Ştefan Procopiu (n. 19 ianuarie 1890, Bârlad - 22 august 1972, Iaşi) a fost un fizician, profesor universitar şi inventator român. A descoperit Efectul Procopiu de depolarizare a luminii. În Bârlad a urmat cursurile şcolii primare şi ale Liceului „Gh. Roşca Codreanu” (promoţia 1908). Licenţiat al secţiei fizico–chimice a Facultăţii de Ştiinţe din Iaşi (1912), după care a urmat alte studii universitare la Paris. Asistent universitar la catedra de Aplicaţiile electricităţii la Universitatea din Bucureşti. Între 1 septembrie 1917 – noiembrie 1919 a funcţionat la Catedra de fizică a Liceului „Gh. Roşca Codreanu” din Bârlad. A fost clasificat primul pe ţară la examenul de capacitate (1919). Devine şef de lucrări la catedra universitară sus-amintită (1919). Face studii de specialitate la Paris cu profesorii Gabriel Lippmann, Marie Curie, Paul Langevin, Aimè Cotton, Charles Fabry, lucrând în Laboratoire de récherches physique. Devine doctor în Ştiinţe Fizice la Sorbona (5 martie 1924) şi până atunci avea publicate 30 de lucrări. Reia catedra sa din Bucureşti, iar la 15 ianuarie 1925 este numit profesor titular la catedra de Gravitate, Căldură şi Electricitate a Universităţii din Iaşi, la care a predat până la pensionarea sa (1 octombrie 1962). fost decanul Facultăţii de Electrotehnică a Politehnicii „Gheorghe Asachi” din Iaşi de la înfiinţarea ei (decembrie 1937), până la 1 februarie 1941, când trece decan al Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii Iaşi. Membru al Academiei Române (1955), premiat al Academiei Române (1920); Doctor honoris causa al Politehnicii din Iaşi (1 februarie 1967), membru al Comisiei mondiale pe anul 1970 de propuneri pentru Premiul Nobel la Fizică, membru al multor societăţi ştiinţifice române şi străine. Descoperitor al Magnetonului Bohr-Procopiu (1919), nu i s-a acordă Premiul Nobel dintr-o neglijenţă a comisiei.[1]Descoperitor al Efectului Procopiu. Savantul de valoare mondială a încetat din viaţă în Iaşi la 22 august 1972, lăsând publicate 177 de lucrări ştiinţifice.
Categorie
  • Categorie:Oameni de stiinta
Fotografii

Ștefan Procopiu

Ștefan Procopiu
Engleza
Stephen Procopius (born January 19 1890, Barlad - August 22, 1972, Science) was a physicist, inventor, professor and Romanian. He discovered the effect of depolarization of light Procopius. Barlad attended the primary school and high school Gh Rosca Codreanu "(class of 1908). His mother, Chemical Sciences Faculty of Science (1912), after whichfollowed other university in Paris. Assistant Professor at the Department of the University of Bucharest electricity applications. Between September 1, 1917 - November 1919 worked at the Department of Physical High School G. Rosca Codreanu "in Barlad. It was first classified by country examination of capacity (1919). Becoming university lecturer at the Department aforementioned(1919). He studied in Paris with teachers Gabriel Lippmann, Marie Curie, Paul Langevin, Aime Cotton, Charles Fabry, working in the Laboratoire de recherches physique. Become a doctor in physics at the Sorbonne (March 5, 1924) and by then had published 30 works. After his return to Bucharest and on January 15, 1925 appointed professor at the department Engravingthreads, heat and electricity at the University of Iasi, where he taught until his retirement (October 1, 1962). He was dean of the Polytechnic Faculty of Electrical Gheorghe Asachi Iasi since its inception (December 1937) to a February 1941, when passing the Dean of the Faculty of Science University. Member of Romanian Academy (1955), PremHere the Romanian Academy (1920), Doctor honoris causa of the Polytechnic Institute of Science (February 1, 1967), member of the World Commission on proposals for the 1970 Nobel Prize in Physics, member of several Romanian and foreign scientific societies. Magnetonului Bohr-discoverer of Procopius (1919), was not awarded the Nobel Prize committee of negligence. [one] of the effect Proc Discoveriesopium. Global value scientist died in the city in August 22, 1972, leaving 177 papers published.
Spaniola
Stephen Procopio (19 de enero de 1890, Barlad - 22 de agosto de 1972, la Ciencia) fue un físico, inventor, profesor y rumano. Descubrió el efecto de la despolarización de Procopio luz. Barlad asistió a la escuela primaria y secundaria Gh Rosca Codreanu "(clase de 1908). Su madre, Ciencias Químicas Facultad de Ciencias (1912), tras lo cualuniversitarios seguido otro en París. Profesor Asistente en el departamento de electricidad en la Universidad de aplicaciones. Entre 01 de septiembre 1917 - noviembre 1919 ha trabajado en el Departamento de Física High School G. Codreanu Rosca "en Barlad. Se clasificó por primera vez por el examen de la capacidad de los países (1919). universitarios para ser profesor en el Departamento mencionado(1919). Estudió en París con los maestros Gabriel Lippmann, Marie Curie, Paul Langevin, algodón Aime, Charles Fabry, que trabajan en el Laboratoire de Recherches físico. Se convierte en un Doctor en Física en la Sorbona (05 de marzo 1924) y para entonces había publicado 30 obras. Después de su regreso a Bucarest y en 15 de enero 1925 fue nombrado profesor en el Departamento de Grabadolas discusiones, el calor y la electricidad en la Universidad de Iasi, donde enseñó hasta su jubilación (01 de octubre 1962). Fue Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Politécnica Gheorghe Asachi Iasi desde su inicio (diciembre 1937) a un febrero de 1941, al pasar el Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad. Miembro de la Academia Rumana (1955), PremAquí, la Academia Rumana (1920), Doctor Honoris Causa del Instituto Politécnico de la Ciencia (01 de febrero 1967), miembro de la Comisión Mundial sobre las propuestas para el Premio Nobel 1970 en Física, miembro de varios extranjeros sociedades científicas y rumano. Magnetonului Descubrimientos de Bohr- Procopio (1919), no fue galardonado con el comité del Premio Nobel de la negligencia. [1], el efecto Proc Descubrimientosopio. valor científico mundial murió en la ciudad el 22 de agosto de 1972, dejando 177 artículos publicados.
Italiana
Stefano Procopio (nato il 19 gennaio 1890, Barlad - 22 Agosto 1972, Science) è stato un fisico, inventore, professore e rumeno. Ha scoperto l'effetto di depolarizzazione di Procopio luce. Barlad frequentato la scuola primaria e scuola superiore Gh Rosca Codreanu "(classe 1908). Sua madre, Scienze Chimiche Facoltà di Scienze (1912), dopo di cheseguirono altre università di Parigi. Assistant Professor presso il Dipartimento dell 'Università di Bucarest elettricità applicazioni. Tra il 1 settembre 1917 - novembre 1919 ha lavorato presso il Dipartimento di Fisica High School G. Rosca Codreanu "in Barlad. È stato il primo paese classificazione esame di capacità (1919). Diventare docente universitario presso il Dipartimento di cui sopra(1919). Ha studiato a Parigi con maestri Gabriel Lippmann, Marie Curie, Paul Langevin, Aime Cotone, Charles Fabry e lavorato nel Laboratoire de Recherches fisico. Diventa un dottore in fisica alla Sorbona (5 marzo 1924) e da allora aveva pubblicato 30 opere. Dopo il suo ritorno a Bucarest e il 15 gennaio 1925 nominato professore presso il dipartimento di Incisionefilettature, calore ed elettricità presso l'Università di Iasi, dove ha insegnato fino al suo pensionamento (1 ottobre 1962). 'stato preside della Facoltà di Ingegneria Elettrica Politecnico Gheorghe Asachi Iasi fin dalla sua nascita (dicembre 1937) ad un febbraio 1941, quando superano il Preside della Facoltà di Scienze dell'Università. Membro della Accademia di Romania (1955), PremQui l'Accademia di Romania (1920), honoris causa Dottore della Politecnico di Scienza (1 febbraio 1967), membro della Commissione mondiale sulle proposte per il Nobel 1970 Premio per la Fisica, membro di diverse e scientifiche straniere società rumena. Magnetonului Bohr-scopritore della Procopio (1919), non è stato assegnato al comitato del premio Nobel di negligenza. [1] l'effetto Proc Scoperteoppiacei. scienziato valore globale è morto nella città in 22 Ago 1972, lasciando 177 articoli pubblicati.
Franceza
Stephen Procope (né le 19 Janvier 1890, Barlad - 22 août 1972 Iasi) était un physicien et inventeur professeur roumain. Il a découvert l'effet de la dépolarisation de la lumière Procope. En Barlad fréquenté l'école primaire et secondaire Gh Rosca Codreanu "(classe de 1908). Sa mère, Chimie Faculté des Sciences (1912), après quoisuivie d'autres universités à Paris. applications de l'électricité de professeur adjoint au Département de l'Université de Bucarest. Entre le 1er Septembre 1917 - Novembre 1919 a travaillé au Département de physique High School G. Codreanu Rosca "à Barlad. Il a d'abord été classés par l'examen de la capacité de pays (1919). Devenir professeur d'université au service susmentionné(1919). Il a étudié à Paris avec les enseignants Gabriel Lippmann, Marie Curie, Paul Langevin, Aimé Cotton, Charles Fabry, travaillant dans le Laboratoire de recherches physique. Devient docteur en physique à la Sorbonne (Mars 5, 1924) et avait alors publié 30 ouvrages. Après son retour à Bucarest et le Janvier 15, 1925 nommé professeur au département de gravurefils, de chaleur et d'électricité à l'Université de Iasi, où il a enseigné jusqu'à sa retraite (Octobre 1, 1962). Il a été doyen de la Faculté Polytechnique de Iasi électrique Asachi Gheorghe depuis sa création (Décembre 1937) à un février 1941, il va doyen de la Faculté des sciences de l'Université. Membre de l'Académie roumaine (1955), PremVoici l'Académie Roumaine (1920), Docteur honoris causa de l'Institut Polytechnique des Sciences (Février 1, 1967), membre de la Commission mondiale sur les propositions pour le prix Nobel 1970 en physique, membre de plusieurs roumains et étrangers des sociétés scientifiques. Magnetonului Bohr-découvreur de Procope (1919), n'a pas été attribué au comité du prix Nobel de la négligence. [1] l'effet Proc Découvertesopium. scientifique de valeur mondiales sont morts dans la ville en août 22, 1972, laissant 177 articles publiés.
Germana
Stephen Prokop (geboren 19. Januar 1890, Barlad - 22. August 1972, Science) war Physiker, Erfinder, Professor und Rumänisch. Er entdeckte die Wirkung Depolarisation Prokop Licht. In Barlad besuchte die Volksschule und das Gymnasium Gh Rosca Codreanu "(Klasse 1908). Seine Mutter, Chemische Fakultät der Wissenschaften (1912), nach denengefolgt anderen Universität in Paris. Assistant Professor am Department of Electricity Anwendungen an der Universität Bukarest. Zwischen 1. September 1917 - November 1919 arbeitete er am Lehrstuhl für Physikalische High School G. Rosca Codreanu "in Barlad. Es wurde zuerst von Land Prüfung der Kapazität (1919) klassifiziert. Becoming Universitätsdozent am Institut vorgenannten(1919). Er studierte in Paris mit den Lehrern Gabriel Lippmann, Marie Curie, Paul Langevin, Aimé Cotton, Charles Fabry, arbeiten in dem Laboratoire de Recherches Körperbau. Wird zu einem Doktor der Physik an der Sorbonne (5. März 1924) und bis dahin hatten 30 Werke veröffentlicht. Nach seiner Rückkehr nach Bukarest und am 15. Januar 1925 zum Professor an der Abteilung GravurFäden, Wärme und Strom an der Universität von Iasi, wo er) lehrte bis zu seiner Pensionierung (1. Oktober 1962. Er war Dekan der Fakultät für Elektrotechnik Polytechnic Gheorghe Asachi Iasi seit seiner Gründung (Dezember 1937) zu einer Februar 1941, beim Passieren der Dekan der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität. Mitglied der Rumänischen Akademie (1955), PremHier der Rumänischen Akademie (1920), Doktor honoris causa der Polytechnic Institute of Science (1. Februar 1967), Mitglied der Weltkommission für Vorschläge für 1970 den Nobelpreis für Physik, Mitglied in mehreren rumänischen und ausländischen wissenschaftlichen Gesellschaften. Magnetonului Bohr-Entdecker Prokop (1919), war nicht das Nobelpreiskomitee fahrlässig vergeben. [1] Proc Effect of DiscoveriesOpium. Global Value Wissenschaftler starb in der Stadt im 22. August 1972, wobei 177 Publikationen veröffentlicht.
Rusa
Stephen Прокопий (родился 19 января 1890, Барлад - 22 августа 1972, наука) был физик, изобретатель, профессор и румынском языках. Он обнаружил эффект деполяризации света Прокопия. Барлад участие в начальной школе и средней школе Gh Рошка Кодряну "(класс 1908). Его мать, химических наук, факультет естественных наук (1912), после чегопосле другой университет в Париже. приложений доцент кафедры Бухарестского университета электроэнергии. В период с 1 сентября 1917 - ноябрь 1919 работал на кафедре физической школы Г. Рошка Кодряну "в Барлад. Это было первое с разбивкой по странам изучение потенциала (1919). Стать преподаватель университета на кафедре вышеупомянутых(1919). Он учился в Париже у учителей Габриэль Липпман, Мари Кюри, Поль Ланжевен, Aime Коттон, Чарльз Фабри, работая в лаборатории "Научно-исследовательский телосложения. Становится доктор физики в Сорбонне (5 марта 1924), а затем опубликовал 30 работ. После возвращения в Бухаресте и на 15 января 1925 назначен профессором на кафедре гравировкитемы, тепло-и электроэнергии в университете Яссы, где он преподавал до выхода на пенсию (1 октября 1962). Он был деканом факультета Политехнического электрической Георге Асаки Яссы с момента ее создания (декабрь 1937) на Февраль 1941, при прохождении декан факультета наук университета. Член Румынской академии (1955), ПремЗдесь Румынской академии (1920), Почетный доктор Политехнического института науки (1 февраля 1967 г.), член Всемирной комиссии по выработке предложений относительно 1970 Нобелевской премии по физике, член нескольких румынских и иностранных научных обществ. Magnetonului открытий Бора- Прокопий (1919), не была присуждена Нобелевская премия комитета по неосторожности. [1] эффект Труды Открытияопия. Глобальное значение ученый скончался 22 августа 1972 в городе, в результате чего 177 опубликованных научных работ.
Portugheza
Stephen Procópio (nascido em 19 de janeiro de 1890, Barlad - 22 de agosto de 1972, Science) foi um físico, inventor, professor e romeno. Ele descobriu o efeito da despolarização da luz Procópio. Barlad freqüentou a escola primária e High School G. Rosca Codreanu "(turma de 1908). Sua mãe, Ciências Químicas Faculdade de Ciências (1912), após o queseguido outra universidade em Paris. electricidade aplicações Professor Assistente do Departamento da Universidade de Bucareste. Entre 01 de setembro de 1917 - novembro 1919 trabalhou no Departamento de Física High School G. Rosca Codreanu "em Barlad. Foi o primeiro país classificado pelo exame de capacidade (1919). Tornar-se professor universitário no Departamento acima(1919). Ele estudou em Paris com os professores Gabriel Lippmann, Marie Curie, Paul Langevin, Aime Cotton, Charles Fabry, trabalhando no Laboratoire de recherches físico. Torna-se doutor em física na Sorbonne (05 março de 1924) e, em seguida, teve 30 obras publicadas. Após seu retorno a Bucareste e em 15 de janeiro de 1925 nomeado professor no departamento de GravuraETA calor e energia, da Universidade de Iasi, onde lecionou até sua aposentadoria (01 de outubro de 1962). Ele foi decano da Faculdade Politécnica de Electrical Gheorghe Asachi Iasi desde a sua fundação (dezembro 1937), até que um fevereiro de 1941, ao passar o decano da Faculdade de Ciências da Universidade. Membro da Academia Romena (1955), PremAqui, a Academia Romena (1920), doutor honoris causa do Instituto Politécnico da Ciência (01 de fevereiro de 1967), membro da Comissão Mundial sobre as propostas para o 1970 do Prêmio Nobel em Física, membro de vários romenos e estrangeiros sociedades científicas. Magnetonului Bohr-descobridor da Procópio (1919), não foi agraciado com o Prêmio Nobel da comissão de negligência. [1], o efeito Proc Descobrimentosópio. Valor Global cientista morreu na cidade em 22 de agosto de 1972, deixando 177 trabalhos publicados.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie