Sorin Roşca Stănescu (n. 8 septembrie 1949, Braşov) este un cunoscut jurnalist român, fost director al cotidianului Ziua. Sorin Roşca Stănescu s-a născut sub numele de Sorin Stănescu, la 8 septembrie 1949, în oraşul Braşov. După cum transpare din propriile sale relatări, el a fost încă din copilarie profund marcat de regimul comunist care a naţionalizat sanatoriul construit de bunicul chirug din partea mamei şi, în mod direct sau indirect, a fost responsabil de decesul timpuriu al tatălui sau, Mircea Stănescu, care, în calitate de avocat, a pledat şi în favoarea unor persoane arestate din motive politice, murind ulterior în circumstanţe învăluite şi astăzi în mister . De-a lungul anilor care au urmat, SRS a fost nevoit să se mute dintr-o localitate în alta, din cauza profesiei tatalui său vitreg, Petrică Stănescu, inginer la Ministerul Minelor. În acest context, el a frecventat în decursul timpului numeroase şcoli, pănâ când, în 1963, a intrat la liceul Sfântul Sava din Bucureşti. În 1967, a devenit student al facultăţii de Drept din Bucureşti şi, la numai 19 ani, s-a căsătorit cu Cristina Ştefănescu, din acest mariaj de scurtă durată rezultând un fiu, botezat Mircea Stănescu, în amintirea tatălui jurnalistului. La scurtă vreme după destramarea primul său mariaj, Sorin Stănescu s-a recăsătorit cu Tatiana Roşca şi şi-a schimbat numele în cel de Sorin Roşca Stănescu. Din acest mariaj a rezultat o fată, Alina. Ulterior, Sorin Roşca Stănescu a divorţat şi, în urmă cu peste 10 ani, s-a recăsătorit cu Steluţa Danciu, cu care are doi copii, Simina şi Sabin. Sorin Roşca Stănescu a recunoscut că a colaborat din 1973 cu Securitatea, sub numele conspirative „Deleanu” si „H15”, dar a afirmat ca a făcut-o in scop antiterorist, dand informatii doar Brigazii Antiteroriste a Securitatii
Categorie
  • Categorie:Jurnalisti
Fotografii

Sorin Roșca Stănes

Sorin Roșca Stănes
Engleza
Sorin Rosca Stanescu (b. September 8, 1949, Brasov) is a famous Romanian journalist, was director of the daily Ziua. Sorin Rosca Stanescu was born under the name Sorin Stanescu, to September 8, 1949, in Brasov city. As transpires from its own accounts, he was still in profound childhood marked by the Communist regime nationalized the sanatorium built bthe only surgeon in the mother and, directly or indirectly, was responsible for early death of his father, Mircea Stanescu, who as a lawyer, argued in favor of people arrested for political reasons, later dying in circumstances shrouded and today the mystery [1]. Over the years that followed, the SRS was forced to move from one localityanother because of his stepfather's profession, Petre Stanescu, engineer at the Ministry of Mines. In this context, he attended numerous schools over time until, in 1963, came to St. Sava school in Bucharest. In 1967, he became a student of the Faculty of Law in Bucharest, at only 19 years, married with Cristina Stefanescu, this marriage of SCURTA duration resulting in a son named Mircea Stanescu, in memory of journalist father. Shortly after the collapse of his first marriage, Sorin Rosca Stanescu was married Tatiana and changed its name to the Sorin Rosca Stanescu. That marriage resulted in a daughter, Alina. Subsequently, Sorin Rosca Stanescu divorced and over 10 years ago was recăsătorite with an asterisk Danciu, which has two children, Simina and Sabin. Sorin Rosca Stanescu admitted in 1973 collaborated with the Securitate, conspiracy called "Deleanu" and "H15", but said he did it on purpose anti-terrorist , giving information only to terrorism Brigade Security
Spaniola
Sorin Rosca Stanescu (nacido el 08 de septiembre 1949, Brasov) es una periodista rumana famosa, fue director del diario Ziua. Sorin Rosca Stanescu nació bajo el nombre de Sorin Stanescu el 8 de septiembre de 1949 en Brasov. Como se deduce de sus propias cuentas, todavía estaba profundamente marcado su infancia por el régimen comunista nacionalizó el sanatorio construido bel único cirujano en la madre y, directa o indirectamente, fue responsable de la muerte prematura de su padre, Mircea Stanescu, quien como abogado, argumentó en favor de personas detenidas por razones políticas, más tarde muere en circunstancias envueltas y hoy el misterio [1]. Durante los años que siguieron, el SRS tuvo que trasladarse de una localidad enotro debido a la profesión de su suegro, Petre Stanescu, ingeniero en el Ministerio de Minas. En este contexto, asistió a numerosas escuelas en el tiempo hasta que, en 1963, llegó a la escuela de San Sava en Bucarest. En 1967, se convirtió en un estudiante de la Facultad de Derecho de Bucarest, a sólo 19 años, casado con Cristina Stefanescu, este matrimonio de la SCUrta duración que resulte en un hijo llamado Mircea Stanescu, en memoria del padre de la periodista. Poco después del colapso de su primer matrimonio, Sorin Rosca Stanescu Tatiana se casó y cambió su nombre por el de Sorin Rosca Stanescu. El matrimonio resultó en una hija Alina. Posteriormente, Sorin Rosca Stanescu divorciado y hace más de 10 años fue recăsătorito con un asterisco Danciu, que tiene dos hijos, Simina y Sabin. Sorin Rosca Stanescu admitió en 1973 colaboró con la Securitate, la conspiración llamada "Deleanu" y "H15", pero dijo que lo hizo a propósito contra el terrorismo , dando información sólo con el terrorismo de Seguridad Brigada
Italiana
Sorin Stanescu Rosca (nato il 8 Settembre 1949, Brasov) è un famoso giornalista rumeno, è stato direttore del quotidiano Ziua. Rosca Sorin Stanescu è nata sotto il nome di Sorin Stanescu 8 settembre 1949, a Brasov. Come traspare da propri conti, era ancora profondamente segnato la sua infanzia da parte del regime comunista nazionalizzò il sanatorio costruito bil chirurgo solo nella madre e, direttamente o indirettamente, è stato responsabile per la morte precoce del padre, Mircea Stanescu, che come avvocato, ha sostenuto a favore di persone arrestate per motivi politici, poi muore in circostanze avvolte e oggi il mistero [1]. Negli anni che seguirono, la SRS è stata costretta a spostarsi da una localitàun altro a causa della professione di suo suocero, Petre Stanescu, ingegnere presso il Ministero delle Miniere. In questo contesto, ha frequentato numerose scuole nel corso del tempo fino a quando, nel 1963, è venuto a scuola di San Sava a Bucarest. Nel 1967, è diventato uno studente della Facoltà di Giurisprudenza a Bucarest, a soli 19 anni, sposato con Cristina Stefanescu, questo matrimonio di SCURTA risultato della durata di un figlio di nome Mircea Stanescu, in memoria del padre giornalista. Poco dopo il crollo del suo primo matrimonio, Sorin Stanescu Rosca Tatiana era sposata e ha cambiato il suo nome al Rosca Sorin Stanescu. Che il matrimonio ha portato in una figlia, Alina. Successivamente, Sorin Stanescu Rosca divorziato e da oltre 10 anni fa era recăsătorito con un asterisco Danciu, che ha due figli, Simina e Sabin. Rosca Sorin Stanescu ammesso nel 1973 ha collaborato con la Securitate, congiura chiamata "Deleanu" e "H15", ma ha detto che ha fatto apposta anti-terrorismo , dando solo il terrorismo di sicurezza Brigata
Franceza
Sorin Rosca Stanescu (né le 8 Septembre 1949, Brasov) est un célèbre journaliste roumaine, a été directeur du quotidien Ziua. Sorin Rosca Stanescu est né sous le nom de Sorin Stanescu le 8 Septembre 1949, à Brasov. Comme il ressort de ses propres comptes, il était encore profondément marqué son enfance par le régime communiste a nationalisé le sanatorium construit bla mère et le chirurgien seul, directement ou indirectement, a été responsable de la mort prématurée de son père, Mircea Stanescu, qui, comme un avocat, et a plaidé pour des raisons politiques des personnes arrêtées, mort plus tard dans des circonstances enveloppé et aujourd'hui le mystère [1]. Au cours des années qui ont suivi, le SRS a été contraint de se déplacer d'une localitél'autre parce que la profession de son beau-père, Petre Stanescu, ingénieur au ministère des Mines. Dans ce contexte, il a participé à de nombreuses écoles au fil du temps jusqu'à ce que, en 1963, est venu à l'école Saint-Sava de Bucarest. En 1967, il est devenu un étudiant de la Faculté de Droit de Bucarest, à seulement 19 ans, marié et père de Cristina Stefanescu, ce mariage de SCURTA résultat durable un fils nommé Mircea Stanescu, en mémoire de son père journaliste. Peu de temps après l'effondrement de son premier mariage, Sorin Rosca Stanescu et se remarie avec Tatiana et Sorin Rosca rebaptisé Stanescu. Ce mariage a entraîné une fille, Alina. Par la suite, Sorin Rosca Stanescu divorcés et plus de 10 ans a été recăsătorite d'un astérisque, Danciu qui a deux enfants, Simina et Sabin. Sorin Rosca Stanescu admis en 1973 a collaboré avec la Securitate, la conspiration appelé "Deleanu" et "H15", mais a dit qu'il l'a fait exprès anti-terroristes , donnant des informations uniquement au terrorisme sécurité de la brigade
Germana
Sorin Rosca Stanescu (geboren 8. September 1949, Brasov) ist ein berühmter rumänischer Journalist, war Direktor des täglichen Ziua. Sorin Rosca Stanescu war 8 geboren unter dem Namen "Sorin Stanescu September 1949 in Brasov. Wie sich aus ihren eigenen Konten, war er noch tief geprägt von seiner Kindheit dem kommunistischen Regime verstaatlicht das Sanatorium errichtet bder einzige Chirurg in der Mutter und, direkt oder indirekt, war verantwortlich für die frühe Tod seines Vaters, Mircea Stanescu, der als Rechtsanwalt, zu Gunsten von Menschen aus politischen Gründen verhaftet argumentiert, später unter Umständen sterben gehüllt und heute das Geheimnis [1]. Im Laufe der Jahre, die folgten, war die SRS gezwungen, von einem Ort zu bewegenanderen, weil der Beruf seines Stiefvaters, Petre Stanescu, Ingenieur im Ministerium für Bergbau. In diesem Zusammenhang besuchte er zahlreiche Schulen im Laufe der Zeit, bis im Jahre 1963, kam nach der Schule St. Sava in Bukarest. Im Jahr 1967 wurde er Student an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät in Bukarest, nur 19 Jahre, mit Cristina Stefanescu, diese Ehe heiratete der SCUrta Dauer Folge einen Sohn namens Mircea Stanescu, in Erinnerung an Vater Journalist. Kurz nach dem Scheitern seiner ersten Ehe, Sorin Rosca Stanescu war Tatjana verheiratet und änderte ihren Namen in der Sorin Rosca Stanescu. Daß die Ehe geht eine Tochter, Alina. Anschließend Sorin Rosca Stanescu und geschiedene vor über 10 Jahren wurde recăsătoRitus mit einem Sternchen Danciu, die Stanescu hat zwei Kinder, und Simina Sabin. Sorin Rosca aufgenommen im Jahr 1973 in Zusammenarbeit mit der Securitate, Verschwörung und rief "Deleanu" H15 ", sagte aber er tat es absichtlich Anti-Terror- , geben Informationen nur, um den Terrorismus Security Brigade
Rusa
Сорин Рошка Stanescu (родился 8 сентября 1949, Брашов) является известный румынский журналист был директором ежедневной Ziua. Сорин Рошка Stanescu родился под именем Сорин Stanescu на 8 сентября 1949, в Брашове. Как явствует из ее собственного счета, он по-прежнему глубоко отмеченные детстве от коммунистического режима национализированы санаторий построили бединственным хирургом в матери, и, прямо или косвенно несет ответственность за ранней смерти отца, Мирча Stanescu, который, как адвокат, высказались в пользу лиц, арестованных по политическим мотивам, потом умирают в обстоятельствах, окутанный до сих пор в тайне [1]. За последующие годы, SRS была вынуждена переехать из одной местностидруга, потому что профессия отчима, Петре Stanescu, инженер министерства горнорудной промышленности. В связи с этим, он присутствовал на многочисленных школ с течением времени, пока в 1963 году, приехал в Санкт-Сава школе в Бухаресте. В 1967 году он стал студентом юридического факультета в Бухаресте, только 19 лет, женат, Cristina Стефанеску Этот брак SCURTA срок в результате чего родился сын Мирчи Stanescu, в память журналиста отца. Вскоре после распада его первого брака, Сорин Рошка Stanescu Татьяна вышла замуж и сменила свое название на Сорин Рошка Stanescu. Это брак в результате дочь, Алина. Впоследствии, Сорин Рошка Stanescu разведенных и свыше 10 лет назад был recăsătoобряда со звездочкой Danciu, который имеет двоих детей, Simina и Сабин. Сорин Рошка Stanescu признал в 1973 году сотрудничал с Секуритате, заговор называется "Деляну" и "H15", но сказал, что он сделал это нарочно антитеррористических , предоставляя информацию только для терроризма бригады охраны
Portugheza
Sorin Rosca Stanescu (nascido em 08 de setembro de 1949, Brasov) é um famoso jornalista romena, foi diretor do Ziua diariamente. Sorin Rosca Stanescu nasceu sob o nome de Sorin Stanescu em 08 de setembro de 1949, em Brasov. Como transparece das suas próprias contas, ele ainda estava profundamente marcado sua infância regime comunista nacionalizou sanatório construído bo cirurgião apenas a mãe e, direta ou indiretamente, foi responsável pela morte prematura de seu pai, Mircea Stanescu, que como advogado, argumentou em favor de pessoas presas por razões políticas, morrendo mais tarde em circunstâncias envoltas e hoje o mistério [1]. Ao longo dos anos que se seguiram, o SRS foi forçado a se mover de uma localidadeoutro por causa da profissão de seu padrasto, Petre Stanescu, engenheiro do Ministério de Minas. Neste contexto, ele freqüentou várias escolas ao longo do tempo, até que, em 1963, veio a escola St. Sava, em Bucareste. Em 1967 ele tornou-se um estudante da Faculdade de Direito, em Bucareste, com apenas 19 anos, casado com Cristina Stefanescu, este casamento de SCURTA duração, resultando em um filho chamado Mircea Stanescu, em memória do pai do jornalista. Logo após o colapso de seu primeiro casamento, Sorin Rosca Stanescu era casada Tatiana e mudou seu nome para a Rosca Sorin Stanescu. Essa união resultou em uma filha, Alina. Posteriormente, Sorin Rosca Stanescu divorciado e mais de 10 anos foi recăsătorito com um asterisco Danciu, que tem dois filhos, Simina e Sabin. Sorin Rosca Stanescu admitido em 1973 colaborou com o Securitate, conspiração chamada "Deleanu" e "H15", mas disse que ele fez isso de propósito anti-terrorista , dando apenas informações ao terrorismo Segurança Brigade
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie