George (Gogu) Constantinescu (n. 4 octombrie 1881, Craiova, d. 11 decembrie 1965, Londra) a fost un om de ştiinţă şi inginer român, deseori considerat a fi unul dintre cei mai importanţi ingineri români[necesită citare]. A fost responsabil pentru crearea unui nou domeniu al mecanicii, numit sonicitate, care descrie transmiterea energiei prin vibraţii în corpurile fluide sau solide. A aplicat noua teorie în numeroase invenţii: motorul sonic, pompa sonică, ciocanul sonic şi altele. Printre alte realizări ale sale se mai numără şi un dispozitiv de tragere printre palele elicei indiferent de turaţia acesteia şi primul schimbător de viteze automat. A participat activ la construcţia de avioane engleze, tipul Bristol, în perioada cât a locuit în Anglia. A fost primul care a folosit betonul-armat în construcţia clădirilor din România - printre clădirile construite de acesta: Palatul Patriarhiei, Hotelul Athénée Palace, Marea Moschee din Constanţa (Moscheea Carol I). Gogu Constatinescu a fost unul dintre acele minţi geniale, ale cărui idei au devansat cu mult timpul existenţei sale fizice, dar care astăzi îşi păstrează actualitatea, surprinzând prin acurateţe, inventivitate şi aplicabilitate. În contul lui Gogu Constatinescu figurează peste 317 de brevete de invenţie, parte patentate în SUA, Danemarca, Elveţia, Austria, Germania, Marea Britanie, Franţa, România etc., precum şi altele, care nu au fost niciodată publicate. Un mic calcul ne arată că de la apariţia primei invenţii (1907), până la data trecerii în eternitate (1965), în medie, la fiecare 4 luni a fost realizat un brevet, iar dacă socotim doar anii săi cei mai prolifici, rezultă o invenţie pe lună. Multe dintre prezicerile lui Gogu Constatinescu au apărut şi au dispărut, multe se folosesc astăzi sau retrezesc interes. A cucerit faimă academică şi onoare profesională atât acasă cât şi în străinătate, dar a fost mai puţin răsplătit pentru ceea ce a făcut în domeniul materialelor. Ca şi cei mai mulţi inventatori, a suferit dezamăgiri în străduinţele sale de a convinge industria şi oficialităţile de valoarea ideilor sale. Omul de ştiinţă şi inginerul Gogu Constatinescu a fost cel care a dezvoltat şi aplicat Teoria Sonicităţii, o nouă ştiinţă referitoare la transmiterea puterii prin lichide, solide sau gaze. Dar Gogu este încă comemorat cu stimă de publicul general şi piloţii din Serviciul Aerian, ca omul care a inventat dispozitivul de tragere sincronizată pentru avioanele din Primul Război Mondial. În acest context, la 29 martie 1920, renumitul ziar "The Times" publica: "Vice Mareşalul Sir John Maitland a prezidat sâmbătă o prelegere a domnului Gogu Constatinescu în Sonicitate (transmiterea puterii prin vibraţii), dată la Politehnică, sub auspiciile unei serii de prelegeri pentru profesori ai Consiliului Ţinutului Londrei. Sir John Maitland a spus că datorită d-lui Constatinescu şi dispozitivului de tragere pe care l-a inventat, noi am deţinut supremaţia peste germani în aer, aşa cum am făcut-o". Cu toate că opera lui Gogu Constatinescu este de o valoare inestimabilă, ea nu a fost cunoscută îndeajuns, în bună parte datorită caracterului secret dat de utilizările preponderent militare, iar pe de altă parte puţinelor publicaţii referitoare la aceasta. Astfel, primul volum publicat în 1918 la Londra, într-un număr limitat de exemplare, a fost declarat secret de către guvernul Marii Britanii, din cauza explicaţiilor pe care le avea noua teorie în domeniul armelor şi mijloacelor de război. Cu ocazia împlinirii a 125 de ani de la naşterea ilustrului nostru compatriot, s-a încercat umplerea golului de informare privind realizările sale prin apariţia a trei lucrări semnificative:"Inventeurs de genie. Gogu Constantinescu.", Editura Mediamira, Cluj-Napoca 2006, "Tratat de Teoria Sonicităţii", (600 pagini) şi "Integrala Invenţiilor" (4 volume, peste 2000 pagini), Editura Performantica a Institutului Naţional de Inventică, Iaşi 2006 (lucrări apărute cu sprijinul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică). Recunoaşterea lui Gogu Constantinescu pe plan internaţional este atestată printr-un tablou publicat de revista britanică "The Graphic" în anul 1926, în care sunt prezentate ilustre personalităţi ştiinţifice ale vremii, începând cu Einstein, Edison, Kelvin, Gogu Constantinescu (primul pe rândul al doilea), Rutherford, Marie Curie etc. Pionierii pe calea progresului. De la stânga la dreapta şi de sus în jos: Einstein, Kelvin, Alexander Graham Bell, Edison, Joseph Lister, Oliver Lodge, Gogu Constantinescu, Marconi, Ch. Parsons, J.J. Thomson, James Dewar, William Ramsay, D. Wright, Donald Ross, Marie Curie, Ernest Rutherford, Joseph Larmor Domeniile atinse de geniul lui Gogu Constatinescu au fost foarte diverse, realizările practice fiind impresionante, dintre acestea menţionăm o mică parte: A promovat utilizarea betonului armat. Era o sarcină grea deoarece metoda dăduse rezultate dezastruoase în alte părţi ale Europei, cum ar fi podul "Celestial Globe" de la Expoziţia Universală din Paris din 1900 şi hotelul "Black Bear" din Basle din 1903. A construit primului pod de beton armat cu traverse drepte din România, 1906, a consolidat cupola Palatului Parlamentului (care suferise deplasări şi fisurări), a realizat cupola minaretului Moscheii din Constanţa etc., cu toată opoziţia fostului său profesor, marele Anghel Saligny. Aceste lucrări dăinuie şi astăzi. A inventat asfaltul. A elaborat Teoria Sonicităţii (metoda de transmitere a puterii, prin unde de presiune, utilizând proprietatea de compresibilitate a lichidelor). A construit cel mai performant sistem de sincronizare a tragerii la avioane, prin spaţiul lăsat de palele elicelor acestora. A materializat primul tun sonic.
Categorie
  • Categorie:Oameni de stiinta
Fotografii

George Constantinesc

George Constantinesc
Engleza
eorge (Gogu) Constantinescu (born October 4, 1881 Craiova, d. December 11, 1965, London) was a Romanian scientist and engineer, often considered one of the most important Romanian engineers [citation needed]. He was responsible for creating a new field of mechanics, called Sonic, which describes the vibration energy transmission in fluid or solid bodies. The applicablehow many new theory in the invention: sonic motor, pump sonic, sonic and others hammered. Among his other achievements include a longer firing device including propeller blades regardless of its speed and the first automatic transmission. Actively participated in construction of British aircraft, such as Bristol, during both lived in England. He was the first-reinforced concrete used in building construction in Romania - including buildings constructed by him: Patriarchal Palace, the Athenee Palace, Grand Mosque (Mosque Charles I). Gogu Constatinescu was one of those brilliant minds, whose ideas were brought forward by During much of his physical existence, but which retains currency today, capturing partsin accuracy, innovation and applicability. Constatinescu Gogu's account contained more than 317 patents, first patented in the U.S., Denmark, Switzerland, Austria, Germany, Great Britain, France, Romania, etc.. and others who were not never published. A small calculation shows that the appearance of the first invention (1907), before passing into eternity (1965), on average, every four months was made a patent, and if we count only his most prolific years, resulting inventions per month. Many of his predictions Gogu Constatinescu appeared and disappeared, many are used today or retrezesc interest. He won fame and honor academic training both at home and abroad, but has been less rewardedwhat has made the materials. Like most inventors, suffered disappointment in his endeavors to convince the industry and officials of the value of his ideas. Gogu scientist and engineer who Constatinescu was developed and applied Sonicităţii theory, a new science about the power transmission liquid, solid or gAZE. But Gogu esteem is still commemorated by the general public and pilots of Air Service, the man who invented the device synchronized firing of WWI airplanes. In this context, to March 29, 1920, the famous newspaper "The Times announced:" Vice Marshal Sir John Maitland Saturday chaired a lecture Mr Gogu Constatinescu in Sonic (transmiterea power vibration), amended at the Polytechnic, under the auspices of a series of lectures for teachers of London County Council. Sir John Maitland said that because Mr. Constatinescu and drawing device which he invented, we have held over German air supremacy, as I did. "Although his work is worth Gogu Constatinescu inestimabilă, it was not known enough, largely because of the secret military mainly uses given, and secondly the few publications on this. Thus, the first volume published in 1918 in London, in a limited number of copies, has been declared secret by the British government, because they have explained the new theoryie related to weapons and war means. to commemorate 125 years since the birth of our illustrious countryman, tried to fill the information gap through the development achievements of three important works: "Inventeurs brilliant. Gogu Constantinescu." Publishing House Mediamira, Cluj-Napoca in 2006, "Handbook of Theory Sonicităţii" (600 pages) and "integral Inventiilor "(four volumes, 2,000 pages) Performance Publishing National Institute of Inventions, Science 2006 (work appears to support the National Authority for Scientific Research). Gogu Constantinescu's recognition internationally is attested by a British magazine published pictures "The Graphic" in 1926, in which the illustrious personalitiesscience have the time, since Einstein, Edison, Kelvin Gogu Constantinescu (first row, second), Rutherford, Marie Curie, etc.. pioneers on the path of progress. From left to right and from top to bottom: Einstein, Kelvin Alexander Graham Bell, Edison, Joseph Lister, Oliver Lodge, Gogu Constantinescu, Marconi, Ch Parsons, JJ Thomson, James Dewar, William Ramsay, D.Wright, Donald Ross, Marie Curie, Ernest Rutherford, Joseph Larmor areas touched by his genius Gogu Constatinescu were very different, practical achievements are impressive, of which mention a small part: He promoted the use of reinforced concrete. It was a tough task because the method had disastrous results in other parts of Europe, such as bridge "Celestial Globe 'dis at the Universal Exhibition in Paris in 1900 and the hotel "Black Bear" in Basle in 1903. He built the first reinforced concrete bridge beams right in Romania, in 1906, reinforced dome Palace of Parliament (who suffered displacement and failure) has made dome minaret mosque in Constanta, etc.., Despite opposition to his former teacher, the great Saligny. This workendures to this day. He invented asphalt. The theory developed Sonicităţii (method of transmitting power by pressure waves, using the property of compressibility of liquids). He built the most advanced timing drawing planes through the space left by the blades of their propellers. The first cannon sonic materialized.
Spaniola
eorge (Gogu) Constantinescu (nacido el 04 de octubre 1881 Craiova, d. 11 de diciembre 1965, Londres) fue un científico e ingeniero rumano, a menudo considerado como uno de los ingenieros más importantes de Rumania [cita requerida]. Él fue responsable de crear un nuevo campo de la mecánica, llamado Sonic, que describe la transmisión de energía de vibración en los cuerpos líquidos o sólidos. El casonueva teoría sobre cómo muchos de los inventos: el motor de sonido, la bomba de Sonic, Sonic martillo y otros. Entre sus otros logros incluyen un dispositivo de fuego de largo incluyendo palas de la hélice, independientemente de su velocidad y la transmisión automática de primera. Participó activamente en la construcción de los aviones británicos, como Bristol, durante los dos vivían en Inglaterra. Fue el primerohormigón armado utilizado en la construcción en Rumania - incluidos los edificios construidos por él: el Palacio Patriarcal, el Athenee Palace, Gran Mezquita (Mezquita de Carlos I). Gogu Constatinescu era uno de esos mente brillante, cuyas ideas fueron presentadas por Durante gran parte de su existencia física, pero conserva la moneda de hoy, la captura de piezasen la precisión y la aplicación. Constatinescu Gogu la cuenta de la innovación contenía más de 317 patentes, en primer lugar patentado en los EE.UU., Dinamarca, Suiza, Austria, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Rumania, etc. y otros que no fueron nunca se publicó. Un pequeño cálculo muestra que la aparición de la primera invención (1907), antes de pasar a la eternidad (1965), en promedio, cada cuatro meses se hizo una patente, y si consideramos sólo su prolífica años más, dando por resultado las invenciones por mes. Muchas de sus predicciones Gogu Constatinescu aparecía y desaparecía, muchos se utilizan hoy en día y retrezesc de interés. Ganó fama y el honor de formación académica tanto en casa como en el extranjero, pero fue recompensado menospor lo que hizo en los materiales. Como la mayoría de los inventores, sufrió la decepción en sus esfuerzos por convencer a la industria y los funcionarios del valor de sus ideas. Gogu científico e ingeniero que Constatinescu se desarrolló y aplicó la teoría Sonicităţii, una nueva ciencia sobre la transmisión de energía líquidos, sólidos o en gAZE. Pero estima Gogu sigue siendo homenajeado por el público en general ya los pilotos de Air Service, el hombre que inventó el dispositivo de descarga sincronizada de los aviones de la Primera Guerra Mundial. En este contexto, al 29 de marzo de 1920, el famoso periódico "The Times anunció:" Adjunto mariscal Sir John Maitland Sábado presidió una conferencia del Sr. Gogu Constatinescu en Sonic (TRAnsmiterea vibraciones de energía), modificado en el Politécnico, bajo los auspicios de una serie de conferencias para profesores de London County Council. Maitland, Sir John dice que porque el señor Constatinescu y dibujo del equipo que inventó, hemos celebrado más de la supremacía aérea alemana, como lo hice. "A pesar de que es su trabajo inest Gogu Constatinescuimabilă, no se sabía lo suficiente, en gran parte debido al secreto militar utiliza principalmente determinado, y en segundo lugar las pocas publicaciones al respecto. Así, el volumen publicado por primera vez en 1918 en Londres, en un número limitado de copias, ha sido declarado secreto por el gobierno británico, ya que han explicado la nueva teoríaes decir, relacionados con las armas y los medios de guerra. para conmemorar 125 años desde el nacimiento de nuestro paisano ilustre, trató de llenar el vacío de información a través de los logros de desarrollo de tres importantes obras: "Inventeurs brillante. Gogu Constantinescu." publicar Mediamira, Cluj-Napoca en 2006, "Manual de Teoría Sonicităţii" (600 páginas) y "Inventar integraliilor "(cuatro volúmenes, 2.000 páginas) Rendimiento de publicación del Instituto Nacional de Invenciones, la Ciencia 2006 (trabajo aparece para apoyar a la Autoridad Nacional de Investigaciones Científicas). Gogu Constantinescu reconocimiento a nivel internacional es sancionada por una revista británica publicó fotografías "El Gráfico" en 1926, en el que las personalidades ilustresla ciencia tiene el tiempo, desde Einstein, Edison, Kelvin Gogu Constantinescu (primera fila, segundo), Rutherford, Marie Curie, etc. pioneros en el camino del progreso. De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Einstein, Kelvin Alexander Graham Bell, Edison, Lister José, Oliver Lodge, Gogu Constantinescu, Marconi, Parsons Ch, JJ Thomson, James Dewar, William Ramsay, D.Wright, Donald Ross, Marie Curie, Ernest Rutherford, Joseph Larmor zonas afectadas por su genio Gogu Constatinescu eran muy diferentes, son impresionantes los logros prácticos, de los cuales menciona una pequeña parte: Promovió el uso del hormigón armado. Fue una tarea difícil porque el método tuvo resultados desastrosos en otras partes de Europa, tales como el puente "Celestial Globe 'des la Exposición Universal de París en 1900 y el hotel "Oso Negro" en Basilea en 1903. Él construyó el primer puente de vigas de hormigón armado justo en Rumania, en 1906, reforzó la cúpula del Palacio del Parlamento (que sufrieron el desplazamiento y ruptura), hizo la cúpula de la mezquita minarete en Constanta, etc., A pesar de la oposición a su antiguo maestro, el gran Saligny. Este trabajoperdura hoy en día. Inventó asfalto. La teoría desarrollada Sonicităţii (método de transmisión de potencia por ondas de presión, utilizando la propiedad de la compresibilidad de los líquidos). Él construyó el momento más avanzado de dibujo planos a través del espacio dejado por las aspas de sus hélices. Un cañón sónico materializado en primer lugar.
Italiana
eorge (gogu) Constantinescu (nato il 4 ottobre 1881 Craiova, d. 11 Dicembre 1965, Londra) è stato uno scienziato e ingegnere rumeno, spesso considerato uno degli ingegneri più importanti della Romania [modifica]. E 'stato responsabile della creazione di un nuovo campo della meccanica, chiamata Sonic, che descrive la trasmissione di energia di vibrazione in corpi liquidi o solidi. Il applicabilequante invenzioni la nuova teoria: motore sonoro, pompa di Sonic, Sonic martello e altri. Tra i suoi altri successi di un dispositivo di cottura più lungo tra pale dell'elica a prescindere dalla sua velocità e la prima trasmissione automatica. Attivamente partecipato alla costruzione di aerei inglesi, il tipo di Bristol, sia durante vissuto in Inghilterra. Fu il primocemento armato utilizzati in edilizia in Romania - compresi gli edifici costruiti da lui: Palazzo Patriarcale, il Palazzo Athenee, la Grande Moschea (Moschea di Carlo I). gogu Constatinescu era una di quelle menti brillanti, le cui idee sono state portate avanti da Durante gran parte della sua esistenza fisica, ma mantiene la valuta di oggi, catturando le partinella precisione, e di applicazione. Constatinescu gogu sul conto innovazione conteneva più di 317 brevetti, in primo luogo brevettato negli Stati Uniti, Danimarca, Svizzera, Austria, Germania, Gran Bretagna, Francia, Romania, ecc. e altri che non sono stati mai pubblicato. Un piccolo calcolo dimostra che la comparsa della prima invenzione (1907), prima di passare l'eternità (1965), in media, ogni quattro mesi di un brevetto è stato fatto, e se si considerano solo i suoi anni più prolifici, con conseguente invenzioni al mese. Molte delle sue predizioni gogu Constatinescu appariva e scompariva, molti sono oggi utilizzati o retrezesc interesse. Ha vinto la fama e l'onore di formazione accademica sia in patria che all'estero, ma è stata meno premiatiquello che ha fatto dei materiali. Come la maggior parte degli inventori, ha sofferto la delusione nei suoi sforzi per convincere l'industria ei funzionari del valore delle sue idee. Gogu scienziato e ingegnere che Constatinescu è stato sviluppato e applicato la teoria Sonicităţii, una nuova scienza circa la trasmissione di potenza liquido, solido o GAZE. Ma la stima è ancora gogu commemorato da parte del pubblico e dei piloti di Air Service, l'uomo che ha inventato il dispositivo di accensione sincronizzata di aeroplani della prima guerra mondiale. In questo contesto, il 29 marzo 1920, il famoso giornale "The Times ha annunciato:" Vice Marshal Sir John Maitland Sabato presieduto una conferenza signor gogu Constatinescu in Sonic (TRAnsmiterea vibrazione di potenza), ha modificato al Politecnico, sotto gli auspici di una serie di conferenze per insegnanti di London County Council. Sir John Maitland ha detto che, poiché il signor Constatinescu e il dispositivo di prelievo, che ha inventato, abbiamo rinviato la supremazia aerea tedesca, come ho fatto io. "Sebbene il suo lavoro vale la pena di gogu Constatinescu inestimabilă, non si sa abbastanza, principalmente a causa del segreto militare usa principalmente dato, e in secondo luogo le poche pubblicazioni in merito. Così, il primo volume, pubblicato nel 1918 a Londra, in un numero limitato di copie, è stata dichiarata segreta dal governo britannico, in quanto hanno spiegato la nuova teoriavale a dire in relazione alle armi e mezzi di guerra. per commemorare il compleanno dei 125 anni della illustre nostro concittadino, ha cercato di riempire il vuoto di informazioni sui risultati conseguiti dalla comparsa di tre opere significative "Inventeurs brillante. gogu Constantinescu." Casa Editrice Mediamira, Cluj-Napoca nel 2006, "Manuale di Teoria Sonicităţii" (600 pagine) e "Invent integraleiilor "(quattro volumi, 2.000 pagine) Performance Publishing Istituto Nazionale delle Invenzioni, Scienza 2006 (lavoro sembra sostenere l'Autorità nazionale per la Ricerca Scientifica). gogu Constantinescu di riconoscimento a livello internazionale è sancita da un giornale britannico ha pubblicato le immagini "Il grafico" nel 1926, in cui i personaggi illustrila scienza ha il tempo, dato che Einstein, Edison, Kelvin gogu Constantinescu (prima in seconda fila), il Rutherford, Marie Curie, ecc. pionieri sulla via del progresso. Da sinistra a destra e dall'alto verso il basso: Einstein, Kelvin Alexander Graham Bell, Edison, Joseph Lister, Oliver Lodge, gogu Constantinescu, Marconi, Ch Parsons, JJ Thomson, James Dewar, William Ramsay, D.Wright, Donald Ross, Marie Curie, Ernest Rutherford, Joseph Larmor settori toccati dal suo genio gogu Constatinescu erano molto diverse, i risultati pratici sono impressionanti di loro menzionare una piccola parte: egli promosse l'uso del cemento armato. E 'stato un compito difficile perché il metodo avuto risultati disastrosi in altre parti d'Europa, come ponte "Celestial Globe dè l'Exposition Universelle di Parigi del 1900 e l'hotel "Black Bear" a Basilea nel 1903. Ha costruito il primo ponte in cemento armato travi a destra in Romania, nel 1906, armato cupola Palazzo del Parlamento (che ha sofferto di spostamento e di cracking), con la moschea minareto cupola a Constanta, ecc., Nonostante l'opposizione al suo ex insegnante, il grande Saligny. Questo lavorooggi perdura. Inventò asfalto. La teoria sviluppata Sonicităţii (metodo di trasmissione di potenza da onde di pressione, utilizzando la proprietà di compressibilità dei liquidi). Ha costruito il momento più avanzato di disegno aerei attraverso lo spazio lasciato dalle pale delle loro eliche. Il primo cannone sonico materializzato.
Franceza
eorge (Gogu) Constantinescu (né le 4 Octobre, 1881 Craiova, D. Décembre 11, 1965, Londres) était un scientifique et ingénieur roumain, souvent considéré comme l'un des ingénieurs les plus importantes de Roumanie [modifier]. Il a été chargé de créer un nouveau domaine de la mécanique, appelé Sonic, qui décrit la transmission de l'énergie des vibrations dans les corps fluides ou solides. Le applicablecombien d'inventions de la nouvelle théorie: Sonic moteur de la pompe Sonic, Sonic et autres marteau. Parmi ses autres réalisations comprennent un dispositif de dessin est également parmi les pales d'une hélice indépendamment de sa vitesse et la première transmission automatique. Activement participé à la construction des avions britanniques, le type de Bristol, au cours des deux vécu en Angleterre. Il fut le premierbéton armé utilisé dans la construction en Roumanie - y compris les bâtiments construits par le Patriarcat Palace, l'Hôtel Athénée Palace, la Grande Mosquée (Mosquée Carol I). Constatinescu Gogu était un de ces brillants esprits, dont les idées ont été présentées par Pendant une grande partie de son existence physique, mais garde son actualité aujourd'hui, la capture des piècesde la précision, et l'application. Constatinescu Gogu le compte de l'innovation figurent plus de 317 brevets, premier brevet aux États-Unis, Danemark, Suisse, Autriche, Allemagne, Grande-Bretagne, France, Roumanie, etc. et d'autres qui n'ont pas été jamais publié. Un petit calcul montre que l'apparition de la première invention (1907), avant de passer dans l'éternité (1965), en moyenne, tous les quatre mois a été faite d'un brevet, et si on ne considère que ses années les plus prolifiques, ce mois inventions. Plusieurs de ses prédictions Gogu Constatinescu apparaissaient et disparaissaient, nombreux sont ceux utilisés aujourd'hui ou retrezesc d'intérêt. Il a gagné la gloire et l'honneur de formation universitaire, tant au pays qu'à l'étranger, mais a été moins récompenséspour ce qu'il a fait dans les matériaux. Comme la plupart des inventeurs, a subi la déception dans ses efforts pour convaincre l'industrie et des fonctionnaires de la valeur de ses idées. Gogu scientifique et ingénieur qui Constatinescu été développé et appliqué la théorie Sonicităţii, une nouvelle science de la transmission de puissance liquide, solide ou gAZE. Mais l'estime Gogu est encore commémorée par le grand public et les pilotes d'Air Service, l'homme qui a inventé le dispositif de synchronisation de tir des avions Première Guerre mondiale. Dans ce contexte, au 29 Mars 1920, le célèbre journal "The Times a annoncé:" Vice-maréchal Sir John Maitland samedi a présidé une conférence de M. Gogu Constatinescu dans Sonic (TRAnsmiterea vibrations de puissance), modifié à l'École polytechnique, sous les auspices d'une série de conférences pour les enseignants du London County Council. Sir John Maitland a dit que parce que M. Constatinescu et un dispositif de dessin qu'il a inventé, nous avons tenu plus de la suprématie de l'air allemande, comme je l'ai fait. "Bien que son travail vaut la peine de Gogu inest Constatinescuimabilă, il n'était pas suffisamment connu, surtout en raison de l'armée secrète utilise principalement donné, et d'autre part le peu de publications sur ce sujet. Ainsi, le premier volume publié en 1918 à Londres, dans un nombre limité d'exemplaires, a été déclarée secrète par le gouvernement britannique, car ils ont expliqué la nouvelle théorieà savoir le domaine des armes et des moyens de guerre. afin de commémorer 125 ans, la naissance de notre illustre compatriote, il a essayé de remplir le fossé de l'information à travers les réalisations de développement de trois œuvres importantes: "Inventeurs brillante. Gogu Constantinescu." Maison d'édition Mediamira, Cluj-Napoca, en 2006, "Manuel de la théorie Sonicităţii" (600 pages) et «d'inventer intégranteiilor »(quatre volumes, 2.000 pages) Performance Publishing Institut national des inventions, des sciences 2006 (ouvrage paraît à soutenir l'Autorité Nationale pour la Recherche Scientifique). Gogu Constantinescu reconnaissance est internationale sanctionnée par un magazine britannique a publié des photos "The Graphic" en 1926, dans lequel les personnages illustresScientifiques ont le temps, depuis Einstein, Edison, Kelvin Gogu Constantinescu (premier dans la deuxième rangée), Rutherford, Marie Curie, pionniers de l'amélioration, etc. De gauche à droite et de haut en bas: Einstein, Kelvin Alexander Graham Bell, Edison, Joseph Lister, Oliver Lodge, Gogu Constantinescu, Marconi, Ch. Parsons, JJ Thomson, James Dewar, William Ramsay, D.Wright, Donald Ross, Marie Curie, Ernest Rutherford, Joseph Larmor zones touchées par son génie Gogu Constatinescu étaient très différents, des réalisations concrètes sont impressionnants, dont une petite partie mention: Il a promu l'utilisation du béton armé. C'était une tâche difficile parce que la méthode a eu des résultats désastreux pour les autres parties de l'Europe, telles que la passerelle "Globe Céleste» dest l'Exposition Universelle de Paris en 1900 et l'hôtel "Black Bear» à Bâle en 1903. Le premier pont construit en béton armé poutres droites de la Roumanie, en 1906, renforcée coupole du Palais du Parlement (qui ont subi des déplacements et la fissuration), a fait la mosquée minaret dôme de Constanta, etc., Malgré l'opposition de son ancien maître, le grand Saligny. Ce travailperdure aujourd'hui. Il a inventé l'asphalte. La théorie développée Sonicităţii (méthode de transmission de puissance par des ondes de pression, en utilisant la propriété de la compressibilité des liquides). Il a construit le moment le plus avancé des avions de dessin dans l'espace laissé par les lames de leurs hélices. Le premier coup de canon sonique matérialisée.
Germana
EORGE (Gogu) Constantinescu (geboren 4. Oktober 1881 Craiova, d. 11. Dezember 1965, London) war ein rumänischer Wissenschaftler und Ingenieur, oft als einer der wichtigsten rumänischen Ingenieuren [Bearbeiten]. Er war verantwortlich für die Schaffung eines neuen Gebiet der Mechanik, als Sonic, das die Vibration Energieübertragung in flüssiger oder fester Körper beschreibt. Die anwendbarenWie viele Erfindungen, die neue Theorie: Sonic Motor, Pumpe Sonic, Sonic Hammer und andere. Zu seinen weiteren Erfolgen zählen eine längere Zündeinrichtung einschließlich Propellerblätter unabhängig von seiner Geschwindigkeit und der erste Automatik-Getriebe. Beteiligte sich aktiv an Bau von britischen Flugzeugen wie Bristol, während sowohl in England gelebt. Er war der ersteBeton verwendet Rumänien im Hochbau in - einschließlich der Bauten von ihm gebaut: Patriarchal Palace, die Athenee Palace, Grand-Moschee (Moschee von Charles I). Gogu Constatinescu war einer jener brillante Köpfe, deren Ideen wurden vorgebracht Während viel von seiner physischen Existenz, sondern die heute noch für die Aktualität, Capturing Teilein Genauigkeit und Anwendung. Constatinescu Gogu Konto enthaltenen Innovationen mehr als 317 Patente, erste patentierte etc. in den USA, Dänemark, Schweiz, Österreich, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Rumänien,. und andere, die nicht nie veröffentlicht. Eine kleine Rechnung zeigt, dass das Erscheinen der ersten Erfindung (1907), vor dem Übergang in die Ewigkeit (1965), im Durchschnitt alle vier Monate war Patents machte, und wenn wir Jahre berücksichtigen nur ihre produktivsten, was Erfindungen pro Monat. Viele seiner Voraussagen Gogu Constatinescu erschienen und verschwanden, sind viele heute oder retrezesc Interesse. Er gewann Ruhm und Ehre akademischen Ausbildung sowohl im In-und Ausland, hat aber weniger belohntWas hat die Materialien gefertigt. Wie die meisten Erfinder, Enttäuschung erlitt bei seinen Bemühungen um die Industrie zu überzeugen und den Beamten der Wert seiner Ideen. Gogu Wissenschaftler und Ingenieur, der Constatinescu und wurde entwickelt, angewandt Sonicităţii Theorie, eine neue Wissenschaft über die Kraftübertragung flüssigen, festen oder gAZE. Aber Achtung Gogu noch erinnert die breite Öffentlichkeit und die Piloten der Air Service, der Mann, der das Gerät synchronisiert Abschuss von Flugzeugen WWI erfunden. In diesem Zusammenhang, 29. März 1920, die berühmte Zeitung "The Times" verkündete: "Vice Marshal Sir John Maitland Samstag unter dem Vorsitz eines Vortrags in Constatinescu Gogu Mr. Sonic (transmiterea Power Vibration), an der Polytechnischen geändert, unter der Schirmherrschaft der eine Reihe von Vorträgen für Lehrer der London County Council. Sir John Maitland gesagt, weil Mr. Constatinescu und Zeichnung Gerät, das er erfunden haben wir über die deutsche Vorherrschaft statt Luft, wie ich es tat. "Obwohl seine Arbeit wert ist Gogu Constatinescu inestimabilă, es sei nicht bekannt genug, zum großen Teil wegen der geheimen militärischen Verwendungen meist gegeben, und zweitens, was wenig Veröffentlichungen über ihn. So, der erste Band 1918 in London veröffentlicht wurde, in eine begrenzte Anzahl von Kopien, die für geheim erklärt worden ist von der britischen Regierung, weil sie die neue Theorie erklärt habenDas bedeutet im Zusammenhang mit Waffen und Krieg bedeutet. Landsmann zu gedenken 125 Jahre seit der Geburt unserer illustren, versuchte Werke füllen die Informationslücke zu schließen, durch die Entwicklung von drei wichtige Errungenschaften: "Inventeurs brillant. Gogu Constantinescu." Publishing House Mediamira, Cluj-Napoca in 2006, "Handbook of Theory Sonicităţii" (600 Seiten) und "integral Inventiilor "(vier Bände, über 2000 Seiten), Verlag der Leistung des National Institute of Inventions, Science 2006 (Arbeiten zur Unterstützung der Forschung scheint der Nationalen Behörde für wissenschaftliche). Gogu Constantinescu Anerkennung international magazine bescheinigt durch ein britisches veröffentlichten Bilder "Die Grafik" im Jahr 1926, in denen die berühmten PersönlichkeitenWissenschaft haben die Zeit, seit Einstein, Edison, Kelvin Gogu Constantinescu (erste Zeile, Sekunde), Rutherford, Marie Curie, etc.. Pioniere auf dem Weg des Fortschritts. Von links nach rechts und von oben nach unten: Einstein, K Alexander Graham Bell, Edison, Joseph Lister, Oliver Lodge, Gogu Constantinescu, Marconi, Ch. Parsons, JJ Thomson, James Dewar, William Ramsay, D.Wright, Donald Ross, Marie Curie, Ernest Rutherford, Joseph Larmor Constatinescu Bereiche berührt von seinem Genie Gogu waren sehr unterschiedlich, praktische Erfolge sind beeindruckend, von denen ein Teil eine kleine Rede: Er förderte die Verwendung von Stahlbeton. Es war eine schwierige Aufgabe, weil die Methode hatte katastrophale Folgen in anderen Teilen Europas, wie z. B. Brücke "Celestial Globe 'dist die Weltausstellung 1900 in Paris und das Hotel "Schwarzer Bär" in Basel im Jahre 1903. Er baute die erste Brücke aus Stahlbeton Balken rechts in Rumänien, im Jahr 1906, verstärkter Domkuppel Palast des Parlaments (Verschiebung, die gelitten und Rissbildung), machte die Kuppel Minarett Moschee in Constanta, etc.., Trotz Opposition gegen seine ehemaligen Lehrer, dem großen Saligny. Diese Arbeitwährt heute. Er erfand Asphalt. Die Theorie entwickelt Sonicităţii (Methode der Sendeleistung durch Druckwellen, mit dem Eigentum der Kompressibilität von Flüssigkeiten). Er baute das modernste Timing Zeichnung Ebenen durch den Raum durch die Klingen ihrer linken Propeller. Eine materialisierte erste Sonic Kanone.
Rusa
eorge (Гога) Константинеску (родился 4 октября 1881 Крайова, д. 11 декабря 1965, Лондон) был румынский ученый и инженер, часто считается одним из самых важных румынские специалисты [править]. Он был ответственным за создание новой области механики, называется Sonic, которая описывает передачи энергии колебаний в жидкости и твердые тела. Применимыхсколько изобретений, новой теории: Sonic Motor, насос звука, звуковые молоток и другие. Среди других его достижений можно отнести не обстреливает устройства в том числе лопастей, независимо от его скорости и первая автоматическая коробка передач. Принимал активное участие в строительстве британские самолеты, такие, как Бристоль, во время оба жили в Англии. Он был первымЖелезобетонных использоваться в строительстве в Румынии - в том числе зданий, построенных дворец Патриархата, Athenee Palace Hotel, Большая мечеть (мечеть Карла I). Gogu Constatinescu был один из тех блестящих умов, чьи идеи были выдвинуты на В течение большей части его физическое существование, но сохраняет валюту сегодня, захватывая частив точности, и масштаба. Constatinescu Gogu счета изобретательность находилось более 317 патентов, первая запатентованная в США, Дании, Швейцарии, Австрии, Германии, Великобритании, Франции, Румынии и т.д.. и другие, которые не были никогда не публиковались. Небольшой расчет показывает, что появление первого изобретения (1907), перед переходом в вечность (1965), в среднем каждые четыре месяца было сделано патент, и если мы рассмотрим только самые плодовитые годы, в результате изобретения в месяц. Gogu Constatinescu Многие из его предсказаний появились и исчезли, многие используемые в настоящее время или retrezesc интерес. Он завоевал славу и честь научной работы в стране и за рубежом, но был менее вознаграждены, что сделало материалов. Как и большинство изобретателей, страдал разочарование в его усилиях, чтобы убедить промышленности и должностных лиц значение его идей. Gogu ученого и инженера, который Constatinescu был разработан и применен Sonicităţii теории, новой науки о передаче электрической энергии жидкое, твердое или гAZE. Но Gogu достоинства по-прежнему отмечался на широкую общественность и пилоты Air Service, человек, который изобрел устройство для стрельбы синхронизированы самолетов Первой мировой войны. В этом контексте, 29 марта 1920, известной газете "The Times заявил:" Вице-маршал сэр Джон Мейтланд субботу провел лекцию г-н Gogu Constatinescu в Sonic (TRAnsmiterea сила вибрации) с поправками, внесенными в Политехническом, под эгидой цикл лекций для преподавателей Лондоне County Council. Сэр Джон Мейтланд говорит, что поскольку г-н Constatinescu и чертеж устройства, которое он придумал, мы провели над немецким господство в воздухе, как и я. "Хотя его работа стоит Gogu Constatinescu inestimabilă, не было достаточно известный, в основном из секретных военных основном использует данные, а во-вторых, несколько публикаций по этому вопросу. Таким образом, первый том опубликован в 1918 году в Лондоне, в ограниченном количестве экземпляров, был объявлен тайным британским правительством, так как они объяснили новая теориято есть, связанных с оружием и военными средствами. в ознаменование 125 лет со дня рождения нашего выдающегося земляка, попытался заполнить информационный пробел путем развития достижений три важные работы: "Inventeurs блестящим. Gogu Константинеску." Издательский дом Mediamira, Клуж-Напока в 2006 г. "Договор Sonicităţii теории" (600 страниц) и "составной Inventiilor "(4 тома, 2000 страниц), Национального института по издательской деятельности изобретений 2006 Ясско (работ появились в поддержку национального органа по научным исследованиям). Gogu Константинеску признание на международном уровне об этом свидетельствует британский журнал опубликовал фотографии "Графика" в 1926 году, в котором знаменитые личностинауки есть время, так как Эйнштейн, Эдисон, Келвин Gogu Константинеску (в первом ряду, вторая), Резерфорд, Мария Кюри, и т.д.. пионеров на пути прогресса. Слева направо и сверху вниз: Эйнштейн, Кельвин Александр Грэхем Белл, Эдисон, Джозеф Листер, Оливер Лодж, Gogu Константинеску, Marconi, Ч. Парсонс, Дж. Дж. Томсон, Джеймс Дьюар, Уильям Рамсей, D.Райт, Дональд Росс, Marie Curie, Эрнест Резерфорд, Джозеф ларморовского областях тронута его гений Gogu Constatinescu очень разные, практические достижения были впечатляющими, среди них маленькое примечание: в целях содействия использованию железобетона. Это была трудная задача, потому что метод имеет катастрофические последствия в других частях Европы, таких как мост "Небесный глобус" Dявляется Всемирная выставка в Париже в 1900 и гостиница "Черный Медведь" в Базеле в 1903 году. Первый мост, построенный из железобетонных балок право в Румынии, в 1906 году, усиленный купол Дворца парламента (который пострадал перемещения и растрескивания), сделал купол мечети, минарет в Констанце и т.д.. Заказа со всеми против своего бывшего наставника, великого Салиньи. Эта работапереживает сегодня. Он изобрел асфальт. Теория, развитая Sonicităţii (метод передачи мощности под давлением волны, используя свойство сжимаемости жидкостей). Он строил самые современные самолеты сроки рисунок в пространстве оставленных винтов лопастей. Первый звуковой пушки оправдались.
Portugheza
eorge (Gogu) Constantinescu (nascido em 04 de outubro de 1881 Craiova, d. 11 de dezembro de 1965, Londres) foi um cientista e engenheiro romeno, muitas vezes considerado como um dos engenheiros mais importantes da Romênia [carece de fontes]. Ele foi responsável pela criação de um novo campo da mecânica, chamado Sonic, que descreve a transmissão de energia de vibração em corpos líquidos ou sólidos. AplicávelComo muitas invenções a nova teoria do motor: sonic, bomba sonic, sonic martelo e outros. Entre seus outros prêmios incluem um dispositivo de disparo, incluindo mais pás da hélice, independentemente da sua velocidade e da primeira transmissão automática. Participou activamente na construção da aeronave britânica, como Bristol, durante os dois viviam em Inglaterra. Ele foi o primeirobetão utilizado na construção civil na Roménia - incluindo os edifícios construídos por ele: Palácio Patriarcal, o Palácio Athenee, Grand Mosque (Mesquita de Charles I). Gogu Constatinescu era um daqueles mentes brilhantes, cujas idéias foram apresentadas pela Durante grande parte da sua existência física, mas retém moeda hoje, capturando as partesem rigor, e aplicação. Constatinescu Gogu da conta de inovação continham mais de 317 patentes, patenteada em os E.U., Dinamarca, Suíça, Áustria, Alemanha, Grã-Bretanha, França, Roménia, etc. e outros que não foram nunca publicado. Um pequeno cálculo mostra que o aparecimento da primeira invenção (1907), antes de passar para a eternidade (1965), a média a cada quatro meses foi feita uma patente, e se considerarmos apenas os seus anos mais prolíficos, resultando invenções por mês. Muitas de suas previsões Gogu Constatinescu apareceram e desapareceram, muitos são usados hoje ou retrezesc interesse. Ele ganhou fama e honra formação acadêmica, tanto em casa como no estrangeiro, mas foi menos recompensadaspara o que ele fez nos materiais. Como a maioria dos inventores, sofreu decepção em seus esforços para convencer a indústria e os funcionários do valor de suas idéias. Gogu cientista e engenheiro que Constatinescu foi desenvolvido e aplicado Sonicităţii teoria, uma nova ciência sobre a transmissão de energia líquidos, sólidos ou gAZE. Mas estima Gogu ainda é comemorado pelo público em geral e os pilotos do Air Service, o homem que inventou o dispositivo de disparo sincronizado dos aviões da Primeira Guerra Mundial. Neste contexto, a 29 de março de 1920, o famoso jornal "The Times declarou:" Vice Marshal Sir John Maitland sábado presidiu a uma palestra Senhor Gogu Constatinescu em Sonic (transmiterea vibração de energia), alterada na Escola Politécnica, sob os auspícios de uma série de palestras para os professores da London County Council. Sir John Maitland disse que porque o Sr. Constatinescu e desenho do dispositivo que ele inventou que temos realizado sobre a supremacia aérea alemã, como eu fiz. Embora o seu trabalho vale a pena Gogu inest Constatinescuimabilă, não se sabia o suficiente, principalmente devido ao segredo militar usa principalmente dada e, segundo as poucas publicações sobre o assunto. Assim, o primeiro volume publicado em 1918 em Londres, em um número limitado de cópias, foi declarada segredo pelo governo britânico, porque eles explicaram que a nova teoriaou seja, relacionados com armas e meios de guerra. para comemorar 125 anos desde o nascimento do nosso ilustre compatriota, ele tentou colmatar a lacuna de informações pelas realizações desenvolvimento de três importantes obras: "Inventeurs brilhante. Gogu Constantinescu." Publishing House Mediamira, Cluj-Napoca, em 2006, "Manual de Teoria Sonicităţii" (600 páginas) e "inventar integraliilor "(quatro volumes, 2.000 páginas) Performance publicação do Instituto Nacional de Invenções, Ciência 2006 (trabalho aparece para apoiar a Autoridade Nacional de Pesquisa Científica). Gogu Constantinescu de reconhecimento internacional é atestado por uma revista britânica publicou fotos "O gráfico", em 1926, em que as personalidades ilustresciência do tempo, desde Einstein, Edison, Gogu Kelvin Constantinescu (primeira linha, segundo), Rutherford, Marie Curie, etc. pioneiros no caminho do progresso. Da esquerda para a direita e de cima para baixo: Einstein, Kelvin Alexander Graham Bell, Edison, Joseph Lister, Oliver Lodge, Gogu Constantinescu, Marconi, Ch Parsons, JJ Thomson, James Dewar, William Ramsay, D.Wright, Donald Ross, Marie Curie, Ernest Rutherford áreas Joseph Larmor tocados por seu gênio Gogu Constatinescu era muito diferente, as realizações concretas são impressionantes, entre elas uma pequena nota: promover o uso do concreto armado. Foi uma tarefa difícil, porque o método teve resultados desastrosos em outras partes da Europa, como a ponte "Celestial Globe 'dé a Exposição Universal de Paris em 1900, o hotel "Black Bear" em Basileia, em 1903. Ele construiu a primeira ponte de concreto armado vigas à direita na Roménia, em 1906, reforçou cúpula do Palácio do Parlamento (que sofreu deslocamento e rachaduras), fez minarete da mesquita de cúpula em Constanta, etc. Com toda a oposição ao seu antigo professor, o grande Saligny. Este trabalhoperdura hoje. Inventou asfalto. A teoria desenvolvida Sonicităţii (método de potência de transmissão por ondas de pressão, usando a propriedade de compressibilidade dos líquidos). Ele construiu o momento mais avançados aviões de desenho através do espaço deixado pelas lâminas de suas hélices. O sonic primeiro canhão concretizou.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie