Cornel Nistorescu (n. 1948, Turmaş, Hunedoara) este un jurnalist român, director al ziarului Cotidianul. Cornel Nistorescu este fiul lui Aurel Nistoresc [sic!] şi al Ilinei (n. Popa), agricultori. A făcut şcoala primară la Mărtineşti, iar apoi a absolvit liceul "Aurel Vlaicu" din Orăştie în 1965. Studiile universitare le-a săvârşit în cadrul Facultăţii de Filologie a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj, la secţia română-italiană (absolvent în 1974) Cornel Nistorescu a fost redactor la revista "Viaţa studenţească" (1974-1980), la ziarul "Scânteia tineretului" (1980-1983) şi la revista "Flacăra" (din 1983). Şi-a făcut debutul ca jurnalist în "Viaţa studenţească"(1971), cu un reportaj. Debutul editorial a fost cu volumul de reportaje "Întâmplări în liniştea unei fotografii" (1978). A fost colaborator la "Viaţa studenţească, "Echinox", "Steaua", "Flacăra", etc. După prima carte, a mai publicat două volume, "Paradisul provizoriu" (1982) şi "Proprietarul de iluzii" (1988), ce cuprind scrieri aflate undeva la graniţa dintre reportaj şi proză scurtă. Cât timp a lucrat la revista "Viaţa studenţească", s-a ocupat de folclor, făcând parte din grupul de folclorişti ai Facultăţii de Filologie din Cluj, perioadă în care a colindat satele Transilvaniei în căutare de texte şi obiceiuri populare. În 1990 a fondat, împreună cu Mihail Cârciog, trustul de presă "Expres", la care va fi director şi va publica articole sub genericul "Reportaj de buzunar" şi "Epistole politice". În 1995, publicaţia s-a desfiinţat. În 1997, după demisia lui Ion Cristoiu, devine directorul ziarului "Evenimentul Zilei", unde a publicat "Comentariul zilei". Nistorescu a fost unul dintre fondatorii primului post naţional privat de radio, Europa FM, şi a postului local de radio, Total FM. A debutat în 1971 cu un reportaj la revista "Viaţa studenţească" Întâmplări în liniştea unei fotografii, Colecţia Reporter XV, Junimea, Iaşi, 1978 Paradisul provizoriu, Albatros, Bucureşti, 1982 Proprietarul de iluzii, Cartea Românească, Bucureşti, 1988
Categorie
  • Categorie:Jurnalisti
Fotografii

Cornel Nistorescu

Cornel Nistorescu
Engleza
Cornel Nistorescu (born 1948, Turmaş, Hunedoara) is a Romanian journalist, director of the daily newspaper. Cornel Nistorescu is the son of Aurel Nistoresc [sic] and Ilin (born priest) farmers. Made in Mărtineşti school and then graduated from high school "Aurel Vlaicu" of Orastie in 1965. University has committed in the Faculty of Philology Universitykeep Babes-Bolyai University in Cluj, the Romanian-Italian section (graduated in 1974) Cornel Nistorescu was editor of "Student Life" (1974-1980), the newspaper Youth Spark (1980-1983) and journal Flame "(1983). He made his debut as a journalist in "student life" (1971), with a story. Debut was the volume of reports "in Storiesstillness of a photograph "(1978). He was a contributor to" Student Life, "Equinox," "Star", "flame", etc.. After his first book, has published two books, "interim paradise" (1982) and "Owner of illusions" (1988), which include writings that are somewhere on the border between reportage and short stories. While he worked at the magazine Student life, took care of folklore, makingWhen part of the Faculty of Philology of folklorists in Cluj, during which he walked the villages of Transylvania in search of texts and folk traditions. In 1990 he founded, together with Michael Carciog, Press Trust of "Express" that will be directly and publish articles under the title "Feature Pocket" and "political Epistles. In 1995, the newspaper was closed.in 1997, after the resignation of John Cristoiu becomes director of the newspaper "Evenimentul Zilei, where he published" The comment of the day. " Nistorescu was one of the founders of the first private national radio station, Europa FM, and local radio station, Total FM. He debuted in 1971 with a report in the journal "Student Life" Stories in the stillness of a photograph, Reporter X CollectionV Junimea Iasi, 1978 provisional paradise, Albatros, Bucharest, 1982 The owner of illusions, Romanian Paper, Bucharest, 1988
Spaniola
Cornel Nistorescu (n. 1948, Turmaş, Hunedoara) es una periodista rumana, director del diario. Cornel Nistorescu es el hijo de Aurel Nistoresc [sic] y Ilin (sacerdote nacido), los agricultores. Made in Mărtineşti la escuela y luego se graduó de la escuela secundaria "Aurel Vlaicu" de Orastie en 1965. Universidad ha realizado en la Facultad de Filología de la Universidadmantener Universidad Babes-Bolyai "de Cluj, la sección italiana-Rumano (se graduó en 1974) de Cornel Nistorescu fue editor de" La vida del alumno "(1974-1980), el periódico Juventud Chispa (1980-1983) y la revista Flame "(1983). Hizo su debut como periodista en "La vida del alumno" (1971), con una historia. Debut fue el volumen de los informes ", en Historiasquietud de una fotografía "(1978). Fue colaborador de" La vida del alumno, "Equinoccio", "Star", "llama", etc. Después de su primer libro, ha publicado dos libros, "paraíso provisional" (1982) y "Dueño de las ilusiones" (1988), que incluyen escritos que están en algún lugar en la frontera entre reportajes y relatos cortos. Mientras trabajaba en la revista "La vida del alumno", que estaba ocupado popularCuando parte de la Facultad de Filología de folcloristas en Cluj durante el cual caminaba por las aldeas de Transilvania en busca de textos y tradiciones populares. En 1990 fundó, junto con Michael Carciog, Press Trust of "Express", que será directamente y artículos de publicar bajo el título "Función de bolsillo" y "Epístolas política. En 1995, el periódico fue cerrado.en 1997, después de la dimisión de Juan Cristoiu se convierte en director del diario "Evenimentul Zilei", donde publicó "El comentario del día." Nistorescu fue uno de los fundadores de la primera emisora de radio privada nacional, Europa FM, y la estación de radio local, FM Total. Debutó en 1971 con un informe en la revista "Vida estudiantil" Historias en el silencio de una fotografía, Reportero X CollectionV Junimea Iasi, 1978 paraíso provisional, Albatros, Bucarest, 1982 El titular de ilusiones, rumano Libro, Bucarest, 1988
Italiana
Cornel Nistorescu (n. 1948, Turmaş, Hunedoara) è un giornalista rumeno, direttore del quotidiano. Cornel Nistorescu Nistoresc Aurel è il figlio [] e Ilin (nato), sacerdote, gli agricoltori sic. Made in Mărtineşti scuola e poi diploma di scuola superiore "Aurel Vlaicu" di Orastie nel 1965. Università ha fatto presso la Facoltà di Filologia dell'Universitàmantenere Babes-Bolyai di Cluj, la sezione in lingua italiana in Romania (laureato nel 1974) Cornel Nistorescu stato redattore di "vita da studente" (1974-1980), il giornale della Gioventù Spark (1980-1983) e la rivista Flame "(1983). Ha debuttato come giornalista in "Student Life" (1971), con una storia. Debut è stato il volume dei rapporti "in Storiequiete di una fotografia "(1978). Era un collaboratore di" Student Life, "Equinox", "Star", "fiamma", ecc. Dopo il suo primo libro, ha pubblicato due libri, "paradiso provvisorio" (1982) e "proprietario di illusioni" (1988), che comprendono scritti che sono da qualche parte sul confine tra reportage e racconti. Mentre lavorava alla vita studentesca rivista, si prese cura di folklore, facendoQuando una parte della Facoltà di Filologia di folkloristi in Cluj, durante i quali ha camminato nei villaggi della Transilvania alla ricerca di testi e tradizioni popolari. Nel 1990 ha fondato, insieme a Michael Carciog, Press Trust di "Express", che sarà direttamente e articoli di pubblicare sotto il titolo "Feature Pocket" e "Epistole politiche. Nel 1995, la pubblicazione ha chiuso.nel 1997, dopo le dimissioni di Giovanni Cristoiu diventa direttore del quotidiano "Evenimentul Zilei", dove ha pubblicato "Il commento del giorno". Nistorescu è stato uno dei fondatori della prima emittente privata nazionale, Europa FM, e la stazione radio locale, Totale FM. Esordisce nel 1971 con una relazione sulla rivista "Student Life" Storie nella quiete di una fotografia, Reporter X CollectionV Junimea Iasi, 1978 Paradiso provvisorio Albatros, Bucarest, 1982 Il proprietario di illusioni, rumeno di carta, Bucarest, 1988
Franceza
Cornel Nistorescu (né en 1948, Turmaş, Hunedoara) est un journaliste roumain, directeur du quotidien. Cornel Nistorescu est Nistoresc [fils Aurel] et Ilin (né), prêtre, les agriculteurs sic. Made in Mărtineşti école, puis est diplômé de l'école secondaire "Aurel Vlaicu" de Orastie en 1965. Université a fait à la Faculté de Philologie de l'Universitégarder Université Babes-Bolyai de Cluj, italo-section roumaine (diplômé en 1974) Cornel Nistorescu a été rédacteur en chef de «vie étudiante» (1974-1980), le journal de la jeunesse Spark (1980-1983) et Journal Flame "(1983). Il fait ses débuts comme journaliste à «vie étudiante» (1971), avec une histoire. Editorial débuts avec le volume de rapports a été «Histoires deimmobilité de la photographie "(1978). Il a été un contributeur de" la vie étudiante, "Equinox", "Star", "la flamme", etc. Après son premier livre, a publié deux livres, «paradis provisoire» (1982) et «propriétaire d'illusions" (1988), qui comprennent des écrits qui sont quelque part sur la frontière entre le reportage et d'histoires courtes. Tandis qu'il travaillait à la vie étudiante magazine, traitées avec le folklore, assurez-Lorsqu'une partie de la Faculté de philologie de folkloristes à Cluj, au cours de laquelle il se promenait dans les villages de la Transylvanie à la recherche de textes et de traditions populaires. En 1990, il fonde, avec Michael Carciog, Press Trust of "Express" qui sera directement et publier des articles sous le titre «d'entité Pocket» et «Epîtres politique. En 1995, le journal a été fermé.en 1997, après la démission de John Cristoiu devient directeur du journal je me suis senti, où il a publié "Le commentaire de la journée." Nistorescu a été l'un des fondateurs de la station de radio privée nationale d'abord, Europa FM, et la station de radio locale, Total FM. Il a fait ses débuts en 1971 avec un rapport dans la revue "Vie étudiante" Histoires dans le silence d'une photographie, Reporter X CollectionV Junimea Iasi, 1978 paradis provisoire, Albatros, Bucarest, en 1982, propriétaire d'illusions, roumain papier, Bucarest 1988
Germana
Cornel Nistorescu (b. 1948, Turmaş, Hunedoara) ist ein rumänischer Journalist, Direktor der Tageszeitung. Cornel Nistorescu ist der Sohn von Aurel Nistoresc [sic] und Iljin (b. Popa) Landwirte. Er machte die Martinesti Schule und dann die High School abschloss "Aurel Vlaicu" von Orastie im Jahr 1965. Universität hat in der Philologischen Fakultät der Universität gemachthalten Babes-Bolyai Universität in Cluj, Rumänien-Abteilung in italienischer Sprache (Diplom 1974) Cornel Nistorescu war der Herausgeber der "Student Life" (1974-1980), der Zeitung "Jugend Spark (1980-1983) und Journal Flame "(1983). Er debütierte als Journalistin in "Student Life" (1971), mit einer Geschichte. Debüt war der Umfang der Berichte "in StoriesStille einer Fotografie "(1978). Er war ein Beitrag zum" Student Life "Equinox", "Star", "Flamme", etc.. Nach seinem ersten Buch hat zwei Bücher veröffentlicht, "Zwischenbericht Paradies" (1982) und "Owner of Illusions" (1988), die Schriften, die irgendwo auf der Grenze zwischen Reportage und Kurzgeschichten sind enthalten. Während er arbeitete bei der Zeitschrift Studentenleben, befasste sich mit Folklore, machenwenn ein Teil der Fakultät für Philologie der Volkskundler in Cluj, in der Tradition wanderte die Dörfer Siebenbürgens auf der Suche nach Texten und Folk. Im Jahr 1990 gründete er zusammen mit Michael Carciog, Press Trust of "Express", die direkt werden und Artikel veröffentlichen unter dem Titel "Feature Pocket" und "politische Briefe. Im Jahr 1995 wurde die Zeitung geschlossen.im Jahr 1997, nach dem Rücktritt von John Cristoiu wird Direktor der Zeitung "Evenimentul Zilei", wo er seit "Der Kommentar des Tages." Nistorescu war einer der Gründer der ersten privaten nationalen Radiosender, Europa FM, und lokale Radiosender, FM Total. Er debütierte im Jahr 1971 mit einem Bericht in der Zeitschrift "Student Life" Stories in der Stille ein Lichtbild, Reporter X CollectionV Junimea Iasi, 1978 vorläufige Paradies, Albatros, Bukarest, 1982 Die Eigentümer der Illusionen, Rumänisch Paper, Bukarest, 1988
Rusa
Корнел Nistorescu (р. 1948, Turmaş, Hunedoara) является румынский журналист, директор ежедневной газеты. Корнел Nistorescu сын Aurel Nistoresc [так в оригинале], и Ильин (р. священник), фермеров. Сделано в Mărtineşti школу, а затем окончил среднюю школу "Аурел Влайку" в Орэштие в 1965 году. Университет добился в филологического факультета университетасохранить Babes-Бойяи университета в г. Клуж, румыно-итальянский раздел (окончил в 1974) Корнел Nistorescu был редактором газеты "Студенческая жизнь" (1974-1980 годы), газета молодежи Spark (1980-1983), журнал пламя "(1983). Он дебютировал в качестве журналиста в "Студенческая жизнь" (1971), с историей. Дебют был объем отчетов "в историитишина фотографию "(1978). Он был один из авторов" Студенческая жизнь "Равноденствие", "Звезда", "огонь" и т.д.. После его первой книги, опубликовал две книги, "временный рай" (1982) и "Хозяин иллюзий" (1988), которые включают в себя сочинения, которые находятся где-то на границе между репортажей и рассказов. Пока он работал в жизни студенческого журнала, рассматриваются с фольклором, чтобыКогда часть филологического факультета фольклористов в Клуж, в ходе которой он шел деревнях Трансильвании в поисках текстов и народных традиций. В 1990 году он основал, вместе с Майклом Carciog, Press Trust "Экспресс", которые будут непосредственно и публиковать статьи под названием "Функция Pocket" и "политические послания. В 1995 году газета была закрыта.в 1997 году, после отставки Джона Cristoiu становится директором газеты "Evenimentul Zilei", где он опубликовал "Комментарий дня". Nistorescu был одним из основателей первой частной национальной радиостанции Europa FM, а также местной радиостанции, FM целом. Он дебютировал в 1971 году доклад, в журнале "Студенческая жизнь" Истории в тишине фотографию Reporter X коллекцияV Junimea Яссы, 1978 предварительную рай, Albatros, Бухарест, 1982 Хозяин иллюзий, румынский бумаги, Бухарест, 1988
Portugheza
Cornel Nistorescu (b. 1948, turmas, Hunedoara) é um jornalista romeno, diretor do jornal diário. Cornel Nistorescu é o filho de Aurel Nistoresc [sic] e Ilin (sacerdote nascido), os agricultores. Made in Mărtineşti escola e depois se formou no ensino médio "Aurel Vlaicu" de Orastie em 1965. A universidade tem feito na Faculdade de Filologia da Universidademanter Babes-Bolyai de Cluj, italiano, romeno departamento (formado em 1974) Cornel Nistorescu foi editor da "Vida de Estudante" (1974-1980), o jornal Juventude Spark (1980-1983) e jornal Flame "(1983). Ele fez sua estréia como jornalista em "Vida de Estudante" (1971), com uma história. Debut foi o volume de relatórios "em Históriasquietude de uma fotografia "(1978). Ele era um colaborador de" Student Life, "Equinox", "Star", "chama", etc. Depois de seu primeiro livro, publicou dois livros, "paraíso provisório" (1982) e "Dono das ilusões" (1988), que incluem obras que estão em algum lugar na fronteira entre a reportagem e histórias curtas. Enquanto ele trabalhou na vida do estudante de revista, tratadas com o folclore, fazerQuando parte da Faculdade de Filologia de folcloristas em Cluj, durante o qual andou as aldeias da Transilvânia, em busca de textos e tradições folclóricas. Em 1990 fundou, juntamente com Michael Carciog, Press Trust of "Express", que será diretamente e publicação de artigos sob o título "Feature Pocket" e "Epístolas político. Em 1995, o jornal foi fechado.em 1997, após a demissão de João Cristoiu torna-se diretor do jornal "Evenimentul Zilei", onde publicou "Dia de comentário". Nistorescu foi um dos fundadores da rádio nacional privado em primeiro lugar, Europa FM, e da estação de rádio local, Total FM. Estreou em 1971 com um relatório publicado na revista "Vida de Estudante" Histórias na quietude de uma fotografia, Repórter X CollectionV Junimea Iasi, 1978 paraíso provisório, Albatros, Bucareste, 1982 O proprietário de ilusões, Papel romeno, Bucareste, 1988
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie