Julius Popper (n. 15 decembrie 1857, Bucureşti - d. 5 iunie 1893, Buenos Aires) a fost un inginer, explorator şi cartograf român de etnie evreiască. Julius Popper a fost supranumit „Conchistadorul român al Patagoniei”. Julius Popper s-a născut într-o familie de intelectuali evrei din Bucureşti, originari din Polonia. Tatăl său, Naftalí C. Popper (1820-1891), ziarist şi profesor de liceu cunoştea mai multe limbi străine şi, printre altele, a înfiinţat prima şcoală israelită din Bucureşti, cu o programă avansată pentru acea epocă. Pentru a nu scandaliza majoritatea ortodoxă evreiască, nu se studia în limba ebraică, ci în idiş, română şi germană. Ca ziarist, tatăl său a editat săptămânalul bilingv româno-idiş Timpul, de factură liberală şi care a funcţionat doar trei luni deoarece nu a fost acceptat de către sectorul iudaic conservator. Popper a studiat la colegiul tatălui său, care a fost ulterior închis, pentru că Ministerul Educaţiei din acea vreme i-a refuzat validarea studiilor, pe motiv că nu respectau programa şcolară stabilită. Pe acest motiv Popper a fost respins la înscrierea la Universitatea Politehnică din Bucureşti (numită atunci Şcoala de Poduri, Şosele şi Mine). La 17 ani pleacă în Franţa pentru a studia ingineria la Şcoala Politehnică şi, apoi, la Şcoala Nationala de Poduri şi Şosele din Paris, pe care a absolvit-o ca inginer de mine. Ca student a dat meditaţii pentru a-şi plăti cursuri suplimentare la Sorbona în domeniul fizicii, chimiei, meteorologiei, geologiei, geografiei şi etnografiei. Popper avea o afinitate deosebită pentru limbile străine, el vorbea fluent germana, româna, idiş şi franceza şi avea noţiuni de italiană, latină şi greacă. După absolvirea universităţii ajunge, în căutarea unei slujbe, la Constantinopol, poarta de intrare spre Orient. De aici, pleacă în Egipt, unde lucrează la întreţinerea Canalului Suez. Călătoreşte apoi prin Orientul Mijlociu ajungând până în India, China şi Japonia. Cu prilejul acestor călătorii, ca şi în tot restul vieţii, întreţine o strânsă corespondenţă cu secţia de geografie a Academiei Române. În anul 1881 revine în România, să-şi viziteze familia, cu care nu s-a mai revăzut ulterior. Începe un nou periplu care îl duce în Siberia, de acolo în Alaska, apoi în Canada şi Statele Unite, unde rămâne o perioadă la New Orleans, participând la programul de canalizare şi urbanizare a oraşului. În anul următor, proiectează sistematizarea oraşului şi portului Havana - Cuba (pe atunci o colonie spaniolă). Din Cuba pleacă în Mexic, unde face lucrări de cartografiere şi debutează ca ziarist la publicaţia emigranţilor Diario de Los Forasteros. În anul 1885, când Popper (în vârstă de 28 de ani) era în Brazilia, îi parvine ştirea despre descoperirea de aur în Argentina, la Cabo Vírgenes (Capul Fecioarelor), provincia Santa Cruz. Fără să ezite, el pleacă la Buenos Aires. Asemenea conchistadorilor spanioli de altădată, Julius Popper visează să cucerească fabuloasele bogăţii ale acestui nou El Dorado.
Categorie
  • Categorie:Oameni de stiinta
Fotografii

Julius Popper

Julius Popper
Engleza
Julius Popper (born 15 December 1857, Bucharest - 5 June 1893, Buenos Aires) was an engineer, explorer and cartographer ethnic Romanian Hebrew. Julius Popper has called "the Romanian conquistador of Patagonia." Popper Julius was born into an intellectual family in Bucharest Hebrew, born in Poland. His father, Naftali C. Popper (1820-1891), journalist and teacherhigh school and knew several languages, among others, founded the first school in Bucharest Israelite with advanced curriculum for that age. In order not to scandalize the majority of Orthodox Hebrew, not studying Hebrew, but Yiddish, Romanian and German. As a journalist, his father published weekly Yiddish bilingual Romanian-time, and that liberalre-worked only three months because it was not accepted by conservative Jewish sector. Popper his father studied at the college, which was later closed because the Ministry of Education of that time he refused validation studies, because the curriculum did not comply established. For this reason Popper was dismissed from enrollment at the Polytechnic University of Bucureşti (then called the School of Bridges, Roads and Mines). In 17 years leaves for France to study engineering at the Polytechnic School and then at the National School of Bridges and Roads in Paris, which he graduated as an engineer of mines . As a student of meditation given to pay additional courses at the Sorbonne in physics, chemistry, meteorology, geology, geographyand ethnography. Popper had a special affinity for languages, he spoke fluent German and Romanian, Yiddish and French and have notions of Italian, Latin and Greek. After graduating from the university come in search of a job, to Constantinople, gateway to the Orient. From here, go to Egypt, where maintenance work on the Suez Canal. Travel apoand the Middle East reaching China, India and Japan. On the occasion of these trips, and the rest of your life, maintain a close correspondence with the Department of Geography of the Romanian Academy. In 1881 returns to Romania to visit family, which has not subsequently revised. Starting a new journey that leads him to Siberia, there in Alaska, thenCanada and the United States, where he stayed for a period in New Orleans and participated in the program of sanitation and urbanization of the city. The next year, systematic design and port city Havana - Cuba (then a Spanish colony). Cuba goes to Mexico, where he works as a journalist to begin mapping and newspaper Diario de Los Forasteros migrants.In 1885, when Popper (28 years old) was in Brazil, he received news of the discovery of gold in Argentina, at Cabo Vírgenes (head Virgo), Santa Cruz province. Without hesitation, he goes to Buenos Aires. Spanish conquistadors also formerly Julius Popper dreams to win fabulous riches of the new El Dorado
Spaniola
Julius Popper (nacido el 15 de diciembre de 1857, Bucarest - 05 de junio 1893, Buenos Aires) fue un ingeniero, explorador y cartógrafo hebreo de etnia rumana. Julius Popper fue nombrado "conquistador rumana de la Patagonia." Julius Popper nació en una familia de intelectuales en Bucarest hebrea, nacido en Polonia. Su padre, Naftali C. Popper (1820-1891), periodista y docentela escuela secundaria y conocía varios idiomas, entre otros, fundó la primera escuela israelita en Bucarest con el currículo avanzado para esa edad. A fin de no escandalizar a la mayoría de los ortodoxos hebreo, no estudiar hebreo, yiddish, pero, rumano y alemán. Como periodista, su padre publica semanalmente en yiddish bilingüe rumano-tiempo, y que liberalesre-trabajado sólo tres meses, ya que no fue aceptada por el sector judío de forma conservadora. Popper estudió en la universidad su padre, que fue cerrado más tarde debido a que el Ministerio de Educación de ese momento se negó estudios de validación, ya que el currículo no ha cumplido establecido. Por esta razón, Popper fue despedido de la matrícula en la Universidad Politécnica de Bucureşti (entonces llamada Escuela de Puentes, Caminos y Minas). En 17 años deja a Francia para estudiar ingeniería en la Escuela Politécnica Superior y luego en la Escuela Nacional de Puentes y Caminos en París, donde se graduó como ingeniero de minas . Asesorar a un estudiante tiene que pagar cursos adicionales en la Sorbona en la física, la química, la meteorología, la geología y la geografíay la etnografía. Popper tenía una afinidad especial para los idiomas, hablaba con fluidez el alemán, rumano, francés y yiddish y tiene nociones de italiano, latín y griego. Después de graduarse de la universidad van en busca de un empleo, a Constantinopla, puerta de entrada al Oriente. A partir de aquí, ir a Egipto, donde el trabajo de mantenimiento en el Canal de Suez. Viajes apoy el llegar a Oriente Medio la India, China y Japón. Con motivo de estos viajes, y el resto de su vida, mantener una estrecha correspondencia con el Departamento de Geografía de la Academia Rumana. En 1881 regresa a Rumania para visitar a la familia, que no ha revisado posteriormente. Inicio de un nuevo viaje que le lleva a Siberia existe en Alaska, a continuación,Canadá y los Estados Unidos, donde permaneció durante un periodo en Nueva Orleans y ha participado en el programa de saneamiento y urbanización de la ciudad. Al año siguiente, su diseño sistemático y el puerto de Ciudad de La Habana - Cuba (entonces colonia española). Cuba va a México, donde trabaja como periodista para iniciar la cartografía y Diario de los migrantes de Los Forasteros.En 1885, cuando Popper (edad 28 años) estaba en Brasil, recibió la noticia del descubrimiento de oro en Argentina en Cabo Vírgenes (Cabo Virgo), provincia de Santa Cruz. Sin dudarlo, se dirige a Buenos Aires. los conquistadores españoles también antes Julius Popper sueño de ganar fabulosas riquezas del nuevo El Dorado
Italiana
Julius Popper (nato il 15 dicembre 1857, Bucarest - 5 giugno 1893, Buenos Aires) è stato un ingegnere, esploratore e cartografo etnica rumena ebraico. Julius Popper è stato nominato "conquistador rumeno della Patagonia. Julius Popper è nato in una famiglia di intellettuali di Bucarest ebraico, nato in Polonia. Suo padre, Naftali C. Popper (1820-1891), giornalista e insegnantescuola di lingue e conosceva molti, tra gli altri, fondò la prima scuola di Bucarest israelita con curriculum avanzati per quell'epoca. Al fine di non scandalizzare la maggior parte dei ortodossa ebraica, non studiare l'ebraico, ma yiddish, rumeno e tedesco. Come giornalista, il padre ha pubblicato settimanalmente yiddish bilingue romeno-time, liberale e cheri-lavorato solo tre mesi perché non è stato accettato dai conservatori affari ebraici. Popper ha studiato al college suo padre, che fu poi chiusa perché il Ministero della Pubblica Istruzione di allora aveva rifiutato studi di convalida in quanto il curriculum non ha rispettato stabilita. Per questo motivo è stato respinto da Popper iscrizione al Politecnico di Bucureşti (allora si chiamava Scuola di ponti, strade e delle miniere). In 17 anni parte per la Francia per studiare ingegneria al Politecnico e poi alla Scuola Nazionale di ponti e strade di Parigi, che si è laureato come ingegnere per me . Tutoring uno studente deve pagare ulteriori corsi alla Sorbona di fisica, chimica, meteorologia, geologia, geografiaed etnografia. Popper aveva una speciale affinità per le lingue, parlava correntemente il tedesco, rumeno, yiddish e francese e ha nozioni di italiano, latino e greco. Dopo la laurea presso l'Università andare in cerca di lavoro, a Costantinopoli, porta d'Oriente. Da qui, andare in Egitto, dove ha lavorato nella manutenzione del Canale di Suez. Viaggi apoe il Medio Oriente arrivare in India, Cina e Giappone. In occasione di questi viaggi, e il resto della tua vita, di mantenere una stretta corrispondenza con il Dipartimento di Geografia dell'Accademia Rumena. Nel 1881 torna in Romania per visitare le famiglie, che non ha successivamente rivisto. Iniziare un nuovo viaggio che lo porta in Siberia, in Alaska c'è, alloraCanada e Stati Uniti, dove ha soggiornato per un periodo a New Orleans e hanno partecipato al programma di risanamento e di urbanizzazione della città. L'anno successivo, la progettazione sistematica e porto della città L'Avana - Cuba (allora colonia spagnola). Cuba va in Messico, dove lavora come giornalista per iniziare la mappatura e il quotidiano Diario de Los migranti Forasteros.Nel 1885, quando Popper (28 anni) è stato in Brasile, ha ricevuto la notizia della scoperta dell'oro in Argentina, a Cabo Virgenes (Capo Virgo), Provincia di Santa Cruz. Senza esitare, si reca a Buenos Aires. conquistatori spagnoli anche ex Julius Popper sogno di vincere il favolose ricchezze del nuovo El Dorado
Franceza
Julius Popper (né le 15 Décembre 1857, Bucarest - 5 Juin 1893, Buenos Aires) était un ingénieur, explorateur et cartographe ethniques roumains hébreu. Julius Popper a été nommé «conquistador roumain de la Patagonie." Julius Popper est né dans une famille d'intellectuels de Bucarest hébreu, né en Pologne. Son père, l'ALENA C. Popper (1820-1891), journaliste et enseignantl'école secondaire et connaissait plusieurs langues, entre autres, a fondé la première école israélite à Bucarest avec des programmes de pointe pour cet âge. Afin de ne pas scandaliser la majorité des orthodoxes hébreu, ne pas étudier l'hébreu, mais le yiddish, le roumain et allemand. En tant que journaliste, son père a publié en yiddish hebdomadaire bilingue roumain-temps, et que libéralere-travaillé que trois mois parce qu'il n'a pas été acceptée par le secteur juif conservateur. Popper a étudié au collège de son père, qui fut plus tard fermé parce que le ministère de l'Éducation de l'époque, il a refusé les études de validation, car le programme n'a pas respecté mis en place. Pour cette raison, Popper a été démis de son inscription à l'Université Polytechnique de Bucureşti (qui s'appelait alors l'Ecole des ponts, des routes et moi). En 17 ans part pour la France pour étudier l'ingénierie à l'Ecole Polytechnique puis à l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées à Paris, où il obtient son diplôme d'ingénieur des mines . Tutorat un étudiant doit payer des cours supplémentaires à la Sorbonne en physique, chimie, météorologie, géologie, géographieet l'ethnographie. Popper avait une affinité particulière pour les langues, il parlait couramment l'allemand, le roumain, le yiddish et en français et avoir des notions d'italien, grec et latin. Après des études universitaires sont à la recherche d'un emploi, à Constantinople, porte de l'Orient. De là, aller en Egypte, où des travaux de maintenance sur le canal de Suez. Voyage apoet le Moyen-Orient pour atteindre la Chine, l'Inde et le Japon. A l'occasion de ces voyages, et le reste de votre vie, entretenir une correspondance étroite avec le Département de géographie de l'Académie roumaine. En 1881, retourne en Roumanie pour une visite familiale, qui n'a pas révisé ultérieurement. Démarrage d'un nouveau voyage qui le conduit en Sibérie, il en Alaska, puisLe Canada et les États-Unis, où il est resté à la Nouvelle Orléans période, la participation au programme et des eaux usées urbaines de la ville. L'année suivante, la conception systématique et le port de La Havane - Cuba (alors colonie espagnole). Cuba va au Mexique, où il travaille comme journaliste pour commencer la cartographie et le journal Diario de Los migrants Forasteros.En 1885, lorsque Popper (28 ans) a été au Brésil, il a reçu des nouvelles de la découverte d'or en Argentine, au Cabo Virgenes (Cap-Vierge), province de Santa Cruz. Sans hésiter, il se rend à Buenos Aires. Comme l'ancien conquistadors espagnols, rêvant de conquérir Julius Popper richesses fabuleuses de la nouvelle El Dorado
Germana
Julius Popper (geboren 15. Dezember 1857, Bucharest - 5. Juni 1893, Buenos Aires) war ein Ingenieur, Entdecker und Kartograph ethnischen Rumänisch Hebräisch. Julius Popper wurde als "rumänische Konquistador von Patagonien." Julius Popper war Hebräisch geboren in einer intellektuellen Familie in Bukarest, geboren in Polen. Sein Vater, Naftali C. Popper (1820-1891), Journalist und LehrerHigh School und wusste mehreren Sprachen, unter anderem gründete die erste Schule in Bukarest israelitischen mit fortgeschrittenem Lehrplan für das Alter. Um nicht zu schockieren die Mehrheit der orthodoxen Hebräisch, Hebräisch nicht studiert, sondern Jiddisch, Rumänisch und Deutsch. Als Journalistin, sein Vater jiddische Wochenzeitung zweisprachig rumänisch-Zeit veröffentlicht, und dass die liberaleüberarbeitet nur drei Monate, weil er nicht akzeptiert Sektor von konservativen Juden. Popper entsprechen studierte an der Hochschule seines Vaters, später, die geschlossen wurde, weil das Ministerium für Bildung jener Zeit lehnte er Validierungsstudien, weil der Lehrplan nicht tat etabliert. Aus diesem Grund Popper von der Einschreibung an der Polytechnic University of Bu wurde abgewiesencureşti (damals der Schule für Brücken, Straßen und Minen). In 17 Jahren verlässt, um für Frankreich School zu studieren Maschinenbau an der Fachhochschule und dann an der Nationalen Schule für Brücken und Straßen in Paris, die er Minen Abschluss als Diplomingenieur der . Tutoring ein Student hat, um zusätzliche Kurse an der Sorbonne zu zahlen in der Physik, Chemie, Meteorologie, Geologie, Geographieund Ethnographie. Popper hatte eine besondere Affinität zu Sprachen, er sprach fließend Deutsch, Rumänisch, Französisch und Jiddisch und haben Vorstellungen von Italienisch, Latein und Griechisch. Nach seinem Abschluss an der Universität East kommen in der Suche nach einem Job in Konstantinopel, dem Tor zum. Von hier aus nach Ägypten zu gehen, wo Wartungsarbeiten am Suezkanal. Travel apound dem Nahen Osten erreichen Indien, China und Japan. Aus Anlass dieser Reisen, und den Rest Ihres Lebens, pflegen eine enge Korrespondenz mit dem Institut für Geographie der Rumänischen Akademie. Im Jahr 1881 kehrt nach Rumänien zu besuchen Familie, die nachträglich nicht überarbeitet. Der Start einer neuen Reise, die ihn nach Sibirien führt, gibt es in Alaska, dannKanada und die Vereinigten Staaten, wo er übernachtet Orleans für einen Zeitraum in den neuen und beteiligte sich an dem Programm der Abwasserentsorgung und der Urbanisierung der Stadt. Im nächsten Jahr, systematische Planung und Hafenstadt Havanna - Kuba (damals noch eine spanische Kolonie). Kuba geht nach Mexiko, wo er arbeitet als Journalist für die Kartierung und die Zeitung Diario de Los Forasteros Migranten beginnen.In 1885, als Popper (28 Jahre alt) in Brasilien war, erhielt er die Nachricht von der Entdeckung von Gold in Argentinien, am Cabo Virgenes (Cape Virgo), Provinz Santa Cruz. Ohne zu zögern, geht er nach Buenos Aires. Wie die spanischen Konquistadoren aus der Vergangenheit, Träume Julius Popper auf die sagenhaften Reichtümer des neuen El Dorado zu erobern
Rusa
Юлиус Поппер (род. 15 декабря 1857, Бухарест - 5 июня 1893, Буэнос-Айрес) был инженер, исследователь и картограф этнических Румынский иврите. Джулиус Поппер был назван "Румынский конкистадор Патагонии." Юлиус Поппер родился в интеллигентной семье, в Бухаресте, иврите, родившийся в Польше. Его отец, Нафтали C. Поппер (1820-1891), журналист, профессорсреднюю школу и знал нескольких Языки, среди прочего, основал первую школу в Бухаресте Израильтянин с продвинутой программы для этого возраста. Для того чтобы не шокировать большинство православных иврите, а не изучать иврит, а идиш, румынском и немецком языках. Будучи журналистом, его отец опубликовал еженедельник на идише двуязычного румынский рабочий день, и, что либеральнаяснова работал всего три месяца, потому что он не был принят консервативный еврейском секторе. Поппер его отец посещал колледж, который затем был закрыт, потому что Министерство образования в то время он отказался проверки исследования, потому что программа не соответствует установлено. По этой причине Поппер был отстранен от зачисления в Политехническом университете Буcureşti (тогда он назывался школа мостов, дорог и горнодобывающей промышленности). В 17 лет оставляет за Францию изучать инженерное дело в Политехнической школе, а затем в Национальной школе мостов и дорог в Париже, который он закончил в должности инженера мин . Занятия студент должен оплатить дополнительное обучение в Сорбонне, в физике, химии, метеорологии, геологии, географиии этнографии. Поппер имел особое сродство к Языки, он бегло говорил по-немецки, румынском, французском и идише и понятия итальянском, латинском и греческом языках. После окончания университета отправиться на поиски работы, в Константинополь, ворота на Восток. Отсюда, поехать в Египет, где ремонтные работы на Суэцком канале. Путешествия апои Ближнего Востока до Индии, Китая и Японии. По случаю этих поездок, и на остальной части вашей жизни, поддерживать тесную переписку с Департаментом по географии Академии наук Румынии. В 1881 возвращается в Румынию, чтобы навестить семью, которое впоследствии не пересматривается. Начиная новый путь, который ведет его в Сибирь, на Аляске, а затемКанада и Соединенные Штаты, где он оставался в течение периода в Новом Орлеане и участие в программе санитарно-гигиенических и урбанизации города. Следующем году, систематического проектирования и порт города Гавана - Куба (тогда испанской колонии). Куба едет в Мексику, где он работает в качестве журналиста начать отображение и газеты "Диарио де-лос-Forasteros мигрантов.В 1885 году, когда Поппер (28 лет) был в Бразилии, он получил известие об открытии золота в Аргентине, на Кабо-Вирдженс (Кабо-Дева), провинции Санта-Круз. Без сомнения, он едет в Буэнос-Айресе. Как и бывший испанских конкистадоров, Юлиус Поппер мечтает покорить сказочные богатства новых Эль Дорадо
Portugheza
Julius Popper (nascido em 15 dezembro de 1857, Bucareste - 5 de junho de 1893, Buenos Aires) foi um engenheiro, explorador e cartógrafo Hebraico Romeno Roma. Julius Popper chamava-se "conquistador romeno da Patagônia". Julius Popper nasceu em uma família de intelectuais em Bucareste, em hebraico, nascido na Polônia. Seu pai, Naftali C. Popper (1820-1891), jornalista e professorcolegial e sabia várias línguas, entre outros, fundou a primeira escola em Bucareste com Israelite currículo avançado para a idade. A fim de não escandalizar a maioria dos ortodoxos hebraico, não estudar hebraico, mas iídiche, romeno e alemão. Como jornalista, seu pai publicados semanalmente iídiche bilíngüe tempo romeno, e que liberalre-trabalhou apenas três meses, porque não foi aceite pelo sector judaico conservador. Popper estudou no colégio de seu pai, que mais tarde foi fechado porque o Ministério da Educação de que o tempo ele se recusou estudos de validação, pois o currículo não cumpriu estabelecido. Por esta razão Popper foi demitido a partir da inscrição na Universidade Politécnica de Bucureşti (então chamada Escola de pontes, estradas e minas). Em 17 anos parte para França para estudar engenharia na Escola Politécnica e depois na Escola Nacional de pontes e estradas em Paris, onde se graduou como engenheiro de minas . Explicações estudante tem de pagar cursos complementares na Sorbonne, em física, química, meteorologia, geologia, geografiae etnografia. Tendo uma afinidade especial para as línguas Popper era fluente em alemão, romeno, francês e iídiche e tinha noções de italiano, latim e grego. Depois de se formar na universidade vão em busca de emprego, em Constantinopla, a porta de entrada para o Oriente. A partir daqui, ir para o Egito, onde o trabalho de manutenção no canal de Suez. Viagens apoeo alcance do Oriente Médio a Índia, China e Japão. Por ocasião dessas viagens, eo resto de sua vida, manter uma estreita correspondência com o Departamento de Geografia da Academia Romena. Em 1881 regressa à Roménia para visitar a família, que não foi revisto posteriormente. Iniciando uma nova jornada que o leva para a Sibéria, lá no Alaska, em seguida,Canadá e Estados Unidos, onde permaneceu por um período em Nova Orleans e participou do programa de saneamento e urbanização da cidade. No ano seguinte, o projeto sistemático e porto da cidade de Havana - Cuba (então colônia espanhola). Cuba vai para o México, onde trabalha como jornalista para iniciar o mapeamento e jornal Diario de migrantes Los forasteros.Em 1885, quando Popper (28 anos de idade) foi registrada no Brasil, ele recebeu a notícia da descoberta de ouro na Argentina, em Cabo Vírgenes (Cabo da Virgem), província de Santa Cruz. Sem hesitar, ele vai para Buenos Aires. conquistadores espanhóis também ex-Julius Popper sonhos de ganhar fabulosas riquezas do novo El Dorado
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie