Eugen Bădărău (n. 19 septembrie / 2 octombrie 1887, Folteşti, Galaţi; d. 11 martie 1975, Bucureşti) a fost un fizician român, profesor universitar, director al Institutului de Fizică Bucureşti, membru al Academiei Române (din 1948). Este considerat fondatorul şcolii româneşti de descărcări electrice în gaze şi fizica plasmei. Eugen Bădărău s-a născut la 19 septembrie 1887 la Folteşti, Galaţi. A urmat cursurile liceului din Ismail şi în 1905 şi-a dat bacalaureatul. În dorinţa de a deveni inginer, a plecat în Austria şi s-a înscris la Technische Hochschule din Graz. După doi ani de studii politehnice (1905-1907), dorind să perfecţioneze partea teoretică, a plecat în Italia, înscriindu-se la Facultatea de Fizică a Universităţii din Pisa. În 1911 a obţinut licenţa în fizică; a rămas în continuare la Pisa, ca asistent şi doctorand al profesorului Angelo Battelli. A obţinut titlul de doctor în fizică în 1912, cu o teză intitulată Constanta dielectrică a gazelor şi amestecurilor gazoase. În lucrarea de doctorat a verificat experimental formula Clausius-Mossotti pentru aer şi diverse amestecuri de gaze până la presiuni de 300 atmosfere. A fost apoi asistent la Institutul de Fizică Experimentală din Pisa (1912-1914). În anul 1914 a părăsit definitiv Italia şi a plecat în Rusia, la Petrograd, unde i-a fost oferit un post de asistent la Institutul de Fizică, la catedra profesorului Chwolson. În 1917 a devenit şef de secţie la Institutul de Optică de Stat. Ulterior a obţinut docenţa (1918) la Facultatea de Ştiinţe din Petrograd şi a funcţionat ca profesor la Institutul Fototehnic Superior (1918-1921). Cercetările sale în timpul şederii în Rusia s-au concentrat asupra problemelor de optică: a studiat birefringenţa corpurilor izotrope în câmp magnetic şi a pus la punct un nou tip de interferometru. Eugen Bădărău (circa 1940) Desen de Gheorghe Manu În 1921 a revenit în România în calitate de profesor agregat, apoi profesor şi şef al laboratorului de fizică experimentală, la Universitatea din Cernăuţi, unde a fost şi decan al Facultăţii de Ştiinţe (1926-1928). La Cernăuţi a iniţiat primele cercetări de fizica descărcărilor în gaze din România, devenind un deschizător de drumuri în domeniul fizicii plasmei. În 1934 a fost chemat să preia conducerea catedrei de fizică corpusculară, nou înfiinţată în cadrul Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii din Bucureşti; un an mai târziu a trecut la catedra de acustică, optică şi fizică moleculară (1935-1962). A funcţionat şi ca director tehnic al Radiodifuziunii Române (1940-1944). A fost directorul secţiei de optică şi spectroscopie din Institutul de Fizică al Academiei din Bucureşti/Măgurele (1949-1956), apoi directorul Institutului de Fizică Bucureşti al Academiei Române (1956-1975). În 1948 a devenit membru titular al Academiei Române (numită pe atunci „Academia RPR”). A fost distins cu ordinul Meritul Ştiinţific (1966) şi cu titlul de Om de Ştiinţă Emerit (1962). A încetat din viaţă la 11 martie 1975, la Bucureşti.
Categorie
  • Categorie:Oameni de stiinta
Fotografii

Eugen Bădărău

Eugen Bădărău
Engleza
Badarau Eugene (b. September 19 / October 2 1887, Foltesti, Galati, d. March 11, 1975, Bucharest) was a Romanian physician, professor, director of the Institute of Physics Bucharest, member of Romanian Academy (1948). Is the founder of the Romanian school of electrical discharges in gases and plasma physics. Badarau Jones was born on 19 September 1887 itthe Foltesti, Galati. He attended high school in 1905 and Ismail and gave baccalaureate. The desire to become an engineer, went to Austria and joined the Technische Hochschule in Graz. After two years of polytechnic education (1905-1907), seeking to refine the theory, he went to Italy, joining the Faculty of Physics, University of Pisa. In 1911 itbţinut degree in physics, has remained at Pisa, as assistant and doctoral student of Professor Angelo Battelli. He earned his Ph.D. in physics in 1912, with a thesis entitled dielectric constant of gases and gas mixtures. The thesis of the Clausius-Mossotti formula verified experimentally for air and various gas mixtures at pressures up to 300tmosfere. He was then assistant at the Institute of Experimental Physics of Pisa (1912-1914). In 1914 he left Italy and finally went to Russia, in Petrograd, where she was offered a lectureship at the Institute of Physics, Professor at the Department Chwolson . In 1917 he became head of department at the State Optics Institute. Subsequently obtained Docent Degree (1918) S FacultyPetrograd Sciences and worked as a professor at the Higher Institute Fototehnic (1918-1921). His research during his stay in Russia focused on problems of optics: birefringenţa studied isotropic bodies in magnetic field and has developed a new type of interferometer. Badarau Eugene (about 1940) Drawing by Gheorghe Manu In 1921 he returned Romaniaas associate professor, then professor and head of experimental physics laboratory at the University of Czernowitz, where he was also Dean of the Faculty of Sciences (1926-1928). In Chernivtsi initiated the first gas discharge physics research in Romania, becoming a pioneer in the field of plasma physics. In 1934 he was summoned to take over leadershipDepartment of corpuscular physics, newly established in the Faculty of the University of Bucharest, a year later moved to the Department of acoustic, optical and molecular physics (1935-1962). He worked as technical director of the Romanian Radio (1940-1944). He was director of department of optics and spectroscopy of the Institute of Physics, Academy of Bucureşti / Magurele (1949-1956) and then Director of the Physics Institute of the Romanian Academy Bucharest (1956-1975). In 1948 he became a member of the Romanian Academy (then called "Academia RPR). He was awarded the Scientific Merit (1966) and the title of Emeritus Scientist (1962). He died on March 11, 1975, in Bucharest.
Spaniola
Badarau Jones (nacido el 19 de septiembre / 02 de octubre 1887, Foltesti, Galati, d. 11 de marzo 1975, Bucarest) fue un médico rumano, profesor, director del Instituto de Física de Bucarest, miembro de la Academia Rumana (1948). Es el fundador de la escuela rumana de descargas eléctricas en gases y la física del plasma. Badarau Jones nació el 19 de septiembre 1887la Foltesti, Galati. Asistió a la escuela secundaria en 1905 y dio Ismail y bachillerato. El deseo de convertirse en un ingeniero, fue a Austria y se unió a la Technische Hochschule de Graz. Después de dos años de la educación politécnica (1905-1907), tratando de perfeccionar la teoría, se fue a Italia, uniéndose a la Facultad de Física de la Universidad de Pisa. En 1911 sebţinut grado en física, se ha mantenido en Pisa, como asistente de maestra y doctorado angelo Battelli. Obtuvo su doctorado en física en 1912, con una tesis titulada constante dieléctrica de gases y mezclas de gases. La tesis de la fórmula de Clausius-Mossoti verificado experimentalmente para diferentes mezclas de aire y gases a presiones de 300tmosfere. Después fue asistente en el Instituto de Física Experimental de Pisa (1912-1914). En 1914 dejó Italia y finalmente fue a Rusia, en Petrogrado, donde se le ofreció una cátedra en el Instituto de Física, Profesor de la Chwolson Departamento . En 1917 se convirtió en Jefe de Departamento en el Instituto de Óptica del Estado. Posteriormente obtuvo docente Grado (1918) S FacultadCiencias de Petrogrado y trabajó como profesor en el Instituto Superior Fototehnic (1918-1921). Su investigación durante su estancia en Rusia se centraron en los problemas de la óptica: birefringenţa estudió cuerpos isótropos en el campo magnético y se ha desarrollado un nuevo tipo de interferómetro. Badarau Eugene (alrededor de 1940) Dibujo de Gheorghe Manu En 1921 regresó Rumaniacomo profesor, a continuación, Catedrático y jefe del laboratorio de física experimental en la Universidad de Czernowitz, donde también fue decano de la Facultad de Ciencias (1926-1928). En Chernivtsi creó la primera investigación de la física de descarga de gas en Rumania, convirtiéndose en un pionero en el campo de la física del plasma. En 1934 fue llamado a asumir el liderazgodel departamento de física corpuscular, de reciente creación en la Facultad de la Universidad de Bucarest, un año más tarde se trasladó al Departamento de acústica, la física óptica y molecular (1935-1962). Trabajó como director técnico de la Radio de Rumania (1940-1944). Fue director del Departamento de Óptica y Espectroscopia del Instituto de Física de la Academia de Bucureşti / Magurele (1949-1956), entonces director del Instituto de Física de la Academia Rumana de Bucarest (1956-1975). En 1948 se convirtió en miembro de la Academia Rumana (entonces llamada "Academia RPR). Fue galardonado con el Mérito Científico (1966) y el título de Emérito Scientist (1962). Murió el 11 de marzo de 1975, en Bucarest.
Italiana
Badarau Jones (19 settembre / 2 Ottobre 1887, Foltesti, Galati, d. 11 Mar 1975, Bucarest) è stato un medico rumeno, professore, direttore dell'Istituto di Fisica di Bucarest, membro della Accademia rumena (1948). È il fondatore della scuola rumena di scariche elettriche nei gas e fisica del plasma. Badarau Jones è nato il 19 settembre 1887 siil Foltesti, Galati. Ha frequentato il liceo nel 1905 e Ismail e ha dato diploma di maturità. Il desiderio di diventare un ingegnere, si recò in Austria e si unì alla Technische Hochschule di Graz. Dopo due anni di istruzione politecnica (1905-1907), cercando di perfezionare la teoria, si trasferì in Italia, unendo la Facoltà di Fisica, Università di Pisa. Nel 1911 sibţinut laurea in fisica, è rimasto a Pisa, come studente di dottorato e di assistente del professor Angelo Battelli. Ha conseguito il Ph.D. in fisica nel 1912, con una tesi intitolata costante dielettrica del gas e miscele di gas. La tesi della formula di Clausius-Mossotti verificata sperimentalmente per aria e varie miscele di gas a pressioni fino a 300tmosfere. E 'stato poi assistente presso l'Istituto di Fisica Sperimentale di Pisa (1912-1914). Nel 1914 lasciò l'Italia e, infine, è andato alla Russia, a Pietrogrado, dove è stata offerta una cattedra presso l'Istituto di Fisica, docente presso la Chwolson Dipartimento . Nel 1917 divenne capo del dipartimento di Stato al Ottica dell'Istituto. Successivamente ottenuto Docent laurea (1918) S FacoltàScienze di Pietrogrado e ha lavorato come professore presso l'Istituto superiore Fototehnic (1918-1921). La sua ricerca durante il suo soggiorno in Russia, focalizzata sui problemi di ottica: birefringenţa studiato corpi isotropi in campo magnetico e ha sviluppato un nuovo tipo di interferometro. Badarau Eugene (circa 1940) Disegno di Gheorghe Manu Nel 1921 è tornato Romaniacome professore associato, poi professore e capo del laboratorio di fisica sperimentale presso l'Università di Czernowitz, dove lui e Preside della Facoltà di Scienze (1926-1928). In Czernowitz creato il primo fisica gas di scarico di ricerca in Romania, diventando un pioniere nel campo della fisica del plasma. Nel 1934 fu chiamato ad assumere la leadershipdel dipartimento di fisica corpuscolare, di recente costituzione presso la Facoltà di dell'Università di Bucarest, un anno dopo si trasferì al Dipartimento di acustica, ottica e fisica molecolare (1935-1962). Ha lavorato come direttore tecnico della Radio romena (1940-1944). E 'stato direttore del dipartimento di ottica e spettroscopia dell'Istituto di Fisica, Accademia di Bucureşti / Magurele (1949-1956) e poi direttore dell'Istituto di Fisica dell'Accademia Rumena di Bucarest (1956-1975). Nel 1948 divenne membro dell'Accademia Rumena (allora chiamati "Academia RPR). Ha ricevuto il merito scientifico (1966) e il titolo di emerito scienziato (1962). Morì il 11 Marzo, 1975, a Bucarest.
Franceza
Badarau Jones (né en Septembre 19 / Octobre 2 1887, Foltesti, Galati, D. Mars 11, 1975, Bucarest) était un médecin roumain, professeur, directeur de l'Institut de Physique de Bucarest, membre de l'Académie roumaine (1948). Est le fondateur de l'école roumaine de décharges électriques dans le gaz et la physique des plasmas. Badarau Jones est né le 19 Septembre 1887 ill'Foltesti, Galati. Il a fréquenté l'école secondaire en 1905 et Ismaïl et donné baccalauréat. Le désir de devenir ingénieur, se rendit à l'Autriche et il est entré Technische Hochschule de Graz. Après deux années de l'enseignement polytechnique (1905-1907), en cherchant à affiner la théorie, il partit pour l'Italie, de rejoindre la Faculté de Physique, Université de Pise. En 1911, ilbţinut degré en physique, est resté à Pise, en tant qu'étudiant assistant et de doctorat du professeur Angelo Battelli. Il a obtenu son doctorat en physique en 1912, avec une thèse intitulée constante diélectrique du gaz et mélanges de gaz. La thèse vérifiée expérimentalement la formule de Clausius-Mossotti pour l'air et divers mélanges de gaz à des pressions jusqu'à 300tmosfere. Il a ensuite été assistant à l'Institut de physique expérimentale de Pise (1912-1914). En 1914, il quitta l'Italie et, enfin, se rendit en Russie, à Petrograd, où elle a offert un poste d'assistant à l'Institut de physique, professeur à l'Chwolson Département . En 1917, il devient chef de département à l'Institut d'Optique d'État. Par la suite obtenu Docent Degré (1918) S FacultéSciences à Pétrograd et a travaillé comme professeur à l'Institut Supérieur Fototehnic (1918 à 1921). Ses travaux de recherche pendant son séjour en Russie se sont focalisées sur les problèmes de l'optique: birefringenţa étudié les corps isotrope dans le champ magnétique et a développé un nouveau type d'un interféromètre. Badarau Jones (circa 1940) Dessin de Gheorghe Manu En 1921, il est retourné Roumanieen tant que professeur associé, puis professeur et directeur du laboratoire de physique expérimentale à l'Université de Czernowitz, où il a également été doyen de la Faculté des sciences (1926-1928). En Tchernivtsi lancé le rejet de gaz à la recherche en physique première fois en Roumanie, devenir un pionnier dans le domaine de la physique des plasmas. En 1934, il fut appelé à prendre la directiondu département de physique corpusculaire, nouvellement créé à la Faculté de l'Université de Bucarest, un an plus tard transféré au département de l'acoustique, la physique optique et moléculaire (1935-1962). Il a travaillé comme directeur technique de la Radio roumaine (1940-1944). Il a été directeur du département de l'optique et la spectroscopie de l'Institut de Physique de l'Académie des Bucureşti / Magurele (1949-1956), puis directeur de l'Institut de Physique de l'Académie roumaine Bucarest (1.956 à 1.975). En 1948, il devient membre de l'Académie roumaine (qui s'appelait alors «Academia RPR). Il a reçu le Mérite scientifique (1966) et le titre de scientifique émérite (1962). Il est décédé le 11 Mars 1975, à Bucarest.
Germana
Badarau Jones (geboren September 19 / 2. Oktober 1887, Foltesti, Galati, d. 11. März 1975, Bukarest) war ein rumänischer Arzt, Professor, Direktor des Institute of Physics Bukarest, Mitglied der Rumänischen Akademie (1948). Ist der Gründer der rumänischen Schule der elektrischen Entladungen in Gasen und Plasmaphysik. Badarau Jones, geboren am 19 September 1887 istdie Foltesti, Galati. Er besuchte die High School in 1905 und Ismail und gab Abiturs. Der Wunsch, Ingenieur zu werden, ging nach Österreich und schloss sich der Technischen Hochschule in Graz. Nach zwei Jahren Studiendauer an Fachhochschulen (1905-1907), versucht, die Theorie zu verfeinern, ging er nach Italien, Beitritt der Fakultät für Physik, Universität Pisa. Im Jahre 1911bţinut Abschluss in Physik, hat in Pisa blieb, als Assistent und Doktorand von Prof. Angelo Battelli. Er erwarb seinen Doktortitel in Physik 1912, mit einer Dissertation mit dem Titel Dielektrizitätskonstante von Gas und Gasgemischen. Die These von der Clausius-Mossotti Formel experimentell für Luft und verschiedene Gasgemische bei Drücken bis zu 300 überprüfttmosfere. Er war damals) Assistent am Institut für Experimentalphysik der Pisa (1912-1914. Im Jahr 1914 verließ er Italien und ging schließlich nach Russland, in Petrograd, wo sie Chwolson A wurde angeboten Lehrauftrag am Institut für Physik, Professor an der Fakultät . Im Jahr 1917 wurde er Abteilungsleiter am Staatlichen Institut für Optik. Anschließend erhalten Docent Degree (1918) S FakultätPetrograd Sciences und diente als Professor für Höhere Fototehnic (1918-1921). Seine Forschungen während seines Aufenthalts in Russland konzentrierte sich auf Probleme der Optik: birefringenţa studierte isotrope Körper im Magnetfeld und entwickelte eine neue Art von Interferometer. Badarau Eugene (ca. 1940) Zeichnung von Gheorghe Manu Im Jahr 1921 kehrte er nach Rumänienals außerordentlicher Professor, dann Professor und Leiter des Labors Experimentelle Physik an der Universität Czernowitz, wo er Dekan der Fakultät der Wissenschaften (1926-1928). In Czernowitz initiierte den ersten Gasentladung physikalischen Forschung in Rumänien, zu einem Pionier auf dem Gebiet der Plasmaphysik. In 1934 wurde er vorgeladen zu übernehmen Führungvon Korpuskularstrahlung Fachbereich Physik, neu an der Fakultät für Informatik der Universität Bukarest, ein Jahr später gegründet zog in die Abteilung für akustische, optische und Molekülphysik (1935-1962). Er arbeitete als technischer Direktor des Rumänischen Radio (1940-1944). Er war Direktor der Abteilung für Optik und Spektroskopie des Instituts für Physik der Akademie der Bucureşti / Magurele (1949-1956), dem damaligen Direktor des Physikalischen Instituts der Rumänischen Akademie in Bukarest (1956-1975). Im Jahr 1948 wurde er Mitglied der Rumänischen Akademie (damals "Academy RPR). Er war) ausgezeichnet mit dem wissenschaftlichen Wert (1966) und den Titel des Emeritus Scientist (1962. Er starb am 11. März 1975, in Bukarest.
Rusa
Badarau Джонс (род. 19 сентября / 2 октября 1887, Foltesti, Галац, умер 11 марта 1975, Бухарест) был румынский врач, профессор, директор Института физики Бухаресте, член Румынской академии (1948). Является основателем румынской школы электрических разрядов в газах и плазме. Badarau Джонс родился 19 сентября 1887 г.Foltesti, Галац. Он учился в средней школе в 1905 году и Исмаил и дал бакалавра. Желая стать инженером, отправился в Австрию и вступил Высшая техническая школа в Граце. После двух лет политехнического образования (1905-1907), стремясь усовершенствовать теорию, он отправился в Италию, присоединившись, физический факультет университета в Пизе. В 1911 году онbţinut степень в области физики, оставалась в Пизе, а доцент, докторант Angelo Баттелли. Он получил докторскую степень по физике в 1912 году, с диссертацию на тему диэлектрической проницаемости газов и газовых смесей. Тезис о Клаузиуса-Моссотти формула проверена экспериментально для воздуха и различных газовых смесей при давлениях до 300tmosfere. Затем он был ассистентом в Институте экспериментальной физики Пизы (1912-1914). В 1914 году он покинул Италию и, наконец, приехал в Россию, в Петроград, где ей предложили лекторов в Институте физики, профессор кафедры Хвольсон . В 1917 году стал заведующим отделом в Институте государства оптики. Затем получил степень доцента (1918) S факультетНаук в Петрограде и работал в качестве профессора в Высшем институте Fototehnic (1918-1921). Его исследования в период их пребывания в России, подробно остановился на проблемах оптика: birefringenţa изучал изотропного тела в магнитном поле и был разработан новый тип интерферометра. Badarau Евгений (около 1940) Рисунок Gheorghe Manu В 1921 году он вернулся Румыниякак доцент, затем профессор и заведующий лабораторией экспериментальной физики в университете Черновцах, где он был также декан факультета наук (1926-1928). В Черновцах начала первого газового разряда физических исследований в Румынии, став пионером в области физики плазмы. В 1934 году он был вызван взять на себя руководствокорпускулярных отдела физики, недавно созданной на факультете Бухарестского университета, через год переехал в Департамент акустические, оптические и молекулярной физики (1935-1962). Он работал в качестве технического директора румынского радио (1940-1944). Он был директором отдела оптики и спектроскопии Института физики Академии Bucureşti / Мэгуреле (1949-1956), затем директор Института физики Академии наук Румынии Бухаресте (1956-1975). В 1948 году он стал членом Румынской академии (тогда он назывался "Академия RPR). Награжден медалью" Научные заслуги (1966) и звание почетного научный сотрудник (1 962). Он умер 11 марта 1975 года в Бухаресте.
Portugheza
Badarau Jones (nascido em 19 de setembro / 02 de outubro de 1887, Foltesti, Galati, d. 11 março de 1975, Bucareste) foi um médico romeno, professor, diretor do Instituto de Física de Bucareste, membro da Academia Romena (1948). É o fundador da escola romena de descargas elétricas em gases e física dos plasmas. Badarau Jones nasceu em 19 de Setembro 1887o Foltesti, Galati. Freqüentou a escola em 1905 e Ismail e deu bacharelado. O desejo de se tornar um engenheiro, foi para a Áustria e entrou para a Technische Hochschule, em Graz. Após dois anos de estudo superior politécnico (1905-1907), visando melhorar a parte teórica, foi para a Itália, juntando-se na Faculdade de Física da Universidade de Pisa. Em 1911 elebţinut grau em física, manteve-se em Pisa, como assistente e aluno de doutorado do professor Angelo Battelli. Ele obteve seu doutorado em física em 1912, com a tese constante dielétrica do gás e misturas de gases. A tese da fórmula de Clausius-Mossotti verificada experimentalmente para o ar e misturas de gases em diferentes pressões de até 300tmosfere. Ele então foi assistente no Instituto de Física Experimental de Pisa (1912-1914). Em 1914 ele deixou a Itália e, finalmente, foi para a Rússia, em Petrogrado, onde foi oferecido um leitorado do Instituto de Física, Professor do Departamento Chwolson . Em 1917 ele tornou-se Chefe de Departamento no Instituto Estadual Optics. Posteriormente obteve Docent Grau (1918) Faculdade SCiências em Petrogrado e trabalhou como professor no Instituto Superior Fototehnic (1918-1921). Sua pesquisa durante a sua estada na Rússia, dedicada aos problemas da óptica: birefringenţa estudou corpos isotrópicos no campo magnético e desenvolveu um novo tipo de interferômetro. Badarau Eugene (1940) Desenho de Gheorghe Manu Em 1921 ele retornou Romêniacomo professor adjunto, em seguida, professor e chefe do laboratório de física experimental da Universidade de Czernowitz, onde também foi decano da Faculdade de Ciências (1926-1928). Em Chernivtsi deu início à primeira pesquisa em física de descarga de gás, na Roménia, tornando-se um pioneiro na física de plasma. Em 1934 ele foi convocado para assumir a liderançado Departamento de Física corpuscular, recém-criado na Faculdade de Ciências da Universidade de Bucareste, um ano mais tarde mudou-se para o Departamento de acústica, óptica física e molecular (1935-1962). Ele trabalhou como diretor técnico da Rádio Romena (1940-1944). Ele foi diretor de departamento e espectroscopia óptica do Instituto de Física da Academia de Bucureşti / Magurele diretor (1949-1956), em seguida, do Instituto de Física da Academia Romena Bucareste (1956-1975). Em 1948 tornou-se membro da Academia Romena (então chamado de "Academia RPR). Ele foi agraciado com o Mérito Científico (1966) eo título de Emérito Scientist (1962). Ele morreu em 11 de março de 1975, em Bucareste.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie