Dumitru Tinu (născ. 21 octombrie 1940, Coteana, Olt, dec. 1 ianuarie 2003) a fost un jurnalist român, director al ziarului Adevărul. Dumitru Tinu a debutat în jurnalism în cadrul ziarului Scînteia. A început să lucreze în 1962 după finalizarea cursurilor la Institutul de Limbi Străine şi s-a specializat pe Politică Externă în cadrul acestei redacţii (în acelaşi timp scria referate şi luări de poziţie sau cuvântări pentru conducătorii din perioada comunistă). După 1989, Tinu a ajuns să conducă ziarul Adevărul (ridicat pe structura Scînteii) şi să fie preşedintele Clubului Român de Presă. Dumitru Tinu a condus Adevărul în perioada în care se dorea o schimbare de percepţie de către public a orientării publicaţiei de la "aservirea puterii" (comuniste şi mai târziu a lui Ion Iliescu). Cristian Tudor Popescu spunea despre Adevărul că era "ziar de propagandă stângista ordinară şi jenantă". Pe lângă acţionariatul majoritar la Adevărul activitatea în domeniul privat a lui Dumitru Tinu a fost destul de restrânsă. Acesta apare ca acţionar (înainte de deces) la: Colosal Import Export (firmă specializată pe logistică şi import-export), Ecopress Mărul de Aur (firmă fără obiectiv declarat) şi Compania Hoteliera Grand Marriott. Dumitru Tinu a decedat la 1 ianuarie 2003 într-un accident de maşină pe DN1, în judeţul Prahova. Pe 19 Noiembrie 2007 corpul lui Dumitru Tinu a fost exhumat pentru efectuare unor expertize medico-legale noi pentru a confirma sau a infirma ipoteza conform căreia ziaristul nu ar fi murit în urma unui accident de circulaţie.
Categorie
  • Categorie:Jurnalisti
Fotografii

Dumitru Tinu

Dumitru Tinu
Engleza
Dumitru Tinu (născ. October 21, 1940, COTEANA River, in December. January 1, 2003) was one Romanian journalist, director of the Truth newspaper. Tinu Demetrius started in journalism in the newspaper spark. He began working in 1962 after completing courses at the Institute of Foreign Languages and has specialized in foreign policy in this editorial (wrote while referringor positions you and speeches for leaders of the communist period). Since 1989, Tinu truth came to lead the newspaper (Scinteii raised structure) and to the Romanian Press Club president. Dumitru Tinu led truth while he wanted to change the public perception of orientation to the publication of "enslaving power" (communistand later to Ion Iliescu). Cristian Tudor Popescu said about truth that it was "propaganda newspaper ordinary leftists and embarrassing." In addition to the major shareholders active in the private truth of Dumitru Tinu was quite limited. It appears that the shareholder (before death) to: Colossus Import Export (and import logistics firm specializing amxport) Ecopress Golden Apple (company without a stated goal) and Marriott Grand Hotel Company. Dumitru Tinu died on January 1, 2003 in a car accident on National Road 1, in Prahova County. On November 19, 2007 was the body of Dumitru Tinu exhumed for forensic expert conducting of us to confirm or exclude the hypothesis that the journalist did not diebehind a traffic accident.
Spaniola
Dumitru Tinu (născ. 21 de octubre 1940, COTEANA River, en diciembre. 01 de enero 2003) fue un periodista rumano, director del diario la Verdad. Dumitru Tinu se inició en el periodismo en el periódico chispa. Comenzó a trabajar en 1962 después de completar los cursos en el Instituto de Lenguas Extranjeras y se ha especializado en la política exterior en este editorial (escribió al referirseUsted y documentos de posición o discursos de los líderes de la época comunista). Desde 1989, llegó a conducir Tinu periódico Verdad (Scinteii planteadas estructura), y es presidente del Club de Prensa de rumanos. Dumitru Tinu llevó la Verdad, mientras que él quería un cambio de percepción por el público, apuntando a la publicación de "poder avasallador" (comunistay más tarde a Ion Iliescu). Cristian Tudor Popescu dice acerca de la verdad que era "izquierdistas periódico de propaganda ordinario y vergonzoso." Además de la participación activa de los principales accionistas de la verdad privada de Dumitru Tinu era bastante limitada. Parece que el accionista (antes de la muerte) a: Coloso de Importación y Exportación (firma de logística de importación y especializado amXport) Ecopress Golden Apple (sin empresa objetivo, dijo) y Marriott Grand Hotel Company. Dumitru Tinu murió el 01 de enero 2003 en un accidente automovilístico en la Carretera Nacional 1, en el Condado de Prahova. El 19 de noviembre de 2007 fue el cuerpo de Dumitru Tinu exhumado para realizar experto forense de nosotros para confirmar o descartar la hipótesis de que el periodista no muriódetrás de un accidente de tráfico.
Italiana
Dumitru Tinu (născ. 21 ottobre 1940, COTEANA River, a dicembre. 1o gennaio 2003) è stato un giornalista rumeno, direttore del quotidiano la Verità. Tinu Demetrio iniziato nel giornalismo nel quotidiano la scintilla. Ha iniziato a lavorare nel 1962 dopo aver completato i corsi presso l'Istituto di Lingue straniere e specializzata in politica estera in questa redazione (ha scritto facendo riferimentoo le posizioni si e discorsi per i leader del periodo comunista). Dal 1989, la verità Tinu è venuto a portare il giornale (Scinteii sollevato struttura) e alla stampa il presidente del club romeno. La verità ha portato Dumitru Tinu, mentre lui voleva un cambiamento di percezione da parte del pubblico per guidare la pubblicazione di "potere assoggettante (comunistae poi a Ion Iliescu). Cristian Tudor Popescu detto di verità che era "normale giornale di propaganda di sinistra e imbarazzante." Oltre ai principali azionisti attivi nella verità privata di Dumitru Tinu era piuttosto limitato. Sembra che l'azionista (prima della morte) a: Colosso Import Export (ditta di importazione e di logistica specializzata amxport) Ecopress Golden Apple (azienda senza un obiettivo dichiarato), e Marriott Grand Hotel Company. Dumitru Tinu morì il 1 Gennaio 2003 in un incidente stradale sulla Strada Statale 1, nella Contea di Prahova. Il 19 novembre 2007 era il corpo di Dumitru Tinu riesumato per l'esperto di medicina legale svolgimento di noi a confermare o escludere l'ipotesi che il giornalista non sarebbe morto!dietro a un incidente stradale.
Franceza
Dumitru Tinu (născ. Octobre 21, 1940, COTEANA River, en Décembre. Janvier 1, 2003) était un journaliste roumain, directeur du journal la Vérité. Dumitru Tinu commencé dans le journalisme dans le journal étincelle. Il a commencé à travailler en 1962 après avoir terminé les cours à l'Institut des langues étrangères et s'est spécialisé dans la politique étrangère dans cet éditorial (écrit en se référantou des positions et des discours pour vous les leaders de la période communiste). Depuis 1989, la vérité Tinu venu pour diriger le journal (Scinteii soulevé la structure) et à la presse le président du club roumain. Dumitru Tinu conduit la vérité, alors qu'il voulait un changement de perception par la prise de position publique de la publication du «pouvoir asservir" (communisteet plus tard à Ion Iliescu). Cristian Tudor Popescu dit au sujet de la vérité qu'il a été «ordinaire journal de propagande gauchistes et embarrassant." Outre les principaux actionnaires actifs dans la vérité privé de Dumitru Tinu était très limitée. Il semble que l'actionnaire (avant la mort) à: Colossus Import Export (et logistique d'importation firme spécialisée suisXPORT) Ecopress Golden Apple (société sans but déclaré) et Marriott Grand Hôtel Société. Dumitru Tinu est décédé le 1 Janvier 2003 à un accident de voiture sur la route nationale 1, dans le comté de Prahova. Le 19 Novembre, 2007 a été le corps de Dumitru Tinu exhumés expert médico-légal de la conduite de confirmer ou d'exclure l'hypothèse que le journaliste n'est pas mortderrière un accident de la circulation.
Germana
Dumitru Tinu (născ. 21. Oktober 1940, COTEANA River, im Dezember. 1. Januar 2003) war ein rumänischer Zeitung Journalist, Leiter der Wahrheit. Dumitru Tinu begann im Journalismus in der Zeitung Funken. Er begann im Jahre 1962 nach Abschluss der Kurse am Institut für Fremdsprachen und hat in der Außenpolitik in diesem Editorial spezialisiert (schrieb unter Verweisoder Positionen, die Sie und Reden für Führungskräfte aus der kommunistischen Zeit). Nach 1989 kam Tinu führen Truth Zeitung (Scinteii hob Struktur) und der rumänischen Presse-Club Präsident. Dumitru Tinu Wahrheit geführt, während er eine Veränderung der Wahrnehmung durch das Publikum wollte, Targeting Veröffentlichung der "Versklavung Macht" (Kommunistischeund später zu Ion Iliescu). Cristian Tudor Popescu, sagte über die Wahrheit, es sei "gewöhnlichen Linke Propaganda Zeitung und peinlich." Zusätzlich zu den Großaktionären aktiv in die private Wahrheit Dumitru Tinu war sehr begrenzt. Es scheint, dass der Aktionär (vor dem Tod) zu: Colossus Import Export (und Import-Logistik spezialisiert UhrXport) Ecopress Golden Apple (Gesellschaft ohne ein erklärtes Ziel) und Marriott Grand Hotel Company. Dumitru Tinu starb am 1. Januar 2003 bei einem Autounfall am National Road 1, in Prahova County. Am 19. November 2007 wurde der Körper des Dumitru Tinu exhumiert für forensische Experten Dirigieren von uns zu bestätigen oder auszuschließen die Hypothese, dass der Journalist nicht sterbenhinter einem Verkehrsunfall.
Rusa
Думитру Тину (născ. 21 октября 1940, COTEANA реки, в декабре. 1 января 2003) был румынский журналист, директор газеты истины. Думитру Тину начал в области журналистики в газете искры. Трудовую деятельность начал в 1962 году после окончания курсов в Институте Иностранных Языков и специализируется в области внешней политики в этой редакции (он написал, хотя речь идетили позиции вы и выступлений для руководителей коммунистического периода). Начиная с 1989 года Тину правду пришли вести газеты (Scinteii поднял структуры), а также пресс-клуба президент Румынии. Думитру Тину привело истины, когда он хотел изменений восприятия публикой, ориентации издание "кабальные власти" (коммунистического, а затем в Ион Илиеску). Кристиан Тудор Попеску говорит о правде, что это "обычная пропаганда левые газеты и стыдно." В дополнение к основным акционерам, действующих в частном правду Думитру Тину было весьма ограниченным. Похоже, что акционер (до смерти) по адресу: Колосс Импорт и Экспорт (импорт и логистики фирмы, специализирующейся утраЭкспортировать) Экопресс "Golden Apple (компания, не поставленной цели) и Marriott Grand Hotel компании. Думитру Тину 1 января 2003 погиб в автомобильной катастрофе DN1 в Прахова County. 19 ноября 2007 года тело Думитру Тину эксгумировано для проведения судебно-медицинского эксперта из нас, чтобы подтвердить или исключить предположение, что журналист не умерза дорожно-транспортного происшествия.
Portugheza
Dumitru Tinu (născ. 21 out 1940, COTEANA Rio, em dezembro. 01 de janeiro de 2003) foi um jornalista romeno, diretor do jornal Verdade. Dumitru Tinu começou no jornalismo no jornal faísca. Ele começou a trabalhar em 1962, após concluir os cursos no Instituto de Línguas Estrangeiras e tem se especializado em política externa, neste editorial (escreveu, remetendovocê ou discursos e tomadas de posição dos líderes do período comunista). Desde 1989, a verdade Tinu chegou a liderar o jornal (Scinteii levantadas estrutura) e ao presidente do Clube de Imprensa romena. Verdade Dumitru Tinu levou enquanto ele queria uma mudança de percepção por parte do público, visando a publicação de "poder de escravizar (Comunistae, posteriormente, Ion Iliescu). Cristian Tudor Popescu disse a verdade sobre o que era "propaganda de jornal de esquerda normal e constrangedor." Além de os principais accionistas activa na verdade privado de Dumitru Tinu era bastante limitado. Parece que o accionista (antes da morte) para: Colossus Import Export (empresa de importação e logística especializada amxportar) Ecopress Golden Apple (empresa sem um objetivo declarado) e Marriott Grand Hotel Company. Dumitru Tinu morreu em 01 de janeiro de 2003 em um acidente de carro na Estrada Nacional 1, no condado de Prahova. Em 19 de novembro de 2007 seu corpo foi Dumitru Tinu exumado para perito forense realização de nós para confirmar ou excluir a hipótese de que o jornalista não morreuatrás de um acidente de trânsito.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie