Hermann Julius Oberth (n. 25 iunie 1894, Sibiu - d. 28 decembrie 1989, Nürnberg) a fost unul dintre părinţii fondatori ai rachetei şi astronauticii. Născut la Sibiu (la acea vreme Nagyszeben sau Hermannstadt), Hermann Oberth a fost, pe lângă rusul Konstantin Ţiolkovski şi americanul Robert Goddard, unul dintre cei trei părinţi fondatori ai ştiinţei rachetelor şi astronauticii. Cei trei nu au colaborat niciodată, în mod activ, concluziile cercetărilor lor fiind în mod esenţial identice, deşi cercetarea a avut loc în mod independent. Încă de la vârsta copilăriei (la aproximativ 11 ani), Hermann a fost fascinat de acest subiect prin cărţile lui Jules Verne, în special De la Pământ la Lună şi Călătorie în jurul Lunii, pe prima mărturisind că a citind-o de nenumărate ori, până a ajuns aproape să o ştie pe dinafară. În urma influenţei acestor cărţi şi concluziei personale că ideile prezentate de Jules Verne nu erau întru totul fanteziste, Hermann a construit primul model de rachetă încă din şcoala generală, în jur de 14 ani. Hermann Oberth a realizat că deşi combustibilul rachetei se consumă, prin aceasta reducându-se masa rachetei, continuă totuşi să existe un rezervor care conţinea combustibilul consumat, acesta nemaifiind util din punct de vedere funcţional. Hermann a ajuns astfel, în mod independent, să inventeze conceptul de ardere în etape a combustibilului. În 1912 Hermann Oberth a devenit student la medicină al Universităţii din München, participând apoi ca medic militar la Primul Război Mondial. Hermann a spus mai apoi că cea mai importantă concluzie personală, pe care a tras-o în urma experienţei avute, a fost că nu va dori niciodată să profeseze ca medic. După război s-a întors la aceeaşi universitate, de data aceasta studiind fizica sub îndrumarea unora dintre cele mai luminate minţi ale vremii în domeniu. În 1922, lucrarea sa de doctorat despre ştiinţa rachetelor a fost respinsă, fiind considerată utopică. Lucrarea a fost totuşi tipărită folosind fonduri private şi a produs controverse în presă. Hermann a comentat ulterior că s-a abţinut, în mod deliberat, să scrie o altă lucrare de doctorat, cu scopul declarat de a deveni un om de ştiinţă mai valoros decât cei care i-au respins-o, chiar fără a fi recunoscut de aceştia. Oberth a fost un critic al sistemului de învăţământ al vremii, comparându-l cu o maşină cu farurile aţintite înapoi, lipsită de viziune de viitor. În 1923, Hermann Oberth a publicat cartea Racheta în spaţiul interplanetar, iar în 1929, Moduri de a călători în spaţiu. În anii 1928-1929, Hermann a lucrat la Berlin în calitate de consultant ştiinţific la primul film din istorie cu acţiune care se desfăşura în spaţiu: Femeile de pe Lună. Filmul a fost produs de UFA-Film Co., în regia lui Fritz Lang şi a avut un succes enorm în popularizarea noii ştiinţe a rachetelor. În toamna lui 1929, Hermann Oberth a lansat prima sa rachetă cu combustibil lichid, numită Kegeldüse. În aceste experimente a fost asistat de studenţi de la Universitatea Tehnică din Berlin, printre care se afla şi Wernher von Braun. La construirea primei rachete de mari dimensiuni din lume, numită A4, dar cunoscută astăzi mai degrabă sub numele V2, s-au folosit 95 dintre invenţiile şi recomandările lui Hermann Oberth . În 1938, familia Oberth s-a mutat din Sibiu. Mai întâi s-a mutat la Colegiul Tehnic din Viena, apoi la Colegiul Tehnic din Dresda, ajungând în final la Peenemünde unde Wernher von Braun construise deja racheta V2. La sfârşitul războiului, Hermann Oberth lucra la complexul WASAG, de lângă Wittenberg, la rachete cu combustibil solid, pentru apărare aeriană. După terminarea războiului şi-a mutat familia la Feucht, lângă Nürnberg. În 1948, lucra în calitate de consultant independent şi scriitor în Elveţia. În 1950, a încheiat în Italia munca pe care o începuse la WASAG. În 1953, s-a întors la Feucht pentru a ajuta la publicarea cărţii sale Omul în spaţiu în care descria ideile sale legate de un reflector spaţial, o staţie spaţială, o navă spaţială electrică şi costume de cosmonaut. Între timp Wernher von Braun fondase un institut pentru explorare spaţială în Statele Unite ale Americii, la Huntsville, Alabama, unde i s-a alăturat şi Hermann Oberth. Aici Hermann Oberth a fost implicat într-un studiu numit Dezvoltarea tehnologiei spaţiale în următorii zece ani. La sfârşitul lui 1958, Hermann Oberth, din nou in Feucht, a găsit timpul să îşi pună pe hârtie şi să publice gândurile sale legate de posibilităţile tehnologice ale unui vehicul lunar, o catapultă lunară, un elicopter şi un avion silenţios şi altele. În anul 1960, a lucrat la Convair, în calitate de consultant tehnic de-a lungul dezvoltării rachetelor Atlas, în Statele Unite. Hermann Oberth în anul 1961 Hermann Oberth s-a retras în 1962, la vârsta de 68 de ani. Criza petrolului din 1977 l-a făcut să se concentreze asupra surselor alternative de energie, aceasta ducând la concepţia planului unei centrale eoliene. Principalele sale activităţi, după ce s-a retras, au fost însă legate de filosofie, Hermann Oberth mai scriind încă nişte cărţi legate de acest subiect. Hermann Oberth s-a stins din viaţă la 28 decembrie 1989, la vârsta de 95 de ani, la Feucht. Hermann Oberth s-a căsătorit în jurul vârstei de 35 de ani cu Tilli Oberth (născută Hummel), cu care a avut patru copii, dintre care un băiat a murit pe front în Al Doilea Război Mondial, iar o fată a murit curând după aceea, în august 1944, într-un accident de muncă. După moartea sa, s-a deschis la Feucht Muzeul Spaţial Hermann Oberth, unde cercetările sale şi rezultatele acestora sunt disponibile publicului. Societatea Hermann Oberth pe de altă parte aduce laolaltă oameni de ştiinţă, cercetători şi astronauţi din toată lumea pentru a-i continua opera.
Categorie
  • Categorie:Oameni de stiinta
Fotografii

Hermann Oberth

Hermann Oberth
Engleza
Hermann Julius Oberth (June 25, 1894, Sibiu - December 28, 1989, Nuremberg) was one of the founding fathers of the missile and astronautics. Born in Sibiu (at that time or Hermannstadt Nagyszeben), Oberth was attached Russian Konstantin Ţiolkovski and American Robert Goddard, one of three founding fathers of rocketry and astronautics. Thethree have never worked actively, their research findings were essentially identical, although research has taken place independently. Since childhood (about 11 years), Hermann has been fascinated by the subject's books Jules Verne, especially from the Earth to the Moon and Journey to Moon, the first confessed to reading itseveral times, until he was close to memorization. Following the influence of these books and personal conclusion that the ideas presented by Jules Verne was not entirely fanciful, Hermann built his first model rocket from school, around 14 years. Oberth realized that even rocket fuel consumed by thereby reducing the massrocket, however, continue to be a tank containing fuel consumed, it no longer useful in functionally. Hermann reached so independently, invent the concept stage of fuel combustion. In 1912 Oberth became a medical student at the University of Munich, then as medical officer attending the War Mondpart. Hermann said then that the most important personal conclusion, which he pulled it from the experience had been that he will never want to practice as a doctor. After the war he returned to the university, this time studying physics under the guidance of some of the best minds in the time domain. In 1922, his doctoral dissertation on science rachetelIt was rejected as utopian. The paper was printed, however, using private funds and has produced controversy in the press. Hermann later commented that he abstained deliberately write another thesis, with the stated aim of becoming a scientist more valuable than those who have rejected it even without being recognized by them. Oberth of fosT a critic of the education system at the time, comparing it with a car with his eyes back headlamps, lack of vision of the future. In 1923, Oberth published his book Rocket in interplanetary space and in 1929, modes of travel in space . During 1928-1929, Oberth worked in Berlin as a scientific consultant to the first film ever to actionis taking place in space: Women of the Moon. The film was produced by UFA-Film Co.., Directed by Fritz Lang and was a huge success in popularizing the new science of rockets. In autumn 1929, Oberth launched his first liquid fuel rocket, named Kegeldüse. In these experiments, was attended by students from the Technical University of Berlin, includingwhom was Wernher von Braun. In building the first large rocket in the world, called A4, but rather known today under the name V2 have used 95 of inventions and Oberth's recommendations. In 1938, Oberth family moved from Sibiu. First he moved to Vienna Technical College, then at the Dresden Technical College, and finally to Peenemünwhere Wernher von Braun built the V2 rocket already. At the end of the war, Oberth WASAG work on complex, near Wittenberg, the solid fuel missiles, air defense. After the war and moved his family from Feucht, near Nuremberg. In 1948, he worked as an independent consultant and writer in Switzerland. In 1950, completed in Italythe work begun at WASAG. In 1953 he returned from Feucht to help publish his book Man in Space in which he described his ideas of a reflective space, a space station, an electric spacecraft and astronaut suits. Meanwhile, von Braun founded an institute for Space exploration in the United States, in Huntsville, AlabaI, where he was joined Oberth. Here Oberth was involved in a study of our earth in the next decade. In late 1958, Oberth again in Feucht, found time to put on paper and publish his thoughts about the technological possibilities of a vehicle per month, a monthly catapult, a helicopter and usilent in flight and others. In 1960, he worked at Convair, as technical consultant during the development of the Atlas rocket, the United States. Oberth Oberth in 1961 retired in 1962 at age 68 years. The oil crisis of 1977 led him to focus on alternative energy sources, leading to form a design planentre wind. Its main activities after he retired, however, were related to philosophy, Oberth still write some books on the topic. Oberth died on December 28, 1989, at the age of 95 years, to Feucht. Hermann Oberth married around the age of 35 years with Oberth Till (born Hummel), with whom he had four copthem, one boy died on the battlefield in World War II and a girl died soon afterwards, in August 1944 in an accident at work. After his death, opened at Feucht Oberth Space Museum, where his research and results are publicly available. Oberth society on the other hand brings together scientists, researcherstori, and astronauts from around the world to carry on his work.
Spaniola
Hermann Oberth Julio (25 de junio de 1894, Sibiu - 28 de diciembre de 1989, Nuremberg) fue uno de los padres fundadores del misil y la astronáutica. Nacido en Sibiu (en ese momento o Nagyszeben Hermannstadt), Oberth se adjuntó Rusia Konstantin Ţiolkovski y el estadounidense Robert Goddard, uno de los tres padres fundadores de la cohetería y astronáutica. Eltres nunca han trabajado activamente, sus resultados de investigación son esencialmente idénticas, aunque las investigaciones han llevado a cabo de forma independiente. Desde la infancia (alrededor de 11 años), Hermann estaba fascinado por el tema a través de sus libros Jules Verne, en especial de la Tierra a la Luna y Viaje a la Luna, el primero confesó que la lecturavarias veces hasta que se acercó a la memorización. A raíz de la influencia de estos libros y conclusión personal de que las ideas presentadas por Julio Verne no era totalmente extravagante, Hermann construyó su primer modelo de cohete de la escuela, alrededor de 14 años. Oberth se dio cuenta de que incluso con cohetes de combustible consumido por reduciendo así la masacohetes, sin embargo, siguen siendo un tanque que contiene el combustible consumido, ya no es útil en funcionalmente. Hermann llegado de manera independiente, inventar la etapa de concepto de la combustión de combustible. En 1912 se convirtió en Oberth un estudiante de medicina en la Universidad de Munich, a continuación, asistió a la oficial médico en la guerra Mondparte. Hermann dijo entonces que la conclusión personal más importante, que lo sacó de la experiencia había sido que él no querrá ejercer la profesión de médico. Después de la guerra regresó a la universidad, esta vez estudiando física bajo la guía de algunas de las mejores mentes en el dominio del tiempo. En 1922, su tesis doctoral sobre la ciencia rachetelFue rechazada como utópica. En el documento se imprimió, sin embargo, utilizando fondos privados y ha producido controversia en la prensa. Hermann comentó más tarde que él se abstuvo deliberadamente escribir otra tesis, con el objetivo declarado de convertirse en un científico más valiosos que los que lo han rechazado, incluso sin ser reconocidos por ellos. Oberth de fost un crítico del sistema educativo a la vez, comparándolo con un automóvil con las luces de su mirada hacia atrás, sin visión para el futuro. En 1923, Oberth publicó su libro The Rocket en Espacio Interplanetario y en 1929, los modos de viajar en el espacio . Durante 1928-1929, Hermann trabajó en Berlín como asesor científico para la película por primera vez a la acciónestá teniendo lugar en el espacio: la mujer en la Luna. La película fue producida por UFA-Film Co.., Dirigida por Fritz Lang y fue un gran éxito en la popularización de la nueva ciencia de cohetes. En el otoño de 1929, Oberth lanzó su cohete de combustible líquido primero, llamado Kegeldüse. En estos experimentos, asistieron estudiantes de la Universidad Técnica de Berlín, incluyendoquien fue Wernher von Braun. En la construcción del primer cohete grande del mundo, llamado A4, pero se sabe bien hoy bajo el nombre de V2 han utilizado 95 de las invenciones y las recomendaciones Oberth. En 1938, la familia se mudó de Oberth Sibiu. Primero se trasladó a la Escuela Técnica de Viena, luego en la Escuela Técnica de Dresde, y finalmente a Peenemündonde Wernher von Braun construyó el cohete V2 ya. Al final de la guerra, Oberth trabajo WASAG el complejo, cerca de Wittenberg, los misiles de combustible sólido, de defensa aérea. Después de la guerra y se mudó con su familia a Feucht, cerca de Nuremberg. En 1948, trabajó como consultor independiente y escritor, Suiza. En 1950, terminado en Italialos trabajos iniciados en WASAG. En 1953 regresó de Feucht para ayudar a publicar su libro El hombre en el espacio en el que describía sus ideas de un espacio de reflexión, una estación espacial, una nave espacial eléctrica y trajes de astronauta. Mientras tanto, von Braun fundó un instituto de La exploración espacial en los Estados Unidos, en Huntsville, AlabaI, donde se le unieron Oberth. Aquí Oberth participó en un estudio de nuestra tierra, en la próxima década. A finales de 1958, Oberth de nuevo en Feucht, encontró tiempo para poner sobre el papel y publicar sus pensamientos acerca de las posibilidades técnicas de un vehículo por mes, una catapulta mensual, un helicóptero y usilenciosa en vuelo y otros. En 1960, trabajó en Convair, como consultor técnico durante el desarrollo del cohete Atlas, los Estados Unidos. Oberth Oberth en 1961 se retiró en 1962 a la edad de 68 años. La crisis del petróleo de 1977 le llevó a concentrarse en las fuentes de energía alternativas, que conducen a diseñar un plan de cEntre el viento. Sus principales actividades después de su retirada, sin embargo, estaban relacionadas con la filosofía, Oberth siguen escribiendo algunos libros sobre el tema. Oberth murió el 28 de diciembre de 1989, a la edad de 95 años, a Feucht. Hermann Oberth casó a la edad de 35 años con Oberth Till (nacido Hummel), con quien tuvo cuatro poliii, de las cuales un niño murió en el frente en la Segunda Guerra Mundial y una niña murió poco después, en agosto de 1944 en un accidente en el trabajo. Después de su muerte, abrió a Feucht Hermann Oberth Space Museum, donde su investigación y los resultados están disponibles al público. Empresa segundo Oberth reúne a científicos, investigadoresTori y los astronautas de todo el mundo siguen funcionando.
Italiana
Hermann Julius Oberth (25 Giugno 1894, Sibiu - 28 dicembre 1989, Norimberga) è stato uno dei padri fondatori della missilistica e dell'astronautica. Nato a Sibiu (in quel momento o Nagyszeben Hermannstadt), Oberth era allegato russo Konstantin Ţiolkovski e americano Robert Goddard, uno dei tre padri fondatori della missilistica e dell'astronautica. Iltre non hanno mai lavorato attivamente, i loro risultati di ricerca sono sostanzialmente identici, anche se la ricerca si è svolta in modo indipendente. Fin da bambino (circa 11 anni), Hermann era affascinato dal soggetto attraverso i suoi libri Jules Verne, in particolare dalla Terra alla Luna e Viaggio Moon, il primo ha confessato di leggerlopiù volte, fino a quasi venuto a memorizzazione. In seguito l'influenza di questi libri e la conclusione personale, che le idee presentate da Giulio Verne non era del tutto fantasiosa, Hermann ha costruito il suo primo razzo modello da scuola, circa 14 anni. Oberth si rese conto che anche razzo a combustibile consumato dal riducendo la massarazzo, però, continuano ad essere un serbatoio contenente combustibile consumato, non è più utile in vista funzionale. Hermann ha raggiunto in modo indipendente, inventare il concetto di stadio di combustione del carburante. Oberth Nel 1912 divenne uno studente di medicina presso l'Università di Monaco di Baviera, poi frequenta l'ufficiale medico in guerra Mondparte. Hermann ha detto allora che la conclusione più importante personale, che lo ha tirato l'esperienza era stata quella di non aver mai vorrà esercitare la professione di medico. Dopo la guerra tornò all'università, questa volta a studiare fisica sotto la guida di alcune delle migliori menti nel dominio del tempo. Nel 1922, la sua tesi di dottorato sulla scienza rachetelE 'stato respinto in quanto utopica. Il documento è stato stampato, però, utilizzando i fondi privati e ha prodotto polemiche sulla stampa. Hermann poi commentato che si astenne deliberatamente scrivere un'altra tesi, con l'obiettivo dichiarato di diventare uno scienziato più valore di quelli che l'hanno respinta, anche senza essere riconosciuto da loro. Oberth di FOSt un critico del sistema di istruzione, al momento, a confronto con una macchina con le luci gli occhi indietro, nessuna visione del futuro. Nel 1923, Oberth ha pubblicato il suo libro The Rocket in spazio interplanetario e nel 1929, di modi di viaggiare nello spazio . Durante il 1928-1929, Oberth lavorò a Berlino come consulente scientifico per il primo film mai all'azionesi svolge nello spazio: Women on the Moon. Il film è stato prodotto dalla UFA-Film Co.., Diretto da Fritz Lang ed è stato un enorme successo nel divulgare la nuova scienza dei razzi. Nell'autunno del 1929, Oberth ha lanciato il suo razzo a propellente liquido combustibile primo, denominato Kegeldüse. In questi esperimenti hanno partecipato studenti dell'Università Tecnica di Berlino, tra cuiquali era Wernher von Braun. Nel costruire il grande razzo prima al mondo, chiamata A4, ma conosciuta oggi sotto il nome di V2 hanno utilizzato 95 del Oberth invenzioni e le raccomandazioni. Nel 1938, Oberth famiglia si trasferì da Sibiu. In primo luogo si trasferì a Vienna Technical College, poi alla Technical College di Dresda, e infine a Peenemündove Wernher von Braun costruito il razzo V2 già. Alla fine della guerra, Oberth lavoro WASAG su complessi, nei pressi di Wittenberg, i missili a combustibile solido, difesa aerea. Dopo la guerra e si trasferì la famiglia a Feucht, vicino a Norimberga. Nel 1948, ha lavorato come consulente indipendente e scrittore in Svizzera. Nel 1950, completati in Italiail lavoro iniziato a WASAG. Nel 1953 tornò dal Feucht per pubblicare il suo libro L'uomo nello spazio in cui descriveva le sue idee di uno spazio riflessivo, una stazione spaziale, un veicolo spaziale elettrica e tute da astronauta. Frattempo, von Braun fondò un istituto per L'esplorazione dello spazio negli Stati Uniti, a Huntsville, AlabaI, dove è stato raggiunto Oberth. Qui Oberth è stato coinvolto in uno studio della nostra terra nel prossimo decennio. Alla fine del 1958, Oberth di nuovo in Feucht, ha trovato il tempo di mettere su carta i loro pensieri e pubblicherà le proprie opportunità tecnologiche legate al veicolo mensile, un mensile catapulta un elicottero e di usilenzioso in volo e altri. Nel 1960 ha lavorato presso Convair, come consulente tecnico durante lo sviluppo del razzo Atlas, gli Stati Uniti. Oberth Oberth nel 1961 si ritirò nel 1962 all'età di 68 anni. La crisi petrolifera del 1977 lo portò a concentrarsi sulle fonti energetiche alternative, che porta a formare un piano di progettazioneentre il vento. Le sue principali attività dopo il suo ritiro, tuttavia, erano legati alla filosofia, Oberth ancora scrivere alcuni libri sul tema. Oberth è morto il 28 dicembre 1989 all'età di 95 anni in Feucht. Hermann Oberth sposato all'età di 35 anni con Oberth Till (nato Hummel), con il quale ha avuto quattro poliziottoII, di cui un ragazzo è morto sul campo di battaglia nella Seconda Guerra Mondiale e una ragazza morì poco dopo, nell'agosto del 1944 in un incidente sul lavoro. Dopo la sua morte, ha inizio alle Feucht Oberth Space Museum, dove le sue ricerche ei risultati sono disponibili al pubblico. società Oberth dall'altro riunisce scienziati, i ricercatoriTori e gli astronauti da tutto il mondo continuano ad operare.
Franceza
Hermann Oberth Julius (Juin 25, 1894, Sibiu - 28 Décembre 1989, Nuremberg) fut l'un des pères fondateurs de l'engin et l'astronautique. Né à Sibiu (à ce moment ou Hermannstadt Nagyszeben), Oberth était attaché russe Konstantin Ţiolkovski et l'Américain Robert Goddard, l'un des trois pères fondateurs de fusées et de l'astronautique. Letrois ont jamais travaillé activement, leurs résultats de recherche sont essentiellement identiques, même si la recherche a eu lieu de façon indépendante. depuis l'enfance (environ 11 ans), Hermann était fasciné par le sujet à travers ses livres Jules Verne, en particulier de la Terre à la Lune et de voyage vers la Lune, le premier avoué de le lireà plusieurs reprises, jusqu'à ce que presque venu à une mémorisation. À la suite de l'influence personnelle de ces livres et de trouver que les idées présentées par Jules Verne n'était pas entièrement fantaisistes, Hermann a construit le premier modèle de fusée de l'école, environ 14 ans. Oberth rendu compte que le carburant pour fusées, même consommé par réduisant ainsi la massemissiles, cependant, continuer à être un réservoir contenant du carburant consommé, il n'est plus utile sur le plan fonctionnel. Hermann atteint de manière autonome, inventer le stade du concept de la combustion de carburant. En 1912, Oberth est devenu un étudiant en médecine à l'Université de Munich, puis a assisté à la médecin hygiéniste en guerre Mondpartie. Hermann dit alors que la conclusion la plus importante personnels, qu'il a tirée de l'expérience avait été qu'il ne voudra jamais d'exercer la profession de médecin. Après la guerre, il retourna à l'université, cette fois des études de physique, sous la direction de certains des meilleurs cerveaux dans le domaine temporel. En 1922, sa thèse de doctorat sur la science rachetelIl a été rejeté comme utopique. Le document a été imprimé, toutefois, l'utilisation des fonds privés et suscité une controverse dans la presse. Hermann a commenté plus tard qu'il s'est abstenu délibérément écrire un autre travail de doctorat, avec l'objectif déclaré de devenir un scientifique plus précieux que ceux qui l'ont rejetée, même sans le titre de docteur. Oberth de Fost un critique du système éducatif à l'époque, en la comparant à une voiture avec des lumières les yeux en arrière, pas de vision pour l'avenir. En 1923, Oberth publie son livre Le Rocket dans l'espace interplanétaire et, en 1929, Modes de Voyage dans l'espace . Au cours de 1928-1929, Hermann a travaillé à Berlin en tant que consultant scientifique pour le premier film jamais à l'actionLes femmes s qui, dans l'espace: sur la Lune. Le film a été produit par UFA-Film Co.., Réalisé par Fritz Lang et fut un énorme succès dans la popularisation de la science nouvelle de roquettes. En automne 1929, Oberth a lancé sa fusée à carburant liquide première, nommée Kegeldüse. Dans ces expériences, a été suivi par des étudiants de l'Université technique de Berlin, y comprisqui a été Wernher von Braun. Dans la construction de la grande première fusée dans le monde, appelé A4, mais plutôt connu aujourd'hui sous le nom de V2 ont utilisé 95 des inventions et des recommandations de Oberth. En 1938, la famille Oberth propose de Sibiu. D'abord, il s'installa à Vienne Technical College, puis au Collège technique de Dresde, et enfin à Peenemünoù von Braun déjà construit fusée V2. A la fin de la guerre, Oberth WASAG travaux sur des questions complexes, près de Wittenberg, les missiles à combustible solide défense aérienne. Après la guerre, et déménagea sa famille à Feucht, près de Nuremberg. En 1948, il a travaillé comme consultant indépendant et écrivain en Suisse. En 1950, complété en Italiele travail commencé au WASAG. En 1953, il revint de Feucht pour aider à publier son livre L'homme dans l'espace dans lequel il décrit ses idées d'un espace de réflexion, une station spatiale, un vaisseau spatial électriques et costumes d'astronautes. Pendant ce temps, von Braun a fondé un institut pour L'exploration spatiale des États-Unis, à Huntsville, AlabaI, où il fut rejoint Oberth. Voici Oberth a participé à une étude de la terre dans la prochaine décennie. À la fin de 1958, Oberth à nouveau en Feucht, trouvé le temps de faire son papier et de publier ses réflexions sur les possibilités technologiques d'un véhicule et par mois, une catapulte par mois, un hélicoptère et usilencieuse en vol et d'autres. En 1960, il a travaillé à Convair, en tant que consultant technique au cours du développement de la fusée Atlas, les États-Unis. Oberth Oberth en 1961 à la retraite en 1962 à l'âge de 68 ans. La crise pétrolière de 1977 a conduit à mettre l'accent sur les sources d'énergie alternatives, ce qui forme un plan de conceptionEntre le vent. Ses principales activités après sa retraite, cependant, étaient liées à la philosophie, Oberth encore écrire des livres sur le sujet. Oberth est décédé le 28 Décembre 1989, à l'âge de 95 ans, à Feucht. Hermann Oberth mariés vers l'âge de 35 ans avec Oberth Till (née Hummel), avec qui il avait quatre fliceux, un garçon est mort sur le champ de bataille dans la Seconde Guerre mondiale et une jeune fille est morte peu de temps après, en août 1944 dans un accident au travail. Après sa mort, est ouverte à Feucht Oberth musée de l'espace, où ses recherches et les résultats sont accessibles au public. Oberth la société d'autre part rassemble des scientifiques, des chercheursTori et les astronautes du monde entier continuent de fonctionner.
Germana
Hermann Julius Oberth (25. Juni 1894, Sibiu - 28. Dezember 1989, Nürnberg) war einer der Gründerväter der Raketen-und Raumfahrt. Geboren in Sibiu (damals oder Hermannstadt Hermannstadt), Oberth war beigefügt Russische und amerikanische Konstantin Ţiolkovski Robert Goddard, einer der drei Gründerväter der Raketentechnik und Raumfahrt. Derdrei haben noch nie aktiv daran gearbeitet, ihre Forschungsergebnisse sind im Wesentlichen identisch, obwohl der Forschung stattgefunden hat, unabhängig. Seit der Kindheit (ca. 11 Jahre), war Hermann Bücher Fasziniert von dem Thema durch seine Jules Verne, insbesondere von der Erde zum Mond und Die Reise zum Mond, gestand die erste Lektüremehrmals, bis er nahe Auswendiglernen. Nach dem Einfluß dieser Bücher und persönliche Schlussfolgerung, dass die Ideen von Jules Verne präsentiert phantasievoll war nicht ganz, baute sein erstes Modell Hermann-Rakete von der Schule, etwa 14 Jahre. Oberth klar, dass selbst verbraucht werden, von Raketentreibstoff wodurch die MasseRakete, jedoch weiterhin ein Tank mit Kraftstoff verbraucht wird, es nicht mehr sinnvoll in funktional sein. Hermann erreicht so unabhängig, erfinden das Konzept Stadium der Verbrennung des Kraftstoffes. Oberth 1912 wurde ein Student der Medizin an der Universität München, dann an der Amtsarzt at War MondTeil. Hermann erzählte dann, dass die bedeutendsten persönliches Fazit, das er zog es nach der Erfahrung gewesen, dass er nie wollen, als Arzt praktizieren. Nach dem Krieg kehrte er an die Universität, dieses Mal dem Studium der Physik unter der Leitung von einigen der besten Köpfe im Zeitbereich. Im Jahre 1922, Dissertation über seine Wissenschaft rachetelEs war, als utopisch zurückgewiesen. Das Papier gedruckt wurde, jedoch mit privaten Mitteln und hat Kontroverse in der Presse. Hermann meinte später, dass er bewusst eine andere These zu schreiben, mit dem erklärten Ziel, Wissenschaftler zu werden wertvoller als diejenigen, die es abgelehnt haben, auch ohne den Titel eines Doktors der Stimme enthalten. Oberth der FOSt ein Kritiker des Bildungssystems an der Zeit, den Vergleich mit einem Auto mit Licht seine Augen wieder, keine Vision für die Zukunft. Im Jahr 1923 veröffentlichte Oberth seinem Buch "Die Rakete zu den Space und im Jahre 1929, Modes of Reisen im Weltraum . Während 1928-1929, arbeitete Hermann in Berlin als wissenschaftlicher Berater für den ersten Film, der je zum Handelnfindet im Raum: Women on the Moon. Der Film wurde produziert von UFA Co.-Film., Von Fritz Lang Regie und war ein großer Erfolg bei der Popularisierung der neuen Wissenschaft der Raketen. Im Herbst 1929 startete Oberth seine ersten Flüssigkeitsrakete namens Kegeldüse. In diesen Experimenten wurde von Studenten der Technischen Universität Berlin, einschließlich der besuchtendenen Wernher von Braun war. In dem Bau der ersten großen Rakete der Welt, genannt A4, heute bekannt, sondern nannte v2, wurden 95 Erfindungen und Oberth-Empfehlungen. Im Jahr 1938 zog Familie Oberth aus Sibiu. Zunächst zog er nach Wien Technical College, dann an der Technischen Hochschule Dresden und schließlich nach Peenemünwo Wernher von Braun baute die V2-Rakete bereits. Am Ende des Krieges, Oberth WASAG Arbeit an komplexen, in der Nähe von Wittenberg, der feste Brennstoff-Raketen, Luft-Verteidigung. Nach dem Krieg und zog seine Familie nach Feucht bei Nürnberg. Im Jahr 1948 arbeitete er als unabhängiger Berater und Schriftsteller in der Schweiz. Im Jahr 1950, in Italien abgeschlossendie Arbeit am WASAG begonnen. Im Jahr 1953 kehrte er aus Feucht zu helfen, veröffentlicht sein Buch Der Mensch im Weltraum, in dem er beschrieb seine Vorstellungen von einem reflektierenden Raum, eine Raumstation, eine elektrische Satelliten und Astronauten-Anzügen. Zwischenzeit von Braun gründete ein Institut für Raumfahrt der Vereinigten Staaten, aus Huntsville, AlabaI, wo er Oberth beigetreten war. Hier Oberth wurde in einer Studie unserer Erde in den nächsten zehn Jahren beteiligt. Ende 1958 fand wieder Oberth in Feucht, Zeit, um ihre Gedanken zu Papier zu bringen und die damit verbundenen öffentlichen technologischen Fähigkeiten eines Fahrzeugs pro Monat eine monatliche Katapult, ein Hubschrauber und Un Flugzeuge leiser und mehr. Im Jahr 1960 arbeitete er bei Convair, als technischer Berater bei der Entwicklung der Atlas-Rakete, die Vereinigten Staaten. Oberth Oberth 1961 Jahren im Ruhestand im Jahr 1962 bei 68 Jahren. Die Ölkrise von 1977 führte ihn auf alternative Energien konzentrieren, was zu einem Design-Grundrissentre Wind. Ihre Hauptaktivitäten nach seiner Pensionierung, waren jedoch im Zusammenhang mit der Philosophie Oberth noch einige Bücher schreiben über das Thema. Oberth starb am 28. Dezember 1989, im Alter von 95 Jahren zu Feucht. Hermann Oberth etwa im Alter von 35 Jahren mit Oberth Till verheiratet (geboren Hummel), mit der er vier Polizistensie starb ein Junge auf dem Schlachtfeld im Zweiten Weltkrieg und ein Mädchen starb bald danach, im August 1944 bei einem Unfall am Arbeitsplatz. Nach seinem Tod, eröffnet am Feucht Oberth-Raumfahrt-Museum, wo seine Forschungen und Ergebnisse sind öffentlich zugänglich. Oberth Gesellschaft auf der anderen Seite bringt Wissenschaftler, ForscherTori und Astronauten aus aller Welt weiter zu betreiben.
Rusa
Герман Юлиус Oberth (25 июня 1894, Сибиу - 28 декабря 1989, Нюрнберг) был одним из отцов-основателей ракетной и космонавтики. Родился в Сибиу (в то время или Hermannstadt Nagyszeben), Oberth был прикреплен Константин Ţiolkovski русский и американский Роберт Годдард, один из трех отцов-основателей ракетостроения и космонавтики.3 никогда не работали активно, результаты своих исследований по существу идентичны, хотя исследования имело место самостоятельно. С детства (около 11 лет), Герман был очарован предметом через свои книги Жюль Верн, особенно от Земли до Луны и путешествие на Луну, первым признался в чтениинесколько раз, пока он был близок к запоминанию. После влияние на эти книги и личные выводу, что идеи, представленные Жюль Верн был не совсем причудливые Герман построил свою первую модель с ракетой средней школы, около 14 лет. Oberth понял, что даже ракетного топлива потребляется , что снижение массыракеты, однако, по-прежнему бак топлива, потребляемого, это уже не полезно в функциональном отношении. Германн вошел в это самостоятельно, придумать концепцию стадии сгорания топлива. В 1912 Oberth стал студентом медицинского факультета Мюнхенского университета, затем учился на врача войны Мондчасть. Герман говорит, что наиболее важной личной вывод, который он вытащил ее из опыт показал, что он никогда не хотите заниматься как врач. После войны вернулся в университет, на этот раз изучении физики под руководством одни из лучших умов в домене времени. В 1922 году докторскую диссертацию о науке rachetelОно было отклонено, как утопия. Этот документ был по-прежнему печатается с использованием частных средств, и выпустил полемику в прессе. Герман позднее заметил, что он преднамеренно воздержался написать еще одну диссертацию, с заявленной целью стать ученым более ценными, чем те, кто отверг его даже не признали их. Oberth из ФОСт критика системы образования в то время, сравнивая его с автомобиля с подсветкой, его глаза вернулись, не взгляд в будущее. В 1923 году Oberth опубликовал свою книгу "Ракета в межпланетном пространстве и в 1929 году, способов передвижения в пространстве . В 1928-1929 Герман работал в Берлине в качестве научного консультанта первый фильм, когда-либо действийпроисходит в пространстве: Женщины на Луне. Фильм был снят по УФА-фильм Ко., Режиссер Фриц Ланг и имела огромный успех в популяризации новой науки ракет. Осенью 1929 года Oberth начал свою первую жидкого ракетного топлива, названный Kegeldüse. В этих экспериментах принимали участие студенты из Технического университета Берлина, в том числекоторых был Вернер фон Браун. При создании первой ракеты большой мир, называемый A4, а, скорее, известный сегодня называется V2, были использованы 95 из его изобретений и рекомендации Oberth. В 1938 году семья переехала в Сибиу Oberth. Сначала он переехал в Вену технический колледж, а затем в Дрезденском техническом колледже, и, наконец, Peenemünгде Вернер фон Браун построил ракету V2 уже. В конце войны, Oberth WASAG работы по сложным, возле Виттенберге, твердотопливные ракеты топливом, противовоздушной обороны. После войны и перевез свою семью в Фет, недалеко от Нюрнберга. В 1948 г. он работал в качестве независимого консультанта и писателя Швейцарии. В 1950 году закончил в Италииработы, начатой в WASAG. В 1953 году он вернулся из Фет, чтобы помочь опубликовать его книге "Человек в космосе, в котором он рассказал о своих идей отражающих пространства, космической станции, космических аппаратов и электрических астронавт костюмы. Между тем Вернера фон Брауна основан институт Исследование космического пространства в США, в Хантсвилле, АлабаI, где он вступил Oberth. Здесь Oberth принимал участие в исследовании нашей планеты в ближайшие десятилетия. В конце 1958 года снова в Oberth Фет, нашли время, чтобы положить на бумагу и публиковать свои мысли по поводу технических возможностей транспортного средства в месяц, ежемесячно катапульта, вертолет и имолчание в полете и другие. В 1960 году она работала в Convair, как технического консультанта при разработке ракеты "Атлас", в Соединенных Штатах. Oberth Oberth в 1961 году вышел в отставку в 1962 в возрасте 68 лет. Нефтяной кризис 1977 года привел ему сосредоточить внимание на альтернативные источники энергии, что приводит к форме проектного планаEntre ветра. Основными направлениями деятельности один раз отступила, но были связаны с философией, Oberth еще написать несколько книг на эту тему. Oberth скончался 28 декабря 1989, в возрасте 95 лет, Фет. Герман Oberth женат вокруг возрасте до 35 лет с Oberth Тилл (родился Hummel), с которым он четыре полицейскихних, один мальчик погиб на поле боя во Второй мировой войне, и девушка умерла вскоре после этого, в августе 1944 года в результате несчастного случая на работе. После его смерти, открыл на Фет Oberth пространства музея, где его исследования и результаты гласности. Oberth общества, с другой стороны, объединяет ученых, исследователейТори и астронавтов из разных стран мира продолжают работать.
Portugheza
Julius Hermann Oberth (25 de junho de 1894, Sibiu - 28 dezembro de 1989, Nuremberg) foi um dos fundadores do míssil e Astronáutica. Nascido em Sibiu (na época ou Nagyszeben Hermannstadt), foi anexado Oberth russo Konstantin Ţiolkovski e americano Robert Goddard, um dos três fundadores da Astronáutica e da astronáutica. Otrês nunca haviam trabalhado ativamente, os resultados das suas pesquisas são essencialmente idênticas, embora a pesquisa tenha ocorrido de forma independente. desde a infância (cerca de 11 anos), Hermann foi fascinado por esse assunto através de seus livros Jules Verne, especialmente a partir da Terra à Lua e Viagem à Lua, o primeiro confessou a lê-lovárias vezes, até que ele estava perto de memorização. Seguindo a influência dos livros e conclusão pessoal de que as idéias apresentadas por Jules Verne não foi totalmente fantasiosa, Hermann construiu seu foguete primeiro modelo da escola, cerca de 14 anos. Oberth percebi que mesmo o combustível consumido pelo foguete reduzindo assim a massafoguete, no entanto, continuam a ser um tanque contendo o combustível consumido, ele não é mais útil no funcional. Hermann chegou de forma independente, inventar o conceito de estágio de combustão. Oberth Em 1912 tornou-se um estudante de medicina na Universidade de Munique, em seguida, assistiram o médico na guerra Mondparte. Hermann disse então que a conclusão mais importante pessoal, que ele puxou a partir da experiência foi que ele nunca vai querer exercer a profissão de médico. Depois da guerra, voltou para a universidade, esse tempo estudando física, sob a orientação de algumas das melhores mentes no domínio do tempo. Em 1922, dissertação de doutoramento em ciência rachetel suaFoi rejeitado como utópico. O documento foi impresso, porém, usando fundos privados e produziu polêmica na imprensa. Hermann comentou mais tarde que ele se absteve deliberadamente escrever outra tese, com o objectivo declarado de se tornar um cientista mais valioso do que aqueles que têm rejeitado, mesmo sem ser reconhecido por eles. Oberth de fost crítico do sistema de ensino na época, comparando-a com um carro com as luzes de seus olhos para trás, sem visão para o futuro. Em 1923, Oberth publicou seu livro The Rocket no Espaço Interplanetário e em 1929, Modos de viajar no espaço . Durante 1928-1929, Hermann trabalhou em Berlim como consultor científico para o primeiro filme para compartilharestá a ter lugar no espaço: Women on the Moon. O filme foi produzido pela UFA-Film Co.., Dirigido por Fritz Lang e foi um enorme sucesso na popularização da nova ciência de foguetes. No outono de 1929, Oberth lançou o seu combustível de foguete líquido primeiro, denominado Kegeldüse. Nestes experimentos foi assistida por alunos da Universidade Técnica de Berlim, incluindoque foi von Braun e. Na construção do grande primeiro foguete no mundo, chamado de A4, mas hoje conhecido sob o nome de V2 usaram 95 de invenções e as recomendações Oberth. Em 1938, a família mudou-se Oberth de Sibiu. Primeiro, ele se mudou para Viena Technical College, em seguida, na Faculdade Técnica de Dresden e, finalmente, PeenemünWernher von Braun, onde construiu o foguete V2 já. No final da guerra, Oberth WASAG trabalho no complexo, perto de Wittenberg, os mísseis de defesa aérea de combustível sólido. Após a guerra, e mudou com sua família para Feucht, perto de Nuremberg. Em 1948, ele trabalhou como consultor independente e escritor, na Suíça. Em 1950, concluído na Itáliao trabalho iniciado em WASAG. Em 1953 ele retornou do Feucht para ajudar a publicar seu livro Man in Space no qual ele descreve as suas ideias de um espaço reflexivo, uma estação espacial, uma nave espacial elétrica e fatos de astronautas. Entretanto, von Braun fundou um instituto de exploração espacial dos Estados Unidos, em Huntsville, AlabaI, onde foi juntado Oberth. Aqui Oberth estava envolvido em um estudo do nosso planeta na próxima década. No final de 1958, novamente em Oberth Feucht, encontrou tempo para colocar no papel e publicar seus pensamentos sobre as possibilidades tecnológicas de um veículo por mês, uma catapulta mensais, um helicóptero e usilencioso em vôo e outros. Em 1960, ela trabalhou na Convair, como consultor técnico durante o desenvolvimento do foguete Atlas, os Estados Unidos. 1961 Oberth Oberth se aposentou em 1962 com a idade de 68 anos. A crise do petróleo de 1977 levou-o a concentrar-se em fontes alternativas de energia, levando a formar um plano de designEntre vento. Suas principais atividades depois que se aposentou, no entanto, foram relacionados com a filosofia, Oberth ainda escrever alguns livros sobre o tema. Oberth morreu em 28 de dezembro de 1989, na idade de 95 anos, a Feucht. Hermann Oberth era casado em torno da idade de 35 anos com Oberth Till (nascido Hummel), com quem teve quatro policialeles, um menino morreu no campo de batalha na Segunda Guerra Mundial e uma menina morreu logo depois, em agosto de 1944 em um acidente de trabalho. Após sua morte, tem início às Feucht Oberth Space Museum, onde suas pesquisas e os resultados estão disponíveis ao público. Oberth Sociedade em segundo lugar para reunir cientistas, pesquisadoresTori e astronautas de todo o mundo continuam a operar.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie