Stelian Tănase (n. 17 februarie, 1952, Bucureşti) este un scriitor, eseist, istoric, politolog, publicist, scenarist, regizor şi analist politic român. A absolvit Facultatea de Filosofie din Bucureşti a Universităţii din Bucureşti în 1977. Înainte de 1989, scrie trei cărţi, din care două sunt interzise de regimul comunist. Participă la demonstraţiile din 21-22 decembrie 1989. Devine o personalitatate a societăţii civile româneşti, membru al Grupului de dialog social (GDS), implicat activ în fenomenul Piaţa Universităţii. Este ales vicepreşedinte al Partidului Alianţei Civice, în 1991. Devine deputat în Parlamentul României în 1992, candidând pe listele Convenţiei Democratice. Membru al grupului PAC-PL'93, devine liderul grupului parlamentar PAC în 1993, când cele două partide se separă. Este vicepreşedinte al comisiei pentru relaţii externe a Camerei Deputaţilor. În această perioadă este beneficiarul unor granturi oferite de Şcoala Woodrow Wilson (1994) şi de Fundaţia Fulbright (1997). Obţine doctoratul în sociologie politică la SNSPA in 1996. În 1997, este profesor delegat la UCLA. Realizator al unor talk showuri pe teme politice sau culturale la posturile de televiziune TVR, Antena 1 şi Realitatea TV. În prezent, este profesor la Facultatea de Ştiinţe Politice din cadrul Universităţii din Bucureşti. A susţinut conferinţe la Roma, Paris, Oslo, Viena, Budapesta, Washington, precum şi la prestigioase universităţi americane: Berkeley University, UCLA, Standford University, New York University, Columbia University, Maryland University Washington DC, The New School for Social Research, New York. Este laureat a numeroase premii de televiziune, şi premii literare. Lucreaza ca editor coordonator al revistei Sfera Politicii. Este angajat al concernului de presă aparţinând lui Sorin Ovidiu Vântu, având două emisiuni săptămânale la Realitatea TV şi numeroase articole în Cotidianul. Continuă să publice frecvent în revista 22. Luxul melancoliei, Cartea Românească, 1982; ediţia a II-a, 1993 Corpuri de iluminat, Cartea Românească, 1990; ediţia a II-a, Allfa, 1998; ediţia a III-a, Polirom, 2004; ediţia a IV-a, Humanitas, 2008 (scris între anii 1984-1987) Playback, Ed. Fundaţiei Culturale Române, 1995; ediţia a II-a, Paralela 45, 2004; ediţia a III-a, Humanitas, 2008 Maestro, Polirom, 2008
Categorie
  • Categorie:Jurnalisti
Fotografii

Stelian Tănase

Stelian Tănase
Engleza
Stelian Tanase (born February 17, 1952, Bucharest) is a writer, essayist, historian, political scientist, journalist, writer, director and Romanian political analyst. He graduated from the Faculty of Philosophy, Bucharest University of Bucharest in 1977. Prior to 1989, wrote three books, two of which are prohibited by the regime. Participate in demonstrations of 21 to 22 December 1989. Devcontains a Romanian civil society personalities, member of the Group of Social Dialogue (GDS), actively involved in the phenomenon of University Square. He was elected vice president of the Civic Alliance Party in 1991. Becomes member of the Romanian Parliament in 1992, a candidate on the Democratic Convention lists. CAP-PL'93 group member, became leader of the parliamentary group in the 1993 CAP, chen two parties are separated. Is vice president for external relations committee of the Chamber of Deputies [1]. During this period the recipient of grants is provided by the Woodrow Wilson School (1994) and the Fulbright Foundation (1997) [2]. Ph.D. in political sociology at SNSPA 1996. In 1997, a professor at UCLA delegation. Producer of talk shows on topics of ppotty or on TV TVR Cultural, Antena 1 and Reality TV. He is currently professor of Political Science at the University of Bucharest. Has lectured in Rome, Paris, Oslo, Vienna, Budapest, Washington, and at prestigious American universities: the University at Berkeley, UCLA, Stanford University, New York University, Columbia University, University of Maryland Washington DC, The New School for Social Research, New York. Is recipient of numerous awards for television and literary awards. Work as editor of the journal scope Policy Coordinator. It is employee owned corporation press Sorin Ovidiu Vantu, with two weekly broadcasts to reality TV and numerous articles in the newspaper. Continuefrequently publish 22 magazine. Luxury melancholy, Romanian Paper, 1982, edition II, 1993 Lighting, Romanian Paper, 1990, edition II, Allfa, 1998, edition III, Polirom, 2004 , Fourth edition, Humanitas, 2008 (written between 1984-1987) playback, the Romanian Cultural Foundation Publishing House, 1995, edition II, Parallel 45, 2004 Third edition, Humanitas, 2008 Maestro, Polirom, 2008
Spaniola
Stelian Tanase (nacido el 17 de febrero 1952, Bucarest) es un escritor, ensayista, historiador, politólogo, periodista, escritor, director y analista político rumano. Se graduó en la Facultad de Filosofía, Universidad de Bucarest Bucarest en 1977. Antes de 1989, escribió tres libros, dos de los cuales están prohibidos por el régimen comunista. Participar en las manifestaciones del 21 al 22 diciembre de 1989. Dev.contiene una personalidad rumana de la sociedad civil, miembro del Grupo de Diálogo Social (GDS), participan activamente en el fenómeno de la Plaza de la Universidad. Elegido vice-presidente del Partido Alianza Cívica en 1991. Se convierte en miembro del Parlamento de Rumania en 1992, un candidato en las listas de la Convención Demócrata. miembro del grupo CAP-PL'93, se convirtió en líder del grupo parlamentario en la PAC de 1993, cuando dos partes se separan. Es vicepresidente de la comisión de relaciones exteriores de la Cámara de Diputados [1]. Durante este período el beneficiario de las subvenciones es proporcionado por la Escuela Woodrow Wilson (1994) y la Fundación Fulbright (1997) [2]. Doctorado en sociología política en SNSPA 1996. En 1997, un profesor de la delegación de la UCLA. Productor de programas de entrevistas sobre temas de pir al baño o en la televisión TVR Cultural, Antena 1 y televisión Realitatea. Actualmente es profesor de Ciencia Política en la Universidad de Bucarest. Ha dictado conferencias en Roma, París, Oslo, Viena, Budapest, Washington, y en prestigiosas universidades americanas: la Universidad de Berkeley, UCLA, Stanford University, Universidad de Nueva York, Columbia Universidad de la Universidad de Maryland de Washington DC, The New School for Social Research, Nueva York. ¿Es beneficiario de numerosos premios por televisión y premios literarios. El trabajo como editor de la Coordinadora ámbito de la revista Política. Es propiedad de los empleados de sociedades de prensa Sorin Ovidiu Vantu, con dos emisiones semanales a la televisión la realidad y numerosos artículos periodísticos. Continuarpublican con frecuencia en la revista 22. melancolía de lujo, rumano Libro, 1982, segunda edición, 1993 Iluminación, rumano Libro, 1990, segunda edición, Allfa, 1998, III edición, Polirom, 2004 , Cuarta edición, Humanitas, 2008 (escrito entre 1984-1987) la reproducción, la Fundación Cultural Rumano Publishing House, 1995, segunda edición, Paralelo 45, 2004, III edición, Humanitas, 2008 Maestro, Polirom de 2008
Italiana
Stelian Tanase (nato il 17 febbraio, 1952 a Bucarest) è uno scrittore, saggista, storico, politologo, giornalista, scrittore, regista e analista politico rumeno. Si è laureato presso la Facoltà di Filosofia dell'Università di Bucarest a Bucarest nel 1977. Prima del 1989, scrivendo tre libri, due dei quali sono vietate dal regime comunista. Partecipare a manifestazioni dal 21 al 22 dicembre 1989. Devcontiene una personalità della società civile rumena, membro del Gruppo di Dialogo Sociale (GDS), attivamente coinvolti nel fenomeno della Piazza dell'Università. Eletto vice presidente dell'Alleanza Partito Civico nel 1991. Diventa membro del Parlamento rumeno, nel 1992, candidato nelle liste Convenzione Democratica. membro del gruppo CAP-PL'93, diventa capo del gruppo parlamentare della PAC del 1993, cuando due parti sono separate. È vice presidente per le relazioni esterne commissione della Camera dei Deputati [1]. Durante questo periodo il beneficiario delle sovvenzioni sono fornite dal Woodrow Wilson School (1994) e la Fondazione Fulbright (1997) [2]. Ottenuto un dottorato in sociologia politica presso SNSPA 1996. Nel 1997, professore alla UCLA delegazione. Produttore di talk show su temi di pvasino o sulla TV TVR Cultural, Antena 1 e Realitatea TV. Attualmente è professore di Scienza Politica presso l'Università di Bucarest. Ha tenuto conferenze a Roma, Parigi, Oslo, Vienna, Budapest, Washington, e presso prestigiose università americane: Università di Berkeley, UCLA, Stanford University, New York University, Columbia Università, Università del Maryland Washington DC, The New School for Social Research di New York. È destinatario di numerosi premi per la televisione e premi letterari. Lavoro come redattore della rivista politica portata Coordinator. E 'dipendente di proprietà delle società stampa Sorin Ovidiu Vantu, con due spettacoli settimanali in TV la realtà, e numerosi articoli di giornale. Continuarespesso pubblicano nella rivista 22. lusso malinconia, rumeno di carta, 1982, II edizione, 1993 Lighting, rumeno di carta, 1990, II edizione, Allfa, 1998, III edizione, Polirom, 2004 , quarta edizione, Humanitas, 2008 (scritto tra il 1984-1987) la riproduzione, il rumeno Fondazione Culturale Casa Editrice, 1995, II edizione, parallelo 45, 2004 terza edizione, Humanitas, 2008 Maestro, Polirom, 2008
Franceza
Stelian Tanase (né le 17 Février 1952, Bucarest) est un écrivain, essayiste, historien, politologue, journaliste, écrivain, réalisateur et analyste politique roumain. Il est diplômé de la Faculté de Philosophie, Université de Bucarest de Bucarest en 1977. Avant 1989, a écrit trois livres, dont deux sont interdits par le régime communiste. Participer à des manifestations du 21 au 22 Décembre 1989. Devcontient une des personnalités de la société civile roumaine, membre du Groupe de Dialogue Social (GDS), activement impliqué dans le phénomène de la Place de l'Université. Il a été élu vice-président du Parti civique Alliance en 1991. Devient membre du Parlement roumain, en 1992, un candidat sur les listes Convention démocratique. membre du groupe CAP-PL'93, est devenu chef du groupe parlementaire de la PAC de 1993, cpoule deux parties sont séparées. Est vice-président pour le comité des relations extérieures de la Chambre des députés [1]. Pendant cette période, le bénéficiaire de subventions est accordé par le Woodrow Wilson School (1994) et par la Fondation Fulbright (1997) [2]. Doctorat en sociologie politique à SNSPA 1996. En 1997, un professeur à UCLA délégation. Producteur d'émissions-débats sur des sujets de ppot ou à la télévision TVR Cultural, Antena 1 et Realitatea TV. Il est actuellement professeur de sciences politiques à l'Université de Bucarest. A donné des conférences à Rome, Paris, Oslo, Vienne, Budapest, Washington, et à de prestigieuses universités américaines: l'Université de Berkeley, UCLA, l'université de Stanford, la New York University, Colombie-Uniuniversité, l'Université du Maryland à Washington DC, The New School for Social Research, New York. Est le récipiendaire de nombreux prix pour la télévision et des prix littéraires. Le travail comme rédacteur en chef du journal Coordonnateur portée politique. Il est employé appartenant à Sorin Ovidiu société de presse Vantu, avec deux émissions hebdomadaires de télé-réalité et de nombreux articles dans les journaux. Continuerpublient régulièrement dans le magazine 22. Luxury mélancolie, roumain Livre, 1982, édition II, 1993 éclairage, roumain Livre, 1990, édition II, Allfa, 1998, troisième édition, Polirom, 2004 , Quatrième édition, Humanitas, 2008 (écrit entre 1984-1987) la lecture, la Fondation culturelle roumaine Publishing House, 1995, édition II, 45 Parallèle, 2004, troisième édition, Humanitas, 2008 Maestro, Polirom, 2008
Germana
Stelian Tanase (geboren 17. Februar 1952, Bukarest) ist ein Schriftsteller, Essayist, Historiker, Politologe, Journalist, Schriftsteller, Regisseur und rumänische Politologe. Sie graduierte in Philosophie, Universität Bukarest Bukarest im Jahr 1977. Vor 1989 schrieb drei Bücher, von denen zwei durch das kommunistische Regime verboten. Beteiligen Sie sich an Demonstrationen von 21 bis 22 Dezember 1989. Deventhält eine rumänische Persönlichkeiten der Zivilgesellschaft, Mitglied der Gruppe des Sozialen Dialogs (GDS), aktiv in das Phänomen der University Square beteiligt. Er wurde zum stellvertretenden Präsidenten des Civic Alliance Party im Jahr 1991. Wird Mitglied des rumänischen Parlaments im Jahr 1992, ein Kandidat für die Demokratische Konvention Listen. CAP-PL'93 Gruppenmitglied, wurde Chef der parlamentarischen Gruppe in der 1993 GAP, cHenne beiden Parteien getrennt sind. Ist Vice President für Außenbeziehungen des Ausschusses der Abgeordnetenkammer [1]. Während dieser Zeit der Empfänger von Zuschüssen wird von der Woodrow Wilson School (1994) und der Fulbright-Stiftung (1997) [2] zur Verfügung gestellt. Ph.D. in Soziologie an der politischen SNSPA 1996. Im Jahr 1997, Professor an der UCLA Delegation. Der Produzent von Talkshows zu Themen von pLear oder Fernsehsender TVR Cultural, Antena 1 und Realitatea TV. Derzeit ist er Professor für Politikwissenschaft an der Universität Bukarest. Hat in Rom, Paris, Oslo, Wien, Budapest, Washington und an der renommierten amerikanischen Universitäten lehrte: Berkeley University, UCLA, Stanford University, New York University, der Columbia Universität, Maryland University, Washington DC, The New School for Social Research, New York. Ist Empfänger zahlreicher Auszeichnungen für Fernseh-und Literaturpreise. Arbeit als Redakteur der Zeitschrift Geltungsbereich Policy Coordinator. Es ist Mitarbeiter im Besitz Corporation drücken Sorin Ovidiu Vantu, mit zwei wöchentlichen Sendungen auf Reality-TV und zahlreiche Zeitungsartikel. Fortsetzenhäufigen öffentlichen schreiben 22. Luxury Melancholie, Rumänisch Paper, 1982, Ausgabe II, 1993 Lighting, Rumänisch Paper, 1990, Ausgabe II, Allfa, 1998, Ausgabe III, Polirom, 2004 , vierte Auflage, Humanitas, 2008 (geschrieben zwischen 1984-1987) Wiedergabe der rumänischen Kulturstiftung Publishing House, 1995, Ausgabe II, Parallel 45, 2004, Edition III, Humanitas, 2008 Maestro, Polirom 2008
Rusa
Стелиан Танасе (родился 17 февраля 1952, Бухарест) писатель, эссеист, историк, политолог, журналист, писатель, режиссер и румынский политический аналитик. Окончил факультет философии Бухарестского университета в Бухаресте в 1977 году. До 1989 года, написал три книги, две из которых запрещены в соответствии с коммунистическим режимом. Принять участие в демонстрации 21 по 22 декабря 1989 года. Devсодержит румынского гражданского общества личностей, член группы социального диалога (GDS), активно участвуют в явлении университет площади. Он был избран вице-президент Гражданского альянса партии в 1991 году. Становится членом парламента Румынии в 1992 году, кандидат в депутаты по спискам Демократической Конвенции. PAC-ПЛ 93 членов группы становится лидер парламентской группы CAP в 1993 году, скурица двух сторон разошлись. Является вице-президентом по Комитет по внешним связям Палаты депутатов [1]. За это время получатель субсидии осуществляется школе Вудро Вильсона (1994) и Фонда Фулбрайта (1997) [2]. Кандидат в политической социологии в SNSPA 1996. В 1997 году, является профессором делегация UCLA. Производитель ток-шоу на темы ргоршок или на телевидении TVR Cultural, Antena 1, и реалити-шоу. В настоящее время он профессор политологии в Университете Бухареста. Выступал с лекциями в Риме, Париже, Осло, Вене, Будапеште, Вашингтоне, и в престижных американских университетов: Университет Беркли, Лос-Анджелесе, Стэнфордский университет и Нью-Йоркский университет, Колумбийский Uniверситета, Университет Мэриленда, Вашингтон, округ Колумбия, Новая школа социальных исследований, Нью-Йорке. Является обладателем многочисленных наград на телевидении и в литературных премий. Работа в качестве редактора журнала "Политический координатор сферы. Это сотрудник пресс госкорпорация Сорин Овидиу Vantu, с 2 еженедельных передач на ТВ реальности и многочисленных газетных статей. Продолжатьчасто публиковать в журнале 22. люкс меланхолии, румынский Бумага, 1982, выпуск II, 1993 Освещение, румынский Бумага, 1990, выпуск II, Allfa, 1998, выпуск III, Polirom, 2004 , четвертое издание, Humanitas, 2008 (написанные между 1984-1987 годы) воспроизведения, румынский культурный фонд издательство, 1995, выпуск II, параллельный 45, 2004, выпуск III, Humanitas, 2008 МэйСтро, Polirom, 2008
Portugheza
Stelian Tanase (nascido em 17 de fevereiro de 1952, Bucareste) é um escritor, ensaísta, historiador, cientista político, jornalista, escritor, diretor e analista político romeno. Graduou-se na Faculdade de Filosofia, Universidade de Bucareste de Bucareste em 1977. Antes de 1989, escreveu três livros, dois dos quais são proibidos pelo regime comunista. Participar em manifestações de 21 a 22 de dezembro de 1989. Devcontém um romeno personalidades da sociedade civil, membro do Grupo de Diálogo Social (GDS), activamente envolvidos no fenômeno da Praça Universitária. Ele foi eleito vice-presidente da Aliança Cívica Partido em 1991. Torna-se membro do Parlamento da Roménia em 1992, um candidato nas listas da Convenção Democrata. membro do grupo PAC-PL'93, tornou-se líder do grupo parlamentar no âmbito da PAC de 1993, cgalinha duas partes são separadas. É vice-presidente de comissão de relações exteriores da Câmara dos Deputados [1]. Durante este período, o beneficiário dos subsídios é fornecido pela Woodrow Wilson School (1994) e da Fundação Fulbright (1997) [2]. Ph.D. em sociologia política na SNSPA 1996. Em 1997, um professor da delegação UCLA. Produtor de programas de entrevistas sobre temas de pradiodifusores lear ou cultural TVR, Antena 1 e Realitatea TV. Atualmente é professor de Ciência Política da Universidade de Bucareste. Lecionou em Roma, Paris, Oslo, Viena, Budapeste, Washington, e em prestigiadas universidades americanas: Universidade de Berkeley, UCLA, Stanford University, New York University, Columbia Unibiodiversidade, da Universidade de Maryland Washington DC, The New School for Social Research, New York. É vencedor de vários prêmios para a televisão e prêmios literários. Trabalho como editor da revista Política âmbito Coordenador. Imprensa é um funcionário da empresa detida por Sorin Ovidiu Vantu, com duas transmissões semanais para reality shows e muitos artigos de jornal. Continuarfreqüentemente publicam na revista 22. melancolia de luxo, romeno Livro, 1982, II Edição, 1993 Lighting, romeno Livro, 1990, Edição II, Allfa, 1998, III edição, Polirom, 2004 quarta edição, Humanitas, 2008 (escrito entre 1984-1987) a reprodução, o romeno Cultural Foundation Publishing House, 1995, Edição II, 45 Paralela, 2004, III edição, Humanitas, 2008 Maestro, Polirom de 2008
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie