Virgil Teodorescu (n. 15 iunie 1909, Cobadin, Constanţa - d. 24 iunie 1987, Bucureşti) a fost un poet, prozator, eseist şi traducător român, reprezentant al mişcării literare de avangardă. Membru corespondent al Academiei Române. A făcut parte din grupul suprarealist român. S-a înscris în 1928 la Facultatea de Litere şi Filozofie din Bucureşti, pe care . Debutul literar are loc în 1928 în paginile revistei Bilete de papagal, editată de Tudor Arghezi, sub numele de Virgil Rareş. În 1932 editează la Constanţa revista de avangardă Liceu, împreună cu Taşcu Gheorghiu şi Mircea Pavelescu, iar în anii '40 se alătură celui de-al doilea val suprarealist. Scrie poezii în limba română şi în limba franceză, precum şi într-un limbaj poetic inventat de el, numit "leopardă". Poezia din primele sale volume face dovada unui suprarealism destul de apropiat de contururile lui originare, lăsând să se întrevadă totodată şi influenţa lui Paul Éluard, din a cărui lirică a tradus după război. În anii 1950 a publicat poeme în stilul proletcultist, dar spre sfârşitul anilor 1960 revine timid la stilul suprarealist. Până la moartea sa, continuă să scrie poeme ce reţin unele din caracteristicile suprarealismului, apropiindu-se în stil de autori precum Nichita Stănescu. În paralel cu opera sa, a tradus din numeroşi autori precum Guillaume Apollinaire sau George Gordon Byron. Poem în leopardă, Les Editions de L'oubli (Editura Uitării), Bucureşti, 1940 (exemplar unic cu stilamancii de Dolfi Trost, ilustrat cu harta Leopardiei şi un glosar) Diamantul conduce mâinile, Colecţia suprarealistă, Bucureşti, 1940 (manuscris, în colaborare cu Dolfi Trost şi Paul Păun) Blănurile oceanelor, Editura "Tiparul Universitar", Colecţia suprarealistă, Bucureşti, 1945 (cu două reproduceri de Wolfgang Paalen) Butelia de Leyda, Colecţia suprarealistă, Bucureşti, 1945 (cu 4 lovaje după un brevet de Paul Păun) Au lobe du sel (La lobul sării), Colecţia Infra-Noir, Bucureşti, 1947 La provocation (Provocarea), Colecţia Infra-Noir, Bucureşti, 1947 Scriu negru pe alb, Bucureşti, 1955 Drepturi şi datorii, Editura de stat pentru literatură şi artă, Bucureşti, 1958 Semicerc, Editura pentru literatură, Bucureşti, 1964 Rocadă, Editura pentru literatură, Bucureşti, 1966 Corp comun, Editura tineretului, Bucureşti, 1968 Blănurile oceanelor şi alte poeme, antologie, Editura pentru literatură, Bucureşti, 1969 (copertă executată de autor) Vîrsta cretei, Colecţia "Cele mai frumoase poezii", Editura Albatros, Bucureşti, 1970 (cu prefaţă de Al. Protopopescu şi un portret al autorului de Marcela Cordescu) Repaosul vocalei, Editura Eminescu, Bucureşti, 1970 Poemul întîlnirilor, Editura Eminescu, Bucureşti, 1971 (coperta după o idee a autorului) Ucenicul nicăieri zărit, Editura Albatros, Bucureşti, 1972 (copertă şi ilustraţii de Mihai Sînzianu) Sentinela aerului, Editura Eminescu, Bucureşti, 1972 (copertă de Petre Hagiu) Heraldica mişcării, Editura Eminescu, Bucureşti, 1973 (copertă şi ilustraţii de Mihai Gheorghe) Poezie neîntreruptă, Colecţia Biblioteca pentru toţi, Editura Minerva, Bucureşti, 1976 (prefaţă de Nicolae Balotă) Repos de la voyelle, Editura Eminescu, Bucureşti, 1976 (ediţie bilingvă, traducere în limba franceză de Andreea Dobrescu-Warodin) Ancore lucii, Editura Eminescu, Bucureşti, 1977 Armonia contrariilor, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1977 Culminaţia umbrei, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1978 (copertă de Victor Feodorov) Legea gravitaţiei, Editura Junimea, Iaşi, 1979 Cît vezi cu ochii, antologie îngrijită de autor, Editura Eminescu, Bucureşti, 1983 Un ocean devorat de licheni urmat de Poemul regăsit cu şase silamancii, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1984
Categorie
  • Categorie:Scriitori
Fotografii

Virgil Teodorescu

Virgil Teodorescu
Engleza
Virgil Teodorescu (born June 15, 1909, Cobadin, Constance - died 24 June 1987) was a poet, novelist, essayist and translator Romanian, representing the vanguard literary movement. Member of the Romanian Academy. He was part of the Romanian surrealist group. He enrolled in 1928 at the Faculty of Letters and Philosophy in Bucharest that. Literary debut takes place1928 Parrot in Flight magazine, published by Tudor Arghezi Rares known as Virgil. In 1932 he edited the magazine of avant-garde Constance School with Tascu Pavelescu Mircea Gheorghiu and joins in the 40s of the second wave of surreal. Write poems in Romanian and French, and a poetic language he invented, called himeopardă. poetry of his first volume shows a rather close Surrealism's contours originate, and also allows us to discern the influence of Paul Éluard, whose lyrical translation of the war. In the 1950s he published poems proletcult style, late 1960 but is shy to surrealist style. Until his death, continues towrite poems that retain some of the characteristics of surrealism, approaching the style of writers like Nichita Stanescu. In parallel with his work, translated from various authors such as Guillaume Apollinaire and George Gordon Byron. Poem in Leopard, Les Editions de L'oubli ( Publisher abyss), Bucharest, in 1940 (single copy of Dolfi Trost stilamancii, illustrated with map and easy Leopardiein glossary) diamond lead hand, surreal collection, Bucharest, 1940 (manuscript in collaboration with Dolfi Trost and Paul Peacock) Pelts oceans, Ed "University Printing, surreal collection, Bucharest, 1945 (with two reproductions of Wolfgang Paalen) cylinder Leyda, surreal collection, Bucharest, 1945 (4 lovaje after a patent by Paul Peacock) The lobe du sel(The salt lobe) Collection Infra-noir, Bucureşti, 1947 The Provocation (challenge), Collection Infra-noir, Bucureşti, 1947 write black on white, Bucureşti, 1955 Rights and liabilities, the State Publishing House for literature and art, Bucureşti, 1958 Semi-circle, Literature Publishing House, Bucharest, 1964 Castling, Literature Publishing House, Bucharest, 1966 Joint Corp., Youth Publishing House, Bucharestureşti, 1968 Pelts oceans and other poems, anthology, Literature Publishing House, Bucharest, 1969 (cover made by the author) age chalk, Collection "most beautiful poems, Albatros Publishing House, Bucharest, 1970 (with foreword by Al. Protopopescu and portrait of author Marcela Cordescu) resting vowel, Eminescu Publishing House, Bucharest, 1970 Poem meetings, publishing Eminescu, Bucharest, 1971 (cover after an idea of the author) saw nowhere Apprentice, Albatros Publishing House, Bucharest, 1972 (cover and illustrations by Michael Sînzianu) Sentinela air, Eminescu Publishing House, Bucharest, 1972 (cover of Peter Hagiu) Heraldry movement Publishing Eminescu, Bucharest, 1973 (cover and illustrations by Michael George) Poetry uninterrupted library collectionntru all, Editura Minerva, Bucharest, 1976 (foreword by Nicolae Balota) Repos in voyelle Publishing House Eminescu Bucharest, 1976 (bilingual edition, French translation by Andreea Dobrescu-Warodin) Anchors Lucia, Eminescu Publishing House Bucharest, 1977 Harmony opposites, Romanian Publishing House, Bucharest, 1977 culmination shadow, Romanian Publishing House, Bucharest, 1978 (Cover by Victor Fedorov) law of gravity, Junimea Publishing, Science, 1979 How can see, the author cared anthology, Eminescu Publishing House, Bucharest, 1983 An ocean devoured the lichens found poem followed by six silamancii, Romanian Publishing House, Bucharest, 1984
Spaniola
Virgilio Teodorescu (15 de junio de 1909, Cobadin, Constanta - murió 24 de junio 1987) fue un poeta, novelista, ensayista y traductor, rumano, en representación del movimiento de vanguardia literaria. Miembro de la Academia Rumana. Formó parte del grupo surrealista rumano. Se matriculó en 1928 en la Facultad de Letras y Filosofía en Bucarest eso. debut literario, se celebraParrot 1928 en la revista Vuelo, publicado por Tudor Raras Arghezi conocido como Virgilio. En 1932 editó la revista de vanguardia con la Escuela de Constanza Tascu Pavelescu Mircea Gheorghiu y se une en los años 40 de la segunda ola de surrealista. Escribe poemas en rumano y francés, y un lenguaje poético que él inventó, lo llamóeopardă. poesía de su primer volumen muestra una vez contornos del surrealismo originario y también nos permite discernir la influencia de Paul Éluard, cuya traducción lírica de la guerra. En la década de 1950 publicó poemas en el estilo de Proletkult, finales de 1960, pero es tímido al estilo surrealista. Hasta su muerte, sigueescribir poemas que conservan algunas de las características del surrealismo, acercándose al estilo de autores como N. Stanescu. Paralelamente a su trabajo, traducido de diversos autores como Guillaume Apollinaire y George Gordon Byron. Poema de Leopard, Les Editions de l'oubli ( el olvido Editorial), Bucarest, 1940 (stilamancii ejemplar por Dolfi Trost, ilustrada con mapa y fácil Leopardieien el glosario) llevan las manos del diamante, la recogida surrealista, Bucarest, 1940 (manuscrito, en colaboración con Paul y Dolfi Trost Pavo Real) Las pieles océanos, Ed "de la Universidad de impresión, la recogida surrealista, Bucarest, 1945 (con dos reproducciones de Wolfgang Paalen) del cilindro Leyda, colección surrealista, Bucarest, 1945 (4 lovaje después de una patente por Paul Peacock) du sel El lóbulo(El lóbulo sal), Infra-Noir Colección, Bucarest, 1947 La provocación (), Infra-Noir Colección, Bucarest, 1947 escribe negro sobre blanco, Bucarest, 1955 Derechos y obligaciones, el Estado Editorial de Literatura y Arte, Bucarest 1958 semicírculo, Literatura Publishing House, Bucarest, 1964 enroque, Literatura Publishing House, Bucarest, 1966 conjunta Corp., Editorial Juventud, BucarestUresti, 1968 océanos Las pieles y otros poemas, antología, Literatura Publishing House, Bucarest, 1969 (cubierta hecha por el autor) tiza edad, Colección "más hermosos poemas, Editorial Albatros, Bucarest, 1970 (con prólogo de Al. Protopopescu y retrato del autor por Marcela Cordescu) en reposo vocal, Eminescu Publishing House, Bucarest, 1970 reuniones poema, la publicación de Eminescu, Bucarest, 1971 (cubierta después de una idea del autor) vio en ninguna parte Aprendiz, Albatros Publishing House, Bucarest, 1972 (portada y las ilustraciones de Michael Sînzianu) aire Sentinela, Eminescu Publishing House, Bucarest, 1972 (portada de Peter Hagiu) El movimiento Heráldica de publicación Eminescu, Bucarest, 1973 (portada y las ilustraciones por George Michael) ininterrumpida colección de la biblioteca de PoesíaNTRU todo, Editura Minerva, Bucarest, 1976 (prólogo de Nicolae Balota) de Repos voyelle, Editura Eminescu, Bucarest, 1976 (edición bilingüe, traducción francesa de Andreea Dobrescu-Warodin) Anclas Lucía, Editura Eminescu, Bucarest, 1977 Armonía opuestos, rumano Publishing House, Bucarest, 1977 culminación sombra, Editorial rumana, Bucarest, 1978 (Portada de Víctor Fedorov) ley de la gravedad, Junimea Publishing, la Ciencia, 1979 ¿Cómo puede ver, el autor le importaba antología, Eminescu Editorial Bucarest, 1983 Un mar devoraba los líquenes encontrados poema seguido de seis silamancii, rumano Editorial Bucarest, 1984
Italiana
Virgilio Teodorescu (nato il 15 giugno 1909, Cobadin, Constanta - morì il 24 giugno 1987) è stato un poeta, romanziere, saggista e traduttore, rumeno, che rappresenta l'avanguardia movimento letterario. Membro Corrispondente della Accademia rumena. Ha fatto parte del gruppo surrealista rumeno. Si iscrisse nel 1928 alla Facoltà di Lettere e Filosofia di Bucarest che. esordio letterario avvieneParrot 1928 nella rivista Flight, edito da Raro Tudor Arghezi noto come Virgilio. Nel 1932 ha curato la rivista d'avanguardia con la Scuola di Costanza Tascu Pavelescu Mircea Gheorghiu e negli anni '40 entra a far parte della seconda ondata di surreale. Scrivere poesie in romeno e francese, nonché un linguaggio poetico che ha inventato, lo chiamavaeopardă. "Poesia nel suo primo volume si presenta con un surrealismo è abbastanza vicino contorni originari ci permette di discernere e di influenza, mentre Paul Éluard, dal cui testo tradotto come guerra. Nel 1950 ha pubblicato poesie in proletcult stile, fine del 1960 ma è timido per stile surrealista. Fino alla sua morte, continua ascrivere poesie che conserva alcune delle caratteristiche del surrealismo, avvicinandosi allo stile di scrittori come Nichita Stanescu. In parallelo alla sua opera, tradotta da vari autori come Guillaume Apollinaire e George Gordon Byron. Poema in Leopard, Les Editions de l'oubli ( Editore oblio), Bucarest, 1940 (stilamancii singola copia da Dolfi Trost, illustrato con mappa e facile Leopardieiglossario) del diamante, le mani di piombo surreale, la raccolta di Bucarest, 1940 (manoscritto in collaborazione con Dolfi Trost e Paul Peacock) pellicce oceani n, Casa Editrice dell'Università di stampa, la raccolta di surreale, Bucarest, 1945 (con due riproduzioni di Wolfgang Paalen) cilindro Leyda, la raccolta surreale, Bucarest, 1945 (4 lovaje dopo un brevetto di Paul Peacock) lobo du sel L'(Il lobo sale), Infra-Noir Collection, Bucarest, 1947 la provocazione (challenge), Infra-Noir Collection, Bucarest, 1947 scrivere nero su bianco, Bucarest, 1955 diritti e le responsabilità, lo Stato casa editrice per la letteratura e l'arte, Bucarest 1958 semicerchio, Letteratura Casa Editrice, Bucarest, 1964 Arrocco, Letteratura Casa Editrice, Bucarest, 1966 Joint Corp., la gioventù Casa Editrice, Bucarestureşti, 1968 oceani pellicce e altre poesie, antologia, Letteratura Casa Editrice, Bucarest, 1969 (cover fatta dall'autore) gesso età, Collection "più belle poesie, Casa Editrice Albatros, Bucarest, 1970 (con prefazione di Al. Protopopescu e ritratto di autore Marcela Cordescu) riposo vocale, Ed Eminescu, Bucarest, 1970 incontri poesia, editoria Eminescu, Bucarest, 1971 (copertina da un'idea dell'autore) ha visto da nessuna parte Apprentice, Albatros Casa Editrice, Bucarest, 1972 (copertina e illustrazioni di Michael Sînzianu) aria Sentinela, Eminescu Casa Editrice, Bucarest, 1972 (cover di Peter Hagiu) movimento Araldica Publishing Eminescu, Bucarest, 1973 (copertina e illustrazioni di George Michael), raccolta biblioteca ininterrotto Poesiantru tutti, Editura Minerva, Bucarest, 1976 (prefazione di Nicolae Balota) da Repos voyelle, Editura Eminescu, Bucarest, 1976 (edizione bilingue, traduzione francese di Andreea Dobrescu-Warodin) Ancore Lucia, Editura Eminescu, Bucarest, 1977 Harmony opposti, rumeno Casa Editrice, Bucarest, 1977 culmine ombra, rumeno Casa Editrice, Bucarest, 1978 (Copertina di Victor Fedorov) legge di gravità, Junimea Publishing, Scienza, 1979 Come si può vedere, l'autore curata antologia, Eminescu Casa Editrice, Bucarest, 1983 Un oceano divorato i licheni trovati poesia silamancii seguito da sei, rumeno Casa Editrice, Bucarest, 1984
Franceza
Virgil Teodorescu (né le 15 Juin 1909, Cobadin, Constanta - décédé le 24 Juin 1987) était un poète, romancier, essayiste et traducteur, roumain, représentant le mouvement d'avant-garde littéraire. Membre de l'Académie roumaine. Il a fait partie du groupe surréaliste roumain. Il s'inscrit en 1928 à la Faculté de Philosophie et Lettres de Bucarest qui. débuts littéraires a lieuParrot 1928 dans le magazine de bord, publié par Tudor Rares Arghezi connu sous le nom de Virgile. En 1932, il édite la revue d'avant-garde de Constance avec l'école Tascu Pavelescu Gheorghiu Mircea et rejoint dans les années 40 de la deuxième vague de surréaliste. Écrire des poèmes en roumain et en français, une langue poétique, il a inventé, lui diteopardă. poésie de son premier volume montre un plan rapproché plutôt contours du surréalisme sont originaires, et nous permet aussi de discerner l'influence de Paul Eluard, dont le lyrisme de traduction de la guerre. En 1950, il publie des poèmes dans Proletcult style, la fin de 1960, mais est timide au style surréaliste. Jusqu'à sa mort, continue àécrire des poèmes qui retiennent certaines des caractéristiques du surréalisme, se rapprochant du style des écrivains comme Nichita Stanescu. En parallèle avec son travail, traduit de nombreux auteurs tels que Guillaume Apollinaire et George Gordon Byron. Poème de Leopard, Les Editions de l'oubli ( Editeur oubli), Bucarest, 1940 (stilamancii seul exemplaire par Dolfi Trost, illustré avec carte et facile Leopardiein Glossaire) mains en plomb du diamant collection surréaliste Bucarest, 1940 (manuscrit en collaboration avec Dolfi Trost et Paul Peacock) océans peaux Publishing "Université d'impression" collection surréaliste Bucarest, 1945 (avec deux reproductions par Wolfgang Paalen) cylindre Leyda, collection surréaliste, Bucarest, 1945 (4 lovaje après un brevet de Paul Peacock) Le lobe du sel(Le lobe de sel), Infra-Noir Collection, Bucarest, 1947, La provocation (challenge), Infra-Noir Collection, Bucarest, 1947, écrire noir sur blanc, Bucarest, 1955 Droits et responsabilités, l'État Publishing House de Littérature et d'Art, Bucarest 1958 en demi-cercle, Littérature Publishing House, Bucarest, 1964 Roque, Littérature Publishing House, Bucarest, 1966 mixte Corp, la maison d'édition jeunesse, BucarestUresti, 1968 peaux océans et autres poèmes, anthologie, la littérature Publishing House, Bucarest, 1969 (la couverture faite par l'auteur) de craie d'âge, la collection la plus "beaux poèmes, Albatros Publishing House, Bucarest, 1970 (avec préface de Al. Protopopescu et Portrait de l'auteur par Marcela Cordescu) reposant voyelle, Eminescu Publishing House, Bucarest, 1970 réunions poème, de l'édition Eminescu, Bucarest, 1971 (couverture d'après une idée de l'auteur) a vu nulle part Apprentice, Albatros Publishing House, Bucarest, 1972 (couverture et les illustrations de Michael Sînzianu) air Sentinela, Eminescu Publishing House, Bucarest, 1972 (reprise de Peter Hagiu) mouvement Héraldique Publishing Eminescu, Bucarest, 1973 (couverture et les illustrations de Michael George) ininterrompue collection de la bibliothèque PoésieNTRU tous, Editura Minerva, Bucarest, 1976 (préface de Nicolae Balota) de Repos Voyelle, Editura Eminescu, Bucarest, 1976 (édition bilingue, traduction française par Andreea Dobrescu-Warodin) Ancres Lucie, Editura Eminescu, Bucarest, 1977 Harmony contraires, Maison d'édition roumaine, Bucarest, 1977 ombre aboutissement, Maison d'édition roumaine, Bucarest, 1978 (Couverture par Victor Fedorov) loi de la pesanteur, Junimea Publishing, Science, 1979 Comment pouvez le voir, l'auteur se souciait anthologie, Eminescu Publishing House, Bucarest, 1983 Un océan dévoré les lichens trouve poème suivie de six silamancii, Maison d'édition roumaine, Bucarest, 1984
Germana
Virgil Teodorescu (geboren 15. Juni 1909, Cobadin, Constanta - gestorben 24. Juni 1987) war ein Dichter, Romancier, Essayist und Übersetzer, Rumänisch, Vertreter der literarischen Avantgarde-Bewegung. Mitglied der Rumänischen Akademie. Er war Teil der rumänischen Surrealisten-Gruppe. Er schrieb sich 1928 an der Fakultät für Philologie und Philosophie in Bukarest. Findet in der literarischen DebütParrot 1928 in Bordmagazin von Tudor Arghezi Rares wie Virgil bekannt veröffentlicht. Im Jahr 1932 war er Herausgeber der Zeitschrift der Avantgarde-Schule Konstanz mit Tascu Pavelescu Mircea Gheorghiu und in den 40er zweite Welle des Surrealen beizutreten. Gedichte schreiben in Rumänisch und Französisch, und eine poetische Sprache, die er erfand, nannte ihneopardă. Poesie seines ersten Bandes zeigt eine ziemlich enge Surrealismus in seinen Konturen entstehen, wobei aber zu erkennen und zu beeinflussen Paul Éluard, von dessen Lyrik nach dem Krieg "übersetzt wird. In den 1950er Jahren veröffentlichte er Gedichte im Stil Proletkult, Ende 1960 ist aber zu schüchtern surrealistischen Stil. Bis zu seinem Tod weiterGedichte schreiben, dass der Surrealismus behalten einige der Merkmale, nähert sich dem Stil von Schriftstellern wie Nichita Stanescu. Parallel zu seiner Arbeit, Byron übersetzt von verschiedenen Autoren wie Guillaume Apollinaire und George Gordon. Gedicht in Leopard, Les Editions de L'oubli ( Verlag Vergessenheit), Bukarest, 1940 (Urschrift stilamancii von Dolfi Trost, mit Karte und einfach dargestellt Leopardieiim Glossar) Diamant Hände führen, surreal Sammlung, Bukarest, 1940 (Manuskript in Zusammenarbeit mit Dolfi Trost und Paul Peacock) Pelts Ozeane, Ed "University Printing, surreal Sammlung, Bukarest, 1945 (mit zwei Reproduktionen von Wolfgang Paalen) Zylinder Leyda, surreal Sammlung, Bukarest 1945 (4 lovaje nach einem Patent von Paul Peacock) Die Lappen du sel(Das Salz Lappen), Infra-Noir Collection, Bukarest, 1947 die Provokation (Challenge), Infra-Noir Collection, Bukarest, 1947 schreiben, weiß schwarz auf, Bukarest, 1955 Rechte und Verbindlichkeiten des Staates Verlag für Literatur und Kunst, Bukarest 1958 Halbkreis, Literature Publishing House, Bukarest, 1964 Rochade, Literature Publishing House, Bukarest, 1966 Joint Corp, Jugend-Verlag, Bukarestureşti, 1968 Pelts Ozeane und andere Gedichte Anthologie, Literatur Verlag, Bukarest, 1969 (Berichterstattung durch den Autor selbst) Alter Kreide, Collection "schönsten Gedichte, Albatros Verlag, Bukarest, 1970 (mit einem Vorwort von Al. Protopopescu ein Porträt des Autors von Marcela Cordescu) ruhen Voice Publishing Eminescu, Bukarest, 1970 Gedicht Sitzungen, Verlags-Eminescu, Bukarest, 1971 (Autor Abdeckung nach einer Idee des) sah nirgends Apprentice, Albatros Verlag, Bukarest, 1972 (und decken Illustrationen von Michael Sînzianu) Sentinela Luft, Eminescu Verlag, Bukarest, 1972 (Hagiu Coverversion des Peter) Heraldik Bewegung Publishing Eminescu, Bukarest, 1973 (Cover und Illustrationen von George Michael) Poetry ununterbrochene BibliotheksbestandNTRU alle, Editura Minerva, Bukarest, 1976 (Vorwort von Nicolae Balota) aus voyelle Repos, Editura Eminescu, Bukarest, 1976 (zweisprachige Ausgabe, Französisch Übersetzung von Andreea Dobrescu-Warodin) Anchors Lucia, Editura Eminescu, Bukarest, 1977 Harmony Gegensätze, Rumänisch Verlag, Bukarest, 1977 Höhepunkt Schatten, Rumänisch Verlag, Bukarest, 1978 (Cover von Victor Fedorov) Gesetz der Schwerkraft, Junimea Publishing, Science, 1979 Wie kann man sehen, Autor der Anthologie gepflegt, Eminescu Verlag, Bukarest, 1983 Ein Meer verschlang die Flechten gefunden Gedicht 1984 folgte mit sechs silamancii, Rumänisch Verlag, Bukarest,
Rusa
Вирджил Теодореску (родился 15 июня 1909, Cobadin, Констанца - умер 24 июня 1987), поэт, прозаик, эссеист, переводчик, румынский, представляющие авангард литературного движения. Член Академии наук Румынии. Он был в составе румынской группы сюрреалистом. Он поступил в 1928 году на филологический факультет и философии в Бухаресте, что. Литературный дебют происходит1928 попугай в журнале Flight, опубликованной Тудор Arghezi Рареш известен как Вергилий. В 1932 он был редактором журнала "авангардного средней школе в Констанце, с Tascu Pavelescu Мирча Георгиу и участвует в 40-е годы второй волны нереальным. Напиши стихи на румынском и французском языке, и поэтического языка он придумал, назвал егоeopardă. поэзии его первый объема показывает довольно близко Сюрреализм происходящих в контурах, что позволяет также различать влияние Поль Элюар, чьи лирические перевода войны. В 1950 он опубликовал стихи в стиле Пролеткульта, конце 1960-х, но стеснялись сюрреалистического стиля. До своей смерти, по-прежнемуписать стихи, которые сохраняют некоторые черты сюрреализма, приближаясь стиле таких писателей, как Никита Stanescu. Параллельно с работой в переводе с различных авторов, таких как Гийом Аполлинер и Джордж Гордон Байрон. Стихотворение в Leopard, Les издания De L'oubli ( Издатель забвения), Бухарест, 1940 (одной stilamancii копии Дольфи Трост, иллюстрированные карты и легко Leopardieiп глоссарий) приводят руки алмаз, сюрреалистические сбора, Бухарест, 1940 (рукопись в сотрудничестве с Дольфи Трост и Павла Peacock) Пельц океанов, Эд "Университет печати, сюрреалистические сбора, Бухарест, 1945 (с 2 репродукции Вольфганг Paalen) цилиндр Лейда, сюрреалистические сбора, Бухарест, 1945 (4 lovaje после патента Павел Peacock) доля сель-дю-(Соль доли), Infra-Noir Коллекция, Бухарест, 1947 Провокация (вызов), Infra-Noir Коллекция, Бухарест, 1947 написать черным по белому, Бухарест, 1955 Права и обязанности, Государственное издательство литературы и искусства, Бухарест 1958 полукруг, литература ", Бухарест, 1964 Рокировка, литературы издательства, Бухарест, 1966 Совместная корпорации, молодежи издательство Бухарестureşti, 1968 Пельц океанов и другие стихи, антологии, литература ", Бухарест, 1969 (обложка автора) в возрасте мел, коллекция" самые красивые стихи, Albatros издательство, Бухарест, 1970 (с предисловием Al. Protopopescu и портрет автора в Марселе Cordescu) отдыхал гласный, Еминеску издательство, Бухарест, 1970 стихотворение совещаний, публикации Eminescu, Бухарест, 1971 (обложка после идея автора) видел нигде ученик, Albatros издательство, Бухарест, 1972 (обложка и иллюстрации Михаил Sînzianu) Сентинела воздуха, Еминеску издательство, Бухарест, 1972 (обложка Петра Hagiu) Геральдика движения Издательский Еминеску, Бухарест, 1973 (обложка и иллюстрации Майкл Джордж) Поэзия непрерывного библиотечного фондаNTRU всего, Editura Минерва, Бухарест, 1976 (с предисловием Николая Балота) из voyelle Repos, Editura Еминеску, Бухарест, 1976 (двуязычное издание, французский перевод Andreea Добреску-Warodin) Якоря-Люсия, Editura Эминеску, Бухарест, 1977 Гармония противоположностей, румынский издательство, Бухарест, 1977 кульминацией тень, издательство Румынии, Бухарест, 1978 (Обложка Виктор Федоров) закон всемирного тяготения, Junimea Издательское дело, Наука, 1979 Как видите, аккуратные антологии автора публикации Эминеску, Бухарест, 1983 океане пожирал лишайники нашли стихотворение следуют шесть silamancii, румынский издательство, Бухарест, 1984
Portugheza
Virgil Teodorescu (nascido em 15 de junho de 1909, Cobadin, Constanta - morreu 24 de junho de 1987) foi um poeta, romancista, ensaísta e tradutor, o romeno, o que representa a vanguarda do movimento literário. Membro da Academia Romena. Ele fazia parte do grupo surrealista romeno. Matriculou-se em 1928 na Faculdade de Letras e Filosofia em Bucareste isso. estreia literária ocorreParrot 1928 na revista Flight, publicado pela Tudor Arghezi Rares conhecido como Virgílio. Em 1932, editou a revista de vanguarda com Constance Escola Tascu Pavelescu Mircea Gheorghiu e junta-se na década de 40 da segunda onda de surreal. Escreve poemas em romeno e francês, e uma linguagem poética que ele inventou, chamou-oeopardă. poesia de seu primeiro volume mostra um pouco perto contornos do Surrealismo origem, e também nos permite vislumbrar a influência de Paul Éluard, cuja letra traduzida depois da guerra. Em 1950 ele publicou poemas na Proletcult estilo final 1960, mas é tímido com o estilo surrealista. Até sua morte, continua aescrever poemas que retêm algumas das características do surrealismo, aproximando-se o estilo de escritores como Nichita Stanescu. Juntamente com o seu trabalho, traduzido de vários autores, como Guillaume Apollinaire e George Gordon Byron. Poem no Leopard, Les Editions de L'oubli ( Publisher esquecimento), Bucareste, 1940 (stilamancii exemplar pelo Dolfi Trost, ilustrado com mapas e fácil Leopardiein glossary) conduzir as mãos de diamante, coleção surreal, Bucareste, 1940 (manuscrito em colaboração com Dolfi Trost Peacock e Paul) peles oceanos, Ed "Universidade de impressão, recolha de surreal, Bucareste, 1945 (com duas reproduções de Wolfgang Paalen) cilindro Leyda, a recolha de surreal, Bucareste, 1945 (4 lovaje depois de uma patente por Paulo Pereira) O lobo du sel(O lobo sal), Infra-Noir Collection Bucareste, 1947 A Provocação (desafio), Infra-Noir Collection Bucareste, 1947 escrever preto no branco, Bucareste, direitos e obrigações, em 1955, publicando literatura do estado e da arte, Bucareste 1958 Semi-círculo, Literatura Publishing House, Bucharest, 1964 Roque, Literatura Publishing House, Bucharest, 1966 Misto Corp, a Juventude Publishing House, Bucharestureşti, 1968 oceanos peles e outros poemas, antologia, Literatura Publishing House, Bucharest, 1969 (capa feita pelo autor) giz idade, Coleção "mais belos poemas, Albatros Publishing House, Bucharest, 1970 (com prefácio de Al. Protopopescu e retrato do autor por Marcela Cordescu) descansando vogal, Eminescu Publishing House, Bucharest, 1970 reuniões poema, publicando Eminescu, Bucareste, 1971 (cobertura pelo autor da idéia) The Apprentice manchado em qualquer lugar, Editura Albatros, Bucuresti, 1972 (Capa e ilustrações de Michael Sînzianu) Sentinela do ar, Eminescu Publishing House Bucareste, 1972 (capa de Peter Hagiu) movimento Heráldica Publishing Eminescu, Bucareste, 1973 (capa e ilustrações de George Michael) Poesia coleção da biblioteca ininterruptotodos ntru, Editura Minerva, Bucareste, 1976 (prefácio de Nicolae Balota) Repos o voyelle, Eminescu Publishing House, Bucharest, 1976 (edição bilingue, tradução francesa de Andreea Dobrescu-Warodin) Âncoras Lucia, Eminescu Publishing House, Bucharest, 1977 Harmony opostos, o romeno Publishing House, Bucharest, 1977 sombra culminar, romeno Publishing House, Bucharest, 1978 (Capa de Victor Fedorov) lei da gravidade, Junimea Publishing, Science, 1979 Como pode ver, o autor cuidou antologia, Eminescu Publishing House, Bucharest, 1983 Um mar devorou os líquenes encontrado poema seguido por seis silamancii, romeno Publishing House, Bucharest, 1984
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie