Dan Barbilian (n. 18 martie 1895, Câmpulung-Muscel, d. 11 august 1961, Bucureşti) a fost un poet şi matematician român. Ca poet este cunoscut sub pseudonimul Ion Barbu. A fost unul dintre cei mai importanţi poeţi români interbelici, reprezentant al modernismului literar românesc. Dan Barbilian era fiul judecătorului Constantin Barbillian (care şi-a latinizat numele iniţial Barbu) şi al Smarandei, născută Şoiculescu. În anul 1919, Dan Barbillian începe colaborarea la revista literară Sburătorul, adoptând la sugestia lui Eugen Lovinescu, criticul cenaclului ca pseudonim numele bunicului său, Ion Barbu. În timpul liceului îl cunoaşte pe viitorul critic literar Tudor Vianu, de care va fi legat prin una din cele mai lungi şi mai frumoase prietenii literare. Debutul său artistic a fost declanşat de un pariu cu Tudor Vianu. Plecaţi într-o excursie la Giurgiu în timpul liceului, Dan Barbilian îi promite lui Tudor Vianu că va scrie un caiet de poezii, argumentând că spiritul artistic se află în fiecare. Din acest "pariu", Dan Barbilian îşi descoperă talentul şi iubirea faţă de poezie. Dan Barbilian spunea că poezia şi geometria sunt complementare în viaţa sa : acolo unde geometria devine rigidă, poezia îi oferă orizont spre cunoaştere şi imaginaţie. Criticul şi prietenul său Tudor Vianu îi consacră o monografie, considerată a fi cea mai completă până în ziua de azi. Una din cele mai cunoscute poezii a autorului, După melci, apare în 1921 în revista Viaţa Românească. Tot în acest an pleacă la Göttingen (Germania) pentru a-şi continua studiile. După trei ani, în care a făcut multe călătorii prin Germania, ducând o viaţă boemă, se întoarce în ţară. Fenomenul artistic barbian s-a născut în punctul de interferenţă al Poeziei cu Matematica, de aceea poezia lui este cu mult deosebită de cea a lui Arghezi şi Blaga, întrucât gradul ei de dificultate e mai mare. Mai exact spus, înţelegerea poetului asupra a ceea ce trebuie să fie poezia e mai aproape de concepţia unor poeţi moderni şi singulari ca Stephane Mallarmé sau Paul Valéry, decât de concepţia mai generală, impusă de romantism. Apoi nu trebuie uitat că poetul a fost dublat de un matematician şi că modul lui de a gândi în spiritul abstract al matematicii s-a impus şi în planul reprezentărilor poetice. Ion Barbu însuşi afirmă: "Ca şi în geometrie, înţeleg prin poezie o anumită simbolică pentru reprezentarea formelor posibile de existenţă… Pentru mine poezia este o prelungire a geometriei, aşa că, rămânând poet, n-am părăsit niciodată domeniul divin al geometriei." Într-un interviu acordat lui Felix Aderca, din 1927, creaţia lui Ion Barbu era împărţită de acesta în patru etape: parnasiană, antonpanescă, expresionistă şi şaradistă. În studiul din 1935, Introducere în poezia lui Ion Barbu, Tudor Vianu reducea această clasificare la doar trei etape: parnasiană, baladică-orientală şi ermetică. Această din urmă împărţire a devenit clasică.
Categorie
  • Categorie:Scriitori
Fotografii

Dan Barbilian

Dan Barbilian
Engleza
Dan Barbilian (born March 18 1895, Campulung-Muscel, August 11, 1961) was a Romanian poet and mathematician. As a poet is known by the pseudonym Ion Barbu. He was one of the leading poets of the interwar Romanian, Romanian representative of literary modernism. Constantine was the son of Judge Dan Barbilian Barbillian (which had originally Barbu latinized name) and theSmaranda born Şoiculescu. In 1919, Dan started working at the literary magazine Barbillian Sburătorul, adopting the suggestion of Eugene Lovinescu critic circle the name of his grandfather's nickname, Ion Barbu. During high school knows the future literary critic Tudor Vianu, which will be linked by one of the longest and most beautiful literary friends. Debuthis art has been triggered by a bet with Tudor Vianu. Going on a trip to Giurgiu in high school, Dan Tudor Vianu Barbilian promises that will write a book of poems, arguing that the artistic spirit is in each. For this "bet", Dan discovers his talent Barbilian and love poetry. Dan Barbilian said that poetry and geometry are complementaryhas in his life: where the geometry is rigid horizon poetry gives to knowledge and imagination. critic and his friend Tudor Vianu devotes his monograph, considered to be the most complete to this day. One of the most famous poems of the author, After the snails, published in Life magazine in 1921 in Romanian. Also this year he went to Göttingen (Germantaken) to continue their studies. After three years, which made many trips through Germany, leading a bohemian life, returning to the country. Barbian artistic phenomenon was born at the point of interfering with the mathematics of poetry, so poetry is much different from that of Arghezi and Blaga, whereas its degree of difficulty is higher. More exactly said, understandingattracting poet of what poetry is to be closer and singular conception of modern poets as Stéphane Mallarmé and Paul Valéry, than the more general concept imposed by the romance. Then we must not forget that the poet was doubled by a mathematician and that his way of thinking in the spirit of mathematics has become abstract and poetic representation plan. IOn Barbu himself says: "As in geometry, poetry by some symbolic means to represent possible forms of existence ... For me poetry is an extension of geometry, so that remains a poet, I never left the divine field of geometry." In an interview with Felix Aderca, 1927, Ion Barbu's creation was divided by the bedru stages: Parnassian, antonpanescă, expressionism and şaradistă. In study 1935, Introduction to Poetry Ion Barbu, Tudor Vianu reduce the classification to only three steps: Parnassian, ballad-eastern and tight. The latter division became classical.
Spaniola
Dan Barbilian (18 de marzo de 1895, Campulung Muscel-, 11 de agosto de 1961) fue un poeta y matemático rumano. Como poeta conocido bajo el nombre de Ion Barbu. Fue uno de los poetas más importantes de la entreguerra rumano, representante rumano del modernismo literario. Constantino era el hijo del juez Dan Barbilian Barbillian (que en un principio el nombre latinizado Barbu) ySmaranda nació Şoiculescu. En 1919, Dan comenzó a trabajar en la revista literaria Barbillian Sburătorul, adoptando la sugerencia de Lovinescu círculo crítico de Eugene el nombre del apodo de su abuelo, Ion Barbu. Durante la escuela secundaria conoce el futuro crítico literario Tudor Vianu, que estará vinculado por uno de los más literario y más hermosa amigos. DebutSu arte fue provocada por una apuesta con Tudor Vianu. El ir en un viaje a Giurgiu en la escuela secundaria, Dan Tudor Vianu Barbilian promesas que escribirá un libro de poemas, con el argumento de que el espíritu artístico se encuentra en cada uno. Por esta "apuesta" Barbilian Dan encuentra a su talento y amor por la poesía. Dan Barbilian dijo que la poesía y la geometría son complementariostiene en su vida: donde la geometría es poesía horizonte rígida da al conocimiento y la imaginación. crítico y su amigo Tudor Vianu dedica su monografía, que se considera el más completo hasta la fecha. Uno de los poemas más conocidos del autor, después de los caracoles, publicado en la revista Life en 1921 en Rumania. También este año se trasladó a Gotinga (Alemaniaadoptadas) para continuar sus estudios. Después de tres años, que realizó muchos viajes a través de Alemania, llevando una vida bohemia, de regreso al país. Barbian fenómeno artístico nació en el punto de interferir con las matemáticas de la poesía, por lo que la poesía es muy diferente de la de Arghezi y Blaga, mientras que su grado de dificultad es mayor. Más concretamente dijo que el entendimientoatraer poeta de lo que la poesía debe estar más cerca del concepto de los poetas modernos y singulares como Stéphane Mallarmé y Paul Valéry, que el concepto más general que impone el romance. Entonces no hay que olvidar que el poeta se duplicó por un matemático y que su forma de pensar en el espíritu de la matemática se ha convertido en abstracto y poético plan de la representación. YoEl Barbu mismo dice: "Al igual que en la geometría, la poesía de algún modo simbólico para representar las formas posibles de existencia ... Para mí la poesía es una extensión de la geometría, de modo que sigue siendo un poeta que jamás salió de la divina geometría del campo." En una entrevista con Félix Aderca de 1927, la creación de Ion Barbu fue dividido por la camaru etapas: parnasiana, antonpanescă, expresionismo y şaradistă. En el estudio de 1935, Introducción a la Poesía Ion Barbu, Tudor Vianu reducir la clasificación a sólo tres pasos: parnasiana, balada-oriental y apretado. La última división se ha convertido en clásico.
Italiana
Dan Barbilian (18 marzo 1895, Campulung Muscel-11 agosto 1961) è stato un poeta rumeno e matematico. Come poeta è conosciuto con lo pseudonimo Ion Barbu. E 'stato uno dei poeti più importanti del rumeno tra le due guerre, il rappresentante rumeno del modernismo letterario. Costantino era il figlio del giudice Dan Barbilian Barbillian (che aveva inizialmente il nome latinizzato di Barbu) eSmaranda nato Şoiculescu. Nel 1919, Dan ha cominciato a lavorare alla rivista letteraria Barbillian Sburătorul, adottando il suggerimento di Lovinescu cerchio critico Eugene il nome del nonno il suo soprannome, Ion Barbu. Durante la scuola il critico letterario di alta sa Tudor Vianu futuro, che saranno collegati da una delle più belle e letterario amici più a lungo. InsorgenzaLa sua arte è stata innescata da una scommessa con Tudor Vianu. Partire per un viaggio a Giurgiu in alta scuola, Dan Tudor promette Vianu Barbilian che scriverà un libro di poesie, sostenendo che lo spirito artistico è in ognuno. Per questa "scommessa" Barbilian Dan scopre il suo talento e amore per la poesia. Dan Barbilian ha detto che la poesia e la geometria sono complementariha nella sua vita: dove la geometria è poesia orizzonte rigido dà alla conoscenza e all'immaginazione. critico e il suo amico Tudor Vianu dedica la sua monografia, considerata la più completa ad oggi. Una delle poesie più famose del suo autore, dopo le lumache, pubblicato sulla rivista Life nel 1921 in Romania. Anche quest'anno si recò a Gottinga (in tedescoprese) per proseguire i loro studi. Dopo tre anni, come hanno fatto molti viaggi attraverso la Germania, conducendo una vita bohemien, di rientro nel paese. Barbiano fenomeno d'arte nato nel punto di interferire con la poesia Matematica, così la poesia è molto più grande di quello di Arghezi e Blaga, mentre il suo grado di difficoltà è più alto. Più precisamente ha detto, la comprensioneattirando poeta di quello che la poesia dovrebbe essere più vicino al concetto di poeti moderni e singolari come Stéphane Mallarmé e Paul Valéry, il concetto più ampio di quanto richiesto dal romanticismo. Poi non dobbiamo dimenticare che il poeta è stata raddoppiata da un matematico e che il suo modo di pensare, nello spirito della matematica è diventato astratto e poetico piano di rappresentazione. IoIl Barbu stesso dice: "Come in geometria, la poesia in qualche modo simbolico per rappresentare le possibili forme di esistenza ... Per me la poesia è un'estensione della geometria, in modo che rimanga un poeta, non ho mai lasciato il campo della geometria divina". In un'intervista con Felix Aderca, 1927, la creazione di Ion Barbu è stato diviso per il lettoCiclo di RU: parnassiani, antonpanescă, espressionismo e şaradistă. Nello studio dal 1935, Introduzione alla poesia Ion Barbu, Tudor Vianu ridurre la classificazione a tre soli passaggi: parnassiani, ballata-orientale e stretto. La divisione Quest'ultimo è diventato classico.
Franceza
Dan Barbilian (né le 18 Mars 1895, Campulung-Muscel, le 11 août 1961) était un poète et mathématicien roumain. En tant que poète est connu sous le pseudonyme de Ion Barbu. Il fut l'un des plus importants poètes roumains-deux-guerres, ce qui représente le modernisme littéraire roumain. Dan fils Constantin Barbilian Barbillian juge (qui a latinisé Barbu nom d'origine) etSmaranda né Şoiculescu. En 1919, Dan a commencé à travailler à la revue littéraire Barbillian Sburătorul, l'adoption de la proposition de Lovinescu cercle critique Eugène le nom du grand-père le surnom de son, Ion Barbu. Au cours de l'école secondaire connaît l'avenir critique littéraire Tudor Vianu, qui sera relié par l'une des plus belles et plus longues amis littéraires. DebutSon art a été déclenchée par un pari Tudor Vianu. Vous partez en voyage à Giurgiu au lycée, Dan Tudor Vianu Barbilian promesses qui écrira un livre de poèmes, en faisant valoir que l'esprit artistique est en chacun. Pour ce pari "Barbilian Dan trouve son talent et son amour de la poésie. Dan Barbilian dit que la poésie et la géométrie sont complémentairesa dans sa vie: d'où la géométrie est la poésie horizon rigide, à la connaissance et de l'imagination. critique et son ami Tudor Vianu consacre sa monographie, considérée comme la plus complète à ce jour. L'un des poèmes les plus célèbres de l'auteur, après les escargots, publié dans le magazine Life en 1921 en roumain. Aussi cette année, il se rendit à Göttingen (Allemagneprises) de poursuivre leurs études. Après trois ans, ce qui fait de nombreux voyages à travers l'Allemagne, menant une vie de bohème, de retour au pays. Barbian phénomène artistique est née au point d'interférer avec les mathématiques de la poésie, de même la poésie est bien différente de celle de Arghezi Blaga et où son degré de difficulté est plus élevé. Plus exactement dit, la compréhensionpoète d'attirer sur ce que la poésie doit être plus proche de la notion de poètes modernes et singulière comme Stéphane Mallarmé et Paul Valéry, que la notion plus générale imposée par le roman. Ensuite, nous ne devons pas oublier que le poète a été doublé par un mathématicien et que sa façon de penser dans l'esprit des mathématiques est devenue abstraite et poétique plan de représentation. JeLe Barbu dit lui-même: «Comme dans la géométrie, de la poésie par des moyens symboliques pour représenter les formes possibles de l'existence ... Pour moi, la poésie est une extension de la géométrie, de sorte qu'il reste un poète, je n'ai jamais quitté le domaine de la géométrie divine." Dans un entretien avec Felix Aderca 1927, la création d'Ion Barbu a été divisé par le litru étapes: parnassienne, antonpanescă, l'expressionnisme et şaradistă. Dans l'étude de 1935, Introduction à la poésie Ion Barbu, Tudor Vianu réduire le classement à seulement trois étapes: parnassienne, ballade-Est et serré. La dernière division est devenue classique.
Germana
Dan Barbilian (geboren 18. März 1895, Campulung-Muscel, 11. August 1961) war ein rumänischer Dichter und Mathematiker. Als Dichter ist unter dem Pseudonym Ion Barbu bekannt. Er war einer der bedeutendsten Dichter der Zwischenkriegszeit Rumänisch, Rumänisch Vertreter der literarischen Moderne. Konstantin war der Sohn des Richters Dan Barbilian Barbillian (die ursprünglich Barbu latinisierten Namen) undSmaranda Şoiculescu geboren. Im Jahr 1919 begann Dan arbeitet bei der Literaturzeitschrift Barbillian Sburătorul, die Annahme der Anregung von Eugene Lovinescu Kritiker Kreis den Namen seines Großvaters Spitznamen, Ion Barbu. Während der High School kennt die Zukunft Literaturkritiker Tudor Vianu, die. Debut Freunde werden verbunden durch eine der längsten und schönsten literarischenSeine Kunst wurde durch eine Wette mit Tudor Vianu ausgelöst. Going auf einer Reise nach Giurgiu in der High School, Dan Tudor Vianu Barbilian verspricht, dass ein Buch mit Gedichten zu schreiben wird, argumentieren, dass der künstlerische Geist in jedem ist. Für diese "Wette" Barbilian Dan findet ihr Talent und Liebe zur Poesie. Dan Barbilian sagte, dass Poesie und Geometrie ergänzenhat in seinem Leben: wenn die Geometrie Poesie ist starr Horizont gibt, um Wissen und Phantasie. Kritikerin und sein Freund Tudor Vianu widmet seiner Monographie, als Tag der komplettesten dazu. Eines der berühmtesten Gedichte des Autors, nach den Schnecken, im Life-Magazin 1921 veröffentlicht in rumänischer Sprache. Auch in diesem Jahr ging er nach Göttingen (Deutscherübernommen), um ihre Studien fortzusetzen. Nach drei Jahren, die Deutschland machte viele Reisen durch, was ein böhmischer Leben, Rückkehr in das Land. Barbian künstlerisches Phänomen war geboren Poesie an der Stelle des Eingreifens in die Mathematik, so Poesie ist weit verschieden von der Arghezi und Blaga, während seine Schwierigkeitsgrad höher ist. Genauer gesagt, das Verständniszieht der Dichter, was Poesie sollte näher an den Begriff der modernen Dichtern und einzigartig wie Stéphane Mallarmé und Paul Valéry, werden als den allgemeineren Begriff von der Romantik auferlegt. Dann dürfen wir nicht vergessen, daß der Dichter von einem Mathematiker wurde verdoppelt, und dass seine Art des Denkens im Geiste der abstrakten Mathematik hat auch Plan der poetischen Darstellung. I,Am Barbu selbst sagt: "Wie in der Geometrie, der Poesie durch einige symbolische Mittel, um mögliche Formen des Daseins darstellen ... Für mich Poesie ist eine Erweiterung der Geometrie, so dass weiterhin ein Dichter, ich habe nie verließ den göttlichen Bereich der Geometrie." In einem Interview mit Felix Aderca, 1927, Ion Barbu Schöpfung wurde durch das Bett geteiltru Stufen: Parnassian, antonpanescă, Expressionismus und şaradistă. In der Studie 1935, zu reduzieren Introduction to Poetry Ion Barbu, Tudor Vianu die Einstufung in nur drei Schritten: Parnassian, Ballade Ost und straff. Die letztere Abteilung hat Klassiker geworden.
Rusa
Dan Barbilian (родился 18 марта 1895, Кымпулунг-Мусчел, 11 августа 1961) был румынский поэт и математик. Как поэт известен под псевдонимом Ион Барбу. Он был одним из самых важных поэтов между двумя мировыми войнами румынский, румынский представитель литературного модернизма. Константин был сыном судьи Dan Barbilian Barbillian (который первоначально Барбу латинизированный имя) иSmaranda родился Şoiculescu. В 1919 году Дэн начал работать в литературном журнале Barbillian Sburătorul, приняв предложение Евгений Lovinescu критик круг имя деда прозвища, Ион Барбу. В старших классах школы знает будущее литературный критик Тудор Vianu, который будет связан один из самых протяженных и самых красивых литературных друзей. ДебютЕго искусство было вызвано пари с Тудор Vianu. Продолжая поездку в Джурджу в средней школе, Dan Тудор Vianu Barbilian обещает, что будет писать книгу стихов, утверждая, что художественное дух в каждом. За эту "ставку" Barbilian Dan находит ее талант и любовь к поэзии. Dan Barbilian сказал, что поэзия и геометрии являются взаимодополняющимиимеет в своей жизни: где геометрия жесткого поэзии горизонта дает знания и фантазию. критик и его друг Тудор Vianu посвящает свою монографию, которая считается наиболее полным и по сей день. Один из самых известных стихотворений автора, после улиток, опубликованные в журнале "Жизнь в 1921 году в румынском языке. Также в этом году он отправился в Геттинген (нем.приняты), чтобы продолжить учебу. После трех лет, количество поездок в Германии ведущих богемную жизнь, возвращение в страну. Барбиан художественный феномен родился в момент вмешиваться в математике поэзии, так что стихи намного отличается от Arghezi Блага и, как уровень сложности выше. Более точно сказал, понимая,привлечения поэта о том, что стихи должны быть ближе к концепции современных поэтов и особые, как Стефан Малларме и Поля Валери, а не более общей концепции, введенные романтики. Тогда мы не должны забывать, что поэт был удвоен по математике, и что его мышление в духе математика стала абстрактной и поэтической представление плана. ЯНа Барбу сам говорит: "Как и в геометрии посредством поэзии некоторые символические средства представляют собой возможные формы существования ... Для меня поэзия расширение геометрии, так что остается поэтом, я никогда не покинул поле божественной геометрии". В интервью с Феликсом Aderca, 1927, создание Ион Барбу была разделена на кроватьRU этапов: парнасцев, antonpanescă, экспрессионизма и şaradistă. Исследование, проведенное в 1935 Введение стихи Иона Барбу, Тудор Vianu уменьшить классификации лишь 3 действия: парнасцев, баллада-востоке и напряженным. Последний раздел стал классикой.
Portugheza
Dan Barbilian (nascido em 18 de março de 1895, Campulung-Muscel, 11 de agosto de 1961) foi um poeta romeno e matemático. Como poeta é conhecido pelo pseudónimo Ion Barbu. Ele foi um dos mais importantes poetas guerras romeno, representante do modernismo literário romeno. Constantino era filho de juiz Dan Barbilian Barbillian (que originalmente tinha o nome latinizado Barbu) eSmaranda nascido Şoiculescu. Em 1919, Dan começou a trabalhar na revista literária Barbillian Sburătorul, adotando a sugestão de Eugene círculo crítico Lovinescu o nome do avô, seu apelido, Ion Barbu. Durante o ensino médio conhece o futuro crítico literário Vianu Tudor, que serão ligadas por uma das mais belas e literária amigos mais longa. DebutSua arte foi desencadeada por uma aposta com Tudor Vianu. Saindo de uma viagem a Giurgiu no ensino médio, promete Dan Tudor Vianu Barbilian que vai escrever um livro de poemas, argumentando que o espírito artístico é de cada um. Para esta aposta "Barbilian Dan encontra seu talento e amor à poesia. Barbilian Dan disse que poesia e geometria são complementaresé na vida: quando a geometria torna-se poesia horizonte rígida dá ao conhecimento e imaginação. crítico Tudor Vianu ele e seu amigo dedica uma monografia, considerado o mais completo até hoje. Um dos mais famosos poemas do autor, após os caracóis, publicada na revista Life em 1921, em romeno. Ainda este ano ele foi para Göttingen (Alemanhatomadas) para continuar seus estudos. Depois de três anos, o que fez muitas viagens através da Alemanha, levando uma vida boêmia, retornando ao país. Barbian fenômeno artístico, nasceu no ponto de interferir com a matemática de poesia, de modo a poesia é muito diferente da Arghezi e Blaga, enquanto o seu grau de dificuldade é maior. Mais exatamente, disse, a compreensãopoeta de atrair o que a poesia deve ser mais próximo do conceito de poetas modernos como Stéphane Mallarmé e Paul Valéry ou singular, o conceito mais amplo do que o exigido pelo romance. Então não devemos esquecer que o poeta foi duplicada por um matemático e isso é como pensar em matemática abstrata tornou-se o espírito e plano de representação poética. EuEm Barbu mesmo diz: "Enquanto em geometria, a poesia por parte de alguns meios simbólicos para representar as formas possíveis de existência ... Para mim a poesia é uma extensão da geometria, de modo que continua a ser um poeta, nunca saí do campo divino da geometria." Em uma entrevista com Felix Aderca de 1927, a criação de Ion Barbu foi dividida ao lado da camaru fases: parnasiana, antonpanescă, expressionismo e şaradistă. No estudo de 1935, Introdução à poesia Ion Barbu, Tudor Vianu reduzir a classificação de apenas três etapas: parnasiana, balada-leste e apertado. A divisão último tornou-se clássico.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie