Ion Pillat (n. 31 martie 1891, Bucureşti – d. 17 aprilie 1945), a fost un academician, antologator, editor, eseist, poet tradiţionalist şi publicist român. Pe linie maternă a fost înrudit cu familia Brătianu. Bunicul său a fost cunoscutul politician Ion Brătianu, care a fost adesea evocat în poeme din volumul său cel mai complet din punct de vedere estetic, Pe Argeş în sus, în poeme precum Bunicul, Bunica, Aci sosi pe vremuri sau Ochelarii bunicului. Şi-a petrecut copilăria la moşiile Florica, pe Argeş şi la Miorcani, pe râul Prut. După 1945 poezia sa este trecută la "index", evident din raţiuni strict politice. Fiul său, criticul şi romancierul Dinu Pillat a fost îndepărtat de la Facultatea de Litere unde era asistent al lui George Călinescu fiind condamnat la temniţă politică, iar manuscrisele i-au fost confiscate şi distruse. Nepoata sa, Monica Pillat este o reputată anglistă. Ion Pillat s-a născut la Bucureşti în casa din Calea Dorobanţilor 6. Tatăl său era moşier şi parlamentar, iar mama sa, Maria Pillat, a fost a doua fiică, în ordinea vârstei, a lui Ion C. Brătianu. Primii ani ai copilăriei i-a petrecut pe moşia bunicului, Florica, unde a învăţat în particular întreaga şcoală primară. A urmat cursurile şcolii primare nr. 1 din Piteşti, iar în 1905 a terminat liceul Sfântul Sava din Bucureşti. Mama sa l-a luat cu ea la Paris, pentru a continua studiile acolo. Cu ocazia excursiei la Chartres, a descoperit arta gotică, care l-a inspirat pentru prima sa poezie În catedrală. În 1910, s-a înscris ca student la Sorbona unde a studiat în principal istoria şi geografia, dar a făcut în paralel şi dreptul. Titu Maiorescu i-a publicat în 1911, o parte din poezii în Convorbiri literare. În 1912, aflat în Bucureşti în vacanţă, l-a cunoscut pe Alexandru Macedonski, căruia i-a editat volumul Flori sacre. În 1913 a obţinut licenţa în litere la Paris şi a participat la campania din Bulgaria, în timpul războiului balcanic. A obţinut în 1914 şi licenţa în drept, apoi a revenit definitiv la Bucureşti unde a publicat volumul Eternităţi de-o clipă. S-a căsătorit în 1915 cu pictoriţa Maria Procopie-Dumitrescu. În 1916 a editat volumul Plumb al lui George Bacovia şi a preluat conducerea revistei Flacăra, împreună cu Adrian Maniu şi Horia Furtună. A participat la conferinţa de pace de la Paris ca secretar al lui Alexandru Vaida-Voievod, preşedintele delegaţiei ardelene. În ziua semnării tratatului, a publicat într-o ediţie restrânsă de lux, volumul Grădina dintre ziduri. În 1921 a apărut, sub îngrijirea sa, volumul Poezia toamnei, o antologie din versurile poeţilor români care au cântat toamna. În 1922 a scos, împreună cu Tudor Arghezi, Revista Cugetul românesc, iar în anul următor a publicat volumul de versuri Pe Argeş în sus, în care două poeme celebre conţin portretele bunicilor săi, Bunicul şi Bunica. În 1925 a Publicat volumul Satul meu şi a scos împreună cu criticul Perpessicius Antologia poeţilor de azi. În 1935 a descoperit Balcicul, destinaţia preferată a Reginei Maria a României, care atrăgea ca un magnet pictorii şi poeţii epocii, unde şi-a construit o vilă. A publicat Poeme într-un vers, influenţate de haiku şi tehnica poemelor într-un vers din literatura chineză şi din literatura japoneză. A primit în 1936 premiul naţional pentru literatură şi a fost ales membru corespondent al Academiei Române. În 1937 a tradus din Charles Baudelaire şi a publicat volumul Ţărm pierdut. A publicat în 1942 o antologie de traduceri din poezia germană şi volumul de versuri Împlinire. În 1944, sub titul Poezii i-a apărut întreaga operă lirică scrisă între 1906 şi 1941. La data de 17 aprilie 1945 a avut o congestie cerebrală în plină stradă, a fost transportat acasă (pe actuala stradă Alexandru Philippide la nr.9) în stare de inconştienţă, iar în jurul orei 22 a decedat.
Categorie
  • Categorie:Scriitori
Fotografii

Ion Pillat

Ion Pillat
Engleza
Pillat (born 31 March 1891, Bucharest - April 17, 1945) was an academic anthology, editor, essayist, poet and journalist Romanian traditionalist. The maternal family was related to Bratianu. His grandfather was known Bratianu politician who was often mentioned in poems of his most complete volume of aesthetically, The Arge up, poetsMe and Grandpa, Grandma, Here come once or grandpa glasses. He spent his childhood in estates Florica Miorcani the Arges and, on the Prut River. After 1945 his poetry is put to "index", obviously purely political reasons. His son, critic and novelist Dinu Pillat was removed from the Faculty of Arts where he was assistant to George Calinescu was sentencedin political limbo and manuscripts have been confiscated and destroyed. His granddaughter, Monica Pillat a prominent anglistă. Pillat was born in Bucharest on the way home from Dorobantilor 6. His father was a landowner and parliamentarian, and his mother, Mary Pillat, was the second daughter, in order of age, Ion Bratianu. She spent her early childhood on his grandfather's estate, Florica, where he taught privately throughout primary school. He attended primary school no. One in Pitesti, and in 1905 graduated from high school St. Sava in Bucharest. Her mother took her to Paris to continue his studies there. During the trip to Chartres, Gothic art discovered, which inspired his first poem in the cathedral. In 1910, he entered as ittudent at the Sorbonne where he studied mainly history and geography, but made in parallel and right. Titu he published in 1911, some poems in literary talks. In 1912, located in Bucharest vacation Macedonski met Alexander, who has edited volumes sacred flowers. In 1913 obtained a degree in letters from Paris and attended the Bulge campaignarea during the Balkan war. He received his law degree in 1914 and then finally returned to Bucharest where he published a second volume of eternity. Married in 1915 with painter Mary Procopie-Dumitrescu. Plumb In 1916 he edited George magazine Bacovia and took over the flame, along with Adrian Maniu and Horia Storm. He participated inParis Peace Conference as secretary of Alexander Vaida, chairman of the delegation Transylvania. On signing the treaty, published in a limited edition luxury garden volume between walls. In 1921 appeared under his care, autumn poetry volume, an anthology of Romanian poets who sang the lyrics fall. In 1922 he removed with Tudor ArgheziRomanian Cugetul magazine, and next year he published volume of verse in the Arges above, the two famous poems include portraits of his grandparents, grandfather and grandmother. In 1925 he published the volume and pulled my village with Perpessicius critic Anthology poets today. In 1935 he discovered Balcic, favorite destination of Queen Marie of Romania, who drew aMagnet era painters and poets, where he built a villa. He has published poems in a verse, haiku and technique influenced by a verse poems in Chinese literature and Japanese literature. He received the National Prize for Literature in 1936 and was elected member of the Romanian Academy. 1937 in Charles Baudelaire translated and published the volume lost shoret. in 1942 published an anthology of translations of German poetry and volumes of poetry Fulfillment. In 1944, under the title lyric poem written the whole work appeared between 1906 and 1941. On April 17, 1945 had a stroke on the street, was taken home (the present street Alexander Philippide at No. 9) in the state unconsciousness, and at about22 died.
Spaniola
Pillat (nacido el 31 de marzo de 1891, Bucarest - 17 de abril de 1945) fue una antología académica, editor, ensayista, poeta y periodista tradicionalista rumano. La familia materna estaba relacionada con Bratianu. Su abuelo fue conocido político de Bratianu que se mencionaba a menudo en los poemas de su libro más completo de la estética, la Arge arriba, poetasYo y el abuelo, la abuela, aquí vienen una vez o gafas de abuelo. Pasó su infancia en fincas Florica Miorcani el Arges y, en el río Prut. Después de 1945 su poesía se pone a "índice", obviamente razones puramente políticas. Su hijo, el crítico y novelista Dinu Pillat fue retirado de la Facultad de Artes, donde fue asistente de George fue condenado Calinescuen el limbo político, y manuscritos han sido confiscados y destruidos. Su nieta, Mónica Pillat anglistă un prominente. Pillat nació en Bucarest en el camino a casa desde Dorobantilor 6. Su padre era un terrateniente y parlamentario, y su madre, María Pillat, fue la segunda hija, por orden de antigüedad, Ion Bratianu. Pasó su primera infancia en la hacienda de su abuelo, Florica, donde fue profesor privado en toda la escuela primaria. Asistió a la escuela primaria no. Uno de Pitesti, y en 1905 se graduó de la escuela secundaria de San Sava en Bucarest. Su madre la llevó a París para continuar sus estudios. Durante el viaje a Chartres, el arte gótico descubierto, que inspiró su primer poema en la catedral. En 1910, ingresó comotudent en la Sorbona, donde estudió historia y geografía, principalmente, pero no hizo de forma paralela ya la derecha. Titu ha publicado en 1911, algunos poemas en las conversaciones literarias. En 1912, ubicado en Bucarest vacaciones Macedonski conoció a Alexander, quien ha editado los volúmenes de flores sagradas. En 1913 obtuvo la licenciatura en letras de París y asistió a la campaña de Bulgezona durante la guerra de los Balcanes. Obtuvo una licenciatura en Derecho en 1914 y finalmente regresó a Bucarest, donde publicó un segundo volumen de la eternidad. Casado en 1915 con el pintor María Procopie-Dumitrescu. Plumb En 1916 editó la revista George Bacovia y se hizo cargo de la llama, junto con Adrian Maniu y Tormenta Horia. Participó enConferencia de Paz de París como secretario de Alejandro Vaida, presidente de la delegación de Transilvania. En la firma del tratado, publicado en una edición de lujo limitada del volumen de las paredes del jardín. En 1921 apareció bajo su cuidado, la poesía de otoño volumen, una antología de poetas rumanos que cantaban canciones de la caída. En 1922 se retira con Tudor ArgheziRevista rumana Cugetul, y el próximo año, publicó el volumen de versos en el Arges anteriormente, los dos poemas más famosos incluyen retratos de sus abuelos, el abuelo y la abuela. En 1925 publicó el volumen de mi pueblo y con la crítica a lo largo de Perpessicius Antología poetas de hoy. Balbic descubierto en 1935, el destino preferido de la reina María de Rumania y atrajo a unImán de pintores y poetas era, donde construyó una villa. Ha publicado poemas en un verso, el haiku y la técnica de la influencia de un verso poemas en la literatura china y la literatura japonesa. Recibió el Premio Nacional de Literatura en 1936 y fue elegido miembro de la Academia Rumana. En 1937, Charles Baudelaire tradujo y publicó el volumen perdido en tierrat. en 1942 publicó una antología de traducciones de poesía alemana y el volumen de Cumplimiento poesía. En 1944, bajo el título de poema lírico escrito toda la obra apareció entre 1906 y 1941. El 17 de abril 1945 tuvo un accidente cerebrovascular en la calle, fue llevada a casa (la actual calle Alexander Philippide en el n º 9) en el estado pérdida del conocimiento, y como a las22 murieron.
Italiana
Pillat (nato il 31 Marzo 1891, Bucarest - 17 aprile 1945) è stato un florilegio accademico, editore, saggista, poeta e giornalista tradizionalista rumeno. La famiglia materna era legato a Bratianu. Suo nonno era noto politico Bratianu che è stato spesso menzionato nelle poesie del suo volume più completo di vista estetico, l'ARGE su, poetiIo e il Nonno, nonna, ecco un paio di occhiali da nonno. Ha trascorso la sua infanzia in tenute Florica Miorcani l'Arges e, sul fiume Prut. Dopo il 1945 la sua poesia è messo a "indice", ovviamente motivi puramente politici. Suo figlio, critico e romanziere Dinu Pillat è stato rimosso dalla Facoltà di Lettere dove è stato assistente di George è stato condannato Calinescuin un limbo politico e manoscritti sono stati confiscati e distrutti. Sua nipote, Monica Pillat uno anglistă prominente. Pillat è nato a Bucarest sulla strada di casa da Dorobantilor 6. Suo padre era un proprietario terriero e parlamentare, e sua madre, Maria Pillat, era la seconda figlia, in ordine di età, Ion Bratianu. Ha trascorso la sua infanzia nella tenuta del nonno, Florica, dove insegnò privatamente per tutta la scuola elementare. Ha frequentato la scuola primaria no. Uno a Pitesti, e nel 1905 è diplomato di scuola superiore di San Sava a Bucarest. Sua madre la portò a Parigi per continuare i suoi studi. Durante il viaggio a Chartres, l'arte gotica scoperto, che ha ispirato la sua prima poesia in cattedrale. Nel 1910 è entrato cometudent alla Sorbona, dove ha studiato soprattutto la storia e la geografia, ma in parallelo e di destra. Titu ha pubblicato nel 1911, alcune poesie in colloqui letterari. Nel 1912, che si trova in vacanza a Bucarest Macedonski incontrato Alexander, che ha curato i volumi fiori sacri. Nel 1913 si laurea in lettere da Parigi e ha partecipato alla campagna di Bulgezona durante la guerra nei Balcani. Ha conseguito la laurea in giurisprudenza nel 1914 e poi finalmente tornato a Bucarest dove ha pubblicato un secondo volume di eternità. Sposato nel 1915 con la pittrice Maria Procopie-Dumitrescu. Plumb Nel 1916 ha curato la rivista George Bacovia e prese sopra la fiamma, insieme ad Adrian Maniu e Storm Horia. Ha partecipato aConferenza di pace di Parigi come segretario di Alessandro Vaida, presidente della delegazione Transilvania. Sulla firma del Trattato, pubblicate in un volume limitato giardino edizione di lusso tra i muri. Nel 1921 apparve sotto la sua cura, il volume di poesia autunno, un'antologia di poeti rumeni che hanno cantato la caduta testi. Nel 1922 si è tolto con Tudor ArgheziRumeno rivista Cugetul, e l'anno prossimo ha pubblicato il volume di versi in Arges sopra, i due poemi famosi comprendono i ritratti dei suoi nonni, nonno e nonna. Volume pubblicato nel 1925 e tirato il mio villaggio con poeti critico Perpessicius Antologia di oggi. Balcic scoperto nel 1935, la meta preferita della regina Maria di Romania, che ha operato unapittori e poeti dell'epoca magnete, dove costruì una villa. Ha pubblicato poesie in un versetto, haiku e tecnica influenzate da una letteratura in versi poemi cinesi e letteratura giapponese. Ha ricevuto il Premio Nazionale per la Letteratura nel 1936 e fu eletto membro dell'Accademia rumena. Nel 1937, a Charles Baudelaire tradotto e pubblicato il volume perduto rivat. nel 1942 ha pubblicato un'antologia di traduzioni di poesia tedesca e dei volumi di soddisfazione poesia. Nel 1944, sotto il titolo lirica scritta tutta l'opera apparve tra il 1906 e il 1941. Il 17 aprile, 1945 ha avuto un ictus per la strada, è stato portato a casa (l'attuale via Alessandro Philippide al numero 9) in stato di perdita di coscienza, ea circa22 morti.
Franceza
Pillat (né le 31 Mars 1891, Bucarest - 17 avril 1945) était un éditeur roumain anthologie poète géopoliticien traditionalisme et journaliste roumaine. La famille maternelle est liée à Bratianu. Son grand-père était connu Bratianu politique qui a souvent été évoqué dans les poèmes de son recueil le plus complet de l'esthétique, l'ARGE haut, les poètesMoi et grand-père, grand-mère, voici venir une fois ou des lunettes de grand-père. Il a passé son enfance dans les successions Florica Miorcani l'Arges et, sur la rivière Prut. Après 1945, sa poésie est mise à "index", évidemment pour des raisons purement politiques. Son fils, critique et romancier Dinu Pillat a été retiré de la Faculté des Arts où il a été assistant de George Calinescu a été condamnédans les limbes politiques, et les manuscrits ont été confisqués et détruits. Sa nièce, Monica Pillat une anglistă de premier plan. Pillat est né à Bucarest sur le chemin de la maison de Dorobantilor 6. Son père était un propriétaire terrien et député, et sa mère, Mary Pillat, était la deuxième fille, par ordre d'âge, Ion Bratianu. Elle a passé son enfance sur la succession de son grand-père, Florica, où il donne des cours privés tout au long de l'école primaire. Il a fréquenté l'école primaire ne. Un de Pitesti, en 1905 et diplômé de l'école secondaire Saint-Sava de Bucarest. Sa mère l'a emmenée à Paris pour poursuivre leurs études. Pendant le voyage à Chartres, a découvert l'art gothique, qui a inspiré son premier poème dans la cathédrale. En 1910, il entra comme ilétudiants uniquement à la Sorbonne où il a étudié l'histoire et la géographie en particulier, mais fait en parallèle et à droite. Titu, il a publié en 1911, quelques poèmes dans les discussions littéraires. En 1912, situé en vacances Bucarest Macedonski rencontré Alexandre, qui a des volumes édités fleurs sacré. En 1913, a obtenu un diplôme en lettres de Paris et a participé à la campagne Ardennesrégion durant la guerre des Balkans. Il a obtenu son diplôme en droit en 1914, puis est finalement revenu à Bucarest où il a publié un second volume de l'éternité. Marié en 1915 avec le peintre Marie-Procopie Dumitrescu. Plumb En 1916, il magazine édité George Bacovia et a repris la flamme, avec Adrian Maniu et Horia Storm. Il a participé àConférence de paix de Paris en tant que secrétaire d'Alexander Vaida, président de la Transylvanie délégation. Lors de la signature du traité, publié dans un volume de luxe en édition limitée jardin entre les murs. En 1921, parut sous sa garde, le volume de poésie d'automne, une anthologie de poètes roumains qui chantait les paroles de l'automne. En 1922, il a enlevé avec Tudor ArgheziCugetul magazine roumain, et l'année prochaine, il a publié le volume de vers dans le Arges ci-dessus, le poème deux célèbres portraits contenant de ses grands-parents, grand-père et grand-mère. Volume publié en 1925 et a tiré mon village avec des poètes Perpessicius Anthologie critique aujourd'hui. Balcic découvert en 1935, la destination préférée de la reine Marie de Roumanie, qui a fait unepeintres et poètes Magnet ère, où il a construit une villa. Il a publié des poèmes dans un verset, le haïku et la technique influencé par une poèmes en vers de la littérature chinoise et la littérature du Japon. Il a reçu le Prix National de Littérature en 1936 et a été élu membre de l'Académie roumaine. En 1937, Charles Baudelaire traduit et publié le volume perdu à terret. en 1942 publié une anthologie de traductions de la poésie allemande et des volumes de poésie Fulfillment. En 1944, sous le titre de poème lyrique écrit de l'ensemble des travaux parus entre 1906 et 1941. Le 17 avril 1945, était un coup dans la rue, a été emporté à la maison (l'actuelle rue Alexander Philippide au n ° 9) à l'état l'inconscience, et à environ22 sont morts.
Germana
Pillat (geboren 31. März 1891, Bukarest - 17. April 1945) eine akademische Anthologie, Herausgeber, Essayist, Dichter und Journalist rumänischen Traditionalist war. Die mütterliche Familie war zu Bratianu in Zusammenhang stehen. Sein Großvater war Bratianu Politiker, der oft in Gedichten von seiner kompletten Band ästhetisch erwähnt wurde bekannt, der Arges up, DichterMe und Opa, Oma, hier Gläser kommen einmal oder Opa. Seine Kindheit verbrachte er in Immobilien Florica Miorcani der Arges, und auf dem Fluss Prut. Nach 1945 seine Poesie ist "index", offenbar aus rein politischen Gründen gestellt. Sein Sohn, Kritiker und Romancier Dinu Pillat wurde von der Philosophischen Fakultät, wo er Assistent von George Calinescu entfernt wurde verurteiltin einem politischen Schwebezustand, und Manuskripte wurden beschlagnahmt und vernichtet. Seine Enkelin, Monica Pillat ein prominenter anglistă. Pillat wurde so geboren in Bukarest auf dem Heimweg von Dorobantilor 6. Sein Vater war ein Großgrundbesitzer und Parlamentarier, und seine Mutter, Mary Pillat, war die zweite Tochter, in der Reihenfolge ihres Alters, Ion Bratianu. Sie verbrachte ihre frühe Kindheit auf dem Landgut des Großvaters, Florica, wo er unterrichtete privat in der Grundschule. Er besuchte die Volksschule Nr. Ein in Pitesti, und im Jahre 1905 von der High School St. Sava in Bukarest absolviert. Ihre Mutter nahm sie nach Paris, um dort seine Studien fortzusetzen. Während der Reise nach Chartres, Kunst entdeckt Gotik, die Kathedrale inspiriert sein erstes Gedicht in der. Im Jahr 1910 trat er, wie estudent an der Sorbonne studiert, wo er vor allem Geschichte und Geographie, machte aber parallel und rechts. Titu veröffentlichte er im Jahr 1911, einige Gedichte in literarischen Gesprächen. Im Jahr 1912, in Bukarest Urlaub befindet Macedonski traf Alexander, der Sammelbände heiligen Blüten hat. Im Jahre 1913 erhielt einen Abschluss in Briefen aus Paris und besuchte die Bulge-KampagneBereich während des Balkankrieges. Er erhielt seinen Abschluss in Rechtswissenschaften im Jahr 1914 und schließlich zurück nach Bukarest, wo er eine zweite Band der Ewigkeit. Verheiratet im Jahre 1915 mit dem Maler Mary Procopie-Dumitrescu. Plumb 1916 von ihm herausgegebenen Zeitschrift George Bacovia und übernahm die Flamme, zusammen mit Adrian Maniu und Horia Storm. Er beteiligte sich anPariser Friedenskonferenz als Sekretär Alexander Vaida, Vorsitzender der Delegation Siebenbürgen. Bei der Unterzeichnung des Vertrags, veröffentlicht in einer limitierten Auflage Luxus Garten Volumen zwischen Wänden. Im Jahr 1921 erschien unter seiner Obhut, Herbst Gedichtband, eine Anthologie der rumänischen Dichter, die fallen, sang die Texte. Im Jahr 1922 zog er mit Tudor ArgheziRumänisch Cugetul Magazin, und im nächsten Jahr veröffentlichte er Gedichtband in der Arges oben, die beiden bekanntesten Gedichte sind Porträts von seinen Großeltern, Großvater und Großmutter. Im Jahr 1925 veröffentlichte er den Band und zog mit meinem Dorf Perpessicius Kritiker Anthology Dichter heute. Balcic entdeckt in 1935, das bevorzugte Ziel von Königin Marie von Rumänien, der eine zogMagnet-Ära Maler und Dichter, wo er eine Villa gebaut. Er hat Verse veröffentlichte Gedichte in einer, Haiku und Technik Literatur beeinflusst durch einen Vers Gedichte in der chinesischen Literatur und Japanisch. Er erhielt den Staatspreis für Literatur in 1936 und wurde zum Mitglied der Rumänischen Akademie. Im Jahr 1937, in Charles Baudelaire übersetzte und veröffentlichte Bände verloren Ufert. im Jahr 1942 veröffentlichte eine Anthologie von Übersetzungen deutscher Lyrik und Gedichtbände Fulfillment. Im Jahre 1944 unter dem Titel lyrisches Gedicht geschrieben das ganze Werk erschien zwischen 1906 und 1941. Am 17. April hatte 1945 ein Strich auf der Straße waren staatliche Hause genommen (die jetzige Straße Alexander Philippide bei Nr. 9) in Bewusstlosigkeit, und bei etwa22 starben.
Rusa
Pillat (родился 31 марта 1891, Бухарест - 17 апреля 1945) был академической антологии, редактор, эссеист, поэт и журналист, румынский традиционалист. Материнской семьи была связана с Брэтиану. Его дед был известным Брэтиану политик, часто упоминается в стихах из его наиболее полном объеме эстетически, Arge вверх, поэтовЯ и дедушка, бабушка, А вот и один или дедушка очки. Детство провел в поместьях Florica Miorcani Arges и на реке Прут. После 1945 года его стихи, ставится на "индекс", очевидно, чисто политическим мотивам. Его сын, критик и писатель Дину Pillat был отстранен от факультета Искусств, где он был помощником Джордж был приговорен Кэлинескув состоянии политической неопределенности, а также рукописи были конфискованы и уничтожены. Его внучка, Моника Pillat видных anglistă. Pillat родился в Бухаресте, по пути домой из Dorobantilor 6. Его отец был помещиком и парламентские, и его мать, Мария Pillat, была второй дочерью в порядке возраст, Ион Брэтиану. Она провела свое раннее детство в имении деда, Florica, где он преподавал в частном порядке по всей начальной школы. Он учился в начальной школе нет. Один в Питешти, а в 1905 году окончил среднюю школу Святого Савы в Бухаресте. Ее мать взяла ее в Париж, чтобы продолжить учебу там. Во время поездки в Шартре, готического искусства обнаружил, что вдохновило его первое стихотворение в соборе. В 1910 году он поступил какtudent в Сорбонне, где изучал главным образом истории и географии, а в параллельном и вправо. Титу опубликовал 1911, часть стихов в литературных переговоров. В 1912 году, находится в отпуске Бухаресте Macedonski встречался с Александром, который сборники священных цветов. В 1913 году получил степень в письмах из Парижа и приняли участие в кампании дугеобласти во время Балканской войны. Он получил юридическое образование в 1914 и, наконец, вернулся в Бухарест, где он издал второй том вечности. Браков в 1915 с художником Марии-Procopie Dumitrescu. Пламб В 1916 он был редактором журнала Джордж Баковиа и взяла на себя огонь, вместе с Адрианом Maniu и Хория Storm. Он принимал участие вПарижской мирной конференции в качестве секретаря Александр Вайда, глава делегации Трансильвании. О подписании Договора, опубликованные в ограниченном количестве роскошь сад объем между стен. В 1921 году появилась под свою опеку, поэзии объем осенью, антология румынской поэзии поэтов, которые пели осенью. В 1922 году он снял с Тудор ArgheziРумынский Cugetul журнал, а в следующем году он опубликовал томик стихов Arges вверх, два известных стихов включает портреты дедушки и бабушки, дедушки и бабушки. В 1925 году он опубликовал объема и вытащил свою деревню с Perpessicius критик поэтов Антология сегодня. Balcic обнаружили в 1935 году, предпочтительным назначения королевы Марии Румынии, который обратилМагнит эпоху художников и поэтов, где он построил виллу. Он публиковал стихи в стихах, хайку и техники под влиянием стихи стихи в китайской литературе и японской литературе. Он получил Национальную премию по литературе в 1936 году и был избран членом Румынской академии. В 1937 году Шарль Бодлер перевел и опубликовал объем потеряли берегT. В 1942 опубликовал сборник переводов немецкой поэзии и сборников стихов исполнения. В 1944 году под названием поэмы всей лирической оперы, написанные между 1906 и 1941 гг. На 17 апреля 1945 перенес инсульт на улице, был доставлен домой (ныне улица Александра Philippide в доме № 9) в состоянии сознания, и около22 погибли.
Portugheza
Pillat (nascido em 31 de março de 1891, Bucareste - 17 de abril de 1945) foi uma antologia acadêmico, editor, ensaísta, poeta e jornalista romeno tradicionalista. A família materna foi relacionado para Bratianu. Seu avô era conhecido Bratianu político que tem sido evocado nos poemas de seu volume total de Esteticamente, o Arge up, poetasMe e vovô, vovó, vem aqui uma vez ou óculos de vovô. Passou a infância em fazendas Florica Miorcani o Arges, e, sobre o rio Prut. Depois de 1945, sua poesia é colocar a "index", obviamente, razões puramente políticas. Seu filho, o crítico e romancista Dinu Pillat foi retirado da Faculdade de Artes, onde foi assistente de George foi condenado Calinescuno limbo político, e os manuscritos foram confiscados e destruídos. Sua neta, Monica Pillat anglistă um proeminente. Pillat nasceu em Bucareste, no caminho de casa de Dorobantilor 6. Seu pai era um latifundiário e deputado, e sua mãe, Mary Pillat, foi a segunda filha, por ordem de idade, Ion Bratianu. Passou sua infância na fazenda de seu avô, Florica, onde lecionou em particular ao longo da escola primária. Ele freqüentou a escola primária não. Um em Pitesti, e em 1905 graduou-se da High School St. Sava, em Bucareste. Sua mãe a levou para Paris para continuar seus estudos lá. Durante a viagem a Chartres, arte gótica descoberto, que inspirou seu primeiro poema na catedral. Em 1910, matriculou-se como foitudent na Sorbonne, onde estudou principalmente história e geografia, mas feito em paralelo e à direita. Titu ele publicou em 1911, alguns poemas em conversas literárias. Em 1912, localizado em Bucareste, em férias, ele conheceu Alexander Macedonski, que tem volumes editados flores sagrado. Em 1913, obteve uma licenciatura em letras de Paris e participou da campanha de Bulgeárea durante a guerra dos Balcãs. Ele recebeu seu diploma de Direito em 1914 e, em seguida, retornou definitivamente para a Bucareste, onde ele publicou um segundo volume da eternidade. Casado em 1915 com a pintora Maria Procopie-Dumitrescu. Em 1916, editou a revista Plumb George Bacovia e assumiu a chama, junto com Adrian Maniu Storm e Horia. Ele participou deConferência de Paz de Paris, como secretário de Alexander Vaida, presidente da delegação da Transilvânia. Com a assinatura do tratado, publicado em um volume limitado de jardim luxo edição entre as paredes. Em 1921, apareceu sob seus cuidados, o volume de poesia de outono, uma antologia de poetas romenos que cantavam a queda letras. Em 1922 ele tirou com Tudor ArgheziCugetul revista romena, e no próximo ano, publicou o volume de versos na Arges acima, o poema com dois famosos retratos de seus avós, o avô ea avó. Em 1925 ele publicou o volume e puxou minha aldeia com poetas crítico Perpessicius Anthology hoje. Balcic descoberto em 1935, o destino preferido da rainha Maria da Romênia, que fez umapintores e poetas era Magnet, onde construiu uma casa de campo. Publicou poemas em verso, haiku e influenciado por uma técnica poemas verso na literatura chinesa e literatura japonesa. Ele recebeu o Prêmio Nacional de Literatura em 1936 e foi eleito membro da Academia Romena. Em 1937, em Charles Baudelaire traduziu e publicou o volume perdido em terrat. em 1942 publicou uma antologia de poesia alemã e traduções de cumprimento volume de poesia. Em 1944, sob o título de poema lírico escrito todo o trabalho apareceu entre 1906 e 1941. Em 17 de abril de 1945 teve um derrame na rua, foi levado para casa (a rua Alexandre Philippide presente no 9 º lugar) no estado inconsciência, e em cerca deMorreu 22.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie