Ioan Cantacuzino (n. 25 noiembrie 1863, Bucureşti; d. 14 ianuarie 1934, Bucureşti ) a fost un academician, medic, microbiolog, profesor universitar român, fondator al şcolii româneşti de imunologie şi patologie experimentală. Ioan Cantacuzino urmează atât studiile liceale (Liceul "Louis le Grand"), cât şi cele superioare (filosofie, 1882 - 1886, ştiinţe naturale, 1886 - 1891 şi medicină, 1887 - 1894) la Paris. În 1895 obţine titlul de Doctor în Medicină cu teza: "Recherches sur le mode de destruction du vibrion cholérique dans l'organisme" (în limba română, "Cercetări asupra modului de distrugere a vibrionului holeric în organism"). După terminarea studiilor, lucrează în Institutul "Pasteur" din Paris ca asistent al lui Ilija Mecinikov în domeniul mecanismelor imunitare ale organismului. Întors în ţară, este numit profesor de Medicină experimentală la Facultatea de Medicină din Bucureşti (1901) şi Director general al Serviciului Sanitar din România (1907). Vocaţia sa de fondator şi organizator a fost demonstrată prin înfiinţarea unor instituţii ca "Institutul de Seruri şi Vaccinuri" (1921), care astăzi îi poartă numele, a Laboratorului de "Medicină Experimentală" (1901) din cadrul Facultăţii de Medicină, precum şi a unor reviste de specialitate, "Revista Ştiinţelor Medicale" (1905), "Annales de Biologie" (1911) şi "Archives roumaines de pathologie expérimentale et de microbiologie". Ioan Cantacuzino a desfăşurat o bogată activitate de cercetare privind vibrionul holeric şi vaccinarea antiholerică, imunizarea activă împotriva dizenteriei şi febrei tifoide, etiologia şi patologia scarlatinei. Începînd cu anul 1896 publică lucrări despre sistemele şi funcţiile fagocitare în regnul animal şi despre rolul fenomenelor electrofiziologice în mecanismele imunitare. Pe baza cercetărilor sale privind vibrionul holeric, Cantacuzino a pus la punct o metodă de vaccinare antiholerică, numită "Metoda Cantacuzino", metodă folosită şi astăzi în ţările unde se mai semnalează cazuri de holeră. Datorită lui Ioan Cantacuzino, România a fost a doua ţară din lume, după Franţa, care a introdus în 1926 vaccinul BCG ("Bacilul Calmette-Guérin"), având germeni cu virulenţă atenuată, pentru vaccinarea profilactică a nou-născuţilor împotriva tuberculozei. Ioan Cantacuzino a fost un remarcabil organizator al campaniilor antiepidemice, calitate pe care a demonstrat-o în combaterea epidemiei de tifos exantematic şi holerei în timpul primului război mondial şi în campania antimalarică. Ioan Cantacuzino a fost membru titular al Academiei Române din anul 1925, membru în Comitetul de Igienă al Ligii Naţiunilor, al societăţilor de Biologie, de Patologie Exotică şi al Academiei de Ştiinţe din Paris. Numeroase universităţi i-au acordat titlul de Doctor honoris causa, Lyon (1922), Bruxelles (1924), Montpellier (1930), Atena (1932) şi Bordeaux (1934).
Categorie
  • Categorie:Oameni de stiinta
Fotografii

Ioan Cantacuzino

Ioan Cantacuzino
Engleza
Ioan Cantacuzino (born 25 November 1863, Bucharest, died January 14, 1934, Bucharest) was an academician, physician, microbiologist, Romanian professor, founder of the Romanian school of immunology and experimental pathology. Ioan Cantacuzino are both high school (high school Louis le Grand ") and the upper (philosophy, 1882-1886, Natural Sciences, 1886-1891 and medIchnia, 1887 - 1894) in Paris. In 1895 earned his Doctorate in Medicine with a thesis: recherches sur le mode du Vibrio cholérique dance of destruction l'bodies "(in Romanian," Research on how the destruction of Vibrio cholerae in the body). After graduation, working in the Institute Pasteur in Paris as his assistant in mecanismelo Mecinikov IlijaA body's immune. Back in the country is called Professor of Experimental Medicine, Faculty of Medicine of Bucharest (1901) and Director General of Health Services in Romania (1907). Vocation founder and organizer was demonstrated by the establishment of institutions as "Institute of Serums and Vaccines" (1921), which today bears his name, the Laboratoireber of "Experimental Medicine (1901) of the Faculty of Medicine, as well as some magazines," Journal Medical Science (1905), "Annales Biology (1911) and" Archives of pathologie roumaines experimental microbiology et . Ioan Cantacuzino conducted extensive research on Vibrio cholerae and cholera vaccination, immunizationturn against dysentery and typhoid fever, scarlet fever etiology and pathology. Since 1896 published papers on systems and phagocytic functions in the animal kingdom and the role of electrophysiological phenomena in immune mechanisms. Based on his research on Vibrio cholerae, Cantacuzino built a cholera vaccination method, called "MetoCantacuzino yes ", the method used today in countries where one report cases of cholera. Thanks John Cantacuzino, Romania was the second country in the world after France, which introduced in 1926 BCG vaccine (Bacille-Calmette-Guérin) Having weakened germs with virulence for prophylactic vaccination of infants against tuberculosis. Ioan Cantacuzino was un remarkable campaigner epidemic, as they showed in fighting the epidemic of typhus and cholera during World War I and the antimalarial campaign. Ioan Cantacuzino was a member of the Romanian Academy in 1925, the State Hygiene Committee League of Nations, the companies of Biology, Pathology and exoticAcademy of Sciences in Paris. Many universities have awarded the title of Doctor Honoris Causa, Lyon (1922), Brussels (1924), Montpellier (1930), Athens (1932) and Bordeaux (1934).
Spaniola
Ioan Cantacuzino (nacido el 25 de noviembre de 1863, Bucarest, murió 14 de enero 1934,) fue un académico, médico, microbiólogo, profesor rumano, fundador de la escuela rumana de la inmunología y patología experimental. Ioan Cantacuzino son la escuela secundaria (escuela secundaria Louis le Grand ") y la parte superior (la filosofía, 1882-1886, Ciencias Naturales, 1886-1891 y medIchnia, 1887 - 1894) en París. En 1895 obtuvo el título de Doctor en Medicina Tesis: Recherches sur le du modo de Vibrio cholérique danza de la destrucción de l'cuerpos "(en rumano," Las investigaciones sobre la destrucción de Vibrio cholerae en el cuerpo). Después de graduarse, trabajar en el Instituto "Pasteur" de París como su asistente en mecanismelo Mecinikov IlijaUn cuerpo inmune. De vuelta en el país se llama el profesor de Medicina Experimental, Facultad de Medicina de Bucarest (1901) y Director General de Servicios de Salud de Rumania (1907). Vocación fundador y organizador ha sido demostrado por el establecimiento de instituciones como "Instituto de Sueros y Vacunas (1921), que hoy lleva su nombre, el Laboratoirebre de "Medicina Experimental (1901) de la Facultad de Medicina, así como algunas revistas," Diario de Ciencias Médicas (1905), "Anales de Biología (1911) y" Archivos de roumaines patología experimental et microbiologie . Juan Cantacuzino realizado extensas investigaciones sobre Vibrio cholerae y vacunación contra el cólera, la inmunizacióna su vez contra la disentería y la fiebre tifoidea, la escarlatina y la etiología de la patología. Desde 1896 los trabajos publicados en los sistemas y las funciones fagocíticas en el reino animal y el papel de los fenómenos electrofisiológicos en los mecanismos inmunes. Basado en sus investigaciones sobre Vibrio cholerae, Cantacuzino construyó un método de vacunación contra el cólera, llamada "MetoCantacuzino sí, método utilizado actualmente en los países en un informe de casos de cólera. Gracias Juan Cantacuzino, Rumania fue el segundo país del mundo después de Francia, que introdujo en la vacuna BCG 1926 (bacilo de Calmette-Guérin-) Después de haber debilitado los gérmenes con la virulencia de la vacunación profiláctica de los recién nacidos contra la tuberculosis. Ioan Cantacuzino fue unotable activista n epidemia, como lo ha demostrado en la lucha contra la epidemia de tifus y cólera durante la Primera Guerra Mundial y la campaña contra la malaria. Ioan Cantacuzino fue miembro de la Academia Rumana desde 1925, miembro de la Junta de Higiene Sociedad de Naciones, las empresas de la Biología, Patología y exóticasAcademia de Ciencias de París. Muchas universidades han otorgado el título de Doctor Honoris Causa, Lyon (1922), Bruselas (1 924), Montpellier (1930), Atenas (1932) y Burdeos (1934).
Italiana
Ioan Cantacuzino (nato il 25 Novembre 1863, Bucarest, morto 14 gennaio 1934,) è stato un accademico, medico, biologo, professore rumeno, fondatore della scuola rumena di immunologia e patologia sperimentale. Ioan Cantacuzino sono entrambi di scuola superiore (liceo Louis le Grand ") e la parte superiore (filosofia, 1882-1886, Scienze Naturali, 1886-1891 e medIchnia, 1887 - 1894) a Parigi. Nel 1895 ha guadagnato il suo dottorato in medicina con una tesi: "La distruzione recherches sur le mode dans l'cholérique andare organismi Vibrio" (in romeno, "La ricerca su come la distruzione di Vibrio cholerae nel corpo). Dopo la laurea, lavorano nel Istituto Pasteur di Parigi come suo assistente in mecanismelo Mecinikov IlijaA immunitario. Tornato in paese è chiamato Professore di Medicina Sperimentale, Facoltà di Medicina di Bucarest (1901) e direttore generale dei servizi sanitari in Romania (1907). Vocazione fondatore ed organizzatore è stato dimostrato dalla creazione di istituzioni come "Istituto di sieri e vaccini" (1921), che oggi porta il suo nome, il Laboratoirero di "Medicina Sperimentale (1901) della Facoltà di Medicina, così come alcune riviste" Journal Medical Science (1905), "Annales Biologia (1911) e" roumaines Archivi di Patologia sperimentale et microbiologie . Ioan Cantacuzino condotto ampie ricerche sul Vibrio cholerae e vaccino colera, immunizzanteturno contro la dissenteria e la febbre tifoide, eziologia scarlattina e la patologia. Dal 1896 articoli pubblicati sui sistemi e le funzioni fagocitarie nel regno animale e il ruolo dei fenomeni elettrofisiologici nei meccanismi immunitari. Sulla base delle sue ricerche sul Vibrio cholerae, Cantacuzino costruito un metodo di vaccinazione colera, detto "MetoCantacuzino sì, il metodo utilizzato oggi nei paesi in cui una relazione di casi di colera. Cantacuzino Grazie John, la Romania è stato il secondo paese al mondo dopo la Francia, che ha introdotto nel 1926 il vaccino BCG (Bacillo Calmette-Guérin-) Avendo germi con virulenza attenuata, per la vaccinazione profilattica contro la tubercolosi neonato. Ioan Cantacuzino era un epidemia attivista notevole, come ha dimostrato nella lotta contro il tifo e colera durante la prima guerra mondiale e la campagna antimalarica. Ioan Cantacuzino ex membro dell'Accademia Rumena nel 1925, lo Stato Igiene Comitato Società delle Nazioni, le società di Biologia, Patologia e esoticiAccademia delle Scienze di Parigi. Molte università hanno insignito del titolo di Dottore Honoris Causa, Lione (1922), Bruxelles (1924), Montpellier (1930), Atene (1932) e Bordeaux (1934).
Franceza
Ioan Cantacuzino (né le 25 Novembre 1863, à Bucarest, est mort Janvier 14, 1934,) a été un académicien, médecin, microbiologiste, professeur roumain, fondateur de l'école roumaine de l'immunologie et de pathologie expérimentale. Ioan Cantacuzino sont à la fois l'école secondaire (collège et lycée Louis le Grand ») et la partie supérieure (la philosophie, 1882-1886, sciences naturelles, 1886-1891 et medIchnia, 1887 - 1894) à Paris. En 1895, a obtenu son Doctorat en médecine avec une thèse: "La destruction recherches sur le mode DANS le cholérique l'aller organismes Vibrio" (en roumain, "La recherche sur la façon dont la destruction de Vibrio cholerae dans le corps). Après ses études, travaille dans l'Institut Pasteur à Paris comme assistant dans mecanismelo Mecinikov IlijaUn système immunitaire du corps. Retour dans le pays est appelé le professeur de médecine expérimentale, Faculté de Médecine de Bucarest (1901) et directeur général des services de santé en Roumanie (1907). Vocation fondateur et organisateur a été démontrée par la création d'institutions comme «Institut des sérums et des vaccins (1921), qui porte aujourd'hui son nom, Laboratoirenombre de «médecine expérimentale (1901) de la Faculté de médecine, ainsi que certains magazines," Journal des sciences médicales (1905), «Annales de biologie (1911), et" roumaines Archives publiques de l'expérimentation pathologie et microbiologie . Ioan Cantacuzino mené des recherches approfondies sur le Vibrio cholerae et vaccination contre le choléra, la vaccinationse retourner contre la dysenterie et la fièvre typhoïde, la scarlatine étiologie et la pathologie. Depuis 1896, les articles publiés sur les systèmes et les fonctions phagocytaires du règne animal et le rôle des phénomènes électrophysiologiques des mécanismes immunitaires. Sur la base de ses recherches sur le Vibrio cholerae, Cantacuzino construit une méthode de vaccination contre le choléra, appelé «MetoCantacuzino oui, méthode utilisée aujourd'hui dans les pays où l'on signaler les cas de choléra. Merci John Cantacuzino, la Roumanie a été le deuxième pays au monde après la France, qui a introduit en 1926 le vaccin BCG (Bacille de Calmette-Guérin) Après avoir affaibli les germes avec virulence pour la vaccination prophylactique des nourrissons contre la tuberculose. Ioan Cantacuzino a été umilitant épidémie remarquable n, comme ils ont fait preuve dans la lutte contre l'épidémie de typhus et de choléra au cours de la Première Guerre mondiale et la campagne antipaludique. Ioan Cantacuzino a été membre de l'Académie roumaine en 1925, l'État d'hygiène Comité Société des Nations, les sociétés de biologie, pathologie et exotiquesAcadémie des Sciences à Paris. Beaucoup d'universités ont décerné le titre de Docteur Honoris Causa, Lyon (1922), Bruxelles (1924), Montpellier (1930), Athènes (1932) et Bordeaux (1934).
Germana
Ioan Cantacuzino (geboren 25 November 1863, Bukarest, starb 14 Januar 1934,) war ein Akademiker, Arzt, Mikrobiologe, rumänischer Professor, Gründer der rumänischen Schule für Immunologie und experimentelle Pathologie. Ioan Cantacuzino sind sowohl High School (Gymnasium Louis le Grand ") und die obere (Philosophie, 1882-1886, Naturwissenschaften, 1886-1891 und medItschnja, 1887 - 1894) Paris. Im Jahre 1895 promovierte in Medizin mit einer Dissertation: "Die Zerstörung Recherches sur le mode dans l'cholérique gehen Vibrio Organismen" (in Rumänisch, "Forschung, wie die Zerstörung von Vibrio cholerae in den Körper). Nach dem Studium arbeitet im Institut Pasteur in Paris als seine Assistentin in mecanismelo Mecinikov IlijaEine körpereigene Immunsystem. Zurück in das Land, ist Professor für experimentelle Medizin an der Medizinischen Fakultät von Bukarest (1901) und Generaldirektor der Health Services in Rumänien (1907). Vocation Gründer und Organisator ist durch die Einrichtung von Institutionen als "Institut für Sera und Impfstoffe (1921) nachgewiesen, die heute seinen Namen trägt, dem Laboratoireber der "Experimental Medicine (1901) der Fakultät für Medizin, sowie einige Zeitschriften," Journal Medical Science (1905), "Annales Biology (1911) und" Archiv der experimentellen Pathologie roumaines et microbiologie . Ioan Cantacuzino durchgeführten umfangreichen Untersuchungen mit Vibrio cholerae und Cholera-Impfung, Immunisierungwenden sich gegen Ruhr und Typhus, Scharlach Ätiologie und Pathologie. Seit 1896 Veröffentlichungen über Systeme und phagozytären Funktionen im Tierreich und die Rolle der elektrophysiologischen Erscheinungen in Immunmechanismen. Basierend auf seinen Forschungen über Vibrio cholerae, baute eine Cholera-Impfung Cantacuzino Methode, genannt "MetoCantacuzino Ja, Methode heute in Ländern weiterhin melden Fälle von Cholera. Dank John Cantacuzino Rumänien war das zweite Land in der Welt nach Frankreich, das im Jahr 1926 BCG (Bacillus Calmette-Guérin ") eingeführt Nachdem geschwächt Keime mit Virulenz für die prophylaktische Impfung von Kleinkindern gegen die Tuberkulose. Ioan Cantacuzino war leichtn bemerkenswerte Kämpferin Epidemie, wie sie Cantacuzino zeigten bei der Bekämpfung der Epidemie von Typhus und Cholera während des Ersten Weltkriegs und der Anti-Malaria-Kampagne. Ioan war ein Mitglied der Rumänischen Akademie im Jahre 1925, Staatliches Komitee für Hygiene League of Nations, die Unternehmen der Biologie, Pathologie und exotischeAkademie der Wissenschaften in Paris. Viele Hochschulen haben den Titel Doktor honoris causa, Lyon (1922) ausgezeichnet, Brüssel (1924), Montpellier (1930), Athen (1932) und Bordeaux (1934).
Rusa
Йоан Кантакузино (родился 25 ноября 1863, Бухарест, умер 14 января 1934) было академик, врач, микробиолог, румынский профессор, основатель румынской школы иммунологии и экспериментальной патологии. Йоан Кантакузино являются высшей школе (школе Людовика Великого ") и верхней (философия, 1882-1886, естественных наук, 1886-1891 и медИчня, 1887 - 1894) в Париже. В 1895 получил степень доктора в области медицины, защитив диссертацию: "Разрушение исследовательский Sur Le режиме Dans L'cholérique идти Vibrio организмов" (на румынском языке, "Исследования о том, как разрушение холерных вибрионов в организме). После окончания института, работая в Институте Пастера в Париже, в качестве его помощника в mecanismelo Mecinikov ИльяИммунная. Вернуться в стране, является почетным профессором экспериментальной медицины на медицинском факультете в Бухаресте (1901) и генеральный директор служб здравоохранения в Румынии (1 907). Призвание был основателем и организатором была продемонстрирована создание институтов, как "институт сывороток и вакцин (1921), которая сегодня носит его имя, ЛабораторияБер из "экспериментальной медицины (1901) из медицинского факультета, а также несколько журналов" Журнал медицинских наук (1905), "Annales биологии (1911) и" Архив roumaines экспериментальных pathologie др. microbiologie . Йоан Кантакузино проведены широкие исследования по холерный вибрион холеры и вакцинации, иммунизацииобернуться против дизентерии и брюшного тифа, лихорадки алые этиологии и патологии. С 1896 по системам общественного работ и фагоцитарной функции в животном мире и о роли электрофизиологических явлений в иммунных механизмов. На основании своих исследований на холеры Vibrio, Кантакузино построен метод вакцинации, называемый "МетоКантакузино да, метод, используемый сегодня в странах, где 1 сообщать о случаях заболевания холерой. Thanks John Кантакузино, Румыния стала второй страной в мире после Франции, который представил в 1926 году вакцины БЦЖ (Bacille-Кальметта-Герена) с микробов с ослабленной вирулентностью для профилактической вакцинации детей против туберкулеза. Йоан Кантакузино был уп замечательные эпидемии кампании, так как они показали в борьбе с эпидемией тифа и холеры, во время Второй мировой войны и противомалярийные кампании. Йоан Кантакузино был членом Румынской академии в 1925 году, государство гигиены комитета Лига Наций, компаний биологии, патологии и экзотическиеАкадемии наук в Париже. Многие университеты присвоено звание Почетного доктора, Лионе (1922), Брюсселе (1924), Монпелье (1930), Афинах (1932) и Бордо (1934).
Portugheza
Ioan Cantacuzino (nascido em 25 de novembro de 1863, em Bucareste, morreu em 14 janeiro de 1934), foi um acadêmico, médico microbiologista, professor romeno, fundador da escola romena de imunologia e patologia experimental. Ioan Cantacuzino são do ensino médio (high school Louis le Grand ") e superior (filosofia, 1.882-1.886, Ciências Naturais, 1886-1891 e medIchnia, 1887 - 1894) em Paris. Em 1895 ganhou seu doutorado em Medicina com uma tese: "A destruição de Recherches sur le dans l'modo cholérique ir organismos Vibrio" (em romeno, "Investigação sobre a forma como a destruição de Vibrio cholerae no corpo). Após a formatura, trabalhando no Instituto Pasteur em Paris como seu assistente em mecanismelo Mecinikov Ilijaimunológico do organismo A. De volta ao país é chamado de professor de Medicina Experimental da Faculdade de Medicina de Bucareste (1901) e Director-Geral dos Serviços de Saúde na Roménia (1907). Vocação fundador e organizador foi demonstrada pela criação de instituições como o "Instituto de soros e vacinas" (1921), que hoje leva seu nome, o LaboratoireMembros do "Experimental Medicine (1901) da Faculdade de Medicina, bem como algumas revistas," Jornal de Ciências Médicas (1905), "Annales Biology (1911) e" Arquivos de roumaines experimental pathologie et microbiologie . Ioan Cantacuzino realizou uma ampla pesquisa sobre Vibrio cholerae e cólera vacinação, a imunizaçãovirar-se contra disenteria e febre tifóide, escarlatina etiologia e patologia. Desde 1896 trabalhos publicados sobre os sistemas e as funções fagocítica no reino animal eo papel dos fenômenos eletrofisiológicos em mecanismos imunológicos. Com base na sua investigação sobre Vibrio cholerae, Cantacuzino construiu um método de vacinação contra a cólera, a chamada "MetoCantacuzino sim, o método utilizado hoje em países onde uma denúncia de casos de cólera. Obrigado John Cantacuzino, a Roménia foi o segundo país do mundo depois da França, que introduziu em 1926 a vacina BCG (Bacilo-Calmette-Guérin) Tendo germes enfraquecidos com a virulência de vacinação profilática de crianças contra a tuberculose. Ioan Cantacuzino foi un epidemia militante notável, pois mostrou na luta contra a epidemia de tifo e cólera durante a I Guerra Mundial ea luta contra a malária. Ioan Cantacuzino foi membro da Academia Romena em 1925, o Estado Higiene Comité Liga das Nações, as empresas de Biologia, Patologia e exóticosParis Academy of Sciences. Muitas universidades têm concedido o título de Doutor Honoris Causa, Lyon (1922), Bruxelas (1924), Montpellier (1930), Atenas (1932) e Bordeaux (1934).
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie