Pamfil Şeicaru (n. aprilie 1894, Buzău — d. 21 octombrie 1980, München, Germania) a fost un ziarist român, director al ziarului Curentul, cel mai combativ cotidian românesc în perioada dintre cele două războaie mondiale. Şeicaru a făcut studii juridice obţinând licenţa în Drept. A luat parte ca ofiţer la operaţiile militare din primul război mondial, fiind citat cu Ordin de zi pe Armată. A fost deputat în parlamentul României în 1928, 1931 şi în 1933. Ziarist de mare talent, a fost director al ziarului Bucovina (Cernăuţi) şi a participat la editarea revistei Gândirea. În 1928 înfiinţează ziarul Curentul, pe care l-a condus până la plecarea sa din ţară în 1944. În 1939, a fost singurul ziarist român care a afirmat că aşa-zisele garanţii militare oferite de Marea Britanie şi Franţa pentru integritatea frontierelor României nu valorau nimic. În faţa pericolului nazist, „Anglia trebuie să se pregătească pentru propria apărare şi abia după asta să garanteze şi frontierele altor ţări”. Într-un articol publicat la 15 aprilie 1939 a intuit inevitabila sacrificare de către marile puteri a ţărilor mici şi mijlocii din Europa acelui timp. În anii războiului, au rămas celebre polemicile lui cu comentatorul politic britanic Wickham Steed de la postul de radio Londra. În august 1944 a părăsit ţara cu ideea de a publica un ziar ce ar fi trebuit să susţină cauza României după încetarea războiului. A petrecut 30 de ani în Spania, unde, la Madrid, a publicat o ediţie trimestrială a ziarului Curentul şi, pentru câtva timp, publicaţia Liberty and Justice. Ultimii ani i-a petrecut în Germania, stabilindu-se la Dachau (Bavaria). La moartea sa, în octombrie 1980, Primul Ministru al Bavariei, Franz Josef Strauß, l-a omagiat într-un mesaj, descriindu-l drept „un patriot român şi eminent ziarist...Moştenirea pe care a lăsat-o compatrioţilor săi este lupta pentru dreptate, omenie şi pace”. „Mă numesc Pamfil Şeicaru, născut în anul 1894, luna aprilie... Am intrat în presa cotidiană în aprilie 1918, după ce am fost demobilizat şi de atunci am continuat să fiu comentator al evenimentelor politice interne şi externe, colaborând succesiv la diverse ziare şi reviste. În 1923 am fost angajat la ziarul Cuvântul, ca sef-redactor, proprietar fiind ing. Titus Enacovici. Articolul de fond (leit articol) era semnat de mine. În anul 1924 am fost ales presedinte al Sindicatului ziariştilor. În 1927 am demisionat de la ziarul Cuvântul si am luat conducerea ziarului Curentul, al unei societati anonime, unde am funcţionat ca director şi redactor-şef... Din ianuarie 1927 şi până la 9 august 1944, când am plecat din ţara, articolul de fond era semnat de mine. Am fost ales de trei ori ca deputat independent în Parlamentul ţării..
Categorie
  • Categorie:Jurnalisti
Fotografii

Pamfil Șeicaru

Pamfil Șeicaru
Engleza
Pamfil Seicaru (b. April 1894, Buzau - October 21, 1980, Munich, Germany) was a Romanian journalist, director of current newspaper, the Romanian daily fighting between the two world wars. Seicaru has obtained legal studies degree in Law. He took part as an officer in the military operations of World War I, was quoted with the agendathe Army. He was deputy in the Romanian parliament in 1928, 1931 and 1933. Journalist of great talent, he was director of the newspaper Bukovina (Czernowitz) and participated in editing the magazine thinking. Current newspaper founded in 1928, which led to his departure from Romania in 1944. In 1939, he was the only Romanian journalist who said that a so-called military securityaway from Britain and France for Romania's border integrity is not worth anything. Before the Nazi threat, "Britain must prepare for his defense, and after that to ensure the borders of other countries." In an article published on April 15, 1939 guessed the inevitable slaughter of the powers of the small and medium enterprises in Europethat time. During the war remained his famous polemics Wickham Steed British political commentator from London radio station. In August 1944 he left the country with the idea to publish a newspaper that would have cause to support Romania after ending the war. He spent 30 years in Spain, where Madrid, published a quarterly edition of the newspaper and current onntru some time, Liberty and Justice publication. Last year he spent in Germany, settling in Dachau (Bavaria). At his death in October 1980, Prime Minister of Bavaria, Franz Josef Strauß in homage to a message, describing him as "a patriot and prominent Romanian journalist ... legacy that he left his compatriots is a fight for justice, humanity and peace. ""My name Pamfil Seicaru, born in 1894, April ... I joined the newspaper in April 1918, after I was demobilized and then I continued to be a commentator on domestic and foreign political events, working successively in various newspapers and magazines. In 1923 we were engaged in newspaper word, as chief editors, owners are Enacovici Titus Eng. ArticleICOL background (exactly like the article) was signed by me. In 1924 I was elected president of the Journalists Syndicate. In 1927 I resigned from the newspaper and word got Curentul leadership, a limited company where I worked as director and chief editor ... From January 1927 until the August 9, 1944, when I left the country, leading article was signed by me. Iwas elected three times as an independent deputy in Parliament of the country ..
Spaniola
Pamfil Seicaru (n. 04 1894, Buzau - 21 de octubre de 1980, en Munich, Alemania) fue un periodista rumano, actual director del periódico, el diario rumano combates entre las dos guerras mundiales. Seicaru ha obtenido los estudios jurídicos Licenciado en Derecho. Tomó parte como oficial en las operaciones militares de la Primera Guerra Mundial, fue citado con el orden del díael Ejército. Fue diputado en el Parlamento rumano en 1928, 1931 y 1933. El periodista de gran talento, ha sido director del periódico Bucovina (Czernowitz) y participó en la edición de la revista la forma de pensar. periódico actual fundada en 1928 que condujeron a su salida del país en 1944. En 1939, él era el único periodista rumano que dice que una seguridad militar llamadalejos de Gran Bretaña y Francia para la integridad de las fronteras de Rumania no vale nada. Antes de la amenaza nazi, "Gran Bretaña debe prepararse para su defensa, y después de que, para asegurar las fronteras de otros países". En un artículo publicado el 15 de abril 1939 supuso la masacre inevitable de las competencias de las pequeñas y medianas empresas en Europaese momento. Durante la guerra sigue siendo su famosa polémica Wickham Steed, el comentarista político británico de la estación de radio de Londres. En agosto de 1944 salió del país con la idea de publicar un periódico que habría motivos para apoyar a Rumanía después de terminar la guerra. Pasó 30 años en España, donde Madrid, publicó una edición trimestral del periódico y actual sobreNTRU algún tiempo, Libertad y Justicia publicación. El año pasado pasó en Alemania, estableciéndose en Dachau (Baviera). A su muerte en octubre de 1980, el Primer Ministro de Baviera, Franz Josef Strauss, el célebre en un mensaje, lo que describe como "un patriota y periodista rumano importante ... el legado que dejó a sus compatriotas es una lucha por la justicia, la humanidad y la paz. ""Hago un llamado Pamfil Seicaru, nacido en 1894, abril de ... Me uní a la prensa en abril de 1918, después de que fue desmovilizado y luego continuó siendo un comentarista de los acontecimientos políticos nacionales y extranjeros, trabajando sucesivamente en varios periódicos y revistas. En 1923 fui contratado en la palabra del periódico, como redactor jefe, es el dueño Enacovici Ing. Tito. ArtículoICOL de fondo (exactamente igual que el artículo) fue firmado por mí. En 1924 fui elegido presidente del Sindicato de Periodistas. En 1927 renuncié del periódico y se enteró de liderazgo Curentul, una sociedad de responsabilidad limitada, donde trabajé como director y editor de ... Desde enero de 1927 hasta el artículo 09 de agosto 1944, cuando me fui del país, lo que fue firmado por mí. Yofue elegido tres veces como diputado independiente en el Parlamento del país ..
Italiana
Pamfil Seicaru (n. aprile 1894, Buzau - 21 ottobre 1980, Monaco di Baviera, Germania) è stato un giornalista rumeno, direttore del giornale in corso, la quotidiana lotta contro la Romania tra le due guerre mondiali. Seicaru ha ottenuto studi giuridici laureato in giurisprudenza. Ha preso parte come ufficiale alle operazioni militari della Prima Guerra Mondiale, è stato citato con l'ordine del giornol'esercito. E 'stato deputato al parlamento rumeno, nel 1928, 1931 e 1933. Giornalista di grande talento, è stato direttore del giornale Bucovina (Czernowitz) e ha partecipato a modificare il pensiero rivista. giornale attuale fondato nel 1928, che ha portato alla sua partenza dal paese nel 1944. Nel 1939, è stato l'unico giornalista rumeno che ha detto che un titolo cosiddetto militarevia dalla Gran Bretagna e Francia per l'integrità delle frontiere della Romania non vale niente. Prima della minaccia nazista, "La Gran Bretagna deve prepararsi per la sua difesa, e dopo che, per garantire le frontiere di altri paesi." In un articolo pubblicato il 15 Aprile 1939 indovinato il massacro inevitabile da parte delle potenze piccole e medie imprese dei paesi in Europaquel tempo. Durante la guerra rimase famosa la sua polemica Wickham Steed commentatore politico britannico dalla stazione di radio Londra. Nell'agosto del 1944 ha lasciato il paese con l'idea di pubblicare un giornale che avrebbe motivo di sostenere la Romania dopo la fine della guerra. Ha trascorso 30 anni in Spagna, dove Madrid, ha pubblicato una edizione trimestrale del giornale e attuali sulntru po 'di tempo, la Libertà e la pubblicazione giustizia. L'anno scorso ha trascorso in Germania, stabilendosi a Dachau (Baviera). Alla sua morte, nell'ottobre 1980, il primo ministro bavarese, Franz Josef Strauss, il celebre in un messaggio, lo descrive come "un patriota e importante giornalista romeno ... eredità che ha lasciato i suoi connazionali è una lotta per la giustizia, dell'umanità e della pace "."Il mio nome Pamfil Seicaru, nato nel 1894, aprile ... Mi sono iscritto al giornale nel mese di aprile 1918, dopo la mia smobilitati e poi ho continuato ad essere un commentatore di fatti politici nazionali ed esteri, lavorando successivamente in diversi giornali e riviste. Nel 1923 sono stato assunto al giornale la parola, come redattore capo, che è titolare Enacovici Tito ing. ArticoloiCol sfondo (esattamente come l'articolo) è stato firmato da me. Nel 1924 sono stato eletto presidente del Sindacato Giornalisti. Nel 1927 mi sono dimesso e preso giornale leadership Curentul parola, una società dove ho lavorato come regista e montatore ... Dal gennaio 1927 fino al 9 agosto 1944, quando ho lasciato il paese, articolo di fondo è stato firmato da me. Ioè stato eletto per tre volte come deputato indipendente al Parlamento del paese ..
Franceza
Pamfil Seicaru (né en avril 1894, Buzau - Octobre 21, 1980, Munich, Allemagne) était un journaliste roumain, directeur du journal en cours, le quotidien roumain combats entre les deux guerres mondiales. Seicaru a obtenu études juridiques diplôme en droit. Il a participé en tant qu'officier dans les opérations militaires de la Première Guerre mondiale, a été cité à l'ordre du jourl'Armée de terre. Il a été député au Parlement roumain, en 1928, 1931 et 1933. Journaliste de talent, il a été directeur du journal (Czernowitz) Bucovine et a participé à l'édition du magazine penser. journal actuel fondé en 1928, qui a conduit à son départ du pays en 1944. En 1939, il était le seul journaliste qui a dit roumaine présumée garanties militaires d'unloin de la Grande-Bretagne et la France pour l'intégrité des frontières de la Roumanie ne vaut rien. Avant la menace nazie, «la Grande-Bretagne doit se préparer à sa défense, et après s'être assuré que les frontières des autres pays." Dans un article publié sur le 15 avril 1939 deviné l'abattage inévitable des pouvoirs des entreprises petites et moyennes en Europece moment-là. Pendant la guerre, est restée célèbre sa polémique Wickham Steed Colombie commentateur politique de la station de radio de Londres. En août 1944, il a quitté le pays avec l'idée de publier un journal qui serait amenée à soutenir la Roumanie après la fin de la guerre. Il a passé 30 ans en Espagne, où Madrid, a publié une édition trimestrielle du journal et à jour surNTRU un certain temps, la liberté et la publication de la justice. L'année dernière, il a passé en Allemagne, de s'installer à Dachau (Bavière). À sa mort, en Octobre 1980, le Premier ministre de Bavière, Franz Josef Strauss, le célèbre dans un message, le décrivant comme «un patriote et d'éminents journalistes roumains ... du patrimoine qui a laissé ses compatriotes est un combat pour justice, d'humanité et de paix. ""Mon nom Pamfil Seicaru, né en 1894, avril ... J'ai rejoint le journal en avril 1918, après avoir été démobilisés et puis j'ai continué à être un commentateur nationaux et étrangers des événements politiques, en travaillant successivement dans divers journaux et magazines. En 1923, j'ai été embauché au mot journal, rédacteur en chef, est le propriétaire Enacovici Titus Eng. ArticleiCol fond (exactement comme l'article) a été signé par moi. En 1924, j'ai été élu président du Syndicat des journalistes. En 1927, j'ai démissionné du journal et a obtenu mot Curentul leadership, une société anonyme où j'ai travaillé comme directeur et rédacteur en chef ... De Janvier 1927 à l'article 9 août 1944, quand j'ai quitté le pays, ce qui a été signé par moi. Jea été élu trois fois député indépendant au Parlement du pays ..
Germana
Pamfil Seicaru (geb. April 1894, Buzau - 21. Oktober 1980, München, Deutschland) war ein rumänischer Journalist, Direktor der aktuellen Zeitung, die rumänische Tageszeitung Kämpfe zwischen den beiden Weltkriegen. Seicaru hat Studien gewonnenen rechtlichen Studium der Rechtswissenschaften. Er nahm als Offizier in die militärischen Operationen des Ersten Weltkrieges, wurde mit der Agenda notiertder Armee. Er war Abgeordneter im rumänischen Parlament im Jahre 1928, 1931 und 1933. Journalist von großem Talent, er war Direktor der Zeitung Bukowina (Czernowitz) und beteiligte sich an der Bearbeitung der Zeitschrift Denken. Aktuelle Zeitung im Jahre 1928 gegründet, die zu seiner Abreise aus dem Land führten im Jahr 1944. Im Jahr 1939 war er der einzige rumänische Journalist, sagte, dass eine so genannte militärische Sicherheitweg von England und Frankreich für die rumänischen Grenze Integrität ist nichts wert. Vor der Bedrohung durch die Nazis, "Britain muss für seine Verteidigung vorzubereiten, und danach bis zu den Grenzen anderer Länder zu gewährleisten." In einem Artikel, veröffentlicht am 15. April 1939 ahnte das unvermeidliche Tötung der Befugnisse der kleinen und mittleren Unternehmen in Europajener Zeit. Während des Krieges blieb seiner berühmten Polemik Steed British politischer Kommentator von Radio London. Im August 1944 verließ er das Land mit der Idee, den Krieg zu veröffentlichen, eine Zeitung, dass die Endung würde nach Ursache haben, die Unterstützung Rumäniens. Er verbrachte 30 Jahre in Spanien, wo Madrid, eine vierteljährliche Ausgabe der Zeitung und aktuellen veröffentlichtNTRU einige Zeit, Freiheit und Gerechtigkeit Veröffentlichung. Letztes Jahr verbrachte er in Deutschland und ließ sich in Dachau (Bayern). Bei seinem Tod im Oktober 1980, Ministerpräsident von Bayern, beschreibt Franz Josef Strauß, der berühmte in einer Nachricht, ihn als "ein Patriot und prominente rumänische Journalistin ... Erbe, das er seinen Landsleuten links ist ein Kampf für Gerechtigkeit, Menschlichkeit und Frieden. ""Mein Name Pamfil Seicaru, geboren 1894, April ... Ich schloß die Zeitung im April 1918, nachdem ich entlassen wurde und dann habe ich weiterhin ein Kommentator auf innen-und außenpolitischen Ereignissen, Arbeits nacheinander in verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften. Im Jahr 1923 war ich bei der Zeitung angestellt Wort, als Chefredakteur und Inhaber Enacovici Titus Eng. ArtikelICol Hintergrund (genau wie der Artikel) wurde von mir unterschrieben. Im Jahr 1924 war ich gewählter Präsident des Journalisten abgleichen. Im Jahr 1927 haben wir aus der Zeitung und Wort abgefunden habe Curentul Management, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, wo ich als Direktor und Chefredakteur arbeitete ... Von Januar 1927 bis zum 9. August 1944, als ich das Land verlassen, das führende Artikel wurde von mir unterschrieben. Ichgewählt wurde drei Mal als unabhängiger Abgeordneter im Parlament des Landes ..
Rusa
Памфила Seicaru (р. апреля 1894, Бузэу - 21 октября 1980, Мюнхен, Германия) был румынский журналист, директор текущего газеты, румынский ежедневных боевых действий между двумя мировыми войнами. Seicaru получил правовых исследований степень в области права. Он принял участие в качестве офицера в военных действиях Первой мировой войны, заявил, по Повестки дняАрмия. Он был депутатом парламента Румынии в 1928 году, 1931 и 1933 годах. Журналист с большим талантом, был директором газеты Буковина (Черновцы) и участвовал в редактировании журнала мышления. Текущий газета, основанная в 1928 году, что привело к его отъезда из страны в 1944 году. В 1939 году он был только румынский журналист, который сказал, что так называемой военной безопасностиот Англии и Франции за границу целостность Румынии не стоит ничего. Перед нацистской угрозой ", Великобритания должна подготовить свою защиту, и после этого для обеспечения границ других государств". В статье, опубликованной 15 апреля 1939 угадал неизбежное убийство степеням малого и среднего бизнеса в Европетого времени. Во время войны остался своей знаменитой полемики Уикхем Стид британский политический комментатор радио Лондоне. Покинул страну в августе 1944 с идеей издавать газету, которая есть причина для поддержки Румынии после окончания войны. Он провел 30 лет в Испании, где Мадрид, опубликовал ежеквартальный выпуск газеты и тока наNTRU какое-то время, свободы и справедливости публикации. В прошлом году он провел в Германии, поселившись в Дахау (Бавария). К моменту своей смерти в октябре 1980 года, премьер-министр Баварии Франц Йозеф Штраус, отмечается в сообщении, назвав его "патриотом и известный румынский журналист ... наследие, которое он оставил своих соотечественников является борьбой за справедливости, гуманности и мира "."Мое имя Памфила Seicaru, родившийся в 1894, апрель ... Я вошел в газете в апреле 1918 года, когда я был демобилизован и тогда я по-прежнему является комментатором на внутренних и внешних политических событий, работая последовательно в различных газетах и журналах. В 1923 году я был принят на работу в газете слово, как главный редактор, является владельцем Enacovici Тит Eng. СтатьяICOL фона (так же, как статья) был подписан мной. В 1924 году я был избран председателем Союза журналистов Syndicate. В 1927 году я ушел из газеты и получил слово Курентул руководства, ограниченные компании, где я работал, как режиссер и редактор ... С января 1927 года и до 9 августа 1944, когда я покинул страну, что привело Статья была подписана мною. Ябыл избран в три раза независимый депутат парламента страны ..
Portugheza
Pamfil Seicaru (b. abril 1894, Buzau - 21 de outubro de 1980, em Munique, Alemanha) foi um jornalista romeno, actual director do jornal, o diário romeno luta entre as duas guerras mundiais. Seicaru obteve estudos jurídicos licenciatura em Direito. Ela participou como oficial nas operações militares da I Guerra Mundial, foi citado com a agendado Exército. Foi deputado no Parlamento romeno em 1928, 1931 e 1933. Jornalista de grande talento, ele foi diretor do jornal Bucovina (Czernowitz) e participou na edição da revista pensar. jornal atual fundada em 1928, que levou à sua saída do país em 1944. Em 1939, ele foi o único jornalista romena, que disse que um segurança chamado militarfora da Grã-Bretanha e da França para a integridade das fronteiras da Roménia não vale nada. Antes da ameaça nazista, "a Grã-Bretanha devem se preparar para a sua defesa e só depois de garantir que as fronteiras de outros países." Em um artigo publicado em 15 de abril de 1939 adivinhou o inevitável abate das competências das empresas pequenas e médias empresas na Europaesse tempo. Durante a guerra continuou suas polêmicas Wickham Steed famoso comentarista político britânico da estação de Londres. Em agosto de 1944 ele deixou o país com a idéia de publicar um jornal que teria motivos para apoiar a Roménia após o término da guerra. Ele passou 30 anos na Espanha, onde Madrid, publicou uma edição trimestral do jornal e atualntru algum tempo, Liberdade e Justiça da publicação. No ano passado, ele passou na Alemanha, fixando-se em Dachau (Baviera). Na sua morte, em Outubro de 1980, o primeiro-ministro da Baviera, Franz Josef Strauss, célebre em uma mensagem, descrevendo-o como "um patriota e jornalista romeno proeminente ... legado que ele deixou seus compatriotas é uma luta para humanidade a justiça ea paz "."Meu nome Pamfil Seicaru, nascido em 1894, Abril ... Entrei para o jornal em abril de 1918, depois de ter sido desmobilizados e depois continuou a ser um comentador de nacionais e estrangeiros acontecimentos políticos, trabalhando sucessivamente em vários jornais e revistas. Em 1923 fui contratado para a palavra jornal, como editor-chefe, que é titular Enacovici Titus Eng. ArtigoICOL fundo (exatamente como o artigo) foi assinado por mim. Em 1924 fui eleito presidente do Sindicato dos Jornalistas. Em 1927, pedi demissão do jornal e comecei a liderança Curentul palavra, uma sociedade anónima onde eu trabalhava como diretor e editor ... De janeiro de 1927 até o artigo 09 de agosto de 1944, quando deixou o país, levando, foi assinado por mim. EuFoi eleito três vezes como deputado independente no Parlamento do país ..
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie