, Constantin Brancovan réussi à maintenir une politique équilibrée entre l'Empire ottoman, dont le navire étaitde, et l'Empire allemand. Ce dernier a conclu des traités M. Valachie plus secrète. En échange de ces services, Brancoveanu reçu pour lui et sa famille plusieurs domaines et les titres de noblesse du Saint Empire romain de la nation allemande. En 1709, une conjoncture défavorable européenne et les erreurs politiques de Constantin Brancovan conduit au désastre FamiLia. Alors le roi de Suède, Charles XII, a été battu par Pierre le Grand à Poltava. menace Suedo-allemand échappé la première fois dans l'histoire, entra dans l'armée russe en Moldavie, pour lutter avec le sultan. Brancoveanu pensais alors de s'allier avec les Russes. Pierre le Grand a écrit une lettre dans laquelle il a promis qu'il aiderait l'approvisionnement de l'armée.Au lieu de cela, le tsar envoya son Merci et 300 sacs d'or pour le paiement des services. Pour plus de certitude, cependant, la Porte envoya aussitôt homme en Moldavie Cantemir, la famille savait ennemi Brâcovenilor, avec instruction de faire rapport chaque mouvement fait Divan. La première chose à faire, mais Cantemir a été de s'allier avecArul. Prudent Brancoveanu essayé un jeu ne peut pas "deux têtes". Il a rassemblé ses troupes au camp de Urlati - Prahova, près de la frontière de la Moldavie. Si les Russes voulaient entrer en Valachie, de s'allier avec eux. Mais il voulait continuer à faire partie des Turcs s'ils étaient plus rapides. Des plans ont été chaviré, mais le cousin ou retour àJe Cantacuzino qui, avec plusieurs boyards ont fui le camp Brâncoveanu tsar. Scared, Brancoveanu Pierre le Grand envoya les 300 poches arrière, et des fournitures Turcs, contribuent à l'échec militaire du tsar, qui a été forcé de conclure la paix.
Germana
Constantin Brancoveanu (1654-1615 August 1714), brachte Bojaren auf den Thron, war Herrscher des rumänischen Landes zwischen 1688 und 1714 und Enkel des Fürsten Serban Cantacuzino. Married Marica, der Tochter von Anthony Popesti Prinz Constantin Brancoveanu hatte mit Diese vier Söhne: Constantine, Stephen, Roger und Matthew [1] - und sieben Mädchen - Rock, Mary, Safta, Ancuta, ELenci, Balasa und Smaranda. Seine Frau, Frau Marica galt für den ganzen Reichtum des Brancoveanu-Manager, der sagte dann zu einem fabelhaften werden. Sie kannte jeden Sinn Stände jedes Haus und alle Summen in Banken deponiert in Westeuropa, Wien, Venedig oder Amsterdam in der Zeit der intensiven politischen Aktion stattgefunden hat, und diplomatice zum Anhalten der Expansion des zaristischen und osmanischen. Mit einer klugen Politik hat zu herrschen seit 26 Jahren fortgesetzt. Übermäßige Besteuerung während der Regierungszeit bestimmt und stetig steigenden Anforderungen der Pforte, die schwierige Leben der Bauern und städtischen Massen. Er nahm eine ungewisse Außenpolitik. Reaching Beihilfe zu geben Peter dem Großen in den Krieg1710-1711 Russisch-Türkische ihn, nahm er während des Krieges, eine Haltung der Erwartung. Des Verrats bezichtigt durch die Türken, wurden 1714 ermordet in Konstantinopel, zusammen mit seinen vier Söhnen. Während seiner Herrschaft, der rumänischen Kultur hat Blüte erlebte einen Zeitraum von, Brancoveanu, ein Befürworter der Kultur. Während seiner Herrschaft wurden im Land Ro veröffentlichtRumänisch ausgezeichnet erfüllt zahlreiche Bücher, griechischer Sklave und sogar Arabisch, Türkisch und Georgisch und schaffen die charakteristischen architektonischen Stil namens Brancovan. Constantin Brancoveanu George Bukarest ist begraben in St. Kirche. Bis 1709, Constantin Brancoveanu verwaltet wurde beibehalten, um eine ausgewogene Politik zwischen dem Osmanischen Reich, dem das Schiffder, und das Deutsche Reich. Letztere schloss Herr Walachei mehr geheimen Verträge. Im Austausch für diese Leistungen erhielt Brancoveanu für sich und seine Familie mehrere Ländereien und Adelstitel des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Im Jahre 1709 führte eine ungünstige Konjunktur und europäischen politischen Fehler der Constantin Brancoveanu zur Katastrophe FamiLia. Dann wird der König von Schweden, Karl XII, wurde von Peter dem Großen bei Poltawa geschlagen. Entging der Gefahr suedo-Deutsch zum ersten Mal in der Geschichte, trat die russische Armee das Gebiet der Republik Moldau, um mit dem Sultan zu kämpfen. Brancoveanu dachte damals, mit den Russen zu verbünden. Peter der Große schrieb einen Brief, in dem er versprach, dass es hilft Versorgung des Militärs.Stattdessen schickte der Zar seinen Dank und 300 Säcke mit Gold für die Zahlung der Leistungen. Für mehr Sicherheit, aber sobald die Pforte geschickt Gentleman in der Republik Moldau Cantemir, kannte die Familie Brâcovenilor Feind, mit dem Auftrag, jede Bewegung Bericht machte es Divan. Die erste Sache zum zu tun, sondern Cantemir wurde mit VerbündetenArul. Umsichtige Brancoveanu versuchte ein Spiel kann nicht "zwei Köpfen". Er sammelte seine Truppen im Lager zu Urlaţi - Prahova, nahe der Grenze zu Moldawien. Wenn die Russen wollten in die Walachei ein, um mit ihnen zu verbünden. Aber er soll für die Türken bleiben, wenn sie schneller waren. Die Pläne wurden kenterte, aber der Cousin oder zurück zuIch Cantacuzino, die zusammen mit mehreren Bojaren des Lagers Brâncoveanu Zar geflohen sind. Scared, Brancoveanu Peter der Große schickte die 300 Gesäßtaschen, Lieferungen und Türken, einen Beitrag zur militärischen Scheitern des Zaren, der gezwungen war, Frieden zu schließen.
Rusa
Константин Брынковяну (1654-15 августа 1714), привели на престол бояре, был правителем румынская земля между 1688 и 1714 и внук князя Serban Кантакузино. Женат Марика, дочь Энтони Popesti князь Константин Брынковяну имел с Это четверо сыновей: Константин, Стивен, Роджер и Мэтью [1] - и 7 девочек - Рок, Мэри, Safta, Ancuta, ELenci, Balasa и Smaranda. Его жена, г-жа Марика относится и все богатство Брынковяну менеджер, который сказал, чтобы быть сказочным. Она знала всех смыслах поместья каждый дом, и все суммы денег в банках в странах Западной Европы, Вене, Венеции или Амстердама во времени, были интенсивные политические действия и ди-plomatice для остановки расширения царской и Османской. Использование умной политики по-прежнему царить в течение 26 лет. Чрезмерное налогообложение в период правления определяется и постоянно растущие требования Порты, тяжелую жизнь крестьян и городских низов. Он взял неопределенной внешней политики. Ведущие помощь дать Петра Великого до войны1710-1711 Русско-турецкая его словам, он принял во время войны, отношение ожидания. Обвиненный в измене со стороны турок, были убиты в Константинополе в 1714, вместе с четырьмя его сыновьями. Во время его правления, румынской культуры переживает период цветения, Брынковяну будучи сторонником культуры. Во время его правления были опубликованы в стране Ронагражден выполняет множество книг, румынский, греческий, славянский и даже арабских, турецких и грузинских архитектуры и создал характерный стиль называется Брынковяну. Константин Брынковяну, похоронен в Санкт-Георгиевская церковь в Бухаресте. До 1709, Константин Брынковяну удалось сохранить сбалансированной политики между Османской империи, которая судноо, и немецкой империи. Последний заключил г-н Валахии более тайные договоры. В обмен на эти услуги, Брынковяну получил для себя и своей семьи несколько имений и дворянских титулов от Священной Римской империи немецкой нации. В 1709 году неблагоприятная конъюнктура европейских и политические ошибки Константин Брынковяну Fami не привел к катастрофеЛия. Тогда король Швеции Карл XII, потерпел поражение от Петра Великого под Полтавой. Бежали угрозы suedo-немецкий впервые в истории русской армии вступили на территорию Молдовы, чтобы воевать с султаном. Брынковяну думал тогда в союзе с русскими. Петр пишет письмо, в котором он обещал, что это поможет поставить военных.Вместо этого, царь послал свою благодарность и 300 мешков с золотом для оплаты услуг. Для безопасной, однако, Порт послал, как только господин в Молдове Кантемир, семья знала Brâcovenilor врага, с указанием представить каждый шаг сделал это диван. Первое, что нужно делать, но Кантемир был вступить в союз сArul. Разумное Брынковяну попробовал игра не может "две головы". Он собрал свои войска в лагере Urlaţi - Прахова, недалеко от границы Республики Молдова. Если бы русские хотели вступить в Валахии, в союзе с ними. Но он намерен оставаться на турками если бы они были быстрее. Планы были перевернулась, но двоюродный брат или обратноЯ Кантакузино который вместе с несколькими своими боярами Брынковяну Царь бежал в лагерь. Напуганный, он послал Петра Великого Брынковяну 300 мешков назад и турки поставок, что способствует военной неудачи царя, который был вынужден заключить мир.
Portugheza
Constantin Brancoveanu (1654-1615 agosto 1714), trouxe para o trono de boiardos, foi governante do país romeno entre 1688 e 1714 e neto do príncipe Serban Cantacuzino. Married Marica, filha de Anthony Popesti Príncipe Constantin Brancoveanu teve com Este quatro filhos: Constantine, Stephen, Roger e Mateus [1] - e sete meninas - Rock, Mary, Safta, Ancuta, ELenci, Balasa e Smaranda. Sua esposa, a Sra. Marica, era o gerente real de toda a riqueza de Brancoveanu quem se diz ser um fabuloso. Ela sabia todos os sentidos propriedades de cada casa e todas as somas de dinheiro depositado em bancos na Europa Ocidental, Viena, Veneza ou Amesterdão, em vez de ter realizado uma ação política ampla e diplomatice para parar a expansão do czarista e otomano. Usando uma política inteligente continuou a reinar por 26 anos. tributação excessiva durante o reinado de determinada e crescentes demandas do Porte, a vida difícil dos camponeses e das massas urbanas. Ele levou uma política externa incerta. Chegar ajuda é dar a Pedro, o Grande, em guerra1710-1711 russo-turca, ele adoptou durante a guerra, uma atitude de expectativa. Acusado de traição pelos turcos foram mortos em Constantinopla em 1714, juntamente com seus quatro filhos. Durante o seu reinado, a cultura romena tem experimentado um período de floração, Brancoveanu ser um adepto da cultura. Durante o seu reinado foram publicadas no País RoRomeno concedido satisfaça vários livros, o grego, eslavo e até árabe, turco e arquitetura georgiana e criou um estilo característico chamado Brancovan. Constantin Brancoveanu é enterrado na Igreja de St. George, em Bucareste. Até 1709, Constantin Brancoveanu conseguiu manter uma política equilibrada entre o Império Otomano, que o navio foide, e do Império Alemão. Este último, concluiu o Sr. Valáquia tratados mais segredos. Em troca destes serviços, Brancoveanu recebidos por ele e sua família várias propriedades e títulos de nobreza do Sacro Império Romano da nação alemã. Em 1709, uma conjuntura desfavorável Europeia e os erros políticos de Constantin Brancoveanu levaram ao desastre FamiLia. Então, o rei da Suécia, Carlos XII, Pedro, o Grande foi derrotado em Poltava. Escapado da ameaça alemã manchada pela primeira vez na história, o exército russo entrou no território da Moldávia, a lutar com o sultão. Brancoveanu pensamento, então se aliar com os russos. Pedro, o Grande, escreveu uma carta em que ele prometeu que irá ajudar a suprir as forças armadas.Em vez disso, o czar enviou o seu agradecimento e 300 sacos de ouro para o pagamento dos serviços. Para maior segurança, porém, o Porte enviado logo cavalheiro na Moldávia Cantemir, a família soube inimigo Brâcovenilor, com instruções para relatar cada movimento tornou Divan. A primeira coisa a fazer, mas Cantemir foi aliar-se comArul. Prudente Brancoveanu tentou um jogo não pode "duas cabeças". Ele reuniu as suas tropas no campo de Urlaţi - Prahova, perto da fronteira com a Moldávia. Se os russos queriam entrar em Valáquia, aliar-se com eles. Mas ele pretendia permanecer para os turcos se fossem mais rápidas. Planos de ter sido virado, mas o primo ou voltar paraI Cantacuzino que, juntamente com vários boiardos fugiram do acampamento Brâncoveanu czar. Assustada, Brancoveanu Pedro, o Grande enviou mais de 300 bolsas para trás, Turks e suprimentos, contribuindo para o fracasso militar do czar, que foi forçado a concluir a paz.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie