Şerban Ţiţeica (n. 27 martie 1908, Bucureşti; d. 28 mai 1985, Bucureşti) a fost un fizician român, profesor universitar, membru al Academiei Române (1955) şi vicepreşedinte al acesteia (1963-1985). Este unanim considerat drept fondatorul şcolii române de fizică teoretică. S-a născut la 27 martie 1908 în Bucureşti, ca al treilea şi ultimul copil al matematicianului Gheorghe Ţiţeica şi al soţiei sale Florence/Florica (n. Thierrin). După absolvirea liceului Mihai Viteazul, a studiat la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Bucureşti, obţinând în 1929 două licenţe: ştiinţe fizico-chimice şi ştiinţe matematice. A făcut studii de doctorat la Universitatea din Leipzig (1930-1934), sub îndrumarea profesorului Werner Heisenberg, obţinând în 1935 titlul de Doktor der Philosophie. Disertaţia de doctorat, intitulată Despre modificarea rezistenţei metalelor în câmp magnetic (Über die Widerstandsänderung von Metallen im Magnetfeld), a fost publicată integral în Annalen der Physik (Leipzig) şi a cunoscut o largă notorietate: era, şi a rămas, o lucrare fundamentală, sursa multor cercetări ulterioare. Întors în ţară, a inaugurat o lungă şi fructuoasă carieră universitară: asistent la Politehnica din Bucureşti (1935-1941), profesor la Universitatea din Iaşi (1941-1948), profesor la Universitatea din Bucureşti (1949-1977), rămânând profesor consultant şi după vârsta pensionării. Şerban Ţiţeica (circa 1940) Desen de Gheorghe Manu În paralel, a ocupat funcţii importante în managementul cercetării ştiinţifice naţionale şi internaţionale: a fost şeful secţiei de fizică teoretică din Institutul de Fizică al Academiei (1951-1955); director adjunct ştiinţific al Institutului de Fizică Atomică (apoi al Institutului Central de Fizică) din Bucureşti/Măgurele (1955-1976); membru, ca reprezentant permanent al României, în consiliul ştiinţific al Institutului Unificat de Cercetări Nucleare din Dubna (1956-1981) şi vicedirector al aceluiaşi institut (1962-1964). A fost redactor şef adjunct, apoi redactor şef, al revistelor de specialitate ale Academiei Române: Studii şi Cercetări de Fizică şi Revue Roumaine de Physique (1956-1985). A adus contribuţii originale în domenii variate ale fizicii teoretice: rezistenţa metalelor în câmp magnetic, absorbţia razelor corpusculare grele în materie, teoria pozitronului şi polarizarea vidului, radiaţia electromagnetică multipolară, termodinamică şi mecanică statistică, dezintegrarea pionilor în muoni şi neutrini, reprezentările algebrelor Lie ale grupurilor unitare şi ortogonale. În colaborare cu Costin D. Neniţescu, a publicat şi lucrări de cinetică chimică organică. Şerban Ţiţeica a fost un neîntrecut profesor, care îşi cucerea auditoriul prin vastitatea cunoştinţelor ca şi prin claritatea şi eleganţa expunerilor. Timp de patru decenii, a ţinut succesiv cursuri de analiză matematică, structura materiei, mecanică analitică, termodinamică şi fizică statistică, electrodinamică, teorie cuantică veche, mecanică cuantică. A iniţiat cursuri speciale de fizică teoretică: mecanică cuantică avansată, teoria nucleului atomic, elemente de teoria grupurilor şi algebrelor Lie. A fost profesorul preferat al multor generaţii de studenţi, îndrumătorul unor excelente teze de doctorat, mentorul admirat al unor fizicieni de valoare, fondatorul unei active şi prestigioase şcoli româneşti de fizică teoretică. A fost ales membru titular al Academiei Române (1955) şi vicepreşedinte (1963-1985) al acesteia, membru (иностранный член) al Academiei Ruse de Ştiinţe (1966), membru (auswärtiges Mitglied) al Academiei Saxone de Ştiinţe din Leipzig (1967). Era un iubitor al culturii umanistice şi al artelor. Cunoştea mai multe limbi moderne şi clasice, citea în original şi comenta pe marii filozofi; în 1984 a ţinut la Măgurele o memorabilă prelegere despre Miracolul grecesc. În paralel cu Facultatea de Ştiinţe, frecventase în tinereţe Conservatorul din Bucureşti, studiind armonie şi contrapunct în clasa lui Alfons Castaldi; îndrumat de Silvia Şerbescu, şi-a perfecţionat aptitudinile de pianist, devenind un sensibil interpret. A practicat alpinismul în Bucegi şi Piatra Craiului, descoperind, împreună cu fratele său Radu Ţiţeica, noi trasee. A încetat din viaţă la 28 mai 1985, în Bucureşti.
Categorie
  • Categorie:Oameni de stiinta
Fotografii

Șerban Țițeica

Șerban Țițeica
Engleza
Serban oil (born March 27, 1908, Bucharest, died May 28, 1985, Bucharest) was a Romanian physician, professor, member of Romanian Academy (1955) and its Vice President (1963-1985). It is widely regarded as the founder of the Romanian school of theoretical physics. He was born on March 27, 1908 in Bucharest, the third and last child of mathematician George Youeica and his wife Florence / Flowers (born Thierrin). After leaving school Michael the Brave, he studied at the Faculty of the University of Bucharest, in 1929 obtained two licenses: chemical physics and mathematics. He did doctoral studies at the University of Leipzig (1930-1934), under the guidance of Professor Werner Heisenberg, winning in 1935 akaby Doktor der Philosophie site. Doctoral dissertation, entitled On resistance change in magnetic metals (Widerstandsänderung von über die im Metallen Magnetfeld), was published in full in Annalen der Physik (Leipzig) and received wide notoriety: it was, and remains, a fundamental paper, source of many future research. Back in the country, inaugurated along and fruitful academic career: Assistant at the Polytechnic University of Bucharest (1935-1941), professor at the University of Iasi (1941-1948), professor at the University of Bucharest (1949-1977), consultant and teacher remain after retirement. Serban oil ( about 1940) Drawing by Gheorghe Manu In parallel, occupied important positions in research managementnational and international scientific: he was chief of the Theoretical Physics Institute of Physics of the Academy (1951-1955), Scientific Assistant Director of the Institute of Atomic Physics (then the Central Institute of Physics), Bucharest / Magurele (1955-1976); State, the Romanian Permanent Representative of the Scientific Council of the Institute to investigate UnifiedDubna nuclear countries (1956-1981) and deputy director of that institute (1962-1964). He was deputy editor and then editor, the magazines of the Romanian Academy of Physical Education, and Research and Revue Roumaine de physique (1956-1985). He made original contributions in diverse areas of theoretical physics: metals in magnetic field strength , absorption razeloA heavy corpuscular matter theory and positron vacuum polarization, multipolar electromagnetic radiation, thermodynamics and statistical mechanics, pawns in muon decay and neutrino, representations of Lie algebras of groups and orthogonal unit. In collaboration with D. Costin Nenitescu, published and organic chemical kinetic works. Serban crude phost a peerless teacher, who won the audience through the vastness of knowledge and clarity and elegance of exposure. For four decades, successively took calculus courses, the structure of matter, analytical mechanics, thermodynamics and statistical physics, electrodynamics, quantum theory, old quantum mechanics. Initiated special physics courses youoretică: Advanced quantum mechanics, the theory of atomic nucleus, elements of group theory and Lie algebras. It was the favorite teacher of many generations of students, some excellent thesis advisor, mentor fan of physicists valuable assets and founder of a prestigious Romanian school of theoretical physics. He was elected member of the Romanian AcademyUs (1955) and Vice President (1963-1985), its member (иностранный член) of the Russian Academy of Sciences (1966), State (Auswartiges Mitglied) Saxon Academy of Sciences in Leipzig (1967). He was a lover of culture humanities and the arts. Knew more modern languages and classics, original read and comment on the great philosophers, in 1984 held in Magurato a memorable lecture on Greek miracle. In parallel with the Faculty of Sciences, attended the Conservatory of Bucharest youth, studying harmony and counterpoint class Alfons Castaldi, directed by Silvia Şerbescu, has perfected the skills of a pianist, became a sensitive interpreter. He practiced climbing in the Bucegi Mountains and Piatra discovering togetherhis brother Radu Titeica new routes. He died on May 28, 1985, in Bucharest.
Spaniola
aceite de Serban (nacido el 27 de marzo 1908, Bucarest, murió 28 de mayo 1985, Bucarest) fue un médico rumano, profesor, miembro de la Academia Rumana (1955) y su Vicepresidente (1963-1985). Es ampliamente considerado como el fundador de la escuela rumana de la física teórica. Nació el 27 de marzo de 1908 en Bucarest, el tercer y último hijo del matemático George UstedEica y su esposa Florencia / Flores (nacido Thierrin). Después de salir de la escuela Miguel el Valiente, estudió en la Facultad de la Universidad de Bucarest, en 1929 obtuvo dos licencias: la física química y matemáticas. Lo hizo estudios de doctorado en la Universidad de Leipzig (1930-1934), bajo la guía del profesor Werner Heisenberg, ganador en 1935 también conocido comoder Philosophie sitio Doktor. Tesis doctoral, titulada El cambio de resistencia en los metales magnéticos (über die von Widerstandsänderung im Metallen Magnetfeld), fue publicado íntegramente en los Annalen der Physik (Leipzig) y recibió amplia notoriedad: fue, y sigue siendo, un papel fundamental, fuente de investigación en el futuro muchos. De regreso en el país, inauguró unfructífera carrera académica y largo plazo: Ayudante en la Universidad Politécnica de Bucarest (1935-1941), profesor de la Universidad de Iasi (1941-1948), profesor de la Universidad de Bucarest (1949-1977), consultor y docente sigue siendo después de la jubilación. aceite de Serban ( sobre 1940) Dibujo de Gheorghe Manu Al mismo tiempo, ha ocupado importantes cargos en la gestión de la investigacióncientíficos nacionales e internacionales: fue jefe del Instituto de Física Teórica de Física de la Academia (1951-1955), Subdirector Científico del Instituto de Física Atómica (entonces el Instituto Central de Física), Bucarest / Magurele (1955-1976); Estado, el Representante Permanente de Rumania, el Consejo Científico del Instituto para investigar UnificadoDubna nucleares países (1956-1981) y director adjunto de dicha institución (1962-1964). Fue subdirector y luego director, las revistas de la Academia Rumana de la Educación Física y la investigación y el físico Roumaine Revue (1956-1985). Hizo contribuciones originales en diferentes campos de la física teórica: los metales en la intensidad de campo magnético , la absorción razeloUna teoría corpuscular y la materia pesada polarización del vacío de positrones, la radiación electromagnética multipolar, la termodinámica y mecánica estadística, peones en par motor y el neutrino, las representaciones de álgebras de Lie de los grupos y la unidad ortogonales. En colaboración con D. Costin Nenitescu, publicado y orgánicos obras cinéticas químicas. Serban crudo phoc / un maestro sin par, que ganó la audiencia a través de la inmensidad de los conocimientos y la claridad y la elegancia de la exposición. Durante cuatro décadas, sucesivamente, tomó cursos de cálculo, la estructura de la materia, la mecánica analítica, la termodinámica y física estadística, la electrodinámica, la teoría cuántica, la mecánica cuántica de edad. Iniciado cursos de física especial queoretică: la mecánica cuántica avanzada, la teoría del núcleo atómico, los elementos de la teoría de grupos y álgebras de Lie. Fue el maestro favorito de muchas generaciones de estudiantes de excelente director de tesis, el mentor del ventilador físicos de activos de valor y fundador de una prestigiosa escuela rumana de la física teórica. Fue elegido miembro de la Academia RumanaNosotros (1955) y Vicepresidente (1963-1985) de sus miembros (иностранный член) la Academia de Ciencias de Rusia (1966), Estado (Auswärtiges Mitglied) La Academia Sajona de las Ciencias en Leipzig (1967). Era un amante de la cultura las humanidades y las artes. Sepa más moderna y clásica lenguas, la lectura y comentario de los filósofos original, en 1984 se celebró en Maguraa una conferencia memorable en milagro griego. En paralelo con la Facultad de Ciencias, al que asistieron el Conservatorio de Bucarest los jóvenes, estudiando armonía y contrapunto clase Alfons Castaldi, dirigida por Silvia Şerbescu, ha perfeccionado las habilidades de un pianista, se convirtió en un intérprete sensible. Ejerció la escalada en las montañas de Bucegi y Piatra descubriendo juntossu hermano Radu ŢIŢEICA nuevas rutas. Murió el 28 de mayo de 1985, en Bucarest.
Italiana
olio Serban (nato il 27 marzo 1908, Bucarest, morto 28 Maggio, 1985, Bucarest) è stato un medico rumeno, professore, membro della Accademia rumena (1955) e il suo Vice Presidente (1963-1985). È ampiamente considerato come il fondatore della scuola rumena di fisica teorica. Era nato il 27 marzo, 1908 a Bucarest, il terzo e ultimo figlio di George È matematicoeica e sua moglie Florence / Fiori (nato Thierrin). Dopo aver lasciato la scuola Michele il Bravo, ha studiato presso la Facoltà di dell'Università di Bucarest, nel 1929 ha ottenuto due licenze: chimica fisica e matematica. Ha fatto studi di dottorato presso l'Università di Lipsia (1930-1934), sotto la guida del professor Werner Heisenberg, vincendo nel 1935 akadal sito di Doktor der Philosophie. tesi di dottorato, intitolato Sulla variazione di resistenza nei metalli magnetici (Widerstandsänderung von über die im Metallen Magnetfeld), fu pubblicato nel Annalen der Physik completo (Leipzig) e aveva una vasta notorietà: era, e rimane, un documento fondamentale, fonte di molte ricerche future. Ritorno nel paese, ha inaugurato unalunga e fruttuosa carriera di assistente universitario presso l'Università Politecnica di Bucarest (1935-1941), professore presso l'Università di Iasi (1941-1948), professore presso l'Università di Bucarest (1949-1977), consulente e insegnante di rimanere dopo il pensionamento. petrolio Serban ( circa 1940) Disegno di Gheorghe Manu In parallelo, ha ricoperto importanti incarichi nel campo della ricerca gestionescientifica nazionale ed internazionale: è stato capo della Fisica Teorica dell'Istituto di Fisica dell'Accademia (1951-1955), Vice Direttore Scientifico dell'Istituto di Fisica Atomica (allora l'Istituto centrale di Fisica), Bucarest / Magurele (1955-1976); Stato, il rappresentante permanente della Romania, il Consiglio Scientifico dell'Istituto di indagare unificatapaesi in via di Dubna nucleare (1956-1981) e vice direttore di tale istituto (1962-1964). E 'stato vicedirettore e poi direttore, le riviste dell'Accademia Rumena di Educazione Fisica e della Ricerca e Revue de Roumaine costituzione fisica (1956-1985). Ha dato contributi originali in diversi campi della fisica teorica: i metalli in forza del campo magnetico , l'assorbimento razeloUna teoria corpuscolare pesanti materia e polarizzazione del vuoto di positroni, multipolare radiazioni elettromagnetiche, termodinamica e meccanica statistica, pedine in decadimento dei muoni e neutrini, le rappresentazioni delle algebre di Lie di gruppi e unità ortogonale. In collaborazione con D. Costin Nenitescu, pubblicato e organica opere cinetiche chimiche. Serban Pho greggiov un maestro impareggiabile, che ha vinto il pubblico attraverso la vastità di conoscenze e di chiarezza ed eleganza dell'esposizione. Per quattro decenni, successivamente i corsi di calcolo, la struttura della materia, meccanica analitica, termodinamica e la fisica statistica, elettrodinamica, la teoria quantistica, la meccanica quantistica vecchio. Iniziati i corsi di fisica speciale che sioretică: meccanica quantistica avanzata teoria, il nucleo atomico, elementi di teoria dei gruppi e algebre di Lie. E 'stato l'insegnante preferita di molte generazioni di studenti del relatore di tesi eccellente, i fisici fan mentore di beni preziosi e fondatore di un rumeno prestigiosa scuola di fisica teorica. Venne eletto membro dell'Accademia RumenaUs (1955) e Vice Presidente (1963-1985) dei suoi membri (иностранный член) dell'Accademia Russa delle Scienze (1966), Stato (Auswärtiges Mitglied) sassone Accademia delle Scienze di Lipsia (1967). E 'stato un amante della cultura scienze umane e le arti. lingue sapeva più moderno e classico, la lettura e commentando i filosofi originale, nel 1984 tenutosi a Maguraper una lezione memorabile miracolo greco. In parallelo con la Facoltà di Scienze, ha partecipato al Conservatorio di Bucarest gioventù, studiando armonia e contrappunto classe Alfons Castaldi, Silvia Şerbescu guidato da, ed è migliorata abilità come pianista, è diventato un interprete sensibile. Ha praticato scalare le montagne Bucegi e Piatra scoprire insiemesuo fratello Radu Titeica nuove rotte. Morì il 28 maggio, 1985, a Bucarest.
Franceza
huile Serban (né en Mars 27, 1908, Bucarest, est décédé le 28 mai 1985, Bucarest) était un médecin roumain, professeur, membre de l'Académie roumaine (1955) et son vice-président (1963-1985). Il est largement considéré comme le fondateur de l'école roumaine de la physique théorique. Il est né le 27 Mars 1908 à Bucarest, le troisième et dernier enfant du mathématicien George neEICA et son épouse Florence / Fleurs (né Thierrin). Après avoir quitté l'école Michel le Brave, il a étudié à la Faculté de l'Université de Bucarest, en 1929, a obtenu deux licences: la chimie physique et les mathématiques. Il a fait des études de doctorat à l'Université de Leipzig (1930-1934), sous la direction du professeur Werner Heisenberg, remportant en 1935 akader Doktor site Philosophie. Thèse de doctorat, intitulée Le changement de résistance dans les métaux magnétiques (Widerstandsänderung von über die im Metallen Magnetfeld), a été publié intégralement dans les Annalen der Physik (Leipzig) et a reçu la notoriété de large: il était, et reste, un document de base, source de nombreuses recherches futures. Retour dans le pays, a inauguré unlongue et fructueuse carrière universitaire: Assistant à l'Université Polytechnique de Bucarest (1935-1941), professeur à l'Université de Iasi (1941-1948), professeur à l'Université de Bucarest (1949-1977), consultant et professeur de rester après la retraite. pétrole Serban ( environ 1940) Dessin de Gheorghe Manu En parallèle, occupé des postes importants dans la recherche en gestionscientifique nationale et internationale: il a été chef de l'Institut de physique théorique de la physique de l'Académie (1951-1955), scientifique directeur adjoint de l'Institut de Physique Atomique (puis l'Institut central de physique), Bucarest / Magurele (1955-1976); État, le Représentant permanent de la Roumanie, le Conseil scientifique de l'Institut d'enquêter unifiéepays Dubna nucléaire (1956-1981) et directeur adjoint de cet institut (1962-1964). Il a été rédacteur en chef adjoint, puis rédacteur en chef, les magazines de l'Académie roumaine de l'éducation physique et de la recherche et la Revue Roumaine de physique (de 1956 à 1985). Il a fait des contributions originales dans divers domaines de la physique théorique: les métaux dans l'intensité du champ magnétique , razelo absorptionUne théorie corpusculaire de la matière lourde et polarisation du vide de positons, le rayonnement électromagnétique multipolaire, la thermodynamique et la mécanique statistique, les pions dans la désintégration du muon et le neutrino, les représentations des algèbres de Lie de groupes homogènes et orthogonaux. En collaboration avec D. Costin Nenitescu, publiés et produits chimiques organiques œuvres cinétiques. Serban pho brutst un enseignant hors pair, qui a gagné le public à travers l'immensité du savoir et de la clarté et l'élégance de l'exposition. Pendant quatre décennies, a pris successivement les cours de calcul, la structure de la matière, mécanique analytique, thermodynamique et physique statistique, l'électrodynamique, la théorie quantique, la mécanique quantique vieux. Il a ouvert des cours spéciaux de la physiqueoretică: la mécanique quantique avancée, la théorie du noyau atomique, les éléments de la théorie des groupes de Lie et les algèbres. Il était le professeur préféré de plusieurs générations d'étudiants de thèse excellente, mentor physiciens fan de biens précieux et le fondateur d'une prestigieuse école roumaine de la physique théorique. Il a été élu membre de l'Académie roumainenous (1955) et vice-président (1963-1985) de ses membres (иностранный член) de l'Académie russe des sciences (1966), membre (Auswärtiges Mitglied) saxonne Académie des Sciences de Leipzig (1967). Il était un amoureux de la culture lettres et des arts. langues en savait plus moderne et classique, la lecture et le commentaire sur les philosophes d'origine, en 1984, s'est tenue à Maguraà une conférence mémorable sur le miracle grec. En parallèle avec la Faculté des Sciences, au Conservatoire de la jeunesse de Bucarest, en étudiant l'harmonie et le contrepoint classe Alfons Castaldi, réalisé par Silvia Şerbescu, a mis au point les compétences d'un pianiste, est devenue une interprète sensible. Il a pratiqué l'escalade de la Bucegi et Piatra montagnes, le long de la découverteson frère Radu routes Titeica nouvelle. Il mourut le 28 mai 1985, à Bucarest.
Germana
Serban Öl (geboren 27. März 1908, Bukarest, gestorben 28. Mai 1985, Bukarest) war ein rumänischer Arzt, Professor, Mitglied der Rumänischen Akademie (1955) und dessen Vize-Präsident (1963-1985). Es wird weithin als der Gründer der rumänischen Schule der theoretischen Physik. Er war, geboren am 27. März 1908 in Bukarest die dritte und letzte Kind der Mathematiker George Duund seine Frau Florence eica / Blumen (geboren Thierrin). Nach dem Abitur Michael der Tapfere, studierte er an der Fakultät für Informatik der Universität Bukarest, im Jahre 1929 erhalten zwei Lizenzen: Chemische Physik und Mathematik. Er tat Promotionsstudium an der Universität Leipzig (1930-1934), unter der Leitung von Professor Werner Heisenberg und gewann im Jahr 1935 bekanntvon Doktor der Philosophie Website. Dissertation, zu Widerstand Änderung der magnetischen Metallen (Widerstandsänderung von Metallen Über sterben im Magnetfeld) berechtigt, wurde in voller Höhe in den Annalen der Physik (Leipzig) veröffentlicht und erhielt breite Bekanntheit: Es war und bleibt ein grundlegendes Papier, Quelle für viele zukünftige Forschung. Zurück in das Land, eröffnet einelange und fruchtbare akademische Karriere: Assistent an der Polytechnischen Universität Bukarest (1935-1941), Professor an der Universität Iasi (1941-1948), Professor an der Universität Bukarest (1949-1977), Berater und Lehrer bleiben nach der Pensionierung. Serban Öl ( Über 1940) Zeichnung von Gheorghe Manu Parallel dazu wichtige Positionen in der Forschung Verwaltung besetztnationalen und internationalen wissenschaftlichen: war der Chef der Theoretische Physik Institut für Physik der Akademie (1951-1955), Wissenschaftlicher Assistent Direktor des Instituts für Atomphysik (dann das Zentralinstitut für Physik), Bukarest / Magurele (1955-1976); Staat, an den Ständigen Vertreter Rumäniens, der wissenschaftliche Beirat des Instituts untersuchen, UnifiedDubna Kernenergie Ländern (1956-1981) und stellvertretender Direktor des Instituts, dass (1962-1964). Er war stellvertretender Chefredakteur und Herausgeber der Zeitschriften der Rumänischen Akademie für Leibeserziehung und Forschung und Boumalne Revue de Physique (1956-1985). Er machte originelle Beiträge in verschiedenen Bereichen der theoretischen Physik: Metalle im magnetischen Feldstärke , Absorption razeloEine schwere Angelegenheit korpuskularen Theorie und Positronen Vakuumpolarisation multipolaren elektromagnetische Strahlung, Thermodynamik und statistische Mechanik, Schachfiguren in Myon-Neutrino-Zerfall und Darstellungen von Lie-Algebren von Gruppen und orthogonal Einheit. In Zusammenarbeit mit Costin D. Nenitescu, veröffentlicht und organisch-chemische kinetischen Arbeiten. Serban Rohöl Phost eine unvergleichliche Lehrer, der das Publikum durch die Weite des Wissens und der Klarheit und Eleganz der Exposition gewonnen. Seit vier Jahrzehnten sukzessive nahm Kalkül Kurse, die Struktur der Materie, analytische Mechanik, Thermodynamik und Statistische Physik, Elektrodynamik, der Quantentheorie, Quantenmechanik alt. Initiiert spezielle Physik-Kurse, die Sieoretică: Advanced Quantenmechanik, der Theorie des Atomkerns, Elemente der Gruppentheorie und Lie-Algebren. Es war der liebste Lehrer vieler Generationen von Studenten der ausgezeichneten Arbeit Berater, Mentor Fan von Physikern wertvolles Gut und der Gründer einer renommierten rumänischen Schule der theoretischen Physik. Er gewählt wurde Mitglied der Rumänischen AkademieUs (1955) und Vizepräsident (1963-1985) seiner Mitgliedsunternehmen (иностранный член) der Russischen Akademie der Wissenschaften (1966), Staat (Auswärtiges mitglied) Sächsische Akademie der Wissenschaften in Leipzig (1967). Er war ein Liebhaber der Kultur Geisteswissenschaften und die Künste. Mehr wußte, moderne und klassische Sprachen, Lesen und Kommentieren auf der ursprünglichen Philosophen, im Jahr 1984 in Magura stattZu einer denkwürdigen Vortrag über griechische Wunder. Parallel mit der Fakultät für Naturwissenschaften, besuchte das Konservatorium von Bukarest Jugend, Studium in der Klasse Harmonie und Kontrapunkt Alfons Castaldi, unter der Regie von Silvia Serbescu hat Klavier Fertigkeiten verfeinert, zu einem sensiblen Interpreten. Er praktiziert in den Bucegi Klettern und Piatra entdecken zusammensein Bruder Radu Titeica neue Strecken. Er starb am 28. Mai 1985, in Bukarest.
Rusa
Serban нефти (родился 27 марта 1908, Бухарест, умер 28 мая 1985, Бухарест) был румынский врач, профессор, член Румынской академии (1955) и ее вице-президент (1963-1985). Он по праву считается основателем румынской школы теоретической физики. Родился 27 марта 1908 в Бухаресте, в третий и последний ребенок математик Джордж Выeica и его жена Флоренс / Цветы (род. Thierrin). После окончания школы Михая Храброго, он учился на факультете наук Бухарестского университета, в 1929 получил две лицензии: химической физики и математики. Он докторантуре при Лейпцигском университете (1930-1934) под руководством профессора Вернера Гейзенберга, выиграв в 1935 акаДоктор на сайте дер философии. Докторская диссертация, уполномоченным на изменение сопротивления в магнитных металлов (Widerstandsänderung фон über умирают им Metallen Magnetfeld), был опубликован в полном объеме дер Annalen Physik (Лейпциг) и получил широкую известность: он был и остается основной документ, источником многих будущих исследований. Вернуться в стране, который был открытдолгой и плодотворной научной карьеры: ассистент в Политехническом университете в Бухаресте (1935-1941), профессор университета в Яссах (1941-1948), профессор Бухарестского университета (1949-1977), консультант и преподаватель остаются после выхода на пенсию. Serban нефти ( около 1940) Рисунок Gheorghe Manu Параллельно, занимают важные позиции в области управления научными исследованияминациональных и международных научных, он был начальником теоретической физики Института физики Академии (1951-1955), науки заместитель директора Института атомной физики (позже Центральный институт физики) в Бухаресте, / Мэгуреле (1955-1976); Государство, Постоянный представитель Румынии, Ученого совета Института по расследованию ЕдиныйДубна ядерные страны (1956-1981) и заместитель директора этого института (1962-1964 годы). Он был заместителем главного редактора, а затем редактор журналов Румынской Академии физического воспитания и научно-Ревю де Roumaine телосложения (1956-1985). Он сделал первоначальный вклад в различных областях теоретической физики: металлов в напряженности магнитного поля , поглощение razeloТяжелых корпускулярной теории материи и поляризации позитронов вакуума, многополярного электромагнитного излучения, термодинамики и статистической механики, пешками в распаде мюонов и нейтрино, представлений алгебры Ли группы ортогональных и единицы. В сотрудничестве с Д. Костин Nenitescu, кинетическая произведения, опубликованные и органические химикаты. Serban сырой фом несравненный учитель, который завоевал аудиторию через обширности знаний и большей ясности и изящности воздействия. На протяжении четырех десятилетий подряд принял исчисления курсы, структура материи, аналитической механики, термодинамики и статистической физики, электродинамики, квантовой теории, старой квантовой механики. Инициировано специальных курсов физики выoretică: механика Расширенный квантовой теории атомного ядра, элементы теории групп и алгебр Ли. Он был любимым учителем многих поколений студентов, отличные советник тезис, наставник физиков вентилятора ценных активов и основатель престижной Румынский школы теоретической физики. Он был избран членом Румынской академииНас (1955) и вице-президент (1963-1985) его членов (иностранный член) Русской академии наук (1966), государство (Auswartiges Mitglied) саксонской академии наук в Лейпциге (1967). Он был любовником культуры гуманитарные науки и искусства. Знал более современной и классической Языки, чтение и комментирование оригинальных философов, в 1984 году состоится в Магурак памятному лекции по греческой чудо. Параллельно с факультета наук, участвовал в консерватории молодежи Бухаресте, изучая гармонию и контрапункт класса Альфонс Касталди под руководством Сильвии Şerbescu, довел до совершенства навыки пианист, стал чувствительным переводчик. Он занимался восхождения в горы и Bucegi Piatra открытие вместеего брат Раду Titeica новые маршруты. Он умер 28 мая 1985 года в Бухаресте.
Portugheza
Serban petróleo (nascido em 27 de marco de 1908, em Bucareste, morreu em 28 de maio de 1985, Bucareste) foi um médico romeno, professor, membro da Academia Romena (1955) e seu vice-presidente (1963-1985). É amplamente considerado como o fundador da escola romena de física teórica. Ele nasceu em 27 março de 1908, em Bucareste, o terceiro e último filho do matemático George VocêEICA e sua esposa Florence / Flores (nascido Thierrin). Após deixar a escola Miguel, o Bravo, ele estudou na Faculdade da Universidade de Bucareste, em 1929, obteve duas licenças: física química e matemática. Fez estudos de doutoramento na Universidade de Leipzig (1930-1934), sob a orientação do professor Werner Heisenberg, vencedora em 1935 akasite do Doktor der Philosophie. Tese de Doutorado, intitulado Sobre a mudança de resistência em metais magnéticos (Widerstandsänderung von über die im Metallen Magnetfeld), foi publicado na íntegra no Annalen der Physik (Leipzig) e recebeu notoriedade ampla: foi, e continua sendo, um papel fundamental, fonte de muitas pesquisas futuras. De volta ao país, inaugurou umlonga e frutífera carreira acadêmica: Assistente na Universidade Politécnica de Bucareste (1935-1941), professor da Universidade de Iasi (1941-1948), professor na Universidade de Bucareste (1949-1977), consultor e professor permanecem após a aposentadoria. petróleo Serban ( 1940) Desenho de Gheorghe Manu Paralelamente, importantes cargos de chefia ocupados pesquisacientífica nacional e internacional: ele era o chefe do Instituto de Física Teórica de Física da Academia (1951-1955), Assistant Director Científico do Instituto de Física Atômica (então Instituto Central de Física), Bucareste / Magurele (1955-1976) Estado, o representante permanente da Roménia, o Conselho Científico do Instituto de investigar Unifiedpaíses Dubna nuclear (1956-1981) e diretor do instituto que (1962-1964) deputado. Ele foi e, em seguida, vice-editor editor, as revistas da Academia Romena de Educação Física e Investigação e Roumaine Revue de Physique (1956-1985). Ele fez contribuições originais em várias áreas da física teórica: metais em intensidade do campo magnético , razelo absorçãoA teoria corpuscular matéria pesada e polarização do vácuo de pósitrons, a radiação eletromagnética multipolar, termodinâmica e mecânica estatística, peões em decadência muon e neutrino, representações de álgebras de Lie dos grupos e da unidade ortogonais. Em colaboração com D. Costin Nenitescu, publicado e químicos orgânicos obras cinética. Bruto pho Serbanr um professor inigualável, que conquistou o público através da vastidão do conhecimento e da clareza e elegância da exposição. Durante quatro décadas, os sucessivos fez cursos de cálculo, a estrutura material, a mecânica analítica, termodinâmica e física estatística, a eletrodinâmica, a teoria quântica, a mecânica quântica de idade. Ele iniciou os cursos de física especial que vocêoretică: Advanced mecânica quântica, a teoria do núcleo atômico, os elementos da teoria de grupos e álgebras de Lie. Foi o professor preferido de muitas gerações de alunos de excelente orientador de tese, mentor fã físicos de bens valiosos e fundador de uma prestigiada escola romena da física teórica. Ele foi eleito membro da Academia RomenaUs (1955) e Vice-Presidente (1963-1985) de seus membros (иностранный член), da Academia Russa de Ciências (1966), Estado (Auswãrtiges Mitglied) Saxon Academy of Sciences, em Leipzig (1967). Ele era um amante da cultura ciências humanas e artes. línguas sabia mais moderna e clássica, lendo e comentando os filósofos original, em 1984, realizada em Maguraa uma palestra memorável sobre o milagre grego. Em paralelo com a Faculdade de Ciências, frequentou o Conservatório de jovens Bucareste, estudou harmonia e contraponto classe Alfons Castaldi, dirigida por Silvia Şerbescu, aperfeiçoou as habilidades de um pianista, tornou-se um intérprete sensível. Ele praticava escalada nas Montanhas Piatra Bucegi e descobrir juntosseu irmão Radu rotas Titeica novo. Ele faleceu em 28 de maio de 1985, em Bucareste.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie