Augustin Maior (n. 22 august 1882, Reghin - d. 1963, Cluj) a fost un fizician, pedagog şi inventator român. S-a născut la Reghin la 21 august 1882. Părinţii săi, Tereza (o femeie cu o educaţie deosebită) şi Gheorghe (învăţător şi apoi director al Şcolii primare româneşti din Reghin) au crescut cinci copii: Olivia, Augustin, Iuliu, Gheorghe şi Ana. Augustin Maior a urmat primii ani de educaţie şcolară la Reghin, în limba germană: grădiniţa, şcoala primară şi secundară, Liceul Evanghelic German. Apoi a frecventat cursurile Liceului Piarist din Târgu Mureş şi ale Liceului Catolic din Budapesta, demonstrând, pe lângă uşurinţa de însuşire a limbilor străine, şi aptitudini dosebite în domeniul fizicii şi matematicii. A promovat examenul de Bacalaureat în anul 1900 după care, până în 1904, a urmat cursurile Facultăţii de Mecanică a Institutului Politehnic din Budapesta. În decusul anului 1905 a frecventat o serie de cursuri postuniversitare la universităţii renumite din Viena, München şi Göttingen, audiind mari personalităţi ştiinţifice ale vremii, ca D. Hilbert, H. Minkowski, F. Klein, C. Rünge, E. Riecke, L. Prandtl, E. Wiechert sau mai tinerii M. Born, L. Debyeand şi M. von Laue. În luna noiembrie 1905 este angajat prin concurs inginer la Staţia Experimentală a Poştelor din Budapesta unde, în 1906, a reuşit să transmită simultan, pe o singură linie telefonică de 15 km, 5 convorbiri fără ca semnalele să interfereze. Fundamentele teoretice ale telefoniei multiple au fost publicate în 1907 în revista „Elektrotechnische Zeitschrift” şi apoi, în 1914, în lucrarea „The use of High-Frequency Alternating Currents in Telegraphy, Telephony and for Power Transmission” publicată în revista “The Electrician”. După primul război mondial şi unirea Transilvaniei cu România, Augustin Maior îşi pune experienţa sa la dispoziţia autorităţilor române, devenind director general al Poştelor, Telegrafelor şi Telefoanelor din Transilvania şi Banat. Aproape simultan, în iulie 1919, a fost numit profesor titular la Universitatea din Cluj şi apoi director al Institutului de Fizică Teoretică şi Tehnologică al Facultăţii de Ştiinţe. În perioada 1929-1946 a fost şi decan al facultăţii. A predat studenţilor săi cursuri conţinând multe idei moderne, cum sunt cele de „Electricitate şi Magnetism” sau de „Acustică şi optică”, pe care le-a şi publicat în diverse ediţii. Augustin Maior s-a dovedit a fi şi un vizionar. În 1923 el i-a aprobat lui Hermann Oberth să-şi susţină lucrarea de licenţă la Universitatea din Cluj, după ce aceasta fusese respinsă la Universitatea din Heidelberg. El şi-a pus semnătura pe diploma celui care, mai târziu, va fi unanim recunoscut drept părintele rachetei interplanetare moderne. Augustin Maior a fondat Şcoala de Fizică Teoretică de la Universitatea din Cluj, menţinând un contact permanent cu marile idei ale timpului şi având contribuţii remarcabile în domeniile aflate în dezvoltare în Europa. Aceste contribuţii au fost pe deplin recunoscute în anul 1950, când laureatul Premiului Nobel M.Louis de Broglie a prezentat la Academia din Paris lucrarea lui Augustin Maior intitulată „Câmpurile gravitaţionale şi magnetismul”. Acesta a fost unul dintre ultimele evenimente fericite din viaţa zbuciumată a lui Augustin Maior de după 1947.
Categorie
  • Categorie:Oameni de stiinta
Fotografii

Augustin Maior

Augustin Maior
Engleza
Augustin Maior (born August 22, 1882 Reghin - d. 1963, Cluj) was a physicist, educator and inventor Romanian. Reghin was born on 21 August 1882. Her parents, Teresa (a woman with a special education) and George (teacher and then director of the Romanian primary school Reghin) increased five children: Olivia, Augustine, Julius, George and Anna. Augustine Major followed receiveand years of schooling from that town, in German: kindergarten, primary and secondary school, the German Evangelical School. Piarist then attended high school in Targu Mures and Catholic High School in Budapest, showing, in addition to ease of learning foreign languages and skills dosebite in physics and mathematics. He passed the examination Bacalauret in 1900 after which, until 1904, attended the Faculty of Mechanical Engineering of the Polytechnic Institute in Budapest. In 1905 decusul attended several postgraduate courses at prestigious universities in Vienna, Munich and Göttingen, hearing great scientific personalities of the time, as D. Hilbert, H. Minkowski, F. Klein, C. Runge, E. Rieck, L . Prandtl, E. Wiechert or younger M. Born, L. and M. von Laue Debyeand. In November 1905 contest engineer employed by the Post Experimental Station of Budapest where, in 1906, managed to transmit simultaneously on a single telephone line 15 km, 5 calls without interfering signals. Multiple phone theoretical basis were published in 1907 in revistand "Zeitschrift Elektrotechnische" and then in 1914, in "The Use of High-Frequency Alternating currents in Telegraphy, Telephony and for Power Transmission" published in "The Electrician". After World War and the unification of Transylvania with Romania, Augustine Major puts his experience to the Romanian authorities, becoming general managerof Post, Telegraphs and Telephones of Transylvania and Banat. Almost simultaneously, in July 1919 he was appointed professor at the University of Cluj and then director of the Institute of Theoretical Physics Faculty of Science and Technology. The period 1929-1946 has been dean of faculty. He taught his students courses containing more modern ideas such as cthem of "Electricity and Magnetism" or "Acoustics and optics, and it has published in various editions. Augustine Major proved to be a visionary. In 1923 he approved his Oberth to support thesis at the University of Cluj, after it was rejected at the University of Heidelberg. He put his signature on the diploma that Iand later, will be widely recognized as the father of modern interplanetary rocket. Major Augustine founded School of Theoretical Physics at the University of Cluj, maintaining continuous contact with the great ideas of time and having outstanding contributions in the areas under development in Europe. Such contributions have been fully recognized in the year 1950, the winner PremM. laureate Louis de Broglie of space presented to the Paris Academy Major Augustine's work entitled "gravitational fields and magnetism. It was one of the happiest events of the past turbulent life of Augustine's Major after 1947.
Spaniola
Augustin Maior (nacido el 22 de agosto 1882 Reghin - d. 1963, Cluj) fue un físico, educador e inventor rumano. Reghin nació el 21 de agosto de 1882. Sus padres, Teresa (una mujer con una educación especial) y George (profesor y entonces director de la escuela primaria rumana Reghin) aumentó cinco hijos: Olivia, Agustín, Julio, Jorge y Anna. Agustín Mayor seguido recibiráy años de estudio de esa ciudad, en alemán: infantil, primaria y secundaria, el Colegio Alemán Evangélica. Escolapios luego asistió a la escuela secundaria en Targu Mures y Catholic High School en Budapest, mostrando, además de la facilidad de aprendizaje de lenguas extranjeras y habilidades dosebite en física y matemáticas. Pasó el examen Bacalauret en 1900 después de lo cual, hasta 1904, asistió a la Facultad de Ingeniería Mecánica del Instituto Politécnico de Budapest. En 1905 asistió a varios cursos decusul de postgrado en la universidad de renombre en Viena, Munich y Göttingen, el oído grandes personalidades científicas de la época, como D. Hilbert, H. Minkowski, F. Klein, Runge C., E. Rieck, L . Prandtl, E. Wiechert años de edad, M. Born, L. y M. von Laue Debyeand. En noviembre de 1905 el ingeniero contratado por concurso de la Estación Experimental de Correos de Budapest, donde, en 1906, fue capaz de transmitir simultáneamente en una sola línea telefónica 15 km, 5 llamadas sin señales de interferencia. Las bases teóricas de teléfono múltiples fueron publicados en 1907 en revisionesde pie "Zeitschrift Elektrotechnische" y luego en 1914, en "La utilización de corrientes de alta frecuencia alterna en telegrafía, telefonía y transmisión de energía", publicado en "El Electricista". Después de la Primera Guerra Mundial y la unificación de Transilvania con Rumania, Agustín Principales pone su experiencia a las autoridades rumanas, convirtiéndose en director generalde Correos, Telégrafos y Teléfonos de Transilvania y Banat. Casi simultáneamente, en julio de 1919 fue nombrado profesor en la Universidad de Cluj y más tarde director del Instituto de Física Teórica y Tecnológico de la Facultad de Ciencias. En el período 1929-1946 era el decano de la facultad. Enseñó a sus estudiantes cursos que contengan más de las ideas modernas, como cellos de "Electricidad y Magnetismo" o "acústica y óptica, y se ha publicado en varias ediciones. Agustín Mayor demostró ser un visionario. En 1923 se aprobó su Oberth a apoyar la tesis de la Universidad de Cluj, después de haber sido rechazados en la Universidad de Heidelberg. Puso su firma en el diploma que yoy más tarde, será ampliamente reconocido como el padre del cohete interplanetario moderna. Major Agustín fundó la Escuela de Física Teórica en la Universidad de Cluj, manteniendo un contacto continuo con las grandes ideas de tiempo y que tenga cuotas pendientes de pago en las zonas en desarrollo en Europa. Estas contribuciones han sido plenamente reconocida en 1950 cuando el ganador PremM. Nobel Louis de Broglie del espacio presentado a la labor de la Academia de París Mayor Agustín titulado "campos gravitatorios y el magnetismo. Este fue uno de los últimos acontecimientos de su vida más feliz Agustín problemas mayores después de 1947.
Italiana
Augustin Maior (nato il 22 Agosto 1882 Reghin - m. 1963, Cluj) è stato un fisico, docente e inventore rumeno. Reghin è nato il 21 agosto 1882. I suoi genitori, Theresa (una donna con una formazione speciale) e Gheorghe (insegnante e poi direttore della scuola elementare Reghin rumeno) sono aumentati cinque figli: Olivia, Agostino, Giulio, Giorgio e Anna. Agostino Maggiore seguita riceveree anni di scuola da quella città, in tedesco: scuola dell'infanzia, primaria e scuola secondaria, scuola evangelica tedesca. Scolopi poi frequentato le scuole superiori in Targu Mures e Catholic High School di Budapest, indicanti, oltre alla facilità di apprendimento delle lingue straniere e le competenze dosebite in fisica e matematica. Ha superato l'esame Bacalauret nel 1900 dopo la quale, fino al 1904, ha frequentato la Facoltà di Ingegneria Meccanica del Politecnico di Budapest. Nel 1905 decusul frequentato corsi post-laurea presso l'università varie rinomata di Vienna, Monaco e Gottinga, udito grandi personalità scientifiche del tempo, come D. Hilbert, H. Minkowski, F. Klein, C. Runge, E. Rieck, L . Prandtl, E. Wiechert o più giovane M. Born, e M. von Laue L. Debyeand. Nel novembre 1905 concorso ingegnere alle dipendenze del Post Stazione Sperimentale di Budapest, dove, nel 1906, riuscì a trasmettere simultaneamente su una singola linea telefonica 15 km, 5 chiamate senza interferire segnali. Fondamenti teorici di più numeri telefonici sono stati pubblicati nel 1907 in Revistand "Zeitschrift Elektrotechnische" e poi nel 1914, in "L'uso di correnti ad alta frequenza alternata in telegrafia, telefonia e per Power Transmission" pubblicato in "l'elettricista". Dopo la guerra mondiale e l'unificazione della Transilvania con la Romania, Agostino Major mette la sua esperienza le autorità rumene per diventare CEOdelle Poste, telegrafi ei telefoni della Transilvania e del Banato. Quasi contemporaneamente, nel luglio 1919 fu nominato professore presso l'Università di Cluj e poi direttore dell'Istituto di Fisica Teorica Facoltà di Scienze e Tecnologie. Nel periodo 1929-1946 è stato il preside della facoltà. Ha insegnato i suoi corsi studenti che contiene più idee moderne come cli di "Elettricità e Magnetismo" o "Acustica e ottica, e ha pubblicato in varie edizioni. Agostino Maggiore dimostrato di essere un visionario. Nel 1923 ha approvato la sua Oberth per sostenere tesi presso l'Università di Cluj, dopo che era stato licenziato dall'università di Heidelberg. Ha messo la sua firma sul diploma che hoe più tardi, sarà ampiamente riconosciuto come il padre della moderna razzo interplanetario. Major Agostino fondato Scuola di Fisica Teorica presso l'Università di Cluj, mantenendo un contatto continuo con le grandi idee di tempo e di aver sospeso i contributi nelle zone sotto sviluppo in Europa. Questi contributi sono stati pienamente riconosciuti nel 1950, quando il vincitore PremM. Nobel Louis de Broglie di spazio ha presentato al lavoro di Parigi Accademia Major Agostino dal titolo "campi gravitazionali e magnetismo. E 'stato uno degli ultimi eventi della sua vita travagliata felice Agostino Major dopo il 1947.
Franceza
Augustin Maior (né le 22 août 1882 Reghin - D. 1963, Cluj) était un physicien, éducateur et inventeur roumain. Reghin est né le 21 août 1882. Ses parents, Thérèse (une femme avec une éducation spéciale) et George (enseignant, puis directeur de l'école roumaine Reghin primaire) a augmenté de cinq enfants: Olivia, Augustin, Jules, George et Ann. Augustine Major suivie recevoiret les années de scolarité de cette ville, en allemand: maternelle, primaire et secondaire, l'école évangélique allemande. Piaristes, puis fréquente le lycée de Targu Mures et Catholic High School de Budapest, indiquant, en plus de faciliter l'apprentissage des langues étrangères et les compétences dosebite en physique et en mathématiques. Il passa l'examen Bacalauret en 1900, après quoi, jusqu'en 1904, il a fréquenté la Faculté de génie mécanique de l'Institut Polytechnique de Budapest. En 1905 decusul assisté à plusieurs cours de troisième cycle à l'université de renom à Vienne, Munich et de Göttingen, audience grandes personnalités scientifiques de l'époque, que D. Hilbert, H. Minkowski, F. Klein, C. Runge, E. Rieck, L W. Prandtl, E.iechert ou moins M. Born, L. et M. von Laue Debyeand. En Novembre 1905 Concours ingénieur employé par la station expérimentale Post de Budapest où, en 1906, a réussi à émettre simultanément sur une seule ligne téléphonique 15 km, 5 appels sans interférence de signaux. Les fondements théoriques de plusieurs numéros ont été publiés en 1907 dans révistand "Zeitschrift Elektrotechnische», puis en 1914, dans «l'utilisation des fréquences des courants alternatifs-haut dans la télégraphie, la téléphonie et de transmission de puissance», publié dans "L'électricien". Après la Première Guerre mondiale et l'unification de la Transylvanie avec la Roumanie, Augustin Major met son expérience aux autorités roumaines, devenant directeur généralla Poste, des Télégraphes et des Téléphones de Transylvanie et de Banat. Presque simultanément, en Juillet 1919, il fut nommé professeur à l'Université de Cluj, puis directeur de l'Institut de Physique Théorique Faculté des sciences et de la technologie. Dans la période 1929-1946 a été le doyen de la faculté. Il enseignait à ses élèves des cours contenant des idées plus modernes tels que ceux de "Électricité et magnétisme» ou «acoustique et l'optique, et il a publié dans diverses éditions. Augustine Major s'est avéré être un visionnaire. En 1923, il approuva son Oberth à soutenir une thèse à l'Université de Cluj, après avoir été renvoyé de l'Université de Heidelberg. Il a mis sa signature sur le diplôme que jeet plus tard, seront largement reconnu comme le père de la fusée interplanétaire moderne. major Augustin fondée école de physique théorique à l'Université de Cluj, en maintenant un contact permanent avec les grandes idées de temps et d'avoir des contributions exceptionnelles dans les domaines de développement en Europe. Ces contributions ont été intégralement reconnus en 1950 lorsque le gagnant PremM. Louis de Broglie lauréat de l'espace présenté au travail de l'Académie de Paris Major Augustin intitulé «champs de gravitation et le magnétisme. Il fut l'un des événements les plus heureux de la vie passé tumultueux du grand Augustin après 1947.
Germana
Augustin Maior (geboren 22. August 1882 Reghin - † 1963, Cluj) war ein Physiker, Pädagoge und Erfinder Rumänisch. Reghin wurde 1882 geboren am 21. August. Ihre Eltern, Theresa (eine Frau mit einer speziellen Ausbildung) und George (Lehrer und damaliger Direktor der rumänischen Grundschule Reghin) erhöhte fünf Kinder: Olivia, Augustin, Julius, Georg und Anna. Augustine Major gefolgt erhaltenund Schuljahren aus jener Stadt, in deutscher Sprache: Kindergarten, Primar-und Sekundarschule, die Deutsche Evangelische Schule. Piaristen dann besuchte die High School in Targu Mures und katholischen High School in Budapest, Anzeigen, zusätzlich zu der das Erlernen von Fremdsprachen und Fertigkeiten erleichtern dosebite in Physik und Mathematik. Er bestand die Prüfung Bacalauret im Jahr 1900, nach dem, bis 1904 besuchte er die Fakultät für Maschinenbau der Polytechnischen Institut in Budapest. Im Jahr 1905 besuchte decusul mehreren Studiengängen an der renommierten Universität in Wien, München und Göttingen, Hören großen wissenschaftlichen Persönlichkeiten der Zeit, als D. Hilbert, H. Minkowski, F. Klein, C. Runge, E. Rieck, L . Prandtl, E. Wiechert oder jünger M. Born, L. und M. von Laue Debyeand. Im November 1905 bestreiten Ingenieur Budapest beschäftigt die Post Experimental Station, wo im Jahre 1906, verwaltet line übermitteln gleichzeitig auf einem einzigen Telefon 15 km, 5 Anrufe ohne Störsignale. Theoretische Grundlagen der mehrere Telefonleitungen wurden in 1907 in Revision veröffentlichtstand "Elektrotechnische Zeitschrift" und dann im Jahre 1914, in "Der Einsatz von High-Frequency Wechselströme in Telegrafie, Telefonie und für Power Transmission" veröffentlicht in "Der Elektriker. Nach dem Ersten Weltkrieg und die Vereinigung Siebenbürgens mit Rumänien, Augustine Major bringt seine Erfahrung an die rumänischen Behörden, immer General Managerder Beiträge, Telegrafen und Telefone von Siebenbürgen und Banat. Fast zeitgleich, im Juli 1919 wurde er zum Professor an der Universität Cluj und dann Direktor des Instituts für Theoretische Physik Fakultät für Naturwissenschaften und Technik. Im Zeitraum 1929-1946 war der Dekan der Fakultät. Er lehrte seine Studenten, viele Kurse mit modernen Ideen, wie Cihnen der "Elektrizität und Magnetismus" oder "Akustik und Optik, und es hat in verschiedenen Ausgaben veröffentlicht. Augustine Major erwies sich ein Visionär. Im Jahr 1923 stimmte er seine Oberth Diplomarbeit an der Universität von Cluj-Unterstützung, nachdem er von der Universität Heidelberg entlassen worden. Er setzte seine Unterschrift auf das Diplom, dass ichund später, wird Major Augustin werden weithin anerkannt als der Vater der modernen interplanetaren Rakete. gegründete Schule für Theoretische Physik an der Universität Cluj, die Aufrechterhaltung dauerhafter Kontakt mit den großen Ideen der Zeit und mit herausragenden Beiträge im Bereich der Entwicklung in Europa. Diese Beiträge wurden im Jahr 1950 erkannt, wenn der Gewinner PremM. Preisträger Louis de Broglie Platz der Pariser Akademie Major Augustins Werk mit dem Titel "Gravitationsfelder und Magnetismus vorgestellt. Es war eines der letzten Ereignisse seines unruhigen Lebens glücklich Augustine Major nach 1947.
Rusa
Майор Августин (родился 22 августа 1882 Регин - Д. 1963, Клуж) был врач, педагог и изобретатель румынском языке. Регин родился 21 августа 1882. Ее родители, Тереза (женщина специального образования) и Джордж (учитель и директор румынской начальной школе Регин) увеличилось в пять детей: Olivia, Августин, Юлий, Джордж и Анна. Августина Основные после получатьи годам обучения, из этого города, по-немецки: детский сад, начальную и среднюю школу, Немецкой евангельско-школы. Пиаристов затем учился в средней школе в Тыргу-Муреш и католическую школу в Будапеште, показывая, в дополнение к легкость изучения иностранных Языки и навыков dosebite в физике и математике. Он прошел обследование Bacalaureт в 1900, после чего, до 1904, он присутствовал на Механико-машиностроительный факультет Политехнического института в Будапеште. В 1905 decusul присутствовал ряд курсов повышения квалификации в престижных университетов в Вене, Мюнхене и Геттингене, услышав великих научных деятелей того времени, как Д. Гильберт, Г. Минковский, Ф. Клейн, К. Рунге, Е. Rieck, L . Прандтля, Е. Wiechert или младше М. Борн, Л. и М. фон Лауэ Debyeand. В ноябре 1905 года конкурс инженер используемых пост опытной станции в Будапеште, где в 1906 году, удалось передать одновременно на одной телефонной линии 15 км, 5 вызовов без мешающих сигналов. Теоретические основы нескольких телефонных номеров были опубликованы в 1907 году в reviСтенд "Zeitschrift Elektrotechnische", а затем в 1914 году, в "Использование токов высокой частоты переменного в телеграфии, телефонии и для передачи электроэнергии", опубликованной в "Электромеханика". После второй мировой войны и объединение Трансильвании с Румынией, Августин Основные ставит свой опыт румынских властей, став генеральным директоромпочт, телеграфов и телефонов Трансильвании и Банате. Почти одновременно, в июле 1919 он был назначен профессором в университете города Клуж, а затем директором Института теоретической физики факультета естественных наук и технологии. Период 1929-1946 был деканом факультета. Он учит своих учеников курсов, содержащих более современные идеи, такие как Cих "Электричество и магнетизм" и "Акустика и оптика, и он опубликовал в различных изданиях. Августина Основные оказался провидцем. В 1923 году он утвердил его Oberth поддержать диссертацию в университете города Клуж, после того как был уволен из университета Гейдельберга. Он поставил свою подпись на диплом, что яи позже, будут широко признаны как отец современной межпланетной ракеты. Основные Августина основана школа современной теоретической физики в университете города Клуж, поддерживая постоянный контакт с великими идеями времени и имеющих задолженность по взносам в районах развития в Европе. Эти средства были полностью признаны в 1950 году, когда победителем ПремМ. премии Луи де Бройля пространстве представлены работы Парижской академии Основные Августин, озаглавленный "гравитационного поля и магнетизм. Это был один из счастливейших событий прошлого бурной жизни крупных Августина после 1947 года.
Portugheza
Augustin Maior (nascida em 22 de agosto, 1882 Reghin - d. 1963, Cluj) foi um físico, educador e inventor romeno. Reghin nasceu em 21 de agosto de 1882. Seus pais, Teresa (a mulher com uma educação especial) e George (professor e diretor da escola primária Reghin romeno) aumentou cinco filhos: Olivia, Agostinho, Júlio, George e Anna. Agostinho Major seguido recebere anos de escolaridade a partir dessa cidade, em alemão: jardim de infância, escola primária e secundária, a Escola Evangélica Alemã. Piarist seguida, cursou o ensino médio em Targu Mures e Alta Escola Católica, em Budapeste, mostrando, além da facilidade de aprendizagem de línguas estrangeiras e competências dosebite em física e matemática. Ele passou o exame Bacalauret em 1900, após o que, até 1904, frequentou a Faculdade de Engenharia Mecânica do Instituto Politécnico de Budapeste. Em 1905 frequentou os cursos de pós-graduação decusul vários na famosa Universidade de Viena, Munique e Göttingen, ouvindo grandes personalidades científicas da época, como D. Hilbert, H. Minkowski, F. Klein, C. Runge, E. Rieck, L W. Prandtl, E.iechert ou menos M. Born, L. e M. von Laue Debyeand. Em Novembro de 1905 engenheiro competição utilizados pela Estação Experimental Post de Budapeste, onde, em 1906, conseguiu transmitir simultaneamente em uma única linha telefônica 15 km, 5 de chamadas sem sinais de interferência. Fundamentos Teóricos do telefone múltiplas foram publicados em 1907 a revistand "Zeitschrift Elektrotechnische" e depois em 1914, em "A utilização de frequências de corrente alternada de alta em telegrafia, telefonia e transmissão de poder", publicado em "O Eletricista". Após a Primeira Guerra Mundial e da unificação da Transilvânia com a Roménia, Agostinho Major coloca a sua experiência para as autoridades romenas, tornando-se gerente geraldos Correios, Telégrafos e Telefones da Transilvânia e Banat. Quase simultaneamente, em julho de 1919 foi nomeado professor na Universidade de Cluj e então diretor do Instituto de Física Teórica da Faculdade de Ciência e Tecnologia. No período 1929-1946 foi o reitor da faculdade. Ele ensinou seus cursos alunos com idéias mais modernas, como cos de "Eletricidade e Magnetismo" ou "Acústica e óptica," e foi publicado em várias edições. Major Agostinho provou ser um visionário. Em 1923, aprovou a sua Oberth de apoio à tese na Universidade de Cluj, depois de ter sido demitido da Universidade de Heidelberg. Ele colocou sua assinatura no diploma quee, mais tarde, será reconhecido como o pai do foguete interplanetário moderna. Major Agostinho fundada Escola de Física Teórica da Universidade de Cluj, mantendo contato permanente com as grandes idéias do tempo e com contribuições importantes nas áreas em desenvolvimento na Europa. Estas contribuições têm sido plenamente reconhecida em 1950, quando o vencedor PremPrêmio M. Louis de Broglie de espaço apresentado o trabalho da Academia de Paris Major Agostinho, intitulado "campos gravitacionais e magnetismo. Foi um dos mais felizes acontecimentos da vida passado turbulento do Major Agostinho, depois de 1947.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie