Gellu Naum (n. 1 august 1915, Bucureşti — d. 29 septembrie 2001, Bucureşti) a fost un poet, prozator şi dramaturg român, considerat cel mai important reprezentant român al curentului suprarealist şi unul dintre ultimii mari reprezentanţi pe plan european. S-a născut la 1 august 1915 în Bucureşti, a fost fiu al poetului Andrei Naum, căzut în luptele de la Mărăşeşti. În 1926 intră la liceul "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti, unde începe să scrie versuri în urma unui pariu. Debutează cu două poezii publicate în Cuvântul. Între 1933 şi 1937, Gellu Naum urmează cursurile Universităţii din Bucureşti, studiind Filozofia. La îndemnul prietenului său, pictorul Victor Brauner, pleacă în 1938 la Paris, unde îşi continuă studiile de filozofie la Sorbonna, pregătind o teză de doctorat despre Pierre Abélard (teolog şi filozof scolastic francez). La Paris ia contact cu grupul suprarealist francez animat de André Breton. Întors în ţară în 1939, va fi mobilizat şi trimis pe frontul de Răsărit. În 1941 se constituie grupul suprarealist român (alcătuit din Gellu Naum, Gherasim Luca, Dolfi Trost, Virgil Teodorescu şi Paul Păun), a cărui activitate deosebit de intensă între anii 1945 şi 1947 îl va face pe André Breton să afirme: "Centrul lumii (suprarealiste) s-a mutat la Bucureşti". După 1947, în condiţiile impunerii Realismului socialist ca unică formă permisă de exprimare în literatură, grupul se destramă. În 1948 şi 1949, Gellu Naum scrie poemul cu tente filozofice şi ezoterice Calea şearpelui, experienţă care îi va marca definitiv stilul. În anii '50 şi '60, publică mai multe cărţi de literatură pentru copii (precum mult apreciata Carte cu Apolodor), dar şi de literatură proletcultistă (precum volumul Soarele calm sau "romanul pentru tineret" Tabăra din munţi), acestea din urmă nefiind prezente în majoritatea bibliografiilor oficiale. Cu toate acestea, Gellu Naum a continuat să scrie, pe ascuns, poeme suprarealiste (de exemplu, poemul din 1958 Heraclit). În această perioadă, el trăieşte mai mult din traduceri: René Char, Denis Diderot, Samuel Beckett, Stendhal, Franz Kafka, Julien Gracq, etc. Odată cu perioada destinderii regimului, începe să publice poeziile de sertar în 1968, cu volumul Athanor. Cu acest volum şi cu următoarele (Copacul-animal, Tatăl meu obosit, etc.), Gellu Naum reuşeşte să stârnească unele reacţii printre critici, dar începe să fie recunoscut ca un scriitor important abia după publicarea romanului Zenobia (1985). În numai câţiva ani, apar numeroase ediţii traduse din poemele lui Gellu Naum. De asemenea, el este invitat să ţină lecturi publice în Germania, Franţa, Olanda şi Elveţia. Opera sa este tradusă în principalele limbi internaţionale, fiind încununată cu premii importante (Premiul special al Uniunii Scriitorilor din România pentru întreaga activitate literară, 1986; Premiul european de poezie, Münster, 1999; The American Romanian Academy Arts Award, 2002 ş.a.). Ca şi André Breton, Gellu Naum a rămas până la sfârşitul vieţii credincios modului suprarealist de a trăi şi de a scrie poezia, ceea ce dovedeşte că pentru el alegerea suprarealismului nu a fost o opţiune conjuncturală, ci expresia celei mai autentice afirmări de sine.
Categorie
  • Categorie:Scriitori
Fotografii

Gellu Naum

Gellu Naum
Engleza
Gellu Naum (born August 1, 1915, Bucharest - 29 September 2001) was a poet, Romanian writer and playwright, considered the most important representative of the current Romanian surrealist and one of the last great representatives throughout Europe. He was born on August 1, 1915 in Bucharest, was the son of the poet Andrew Nahum, killed in fighting in Marasesti. In 1926 hentră at "Dimitrie Cantemir in Bucharest, where he begins to write poetry after a bet. Begins with two poems published in Word. Between 1933 and 1937, Gellu Naum attending the Bucharest University, studying philosophy. At the instigation of his friend, the painter Victor Brauner, departing in 1938 to Paris, where he continued his studies in philosophy at the Sorbonne,preparing a doctoral thesis about Peter Abelard (French scholastic theologian and philosopher). Paris into contact with the French surrealist group animated by André Breton. Returned home in 1939, will be mobilized and sent on the Eastern Front. In 1941 it is Romanian surrealist group (consisting of Gellu Naum Gerasimos Luca Dolfi Trost, Virgil Teodorescu and Paul Peacock), whoseand particularly intensive between 1945 and 1947 will be on Andre Breton to say: "World Center (surreal) moved to Bucharest. After 1947, under the imposition of Socialist Realism as the only permissible form of expression in literature, the group apart. In 1948 and 1949, wrote the poem with canopy Gellu Naum philosophical and esoteric path şearpelui, experienceA which will mark the definitive style. In the 50s and 60s, published several books of children's literature (and much acclaimed book by Apollodorus), but proletcult literature (such as volume or quiet sun "youth novel" camp in the mountains), the latter being present in most official bibliographies. However, continued Gellu Naumwrite, in secret, surreal poems (eg the 1958 poem Heraclitus). During this period, he lives more in Translation: René Char, Denis Diderot, Samuel Beckett, Stendhal, Franz Kafka, Julien Gracq, etc.. With the detente period regime, the gate begins to publish poems in 1968, with volume Athanor. With this volume and the following (tree, animal, my fathertired, etc..) Gellu Naum manages to arouse some reaction among critics, but begins to be recognized as an important writer only after publication of the novel Zenobia (1985). In a few years, there are many editions of the poems translated Gellu Naum. He also is invited to take public lectures in Germany, France, Netherlands and Switzerland. His work is translated intomajor international languages, being crowned with awards (Special Prize of the Writers Union of Romania for the whole literary activity, 1986 European Prize for Poetry, Münster, 1999, The American Romanian Academy Arts Award, 2002, etc.). As André Breton, Gellu Naum remained faithful until his death surreal way of living andwrite poetry, which he proves that the choice was not an option surrealism circumstantial, but the most authentic expression of self-assertion.
Spaniola
Gellu Naum (nacido el 01 de agosto 1915, Bucarest - 29 de septiembre de 2001) fue un poeta, escritor y dramaturgo rumano, considerado el representante más importante de la rumana surrealista actual y uno de los grandes representantes última en toda Europa. Nació 1 de agosto de 1915 en Bucarest, fue el hijo del poeta Andrew Nahum, muerto en enfrentamientos en Marasesti. En 1926Ntra. en "Dimitrie Cantemir en Bucarest, donde comienza a escribir poesía después de una apuesta. Comienza con dos poemas publicados en Word. Entre 1933 y 1937, Gellu Naum asistir a la Universidad de Bucarest, el estudio de la filosofía. A instancias de su amigo, el pintor Brauner, de salir de París en 1938 donde continuó sus estudios de filosofía en la Sorbona,la preparación de una tesis doctoral sobre Pedro Abelardo (teólogo y filósofo escolástico francés). París en contacto con el grupo surrealista francés animados por André Breton. Regresé a casa en 1939, se movilizó y envió en el Frente Oriental. En 1941 es grupo surrealista rumano (que consiste en Gellu Naum Gerasimos Dolfi Trost Luca, Virgilio Teodorescu y Pablo Pavo Real), cuyoy particularmente intensa entre 1945 y 1947 estarán en André Breton a decir: "Centro Mundial (surrealista) se trasladó a Bucarest. Después de 1947, bajo la imposición del realismo socialista como la única forma admisible de expresión en la literatura, el grupo de separación. En 1948 y 1949, Gellu Naum escribir poemas con el camino filosófico y esotérico şearpelui dosel, la experienciaA que marca el estilo definitivo. En los años 50 y 60, publicó varios libros de literatura infantil (y mucho libro aclamado por Apolodoro), la literatura, pero Proletkult (tales como el volumen o el sol tranquilo "novela juvenil" campamento en las montañas), siendo esta última presente en la mayoría de las bibliografías oficiales. Sin embargo, continuó Gellu NaumEscribe, en secreto, los poemas surrealistas (por ejemplo, el poema de 1958 Heráclito). Durante este período, vive más en Traducción: René Char, Denis Diderot, Samuel Beckett, Stendhal, Franz Kafka, Julien Gracq, etc. Con el régimen período de distensión, la puerta comienza a publicar poemas en 1968, con un volumen de Athanor. Con este volumen y el siguiente (árbol, animal, mi padreetc cansado,.) Gellu Naum logra suscitar una cierta reacción entre los críticos, pero empieza a ser reconocido como un escritor importante sólo después de la publicación de la novela Zenobia (1985). En pocos años, hay muchas ediciones de los poemas traducidos Gellu Naum. También es invitado a conferencias públicas en Alemania, Francia, Países Bajos y Suiza. Su trabajo se traduce enprincipales idiomas internacionales, siendo coronado con premios (Premio Especial de la Unión de Escritores de Rumania por la actividad literaria conjunto, 1986 Premio Europeo de Poesía, Münster, 1999, The American Academia Rumana Premio de las Artes, 2002, etc.) Como André Breton, Gellu Naum permaneció fiel hasta su muerte manera surrealista de la vida yescribir poesía, lo que demuestra que la elección no fue una opción surrealismo circunstancial, sino la expresión más auténtica de la autoafirmación.
Italiana
Gellu Naum (nato il 1 agosto 1915, Bucarest - 29 settembre 2001) è stato un poeta, scrittore e drammaturgo rumeno, considerato il più importante rappresentante della corrente surrealista rumeno e uno degli ultimi grandi rappresentanti in tutta Europa. Nacque il 1 agosto 1915 a Bucarest, era il figlio del poeta Andrew Nahum, uccisi in combattimenti nel Marasesti. Nel 1926ntra a "Dimitrie Cantemir a Bucarest, dove inizia a scrivere poesie dopo una scommessa. Inizia con due poesie pubblicate in Word. Tra il 1933 e il 1937, Gellu Naum frequentare l'Università di Bucarest, studiando filosofia. Su invito del suo amico, il pittore Victor Brauner, lasciando nel 1938 a Parigi, dove ha continuato i suoi studi di filosofia alla Sorbona,preparazione di una tesi di dottorato su Pietro Abelardo (teologo francese scolastico e filosofo). Parigi in contatto con il gruppo surrealista francese, animato da André Breton. Tornato a casa nel 1939, saranno mobilitati e inviati sul fronte orientale. Nel 1941 è gruppo surrealista rumeno (costituito da Gellu Naum Gerasimos Luca Dolfi Trost, Virgilio Teodorescu Peacock e Paul), la cuie con particolare intensità tra il 1945 e il 1947 sarà Andre Breton a dire: "World Center (surreale), si trasferì a Bucarest. Dopo il 1947, le condizioni del realismo socialista come l'unica forma ammissibile di espressione in letteratura, il gruppo a parte. Nel 1948 e 1949, scrisse il poema con il baldacchino Gellu Naum percorso filosofico ed esoterico şearpelui, l'esperienzaA che segnerà lo stile definitivo. Negli anni '50 e '60, ha pubblicato diversi libri di letteratura per ragazzi (e molto acclamato libro da Apollodoro), ma la letteratura proletcult (come il volume o sole quieto "romanzo giovanile" campo in montagna), i quali sono presente nella maggior parte bibliografie ufficiali. Tuttavia, Gellu Naum continuascrivere, in segreto, poesie surreali (ad esempio, del 1958 poesia Eraclito). Durante questo periodo, vive più in Translation: René Char, Denis Diderot, Samuel Beckett, Stendhal, Franz Kafka, Julien Gracq, ecc. Con il regime periodo di distensione, il cancello inizia a pubblicare poesie nel 1968, con un volume Athanor. Con questo volume, e il seguente (albero, animale, mio padrestanco, ecc.) Gellu Naum riesce a suscitare qualche reazione tra i critici, ma comincia ad essere riconosciuta come un importante scrittore solo dopo la pubblicazione del romanzo di Zenobia (1985). In pochi anni, ci sono molte edizioni delle poesie tradotte Gellu Naum. Egli ha anche invitato a tenere conferenze pubbliche in Germania, Francia, Paesi Bassi e Svizzera. La sua opera è tradotta inmaggiori lingue internazionali, essere coronato da premi (Premio Speciale dell'Unione Scrittori della Romania alla intera attività letteraria, 1986 Premio Europeo di Poesia, Münster, 1999, The American rumeno Arts Academy Award, 2002, ecc.) come André Breton, Gellu Naum rimase fedele fino alla morte surreale modo di vivere e discrivere poesie, che dimostra che la scelta surrealismo per lui non era una scelta circostanziale, ma l'espressione più autentica di affermazione di sé.
Franceza
Gellu Naum (né le 1 août 1915, Bucarest - 29 Septembre 2001) était un poète, écrivain et dramaturge roumain, considéré comme le représentant le plus important de la Roumanie actuelle surréaliste et l'un des grands derniers représentants dans toute l'Europe. Il est né le 1 er août 1915 à Bucarest, était le fils du poète Andrew Nahum, tués dans des combats dans Mărăşeşti. En 1926, ilntra à "Dimitrie Cantemir à Bucarest, où il commence à écrire de la poésie après un pari. Commence par deux poèmes publiés dans Word. Entre 1933 et 1937, Gellu Naum fréquentant l'Université de Bucarest, des études de philosophie. A l'instigation de son ami, le peintre Victor Brauner, laissant en 1938 à Paris, où il poursuit ses études en philosophie à la Sorbonne,préparation d'une thèse de doctorat sur Pierre Abélard (théologien scolastique français et philosophe). Paris en contact avec le groupe surréaliste français animée par André Breton. Retournés à la maison en 1939, sera mobilisé et envoyé sur le front de l'Est. En 1941, il est groupe surréaliste roumain (composé de Gellu Naum Gerasimos Luca Trost Dolfi, Virgil Teodorescu Peacock et Paul), dontet particulièrement intense entre 1945 et 1947 sera sur André Breton-à-dire: "World Center (surréaliste) s'installe à Bucarest. Après 1947, les conditions du réalisme socialiste en tant que seule forme admissible d'expression dans la littérature, le groupe de l'autre. En 1948 et 1949, Gellu Naum a écrit le poème avec le chemin couvert philosophiques et ésotériques şearpelui, l'expérienceA qui marquera le style définitif. Dans les années 50 et 60, a publié plusieurs livres de littérature pour enfants (et bien d'ouvrage acclamé par Apollodore), la littérature, mais Proletcult (tels que le volume ou le soleil calme roman jeunesse «camp dans les montagnes), ce dernier étant présents dans la plupart des bibliographies officielles. Cependant, suite Gellu Naumécrire des poèmes surréalistes secret (par exemple, un poème de Héraclite 1958). Durant cette période, il vit plus dans la traduction: René Char, Denis Diderot, Samuel Beckett, Stendhal, Franz Kafka, Julien Gracq, etc. Avec le régime de la période de détente, la porte commence à publier des poèmes en 1968, avec un volume Athanor. Avec ce volume, comme suit (arbres, animaux, mon pèrefatigué, etc.) Gellu Naum parvient à susciter une réaction chez les critiques, mais commence à être reconnu comme un écrivain important qu'après la publication du roman (1985) Zénobie. En quelques années, il existe de nombreuses éditions des poèmes traduits Gellu Naum. Il est également invité à prendre des conférences publiques en Allemagne, France, Pays-Bas et en Suisse. Son œuvre est traduite enles principales langues internationales, d'être couronné de récompenses (Prix spécial de l'Union des écrivains de la Roumanie pour l'ensemble de l'activité littéraire, 1986 Prix européen de poésie, Münster, 1999, L'Amérique de l'Académie roumaine des Arts Award, 2002, etc.) Comme André Breton, Gellu Naum est resté fidèle jusqu'à sa mort de manière surréaliste de la vie etécrire de la poésie, ce qui prouve que le surréalisme de son choix n'était pas une option circonstancielle, mais l'expression la plus authentique de l'affirmation de soi.
Germana
Gellu Naum (geboren 1. August 1915, Bucharest - 29 September 2001) war ein Dichter, der rumänische Schriftsteller und Dramatiker, als der wichtigste Vertreter der derzeitigen rumänischen Surrealismus und einer der letzten großen Vertreter in ganz Europa. Er wurde geboren am 1. August 1915 in Bukarest, war der Sohn des Dichters Andrew Nahum, starben in Kämpfen in Marasesti. In 1926ntra bei "Dimitrie Cantemir in Bukarest, wo er beginnt, Gedichte zu schreiben, nachdem eine Wette. Beginnt mit zwei Gedichten Word veröffentlicht. Zwischen 1933 und 1937, Gellu Naum Teilnahme an der Universität Bukarest, Studium der Philosophie. Auf Anregung seines Freundes, des Malers verlassen Victor Brauner, im Jahre 1938 nach Paris, wo er seine Studien in Philosophie an der Sorbonne,Vorbereitung einer Dissertation über Peter Abaelard (Französisch scholastischer Theologe und Philosoph). Paris in Kontakt mit der surrealistischen Gruppe Französisch Breton beseelt von André. Zurück im Jahr 1939 wird das Land geschickt und mobilisiert werden, an der Ostfront. Im Jahre 1941, Rumänisch surrealistischen Gruppe (bestehend aus Teodorescu Gellu Naum Gerasimos Luca Dolfi Trost, Virgil Peacock und Paul), derenund besonders intensiv zwischen 1945 und 1947 wird am Zustand sein, um Andre Breton: "World Center (supra) zog er nach Bukarest. Nachdem 1947 die Bedingungen des sozialistischen Realismus als einzig zulässige Form der Meinungsäußerung in der Literatur, der Gruppe auseinander. In den Jahren 1948 und 1949, schrieb das Gedicht mit Baldachin Gellu Naum philosophischen und esoterischen Weg şearpelui, ErfahrungEine, die den endgültigen Stil kennzeichnen wird. In den 50er und 60er Jahren, veröffentlichte mehrere Bücher der Kinder-und Jugendliteratur (und viel beachtete Buch von Apollodor), aber Proletkult Literatur (wie z. B. Lautstärke oder ruhigen Sonne "Jugendroman" Camp in den Bergen), wobei letztere in den meisten formalen Bibliographien. Jedoch weiterhin Gellu Naumschreiben, in geheimen, surreale Gedichte (zB von 1958 Gedicht Heraklit). Während dieser Zeit lebt er mehr in Translation: René Char, Denis Diderot, Samuel Beckett, Stendhal, Franz Kafka, Julien Gracq, etc.. Mit der Entspannungspolitik Zeitraum Regime Tor beginnt der bis 1968 veröffentlicht Gedichte, mit Volumen Athanor. Mit diesem Volumen und die folgenden (Baum, Tier, mein Vatermüde, etc..) Gellu Naum gelingt es irgendeine Reaktion bei den Kritikern zu wecken, sondern fängt an, als ein bedeutender Schriftsteller anerkannt werden erst nach der Veröffentlichung des Romans Zenobia (1985). In ein paar Jahren, es gibt viele Ausgaben der Gedichte übersetzt Gellu Naum. Er wird ersucht, die öffentliche Vorträge in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und der Schweiz. Sein Werk ist übersetzt inwichtigsten internationalen Sprachen, wobei Aktivität gekrönt mit Auszeichnungen (Sonderpreis des Writers Union von Rumänien für die ganze literarische, 1986 Europäischer Preis für Lyrik, Münster, 1999, The American Rumänischen Akademie Arts Award, 2002 etc.). Als André Breton, blieb Gellu Naum treu bis zu seinem Tod surreale Weise des Lebens undGedichte schreiben, die er beweist, dass die Wahl nicht eine Option Surrealismus Indizien, aber die meisten authentischen Ausdruck der Selbstbehauptung.
Rusa
Gellu Наум (родился 1 августа 1915, Бухарест - 29 сентября 2001), поэт, румынский писатель и драматург, считается самым крупным представителем нынешнего румынского сюрреалистического и один из последних великих представителей по всей Европе. Он родился на 1 августа 1915 в Бухаресте, был сыном поэта Андрея Наум, убитых в боевых действиях в Мэрэшешти. В 1926 году онntră на "Димитрия Кантемира в Бухаресте, где он начинает писать стихи, после ставки. Начинается с 2 стихи опубликованы в Word. Между 1933 и 1937, Gellu Наум идет Бухарестского университета, изучал философию. По наущению своего друга, художника Виктора Браунер, в результате чего в 1938 году в Париж, где он продолжил свои исследования в области философии в Сорбонне,подготовки докторской диссертации о Петр Абеляр (на французском учебном богослов и философ). Париж в контакт с французской группой сюрреалистические анимационные Андре Бретон. Вернулся домой в 1939 году, будут мобилизованы и отправлены на Восточном фронте. В 1941 он является румынский группы сюрреалист (в составе Gellu Наум Герасима Luca Дольфи Трост, Вирджил Теодореску и Павла Peacock), чьяЯ особо активной деятельности в период между 1945 и 1947 будет на Андре Бретон, чтобы сказать: "Мировой центр (сюрреалистические) переехал в Бухарест. После 1947 года в условиях социалистического реализма как единственно допустимой формой выражения в литературе, группы друг от друга. В 1948 и 1949 годов, пишет стихотворение с пологом Gellu Наум философские и эзотерические пути şearpelui, опытКоторый ознаменует окончательный стиль. В 50-ые и 60-х опубликовать несколько книг детской литературы (и получил высокую оценку книге Аполлодор), но Пролеткульта литературы (например, объем или спокойного Солнца "молодежь роман" лагерь в горах), причем настоящее время в большинстве официальных библиографии. Тем не менее, продолжал Gellu Наумнаписать в тайне, сюрреалистические стихи (например, стихотворение 1958 Гераклит). В течение этого периода, он живет более Перевод: Рене, Дени Дидро, Самуэль Беккет, Стендаль, Франц Кафка, Жюльен Грак и т.д.. В период режима разрядки, ворот начинает публиковать стихи в 1968 году, с объемом Athanor. При этом объем и следующий (дерево, животное, моего отцаусталый и т.д..) Gellu Наум удается вызвать реакцию среди некоторых критиков, но начинает быть признанным в качестве важного писателя только после публикации романа Зенобия (1985). Через несколько лет, Есть много изданий стихи переведены Gellu Наум. Он также предложил принять публичные лекции в Германии, Франции, Нидерландов и Швейцарии. Его работы переведеныкрупных международных Языки, будучи увенчан наградами (Специальный приз Союза писателей Румынии для всей литературной деятельности, 1986 Европейская премия по поэзии, Мюнстер, 1999, Американский Румынской академии искусств премии, 2002 и т.д.). Андре Бретон, Gellu Наум оставался верным до самой смерти сюрреалистические образа жизни иписать стихи, которые он доказывает, что выбор был не вариант сюрреализма косвенных, но наиболее достоверным выражением самоутверждения.
Portugheza
Gellu Naum (nascido em 01 de agosto de 1915, Bucareste - 29 de setembro de 2001) foi um poeta, romancista e dramaturgo romeno, romeno representante considerada a mais importante corrente e um dos últimos representantes surrealista grande em toda a Europa. Nasceu em 01 de agosto de 1915, em Bucareste, foi o filho do poeta Andrew Nahum, mortos em combates no Marasesti. Em 1926,ntra em "Dimitrie Cantemir, em Bucareste, onde ele começa a escrever poesia depois de uma aposta. Começa com dois poemas publicados no Word. Entre 1933 e 1937, Nahum Gellu frequentar a Universidade de Bucareste, estudando filosofia. Por iniciativa do seu amigo, o pintor Victor Brauner, deixando em 1938 para Paris, onde continuou os seus estudos de filosofia na Sorbonne,a preparar uma tese de doutorado sobre Pedro Abelardo (teólogo e filósofo escolástico francês). Paris em contato com o grupo surrealista francês André Breton animado por. Retornaram para casa, em 1939, serão mobilizadas e enviadas na Frente Oriental. Em 1941, é o grupo surrealista romeno (que consiste em Gellu Naum Gerasimos Luca Dolfi Trost, Virgil Teodorescu e Paulo Pereira), cujoe particularmente intenso entre 1945 e 1947 será em André Breton a dizer: "World Center (surreal) mudou-se para Bucareste. Após 1947, as condições do realismo socialista como a única forma admissível de expressão na literatura, o grupo distante. Em 1948 e 1949, escreveu o poema com dossel caminho Gellu Naum filosófico e esotérico şearpelui, a experiênciaA que marcará o estilo definitivo. No campo dos anos 50 e 60, publicou vários livros de literatura infanto-juvenil (e muito aclamado livro por Apolodoro), literatura Proletcult mas (como volume ou sol tranquila novela juvenil 'nas montanhas), sendo este último presente na maioria das bibliografias oficiais. No entanto, continuou Gellu Naumescrever, em segredo, poemas surreal (por exemplo, o poema de Heráclito 1958). Durante este período, ele vive mais em Tradução: René Char, Denis Diderot, Samuel Beckett, Stendhal, Franz Kafka, Julien Gracq, etc. Com o regime de período de distensão, o sacador passa a publicar poemas em 1968, com volume Athanor. Com este volume e os seguintes elementos (árvore, animal, meu paicansado, etc.) Gellu Naum consegue despertar alguma reação entre os críticos, mas começa a ser reconhecido como um importante escritor somente após a publicação do romance Zenobia (1985). Em poucos anos, há muitas edições dos poemas traduzidos Gellu Naum. Ele também é convidado a tomar palestras públicas na Alemanha, França, Holanda e Suíça. Seu trabalho é traduzido emgrandes línguas internacionais, sendo coroada com prêmios (Prêmio Especial da União de Escritores da Roménia para a atividade literária todo, 1986 Prémio Europeu de Poesia, Münster, 1999, The American Academy romeno Arts Award, 2002, etc.) Como André Breton, Gellu Naum se manteve fiel até a morte maneira surreal de vida eescrever poesia, que ele prove que a escolha não foi uma opção circunstancial surrealismo, mas a expressão mais autêntica de auto-afirmação.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie