Saşa Pană, pseudonimul literar al lui Alexandru Binder (n. 8 august 1902, Bucureşti, d. 22 august 1981, Bucureşti), a fost un scriitor evreu român, prezent în literatura română de avangardă din prima jumătate a secolului al XX-lea. Fiu al medicului David Binder, după studii de specialitate începute la Iaşi şi terminate la Bucureşti, Saşa Pană obţine în 1927 diploma de medic militar. Vocaţia lui era însă literatura, domeniu în care disponibilităţile sale intelectuale vor contribui decisiv la desăvârşirea lui de animator al mişcărilor literare de avangardă din România, începând cu dadaismul, trecând apoi spre o orientare suprarealistă. Debutează cu volumul de poezii simboliste Răbojul unui muritor în 1926. Trei ani mai târziu, cu mijloace financiare proprii, Saşa Pană publică revista de avangardă "unu" şi înfiinţează o editură sub aceeaşi siglă, unde va tipări cărţile proprii şi volume ale unor confraţi de generaţie, promotori ai creaţiei avangardiste, ca Urmuz, Tristan Tzara, Stephan Roll, Ilarie Voronca , Vasile Dobrian şi alţii. La fel ca majoritatea avangardiştilor români, Saşa Pană publică numeroase proze de mici dimensiuni, situate la frontiera dintre povestire, reportaj, poem în proză şi articol cu caracter de manifest. Formula "automatismului psihic pur", prin care André Breton definise suprarealismul, îşi face simţită prezenţa în în volumele intitulate "Diagrame" (1930), "Echinox arbitrar" (1931), "Viaţa romanţată a lui Dumnezeu" (1932). Într-o scenografie mentală plasată la hotarul dintre stare conştientă şi vis, poetul, aflat în postura de "secretar al inconştientului", stenografiază cu voluptate mesajul unei "halucinaţii binefăcătoare", aureolat de "briza reveriei". În cărţile publicate ulterior, "Cuvântul talisman" (1933), "Călătorie cu funicularul" (1934) şi altele, scriitorul îşi distribuie substanţa poetică în două registre: unul, al programului avangardist "subversiv", va fi branşat permanent la energia "incendiului reţinut în cuvinte", celălalt, cu componentele unui temperament echilibrat, este dispus în tonalităţi minore, elegiace. Iubitului Saşa Pană - Portret de Victor Brauner, 1930 Între noiembrie 1944 şi martie 1947, Saşa Pană a publicat revista proletară Orizont din care au apărut 42 de numere. După volumul Poeme fără de imaginaţie (1947), a publicat mai multe volume de proză cu caracter general proletar sau umoristic. În 1966 apare o primă antologie din opera sa poetică, Poeme şi poezii, ce cuprinde şi o serie de inedite grupate sub ciclul "Culoarea timpului (1948-1965)", care va fi completată şi publicată în volumul din 1977 intitulat tot Culoarea timpului. La 3 ani după Poeme şi poezii apare la aceeaşi editură o antologie din prozopoemele sale. În 1973, cu 8 ani înaintea morţii sale, Saşa Pană publică un volum de memorialistică de aproape 700 de pagini intitulat Născut în '02. În 2006, a apărut postum la Editura Dacia din Cluj-Napoca o ediţie îngrijită de Ion Pop ce conţine volumele Viaţa romanţată a lui Dumnezeu, Diagrame şi Echinox arbitrar. În 2009 va apare la aceeaşi editură Sadismul adevărului. Saşa Pană a fost şi autorul unor traduceri valoroase din operele lui Paul Eluard, Jean Cassou, Loys Masson. A locuit din 1933 până la moarte în imobilul situat pe strada Dogari (Dogarilor) la nr. 36, Bucureşti.
Categorie
  • Categorie:Jurnalisti
Fotografii

Sașa Pană

Sașa Pană
Engleza
Sasa Pana, pen name of Alexander Binder (born August 8, 1902, Bucharest, died August 22, 1981, Bucharest) was a Romanian Jew writer, currently the Romanian avant-garde literature in the first half of the twentieth century. Son of David Binder doctor after specialist training started in Iasi and Bucharest ended in Sasa Pana obtained his medical degree in 1927 millionItar. But literature was his vocation, where its availability will contribute decisively to the intellectual accomplishment of the promoter of the avant-garde literary movements in Romania, from Dada, moving then to an orientation surreal. Symbolist poetry volume begins with a mortality score in 1926. Three years later, with financial means proprii Sasa Pana vanguard magazine published "a" and established a publishing house under the same logo, which will print their own books and volumes of generation brethren, promoters of avant-garde creations, as Urmuz, Tristan Tzara, Stephan Roll Voronca Hilary, Basil Dobrian and others. Like most avant-garde Romanian Sasa Pana publishes numerous small prosedimensions, located at the frontier of the story, story, poem in prose and character article manifesto. Formula "pure psychic automatism", which set surrealism Breton, makes its presence felt in the volumes entitled "Diagrams" (1930), "Equinox arbitrary" (1931), "romanticized life of God" (1932). A mental set design placed the boundary distate between the conscious and the dream, the poet, who was in a position of "Secretary of the unconscious" with relish stenografiază message of "beneficent hallucinations, haloed of" reverie breeze. Subsequently published in books, "The word charm" (1933), "Travel by funicular" (1934) and others, the author distributes his poetic substance in two registers: one, the program Avangardist "subversive", will be permanently switched to energy "fighting words retained, the other, the components of a balanced temperament, is willing to minor tonalities, elegiac. Beloved Sasha Up - Portrait of Victor Brauner, 1930 Between November 1944 and March 1947 Sasa Pana proletarian Horizon magazine published in 42 numbers have appeared. The volume PoeMe without imagination (1947) has published several volumes of prose general proletarian or humorous. In 1966 appears the first reader of his works of poetry, Poems and poetry, which includes a series of novel cycle grouped under "color of time (1948-1965)", which will be completed and published in 1977 titled volume color all the time. 3 years after the poems and poetryis the same publishing an anthology of his prozopoemele. In 1973, with eight years before his death Sasa Pana published a volume of nearly 700-page memoir entitled Born in '02. In 2006, appeared posthumously in Editura Dacia, Cluj-Napoca a neat edition of Ion Pop volumes containing romanticized life of God, and Equinox Charts arbitrary. In 2009 toseems the same publisher sadism truth. Sasha until he was the author of valuable translations of Paul Eluard's works, Jean Cassou, Loys Masson. He lived from 1933 until his death in the building located on the street coopers (Coopers) at no. 36, Bucharest.
Spaniola
Sasa Pana, seudónimo de Alexander Binder (nacido el 8 de agosto de 1902, Bucarest, murió 22 de agosto 1981, Bucarest) fue un escritor rumano Judio, actualmente la literatura rumana de vanguardia de la primera mitad del siglo XX. Hijo de David Binder médico después de la formación especializada se inició en Iasi y Bucarest finalizó en Sasa Pana obtuvo su título de médico en 1927 millonesItar. Pero la literatura era su vocación, donde su disponibilidad intelectual contribuirá de manera decisiva a la realización del promotor de la avant-garde movimientos literarios en Rumanía, a partir de Dada, a continuación, mover a una orientación surrealista. volumen de la poesía simbolista comienza con tiza un mortal en 1926. Tres años más tarde, con medios financieros proprii Sasa revista de vanguardia Pana publicado "a" y estableció un editorial bajo el mismo logotipo, que va a imprimir sus propios libros y volúmenes de generación de abogados, promotores de las creaciones de vanguardia, como Urmuz, Tristan Tzara, Stephan Roll Voronca Hilario, Basilio Dobrian y otros. Como la mayoría de avant-garde rumana Sasa Pana publica prosa gran número de pequeñostamaño, localizada en la frontera entre la narrativa, cuento, poema en prosa y el manifiesto artículo carácter. Fórmula "automatismo psíquico puro", que André Breton el surrealismo definido hace sentir su presencia en los volúmenes titulado "Diagramas" (1930), "Equinoccio arbitraria" (1931), "idealizada vida de Dios" (1932). Una puesta en escena mental coloca el límite diestado entre el consciente y el sueño, el poeta, que estaba en una posición de "Secretario del inconsciente" con el mensaje de fruición stenografiază de "alucinaciones benéfico, aureolado de" brisa de ensueño. Posteriormente publicado en libros, "El encanto palabra" (1933), "Viaje en funicular" (1934) y otros, el autor distribuye su sustancia poética en dos registros: uno, el programa de Avangardist "subversivos", estará permanentemente conectado a la energía "luchar palabras retenidas, y el otro, los componentes de un temperamento equilibrado, está dispuesto a tonalidades menores, elegíaca. Amado Sasha Up - Retrato de Victor Brauner, 1930 Entre noviembre de 1944 y marzo 1947 Sasa proletaria revista Horizonte Pana publicado en 42 números han aparecido. El volumen de PoeMe sin imaginación (1947), publicó varios volúmenes de prosa proletaria general o humorístico. 1966 es la primera antología de sus obras de poesía, Poemas y poesía, que incluye una serie de ciclo de novelas agrupadas bajo el "manto de tiempo (1948-1965)", que será completado y publicado en 1977 titulado volumen de color todo el tiempo. 3 años después de los poemas y la poesíaes la misma editorial una antología de sus prozopoemele. En 1973, con ocho años antes de su muerte, Sasha hasta publicar un volumen de casi 700 páginas, libro de memorias titulado Nacido en '02. En 2006, apareció póstumamente en Editura Dacia, Cluj Napoca, una edición ordenada de volúmenes que contienen iones de la vida pop romántico de Dios, y Listas de Equinoccio arbitrario. En 2009 en elParece que la verdad misma editorial sadismo. Sasha hasta que fue el autor de valiosas traducciones de obras de Paul Eluard, Jean Cassou, Loys Masson. Vivió en 1933 hasta su muerte en el edificio ubicado en la calle toneleros (Coopers) en el no. 36, Bucarest.
Italiana
Sasa Pana, pseudonimo di Alexander Binder (nato il 8 Agosto 1902, Bucarest, morto 22 agosto 1981, Bucarest) è stato uno scrittore rumeno Ebreo, attualmente la letteratura romena d'avanguardia della prima metà del XX secolo. Figlio di medico David Binder, dopo la formazione specialistica iniziato a Iasi e Bucarest è concluso nel Sasa Pana ottenuto la laurea in medicina a 1.927 milioniItar. Ma la letteratura era la sua vocazione, dove la sua disponibilità intellettuale contribuirà in modo decisivo al completamento del promotore dei movimenti di avanguardia letteraria in Romania, da Dada, passando poi ad un orientamento surrealista. volume di poesia simbolista inizia con un punteggio di mortalità nel 1926. Tre anni dopo, con mezzi finanziari proprii Sasa rivista d'avanguardia Pana ha pubblicato "a" e ha istituito una casa editrice sotto il logo stesso, che stamperà propri libri e dei volumi di generazione di avvocati, promotori di creazioni d'avanguardia, come Urmuz, Tristan Tzara, Stephan Roll Voronca Hilary, Basil Dobrian e altri. Come la maggior parte d'avanguardia rumeno Sasa Pana pubblica numerosi prosa piccolidimensioni, situato al confine tra narrazione, racconto, poema in prosa e articolo manifesto carattere. Formula "automatismo psichico puro", che André Breton surrealismo definito, fa sentire la sua presenza nei volumi dal titolo "diagrammi" (1930), "Equinox arbitraria" (1931), "romanzata della vita di Dio" (1932). Una scenografia mentale posto il limite distato tra il conscio e il sogno, il poeta, che era in una posizione di "Segretario dell'inconscio", con il messaggio stenografiază gusto di "allucinazioni benefica, aureola di" brezza fantasticheria. Successivamente pubblicato in libri, "Il fascino parola" (1933), "Il viaggio in funicolare" (1934) e altri, l'autore distribuisce i suoi sostanza poetica in due registri: uno, il programma di Avangardist "sovversivo", sarà sempre inserito in energia "combattere parole riservata, gli altri, i componenti di un temperamento equilibrato, è disposto a tonalità minore, elegiaco. Sasha Amato Up - Ritratto di Victor Brauner, 1930 Tra il novembre 1944 e marzo 1947 Sasa Pana Horizon rivista proletaria pubblicato in 42 numeri sono apparsi. Il volume PoeMe senza fantasia (1947) ha pubblicato diversi volumi di prosa proletaria generale o umoristico. 1966 è la prima antologia delle sue opere di poesia, poesie e poesie, che include una serie di ciclo romanzo raggruppati sotto la voce "colore del tempo (1948-1965)", che sarà completato e pubblicato nel 1977 il volume intitolato colore tutto il tempo. A 3 anni dopo la poesia e la poesiaè la pubblicazione stessa un'antologia dei suoi prozopoemele. Nel 1973, otto anni prima della sua morte, Sasha Up pubblicare un volume di quasi 700 pagine, libro di memorie intitolato Nato nel '02. Nel 2006, apparso postumo nel Editura Dacia, Cluj-Napoca un'edizione accurata di volumi contenenti ioni di vita romanzata Pop di Dio, e grafici Equinox arbitrario. Nel 2009 aSembra la stessa verità sadismo editore. Sasha finché non fu l'autore di traduzioni di importanti opere di Paul Eluard, Jean Cassou, Loys Masson. visse dal 1933 fino alla sua morte in un edificio situato sulla strada bottai (Coopers) al no. 36, Bucarest.
Franceza
Sasa Pana, nom de plume d'Alexandre Binder (né le 8 août 1902, à Bucarest, est décédé le 22 août 1981, Bucarest) était un écrivain roumain Juif présents dans la littérature roumaine d'avant-garde de la première moitié du XXe siècle. Fils de David Binder médecin après une formation spécialisée a commencé à Iasi et à Bucarest a pris fin en Sasa Pana en 1927 a obtenu son diplôme de médecine moulinItar. Mais la littérature a été sa vocation, où sa disponibilité intellectuelle contribuera de manière décisive à la réalisation du promoteur de l'avant-garde des mouvements littéraires en Roumanie, de Dada, mouvement, puis à une orientation surréaliste. volume poésie symboliste commence avec un score de mortalité en 1926. Trois ans plus tard, avec des moyens financiers proprii Sasa magazine d'avant-garde Pana publié «A» et créé une maison d'édition sous le même logo, qui permet d'imprimer leurs propres livres et volumes de production des avocats, des promoteurs de créations d'avant-garde, comme Urmuz, Tristan Tzara, Stephan Roll Voronca Hilary, Basil Dobrian et d'autres. Comme la plupart d'avant-garde roumaine Pana Sasa publie de nombreux petite prosetaille, situé sur la frontière entre le récit, histoire, un poème en prose et de l'article manifeste avec la nature. Formule «automatisme psychique pur», qui définit le surréalisme Breton, fait sentir sa présence dans les volumes intitulé «Diagrammes" (1930), "Equinox arbitraire» (1931), "la vie romancée de Dieu" (1932). Une scénographie mentaux et placées de la limite diÉtat entre le conscient et le rêve, le poète, qui était dans une position de «secrétaire de l'inconscient» avec le message stenografiază relish de «hallucinations bienfaisante, auréolé de« brise rêverie. Les livres publiés plus tard, le charme «mot» (1933), "Voyage en funiculaire" (1934) et les autres distribuer leur contenu écrivain poétique dans deux registres: l'un, le programme Avangardist "subversifs", sera en permanence sous tension à l'énergie "combats mots retenus, d'autre part, les composants d'un tempérament équilibré, est prêt à des tonalités mineures, élégiaque. Aimé Sasha Up - Portrait de Victor Brauner, 1930 Entre Novembre 1944 et Mars 1947 Sasa Pana Horizon magazine prolétarienne publié 42 numéros ont paru. Le volume de PoeMe sans imagination (1947), publié plusieurs volumes de prose générale prolétarienne ou humoristique. 1966 est la première anthologie de ses œuvres de poésie, Poèmes et poésie, qui comprend une série de cycle romanesque regroupés sous la rubrique «couleur du temps (1948-1965)", qui sera achevé et publié en 1977 la couleur volume intitulé tout le temps. 3 ans après les poèmes et poésieest le même éditeur d'une anthologie de ses prozopoemele. En 1973, huit ans avant sa mort, Sasha jusqu'à publier un volume de près de mémoire de 700 pages appelé Né en '02. En 2006, parut à titre posthume en Editura Dacia, Cluj-Napoca une édition soignée des volumes contenant Ion Pop vie romancée de Dieu, et graphiques Equinox arbitraire. En 2009, àsemble la vérité même édition sadisme. Sasha jusqu'à ce qu'il soit l'auteur de traductions d'œuvres précieuses de Paul Eluard, Jean Cassou, Loys Masson. Il a vécu de 1933 jusqu'à sa mort dans le bâtiment situé sur la rue des tonneliers (Coopers) à aucun. 36, Bucarest.
Germana
Sasa Pana, Pseudonym von Alexander Binder (geboren 8. August 1902, Bukarest, gestorben 22. August 1981, Bukarest) war ein rumänischer Jude Schriftsteller, derzeit der rumänischen Avantgarde-Literatur in der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts. Sohn von David Binder Arzt nach Facharztausbildung begann in Iasi und Bukarest endete Sasa Pana erhielt seinen Doktortitel in 1,927 Mrd.Itar. Aber die Literatur war seine Berufung, wo seine geistige Verfügbarkeit entscheidend dazu beitragen wird, um den Abschluss der Promotor des avantgardistischen literarischen Bewegungen in Rumänien, seit Dada, bewegen Sie dann zu einem surrealen Orientierung. Symbolistische Dichtung Band beginnt mit einer Mortalität der Gäste im Jahr 1926. Drei Jahre später, mit Mitteln proprii Sasa Pana Vorhut Zeitschrift "a" und gründete einen Verlag unter dem gleichen Logo, die ihre eigenen Bücher und Bände der Generation von Juristen gedruckt werden, Förderer der Avantgarde-Kreationen, wie Urmuz, Tristan Tzara, Stephan Roll Voronca Hilary, Basil Dobrian und andere. Wie die meisten rumänischen Avantgarde Sasa Pana publiziert zahlreiche kleine ProsaDimensionen, an der Grenze der Geschichte befindet, Geschichte, Gedicht in Prosa und Charakter Artikel Manifest. Formula "reinen psychischen Automatismus", die André Breton definierte Surrealismus, macht sich bemerkbar in den Bänden mit dem Titel "Diagrams" (1930), "Equinox willkürlich" (1931), "Leben Gottes romantisiert" (1932). Eine mentale Bühnenbild stellte die Grenze diZustand zwischen dem Bewussten und dem Traum, der Dichter, der in einer Position der "Sekretär des Unbewußten" genüsslich stenografiază Botschaft der "wohltätigen Halluzinationen, der" Träumerei Brise haloed war. Anschließend in Bücher veröffentlicht, "Das Wort Charme" (1933), "Reisen mit der Standseilbahn" (1934) und andere, vertreibt der Autor seinen poetischen Stoff in zwei Bücher: eins, das Programm Avangardist "subversive", wird also kämpfen permanent eingeschaltet to energy "beibehalten, das andere Komponenten einer ausgewogenen Temperament, ist die Bereitschaft zu leichten Tonarten, elegisch. Beloved Sasha up - Porträt von Victor Brauner, 1930 Zwischen November 1944 und März 1947 Sasa Pana proletarischen Horizon-Magazin veröffentlicht in 42 Nummern erschienen sind. Das Volumen PoeMe ohne Phantasie (1947), veröffentlichte mehrere Bände der Prosa allgemeinen proletarischen oder humorvoll. 1966 ist die erste Anthologie seiner Werke der Poesie, Gedichte und Poesie, die eine Reihe von Roman-Zyklus unter "Farbe der Zeit gruppiert (1948-1965)", die abgeschlossen und wird veröffentlicht im Jahr 1977 unter dem Titel Farbe Band die ganze Zeit gehört. 3 Jahre nach der Gedichte und Poesieist die gleiche Veröffentlichung einer Anthologie seiner prozopoemele. Im Jahr 1973, acht Jahre vor seinem Tod, veröffentlicht Sasa Pana ein Volumen von fast 700-seitige Abhandlung mit dem Titel in '02 geboren. Im Jahr 2006 erschien postum Editura Dacia, Cluj-Napoca eine saubere Ausgabe der Bände enthalten Ion Pop romantisiert Leben Gottes, und Equinox Charts willkürlich. In 2009 biserscheint im selben Verlag Sadismus Wahrheit. Sasha, bis er Masson war der Autor wertvolle Übersetzungen der Werke von Paul Eluard, Jean Cassou, Loys. Er lebte von 1933 bis zu seinem Tod in dem Gebäude befindet sich keine auf der Straße Coopers (Coopers) auf. 36, Bukarest.
Rusa
Саша Пана псевдонимом Александр Binder (родился 8 августа 1902, Бухарест, д. 22 Августа 1981, Бухарест) был писателем, румынский еврей, в настоящее время в румынской литературе авангарда первой половины двадцатого века. Сын доктора Дэвида Binder после начала подготовки специалистов в Яссах и Бухаресте завершился в Пана Саша получил диплом врача в 1927 млнИТАР. Но литература была его призванием, где его интеллектуальной наличие внесут решающий вклад в завершение пропагандистом авангардного литературного движения в Румынии, с Dada, переходя затем к сюрреалистическим ориентации. Символистской поэзии том начинается с смертности оценка в 1926 году. Три года спустя, с финансовыми средствами, рroprii Саша Пана авангарда журнал опубликовал "а" и создал издательство под тем же логотипом, где будут печатать собственные книги и объемы поколения юристов, промоутеров авангардного творчества, как Urmuz, Тристан Тцара, Стефан Roll Voronca Хилари, Василий Dobrian и другие. Как и большинство авангарда Румынский Саша Пана публикует многочисленные малой прозыразмера, расположенный на границе между повествование, рассказ, стихотворение в прозе и манифест характер статьи. Формула "чистый психический автоматизм", который Андре Бретона сюрреализм определено, проявляет себя в объемах, озаглавленный "Диаграммы" (1930), "Equinox произвольным" (1931), "романтический жизни в Боге" (1932). Психического Декорации поставил границы дисостояние между сознанием и сон, поэт, который находился в положении "секретарь бессознательного" с удовольствием stenografiază сообщение "благотворного галлюцинации, в ореоле" задумчивости ветер. Впоследствии опубликованы в книгах ", слово очарование" (1933), "Путешествие на фуникулере" (1934) и др., автор распространяет свой поэтический вещества в двух регистров: 1, программа Avangardist "подрывной", будет окончательно перешел на энергию "бранные выражения сохранить, с другой стороны, компоненты уравновешенный, готов незначительные оттенки, элегической. Возлюбленный Саша Up - Портрет Виктор Браунер, 1930 В период с ноября 1944 года и мартом 1947 Саша Пана пролетарской журнала Horizon опубликованы в 42 номера появились. объема ПоMe без фантазии (1947), опубликовал несколько томов прозы общего пролетарского или чувством юмора. 1966 г. первого сборника его произведений поэзии, стихи и поэзия, которая включает в себя ряд новых цикла сгруппированы в разделе "Цвет времени (1948-1965)", который будет завершен и опубликован в 1977 году под названием объем цвет все время. На 3 лет после стихи и поэзията же публикация антологии его prozopoemele. В 1973 году восемь лет до своей смерти, Саша До публикации объемом около 700 страниц мемуаров озаглавленный Родился в '02. В 2006 году появилась уже посмертно в Editura Dacia, Клуж-Напока аккуратные издание томов, содержащих ионно Pop романтическим жизни в Боге, и равноденствие Графики произвольным. В 2009 году вКажется, что же правда садизма издателя. Саша, пока он не был автором ценных переводами произведений Поль Элюар, Жан Кассу, Лойс Массон. Он жил с 1933 до своей смерти в здании, расположенном на улице Coopers (Куперс) на нет. 36, Бухарест.
Portugheza
Sasa Pana, pseudônimo de Alexandre Binder (nascido em 08 de agosto de 1902, em Bucareste, morreu em 22 de agosto de 1981, Bucareste) foi um escritor judeu romeno, actualmente a literatura de vanguarda romena na primeira metade do século XX. Filho de David Binder médico especialista após o treinamento começou em Iasi e terminou em Bucareste Sasa Pana obteve seu diploma em medicina em 1927 milhõesItar. Mas a literatura era sua vocação, onde a sua disponibilidade intelectual contribuirá decisivamente para a conclusão do promotor do avant-garde movimentos literários, na Roménia, de Dada, passando depois para uma orientação surrealista. Poesia simbolista volume começa com um escore de mortalidade em 1926. Três anos depois, com os meios financeiros proprii Sasa revista de vanguarda Pana publicado "a" e criou uma editora com o mesmo logótipo, que irá imprimir seus próprios livros e volumes de geração de advogados, promotores de criações de vanguarda, como Urmuz, Tristan Tzara, Roll Stephan Voronca Hilary, Basil Dobrian e outros. Como a maioria de vanguarda romena Sasa Pana publica prosa numerosos pequenosdimensão, localizada na fronteira entre a narrativa, a história, o poema em prosa e manifesto artigo personagem. Formula "automatismo psíquico puro", que André Breton definiu o surrealismo, faz sentir a sua presença nos volumes intitulada "diagramas" (1930), "Equinox arbitrária" (1931), "romanceada da vida de Deus" (1932). Em um projeto conjunto colocado o limite di mentalestado entre a consciência eo sonho, o poeta, que estava em uma posição de "secretária do inconsciente" com a mensagem de relish stenografiază de "alucinações beneficente, aureolada de" brisa devaneio. Posteriormente publicados em livros, "O charme palavra" (1933), "Viagens pelo funicular" (1934) e outros, o autor distribui a sua substância poética em dois registros: um, o programa Avangardist "subversivos", ficará permanentemente ligado à energia "lutando palavras mantida, por outro lado, os componentes de um temperamento equilibrado, está disposta a tonalidade menor, elegíaco. Beloved Sasha Up - Retrato de Victor Brauner, 1930 Entre novembro de 1944 e março 1947 Sasa Pana revista Horizon proletária publicado em 42 números apareceram. O volume de PoeMe sem imaginação (1947), publicou vários volumes de prosa proletária geral ou bem-humorado. 1966 é a primeira antologia de suas obras de poesia, poemas e poesias, que inclui uma série de ciclo romance agrupados em "cor do tempo (1948-1965)", que será concluído e publicado em 1977, volume intitulado cor o tempo todo. 3 anos após a poemas e poesiasé a mesma publicação de uma antologia de sua prozopoemele. Em 1973, oito anos antes de sua morte, Sasha Up publicar um volume de quase autobiografia de 700 páginas intitulado Nascido em '02. Em 2006, foi publicada postumamente em Editura Dacia, Cluj Napoca, uma edição de volumes puros Ion Pop contendo a vida romântica de Deus, e Gráficos Equinox arbitrária. Em 2009, aParece que o sadismo verdade mesma editora. Sasha até que ele foi o autor de traduções de obras importantes de Paul Éluard, Jean Cassou, Loys Masson. viveu de 1933 até sua morte, no prédio localizado na rua Coopers (Coopers) em nenhum. 36, Bucareste.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie