Marcus Ulpius Nerva Traianus (n. 18 septembrie 53 Italica Santiponce, d. 9 august 117 Selinus Cilicia), Împărat Roman între (98 - 117) a fost al doilea dintre cei aşa-zişi cinci împăraţi buni ai Imperiului Roman şi unul dintre cei mai importanţi ai acestuia. În timpul domniei sale, imperiul ajunge la întinderea teritorială maximă. Traian a fost fiul lui M. Ulpius Traianus, un proeminent senator şi general dintr-o familie romană faimoasă. Familia s-a stabilit în provincia Baetica, în Spania de azi, cândva spre sfârşitul celui de-al Doilea Război Punic, iar Traian a fost doar unul din familia Ulpii, care a continuat şi după moartea sa. S-a născut pe 18 septembrie, 53 în oraşul Italica. Tânăr fiind, a urcat în ierarhia armatei romane, luptând în cea mai periculoasă zonă a Imperiului Roman, în zona Rinului. A luat parte la războaiele lui Domiţian împotriva germanilor şi era unul dintre cei mai mari comandanţi militari ai imperiului când Domiţian a fost ucis în 96. Renumele său i-a servit în timpul succesorului lui Domiţian, Nerva, care era nepopular în cadrul armatei şi avea nevoie de cineva ca să obţină sprijinul legiunilor. A obţinut aceasta prin numirea lui Traian ca fiu adoptiv al său şi succesor, în toamna anului 97 (27 octombrie). Viitorul împărat Hadrian i-a adus vestea lui Traian despre adopţie, obţinând astfel bunăvoinţa lui Traian pentru restul vieţii sale. La moartea lui Nerva pe 27 ianuarie 98, Traian i-a succedat fără nici un incident, fiind respectat de supuşi. Astfel primul roman ne-italian a devinit împărat. Noul împărat a fost primit de oamenii din Roma cu mare entuziasm, pe care el l-a justificat prin guvernarea paşnică şi fără vărsare de sânge, spre deosebire de domnia lui Domiţian. A eliberat oamenii care au fost închişi pe nedrept de Domiţian şi a returnat proprietăţi confiscate. Istoricul Dio Cassius susţine că îi plăceau vinul şi băieţii, dar că pederastia lui nu a făcut rău nimănui. Popularitatea sa a ajuns la asemenea nivel încât Senatul Roman i-a dat lui Traian titlul de optimus, adică cel mai bun. Dar Traian a fost cunoscut în istorie pentru luptele sale. În 101, a lansat o expediţie în regatul Dacia, aflat la nord de Dunăre şi l-a forţat un an mai târziu pe regele Decebal să capituleze, după ce Traian a asediat cu succes capitala Sarmizegetusa. Traian s-a întors la Roma încununat cu succes şi a primit titlul de Dacicus Maximus. Totuşi, la scurt timp, Decebal a adus iarăşi probleme Imperiului Roman, încercând să convingă regatele vecine nord-dunărene să i se alăture. Traian se hotărăşte să atace din nou, inginerii săi construind un imens pod peste Dunăre, şi reuşesc să cucerească Dacia în 106, capitala dacilor, Sarmizegetusa fiind distrusă, Decebal se sinucide, iar în locul capitalei, Traian construieşte un oraş numit Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa. A hotărât să colonizeze Dacia cu romani şi a anexat-o ca o provincie romană.
Categorie
  • Categorie:Oameni politici
Fotografii

Traian

Traian
Engleza
Ulpius Marcus Nerva Trajan (born September 18, 1953 Santiponce Italic, died August 9 117 Selinus Cilicia), between Holy Roman Emperor (98-117) was the second of the so-called five good emperors of the Roman Empire and one of the most important there. During his reign the empire reached maximum territorial extent. Trajan was the son of M. Ulpius Trajan, a prominentment generally senator and a famous Roman family. Baetica family settled in the province, in Spain today, sometime towards the end of the Punic War and was one of Trajan Ulpia family, which continued after his death. He was born on September 18, 1953 in the city Italy. As a youth, he climbed the hierarchy of the Romanian army, fighting the most dangerousculoasă area of the Roman Empire in the Rhine. He took part in Domitian's wars against the Germans and was one of the greatest military commanders of the empire when Domitian was murdered in 96. Repute served during Domitian's successor, Nerva, who was unpopular within the military and need someone to obtain support legions. To obtainsupported this by naming Trajan as his adoptive son and successor, in autumn 97 (October 27). Future emperor Trajan Hadrian brought news about adoption, thus obtaining the goodwill of Trajan rest of his life. Nerva's death on January 27, 1998, Trajan succeeded without incident, the subject being observed. Thus we first Italian novel adEvin emperor. The new king was received with great enthusiasm the people of Rome, which he justified by the government peacefully and without bloodshed, unlike the reign of Domitian. He freed people who were unjustly imprisoned by Domitian and returned confiscated properties. Historian Cassius Dio claims that he loved wine and boys, but that PedeRasta's did not harm anyone. His popularity reached the level that the Roman Senate gave Trajan Optimus title, meaning the best. But Trajan was known in history for his fights. In 101, he launched an expedition into the kingdom of Dacia north of the Danube and forced a year later King Decebal to surrender after the siege Trajan Succies Sarmizegetusa capital. Trajan returned to Rome crowned with success and was named Maximus Dacicus. However, shortly Decebal problems again brought the Roman Empire, trying to convince neighboring kingdoms north of the Danube to join. Trajan decided to attack again, its engineers built a huge bridge over the Danube, and i manage to conquer Dacian 106, Dacian capital, was destroyed Sarmizegetusa Decebal committed suicide, and instead of capital, Trajan built a town called Colonia Traiana Augusta Ulpia Dacica Sarmizegetusa. He decided to colonize Dacia with Romans and annexed it as a Roman province.
Spaniola
Ulpio Trajano Marcus Nerva (nacido el 18 de septiembre 1953 Santiponce Itálica, 09 de agosto murieron 117 Selinunte Cilicia), emperador del Sacro Imperio entre (98-117) fue el segundo de los llamados cinco buenos emperadores del Imperio Romano y una de las más importante allí. Durante su reinado el imperio alcanzó máxima extensión territorial. Traian Él era el hijo de M. Ulpio Trajano un prominenteción general, senador y una famosa familia romana. Bética familia se instaló en la provincia, en la España de hoy, en algún momento hacia el final de la Segunda Guerra Púnica y fue uno de Trajano familia Ulpia, que continuó después de su muerte. Nació el 18 de septiembre de 1953 en la ciudad Italia. En su juventud, se subió a la jerarquía del ejército romano, la lucha contra las más peligrosasculoasă área del Imperio Romano, en el Rhin. Participó en las guerras de Domiciano contra los alemanes y fue uno de los más grandes jefes militares del Imperio cuando Domiciano fue asesinado en el 96. Buena reputación servido durante el sucesor de Domiciano, Nerva, quien fue impopular en el ejército y la necesaria a alguien para obtener legiones de apoyo. Para obtenerapoyó esta nombrando Trajano como su hijo adoptivo y sucesor, en el otoño de 97 (27 de octubre). Futuro emperador Trajano Adriano trajo la noticia acerca de la adopción, la cortesía que haya obtenido de descanso Trajano de su vida. la muerte de Nerva el 27 de enero de 1998, Trajano logró sin ningún incidente, el sujeto observado. Así pues, primer anuncio novela italianaemperador de Evin. El nuevo rey fue recibido con gran entusiasmo el pueblo de Roma, que justificó por el gobierno de manera pacífica y sin derramamiento de sangre, a diferencia del reinado de Domiciano. Liberó a las personas que fueron encarcelados injustamente por Domiciano y regresó las propiedades confiscadas. El historiador Dión Casio señala que amaba el vino y los niños, pero que PedeRasta no hizo daño a nadie. Su popularidad llegó a tales niveles que el Senado romano le dio el título de Optimus Trajano, es decir el mejor. Pero se dice que ha conocido en la historia de sus luchas. En 101, se puso en marcha una expedición en el reino del norte de Dacia del Danubio y forzó un año más tarde el rey Decébalo a rendirse tras el asedio Trajano Succies de capital Sarmizegetusa. Trajano vuelve a Roma y coronada por el éxito Dacicus fue nombrado Maximus. Sin embargo, Decebal problemas en breve de nuevo con gran Imperio Romano, tratando de convencer a los reinos vecinos al norte del Danubio para unirse. Trajano decidió atacar de nuevo, sus ingenieros construyeron un enorme puente sobre el Danubio, y dirijo a la conquista de Dacian 106, la capital dacia, Sarmizegetusa fue destruida suicidio Decebal cometido, y en vez de capital, Trajano construyó una ciudad llamada Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa. Decidió colonizar Dacia con los romanos y que se adjuntan como una provincia romana.
Italiana
Marco Ulpio Nerva Traiano (nato il 18 Settembre 1953 Santiponce italico, è morto 9 agosto 117 Selinus Cilicia) del Sacro Romano Impero tra (98-117) è stato il secondo tra i cosiddetti Cinque buoni imperatori dell'Impero Romano e uno dei più è importante. Durante il suo regno l'Impero raggiunse la massima estensione territoriale. Traiano era figlio di M. Ulpio Traiano, un importantemento generalmente senatore e una nota famiglia romana. Betica famiglia si stabilì a provincia, oggi in Spagna, a volte verso la fine della seconda guerra punica e fu uno dei Ulpia Traiana famiglia, che ha continuato dopo la sua morte. Era nato il 18 settembre 1953 nella città Italia. Da giovane, ha scalato la gerarchia dell'esercito romano e combatté nella più pericolosaarea culoasă dell'Impero Romano nel Reno. Ha preso parte a guerre di Domiziano contro i tedeschi ed è stato uno dei più grandi comandanti militari dell'impero, quando Domiziano fu ucciso nel 96. Repute serviti durante il successore di Domiziano, Nerva, che era impopolare nell'esercito e aveva bisogno di qualcuno per ottenere legioni di sostegno. Per otteneresostenuto questa nominando Traiano come suo figlio adottivo e successore, in autunno 97 (27 ottobre). Il futuro imperatore Traiano Adriano ha notizie su adozione questo cortesia ottenuto di Traiano resto della sua vita. morte di Nerva il 27 gennaio 1998, Traiano riuscì senza incidenti, il soggetto viene osservato. Così il primo annuncio non romano-italianoimperatore Evin. Il nuovo re fu ricevuto con grande entusiasmo del popolo di Roma, che ha giustificato dal governo in modo pacifico e senza spargimento di sangue, a differenza del regno di Domiziano. Ha liberato le persone che sono stati ingiustamente imprigionati da Domiziano e restituiti proprietà confiscate. Lo storico Dione Cassio afferma che amava il vino e ragazzi, ma che PedeRasta non ha fatto male a nessuno. La sua popolarità ha raggiunto livelli tali che il Senato gli conferì il titolo di Optimus Traiano, vale a dire il meglio. Ma Traiano era noto nella storia per le sue lotte. Nel 101, lanciò una spedizione nel regno di Dacia a nord del Danubio e costretto un anno dopo il re Decebal alla resa dopo l'assedio di Traiano Succies capitale Sarmizegetusa. Traiano tornò a Roma coronati da successo ed è stato nominato Massimo dacicus. Tuttavia, Decebal problemi poco tempo ha portato di nuovo l'impero romano, cercando di convincere i regni confinanti a nord del Danubio, ad aderire. Traiano decise di attaccare di nuovo, i suoi ingegneri di costruire un enorme ponte sul Danubio, e riesco a conquistare la Dacian 106, capitale dei Daci, Sarmizegetusa fu distrutta suicida Decebal, e invece di capitale, Traiano costruì una città chiamata Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa. Decise di colonizzare Dacia di romani e attaccato a lei come una provincia romana.
Franceza
Marcus Ulpius Nerva Trajan (né le 18 Septembre 1953 Santiponce Italic, est décédé le 9 août 117 Selinus Cilicie), empereur romain germanique entre (98-117) a été le deuxième des cinq soi-disant bons empereurs de l'Empire romain et l'un des plus important là-bas. Pendant son règne, l'empire atteint le maximum étendue territoriale. Trajan est le fils de M. Ulpius Trajan, un éminentment général et sénateur une célèbre famille romaine. Bétique famille établis dans la province, dans l'Espagne d'aujourd'hui, parfois vers la fin de la Deuxième guerre punique et fut l'un de Trajan Ulpia famille, qui a continué après sa mort. Elle est née le 18 Septembre 1953 dans la ville Italie. Dans sa jeunesse, il gravit la hiérarchie de l'armée romaine, les combats les plus dangereuxculoasă zone de l'Empire romain dans le Rhin. Il a participé à la guerre de Domitien contre les Allemands et a été l'un des plus grands commandants militaires de l'Empire quand Domitien fut assassiné en 96. Repute servi durant le successeur de Domitien, Nerva, qui était impopulaire dans l'armée et nécessaire à quelqu'un d'obtenir le soutien des légions. Pour obtenirappuyé cette Trajan en nommant comme son fils adoptif et successeur à l'automne 97 (Octobre 27). Futur empereur Trajan Hadrien apportait des nouvelles sur l'adoption, par exemple avec la permission obtenue de repos Trajan de sa vie. Sa mort sur Janvier 27, 1998, Nerva, Trajan a réussi sans incidents observés sujets. Ainsi, nous annonce le premier roman italienempereur d'Evin. Le nouveau roi a été reçu avec beaucoup d'enthousiasme le peuple de Rome, dont il justifie par le gouvernement de manière pacifique et sans effusion de sang, à la différence du règne de Domitien. Il a libéré les personnes qui ont été injustement emprisonnés par Domitien et retourné les biens confisqués. L'historien Dion Cassius affirme qu'il aimait le vin et les garçons, mais que PedeRasta n'a pas de mal à personne. Son niveau de popularité qui a atteint le Sénat romain Trajan Optimus a donné le titre, qui est le meilleur. Mais Trajan a été connu dans l'histoire de ses luttes. En 101, il a lancé une expédition dans le royaume du nord Dacia du Danube et a forcé un an plus tard, le roi Decebal de se rendre après le siège Trajan Succies capital Sarmizegetusa. Trajan revint à Rome couronnés de succès et a été nommé Maximus Dacicus. Toutefois, Decebal ennuis peu de nouveau amené l'Empire romain, en essayant de convaincre les royaumes voisins au nord du Danube pour rejoindre. Trajan décide d'attaquer une fois de plus, ses ingénieurs ont construit un immense pont du Danube, et j'ai réussi à conquérir la DacieN 106, la capitale des Daces, a été détruit Sarmizegetusa Decebal suicide et le capital en place, Trajan construit une ville appelée Colonia Ulpia Traiana Augusta Sarmizegetusa Dacica. Il a décidé de coloniser Dacia avec les Romains et l'a annexé en tant que province romaine.
Germana
Ulpius Marcus Nerva Trajan (geboren 18. September 1953 Santiponce Italic, starb 9. August 117 Selinus Kilikien) war römisch-deutscher Kaiser zwischen (98-117) die zweite der sogenannten fünf guten Kaiser des Römischen Reiches und einer der wichtig es. Während seiner Herrschaft erreichte das Reich maximale territoriale Ausdehnung. Trajan war der Sohn von M. Ulpius Trajan, ein prominenterment in der Regel Senator und eine berühmte römische Familie. Baetica Familie ließ sich in der Provinz, heute in Spanien, gegen Ende des Zweiten Punischen Krieges und war irgendwann eine Ulpia Trajan Familie, die nach seinem Tod fortgesetzt. Er war 18 geboren am September 1953 in der Stadt Italien. Als Jugendlicher, kletterte er die Hierarchie der römischen Armee, im Kampf gegen die gefährlichstenculoasă Gebiet des Römischen Reiches in den Rhein. Sie nahm an Domitian Kriege gegen die Deutschen und war einer der größten militärischen Kommandeure des Reiches, wenn Domitian in 96 ermordet wurde. Leumund diente während Domitians Nachfolger Nerva, der Armee war unbeliebt und in der benötigten jemanden zu erhalten Unterstützung Legionen. Zur Erzielungunterstützte sie durch Nennung Trajan als seinen Adoptivsohn und Nachfolger im Herbst 97 (27. Oktober). Future Kaiser Trajan Hadrian brachte Neuigkeiten über Adoption, so erhalten freundlicher Genehmigung von Trajan Rest seines Lebens. Nerva's Tod am 27. Januar 1998, Trajan ohne Zwischenfall gelang es, die Gegenstand beobachtet. So haben wir erste italienische Roman adEvin Kaiser. Der neue König war, erhielt mit großer Begeisterung das Volk von Rom, die er gerechtfertigt durch die Regierung friedlich und ohne Blutvergießen, im Gegensatz zu der Regierung des Domitian. Er befreit die Menschen, die zu Unrecht von Domitian verhaftet und kehrte beschlagnahmten Eigentums. Der Historiker Cassius Dio behauptet, dass er geliebt Wein und Jungen, aber das PedeRasta's nicht niemanden verletzen. Seine Popularität erreichte diese Werte, dass der römische Senat gab ihm den Titel des Trajan Optimus, dh die beste. Aber Trajan war Kämpfe in der Geschichte bekannt für seine. In 101, startete er eine Expedition in das Reich der Dacia nördlich der Donau und zwang ein Jahr später König Decebal zur Übergabe nach der Belagerung Trajan SucciES Sarmizegetusa Hauptstadt. Trajan nach Rom zurückgekehrt Erfolg gekrönt und erhielt den Namen Maximus Dacicus. Doch kurz Decebal wieder Probleme brachte das römische Reich, zu überzeugen versuchen, Donau benachbarten Königreiche nördlich des beizutreten. Trajan beschloss, noch einmal angreifen, baute seine Ingenieure eine riesige Brücke über die Donau, und ich es schaffe, Dacia erobernn 106, dakischen Hauptstadt, war Sarmizegetusa Decebal Selbstmord begangen zerstört, und statt der Hauptstadt gebaut Trajan eine Stadt namens Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa. Er entschied sich Dacia mit den Römern besiedelt und annektierte sie als römische Provinz.
Rusa
Маркус Нерва Траян Ульпиус (родился 18 сентября 1953 Сантипонсе Курсив, умер 9 августа 117 Selinus Киликия) между императором Священной Римской империи (98 - 117) был второй из так называемых пяти хороших императоров Римской империи и одна из самых важным там. Во время его правления империя достигла максимальных территориальных степени. Траян был сыном М. Ульпиус Траяна, видныеМент в целом сенатора и известного румынского семьи. Baetica семья обосновалась в провинции, в Испании сегодня, где-то в конце Второй Пунической войны и был одним из Ulpia семьи Траяна, которые продолжались и после его смерти. Родился 18 сентября 1953 в городе Италия. В юности, он поднялся иерархии римской армии, борьба с наиболее опаснымиculoasă области Римской империи на Рейне. Он принимал участие в войнах Домициана против немцев и был одним из величайших военачальников империи, когда Домициан был убит в 96. Repute служил в преемник Домициан, Нерва, которая была непопулярной в армии и необходимости кто-то для получения поддержки легионов. Для полученияподдержал, назвав Траяна, как его приемный сын и наследник, осенью 97 (27 октября). Будущее императора Траяна Адриана принес известие о принятии, получая таким образом готовность Траяна на отдых свою жизнь. смерти Нервы на 27 января 1998, Траян удалось без происшествий, предметом наблюдается. Таким образом, мы первый роман итальянского объявленийЭвин императора. Нового царя было встречено с большим энтузиазмом людей в Риме, который он оправдан правительства мирным путем и без кровопролития, в отличие от царствование Домициана. Он освободил людей, которые были незаконно заключен в тюрьму Домициана и вернулся конфискованное имущество. Историк Дион Кассий утверждает, что он любил вино и мальчиков, но PedeРаста в не пострадал никто. Его популярность достигла такого уровня, что римский сенат дал ему название Optimus Траяна, то есть самое лучшее. Но Траян был известен в истории своей борьбы. В 101, он начал экспедицию в царство Dacia к северу от Дуная и принудительного Год спустя король Дечебал сдаться после осады Траяна Succiэс Sarmizegetusa капитала. Траян вернулся в Рим, увенчался успехом и был назван Максим Dacicus. Однако вскоре Дечебал проблемы снова принесли Римской империи, пытаясь убедить соседние королевства к северу от Дуная к вступлению. Траян решил атаковать снова, ее инженеры построили огромный мост через Дунай, и мне удалось победить DaciaN 106, даков столицы, был разрушен Sarmizegetusa Кишинэу, покончил жизнь самоубийством, а вместо этого капитала, Траян построил город называли Колония Траяна Августа Ulpia Dacica Sarmizegetusa. Он решил колонизировать Dacia с римлянами и включил ее в качестве одной из провинций Римской империи.
Portugheza
Ulpius Marcus Nerva Trajano (nascido em 18 de setembro, 1953 Santiponce Italic, morreu 09 de agosto 117 Selinus Cilícia), Sacro Imperador Romano entre (98-117) foi o segundo dos chamados cinco bons imperadores do Império Romano e um dos mais importante lá. Durante seu reinado, o império chegou a extensão territorial máxima. Trajano era o filho de M. Ulpius Trajano, um proeminentemento geral, senador e uma famosa família romana. Baetica família se estabeleceram na província, na Espanha, hoje, em algum momento no final da Segunda Guerra Púnica e foi um dos Ulpia família Trajano, que continuou após a sua morte. Ele nasceu em 18 de setembro de 1953 na cidade Itália. Na juventude, ele subiu na hierarquia do exército romano, a luta contra o mais perigosoculoasă área do Império Romano do Reno. Ele participou de guerras contra os alemães Domiciano e foi um dos maiores comandantes militares do Império, quando Domiciano foi assassinado em 96. Repute servido durante o sucessor de Domiciano, Nerva, que era impopular no exército e necessário alguém para obter legiões de apoio. Para obterapoiou esta nomeando Trajano como seu filho adotivo e sucessor, no Outono de 97 (27 de outubro). Futuro imperador Trajano Adriano trouxe notícias sobre a adoção, obteve uma cortesia de descanso Trajano de sua vida. morte de Nerva em 27 de janeiro de 1998, Trajano conseguiu sem incidentes, o assunto que está sendo observado. Assim, o primeiro não-italiano ad RomanEvin imperador. O novo rei foi recebido com grande entusiasmo pelo povo de Roma, que ele justifica-se pelo governo de forma pacífica e sem derramamento de sangue, ao contrário do reinado de Domiciano. Ele libertou as pessoas que foram injustamente presos por Domiciano e voltou propriedades confiscadas. O historiador Dio Cassius afirma que ele amava o vinho e os meninos, mas que PedeRasta não feriu ninguém. Sua popularidade atingiu níveis tais que o Senado romano deu-lhe o título de Trajano Optimus, ou seja, o melhor. Mas Trajano era conhecido na história de suas lutas. Em 101, lançou uma expedição para o reino da Dácia ao norte do Danúbio e forçou um ano mais tarde rei Decebal a entrega após o cerco Trajano Succies capital Sarmizegetusa. Trajano retornou a Roma coroado de êxito e foi nomeado Maximus Murus. Entanto, Decebal problemas logo trouxe novamente o Império Romano, tentando convencer reinos vizinhos ao norte do Danúbio para participar. Trajano decidiu atacar de novo, seus engenheiros construíram uma grande ponte sobre o Danúbio, e conseguem conquistar Dacia BCn 106, Dacian capital, foi destruída Sarmizegetusa Decebal suicídio cometido, e em vez de capital, Trajano construiu uma cidade chamada Colonia Traiana Augusta Ulpia Dacica Sarmizegetusa. Ele decidiu colonizar Dacia com romanos e anexou como uma província romana.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie