Dragomir M. Hurmuzescu (n. 13 martie 1865, Bucureşti - d. 31 mai 1954, Bucureşti), fizician, inventator, profesor la Universitatea din Iaşi, membru al Academiei Române este fondatorul învăţământului electrotehnic din România şi colaborator al soţilor Curie. A avut contribuţii în domeniile electricităţii şi fizicii razelor X. A inventat dielectrina şi a construit electroscopul care-i poartă numele (1894). A pus bazele primului laborator de electricitate din ţară, transformat apoi în Şcoala de Electricitate de pe lângă Universitatea din Iaşi prima şcoală de fizică experimentală. A fost ctitor al radiofoniei româneşti. El repetă şi realizează la Iaşi în anul 1901 experimentele de comunicaţie prin radio ale lui Guglielmo Marconi, Alexandr Popov şi ale altora din perioada 1895-1901. În 1922, sub conducerea sa, a început să funcţioneze Societatea Română de Radiodifuziune (Societatea de Difuziune Radiotelefonică din România), care la 1 noiembrie 1928 difuza în eter prima emisiune cu anunţul: Alo, alo, aici Radio Bucureşti, urmat de discursul preşedintelui Societăţii, Dragomir Hurmuzescu. Este momentul ce inaugura, practic, postul naţional de radio din România.
Categorie
  • Categorie:Oameni de stiinta
Fotografii

Dragomir Hurmuzescu

Dragomir Hurmuzescu
Engleza
Dragomir M. Hurmuzescu (born 13 March 1865, Bucharest - May 31, 1954, Bucharest), physicist, inventor, professor at the University of Iasi, Romanian Academy is the founder member of electro education in Romania and collaborator Curie spouses. He made contributions in the fields of electricity and physics of X-rays dielectrina He invented and built the car electroscopeThey named (1894). He established the first laboratory of electricity in the country, then turned in the School of Electrical Engineering from the University of Science near the first school of experimental physics. He was founder of the Romanian radiophone. He repeated and carried out experiments in Science in 1901's radio communication by Guglielmo Marconi, Alexander Popov and othertime period 1895-1901. In 1922, under his leadership, began operating Romanian Radio Broadcasting Corporation (Broadcasting Company radiotelephone in Romania), November 1, 1928 that the first show broadcast on the airwaves with ad: Hello, hello, here Radio Bucharest, followed by a speech by President Society, Dragomir Hurmuzescu. It is time to open, practical, post nationtional radio from Romania.
Spaniola
Dragomir M. Hurmuzescu (nacido el 13 de marzo de 1865, Bucarest - 31 de mayo de 1954, Bucarest), físico, inventor, profesor de la Universidad de Iasi, Rumania Academia es el miembro fundador de la educación electro en Rumanía y colaborador de los esposos Curie. Hizo aportes en los campos de la electricidad y la física de los rayos X dielectrina Él inventó y construyó el electroscopio de cochesLlamaron (1894). Estableció el primer laboratorio de electricidad del país y luego se volvió en la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Ciencia cerca de la primera escuela de física experimental. Fue fundador de la radiofónicas rumano. Repitió y llevó a cabo experimentos de la ciencia en la comunicación de radio 1901 por Guglielmo Marconi, Alexander Popov y otrosperiodo de tiempo 1895-1901. En 1922, bajo su liderazgo, comenzó a funcionar rumana Radio Broadcasting Corporation (Compañía de Radiodifusión de radiotelefonía en Rumania), 01 de noviembre 1928 que la emisión muestran por primera vez en las ondas con anuncios: Hola, hola, aquí Radio Bucarest, seguida de un discurso del Presidente de la Sociedad, Dragomir Hurmuzescu. Es hora de abrir prácticamente la estación de la nacióncional de radio procedentes de Rumanía.
Italiana
Dragomir M. Hurmuzescu (nata il 13 marzo 1865, Bucarest - 31 maggio 1954, Bucarest), fisico, inventore, professore presso l'Università di Iasi, Romania Academy è il membro fondatore della formazione electro in Romania e collaboratore coniugi Curie. Ha dato contributi nel campo dell'elettricità e della fisica dei raggi X dielectrina Ha inventato e costruito l'elettroscopio autoHanno chiamato (1894). Ha fondato il primo laboratorio di energia elettrica nel paese, poi si voltò in Scuola di Ingegneria Elettrica presso l'Università della Scienza presso la prima scuola di fisica sperimentale. E 'stato fondatore del radiotelefono rumeno. Ha ripetuto e ha effettuato esperimenti in Comunicazione della Scienza nel 1901 da radio di Guglielmo Marconi, Alexander Popov ed altriperiodo di tempo 1895-1901. Nel 1922, sotto la sua guida, ha iniziato ad operare rumeno Radio Broadcasting Corporation (radiotelefono Broadcasting Company in Romania), 1 Novembre 1928 che la trasmissione prima mostra sulle onde radio con annunci: Ciao, ciao, qui Radio Bucarest, seguito dal discorso del Presidente della Società, Dragomir Hurmuzescu. E 'ora di svelare praticamente stazione nazionenale radio dalla Romania.
Franceza
Dragomir M. Hurmuzescu (né le 13 Mars 1865, Bucarest - 31 mai 1954, Bucarest), physicien, inventeur, professeur à l'Université de Iasi, l'Académie roumaine est le membre fondateur de l'éducation électro en Roumanie et collaborateur époux Curie. Il fit des contributions dans les domaines de l'électricité et la physique des rayons X dielectrina Il a inventé et construit la voiture électroscopeIls ont appelé (1894). Il a créé le premier laboratoire d'électricité dans le pays, ensuite à l'École de génie électrique de l'Université des sciences à proximité de la première école de physique expérimentale. Il a été fondateur de la radiophonie roumain. Il a répété et effectué des expériences en sciences de la communication radio 1901 par Guglielmo Marconi, Alexander Popov et d'autresPériode 1895-1901. En 1922, sous sa direction, a commencé à exploiter la Radio roumaine Broadcasting Corporation (Société de radiodiffusion de radiotéléphonie en Roumanie), 1 er novembre 1928 que le premier spectacle diffusé sur les ondes de cette annonce: Bonjour, bonjour, ici Radio Bucarest, suivie par une allocution de président de la Société, Dragomir Hurmuzescu. Il est temps d'ouvrir pratiquement station Nationtion de radio en provenance de Roumanie.
Germana
Dragomir M. Hurmuzescu (geboren 13. März 1865, Bukarest - 31. Mai 1954, Bukarest), Physiker, Erfinder, Professor an der Universität von Iasi, ist Rumänischen Akademie der Gründungsmitglied der electro Bildung in Rumänien und Mitarbeiter Curie Ehegatten. Er machte die Beiträge in den Bereichen Elektrizität und Physik der Röntgenstrahlen dielectrina Er erfand und baute das Auto ElektroskopSie nannten (1894). Er gründete das erste Labor für Strom in das Land, dann drehte er an der School of Electrical Engineering von der University of Science die erste Schule in der Nähe der experimentellen Physik. Er war Gründer der rumänischen radiophone. Er wiederholt und führte Experimente in der Wissenschaft im Jahr 1901 die Funkkommunikation durch Guglielmo Marconi, Alexander Popov und andereZeitraum 1895 bis 1901. Im Jahr 1922 unter seiner Führung begann Betriebssystem rumänischen Radio Broadcasting Corporation (Broadcasting Company Sprechfunk in Rumänien), 1. November 1928, dass die erste Show Sendung über den Äther mit ad: Hallo, hallo, hier Radio Bukarest, durch eine Rede von Präsident Gesellschaft, Dragomir Hurmuzescu gefolgt. Es ist Zeit zu öffnen, praktisch, post NationTIONALE Radio aus Rumänien.
Rusa
Драгомир М. Hurmuzescu (родился 13 марта 1865, Бухарест - 31 мая 1954, Бухарест), физик, изобретатель, профессор университета в Яссах, Румынской академии является одним из основателей электротехнического образования в Румынии и сотрудник Кюри супругов. Он сделал вклад в области электричества и физики рентгеновских лучей dielectrina Он изобрел и построил машину электроскопОни назвали (1894). Он основал первую лабораторию на электроэнергию в стране, а затем повернул на факультете электротехники Университета науки вблизи первой школе экспериментальной физики. Он был основателем румынской радиотелефон. Он повторил, и опыты в области науки в 1901 году радио-сообщения Гульельмо Маркони, Александр Попов и другиепериод 1895-1901. В 1922 году под его руководством, начала свою деятельность Румынская радиовещательная корпорация (ТРК радиотелефонной в Румынии), 1 ноября 1928, что первые трансляции шоу на эфир объявления: Привет, привет, вот радио Бухарест, после речи президента общества, Драгомир Hurmuzescu. Есть время, чтобы открыть практически нации пунктаtional радио из Румынии.
Portugheza
Dragomir M. Hurmuzescu (nascido em 13 de março de 1865, Bucareste - 31 de maio de 1954, Bucareste), físico, inventor, professor da Universidade de Iasi, Roménia Academy é o membro fundador da educação electro na Roménia e colaborador casal Curie. Ele fez contribuições nos campos da electricidade e da física de raios-X dielectrina Ele inventou e construiu o carro electroscopeEles nomearam (1894). Ele estabeleceu o primeiro laboratório de eletricidade no país, em seguida, virou-se na Faculdade de Engenharia Elétrica da Universidade de Ciência perto da primeira escola de física experimental. Ele foi o fundador do radiofone romeno. Ele repetiu e realizou experimentos em Ciência em 1901 de comunicação de rádio por Guglielmo Marconi, Alexander Popov e outrosperíodo de tempo 1895-1901. Em 1922, sob sua liderança, começou a operar romeno Radio Broadcasting Corporation (Broadcasting Company radiotelefonia na Roménia), que em 01 de novembro de 1928 transmitidos primeiro show nas ondas de anúncio: Olá, olá, aqui Rádio Bucareste, seguido por um discurso do Presidente da Sociedade, Dragomir Hurmuzescu. É hora de abrir praticamente estação naçãorádio internacional da Roménia.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie