Radu Cosaşu (născut Oscar Rohrlich, 29 octombrie 1930, Bacău) este un scriitor român contemporan, unul dintre cei mai apreciaţi autori români de nuvele. Născut într-o familie din mica burghezie evreiască, după 23 august 1944 Radu Cosaşu porneşte prin a fi un admirator sincer al socialismului real, pentru ca, după evenimentele din Ungaria din anul 1956 şi, mai cu seamă. după Primăvara de la Praga (1968), să-şi reconsidere ferm opţiunile. Autor, după 1956, al faimosului imperativ al "adevărului integral", este concediat de la redacţia unde lucra şi rămâne fără loc de muncă mai bine de un deceniu. Colaborează la diverse reviste şi publică numeroase volume de nuvele sau romane (v. ciclul "Supravieţuiri"). I se acordă Premiul Uniunii Scriitorilor pentru romanul Un august pe un bloc de gheaţă (1971). După 1989, este co-fondator, alături de Andrei Pleşu, Tita Chiper şi Zigu Ornea, al revistei de cultură Dilema (astăzi, Dilema veche) şi colaborează la diverse alte publicaţii. Cariera de publicist. A fost redactor la revista Sportul popular, revista Cinema (1967-1987) şi Dilema (1993-2004), a avut rubrici la România literară, Dilema (1993-2004), iar în prezent este redactor la revista Dilema veche. Scrie povestiri cu un marcat caracter autobiografic iar literatura sa are un filon eseistic foarte pronunţat. Servim Republica Populară Română, Editura Tineretului, Bucureşti, 1952 (volumul e semnat cu pseudonimul Radu Costin). Opiniile unui pământean, Editura Tineretului, Bucureşti, 1957. Lumină, Editura Tineretului, Bucureşti, 1959. Energii, ESPLA, Bucureşti, 1960. Nopţile tovarăşilor mei, Editura Tineretului, Bucureşti, 1962. Omul, după 33 de ani, scapă, Editura Tineretului, Bucureşti, 1963. Maimuţele personale, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1968. Viaţa în filmele de cinema, Editura Meridiane, Bucureşti, 1972. Un august pe un bloc de gheaţă, Editura Eminescu, Bucureşti, 1971. Supravieţuiri, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1973. Alţi doi ani pe un bloc de gheaţă, Editura Eminescu, Bucureşti, 1974. Cinci ani cu Belphegor, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1975. Supravieţuiri, vol. II, Cartea Românească, Bucureşti, 1977. Poveşti pentru a-mi îmblânzi iubita, Cartea Românească, Bucureşti, 1978. Meseria de nuvelist ("Supravieţuiri", vol. III), Cartea Românească, Bucureşti, 1980. O vieţuire cu Stan şi Bran, Editura Eminescu, Bucureşti, 1981. Ficţionarii ("Supravieţuiri", vol. IV), Cartea Românească, Bucureşti, 1983. Logica ("Supravieţuiri", vol. V), Cartea Românească, Bucureşti, 1985. Sonatine, Cartea Românească, Bucureşti, 1987. Cap limpede ("Supravieţuiri", vol. VI), Cartea Românească, Bucureşti, 1989. Mătuşile din Tel-Aviv, Editura IMPEX ’92, Bucureşti, 1993. O supravieţuire cu OSCAR, Editura HASEFER, Bucureşti, 1997. ÎnSISIFicarea la noi pe Boteanu, Ed. Fundaţiei Culturale. Rom., Bucureşti, 1998. Autodenunţuri şi precizări, Editura HASEFER, Bucureşti, 2001. Supravieţuirile 1 – Rămăşiţele mic-burgheze, Editura Fundaţiei PRO, Bucureşti, 2002. Un august pe un bloc de gheaţă (ediţie electronică) Editura LiterNet, 2003. Supravieţuirile 2 – Armata mea de cavalerie, Editura Fundaţiei PRO, Bucureşti, 2003. As time goes by (ediţie electronică) Editura LiterNet, 2004.
Categorie
  • Categorie:Jurnalisti
Fotografii

Radu Cosașu

Radu Cosașu
Engleza
Cosaşu Radu (born Oscar Rohrlich, October 29, 1930, Bacău) is a contemporary Romanian writer, one of the most appreciated Romanian short story writers. Born into a family of petty bourgeoisie Hebrew, after August 23, 1944 Radu Cosaşu starts out as a sincere admirer of real socialism, because, after the events in Hungary in 1956 and, in particular. after FirstSummer in Prague (1968), to strongly reconsider the options. Author, after 1956, the famous imperative "full truth", which is fired from the editorial work and remain unemployed for more than a decade. Collaborate in various magazines and published numerous volumes of short stories and novels (see cycle "Survival"). Award is granted for Romanu Writers Unionl A in August on a block of ice (1971). Since 1989, co-founder, along with Andrei Plesu, Tita and Zigu Ornea Pepper, the magazine of culture dilemma (now old dilemma) and cooperate in various other publications. Career The journalist was editor of the popular sport, cinema magazine (1967-1987) and dilemma (1993-2004), was heading to Romania literary dilemma (1993-2004), and is currently editor of the old dilemma. Wrote autobiographical stories with a marked character and its literature has a very noticeable seam essayist. Serve Romanian People's Republic, Youth Publishing House, Bucharest, 1952 (volume is signed by Costin Radu pseudonym). The views of native, Youth Publishing House, Bucharest, 1957. Light , Youth Publishing House, Bucurare, in 1959. Energy, ESPLA, Bucharest, 1960. nights my comrades, Ed Young, Bucharest, 1962. Man, after 33 years, escapes, Ed Young, Bucharest, 1963. Personal monkeys, Literature Publishing House, Bucharest, 1968. Life in cinema films, Meridians Publishing, Bucharest, 1972. An August on a block of ice, Eminescu Publishing House, Bucharest, 1971. Areaavieţuiri, Romanian Publishing House, Bucharest, 1973. Another two years on a block of ice, Editura Eminescu, Bucharest, 1974. Five years Belphegor, Editura Sport-Turism, Bucharest, 1975. Survival, vol II, Paper Romanian, Bucharest , in 1977. humanize stories to my girlfriend, Romanian Paper, Bucharest, 1978. Being a novelist ("Survival, vol III) Cardto Romanian, Bucharest, 1980. A dwelling with Stan and Bran, Eminescu Publishing House, Bucharest, 1981. Ficţionarii ("Survival, vol IV) Romanian Paper, Bucharest, 1983. Logics (" Survival ", Vol V) Romanian Paper, Bucharest, 1985. Sonatine, Romanian Paper, Bucharest, 1987. Cap clear ("Survival, vol VI) Romanian Paper, Bucharest, 1989. auntsTel Aviv, Ed IMPEX '92, Bucharest, 1993. An Oscar survival Hasefer, Bucharest, 1997. ÎnSISIFicarea on our Boteanu, Ed Cultural Foundation. Rom., Bucharest, 1998. Autodenunţuri and details Hasefer, Bucharest, 2001. Survival 1 - Remains philistine, Publisher PRO Foundation, Bucharest, 2002. An August on an ice block (sditions e) LiterNet, 2003. Survival 2 - My Army cavalry Publisher PRO Foundation, Bucharest, 2003. As Time Goes By (electronic edition) LiterNet, 2004.
Spaniola
Cosaşu Radu (nacido el Oscar Rohrlich, 29 de octubre de 1930, Bacău) es un escritor rumano contemporáneo, uno de los más apreciados escritores corta historia rumana. Nacido en una familia de la pequeña burguesía hebrea, después de 23 de agosto 1944 Radu Cosaşu comienza como un sincero admirador del socialismo real, porque, después de los sucesos de Hungría en 1956 y, en particular. después de la primeraEl verano en Praga (1968), que reconsidere fuertemente las opciones. Autor, después de 1956, el imperativo famoso "verdad completa", que es despedido de la labor editorial y permanecen en paro durante más de una década. volúmenes Colaborar en varias revistas y publicó numerosos cuentos y novelas (véase el ciclo de "Survival"). Unión de Escritores premio es otorgado por Romanuél en agosto en un bloque de hielo (1971). Desde 1989, co-fundador, junto con Andrei Plesu, Tita y Zigu Ornea Pepper, la revista de cultura dilema (actualmente Old Dilema) y cooperar en otras publicaciones. Carrera El periodista fue redactor en la revista Sport popular revista de cine (1967-1987) y el dilema (1993-2004), se dirigía de la literatura dilema Rumanía (1993-2004), y actualmente es editor del viejo dilema. Escribir historias con un autobiográfica marcado carácter y la literatura a tener una costura ensayista muy notable Sirva rumana y Popular, República., Juventud Publishing House, Bucarest, 1952 (Volumen se firma con el seudónimo de Radu Costin). Comentarios de la tierra, la Juventud Publishing House, Bucarest, 1957. Luz , Casa de la Juventud Publishing, Bucurson, en 1959. Energía, Esplá, Bucarest, 1960. mis compañeros Noches, Juventud Publishing House, Bucarest, 1962. El hombre, después de 33 años, se escapa, Juventud Publishing House, Bucarest, 1963. Monkeys personales Literatura Publishing House, Bucarest, 1968. La vida en las películas de cine, Meridianos Publishing, Bucarest, 1972. Una de agosto a un bloque de hielo, Eminescu Publishing House, Bucarest, 1971. Áreaavieţuiri, rumano Publishing House, Bucarest, 1973. Otros dos años en un bloque de hielo, Editura Eminescu, Bucarest, 1974. Cinco años Belphegor, Editura Sport-Turismo, Bucarest, 1975. Survival, vol II, Libro rumana, Bucarest , 1977. humanizar historias a mi novia, rumano Libro, Bucarest, 1978. Al ser un novelista ("Survival, vol III) Tarjetala rumana, Bucarest, 1980. Una vivienda con Stan y Bran Eminescu publicación en 1981. Ficţionarii ("Survival, vol IV) Libro rumana, Bucarest, 1983. Lógicas (" Survival ", Vol. V) Libro de Rumania, Bucarest, 1985. Sonatine, rumano Libro, Bucarest, 1987. Cap clara ("Survival, vol VI) Libro rumana, Bucarest, 1989. tíasTel Aviv, Ed. IMPEX '92, Bucarest, 1993. Un Oscar supervivencia Hasefer, Bucarest, 1997. ÎnSISIFicarea en nuestro Boteanu, Ed. Fundación Cultural. Rom., Bucarest, 1998. Autodenunţuri y detalles Hasefer, Bucarest, 2001. Survival 1 - Los restos del pequeño burgués Editor PRO Fundación, Bucarest, 2002. Una de agosto sobre un bloque de hielo (scondiciones e) Liternet de 2003. Survival 2 - Mi ejército de caballería Editor PRO Fundación, Bucarest, 2003. Conforme pasa el tiempo (edición electrónica) Liternet de 2004.
Italiana
Radu Cosaşu (nato Oscar Rohrlich, 29 Ottobre 1930, Bacau) è uno scrittore romeno contemporaneo, uno dei più apprezzati scrittori breve storia rumena. Nato in una famiglia ebraica della piccola borghesia, dopo il 23 agosto 1944 Radu Cosaşu inizia come un Sincero ammiratore del socialismo reale, perché, dopo i fatti di Ungheria nel 1956 e, in particolare. dopo il primoEstate a Praga (1968), di riconsiderare con forza le opzioni. Autore, dopo il 1956, l'imperativo famosa "verità piena", che è licenziato dal lavoro editoriale e rimanere disoccupati da più di un decennio. Collaborare volumi in varie riviste e ha pubblicato numerosi racconti e romanzi (vedi ciclo di "Sopravvivenza"). Writers Union premio è assegnato per Romanulo nel mese di agosto su un blocco di ghiaccio (1971). Dal 1989, ha co-fondato con Andrei PLESU, Tita e Zigu Ornea Pepper, la rivista di cultura dilemma (oggi Old Dilemma) e collaborano in varie altre pubblicazioni. Carriera Il giornalista è stato redattore dello sport popolare, la rivista del cinema (1967-1987) e il dilemma (1993-2004), si stava dirigendo verso la Romania sul dilemma letterario (1.993-2004), ed è attualmente redattore del vecchio dilemma. Scrivere segnato autobiografico carattere storie a e letteratura di avere una cucitura saggista notevole molto rumeno popolare della Repubblica,. Servire la gioventù Casa Editrice, Bucarest, 1952 (Il volume è firmato con lo pseudonimo di Costin Radu). Il punto di vista di un nativo, Ed Young, Bucarest, 1957. Illuminazione , la gioventù Casa Editrice, Bucursono, nel 1959. Energia, Esplà, Bucarest, 1960. miei compagni Nights, la gioventù Casa Editrice, Bucarest, 1962. L'uomo, dopo 33 anni, sfugge, la gioventù Casa Editrice, Bucarest, 1963. Monkeys personale Letteratura Casa Editrice, Bucarest, 1968. La vita in film per il cinema, Meridiani Publishing, Bucarest, 1972. Un blocco di ghiaccio su agosto, Eminescu Casa Editrice, Bucarest, 1971. Areaavieţuiri, rumeno Casa Editrice, Bucarest, 1973. altri due anni su un blocco di ghiaccio, Editura Eminescu, Bucarest, 1974. Cinque anni Belphegor, Editura Sport-Turismo, Bucarest, 1975. Survival, vol II, Libro rumeno, Bucarest , 1977. storie di mia fidanzata, il romeno di carta, Bucarest, 1978. Essendo un romanziere ("Survival, vol III) Cardil rumeno, Bucarest, 1980. Una dimora con Stan e Bran, Eminescu Casa Editrice, Bucarest, 1981. Ficţionarii ("Survival, vol IV) Rumeno Carta, Bucarest, 1983. Logiche (" Survival ", Vol. V) Libro rumeno, Bucarest, 1985. Sonatine, rumeno di carta, Bucarest, 1987. Cap chiaro ("Survival, vol VI) Rumeno Carta, Bucarest, 1989. zieTel Aviv, Ed IMPEX '92, Bucarest, 1993. Sopravvivenza Un Oscar Hasefer, Bucarest, 1997. ÎnSISIFicarea sul nostro Boteanu, Ed. Fondazione Culturale. Rum. Bucarest, 1998. Autodenunţuri e dettagli Hasefer Bucarest, 2001. Survival 1 - rimane piccolo borghese Fondazione Publishing PRO, Bucarest, 2002. Un agosto in un blocco di ghiaccio (sdizioni e) LiterNet, 2003. Survival 2 - il mio esercito di cavalleria Publisher PRO Foundation, Bucarest, 2003. As time goes by (edizione elettronica) LiterNet, 2004.
Franceza
Cosaşu Radu (né Oscar Rohrlich 29 Octobre 1930, Bacau) est un écrivain roumain contemporain, l'un des plus appréciés Écrivain roumain. Né dans une famille de petite bourgeoisie hébreu, après le 23 août 1944 Radu Cosaşu commence comme une sincère admirateur du socialisme réel, parce que, après les événements de Hongrie en 1956 et, en particulier. après la premièreEté à Prague (1968), fortement réexaminer les options. Auteur, 1956 de l'impératif fameux «pleine vérité» est tiré de l'Éditeur où le travail reste au chômage et plus d'une décennie. Collaborer volumes dans divers magazines et a publié de nombreux récits ou romans (voir cycle de "survie"). Union des écrivains est décerné pour Romanului en août sur un bloc de glace (1971). Depuis 1989, il co-fonde avec Andrei Plesu, Tita et Zigu ornea Pepper, le magazine de la culture dilemme (devenu vieux dilemme) et de collaborer à diverses autres publications. carrière Le journaliste a été rédacteur en chef du sport populaire, le magazine du cinéma (1967-1987) et le dilemme (1993-2004), se dirigeait vers la Roumanie dilemme littéraires (1993-2004), et est actuellement rédacteur en chef du vieux dilemme. Écrit des histoires autobiographiques avec un caractère marqué et sa littérature a une couture essayiste sensible même. Servir République populaire roumaine, de la jeunesse Publishing House, Bucarest, 1952 (tome est signé avec le pseudonyme de Radu Costin). Avis de terre, de la jeunesse Publishing House, Bucarest, 1957. Light , Maison d'édition jeunesse, Bucursont, en 1959. Énergie, Espla, Bucarest, 1960. mes camarades Nuits, de la jeunesse Publishing House, Bucarest, 1962. L'homme, après 33 ans, échappe, de la jeunesse Publishing House, Bucarest, 1963. Monkeys personnels Literature Publishing House, Bucarest, 1968. La vie dans les films de cinéma, Méridiens Editions, Bucarest, 1972. Un mois d'août sur un bloc de glace, Eminescu Publishing House, Bucarest, 1971. Espaceavieţuiri, Maison d'édition roumaine, Bucarest, 1973. Autres deux ans sur un bloc de glace, Editura Eminescu, Bucarest, 1974. Cinq ans Belphégor, Editura Sport-Tourisme, Bucarest, 1975. Survival, vol II, Livre Roumaine, Bucarest , 1977. histoires à ma fiancée apprivoisée, roumain papier, Bucarest, 1978. Être un romancier («Survival, vol III) Carteroumaine, Bucarest, 1980. Un logement avec Stan et Bran, Eminescu Publishing House, Bucarest, 1981. Ficţionarii («Survival, vol IV) Roumain papier, Bucarest, 1983. Logiques (" Survie ", Vol V) Réservez roumaine, Bucarest, 1985. Sonatine, livre roumain, Bucarest, 1987. Cap claire («Survival, vol VI) livre roumain, Bucarest, 1989. tantesTel-Aviv, Editeur IMPEX '92, Bucarest, 1993. Une survie Oscar Hasefer, Bucarest, 1997. ÎnSISIFicarea sur notre Boteanu, Ed Fondation culturelle. Rom., Bucarest, 1998. Autodenunţuri et les détails Hasefer Bucarest, 2001. Survival 1 - Restes philistin, éditeur Fondation Pro, Bucarest, 2002. Un bloc de glace en août (Econditions e) LiterNet, 2003. Survival 2 - Mon Armée de cavalerie Editeur Fondation Pro, Bucarest, 2003. Je Time Goes By (édition électronique) LiterNet, 2004.
Germana
Cosaşu Radu (geboren Oscar Rohrlich, 29. Oktober 1930, Bacău) ist ein zeitgenössischer rumänischer Schriftsteller, einer der beliebtesten rumänischen Verfasser von Kurzgeschichten. Geboren in eine Familie von Kleinbürgern Hebräisch, nach dem 23. August 1944 beginnt Radu Cosaşu aus als aufrichtiger Bewunderer des realen Sozialismus, denn nach den Ereignissen in Ungarn 1956 und im Besonderen. nach dem ErstenSommer in Prag (1968), zu stark zu überdenken Sie die Optionen. Autor, 1956 der berühmte Imperativ "volle Wahrheit", die aus der redaktionellen Arbeit abgefeuert wird und bleiben für mehr als ein Jahrzehnt arbeitslos. Zusammenarbeiten in verschiedenen Zeitschriften und veröffentlichte zahlreiche Bände mit Kurzgeschichten und Romanen (siehe Zyklus "Survival"). Writers Union Award ist für Romanu gegebenihn im August auf einem Block aus Eis (1971). Seit 1989 ist er Co-Karriere gründete mit Andrei Plesu, Tita und Zigu Ornea Pepper, der Zeitschrift der Kultur Dilemma (jetzt alte Dilemma) und kooperieren in verschiedenen anderen Publikationen. Der Journalist war Herausgeber des beliebten Sport-, Kino-Magazin (1967-1987) und Dilemma (1993-2004), war nach Rumänien Position literarische Dilemma (1993-2004), und ist derzeit Chefredakteur der alte Dilemma. Schrieb autobiographische Geschichten mit einem ausgeprägten Charakter und seiner Literatur hat eine sehr deutliche Naht Essayist. Serve rumänischen Volksrepublik, Jugend-Verlag, Bukarest, 1952 (Band ist Costin unterzeichnet mit dem Pseudonym Radu). Stellungnahmen der irdischen, Jugend-Verlag, Bukarest, 1957. Light , Jugend-Verlag, Bucursind, im Jahr 1959. Energie, ESPLA, Bukarest, 1960. meine Kameraden Nights, Jugend-Verlag, Bukarest, 1962. Der Mensch, der nach 33 Jahren, entweicht, Jugend-Verlag, Bukarest, 1963. Monkeys persönlichen Literature Publishing House, Bukarest, 1968. Life in Filmen Kino-, Verlags-Meridiane Bukarest, 1972. Block A im August auf dem Eis, Eminescu Verlag Bukarest, 1971. Areaavieţuiri Publishing House Paper rumänischen Bukarest, 1973. Noch zwei Jahre auf einen Eisblock, Eminescu Verlag Bukarest, 1974. Fünf Jahre Belphegor Publishing House Sport-Tourismus, Bukarest, 1975. Survival, Bd. II rumänischen Bukarest buchen , 1977. vermenschlichen Geschichten zu meiner Freundin, Rumänisch Paper, Bukarest, 1978. Als Romanautor ("Survival", Band III) Cardder rumänische, Bukarest, 1980. Eine Wohnung mit Stan und Bran, Eminescu Verlag, Bukarest, 1981. Ficţionarii ("Survival, Bd. IV) Rumänisch Paper, Bukarest, 1983. Logics (" Survival ", Bd. V) Rumänisch Paper, Bukarest, 1985. Sonatine, Rumänisch Paper, Bukarest, 1987. Cap klar ("Survival, Bd. VI) Rumänisch Paper, Bukarest, 1989. TantenTel Aviv, Ed IMPEX '92, Bukarest, 1993. Ein Oscar Überleben Hasefer, Bukarest, 1997. ÎnSISIFicarea auf unserer Boteanu, Ed Kulturstiftung. Rom., Bukarest, 1998. Autodenunţuri und Details Hasefer, Bukarest, 2001. Survival 1 - Remains Philister, Verlag PRO-Stiftung, Bukarest, 2002. Ein August auf einen Eisblock (sbedingungen e) LiterNet, 2003. Survival 2 - Meine Armee Kavallerie Publisher PRO-Stiftung, Bukarest, 2003. As time goes by (elektronische Ausgabe) LiterNet, 2004.
Rusa
Cosaşu Раду (родился Оскар Rohrlich, 29 октября 1930, Бакэу) представляет собой современный румынский писатель, один из самых популярных румынских новеллисты. Родился в семье мелких буржуа иврите, после 23 августа 1944 Раду Cosaşu начинается как искренним поклонником реального социализма, потому что, после событий в Венгрии в 1956 году и, в частности. после первогоЛето в Праге (1968), решительно пересмотреть параметры. Автор, после 1956 года, известный императив "всю правду", который выстрелил из редакторскую работу и остаются без работы более десяти лет. Сотрудничество в различных журналах и опубликованы многочисленные тома рассказов и романов (см. цикла "Выживание"). Союз писателей Премия вручается за Romanuего в августе на глыбе льда (1971). С 1989 года он стал соучредителем с Андреем Плешу Тита и Zigu Ornea перец, журнал культуры дилемма (ныне Старый Дилемма) и сотрудничать в различных других изданиях. Карьера Журналист был редактором этого популярного вида спорта, кино журнала (1967-1987) и дилеммы (1993-2004), направлялся в Румынии литературных дилеммы (1993-2004), и в настоящее время редактор старой дилеммы. Создать истории с отмеченные персонаж автобиографический и литературе очень заметно шва эссеист. Подавать Румынской Народной Республики, молодежи издательство, Бухарест, 1952 (объем подписан псевдонимом Раду Костин). Мнения земной, молодежи издательство, Бухарест, 1957. Света , по делам молодежи издательство Bucurявляются, в 1959 году. энергии, ESPLA, Бухарест, 1960. товарищей ночи, молодежи издательство, Бухарест, 1962. Человек, после 33 лет, побеги, молодежи издательство, Бухарест, 1963. Monkeys личных литература ", Бухарест, 1968. фильмы жизни фильм, Эд Meridians, Бухарест, 1972. на льдине в августе, Еминеску издательство, Бухарест, 1971. районаavieţuiri, румынский издательство, Бухарест, 1973. Еще два года на глыбу льда, Еминеску издательство, Бухарест, 1974. Пять лет Belphegor, Editura Спорт-Туризм, Бухарест, 1975. выживания, том II, бумага Румынии, Бухарест , 1977. гуманизации истории моей подруги, румынский бумаги, Бухарест, 1978. Будучи писатель ("Как выжить, том III) картаРумынский Бухарест, 1980. жилище с Stan и Бран, Еминеску издательство, Бухарест, 1981. Ficţionarii ("Выживание, том IV) Румынский бумаги, Бухарест, 1983. логики (" Выживание ", т. V) Румынский бумаги, Бухарест, 1985. Сонатина, румынский бумаги, Бухарест, 1987. Cap ясно ("Выживание, т. VI) Румынский бумаги, Бухарест, 1989. теткиТель-Авив, Эд IMPEX '92, Бухарест, 1993. Оскар выживания Hasefer, Бухарест, 1997. ÎnSISIFicarea на нашем Boteanu ред культурный фонд. Rom. Бухарест, 1998. Autodenunţuri и детали Hasefer, Бухарест, 2001. Выживания один - остается мещанской, издатель PRO Фонда, Бухарест, 2002. Августа на глыбе льда (ыУСЛОВИЙ е) LiterNet, 2003. выживания 2 - Моя армии кавалерии Издатель PRO Фонда, Бухарест, 2003. С течением времени (электронная версия) LiterNet, 2004.
Portugheza
Cosaşu Radu (nascido Oscar Rohrlich, 29 de outubro de 1930, Bacău) é um romeno escritor contemporâneo, um dos apreciado romeno a maioria dos escritores de contos. Nascido em uma família da pequena burguesia hebraica, após 23 de agosto de 1944 Radu Cosaşu começa como uma admirador sincero do socialismo real, porque, após os acontecimentos na Hungria em 1956 e, em particular. após a PrimeiraVerão em Praga (1968), fortemente reconsiderar as opções. Autor, após 1956, o imperativo famoso "verdade plena", que é despedido do trabalho editorial e continuam desempregados há mais de uma década. Colabora em várias revistas e publicou vários volumes de contos e romances (ver ciclo "Survival"). União dos Escritores Award é dado para Romanuele em agosto em um bloco de gelo (1971). Desde 1989, ele co-fundou com Andrei PLESU, Tita e Ornea Zigu Pepper, a revista de cultura dilema (agora velho dilema) e cooperar em diversas outras publicações. Career O jornalista foi editor do esporte popular, revista cinema (1967-1987) e dilemas (1993-2004), dirigia-se para a Roménia dilema literário (1993-2004), e atualmente é editor do velho dilema. Escreveu histórias autobiográficas com um marcado caráter e sua literatura tem uma costura ensaísta perceptível muito. Sirva Romanian People's Republic, Juventude Publishing House, Bucharest, 1952 (volume é assinado com o pseudônimo de Radu Costin). Pareceres de terrenos, a Juventude Publishing House, Bucharest, 1957. Light , Casa da Juventude Publishing, Bucursão, em 1959. Energia, Esplá, Bucareste, 1960. meus camaradas Nights, Juventude Publishing House, Bucharest, 1962. Cara, depois de 33 anos, escapa, Juventude Publishing House, Bucharest, 1963. Monkeys pessoal Literatura Publishing House, Bucharest, 1968. A vida em filmes de cinema, Meridianos Publishing, Bucareste, 1972. Uma agosto em um bloco de gelo, Eminescu Publishing House, Bucharest, 1971. Areaavieţuiri, romeno Publishing House, Bucharest, 1973. Outra dois anos em um bloco de gelo, Editura Eminescu, Bucareste, 1974. Cinco anos Belphegor, Editura Sport-Turism, Bucareste, 1975. Survival, vol II Livro romeno, Bucareste , 1977. humanizar histórias para a minha namorada, romeno Paper, Bucareste, 1978. Sendo um romancista ("Survival, vol III) Cardda Roménia, Bucareste, 1980. domicílios com Stan e Bran, Eminescu Publishing House, Bucharest, 1981. Ficţionarii ("Survival, vol IV) Romeno Paper, Bucareste, 1983. Logics (" Survival ", Vol. V) Romeno Paper, Bucareste, 1985. Sonatine, romeno Paper, Bucareste, 1987. Cap claro ("Survival, vol VI) Romeno Paper, Bucareste, 1989. tiasTel Aviv, Ed IMPEX 92, Bucareste, 1993. Sobrevivência Um Oscar Hasefer, Bucareste, 1997. ÎnSISIFicarea em nosso Boteanu, Ed Fundação Cultural. Rom., Bucareste, 1998. Autodenunţuri e detalhes Hasefer, Bucareste, 2001. Survival 1 - Remains filisteu, Publisher PRO Foundation, Bucareste, 2002. Uma agosto em um bloco de gelo (sções e) LiterNet, 2003. Survival 2 - Meu cavalaria do Exército Editora Fundação PRO, Bucareste, 2003. Como o tempo passa (edição electrónica) LiterNet, 2004.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie