George Călinescu (n. 19 iunie 1899, Bucureşti — d. 12 martie 1965, Otopeni ) a fost un critic, istoric literar, scriitor, publicist, academician român, personalitate enciclopedică a culturii şi literaturii române, de orientare, după unii critici, clasicizantă, după alţii doar italienizantă sau umanistă. Este considerat drept unul dintre cei mai importanţi critici literari români din toate timpurile, alături de Titu Maiorescu sau Eugen Lovinescu. Îşi semnează întotdeauna articolele cu pseudonimul G. Călinescu, după o modă destul de răspândită în perioada interbelică. Pe 19 iunie 1899, se naşte la Bucureşti Gheorghe Vişan, fiul Mariei Vişan. Copilul e crescut de impiegatul C.F.R. Constantin Călinescu şi de soţia sa, Maria, în casa cărora mama băiatului lucra ca menajeră. Familia Călinescu, împreună cu „femeia în casă” şi copilul, se mută la Botoşani, apoi impiegatul Călinescu este transferat la Iaşi. Aici Gheorghe Vişan (viitorul scriitor) e înscris la Şcoala „Carol I”, de pe lângă Liceul Internat. În 1907, Maria Vişan (mama sa naturală) acceptă ca soţii Călinescu, care nu aveau copii, să-l înfieze. De acum, se va numi Gheorghe Călinescu ( şi se cuvine precizat că acesta a rămas, pe tot parcursul vieţii, numele său oficial, utilizarea – evitată consecvent de scriitorul însuşi –, atât în exprimarea orală, cât şi în scris, a prenumelui „George“, de fapt incorectă, dar tot mai frecventă în ultima vreme, este o ispravă a posterităţii: tolerată şi în cele din urmă acceptată, ea se explică foarte probabil prin interpretarea, bine intenţionată, însă eronată, a pseudonimului „G. Călinescu“ ). Se mută la Bucureşti în 1908. În copilărie nu a excelat cu nimic, s-a lăsat învăluit în aura mediocrităţii.
Categorie
  • Categorie:Scriitori
Fotografii

George Călinescu

George Călinescu
Engleza
George Calinescu (b. 19 June 1899, Bucharest - March 12, 1965, Otopeni) was a critic, literary historian, writer, publicist, Romanian academic, encyclopaedic personality of Romanian culture and literature, guidance, according to some critics, classicist where others only italienizantă or humanist. It is considered one of the leading Romanian literary critics diin all time, with or Eugen Lovinescu Titu. Always sign their articles with the pseudonym G. Calinescu, after a widespread fashion in the interwar period. On June 19, 1899, born in Bucharest George Visan, son of Mary Visan [1]. The child is raised by Constantine Calinescu railway clerk and his wife, Mary, the mother whose house bathsAtul worked as a housekeeper. Calinescu family with the woman in the house "and the child moves from Botosani, then transferred to Iasi railway clerk. Here George Visan (future writer) enrolled in school, "Carol I" in addition to Boarding School. In 1907, Maria Visan (natural mother) agree that spouses Calinescu, who had no children, it adopted. NowWill be called George Calinescu (and it should be noted that it remained throughout life, its official name, use - consistently avoided by the writer himself - both in oral expression and written the first name "George" actually incorrect, but more frequently lately, is a feat of posterity: tolerated and eventually acceptyou, it probably explained by the interpretation, well-intentioned, but wrong, the screen name "G. Calinescu). He moved to Bucharest in 1908. Childhood is not excelled in anything, was left wrapped in the aura of mediocrity.
Spaniola
George Calinescu (nacido el 19 de junio de 1899, Bucarest - 12 de marzo de 1965, Otopeni) fue un crítico, historiador de la literatura, escritor, publicista, rumano académica de la personalidad, enciclopédico de la cultura rumana y la literatura, la orientación, según algunos críticos, clasicista donde otros sólo italienizantă o humanista. Se considera uno de los principales críticos literarios rumanos dien todo tiempo, con o Eugen Lovinescu Titu. Firme, siempre, sus artículos con el seudónimo de G. Calinescu, en cierto modo generalizado en el período de entreguerras. El 19 de junio de 1899, nació en Bucarest, George Visan, hijo de María Visan [1]. Hijo mayor de tren Calinescu secretario Constantino y su esposa, María, la madre, cuya casa de bañosAtul trabajó como ama de llaves. Calinescu familia con la mujer en la casa "y el niño pasa de Botosani, luego fue trasladado al secretario de tren Iasi. Aquí George Visan (futuro escritor) se matricularon en la escuela "Carlos I", además de Internado. En 1907, María Visan (madre biológica) están de acuerdo que los cónyuges Calinescu, que no tenía hijos, adoptó. AhoraSerá llamado George Calinescu (y cabe señalar que se mantuvo durante toda la vida, su nombre oficial, uso - consistentemente evitado por el propio escritor - tanto en expresión oral y escrita del nombre "George" en realidad son correctos, pero con más frecuencia últimamente, es una hazaña de la posteridad: tolerado y aceptado, finalmenteusted, probablemente se explica por la interpretación, bien intencionada, pero errónea, el seudónimo de "G. Calinescu). Se mueve en Bucarest en 1908. La infancia no es destacado en nada, se quedó envuelto en el aura de la mediocridad.
Italiana
George Calinescu (n. 19 giugno 1899, Bucarest - 12 Marzo 1965, Otopeni) è stato un critico, storico della letteratura, scrittore, pubblicista, rumeno accademici, personalità enciclopedica della cultura e letteratura romena, l'orientamento, secondo alcuni critici, classicista dove altri solo italienizantă o umanista. E 'considerato uno dei maggiori critici letterari rumeni diin tutti i tempi, con o Eugen Lovinescu Titu. Sempre firmare i loro articoli con lo pseudonimo Calinescu G., dopo una moda diffusa nel periodo tra le due guerre. Il 19 giugno 1899, nato a Bucarest George Visan, figlio di Maria Visan [1]. Il bambino è sollevata dalla impiegato ferroviario Calinescu Costantino e di sua moglie, Maria, la madre la cui casa bagniAtul lavorato come governante. Calinescu famiglia con la donna in casa "e il bambino passa da Botosani, poi trasferito in ferrovia impiegato Iasi. Qui George Visan (futuro scrittore), frequenta la scuola "Carlo I" allegata alla Boarding School. Nel 1907, Maria Visan (madre naturale) concordano sul fatto che i coniugi Calinescu, che non aveva figli, l'ha adottata. OraSarà chiamato George Calinescu (e va sottolineato che essa è rimasta, per tutta la vita, il suo nome ufficiale, l'uso - sia evitata dallo stesso scrittore - sia espressione orale e scritta del nome "George" effettivamente non corretti, ma più spesso ultimamente, è un atto di posterità: tollerato e alla fine ha accettatote, probabilmente si spiega con l'interpretazione, ben intenzionate, ma viziata, lo pseudonimo di 'G. Calinescu). Si trasferisce a Bucarest nel 1908. L'infanzia non eccelleva in niente, è rimasto avvolto in un'aura di mediocrità.
Franceza
George Calinescu (né le 19 Juin 1899, Bucarest - 12 Mars 1965, Otopeni) était un critique, historien de la littérature, écrivain, journaliste, universitaire roumaine, la personnalité encyclopédique de la culture et la littérature roumaine, d'orientation, selon certains critiques, classique là où d'autres ne italienizantă ou humanistes. Il est considéré comme l'un des principaux critiques littéraires roumains didans tous les temps, avec ou Eugen Lovinescu Titu. Toujours signer leurs articles sous le pseudonyme G. Calinescu, après une mode très répandue dans l'entre-deux guerres. Le 19 Juin 1899, né à Bucarest George Visan, fils de Marie Visan [1]. L'enfant est élevé par le greffier de chemin de fer Calinescu Constantine et sa femme, Marie, la mère dont la maison des bainsAtul a travaillé comme femme de ménage. Calinescu famille avec la femme dans la maison »et les mouvements des enfants de Botosani, puis transférée au greffier de chemin de fer Iasi. Voici George Visan (futur écrivain) inscrits à l'école, "Carol I", en plus de Boarding School. En 1907, Maria Visan (mère naturelle) conviennent que les conjoints Calinescu, qui n'avait pas d'enfants, elle a adopté. Maintenant, Sera appelé George Calinescu (et il convient de noter qu'il est resté toute sa vie, son nom officiel, l'utilisation - constamment évité par l'écrivain lui-même - tant en expression orale et écrite du prénom "George" effectivement incorrect, mais le plus souvent récents, est un exploit de la postérité: toléré et a finalement acceptévous, il est sans doute s'expliquer par l'interprétation, bien intentionné, mais imparfait, le pseudonyme «G. Calinescu). Il s'installe à Bucarest en 1908. L'enfance n'est pas excellé en rien, restait enveloppé dans la médiocrité aura.
Germana
George Calinescu (geb. 19. Juni 1899, Bukarest - 12. März 1965, Otopeni) war ein Kritiker, Literaturhistoriker, Schriftsteller, Publizist, rumänischen akademischen, enzyklopädische Persönlichkeit der rumänischen Kultur und Literatur, Orientierung, nach Meinung einiger Kritiker, klassizistische wo andere nur italienizantă oder Humanist. Es ist eines der wichtigsten Literaturkritiker als di rumänischenin all der Zeit, mit oder Eugen Lovinescu Titu. Immer signieren ihre Artikel mit dem Pseudonym G. Calinescu, nach einer weit verbreiteten Mode in der Zwischenkriegszeit. Am 19. Juni 1899,] geboren in Bukarest, George Visan, Sohn der Maria Visan [1. Das Kind ist von Konstantin Calinescu Eisenbahn Schreiber und seine Frau Maria, die Mutter, deren Haus Bäder erhobenAtul arbeitete als Haushälterin. Calinescu Familie mit der Frau im Haus "und das Kind bewegt sich von Botosani, dann nach Iasi Eisenbahn Schreiber übertragen. Hier George Visan (künftige Schriftsteller) eingeschrieben in der Schule, "Carol I" in Ergänzung zu Boarding School. Im Jahr 1907 stimmen Maria Visan (leibliche Mutter), dass Ehegatten Calinescu, die keine Kinder hatte, nahm sie. JetztWill nannte George Calinescu werden (und es ist anzumerken, dass es während des gesamten Lebens blieb, sein offizieller Name, verwenden Sie - konsequent von dem Schriftsteller selbst - sowohl in mündlicher und schriftlicher Ausdruck der erste Name vermieden werden "George" eigentlich nicht korrekt, aber in letzter Zeit häufiger, ist ein Kunststück der Nachwelt: geduldet und schließlich akzeptiertSie, ist es wahrscheinlich durch die Interpretation erläutert, gut gemeinten, aber fehlerhaften, dem Pseudonym "G. Calinescu). Er zog nach Bukarest im Jahr 1908. Die Kindheit ist nicht alles glänzte, blieb eingehüllt in die Aura der Mittelmäßigkeit.
Rusa
Джордж Кэлинеску (р. 19 июня 1899, Бухарест - 12 марта 1965, Otopeni) был критик, историк литературы, писатель, публицист, румынский академические, энциклопедические личности румынской культуры и литературы, руководство, по мнению некоторых критиков, классицизма там, где другие только italienizantă или гуманистом. Он считается одним из ведущих литературных критиков румынского диво все времена, или Евгений Lovinescu Титу. Всегда свои статьи под псевдонимом Г. Кэлинеску после широкого моды в межвоенный период. С 19 июня 1899, родился в Бухаресте Джордж Visan, сын Марии Visan [1]. Ребенок поднял Константин Кэлинеску служащий железной дороги и его жена, Мария, мать, чей дом ванныAtul работала экономкой. Кэлинеску семьи "экономки", и ребенок переходит от Ботошань, затем переведен в железнодорожный служащий Яссы. Здесь Джордж Visan (будущий писатель) поступил в школу ", Карол I" в дополнение к школе-интернате. В 1907 году Мария Visan (природный мать) согласны, что супруги Кэлинеску, у которых нет детей, она принимается. В настоящее времяБудем называть Джордж Кэлинеску (и следует отметить, что она остается на протяжении всей жизни, ее официальное название, используйте - последовательно избегать самого писателя - как в устной и письменной выражение имя "Джордж" на деле неверное, но чаще в последнее время, это подвиг потомков: допускается и в итоге были принятыВы, скорее всего, это объясняется толкования с добрыми намерениями, но несовершенное псевдонимом Г. Кэлинеску). Он переехал в Бухарест в 1908 году. Детство не преуспел ни в чем, позвольте себе окутан аурой посредственности.
Portugheza
George Calinescu (b. 19 jun 1899, Bucareste - 12 de março de 1965, Otopeni) foi um crítico, historiador literário, escritor, publicitário, romeno personalidade acadêmica enciclopédico da literatura romena e cultura, orientação, segundo alguns críticos, classicista onde os outros só italienizantă ou humanista. É considerado um dos principais críticos literários romeno diem todos os tempos, com ou Eugen Lovinescu Titu. Sempre assinar seus artigos com o pseudônimo de G. Calinescu, depois de uma forma generalizada no período entre guerras. Em 19 de junho de 1899, nascido em Bucareste, George Visan, filho de Maria Visan [1]. A criança é criada por Constantino funcionário ferroviário Calinescu e sua esposa, Maria, a mãe cuja casa banhosAtul trabalhou como governanta. Calinescu família com a mulher em casa "e os movimentos da criança a partir de Botosani, em seguida, transferido para Iasi funcionário ferroviário. Aqui George Visan (futuro escritor), matriculados na escola "Carol I" acompanha a Boarding School. Em 1907, Maria Visan (mãe natural) concordam que os cônjuges Calinescu, que não teve filhos, foi adoptada. AgoraSerá chamado George Calinescu (e deve-se notar que permaneceu durante toda a vida, use o seu nome oficial - sempre evitada pelo próprio escritor - tanto na expressão oral e escrito o nome "George" realmente incorreto, mas com mais freqüência ultimamente, é uma proeza da posteridade: tolerada e, eventualmente, aceitevocê, provavelmente é explicado pela interpretação, bem-intencionado, mas falha, G. o pseudônimo ' Calinescu). Mudou-se para Bucareste, em 1908. Na infância não primou por nada, ficou envolto em uma aura de mediocridade.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie