Constantin Constantinescu-Claps (n. 20 februarie, 1884 Beceni, judeţul Buzău — d. 1961, Bacău) a fost un general român, care a luptat atât în al Doilea Război Balcanic cât şi în cele două războaie mondiale. Constantin Constantinescu-Claps s-a născut la data de 20 februarie, 1884 în localitatea Beceni, judeţul Buzău. Între anii 1903 - 1905 a absolvit „Şcoala militară de artilerie şi geniu” iar între anii 1919 şi 1920, „Şcoala superioară de război” din Bucureşti. A făcut parte din Regimentul 12 artilerie cu care a participat la al Doilea Război Balcanic din anul 1913. Cu aceiaşi unitate a luptat şi în Primul Război Mondial, în campania de ofensivă din Transilvania din 1916 (pentru care a fost decorat cu ordinul Coroana României cu spade în grad de cavaler) precum şi în bătăliile de apărare din 1917, la Măgura Caşinului, având funcţiile de comandant de baterie şi de divizie. Până în anul 1943 a îndeplinit mai multe funcţii importante în ierarhia militară: Comandant al Regimentului 4, artilerie grea (februarie 1925 - iulie 1933), al Brigăzii 7 artilerie (august 1933 - martie 1935) şi al Diviziilor 12 de infanterie (noiembrie 1937 - octombrie 1939). Devine comandantul corpurilor de armată 10 şi 11 (octombrie - 1939 - noiembrie - 1941) şi al Armatei 4 în perioada noiembrie - 1941 şi februarie 1943. În perioada ocupării de către URSS a Basarabiei şi Bucovinei de nord din 1940, a asigurat retragerea Corpului 10 armată din nordul Bucovinei. L-a începutul celui de-al Doilea Război Mondial, i s-a încredinţat comanda sectorului de luptă de pe cursul inferior al Prutului. După eliberarea părţii de sud a Basarabiei, s-a ocupat de apărarea Nistrului, în sectorul Vadul lui Vodă. S-a acupat foarte bine de aceste sarcini, aşa cum aprecia generalul Nicolae Ciupercă, comandantul Armatei 4: „Generalul Constantinescu a condus corpul de armată cu multă destoinicie [...] cauzând, indirect, retragerea forţelor bolşevice între Limarul Nistrului şi lacul Suhoz. [...] Îl consider ca un foarte bun comandant de corp de armată, care se destinge prin devotament deosebit şi printr-un optimism preţios.”
Categorie
  • Categorie:Oameni de stiinta
Fotografii

Constantin Constanti

Constantin Constanti
Engleza
Constantin Constantinescu-claps (born February 20, 1884 Beceni, Buzau County - d. 1961 Bacau) was a Romanian general who fought in both Balkan War and the two world wars. Constantin Constantinescu-claps his Born on February 20, 1884 in place Beceni, Buzau county. Between 1903 - 1905 graduate "military school wouldtilerie and genius "and between 1919 and 1920," Higher School of War "in Bucharest. He was part of the 12 Artillery Regiment, which participated in the Balkan War in 1913. The same unit fought in World War I, the campaign offensive in Transylvania in 1916 (for which he was awarded the crown with swords in Romaniadegree Knight) and the defense battles of 1917, the Magura Casinos, having functions and battery division commander. By the year 1943 to fulfill several important functions in the military hierarchy: Commander of the Regiment in April, Heavy Artillery (February 1925 - July 1933), the Artillery Brigade 7 (August 1933 - March 1935) and 12 Infantry Divisions(November 1937 - October 1939). Army corps commander becomes 10:11 (October - 1939 - November - 1941) and the Army from November 4 - 1941 and February 1943. During the Soviet occupation of Bessarabia and Northern Bukovina in 1940, ensured the withdrawal of 10 Army Corps of northern Bukovina. At the beginning of World War II, was stillredinţat sector battle command on the Lower Prut. After issuing the south of Bessarabia was occupied by bank protection, in the Prince's Vad. Acupat very well to these tasks, as General Nicholas appreciate mushroom, Army 4 "General Constantinescu led the corps with great ability [...] causing, indirectly, Bolshevik forces to withdraw from bank and doubts arising Suhoz lake. [...] I think a very good command of the corps, which destinge by special devotion and a precious optimism. "
Spaniola
Constantin Constantinescu-palmas (nacido el 20 de febrero 1884 Beceni, Buzau Provincia - murió en 1961, Bacau) fue un general rumano que luchó en ambas Guerra de los Balcanes y las dos guerras mundiales. Constantin Constantinescu-bate sus Nacido el 20 de febrero de 1884 en la zona Beceni, del condado de Buzau. Entre 1903 - 1905 graduado "de la escuela militartilerie y el genio "y, entre 1919 y 1920," Escuela Superior de Guerra en Bucarest. Formó parte del Regimiento de Artillería 12, que participó en la Segunda Guerra de los Balcanes en 1913. La misma unidad luchó en la Primera Guerra Mundial, la ofensiva de campaña en Transilvania en 1916 (para el que se concedió la corona con las espadas en Rumaníagrado Caballero) y las batallas de defensa de 1917, los Casinos de Magura, funciones que tienen y comandante de división de la batería. Para el año 1943 para cumplir varias funciones importantes en la jerarquía militar: Comandante del Regimiento en abril, artillería pesada (febrero 1925 - julio 1933), la Brigada de Artillería 7 (agosto 1933 a marzo 1935) y de las divisiones de Infantería 12(Noviembre 1937-octubre 1939). Ejército se convierte en comandante de cuerpo 10:11 (octubre - 1939 - Noviembre - 1941) y el Ejército desde noviembre de 4 a 1941 y febrero de 1943. Durante la ocupación soviética de Besarabia y Bucovina del Norte en 1940, consiguió la retirada de 10 Cuerpo de Ejército en el norte de Bucovina. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, era todavíasector redinţat comando batalla en el Prut Baja. Después de emitir el sur de Besarabia, fue ocupado defendiendo banco, en Vad del Príncipe. Acupat muy bien a estas tareas, como el general Nicolás apreciar de setas, 4 del Ejército "General Constantinescu llevó el cuerpo con gran habilidad [...] causando, indirectamente,, Las fuerzas bolcheviques a retirarse del banco y las dudas que plantee lago Suhoz. [...] Creo que un comando muy bien del cuerpo, que por la devoción destinge especial y un optimismo preciosos. "
Italiana
Constantinescu Constantin-applausi (nato il 20 Febbraio 1884 Beceni, Buzau contea - Bacau † 1961) fu un generale rumeno che ha combattuto sia in guerra dei Balcani e le due guerre mondiali. Constantinescu Constantin, batte le Nato il 20 febbraio, 1884 nella zona Beceni, contea di Buzau. Tra il 1903 - 1905 diplomato "della scuola militaretilerie e genio ", e tra il 1919 e il 1920", la Scuola Superiore di Guerra "di Bucarest. Ha fatto parte del Reggimento Artiglieria 12, che ha partecipato alla seconda guerra balcanica nel 1913. La stessa unità combattuto nella Prima Guerra Mondiale, l'offensiva campagna in Transilvania nel 1916 (per la quale ha ricevuto la corona con le spade in Romaniagrado Knight) e le battaglie di difesa del 1917, i casinò Magura, le funzioni aventi divisione e comandante della batteria. Per l'anno 1943 per soddisfare diverse funzioni importanti nella gerarchia militare: comandante del Reggimento in aprile, Artiglieria Pesante (febbraio 1925 - luglio 1933), la Brigata Artiglieria 7 (agosto 1933 - marzo 1935) e 12 divisioni di fanteria(Novembre 1937 - ottobre 1939). Armata comandante del corpo diventa 10:11 (ottobre - 1939 - Novembre - 1941) e l'esercito dal 4 novembre - 1941 e febbraio 1943. Durante l'occupazione sovietica della Bessarabia e la Bucovina settentrionale nel 1940, ottenuto il ritiro del 10 corpo d'armata del nord della Bucovina. All'inizio della seconda guerra mondiale era ancoraredinţat battaglia comando settore sul Prut Inferiore. Dopo il rilascio del sud della Bessarabia venne occupata dai la protezione delle sponde, in Vad del Principe. Acupat molto bene a questi compiti, come il generale Nicola apprezzare fungo, Esercito 4 "generale Constantinescu ha portato il corpo con grande abilità [...] causando, indirettamente,, Le forze bolsceviche di ritirarsi dalla banca e dubbi inerenti lago Suhoz. [...] Penso che un comando molto bene del corpo, che destinge con particolare devozione e di un ottimismo prezioso ".
Franceza
Constantin Constantinescu-coups (né le 20 Février, 1884 Beceni, Buzau Comté - D. 1961 Bacau) était un général roumain qui ont combattu dans les deux guerre des Balkans et les deux guerres mondiales. Constantin Constantinescu-tape dans ses Né le 20 Février 1884 à la région, le comté de Buzau Beceni. Entre 1903 - 1905 diplômés "l'école militairetilerie et le génie »et entre 1919 et 1920," Ecole Supérieure de Guerre "à Bucarest. Il faisait partie du Régiment d'artillerie de 12, qui a participé à la Seconde Guerre des Balkans en 1913. La même unité a combattu dans la Première Guerre mondiale, l'offensive campagne en Transylvanie en 1916 (pour laquelle il a reçu la couronne d'épées en Roumaniedegré Knight) et les batailles de défense de 1917, les casinos Magura, ayant des fonctions et commandant de la division de la batterie. En l'an 1943 pour remplir plusieurs fonctions importantes dans la hiérarchie militaire: le commandant du régiment en avril, d'artillerie lourde (Février 1925 - Juillet 1933), la brigade d'artillerie 7 (août 1933 - Mars 1935) et des divisions 12 infanterie(Novembre 1937 - Octobre 1939). Commandant de corps d'armée devient 10:11 (Octobre - 1939 - Novembre - 1941) et l'Armée de Novembre 4 à 1941 et Février 1943. Pendant l'occupation soviétique de la Bessarabie et la Bukovine du Nord en 1940, a obtenu le retrait de 10 corps d'armée de la Bukovine du Nord. Au début de la Seconde Guerre mondiale, était encoresecteur de la lutte redinţat commande sur le Prout Bas. Après avoir délivré le sud de la Bessarabie a été occupée par la protection des berges, en Vad du prince. Acupat très bien à ces tâches, comme le général Nicolas apprécier champignons, l'Armée de terre 4 "général Constantinescu a conduit le corps avec une grande habileté [...] causant, indirectement, Les forces bolcheviques de se retirer de la banque et de dissiper les doutes auxquels lac Suhoz. [...] Je pense que commandant de corps très bonne qualité, qui, par dévotion destinge très précieux et un optimisme. "
Germana
Constantin Constantinescu-klatscht (geboren 20. Februar 1884 Beceni, Buzau County - † 1961 Bacau) war ein rumänischer General, der Kriege in den beiden Balkan-Krieg und den beiden Weltkriegen. Constantin Constantinescu-klatscht geboren am 20. Februar 1884 in der Gegend Beceni, Buzau County. Zwischen 1903 - 1905 Studium "militärische Schule würdetilerie und Genie "und zwischen 1919 und 1920," Higher School of War "in Bukarest. Er war einer von 12 Artillerie-Regiment, das 1913 an der Balkankrieg. Die gleiche Einheit kämpfte im Ersten Weltkrieg, die Kampagne offensiv in Siebenbürgen im Jahre 1916 (für die er die Krone mit Schwertern in Rumänien erhieltKnight Grad) und die Kämpfe der Verteidigung im Jahr 1917, die Magura Casinos, mit Funktionen und Batterie Divisionskommandeur. Bis zum Jahr 1943 bis Hierarchie erfüllen mehrere wichtige Funktionen in Militär: Kommandant des Regiments im April, schwere Artillerie (Februar 1925 - Juli 1933), der Artillerie-Brigade 7 (August 1933 - März 1935) und 12 Infanterie-Divisionen(November 1937 - Oktober 1939). Armeekorps Kommandeur wird 10:11 (Oktober - 1939 - November - 1941) und die Armee von November 4-1941 und Februar 1943. Während der sowjetischen Besetzung Bessarabiens und der nördlichen Bukowina 1940, 10 Armeekorps gewährleistet den Rückzug der nördlichen Bukowina. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs, war nochredinţat Sektor Battle Command auf der Lower Prut. Nach Erteilung der südlich von Bessarabien wurde von Uferbefestigungen besetzt, in dem Prince's Vad. Acupat sehr gut auf diese Aufgaben als General Nicholas schätzen Pilz, Army 4 "General Constantinescu führte das Korps mit großem Geschick [...] verursachen, indirekt, Die bolschewistische Truppen aus dem Bank abheben und Zweifel ergeben Suhoz See. [...] Ich denke, ein sehr gutes Kommando des Korps, die destinge durch besondere Hingabe und ein kostbares Optimismus. "
Rusa
Константин Константинеску-хлопает (родился 20 февраля 1884 Beceni, Бузэу округа - Д. Бакэу 1961), был румынский генерал, который воевал в обеих Балканской войны и Второй мировых войн. Константин Константинеску-хлопает Родился 20 февраля 1884 в районе Beceni, Бузэу округа. В период 1903 - 1905 дипломированных специалистов "военной школы будетtilerie и гений ", а также между 1919 и 1920," Высшая школа войны "в Бухаресте. Он был в составе 12 артиллерийский полк, который участвовал во Второй Балканской войны в 1913 году. То же подразделение воевал в Первой мировой войне, кампания наступление в Трансильвании в 1916 году (на который он был награжден короной с мечами в Румыниистепень рыцаря) и оборонительных боях 1917 года, Магура казино, имеющих функции и командир дивизии батареи. В 1943 году для выполнения нескольких важных функций в военной иерархии: командир полка в апреле, тяжелую артиллерию (февраль 1925 - июль 1933), артиллерийская бригада 7 (август 1933 - март 1935) и 12-й пехотных дивизий(Ноябрь 1937 - октябрь 1939). Командира корпуса получает 10 и 11 (октябрь - 1939 - ноябрь - 1941) и армии с 4 ноября - 1941 и феврале 1943 года. Во время советской оккупации Бессарабии и Северной Буковины в 1940 году, обеспечили вывод 10 армейского корпуса Северную Буковину. В начале Второй мировой войны, по-прежнемуredinţat команды бой сектора Нижнего Прута. После опубликования на юге Бессарабии была занята берегоукреплению в Вад князя. Acupat очень хорошо с этими задачами, как говорил генерал Николай оценить гриб, армии 4 "Общие Константинеску привело корпуса с большим [...] способность нанесения косвенногоБольшевистские силы уйти из банка и сомнения, возникающие Suhoz озера. [...] Я думаю, очень хорошо командиром корпуса, который destinge специальными преданность и драгоценных оптимизма ".
Portugheza
Constantin Constantinescu-claps (nascido em 20 de fevereiro, 1884 Beceni, Buzau County - d. 1961 Bacau) foi um general romeno que lutaram na Guerra dos Balcãs e tanto as duas guerras mundiais. Constantin Constantinescu-claps sua Nascido em 20 de fevereiro de 1884 na área Beceni, concelho Buzau. Entre 1903 - 1905 de pós-graduação "escola militartilerie e gênio "e, entre 1919 e 1920", da Escola Superior de Guerra ", em Bucareste. Fez parte do Regimento de Artilharia 12, que participou da Segunda Guerra Balcânica, em 1913. A mesma unidade lutou na Primeira Guerra Mundial, a ofensiva da campanha na Transilvânia em 1916 (para o qual foi premiado com a coroa com espadas na Roméniagrau de Cavaleiro) e as batalhas de defesa de 1917, os casinos Magura, com funções de comandante de divisão e da bateria. até 1943 para cumprir diversas funções importantes na hierarquia militar: o comandante do regimento de artilharia pesada em Abril, (Fevereiro 1925 - julho 1933), a Brigada de Artilharia 7 (agosto 1933 - março 1935) e da Divisão de Infantaria 12(Novembro de 1937 - Outubro de 1939). Comandante do Exército corpo torna-se 10:11 (Outubro - 1939 - Novembro - 1941) eo Exército de 4 de Novembro - 1941 e fevereiro de 1943. Durante a ocupação soviética da Bessarábia e da Bucovina do Norte em 1940, garantiu a retirada de 10 Army Corps of Bucovina. No início da Segunda Guerra Mundial, ainda eracomando batalha redinţat sector no Prut Baixa. Após a concessão do sul da Bessarábia foi ocupada pela proteção do banco, em Vad do Príncipe. Acupat muito bem a estas tarefas, como o general Nicolau apreciar cogumelo, Exército 4 "General Constantinescu levou o corpo com grande capacidade [...] fazendo com que, indirectamente, As forças bolcheviques a retirar-se do banco e as dúvidas que surgirem Suhoz lago. [...] Eu considero um comandante do corpo muito bom, que destinge pela devoção especial e um otimismo precioso ".
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie