Constantin Bălăceanu-Stolnici (n. 6 iulie 1923, Bucureşti) este un om de ştiinţă român, medic neurolog, pioner în domeniul neurociberneticii, profesor de Neuropsihologie şi Anatomie a Sistemului nervos, membru de onoare al Academiei Române, dar şi colaborator al Securităţii. Descendent al Bălăcenilor, veche familie boierească aparţinând nobilimii pământene, căreia în secolul al XVII-lea aula imperială vieneză i-a conferit titlul de conte al Sfântului Imperiu Romano-German şi i-a concesionat stema. Bălăceanu-Stolnici a urmat Liceul "I.C. Brătianu" din Piteşti, unde a dat bacalaureatul în 1941. Între anii 1941-1947 urmează cursurile Facultăţii de Medicină din Bucureşti, obţinând în 1948 titlul de Doctor în Medicină şi Chirurgie, cu teza Consideraţii asupra complexului cerebelo-dento-olivar, realizată sub conducerea profesorului Ion T. Niculescu. În 1967 a fost confirmat Doctor în Ştiinţe Medicale de către IMF-Bucureşti şi Ministerul Învăţământului. 1944-1949 preparator şi asistent la catedra de Anatomie (prof. Gr.T. Popa şi apoi prof. E. Repciuc). 1949-1952 asistent la catedra de Neurologie (prof. N. Ionescu-Siseşti). În 1952 este exclus de la catedră şi din Institutul Medico-Farmaceutic, pe motive politice. 1971-1972 profesor suplinitor la catedra de Cibernetică generală la Facultatea de Filozofie a Universităţii din Bucureşti. Preşedinte de Onoare al Universităţii Ecologice din Bucureşti şi profesor de Neuropsihologie şi Anatomie a Sistemului Nervos, profesor de Istoria Culturii şi Ştiinţei. Preşedinte al Societăţii Ateneul Român. Profesor asociat la Universitatea din Newcastle-upon-Tyne (Anglia), Universitatea Pontificală din Porto Alegre (Brazilia), Universidad Internacional Menéndez Pelayo din Santander (Spania), Academia Medicală Cataloneză din Barcelona (Spania), Colegiul de Medicină din Paris (Franţa).
Categorie
  • Categorie:Oameni de stiinta
Fotografii

Constantin Bălăcea

Constantin Bălăcea
Engleza
Constantine Balaceanu-Stolnici (born July 6, 1923, Bucharest) is a Romanian scientist, neurologist, a pioneer in the field neurociberneticii, professor of Neuropsychology and Nervous System Anatomy, honorary member of the Romanian Academy, but also a Securitate collaborator. Bălăcenilor descendant of old boyar family owned native nobility, which centuryseventeenth-century imperial Vienna auditorium gave the title of Count of the Holy Roman German Empire and has leased arms. Balaceanu Stolnici follow-School "Bratianu" Pitesti, where he gave the baccalaureate in 1941. Between the years 1941-1947 attending the Faculty of Medicine of Bucharest, in 1948 obtained a PhD in Medicine and Surgery, the phrase Considerhold on complex dental cerebelo-Olivar, conducted under the leadership of Professor John T. Niculescu. In 1967 Doctor of Medical Sciences was confirmed by IMF Bucharest and the Ministry of Education. 1944-1949 junior assistant at the Department of Anatomy (Professor and then Professor E. Popa Gr.T. Repciuc). 1949-1952 Assistant Department of Neurology (Prof. N. Ionescu-Sisesti).1952 is excluded from the department and the medical-pharmaceutical political reasons. 1971-1972 substitute teacher at the General Department of Cybernetics at the Faculty of Philosophy, University of Bucharest. Honorary President of the Ecological University of Bucharest and Professor Neuropsychology and Anatomy of the Nervous System, Professor of History of Culture and Sciencei. Chairman of the Romanian Athenaeum Society. Associate Professor at the University of Newcastle upon Tyne (England), Pontifical University in Porto Alegre (Brazil), Universidad Internacional Menéndez Pelayo in Santander (Spain), Cataloneză Medical Academy in Barcelona (Spain) College of Medicine in Paris (France).
Spaniola
Constantino Balaceanu-Stolnici (nacido el 06 de julio 1923, Bucarest) es un científico rumano, neurólogo, un pionero en el campo neurociberneticii, profesor de Neuropsicología y Anatomía del sistema nervioso, miembro honorario de la Academia Rumana, sino también un colaborador de la Securitate. descendiente de la familia de boyardos Bălăcenilor antigua propiedad de la nobleza indígena, cuyo siglola Viena del siglo decimoséptimo-auditorio dio el título de conde del Sacro Imperio Alemán y ha alquilado los brazos. Balaceanu-Stolnici asistió a la Escuela Secundaria Bratianu "en Pitesti, donde dio el bachillerato en 1941. Entre los años 1941-1947 que asistieron a la Facultad de Medicina de Bucarest, en 1948 se doctoró en Medicina y Cirugía, la frase en cuentaaferrarse dentarias complejas cerebelo-Olivar, llevada a cabo bajo la dirección del profesor John T. Niculescu. En 1967, Doctor en Ciencias Médicas fue confirmada por el FMI y Bucarest el Ministerio de Educación. 1944-1949 asistente junior en el Departamento de Anatomía (profesor y profesor E. Popa Gr.T. Repciuc). 1949-1952 Asistente Departamento de Neurología (Prof. N. Ionescu-Sisesti).1952 se excluye del departamento y el Instituto médico-farmacéutica, por razones políticas. 1971-1972 maestro suplente en el Departamento General de Cibernética de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Bucarest. Presidente Honorario de la Universidad Ecológica de Bucarest y profesor de Neuropsicología y Anatomía del sistema nervioso, el profesor de Historia de la Cultura y la Cienciai. Presidente del Ateneo Sociedad Rumana. Profesor Asociado en la Universidad de Newcastle upon Tyne (Inglaterra), la Universidad Pontificia de Porto Alegre (Brasil), Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander (España) Cataloneză la Academia Médica de Barcelona (Español) Facultad de Medicina en París (Francia).
Italiana
Costantino Balaceanu-Stolnici (nato il 6 luglio 1923, Bucarest) è uno scienziato rumeno, neurologo, un pioniere nel campo neurociberneticii, professore di anatomia del sistema nervoso e Neuropsicologia, membro onorario della Accademia di Romania, ma anche un collaboratore della Securitate. Bălăcenilor discendente della famiglia di boiardo vecchie possedute nativa nobiltà, che secoloSeicento Vienna imperiale auditorium ha dato il titolo di conte del Sacro Romano Impero tedesco e ha ceduto in affitto le armi. Balaceanu-Stolnici frequentato Bratianu High School "di Pitesti, dove ha dato il diploma di maturità nel 1941. Tra gli anni 1941-1947 frequentano la Facoltà di Medicina di Bucarest, nel 1948 ha ottenuto un Dottorato di Ricerca in Medicina e Chirurgia, la frase Consideramantenere il complesso dentale cerebelo-Olivar, condotto sotto la guida del professor John T. Niculescu. Nel 1967 Dottore in Scienze Mediche è stata confermata dalla Bucarest FMI e il Ministero della Pubblica Istruzione. 1944-1949 assistente junior presso il Dipartimento di Anatomia (professore e poi professore E. Popa Gr.T. Repciuc). 1949-1952 Assistente Dipartimento di Neurologia (Prof. N. Ionescu-Sisesti).1952 è esclusa dal Dipartimento e l'Istituto medico-farmaceutico, per motivi politici. 1971-1972 insegnante supplente presso il Dipartimento di Cibernetica Generale presso la Facoltà di Filosofia, Università di Bucarest. Presidente onorario dell 'Università Ecologica di Bucarest e docente di Neuropsicologia e Anatomia del sistema nervoso, Professore di Storia della Cultura e della Scienzai. presidente della Rumeno Society. Professore Associato presso l'Università di Newcastle upon Tyne (Inghilterra), Pontificia Università di Porto Alegre (Brasile), Universidad Internacional Menéndez Pelayo di Santander (Spagna), Cataloneză Accademia Medica di Barcellona (Spagna) Collegio di medicina di Parigi (Francia).
Franceza
Constantine Balaceanu-Stolnici (né le 6 Juillet 1923, Bucarest) est un scientifique roumain, un neurologue, un pionnier dans le domaine de neurociberneticii, professeur d'anatomie du système nerveux et de Neuropsychologie, membre honoraire de l'Académie roumaine, mais aussi un collaborateur de la Securitate. Bălăcenilor descendant de la famille de vieux boyard appartenant à la noblesse indigène, qui siècledix-septième siècle à Vienne auditorium impérial a donné le titre de comte de l'Empire romain Saint-allemande et les armes Romano admet-il. Balaceanu Stolnici suivi l'école "Bratianu" de Pitesti, où il a fait son baccalauréat en 1941. Entre les années 1941-1947 assistant à la Faculté de Médecine de Bucarest, en 1948, a obtenu un doctorat en Médecine et Chirurgie, la phrase Envisagezemprise sur dentaires complexes cerebelo-Olivar, menée sous la direction du professeur John T. Niculescu. En 1967, docteur en sciences médicales a été confirmé par le FMI et Bucarest le ministère de l'Éducation. 1944-1949 et assistante junior au département d'anatomie (professeur, puis professeur E. Popa Gr.T. Repciuc). 1949-1952 Assistant Département de Neurologie (Prof. N. Ionescu-Sisesti).1952 est exclue du ministère et le médico-pharmaceutique Institut, pour des raisons politiques. 1971-1972 enseignant suppléant au Département général de la cybernétique à la Faculté de Philosophie, Université de Bucarest. Président honoraire de l'Université écologique de Bucarest et professeur de neuropsychologie et Anatomie du système nerveux, professeur d'histoire de la culture et des sciencesi. le président de l'Athénée la société roumaine. professeur agrégé à l'Université de Newcastle upon Tyne (Angleterre), l'Université pontificale de Porto Alegre (Brésil), Universidad Internacional Menéndez Pelayo à Santander (Espagne), Cataloneză Académie de médecine à Barcelone (Espagne) Collège de médecine de Paris (France).
Germana
Konstantin Balaceanu-Stolnici (geboren 6. Juli 1923, Bukarest) ist ein rumänischer Wissenschaftler, Neurologe, ein Pionier auf dem Gebiet neurociberneticii, Professor für Neuropsychologie und Nervensystem Anatomie, Ehrenmitglied der Rumänischen Akademie, sondern auch eine Mitarbeiterin der Securitate. Bălăcenilor Nachkomme des alten Bojaren Familienunternehmen einheimischen Adel, welchem Jahrhundertsiebzehnten Jahrhunderts imperiale Wien Auditorium gab den Titel eines Grafen des Heiligen Römischen Reiches deutscher und verpachtet hat die Arme. Balaceanu-Stolnici besuchte die High School Bratianu "in Pitesti, wo er das Abitur im Jahre 1941. Zwischen den Jahren 1941-1947 besucht der Medizinischen Fakultät von Bukarest, im Jahre 1948 promovierte in Medizin und Chirurgie, die Phrase Betrachtenhalten komplexe zahnärztliche cerebelo-Olivar, unter der Leitung von Professor John T. Niculescu durchgeführt. Im Jahr 1967 Doktor der medizinischen Wissenschaften wurde Education bestätigt die vom IWF in Bukarest und dem Ministerium für. Junior 1944-1949 Assistent am Institut für Anatomie (Professor und dann Professor E. Popa Br. »T. Repciuc). Assistant 1949-1952 Abteilung für Neurologie (Prof. N. Ionescu-Sisesti).1952 ist 1971 ausgeschlossen aus der Abteilung und der medizinisch-pharmazeutischen aus politischen Gründen. Aushilfslehrer aus bis 1972 die Allgemeine Abteilung für Kybernetik an der Fakultät für Philosophie, Universität Bukarest. Ehrenpräsident der Ökologische Universität Bukarest und Professor für Neuropsychologie und Anatomie des Nervensystems, Professor für Geschichte der Kultur und WissenschaftI. Vorsitzender der rumänischen Athenaeum Society. Associate Professor an der University of Newcastle upon Tyne (England), Päpstliche Universität in Porto Alegre (Brasilien), Universidad Internacional Menéndez Pelayo in Santander (Spanien), Cataloneză Medizinischen Akademie in Barcelona (Spanien) Medical College in Paris (Frankreich).
Rusa
Константин Balaceanu-Stolnici (родился 6 июля 1923, Бухарест) является румынский ученый, невролог, пионер в области neurociberneticii, профессор анатомии нервной системы и нейропсихологии, почетный член Румынской академии, а также сотрудник Секуритате. Bălăcenilor потомком старого боярского рода принадлежащее родной благородство которых векасемнадцатого века императорский зал Вене дал титул графа Священной Римской империи немецкой и сдала в аренду оружия. Balaceanu-Stolnici учился в средней школе Брэтиану "в Питешти, где он дал бакалавра в 1941 году. В период с 1941-1947 годы идет на медицинском факультете в Бухаресте, в 1948 году получил докторскую степень в области медицины и хирургии, фраза Рассмотримдержать на стоматологические cerebelo-Olivar, проведенного под руководством профессора Джона Т. Никулеску. В 1967 году доктор медицинских наук, было подтверждено МВФ Бухаресте и министерства образования. 1944-1949 младший на кафедре анатомии (профессор, а затем профессора Е. Popa Gr.T. Repciuc). 1949-1952 помощник Кафедра неврологии (проф. Н. Ионеску-Sisesti).1952 исключен из отдела и медико-фармацевтический институт, по политическим причинам. 1971-1972 годы заменить учителя в Генеральном департаменте кибернетики факультета философии Бухарестского университета. Почетный президент экологического университета Бухареста и профессор нейропсихологии и Анатомия нервной системы ", профессор истории науки и культурыI. Председатель Румынского общества Athenaeum. адъюнкт-профессор Университета Ньюкасл-апон-Тайн (Англия), Папском университете в Порту-Алегри (Бразилия), Университет Internacional Menéndez Pelayo в Сантандере (Испания), Cataloneză медицинской академии в Барселоне (Испания) Медицинский колледж в Париже (Франция).
Portugheza
Constantine Balaceanu-Stolnici (nascido em 06 de julho de 1923, Bucareste) é um cientista romeno, neurologista, um pioneiro no campo neurociberneticii, professor de Neuropsicologia e Anatomia do Sistema Nervoso, membro honorário da Academia Romena, mas também um colaborador da Securitate. Bălăcenilor descendente de família boyar antiga nobreza nativa de propriedade, que do séculodo século XVII auditório imperial de Viena deu o título de Conde do Sacro Império Romano Alemão e alugou emblema. Balaceanu Stolnici seguiu-Escola "Bratianu" em Pitesti, onde deu o bacharelado em 1941. Entre os anos de 1941-1947 irão Faculdade de Medicina de Bucareste, em 1948 obteve o doutoramento em Medicina e Cirurgia, a frase Consideresegurar complexo dental cerebelo-Olivar, conduzido sob a liderança do professor John T. Niculescu. Em 1967, Doutor em Ciências Médicas foi confirmada pelo FMI Bucareste e do Ministério da Educação. 1944-1949 assistente júnior do Departamento de Anatomia (Professor e Professor E. Popa Gr.T. Repciuc). 1949-1952 Assistente Departamento de Neurologia (Prof. N. Ionescu-Sisesti).1952 é excluído do departamento e do Instituto médico-farmacêutica, por razões políticas. 1971-1972 professor substituto no Departamento Geral de Cibernética Faculdade de Filosofia da Universidade de Bucareste. Presidente Honorário da Universidade Ecológica de Bucareste e professor de Neuropsicologia e Anatomia do Sistema Nervoso, Professor de História da Cultura e da Ciênciai. presidente do Ateneu Romeno Society. Professor Associado da Universidade de Newcastle upon Tyne (Inglaterra), Pontifícia Universidade em Porto Alegre (Brasil), Universidad Internacional Menéndez Pelayo, em Santander (Espanha), Cataloneză Academia Médica de Barcelona (Espanha) Faculdade de Medicina de Paris (FR).
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie