Ion Cristoiu (n. 16 noiembrie 1948, Găgeşti) este un jurnalist, scriitor şi analist politic român. În prezent este editorialist la cotidianul Jurnalul Naţional şi la Monitorul de Vrancea. Ion Cristoiu studiază la liceul din oraşul Panciu, iar mai apoi urmează cursurile Facultăţii de Filosofie din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, pe care a absolvit-o în 1971. 1971: asistent universitar 1971–1980: editor şi director adjunct la Viata Studenţească 1980–1983: editor Scânteia Tineretului şi şef pe departamentul Cultură, morală şi reportaje 1983–1989: editor la magazinele Teatru şi Secvenţa 1990: director la Express Magazin 1990–1992: director la săptămânalul Zig-Zag 1992–1997: director la cotidianul Evenimentul Zilei 1997–1998: editorialist la cotidianul Naţional 1998–1999: director la cotidianul Cotidianul 1999–2000: director la cotidianul Azi 2003: director al postului Realitatea TV 2004–2006: editorialist la Jurnalul Naţional 2006–2008: invitat permanent Sinteza zilei cu Mihai Gâdea (Antena 3) 2006–2008: moderatorul emisiunii Zig-Zag (Antena 3) 2007–2009: moderatorul emisiunii Ora presei (Antena 3) Ion Cristoiu debutează ca gazetar încă din perioada studenţiei în 1968 la Viaţa Studenţească. Pentru o scurtă perioadă 1971-1974 părăseşte această meserie revenind în breaslă în anul 1974 ca redactor şef adjunct la acelaşi ziar. Tot în această perioadă devine redactor şef adjunct şi la revista Amfiteatru. În 1979 Ion Cristoiu este numit redactor şef adjunct la Scânteia Tineretului pe domeniul cultură şi coordonează Tineretul Liber şi Secvenţa. Publică în S.L.A.S.T., Suplimentul literar al Scânteii Tineretului. În urma unor conflicte avute cu conducerea Scânteii Tineretului, în 1986 este mutat disciplinar la secţia Agrară, până în 1987 când este numit redactor şef la revista Teatru, în această funcţie îl găsesc evenimentele din 1989. La cererea ministrului culturii postdecembrist Andrei Pleşu, ca toţi lucrătorii din perioada comunistă să-şi dea demisia din funcţiile ocupate în acea perioadă, Ion Cristoiu răspunde acestei cereri şi îşi dă demisia din toate funcţiile anterioare. În 1990 sub conducerea lui Ion Cristoiu apar 3 publicaţii Expres Magazin, primul ziar privat din România ziarul Observator [necesită citare] şi Zig Zag. Ultima publicaţie reuşeşte să ajungă la un tiraj de 600.000 de exemplare, un record pentru acea perioadă. După ce demisionează de la conducerea săptămânalului Zig Zag, în 1992 pune bazele ziarului Evenimentul zilei, cotidian considerat deschizătorul presei româneşti de după 1989. După ce părăseşte Evenimentul Zilei, Ion Cristoiu este colaborator la mai multe publicaţii, printre care: Naţional, Cotidianul, Azi şi Monitorul de Bucureşti. În 9 decembrie 2002 Ion Cristoiu a preluat conducerea postului de ştiri Realitatea TV acţionar principal în acea perioadă fiind Silviu Prigoană. În 10 iunie 2003 jurnalistul îşi depune demisia deoarece nu a dorit să îndeplinească cererile conducerii şi anume să concedieze 100 de angajaţi din totalul celor care lucrau în acel moment la Realitatea TV
Categorie
  • Categorie:Jurnalisti
Fotografii

Ion Cristoiu

Ion Cristoiu
Engleza
Ion Cristoiu (born November 16, 1948, Găgeşti) is a journalist, Romanian writer and political analyst. It is now a columnist at National Journal and the Gazette newspaper of Vrancea. Ion Cristoiu Panciu city high school students and then attending the Faculty of Philosophy at the Babes-Bolyai University in Cluj-Napoca, where he graduated in 1971 .1971: Assistant Professor 1971-1980: editor and assistant director of student life from 1980 to 1983: Chief editor of the Spark Youth and Culture Department, moral and reports from 1983 to 1989: Theatre and sequence editor stores 1990: Head to Express Magazine 1990-1992 : zigzag weekly director 1992-1997: director of Evenimentul Zilei 1997-1998: National newspaper columnist from 1998 to 1999: Director of the daily newspaper from 1999 to 2000: director of Today newspaper in 2003: Reality TV station director from 2004 to 2006: columnist at National Journal from 2006 to 2008: Summary permanent guest of the day with Michael Gadea (antenna 3) 2006-2008: Moderator show zigzag (Antena 3) 2007-2009: Moderator broadcast media time (yearTena 3) Ion Cristoiu begins as a student journalist from the period 1968 to Student Life. For a brief period back in 1971-1974 leaving this job in 1974 as a guild deputy editor at the same newspaper. Also during this period became deputy editor and the magazine Amphitheater. In 1979 John Cristoiu is appointed deputy editorSpark in the field of Culture and Youth Free Youth and sequence coordinates. Public SLAST, Presei Libere Youth Literary Supplement. After the conflict he had with the leadership of Youth Presei Libere in 1986 is moved Agrarian disciplinary department until 1987 when appointed editor of the magazine Theatre, I find this feature in the events of a989. On request of the Minister Andrei Plesu culture post-December, all workers from the communist period to resign from the positions occupied at that time, Ion Cristoiu respond to this request and resigned from all previous functions. In 1990 under the leadership of John Cristoiu appear three publications Express Store, the first private newspaper Observer newspaper in Romania [NECesită citation] and Zig Zag. Last publication fails to reach a circulation of 600,000 copies, [1] a record for that period. After the resignation of the leadership weekly Zig Zag in 1992 creates the newspaper Evenimentul Zilei newspaper considered the trailblazer Romanian media since 1989. After leaving the Evenimentul Zilei, Ion Cristoiu is associateseveral publications, including: National Newspapers, Today and Monitor Bucharest. Cristoiu December 9, 2002 John took over reality TV news station main shareholder at the time was Silviu persecution. In June 10, 2003 submitted its resignation journalist because he wanted to meet the demands of management, namely to lay off 100 employeesof all those who worked at that time in reality TV
Spaniola
Ion Cristoiu (nacido el 16 de noviembre 1948, Găgeşti) es un periodista, escritor y analista político rumano. Actualmente es una columnista del Diario Nacional y el periódico Gaceta de Vrancea. Cristoiu Panciu alta escuela de la ciudad a los estudiantes que asisten a Ion y luego la Facultad de Filosofía de la Universidad Babes-Bolyai "de Cluj-Napoca, donde se graduó en 1971 .1971: Profesor Asistente 1971-1980: director y director adjunto de la vida estudiantil desde 1980 hasta 1983: el redactor jefe de la Juventud de chispa y el Departamento Cultural, moral y los informes de 1983 a 1989: Teatro y editor de las tiendas de secuencia 1990: Cara a Express Magazine 1990-1992 : zigzag director semanal 1992-1997: director de Evenimentul Zilei 1997-1998: el columnista nacional de 1998 a 1999: director del periódico desde 1999 hasta 2000: director del periódico Hoy en 2003: Reality TV director de la estación desde 2004 hasta 2006: columnista diario nacional de 2006 a 2008: permanente evaluación Resumen del día con Michael Gadea (antena 3) 2006-2008: Moderador muestran zigzag (Antena 3) 2007-2009: los medios de radiodifusión Moderador tiempo (añoTena 3) Ion Cristoiu comienza como un estudiante de periodismo de la época de 1968 a La vida del alumno. Durante un breve período de vuelta en 1971-1974 de dejar este trabajo en 1974 como director adjunto del gremio en el mismo periódico. Alrededor de este tiempo, se convierte en director adjunto de la revista y el anfiteatro. En 1979 John Cristoiu es nombrado director adjuntoChispa en el campo de Cultura y Juventud Libre de la Juventud y la secuencia de coordenadas. SLAST Pública, Presei Libere Juventud Literary Supplement. Como resultado de los conflictos con la administración destina Presei Libere la Juventud, en 1986 se trasladó departamento disciplinario Agraria hasta 1987 cuando el editor de la revista nombró Teatro, encuentro esta función en los acontecimientos de una989. A petición del ministro de Cultura, Andrei Plesu posterior a diciembre, todos los trabajadores de la época comunista de renunciar a las posiciones ocupadas en ese momento, Ion Cristoiu satisfacer esta demanda y renunció a todas las funciones anteriores. En 1990, bajo la dirección de Juan Cristoiu aparecen 3 publicaciones de la tienda Express, en primer periódico privado The Observer en Rumanía [NECesită cita] y Zig Zag. Última publicación no llega a una tirada de 600.000 ejemplares, [1] un récord para ese período. Después de la dimisión de la dirección del semanario Zig Zag en 1992 construir Evenimentul Zilei diario, periódico considerado el pionero medios rumanos desde 1989. Después de dejar la Evenimentul Zilei, Ion Cristoiu está asociadovarias publicaciones, entre ellas: el diario Nacional, Hoy y Bucarest Monitor. Cristoiu 09 de diciembre 2002, John se hizo cargo de la realidad TV canal de noticias principal accionista a la vez como una persecución Silviu. En 10 de junio 2003 presentó su dimisión periodista porque quería cumplir con las aplicaciones específicas y de gestión para despedir a 100 empleadosde todos los que trabajaban en ese momento en la realidad TV
Italiana
Ion Cristoiu (nato il 16 novembre 1948, Găgeşti) è un giornalista, scrittore rumeno e analista politico. Ora è un editorialista di National Journal e il giornale ufficiale della Vrancea. City High School studenti Cristoiu ioni di Panciu e poi frequentando la Facoltà di Filosofia presso l'Università Babes-Bolyai di Cluj-Napoca, dove si è laureato nel 1971 .1971: Assistant Professor 1971-1980: un redattore e vicedirettore della vita studentesca 1980-1983: redattore capo della gioventù scintilla e Assessorato alla Cultura, morale e report 1983-1989: Teatro e negozi di redattore di sequenza nel 1990: regista di Express Magazine 1990-1992 : zigzag direttore settimanale 1992-1997: Direttore del Evenimentul Zilei 1.997-1998: editorialista quotidiano nazionale 1998-1999: Direttore del quotidiano 1999-2000: direttore del giornale di oggi nel 2003: la stazione TV direttore Reality 2004-2006: editorialista di National Journal 2006-2008: Riepilogo ospite fisso della giornata con Michael Gadea (antenna 3) 2006-2008: Moderatore show zigzag (Antena 3) 2007-2009: i mezzi radiotelevisivi Moderatore tempo (annoTena 3) Ion Cristoiu inizia come giornalista studente del periodo 1968 al Student Life. Per un breve periodo indietro nel 1971-1974 lasciare questo lavoro nel 1974 come vicedirettore gilda sullo stesso giornale. Sempre durante questo periodo è diventato vice capo redattore della rivista e Anfiteatro. Nel 1979 John Cristoiu è nominato vicedirettoreSpark nel campo della cultura e la gioventù gratuiti per giovani e sequenza di coordinate. Pubblica SLAST, Presei Libere Gioventù Literary Supplement. A seguito di conflitti che ha avuto con la leadership Presei Libere Gioventù nel 1986 viene spostato Agraria dipartimento disciplinare fino al 1987, quando ha nominato redattore della rivista di teatro, in questa posizione trovo eventi in un989. Su richiesta del ministro della Cultura PLESU post Andrei-dicembre, tutti i lavoratori dal periodo comunista a dimettersi dalle posizioni occupate in quel momento, Ion Cristoiu soddisfare questa domanda e si è dimesso da tutte le funzioni precedenti. Nel 1990 sotto la guida di John Cristoiu appaiono 3 pubblicazioni Express Store, da un lato privato Observer giornale quotidiano in Romania [NECesită citazione] e Zig Zag. Ultima pubblicazione non riesce a raggiungere una tiratura di 600.000 copie [1], un record per quel periodo. Dopo le dimissioni della dirigenza settimanale Zig Zag nel 1992 crea Evenimentul Zilei giornale giornale considerato il pioniere media romeni dal 1989. Dopo aver lasciato Evenimentul Zilei, Ion Cristoiu è associatodiverse pubblicazioni, tra cui: quotidiani nazionali, oggi e Monitor Bucarest. Cristoiu 9 Dicembre 2002 John ha ripreso notizie realtà stazione TV principale azionista al momento persecuzione Silviu. 10 Giugno 2003 Il giornalista ha presentato le sue dimissioni perché ha voluto rispondere alle esigenze di gestione ovvero di licenziare 100 dipendentidi tutti coloro che hanno lavorato in quel momento, in realtà TV
Franceza
Ion Cristoiu (né le 16 Novembre 1948, Găgeşti) est un journaliste, écrivain et analyste politique roumain. Il est maintenant chroniqueur au National Journal et le journal The Gazette de Vrancea. Cristoiu ville haute élèves Ion Panciu puis assistant à la Faculté de philosophie à l'Université Babes-Bolyai de Cluj-Napoca, où il obtient son diplôme en 1971 .1971: professeur adjoint 1971-1980: rédacteur en chef et directeur adjoint de la vie étudiante de 1980 à 1983: Rédacteur en chef de la jeunesse et la culture Ministère Spark, moral et les rapports de 1983 à 1989: Théâtre et magasins éditeur de séquence 1990: Chef d'Express Magazine 1990-1992 : zigzag directeur hebdomadaire 1992-1997: directeur de Evenimentul Zilei 1997-1998: chroniqueur Nationale de 1998 à 1999: Directeur du journal tous les jours de 1999 à 2000: directeur du journal Aujourd'hui en 2003: la station de télévision directeur réalité à partir de 2004 à 2006: chroniqueur au National Journal de 2006 à 2008: invité permanent Résumé de la journée avec Michael Gadea (antenne 3) 2006-2008: Modérateur montrent zigzag (Antena 3) 2007-2009: les médias audiovisuels Modérateur temps (annéeTena 3) Ion Cristoiu commence comme journaliste étudiant de la période de 1968 à la vie étudiante. Pendant une brève période de retour à 1971-1974 quitter cet emploi en 1974 en tant que rédacteur en chef adjoint de la Guilde de la même journal. Également au cours de cette période et est devenu rédacteur en chef adjoint de l'amphithéâtre magazine. En 1979, John Cristoiu est nommé rédacteur en chef adjointSpark dans le domaine de la Culture et de la Jeunesse Libre de la jeunesse et des séquences coordonnées. SLAST publique, Presei Libere jeunesse Literary Supplement. À la suite de conflits avec la direction destinée Presei Libere de la jeunesse, en 1986, il propose agraire département disciplinaire jusqu'en 1987 lorsque l'éditeur a nommé du Théâtre magazine, je trouve cette fonctionnalité dans les événements d'une989. A la demande du ministre de la Culture Andrei Plesu post-Décembre, tous les travailleurs de l'époque communiste à démissionner de la position occupée à l'époque, Ion Cristoiu répondre à cette demande et a démissionné de toutes les fonctions précédentes. En 1990, sous la direction de John Cristoiu apparaissent 3 publications Express Store, premier journal privé The Observer en Roumanie [NECCitation esită] et Zig Zag. Dernière publication ne parvient pas à un tirage de 600.000 exemplaires [1], un record pour cette période. Après la démission de la direction hebdomadaires Zig Zag, en 1992, crée le journal Evenimentul Zilei journal considéré comme le pionnier des médias roumains depuis 1989. Après avoir quitté le Evenimentul Zilei, Ion Cristoiu est associéplusieurs publications, y compris: les journaux nationaux, Aujourd'hui et Monitor Bucarest. Cristoiu Décembre 9, 2002, John a pris plus de nouvelles stations de télé-réalité principal actionnaire à l'heure actuelle persécution Silviu. En Juin 10, 2003, présenté sa démission journaliste parce qu'il voulait pour répondre aux exigences de la gestion, à savoir mettre à pied 100 employésdu temps de travail total dans la télé-réalité
Germana
Ion Cristoiu (geboren 16. November 1948, Gagesti) ist ein Journalist, der rumänische Schriftsteller und Politologe. Es ist jetzt ein Kolumnist bei National Journal und die Gazette Zeitung Vrancea. Ion Cristoiu Panciu Stadt Gymnasiasten und Besucher der Fakultät für Philosophie an der Babes-Bolyai Universität in Cluj-Napoca, wo er 1971 graduierte .1971: Assistant Professor 1971-1980: Redakteur und stellvertretender Direktor des studentischen Lebens von 1980 bis 1983: Der Chefredakteur der Spark Abteilung Jugend und Kultur, Moral und Berichte von 1983 bis 1989: Theater und Sequenz-Editor speichert 1990: Head-to-Express Magazine von 1990 bis 1992 : Zickzack wöchentlichen Direktor 1992-1997: Leiter des Evenimentul Zilei 1997-1998: National Kolumnist von 1998 bis 1999: Direktor der Tageszeitung von 1999 bis 2000: Direktor des Today Zeitung im Jahr 2003: Reality-TV-Station Direktor 2004-2006: Kolumnist bei National Journal von 2006 bis 2008: Zusammenfassung ständiger Gast des Tages mit Michael Gadea (Antenne 3) 2006-2008: Moderator zeigen Zickzack (Antenna 3) 2007-2009: Moderator Rundfunkmedien (JahrTena 3) Ion Cristoiu Journalisten seit Beginn als Student im Jahre 1968 während des studentischen Lebens. Für eine kurze Zeit zurück in 1971-1974 Verlassen dieses Angebot im Jahr 1974 als stellvertretender Chefredakteur einer Gilde an der gleichen Zeitung. Auch während dieser Zeit und wurde stellvertretender Chefredakteur der Zeitschrift Amphitheater. Im Jahr 1979 ernannte John Cristoiu ist stellvertretender ChefredakteurSpark auf dem Gebiet der Kultur und Jugend Freie Jugend-und Sequenz-Koordinaten. Öffentliche SLAST, Presei Libere Jugend Literary Supplement. Als Folge der Konflikte mit Management beabsichtigten Presei Libere Jugend, im Jahr 1986 zog es Bauernpartei disziplinarische Abteilung bis 1987, als er Herausgeber der Zeitschrift Theater, ich habe einen finden diese Funktion in den Ereignissen des989. Auf Antrag der Kulturminister Andrei Plesu post-Dezember, alle Arbeitnehmer aus der kommunistischen Zeit zu Zeit Rücktritt von der eingenommenen Stellungen an, dass Cristoiu treffen Ion diese Forderung und trat von allen bisherigen Funktionen. Im Jahr 1990 unter der Führung von John Cristoiu erscheinen 3 Publikationen Express Store, die erste private Zeitung Observer in Rumänien [NECesită Bearbeiten] und Zig Zag. Letzte Veröffentlichung nicht Exemplare erreichen eine Auflage von 600.000 [1], ein Rekord für diesen Zeitraum. Nach dem Rücktritt von der Leitung wöchentlichen Zig Zag im Jahr 1992 erstellt der Zeitung Evenimentul Zilei Zeitung als Wegbereiter der rumänischen Medien seit 1989. Nach Blätter Evenimentul Zilei Ion Cristoiu ist assoziiertesmehrere Publikationen, ua: National Zeitung, und Monitor Heute Bukarest. Cristoiu 9. Dezember 2002 übernahm John Reality-TV-Nachrichtensender Hauptaktionär an der Zeit Silviu Verfolgung. In 10. Juni 2003 seinen Rücktritt eingereicht Journalist, weil er den Anforderungen der Verwaltung gerecht zu werden, nämlich zu entlassen 100 Mitarbeiter wolltenall derer, die damals in Wirklichkeit arbeitete TV
Rusa
Ион Cristoiu (родился 16 ноября 1948, Găgeşti) является журналистом, румынский писатель и политический аналитик. В настоящее время в Национальном обозреватель журнала и газеты "Вестник Вранча. Ион Cristoiu города старшеклассников Панча, а затем на факультет философии Babes-Бойяи университет в Клуж-Напока, где он окончил в 1971 году .1971: доцент 1971-1980: редактор и заместитель директора по студенческой жизни, с 1980 по 1983: Главный редактор Spark по делам молодежи и департамента культуры, моральных и отчеты с 1983 по 1989: Театр и последовательности редактор магазинах 1990: Поединок Express Журнал 1990-1992 годы : зигзага еженедельно директора 1992-1997: директор Evenimentul Zilei 1997-1998: Национальная газета обозреватель с 1998 по 1999: директор газеты с 1999 по 2000: директор сегодня газета в 2003 году: ТВ станции директор реальность с 2004 по 2006: обозреватель в Национальном журнала с 2006 по 2008: Краткий постоянным гостем в день с Майклом Гадеа (антенна 3) 2006-2008: Модератор показать зигзага (Antena 3) 2007-2009 годы: вещательных СМИ Модератор время (годTena 3) Ион Cristoiu начинается как студент журналиста в период 1968 по студенческой жизни. В течение короткого периода еще в 1971-1974 оставляя эту работу в 1974 году гильдии заместителем редактора в той же газете. Также в течение этого периода стал заместителем главного редактора журнала и амфитеатр. В 1979 году Джон Cristoiu назначается заместитель главного редактораSpark в области культуры и молодежи бесплатные молодежи и последовательности координат. Общественная SLAST, Presei Либере молодежи литературном приложении. В результате конфликта с руководством предназначен Presei Либере молодежи, в 1986 он переехал аграрный дисциплинарных кафедрой до 1987 года, когда назначен главным редактором журнала "Театр, я нахожу эту функцию в событиях989. По просьбе министра культуры Андрей Плешу после декабря, все работники в коммунистическую эпоху, чтобы отказаться от позиций, занимаемых в то время, Ион Cristoiu удовлетворить этот спрос и ушел в отставку со всех прежних функций. В 1990 году под руководством Джона Cristoiu появляются 3 публикаций Express Store, первой частной газеты наблюдателей газеты в Румынии [NECesită править] и Zig Zag. Последние публикации не доходит до обращения в 600000 копий, [1] запись за этот период. После ухода в отставку руководство еженедельных Zig Zag в 1992 году создает газету Evenimentul Zilei газеты считается первопроходцем румынских СМИ с 1989 года. После ухода из Evenimentul Zilei, Ион Cristoiu является ассоциированнымнесколько публикаций, в том числе: Национальный Газеты "," Сегодня "и" Монитор Бухаресте. Cristoiu 9 декабря 2002 Джон взял на реалити-шоу новости станции основным акционером пока Silviu преследования. В 10 июня 2003 представила свой отставке журналистов, потому что он хотел, чтобы удовлетворить потребности управления, а именно: уволить 100 сотрудниковвсех тех, кто работал в то время в реалити-шоу
Portugheza
Ion Cristoiu (nascido em 16 de novembro de 1948, Găgeşti) é um jornalista, escritor e analista político romeno. Agora, é colunista do jornal nacional e jornal Gazeta de Vrancea. Ion cidade Cristoiu estudantes do ensino médio e, em seguida, irão Panciu da Faculdade de Filosofia na Universidade Babes-Bolyai, em Cluj-Napoca, onde se graduou em 1971 .1971: Professor Assistente 1971-1980: editor e diretor adjunto da vida estudantil 1980-1983: editor-chefe da Juventude Spark e Departamento de Cultura, moral e relatórios de 1983-1989: Teatro e editor lojas seqüência de 1990: Head to Express Magazine 1990-1992 : director zigzag 1992-1997 semanal: 1997-1 diretor Evenimentul Zilei998: National colunista 1998-1999: director do jornal diário 1999-2000: diretor do jornal Hoje em 2003: a estação de TV diretor Realidade 2004-2006: colunista Jornal Nacional 2006-2008: permanente convidado Resumo do dia com Michael Gadea (antena 3) 2006-2008: Moderador show em ziguezague (Antena 3) 2007-2009: meios de transmissão Moderador Time (AnoTena 3) Ion Cristoiu começa como um estudante de jornalismo a partir do período de 1968 a Vida de Estudante. Por um breve período de 1971-1974 para trás deixando este trabalho em 1974, como editor-adjunto da guilda no mesmo jornal. Por esta altura, torna-se vice-editor da revista e um anfiteatro. Em 1979, John Cristoiu é nomeado editor-adjuntoSpark no domínio da Juventude, Cultura e Juventude coordena a Grátis e seqüência. Público SLAST, Presei Libere Juventude Literary Supplement. Como resultado dos conflitos com a gestão destina-se Presei Libere a Juventude, em 1986, mudou-se para disciplinar o Departamento de Agricultura, até 1987, quando a revista nomeado editor-chefe do teatro, acho que esse recurso nos eventos de um989. O cargo de Dezembro ministro da Cultura, Andrei pedido PLESU que todos os trabalhadores durante o período comunista, a demitir-se da posição ocupada na época, Ion Cristoiu atender a essa demanda e renunciou a todas as funções anteriores. Em 1990, sob a liderança de John Cristoiu aparecer três publicações Express Store, o primeiro jornal privado observador Roménia jornal [NECcitação esită] e Zig Zag. Última publicação não conseguir chegar a uma tiragem de 600.000 cópias [1], um recorde para esse período. Após a demissão da liderança do semanário Zig Zag, em 1992, cria o jornal Evenimentul Zilei jornal considerado o pioneiro mídia romeno desde 1989. Depois de deixar o Evenimentul Zilei, Ion Cristoiu está associadovárias publicações, incluindo: Jornal Nacional, hoje e Monitor de Bucareste. Cristoiu 09 de dezembro de 2002 John assumiu realidade emissora de TV o principal accionista no momento da perseguição Silviu. Em 10 de junho de 2003 apresentou a sua demissão jornalista porque ele queria satisfazer as exigências de gestão, ou seja, despedir 100 trabalhadoresde todos aqueles que trabalharam naquele tempo, na realidade, TV
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie