Mircea cel Bătrân (n. 1355 - d. 31 ianuarie 1418), voievod al Ţării Româneşti între 23 septembrie 1386 - noiembrie 1394 sau mai 1395; ianuarie 1397 - 31 ianuarie 1418) a fost un domnitor al Ţării Româneşti. El a fost fiul lui Radu I şi fratele lui Dan I pe care l-a secondat la tron după moartea acestuia, la 23 septembrie 1386[1]. În actele oficiale apare ca „În Hristos Dumnezeu, binecredinciosul şi de Hristos iubitorul şi singur stăpânitorul, Io Mircea mare voievod şi domn...”. În istoriografia română apare şi sub numele Mircea cel Mare Radu I a avut doi fii: pe Dan, mai mare, cu doamna Ana şi pe Mircea, cu doamna Calinichia. Asupra originii acesteia din urmă există mai multe păreri între istorici. Între principalele teze, sunt de amintit următoarele: Doamna Calinichia este a patra fiică a cneazului Lazăr al Serbiei, potrivit unei cronici sârbeşti târzii (sec. al XVII-lea). Totuşi, cea de-a patra fiică a cneazului s-a căsătorit cu Nicolae de Gara în 1387. Doamna Calinichia este, în opinia lui Nicolae Iorga, o prinţesă bizantină, pentru că numele ei este grecesc şi de la ea ar fi moştenit Mircea titlul de despot. P. P. Panaitescu argumentează că acest nume este unul monastic ortodox, iar Mircea este despot în virtutea stăpânirii sale în Dobrogea. Doamna Calinichia este una şi aceeaşi persoană cu doamna Ana, schimbându-şi numele în momentul călugăririi. Doamna Calinichia este originară dintr-o familie boierească din Oltenia, judecând după întinsele moşii pe care le deţine acolo. Soţia lui Mircea a fost doamna Mara, al cărei chip se păstrează la schitul Brădet. Ştiri directe asupra ascendenţei acesteia nu au parvenit, însă prin interpretarea altor documente, în care este înfăţişată ca mare proprietară de terenuri în Ungaria, majoritatea specialiştilor acceptă descendenţa acesteia din familia de Cilly, de origine germană din Carintia. Prin aceasta s-ar explica în plus anume afirmaţii în legătură cu înrudirea dintre Mircea şi Vladislav Iagello, acesta din urmă căsătorit a doua oară cu Ana de Cilly. Cu regele polon Mircea mai avea două legături îndepărtate de rudenie, pornite de la Nicolae Alexandru. Doamna Mara a murit înainte de 1427, însă la 22 iunie 1418 încă mai era în viaţă. Pomelnicele mănăstirilor Tismana şi Arnota menţionează o a doua soţie a lui Mircea, doamna Anca. Se pare că Mircea a avut un frate mai mic, jupan Staico, menţionat într-un singur document de danie al domnitorului pentru mănăstirea Snagov. Mircea a avut mai mulţi fii, căci - spun Ducas şi Chalkokondyl - „ducând o viaţă desfrânată, a avut mulţi copii naturali”, „care după moartea lui s-au apucat să se lupte între ei pentru domnie”. Mihail, asociat la domnie în 1408, moare în 1420. Alţi urmaşi, care au ajuns pe tronul Ţării Româneşti, sunt Radu Prasnaglava (m. 1427?), Alexandru Aldea (m. 1436?) şi Vlad Dracul (m. 1447). Un fiu cu nume necunoscut a fost luat ostatec la turci în 1417. În cronici mai sunt pomenite două fiice ale lui Mircea: Ana (căsătorită cu marele celnic Radić) şi încă o fată (căsătorită cu sultanul Musa Celebi) al cărui nume nu este cunoscut. Dintre nepoţii lui Mircea, fii lui Dan I, sunt de amintit Dan al II-lea care va ajunge să şi domnească, Ioan aflat în 1397 la Raguza şi probabil Vlad Uzurpatorul. Anumiţi istorici îl consideră pe Vlad ca fiind fiul lui Radu, deci frate cu Mircea
Categorie
  • Categorie:Oameni politici
Fotografii

Mircea cel Bătrân

Mircea cel Bătrân
Engleza
Mircea the Elder (b. 1355 - d. 31 January 1418), ruler of the Romanian Land between 23 September 1386 - in November 1394 and May 1395, January 1397 - 31 January 1418) was a Romanian ruler of the country. He was the son Radu I and brother of Dan who assisted on the throne after his death on 23 September 1386 [1]. Appears in official documents as "In Christ Godbelievers and Christ loving and one prince, prince and lord high Mircea Io ...". In Romanian historiography appears under the name Great Mircea Radu I had two sons: Dan, higher, Mrs. Ana Mircea, Mrs. Calinichia. The origin of the latter there are several views among historians. Among the main thesis, are noted as follows:Mrs. Calinichia is the fourth daughter of Prince Lazar of Serbia, according to Serbian chronicles late (c. seventeenth century). However, the fourth daughter of Prince Nicholas married Station in 1387. Calinichia She is, according to Nicolae Iorga, a Byzantine princess, because her name is Greek and it would have inherited the title of despot Mircea . Panait PPescu argues that this name is one Orthodox monastery and Mircea is a despot by virtue of its domination in Dobrogea. Mrs. Calinichia is the same person with Mrs. Anna, changing their names upon călugăririi. Mrs. Calinichia comes from a boyar family in Oltenia, judging from the vast estates he owns there. Mircea's wifeAA was Mrs. Mara, whose face is kept at the hermitage Bradet. Direct News on its ancestors have arrived, but the interpretation of other documents, which is depicted as large landowners in Hungary, most specialists accept its progeny in Cilly family, of German origin in Carinthia. This would also explaincertain statements about the affinity between Mircea and Vladislav Iagello, the latter married a second time with Ana Cilly. The Polish king Mircea two more distant family ties, based on Nicholas Alexander. Ms. Mara died before 1427, but on 22 June 1418 was still alive. Pomelnicele Tismana and monasteries mentioned ArnotaMircea second wife, Mrs. Michael. It seems that Mircea had a younger brother, jupan Staico mentioned in one document the gift of the prince for Snagov monastery. Mircea had several children, because - say Doukas and Chalkokondyli - leading a dissipated life, had many natural children, "which after his death they started to fight among themselves for domeNIE. Michael, partner to the throne in 1408, died in 1420. Other survivors, who reached the Romanian throne, are Radu Prasnaglava (d. 1427?), Alexandru Aldea (d. 1436?) And Vlad (d. 1447). A son of unknown name was taken hostage in Turkish in 1417. Chronicles two daughters are remembered Mircea: Anna (married to great Radic Chelny) and one girl (CASMarried Musa Celebi Sultan) whose name is unknown. The Mircea grandchildren, sons of Dan, I remembered Dan II and will come to reign, John was in 1397 in Dubrovnik and probably Vlad usurper. Some historians considered him as his son Vlad Radu Mircea so brother
Spaniola
Mircea el Viejo (n. 1355 - m. 31 de enero 1418), gobernante de la Tierra de Rumania entre el 23 de septiembre 1386 hasta noviembre 1394 y mayo de 1395, 01 1397 - 31 de enero 1418) fue un príncipe del País rumano. Él era el hijo Radu y su hermano Dan, a quien ayudé al trono después de su muerte el 23 de septiembre 1386 [1]. Aparece en documentos oficiales como "En Cristo Dioscreyentes y amantes de Cristo príncipe y el príncipe, y señor de alta Io Mircea ...". la historiografía rumana aparece bajo el nombre de Gran Mircea Radu tenía dos hijos: Dan, una mayor, la señora Ana Mircea, la señora Calinichia. El origen de esta última existen varias opiniones entre los historiadores. Entre la tesis principal, se señaló lo siguiente:La señora Calinichia es la cuarta hija del príncipe Lazar de Serbia, de acuerdo con Serbia crónicas tardía (siglo XVII). Sin embargo, la cuarta hija del príncipe Nicolás se casó con la estación en 1387. Calinichia la señora es, según Nicolae Iorga una princesa bizantina, porque su nombre es griego y hubiera heredado el título de déspota Mircea . PP PanaitUEM sostienen que este nombre es un monasterio ortodoxo, y Mircea es un déspota en virtud de su dominación en Dobrogea. Calinichia Señora es una y la misma persona como la señora Anna, cambiando su nombre cuando călugăririi. Calinichia la señora viene de una familia de boyardos Oltenia, a juzgar por los vastos territorios que posee allí. la esposa de MirceaAA era la señora Mara, cuyo rostro se conserva en la ermita Bradet. noticias directas de sus antepasados han llegado, pero la interpretación de otros documentos, que se representa como grandes terratenientes en Hungría, la mayoría de los especialistas de la aceptación de sus descendientes de la familia Cilly, de origen alemán en Carintia. Esto explicaría tambiénciertas declaraciones acerca del parentesco entre Mircea y Iagello Vladislav, este último se casó por segunda vez con Ana Cilly. El rey polaco Mircea dos lazos familiares más lejanos, sobre la base de Nicholas Alexander. La Sra. Mara murió antes de 1427, pero en 22 de junio 1418 todavía estaba vivo. Pomelnicele Tismana y monasterios mencionados ArnotaMircea segunda esposa, la señora de Michael. Parece que Mircea tenía un hermano menor, jupan Staico mencionado en un documento el regalo del príncipe a Monasterio de Snagov. Mircea tuvo varios hijos, porque - dicen Doukas y Chalkokondyli - causando una vida disipada tomaron a muchos hijos naturales ", que después de su muerte, empezaron a pelear entre ellos por la cúpulaNIE. Michael, socio al trono en 1408, murió en 1420. Otros supervivientes, que llegó al trono rumano, Radu se Prasnaglava (m. 1427?), Alexandru Aldea (m. 1436?) y Vlad (m. 1447). Un hijo de nombre desconocido fue tomado como rehén en turco en 1417. Las crónicas dos hijas se les recuerda Mircea: Anna (casado con una gran Chelny Radic) y una chica (CASCasado Musa Celebi sultán), cuyo nombre se desconoce. Los nietos Mircea, hijos de Dan, me acordé de Dan II y vendrá a reinar, Juan fue en 1397 en Dubrovnik y, probablemente, Vlad usurpador. Algunos historiadores lo consideran como el hijo de Vlad Radu Mircea así que el hermano
Italiana
Mircea il Vecchio (n. 1355 - m. 31 gennaio, 1418), governatore del Land rumena tra 23 Settembre 1386 - novembre 1394 e maggio 1395, gennaio 1397 - 31 gennaio 1418) fu un principe del Paese della Romania. Egli era il figlio Radu, fratello di Dan quale ho assistito al trono dopo la sua morte, avvenuta il 23 settembre 1386 [1]. Appare in documenti ufficiali come "In Cristo, Diocredenti e amare Cristo, principe e uno principe, e signore alto Mircea Io ...". Nella storiografia rumena appare sotto il nome di Grande Mircea Radu ho avuto due figli: Dan, più alto, la signora Ana Mircea, la signora Calinichia. L'origine di quest'ultimo ci sono opinioni diverse tra gli storici. Tra le tesi principale, si notano i seguenti:La signora Calinichia essere la quarta figlia del principe Lazar di Serbia, secondo il serbo secolo cronicamente in ritardo (XVII). Tuttavia, la quarta figlia del principe Nicola sposato Station nel 1387. Calinichia signora è, secondo Nicolae Iorga, una principessa bizantina, perché il suo nome è greco e avrebbe ereditato il titolo di despota Mircea . PP Panaitescu sostengono che questo nome è un monastero ortodosso, e Mircea è un despota in virtù della sua dominazione in Dobrogea. Calinichia Lady è una e la stessa persona come la signora Anna, cambiando il suo nome quando călugăririi. Calinichia signora viene da una famiglia di boiardi Oltenia, a giudicare dalle vaste tenute ivi possiede. moglie di MirceaAA era la signora Mara, il cui volto è conservato presso l'eremo Bradet. News diretto agli avi non è ancora raggiunto, ma l'interpretazione di altri documenti, che è raffigurato come grandi proprietari terrieri in Ungheria, maggioranza degli specialisti accettare la sua progenie in famiglia Cilly, di origine tedesca in Carinzia. Ciò spiegherebbe anchealcune dichiarazioni circa la parentela tra Mircea e Vladislav Iagello Quest'ultimo sposò una seconda volta, con Ana Cilly. Il re polacco Mircea due legami familiari più distanti, sulla base di Nicholas Alexander. Signora Mara morto prima 1427, ma il 22 giugno 1418 era ancora vivo. Pomelnicele Tismana e monasteri di cui ArnotaMircea seconda moglie, la signora Michael. Sembra che Mircea aveva un fratello più giovane, jupan Staico menzionato in un documento il dono del principe di Snagov Monastero. Mircea ebbe diversi figli, perché - dicono Ducas e Chalkokondyli - conduce una vita dissipata, aveva molti figli naturali ", che dopo la sua morte hanno iniziato a combattere tra di loro per la cupolaNIE. Michael, partner al trono nel 1408, morì nel 1420. Altri sopravvissuti, che hanno raggiunto il trono rumeno, Radu sono Prasnaglava († 1427?), Alexandru Aldea († 1436?) e Dracula (1447 m). Un figlio di nome sconosciuto è stato preso in ostaggio in turco nel 1417. Cronache due figlie sono ricordati Mircea: Anna (sposato con grande Radic Chelny) e una figlia (CASSposato Musa Celebi Sultan), il cui nome è sconosciuto. Mircea I nipoti, figli di Dan, mi ricordai di Dan II e verrà a regnare, John è stato nel 1397 a Dubrovnik e, probabilmente, Vlad usurpatore. Alcuni storici lo considerano come il figlio di Vlad Radu Mircea così fratello
Franceza
Mircea l'Ancien (né en 1355 - décédé le 31 Janvier 1418), chef de la terre roumaine entre le 23 Septembre 1386 à 1.394 Novembre et mai 1395, Janvier 1397 à 31 Janvier 1418) était un prince du Pays Roumain. Il était le fils Radu et le frère de Dan que j'ai assisté au trône après sa mort le 23 Septembre 1386 [1]. Il apparaît dans les documents officiels comme «En Christ, Dieucroyants et aimer le Christ prince et un prince, et de Lord High Io ...". Mircea Dans l'historiographie roumaine apparaît sous le nom de Grande Mircea Radu, j'ai eu deux fils: Dan, plus haut, Mme Ana Mircea, Mme Calinichia. L'origine de ces derniers il ya plusieurs points de vue parmi les historiens. Parmi la thèse principale, sont notés les suivants:Mme Calinichia est la quatrième fille du Prince Lazar de Serbie, selon serbe siècle chroniquement en retard (dix-septième). Toutefois, la quatrième fille du prince Nicolas marié Station en 1387. Mme Calinichia est, selon Nicolae Iorga, une princesse byzantine, parce que son nom est grec et il aurait hérité le titre de despote Mircea . PP PanaitUES font valoir que ce nom est un monastère orthodoxe, et Mircea est un despote, en vertu de sa domination en Dobrogea. Calinichia Lady est une et la même personne que Mme Anna, en changeant son nom quand călugăririi. Calinichia Mme vient d'une famille de boyards Olténie, à en juger par les vastes domaines qu'il possède là-bas. Mircea femmeAA a été Mme Mara, dont le visage est conservé au Bradet ermitage. Direct Nouvelles sur ses ancêtres sont arrivés, mais l'interprétation des autres documents, qui est représenté comme grands propriétaires terriens de la Hongrie, la plupart des spécialistes accepter sa descente de la famille Cilly, d'origine allemande en Carinthie. Cela expliquerait aussidéclarations spécifiques sur la parenté entre Mircea et Vladislav Iagello, celui-ci a épousé une seconde fois avec Ana Cilly. Le roi de Pologne Mircea deux liens de la famille plus éloignée, basée sur Nicholas Alexander. Mme Mara est décédé avant 1427, mais le 22 Juin 1418 était encore en vie. Pomelnicele Tismana et monastères mentionnés ArnotaMircea seconde épouse, Mme Michael. Il semble que Mircea avait un frère cadet, jupan Staico mentionné dans un document le don du prince à Snagov monastère. Mircea eut plusieurs enfants, parce que - disent Doukas et Chalkokondyli - menant une vie dissipée, avait de nombreux enfants naturels », qui, après sa mort, ils ont commencé à se battre entre eux pour dômeNIE. Michael, associé au trône en 1408, mort en 1420. D'autres survivants, qui ont atteint le trône de Roumanie, Radu sont Prasnaglava († 1427?), Alexandru Aldea († 1436?) et Vlad († 1447). Un fils du nom inconnu a été pris en otage en turc en 1417. Chroniques deux filles se souvient Mircea: Anna (marié à une grande Radic Chelny) et une fille (CASMarié Musa Celebi Sultan) dont le nom est inconnu. Les petits-enfants Mircea, fils de Dan, je me suis souvenu Dan II et viendra pour régner, John a été en 1397 à Dubrovnik et probablement Vlad usurpateur. Certains historiens le considèrent comme le fils de Vlad Radu Mircea afin frère
Germana
Mircea der Ältere (b. 1355 - d. 31. Januar 1418), der Herrscher der rumänischen Land zwischen 23 September 1386 - November 1394 und Mai 1395, Januar 1397 - 31. Januar 1418) war ein Fürst der rumänischen Land. Er war der Sohn Radu und Dan's Bruder, den ich auf den Thron nach seinem Tod am 23 September 1386 [1] unterstützt. Enthalten in den offiziellen Dokumenten als "Gott in ChristusGläubigen und Christus zu lieben und einen Prinzen, Fürsten und Herrn Mircea hohen Io ...". In der rumänischen Historiographie erscheint unter dem Namen Great Mircea Radu Ich hatte zwei Söhne: Dan höher, Frau Ana Mircea, Mrs. Calinichia. Der Ursprung der letzteren gibt es verschiedene Ansichten unter den Historikern. Unter der Hauptthese, sind wie erwähnt folgt:Lady ist die vierte Tochter Calinichia Fürst Lazar von Serbien nach serbischen chronisch zu spät (siebzehnten Jahrhundert). Allerdings, der vierten Tochter von Fürst Nikolaus heiratete die Station im Jahre 1387. Calinichia Frau ist nach Nicolae Iorga, einer byzantinischen Prinzessin, weil ihr Name ist griechisch und es wäre Despoten geerbt haben den Titel Mircea . PP PanaitESU argumentieren, dass dieser Name Kloster ist eines orthodoxen und Mircea ist ein Despot, durch seine Dominanz in der Dobrudscha. Calinichia Lady ist ein und dieselbe Person wie Frau Anna und änderte seinen Namen, wenn călugăririi. Mrs. Calinichia Bojaren stammt aus einer Familie von Oltenia urteilen, aus dem er große Ländereien besitzt es. Mircea FrauAA war Frau Mara, dessen Gesicht in der Eremitage Bradet gehalten. Direct News auf ihrer Vorfahren angekommen, aber die Interpretation der anderen Dokumente, die als Großgrundbesitzer in Ungarn dargestellt ist, akzeptieren die meisten Spezialisten seine Nachkommen in Cilly Familie deutschen Ursprungs in Kärnten. Dies würde auch erklären,Bestimmte Aussagen über die Verwandtschaft zwischen Mircea und Vladislav Iagello, heiratete die letzteren ein zweites Mal mit Ana Cilly. Der polnische König Mircea zwei weitere entfernte Familienbande, auf Nicholas Alexander basiert. Frau Mara starb vor 1427, sondern am 22. Juni 1418 war noch lebendig. Pomelnicele Tismana und Klöster erwähnt ArnotaMircea zweite Frau, Frau Michael. Es scheint, dass Mircea Mircea hatte einen jüngeren Bruder, jupan. Staico erwähnt in einem Dokument das Geschenk des Fürsten zu Snagov Kloster hatte mehrere Kinder, weil - und sagen Doukas Chalkokondyli - führt ein ausschweifendes Leben, hatte viele natürliche Kinder ", der nach seinem Tod, den sie sich untereinander für die Kuppel Kampf begonnenNIE. Michael, Partner, um den Thron im Jahr 1408, im Jahre 1420 starb. Andere Überlebende, die den rumänischen Thron erreicht werden Prasnaglava Radu († 1427?), Alexandru Aldea († 1436?) Und Vlad († 1447). Ein Sohn von unbekannten Namen als Geisel in Türken im Jahre 1417 übernommen. Chronicles beiden Töchter sind Mircea erinnerte sich: Anna (große Radic Chelny verheiratet) und ein Mädchen (CASVerheiratet Musa Celebi Sultan), dessen Name unbekannt ist. Mircea Die Enkelkinder, Söhne des Dan, erinnerte ich mich an Dan Regierungszeit II wird am Ende und John wurde im Jahre 1397 in Dubrovnik und vermutlich Vlad Usurpator. Einige Historiker betrachten ihn als den Sohn des Vlad Mircea Radu so Bruder
Rusa
Мирча Элдер (р. 1355 - Д. 31 января 1418), правитель страны румынского между 23 сентября 1386 - ноябрь 1394 и май 1395, январь 1397 - 31 января 1418) был князь румынского страны. Он был сыном Рад я и брат Дэн, кто помогал на престол после его смерти, 23 сентября 1386 [1]. Появление в официальных документах "Бог во Христеверующих и любящих Христа и один принц, король и повелитель высокой Мирча Io ...". В румынской историографии появляется под именем Великого Мирча Раду у меня было два сына: Dan, выше, г-жа Ана Mircea, г-жа Calinichia. Происхождение последнего Есть несколько мнений среди историков. Среди основных тезисов, отмечается следующее:Г-жа Calinichia является четвертой дочери князя Лазаря Сербии, в соответствии с сербской хроники поздно (семнадцатый век). Тем не менее, четвертая дочь князя Николая женат железнодорожного вокзала в 1387. Г-жа Calinichia, согласно Николае Йорга, византийской принцессе, потому что ее имя в переводе с греческого, и она бы унаследовал титул деспота Мирчи . PP Panaitescu утверждают, что это имя одного православного монастыря, а Мирча это деспот, в силу своего господства в Добруджи. Calinichia Леди один и тот же человек, как г-жа Анна меняет свое имя, когда călugăririi. Г-жа Calinichia выходец из семьи бояр Олтении, исходя из огромного поместья он владеет там. Мирча женаА. А. была госпожа Мара, лицо которого хранится в Эрмитаже Bradet. Direct News на своих предков не были достигнуты, но трактовка других документов, которые изображаются как крупные собственники земли в Венгрии, большинство специалистов принять его потомства Сили семьи, немецкого происхождения, в Каринтии. Это позволило бы также объяснитьнекоторые заявления о родстве между Мирча и Владислав Iagello, последний женат второй раз с Аной Сили. Польский король Мирча два далеких связей семьи, основанной на Николая Александр. Г-жа Мара умер до 1427, а на 22 июня 1418 был еще жив. Pomelnicele Тисмана и монастырей упоминается АрнотаМирча второй жены, г-жа Майкл. Кажется, что Мирча был младший брат, jupan Staico упоминается в одном документе дар князя Snagov монастырь. Мирча было несколько детей, потому что - сказал Дука и Chalkokondyli - ведущий рассеянную жизнь, было много внебрачных детей ", которая после его смерти были начали бороться между собой за куполомNIE. Майкл, партнер на престол в 1408, умер в 1420 году. Другие выжившие, который прибыл в румынский престол, являются Раду Prasnaglava (ум. 1427?), Александру Олдея (ум. 1436?) И Влад (ум. 1447). Сын неизвестное имя был взят в заложники на турецком языке в 1417. Хроники 2 дочери вспомнил Mircea: Анна (замужем за большой Радич Челны) и одна девушка (CASЖенат Муса Челеби Sultan), чье имя неизвестно. Мирча внуки, сыновья Дэн, я вспомнил Dan II и будет царствовать, Джон был в 1397 в Дубровнике и, вероятно, Влад узурпатором. Некоторые историки считают его сыном Влада Раду Мирча так брата
Portugheza
Mircea, o Velho (b. 1355 - d. 31 jan 1418), governante da Terra romeno entre 23 de Setembro de 1386-1394 de novembro e maio 1395, em janeiro 1397 - 31 de Janeiro 1418) foi um príncipe do País romeno. Ele era o filho Radu e seu irmão Dan, a quem eu assistido ao trono após a sua morte em 23 de setembro de 1386 [1]. Aparece em documentos oficiais como "Em Cristo Deuscrentes e amar Cristo príncipe e um príncipe, e senhor de alta Mircea Io ...". Na historiografia romeno aparece sob o nome de Great Mircea Radu tinha dois filhos: Dan, maior, a Sra. Ana Mircea, Mrs. Calinichia. A origem deste último, existem vários pontos de vista entre os historiadores. Entre as principais teses, são anotados os seguintes:Sra. Calinichia é a quarta filha do príncipe Lazar da Sérvia, de acordo com a Sérvia crônicas (século XVII). No entanto, a quarta filha do Príncipe Nicolau casou-se com estação em 1387. Mrs. Calinichia é, de acordo com Nicolae Iorga, uma princesa bizantina, porque seu nome é grego e que teria herdado o título de déspota Mircea . Panait PPescu argumentam que esse nome é um mosteiro ortodoxo, e Mircea é um déspota em virtude de sua dominação na Dobrogea. Calinichia Lady é uma ea mesma pessoa como a Sra. Anna, mudando seu nome quando călugăririi. Mrs. Calinichia vem de uma família de boiardos Oltenia, a julgar pelas vastas propriedades que ele possui lá. esposa MirceaAA foi a Sra. Mara, cujo rosto é mantido na ermida Bradet. Direct News sobre os seus antepassados chegaram, mas a interpretação de outros documentos, o que é retratado como grandes proprietários de terra na Hungria, a maioria dos especialistas em aceitar seus descendentes na família Cilly, de origem alemã na Caríntia. Isto também explicariacertas declarações sobre o parentesco entre Mircea e Iagello Vladislav, esta casado pela segunda vez com Ana Cilly. O rei polonês Mircea dois laços familiares mais distantes, com base no Alexander Nicholas. Ms. Mara morreu antes de 1427, mas em 22 de junho de 1418 ainda estava vivo. Pomelnicele Tismana e mosteiros mencionados ArnotaMircea segunda esposa, a Sra. Michael. Parece que Mircea tinha um irmão mais novo, jupan Staico mencionado em um documento, o dom do príncipe Snagov Mosteiro. Mircea teve vários filhos, porque - dizem Ducas e Chalkokondyli - levando uma vida dissipada, teve muitos filhos naturais ", que após sua morte, eles começaram a lutar entre si para cúpulaNIE. Michael, o parceiro ao trono em 1408, morreu em 1420. Outros sobreviventes, que chegou ao trono da Roménia, são Radu Prasnaglava (d. 1427?), Alexandru Aldea (d. 1436?), e Vlad Dracul (d. 1447). Um filho de nome desconhecido foi tomado como refém em turco em 1417. Crônicas duas filhas são lembrados Mircea: Anna (casada com grande Chelny Radic) e uma menina (CASCasado Musa Celebi Sultan), cujo nome é desconhecido. Mircea Os netos, filhos de Dan, lembrei-me Dan II virá e reinará, John foi em 1397 em Dubrovnik e, provavelmente, Vlad usurpador. Alguns historiadores consideram-no como o filho de Vlad, Radu Mircea assim irmão
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie