Grigore Antipa (n. 27 noiembrie 1867, Botoşani, d. 9 martie 1944, Bucureşti) a fost un naturalist, biolog darvinist, zoolog, ihtiolog, ecolog, oceanolog şi profesor universitar român. Este întemeietorul Muzeului Naţional de Istorie Naturală din Bucureşti, care îi poartă numele. A făcut studii universitare la Jena (Germania), cu celebrul naturalist Ernst Haeckel (1834-1919), inventatorul ecologiei. Şi-a continuat cercetările ştiinţifice în Franţa şi Italia. Din această perioadă datează un studiu asupra evoluţiei glandei timus la peşti. In apropierea insulei Capri (Italia), Antipa a descoperit o nouă specie de meduză fixă, Capria sturdzii. El s-a consacrat studierii Dunării şi Mării Negre, participând în 1893 la o expediţie în jurul acestei mări, expediţie organizată de ţările riverane şi care a durat nouă luni. Regele Carol I i-a pus la dispoziţie, pentru această expediţie, crucişătorul "Elisabeta". Cu această ocazie a întreprins primele cercetări de biologie marină. Cele mai semnificative rezultate au fost obţinute în domeniul hidrobiologiei, el fiind considerat ca un precursor, în acest domeniu, atât în ştiinţa românească, cât şi în cea mondială. Antipa a înfiinţat în 1932 Institutul Biooceanografic din Constanţa, cu cele două rezervaţii şi staţiuni de cercetări, cea de la Agigea şi cea de la capul Caliacra (prima este azi departe de mare, iar rezervaţia a fost distrusă, a doua este în ruine, dar rezervaţia mai există). Institutul Biooceanografic din Constanţa a fost transformat în 1949 în Staţiunea de Cercetări Maritime şi Proiectări Piscicole, înglobată în 1970 în Institutul Român de Cercetări Marine. Grigore Antipa a pus la cale, cu sprijinul regilor Carol I şi Ferdinand, un plan de exploatare raţională a pescăriilor din lunca şi delta Dunării, şi de la limane (limanele Basarabiei şi ale Dobrogei de la nordul şi sudul gurilor Dunării). Conform principiilor ecologice ale lui Haeckel, acest plan a dublat în zece ani producţia de peşte şi de icre negre, fără să distrugă mediile şi îndeosebi locurile de înmulţire ale peştilor. Cherhanalele cooperative au înbunătăţit situaţia pescarilor, astfel că sistemul Antipa, foarte avansat pentru timpul său, a fost preluat de regimul comunist în 1947 şi dezvoltat până în anii 1965. Dar ulterior a fost înlocuit cu sistematizarea desecărilor, a îndiguirilor şi a canalizărilor. Politica ecologică de optimizare a fenomenelor naturale, numită de Grigore Antipa "Geonomie" a fost înlocuită cu una de contrariere a lor, care a dus logic la accelerarea curentelor pe canale, la eutrofizarea zonelor stagnante, şi la prăbuşirea productivităţii peştelui (parţial compensată astăzi prin piscicultură). A fost director al Muzeului Naţional de Istorie Naturală (1892 - 1944). Principiile şi inovaţiile sale muzeologice, privind organizarea acestui muzeu, modul de expunere, aranjamentul şi explicarea colecţiilor, au stârnit interesul specialiştilor străini, care i-au solicitat o lucrare referitoare la organizarea muzeelor de istorie naturală, care a fost publicată în 1934, purtând titlul Principes et moyens pour la réorganisation des musées d'histoire naturelle. Pornind de la reorganizarea muzeului bucureştean, în 1907 apar, pentru prima dată, dioramele biologice, care au reprezentat o nouă etapă în evoluţia şi organizarea muzeelor de istorie naturală. Primele diorame prezentau viaţa de pe piscurile munţilor Carpaţi, din regiunea colinelor, din Bărăgan, precum şi din zona inundabilă a Deltei Dunării. De asemenea, în Muzeul de Istorie Naturală există şi numeroase diorame care înfăţişază fauna din regiunile de tundră, prerie, savană sau din deşertul Sahara. Datorită acestei prezentări deosebite, numeroase muzee europene şi americane au solicitat sprijinul savantului român pentru organizarea colecţiilor lor muzeistice. Grigore Antipa a fost membru al Academiei Române şi a mai multor academii din străinătate. A întemeiat şcoala românească de hidrobiologie şi ihtiologie. L-a recomandat ca şef de secţie pe oceanologul şi biologul Mihai C. Băcescu.
Categorie
  • Categorie:Oameni de stiinta
Fotografii

Grigore Antipa

Grigore Antipa
Engleza
Grigore Antipa (November 27, 1867, Botosani, March 9, 1944) was a naturalistic, Darwinian biologist, zoologist, ichthyologist, ecologist, professor oceanology and Romanian. Is the founder of the National Museum of Natural History in Bucharest, which bears his name. He did graduate studies in Jena (Germany), the famous naturalist Ernst Haeckel (1834-1919), inventatonumber ecology. Continued scientific research in France and Italy. From this period dates a study on the development of thymus gland in fish. N near Capri (Italy), Antipas discovered a new species of jellyfish fixed sturdzii Capra. He spent studying the Danube and Black Sea, participating in an expedition in 1893 to around this sea, sendyou organized by the riparian countries and lasted nine months. King Charles I made them available for the expedition cruiser "Elizabeth." On this occasion, taken the first marine biology research. The most significant results were obtained in hidrobiologiei, it is considered a forerunner in this field, both in science româneasthat and in the world. Antipa Biooceanografic Institute established in 1932 in Constanta, with two reserves and research stations, the Agigea and the Cape Kaliakra (the first is now far greater, and the reserve was destroyed The second is in ruins, but there is reserve). Biooceanografic Institute in Constanta was transformed in 1949 BCn Sea and Engineering Research Station Fish, incorporated in 1970 the Romanian Marine Research Institute. Grigore Antipa staged with the support of Kings Charles I and Ferdinand, a rational exploitation of fisheries plan of meadow and the Danube delta, and the lagoon (limanele Bessarabia and the northern and southern Dobrogea Danube Delta). PrinciplesHaeckel's organic, the plan has doubled in ten years the production of fish and caviar, without destroying the environment and especially fish breeding sites. Cherhanalele înbunătăţit situation to fishermen cooperatives, so that Antipas system, very advanced for its time, was taken over by the communist regime in 1947 and developed until 1965. But subsequentcation was replaced by the systematic draining of the impoundment and sanitation. Environmental policy to optimize natural phenomena called the Grigore Antipa Geonomie [1] was replaced with one of their opposites, which led logically to accelerate channel currents, the eutrophication of stagnant areas, and the collapse of fish productivity (partly compensated todayToday the fish). He was director of the National Museum of Natural History (1892-1944). Principles and innovations of its museum, the organization of this museum, exposure mode, and explain the arrangement of collections, have aroused the interest of foreign specialists, who have requested a paper on the organization of natural history museums, which was publishedin 1934, bearing the title Principes et des moyens pour la Musées d'Histoire Naturelle réorganisation. Reorganization of the museum from Bucharest, in 1907 appearing for the first time, biological dioramele, which represented a new stage in the evolution and organization of natural history museums. Top dioramas showed life on the peaks of the Carpathians, hills regionOf Baragan and flooded area of Danube delta. Also, there is the Museum of Natural history and numerous dioramas which înfăţişază fauna in tundra regions, prairie, savannah and the Sahara Desert. Due to this special presentation, European and American museums have requested support Romanian scholar to organize their collections museumsbottles. Gregory Antipas was a member of the Romanian Academy and of several foreign academies. He founded the Romanian school of Hydrobiology and ichthyology. Recommended that the head of department at the oceanology and biologist Michael C. Bacescu.
Spaniola
Grigore Antipa (27 de noviembre de 1867, Botosani, 09 de marzo 1944) fue un biólogo naturalista, Darwin, zoólogo, ictiólogo, ecologista, y oceanología profesor rumano. Es el fundador del Museo Nacional de Historia Natural de Bucarest, que lleva su nombre. Realizó estudios de postgrado en Jena (Alemania), el famoso naturalista Ernst Haeckel (1834-1919), inventatonúmero de la ecología. Continuación de la investigación científica en Francia e Italia. De esta época data un estudio sobre el desarrollo de la glándula del timo en los peces. N cerca de Capri (Italia), Antipas descubierto una nueva especie de medusas sturdzii fija Capra. Pasó estudiar el Danubio y el Mar Negro, participando en una expedición en 1893 a alrededor de este mar, enviarque organizado por los países ribereños y duró nueve meses. El rey Carlos I ha puesto a disposición del crucero de expedición "Elizabeth". En esta ocasión, tomar la primera investigación de biología marina. Los resultados más significativos se obtuvieron en hidrobiologiei, se le considera un precursor en este campo, tanto en la ciencia româneasque, como en el mundo. Antipa Biooceanografic Instituto estableció en 1932 en Constanza, con dos reservas y estaciones de investigación, el Agigea y el Cabo Kaliakra (el primero es ahora mucho mayor, y la reserva fue destruido La segunda es las ruinas, sino que existen de reserva). Biooceanografic Instituto en Constanta se transformó en el año 1949 a. C.n del Mar e Ingeniería de la estación de Investigaciones Pesqueras, constituida en 1970, la rumana Instituto de Investigaciones Marinas. Grigore Antipa organizada con el apoyo de Carlos Reyes I y Fernando, el plan de explotación racional de la pesca y la llanura aluvial del Delta, y el laguna (limanele Besarabia y el norte y el sur de Dobrogea del delta del Danubio). PrincipiosHaeckel orgánica, el plan se ha duplicado en diez años la producción de pescado y caviar, sin destruir el medio ambiente y especialmente el pescado sitios de reproducción. Cherhanalele situación înbunătăţit a los pescadores las cooperativas, de modo que el sistema de Antipas, muy avanzado para su época, fue tomada por el régimen comunista en 1947 y más tarde en el año 1965. Pero posterioresción ha sido sustituido por el drenaje sistemático de la confiscación y el saneamiento. La política ambiental para optimizar los fenómenos naturales llamado Grigore Antipa Geonomie [1], fue sustituido por uno de sus opuestos, lo que condujo lógicamente a acelerar las corrientes del canal, la eutrofización de las zonas estancadas, y el colapso de la productividad pesquera (en parte compensado hoyHoy en día el pescado). Fue director del Museo Nacional de Historia Natural (1892-1944). Principios y las innovaciones de su museo, la organización de este museo, el modo de exposición, la disposición y explicar colecciones han despertado el interés de especialistas extranjeros, que han solicitado un documento sobre la organización de los museos de historia natural, que se publicóen 1934, que lleva el título de Principes et moyens des Musées d'pour la reorganización Histoire Naturelle. La reorganización del Museo de Bucarest, en 1907 aparece por primera vez, dioramele biológica, lo que representó una nueva etapa en la evolución y organización de los museos de historia natural. Los mejores dioramas mostró la vida en las cumbres de los Cárpatos, en la región colinasDesde Baragan e inundó la zona del delta del Danubio. Además, el Museo de Historia Natural de dioramas que hay muchos fauna înfăţişază en regiones de la tundra, las praderas, sabana y el desierto del Sahara. museos Debido a esta presentación especial, europeos y americanos han solicitado apoyo académico rumano para organizar sus colecciones de museosbotellas. Grigore Antipa fue miembro de la Academia Rumana y de varias academias extranjeras. Fundó la escuela rumana de Hidrobiología y la ictiología. Recomendó que el jefe de departamento de la oceanología y biólogo Michael C. Bacescu.
Italiana
Grigore Antipa (27 novembre 1867, Botosani, 9 marzo 1944) è stato un naturalista, biologo darwiniano, zoologo, ittiologo, ecologo, professore di oceanografia e rumeno. È il fondatore del Museo Nazionale di Storia Naturale di Bucarest, che porta il suo nome. Ha fatto studi a Jena (Germania), il famoso naturalista Ernst Haeckel (1834-1919), inventatonumero di ecologia. Continua la ricerca scientifica in Francia e in Italia. Da questo periodo le date di uno studio sullo sviluppo della ghiandola del timo nei pesci. N vicino a Capri (Italia), Antipa scoperto una nuova specie di medusa sturdzii fisso Capra. Ha trascorso a studiare il Danubio e del Mar Nero, partecipando a una spedizione nel 1893 per ovviare a questo mare, inviareti organizzati da parte dei paesi rivieraschi e durò nove mesi. Re Carlo I li ha resi disponibili per la spedizione incrociatore "Elizabeth". In questa occasione, prese le prime ricerche di biologia marina. I risultati più significativi sono stati ottenuti in hidrobiologiei, era considerato un precursore in questo campo, sia la scienza româneasche, e nel mondo. Antipa Biooceanografic Istituto fondata nel 1932 a Constanta, con due riserve e stazioni di ricerca, la Agigea e il Capo Kaliakra (il primo è ormai di gran lunga maggiore, e la riserva è stata distrutta Il secondo è in rovina, ma vi è di riserva). Biooceanografic Institute di Constanta è stato trasformato nel 1949 aCn Mare e Engineering Research Station di pesce, incorporata nel 1970 il rumeno Istituto di ricerche marine. Grigore Antipa organizzato con il sostegno del re Carlo I e Ferdinando, un piano per lo sfruttamento razionale della pesca in piena pianura e il delta del Danubio, e da laguna (limanele Bessarabia e le foci del nord e del sud del Danubio Dobrogea). PrincipiHaeckel organica, il piano è raddoppiato in dieci anni la produzione di pesce e caviale, senza distruggere l'ambiente e soprattutto i pesci di allevamento siti. Cherhanalele înbunătăţit situazione per i pescatori delle cooperative, in modo che il sistema Antipa, molto avanzato per l'epoca, è stato ripreso dal regime comunista del 1947 e sviluppato fino al 1965. Ma successivezione è stato sostituito dal drenaggio sistematico del sequestro e igienico-sanitario. La politica ambientale per ottimizzare i fenomeni naturali chiama Grigore Antipa Geonomie [1] è stato sostituito con uno di loro opposti, che ha portato logicamente ad accelerare le correnti del canale, l'eutrofizzazione delle zone stagnanti, e il crollo della produttività del pesce (in parte compensata oggiOggi il pesce). E 'stato direttore del Museo nazionale di storia naturale (1892-1944). I principi e le innovazioni del suo museo, l'organizzazione di questo museo, modo di esposizione, e spiegare la sistemazione delle collezioni, hanno destato l'interesse di specialisti stranieri, che hanno chiesto un documento, relativo all'organizzazione di musei di storia naturale, che è stata pubblicatanel 1934, dal titolo Principes et des moyens pour la Musées d'Histoire Naturelle di risanamento. Riorganizzazione del museo di Bucarest, nel 1907 appare per la prima volta, dioramele biologico, che ha rappresentato una nuova tappa nell'evoluzione e l'organizzazione dei musei di storia naturale. diorami Top mostrato la vita sulle cime dei Carpazi, nella regione collinareBaragan e inondato di area del delta del Danubio. Inoltre, il Museo di Storia Naturale di diorami che ci sono molti fauna înfăţişază nelle regioni della tundra, prateria, savana e il deserto del Sahara. musei A causa di questa presentazione speciale, europei e americani hanno chiesto il sostegno studioso rumeno per organizzare musei le loro collezionibottiglie. Grigore Antipa fu membro dell'Accademia rumena e di diverse accademie straniere. Ha fondato la scuola romena di idrobiologia e ittiologia. Raccomanda che il capo del dipartimento di oceanografia e il biologo Michael C. Bacescu.
Franceza
Grigore Antipa (Novembre 27, 1867, Botosani 9 Mars 1944) était un naturaliste biologiste darwinien, zoologiste, ichtyologiste, écologiste, océanologie professeur et roumain. Est le fondateur du Musée National d'Histoire Naturelle de Bucarest, qui porte son nom. Il fait des études supérieures à Jena (Allemagne), le célèbre naturaliste Ernst Haeckel (1834-1919), inventatol'écologie nombre. Poursuivre les recherches scientifiques en France et en Italie. De cette époque date une étude sur le développement du thymus chez les poissons. N près de Capri (Italie), Antipas découvert une nouvelle espèce de méduse sturdzii fixe Capra. Il a passé à étudier le Danube et la mer Noire en 1893 a participé à une expédition sur les mers expéditionvous organisé par les pays riverains et a duré neuf mois. Le roi Charles Ier a rendues disponibles pour le croiseur expédition "Elizabeth". A cette occasion, pris la recherche en biologie premier marin. Les résultats les plus significatifs ont été obtenus dans hidrobiologiei, il est considéré comme un précurseur dans ce domaine, tant dans la science româneasque, et dans le monde. Antipa Biooceanografic Institut créé en 1932 à Constanta, avec deux réserves et stations de recherche, le Agigea et le Cap Kaliakra (le premier est maintenant beaucoup plus, et la réserve a été détruit Le second est en ruines, mais il ya de réserve). Biooceanografic Institut de Constanta a été transformé en 1949 en Colombie-Britanniquen Station de recherche et de génie maritime de poisson, constituée en 1970 l'Institut de recherche marine roumaine. Grigore Antipa organisé avec le soutien des rois Charles Ier et Ferdinand, un plan pour l'exploitation rationnelle de la pêche dans la plaine inondable et le delta du Danube, et de lagune (limanele la Bessarabie et le nord et le sud de la Dobroudja du delta du Danube). PrincipesHaeckel organiques, le plan a doublé en dix ans la production de poissons et de caviar, sans détruire l'environnement et en particulier les sites de reproduction des poissons. Cherhanalele înbunătăţit situation aux pêcheurs des coopératives, de sorte que le système d'Antipas, très avancé pour son époque, a été pris en charge par le régime communiste en 1947 et développé jusqu'en 1965. Mais suitecation a été remplacé par le drainage systématique de mise en fourrière et de l'assainissement. Politique de l'environnement afin d'optimiser les phénomènes naturels appelé Grigore Antipa Geonomie [1] a été remplacé par un de leurs contraires, qui conduit logiquement à accélérer les courants des canaux, l'eutrophisation des zones stagnantes, et l'effondrement de la productivité du poisson (en partie compensée aujourd'huiAujourd'hui, le poisson). Il a été directeur du Musée National d'Histoire Naturelle (1892-1944). Principes et innovations de son musée, l'organisation de ce musée, le mode d'exposition, et d'expliquer la disposition des collections, ont suscité l'intérêt des spécialistes étrangers, qui ont demandé un document sur l'organisation des musées d'histoire naturelle, qui a été publiéen 1934, portant le titre Principes et des Moyens Pour la Musées d'Histoire Naturelle Réorganisation. Réorganisation du musée de Bucarest, en 1907, apparaissant pour la première fois, dioramele biologiques, ce qui représente une nouvelle étape dans l'évolution et l'organisation des musées d'histoire naturelle. dioramas Haut a montré la vie sur les sommets des Carpates, la région des collinesDe Baragan et la zone inondée du delta du Danube. Toujours dans le Musée d'Histoire Naturelle dioramas qu'il ya beaucoup de faune dans les régions de toundra înfăţişază, prairie, la savane ou dans le désert du Sahara. musées Grâce à cette présentation spéciale, européennes et américaines ont demandé l'appui scholar roumaine d'organiser leurs collections des muséesbouteilles. Grigore Antipa a été membre de l'Académie roumaine et de plusieurs académies étrangères. Il a fondé l'école roumaine de l'hydrobiologie et ichtyologie. Recommandé que le chef de département à l'océanologie et biologiste Michael C. Bacescu.
Germana
Grigore Antipa (27. November 1867, Botosani, 9. März 1944) war eine naturalistische, darwinistische Biologe, Zoologe, Ichthyologe, Ökologen, Professor Ozeanologie und Rumänisch. Ist der Gründer des National Museum of Natural History in Bukarest, das seinen Namen trägt. Er studierte an der Universität Jena (Deutschland), der berühmte Naturforscher Ernst Haeckel (1834-1919), inventatoZahl Ökologie. Fortsetzung der wissenschaftlichen Forschung in Frankreich und Italien. Aus dieser Zeit stammt eine Studie über die Entwicklung der Thymusdrüse bei Fischen. N in der Nähe von Capri (Italien), Antipas hat entdeckt, eine neue Art der Qualle festen sturdzii Capra. Er verbrachte die Untersuchung der Donau und Schwarzem Meer, die Teilnahme an einer Expedition im Jahr 1893 auf etwa diesem Meer, sendenSie organisiert die von den Anrainerstaaten und dauerte neun Monate. König Karl I. diese zur Verfügung gestellt für die Expedition Kreuzer "Elizabeth". Aus diesem Anlass den ersten Meeresbiologie Forschungsfragen aufgegriffen. Die wichtigsten Ergebnisse wurden in hidrobiologiei gewonnen, er gilt als ein Vorreiter in diesem Bereich, sowohl in der Wissenschaft româneasdass, und in der Welt. Antipa Biooceanografic Institut gegründet 1932 in Constanta, mit zwei Reserven und Forschungsstationen, die Agigea und dem Kap Kaliakra (das erste ist heute weit vom Meer entfernt, und die Reserve wurde zerstört Der zweite liegt in Trümmern, aber es gibt Reserve). Biooceanografic Institut in Constanta wurde 1949 umgestaltet BCResearch Station in Fish and Maritime Engineering, 1970 Institut Incorporated in den rumänischen Marine Research. Grigore Antipa inszeniert mit Unterstützung der Könige Karl I. und Ferdinand, einen Plan für die rationelle Bewirtschaftung der Fischereien in Flussaue und Delta der Donau und von Lagune (limanele Bessarabien und die nördliche und südliche Dobrudscha Donau-Delta). PrinciplesHaeckel's Organic, hat den Plan in zehn Jahren die Produktion von Fisch und Kaviar verdoppelt, ohne Zerstörung der Umwelt und vor allem Fisch Brutstätten. Cherhanalele înbunătăţit Situation der Fischer Genossenschaften, so dass Antipas System, hoch entwickelte für seine Zeit war vorbei durch das kommunistische Regime im Jahr 1947 übernommen und entwickelte bis 1965. Aber die nachfolgendendung wurde durch die systematische Trockenlegung der Aufstauung und Abwasserentsorgung ersetzt. Umweltpolitik zur Optimierung der natürlichen Phänomene genannt Grigore Antipa Geonomie [1] wurde mit einem ihrer Gegensätze ersetzt, führt folgerichtig zu Kanal Ströme, die Eutrophierung von stehenden Gebieten, und der Zusammenbruch der Fische Produktivität (teils beschleunigen kompensiert heuteHeute ist die Fischzucht). Er war Direktor der National Natural History Museum (1892-1944). Prinzipien und Innovationen der Museums haben die Organisation dieses Museums, Belichtungsmodus, erklären das Layout und die Sammlungen, das Interesse der ausländischen Spezialisten, die ein Papier beantragt haben, über die Organisation des naturhistorischen Museen, die veröffentlicht wurde geweckt1934, mit dem Titel Principes et des Musées des Pour moyens d'Histoire Naturelle Reorganisation. Neuordnung des Museums von Bukarest, im Jahre 1907 erscheinen zum ersten Mal, biologische dioramele, die eine neue Etappe in der Entwicklung und Organisation der naturhistorischen Museen vertreten. Top Dioramen zeigten das Leben auf dem Gipfel der Karpaten, die Hügel der RegionVon Baragan und überschwemmte Gebiet des Donau-Deltas. Auch Dioramen das Natural History Museum, dass es viele înfăţişază Fauna in Tundra-Regionen, Steppe, Savanne und der Wüste Sahara. Aufgrund dieser besonderen Präsentation, europäischen und amerikanischen Museen haben Unterstützung angefordert rumänischen Gelehrten, ihre Sammlungen Museen organisierenFlaschen. Grigore Antipa war ein Mitglied der Rumänischen Akademie und mehrerer ausländischer Akademien. Er gründete die rumänische Schule für Hydrobiologie und Ichthyologie. Empfohlen, dass der Abteilungsleiter in der Ozeanologie und Biologe Michael C. Bacescu.
Rusa
Григоре Антипа (27 ноября 1867, Ботошань, 9 марта 1944) был натуралистический, дарвиновской биолог, зоолог, рыбы, эколог, профессор океанологии и румынском языках. Является основателем Национального музея естественной истории в Бухаресте, который носит его имя. Он аспирантуру в Йене (Германия), известный натуралист Эрнст Геккель (1834-1919), inventatoномер экологии. Продолжение научных исследований во Франции и Италии. С этого периода и даты исследования по разработке вилочковой железы у рыб. N возле Капри (Италия), Антипа обнаружили новый вид медуз фиксированной sturdzii Капра. Он провел исследования Дуная и Черного моря, участие в экспедиции в 1893 году вокруг этого моря, отправитьВы организовали прибрежными странами и продолжалась девять месяцев. Король Карл I сделал их доступными для экспедиции крейсер "Элизабет". На этот раз провели первые исследования морской биологии. Наиболее значимые результаты были получены в hidrobiologiei, он считается первопроходцем в этой области, как в науке, româneas, что и в мире. Антипа Biooceanografic Институт создан в 1932 в Констанце, с 2 резервов и научно-исследовательских станций, Аджиджа и мыс Калиакра (первый сейчас намного больше, и запас был разрушен вторая находится в руинах, но есть резерв). Biooceanografic института в Констанце был преобразован в 1949 до н.э.п моря и инженерным исследованиям станции рыб, зарегистрированная в 1970 румынского Института морских исследований. Григоре Антипа поставил при поддержке королей Карла I и Фердинанд, рациональное использование рыбных план луговых и дельта Дуная, лагуна (limanele Бессарабии и северной и южной дельте Дуная Добруджа). ПринципыГеккеля органических, план в два раза 10 лет производства рыбы и икры, не разрушая окружающую среду, и особенно рыбы размножения. Cherhanalele înbunătăţit ситуации рыбаков кооперативов, так что Антипа системы, очень передовой для своего времени, перешла в руки коммунистического режима в 1947 и создан до 1965 года. Но последующиекатиона был заменен систематическое осушение изъятие и санитарии. Экологическая политика оптимизации природных явлений, называемых Григоре Антипа Geonomie [1] был заменен с одним из своих противоположностей, в результате чего логически ускорить канала течения, эвтрофикации застойных районах, а также падение рыбопродуктивности (частично компенсированы сегодняСегодня рыбы). Он был директором Национального музея естественной истории (1892-1944). Принципы и инноваций его музей, в организации этого музея, режим экспозиции, а также объяснить механизм коллекций, вызвали интерес к иностранным специалистам, которые обратились с просьбой документ об организации музеев естественной истории, который был опубликованв 1934 году, имея звание Принципы и др. де moyens залить Musées d'естественной истории реорганизации. Реорганизация музея в Бухаресте, в 1907 году появляются первые, биологических dioramele, что представляет собой новый этап в развитии и организации музеи естественной истории. Лучшие диорамы показала жизнь на вершинах Карпат, холмы областиИз Бэрэгане и затопленной территории дельты Дуная. Кроме того, Музей естественной истории диорамы, что Есть много înfăţişază фауны в тундре, в прерии, саванны и пустыни Сахара. В связи с этим специальная презентация, европейских и американских музеев обратились за помощью румынского ученого организовать свои коллекции музеевбутылки. Григоре Антипа был членом Румынской академии и ряда зарубежных академий. Он основал школу Румынский гидробиологии и ихтиологии. Рекомендуем, что глава отдела океанологии и биолог Майкл С. Bacescu.
Portugheza
Grigore Antipa (27 de novembro de 1867, Botosani, 09 de marco de 1944) foi um biólogo, naturalista darwiniano, zoólogo, ichthyologist, ecólogo, professor de Oceanologia e da Roménia. É o fundador do Museu Nacional de História Natural, em Bucareste, que leva seu nome. Fez pós-graduação em Jena (Alemanha), o famoso naturalista Ernst Haeckel (1834-1919), inventatoecologia número. Continua a investigação científica na França e na Itália. Desse período data de um estudo sobre o desenvolvimento do timo em peixes. N perto de Capri (Itália), Antipas foi descoberto uma nova espécie de água-viva sturdzii fixo Capra. Ele passou a estudar o Mar Negro e do Danúbio, em 1893 participou de uma expedição ao redor do mar expediçãoVocê é organizado pelos países ribeirinhos e que durou nove meses. King Charles I colocou à disposição para a expedição do cruzador "Elizabeth". Nesta ocasião, tomou a primeira investigação em biologia marinha. A maioria dos resultados significativos foram obtidos em hidrobiologiei, ele foi considerado um precursor neste domínio, tanto na ciência româneasque, em todo o mundo. Antipas fundada em 1932 Biooceanografic Instituto de Constanta, com dois reservas e estações de pesquisa, o Agigea e Kaliakra Cape (a primeira é muito maior hoje e reserva foi destruída O segundo está em ruínas, mas não há reserva). Biooceanografic do Instituto de Constanta foi transformado em 1949 aCn Sea and Engineering Research Station Fish, incorporada em 1970, o romeno Marine Research Institute. Grigore Antipa encenado com o apoio dos reis Carlos I e do plano de Ferdinand exploração racional da pesca na várzea e no delta do Danúbio, e os Lagoa (Bessarábia limanele e norte e sul Dobrogea Delta do Danúbio). PrincípiosHaeckel é orgânico, o plano dobrou em dez anos, a produção de peixe e caviar, sem destruir o meio ambiente e, especialmente, os locais de reprodução dos peixes. Cherhanalele situação înbunătăţit cooperativas de pescadores, de modo que o sistema Antipas, altamente avançado para sua época, foi assumida pelo regime comunista em 1947 e desenvolvido até 1965. Contudo, apóscação foi substituída pela drenagem sistemática da construção da barragem e do saneamento. A política ambiental para otimizar os fenômenos naturais chamado Grigore Antipa Geonomie [1] foi substituído por um de seus opostos, o que levou logicamente a fim de acelerar as correntes do canal, a eutrofização de áreas estagnadas, eo colapso da produtividade de peixes (parcialmente compensada hojeHoje, o peixe). Ele foi diretor do Museu Nacional de História Natural (1892-1944). Princípios e inovações do seu museu, a organização do museu, o modo de exposição, e explicar a disposição das colecções, têm despertado o interesse de especialistas estrangeiros, que tenham solicitado um estudo sobre a organização dos museus de história natural, que foi publicadoem 1934, com o título Principes et des moyens pour la SANEAMENTO Musées d'Histoire Naturelle. De Bucareste reorganização do museu, em 1907, aparecem em primeiro lugar, dioramele biológico, o que representou uma nova fase no desenvolvimento e organização de museus de história natural. dioramas Top mostrou a vida nos picos dos Cárpatos, na zona de colinasBaragan de área inundada do delta do Danúbio. Além disso, o Museu de História Natural dioramas que há muitos înfăţişază fauna em regiões da tundra, pradaria, savana ou no deserto do Saara. museus Devido a esta apresentação especial, europeu e norte-americanos pediram apoio estudioso romeno para organizar suas coleções de museusgarrafas. Grigore Antipa foi membro da Academia Romena e de várias academias estrangeiras. Ele fundou a escola romena de Hidrobiologia e ictiologia. Recomenda-se que o chefe de departamento no Oceanologia e biólogo Michael C. Bacescu.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie