Tudor Arghezi (n. 21 mai 1880, Bucureşti - d. 14 iulie 1967) a fost un scriitor român cunoscut pentru contribuţia sa la dezvoltarea liricii româneşti sub influenţa baudelairianismului. Opera sa poetică, de o originalitate exemplară, reprezintă o altă vârstă marcantă a literaturii române. A scris, între altele, teatru, proză (notabile fiind romanele Cimitirul Buna Vestire şi Ochii Maicii Domnului), pamflete, precum şi literatură pentru copii. A fost printre autorii cei mai contestaţi din întreaga literatură română. Numele său adevărat este Ion N. Theodorescu, iar pseudonimul său, Arghezi, provine, explică însuşi scriitorul, din Argesis - vechiul nume al Argeşului. Ovid S. Crohmălniceanu propunea în studiul consacrat operei poetului din Istoria literaturii române între cele două războaie mondiale o altă explicaţie, pseudonimul ar proveni din unirea numelor a doi celebri eretici, Arie şi Geza. Arghezi este unul dintre autorii canonici din literatura română. S-a născut pe data de 21 mai 1880 la Bucureşti, în strada Ţărani nr. 46. Este fiul lui Noe Theodorescu şi al Mariei. Între 1887 şi 1891 a fost elev al şcolii primare „Petrache Poenaru” sub îndrumarea primului său dascăl, Nicolae Abramescu. Între 1891 şi 1896 urmează cursurile gimnaziului "Dimitrie Cantemir" şi apoi pe cele ale liceului "Sfântul Sava" din Bucureşti. De la vârsta de 11 ani, din cauza situaţiei familiale, este nevoit să se întreţină singur, dând meditaţii. Anul 1896 este anul debutului sau literar. La 30 iunie publică în ziarul "Liga Protestantă", condus de Alexandru Macedonski, poezia "Tatăl meu", semnată I.N. Theodorescu. La cenaclul lui Macedonski îl va cunoaste pe Grigore Pisculescu (Gala Galaction), cu care va rămâne prieten apropiat. Între 1897 şi 1899 publică versuri şi poeme în proză la "Revista Modernă" şi "Viaţa nouă" pe care le semnează pentru prima oară cu pseudonimul Ion Th. Arghezi. Întrerupe studiile şi se angajează, în urma unui examen de chimie, ca laborant la fabrica de zăhăr Chitila. Tudor Arghezi a debutat în anul 1896, publicând versuri în revista Liga Ortodoxă, condusă de Alexandru Macedonski cu pseudonimul "Ion Theo" . La scurt timp de la debut, Macedonski afirma despre tânărul poet: "Acest tânăr, la o vârstă când eu gângăveam versul, rupe cu o cutezanţă fără margini, dar până astăzi coronată de cel mai strălucit succes, cu toată tehnica versificării, cu toate banalităţile de imagini şi idei, ce multă vreme au fost socotite, la noi şi in străinătate, ca o culme a poeticii şi a artei." A fost un admirator al simbolismului şi a altor curente aparţinătoare (cum ar fi Secesiunea vieneză) polemizând în articolele vremii cu George Panu de la Junimea' asupra atitudinii critice a celui din urmă privind Literatura modernistă. La 19 ani a intrat la mănăstirea Cernica, unde a stat patru ani, până în anul 1904. În 1904, a publicat împreună cu Vasile Demetrius o revistă proprie, Linia Dreaptă, care a încetat să mai apară după doar cinci numere. Arghezi, Gala Galaction şi Demetrius au fost legaţi printr-o strânsă prietenie, cum reiese din mărturisirea fiicei lui Demetrius, artista şi nuvelista Lucia Demetrius. În romanele sale poetul a mărturisit că nu era foarte atras de cariera de călugar, căci autorul ciclului Psalmilor era un eretic şi nu un spirit mistic. A recurs la acest refugiu mai mult din comoditate, unul din unchii săi fiind un înalt ierarh al Bisericii Ortodoxe Române. În romanul Cimitirul Buna Vestire a parodiat cu sarcasm lumea monahală. În 1905 a început un şir de călătorii în străinatate, deoarece la 30 ianuarie 1905 Constanţa Zissu a dat naştere lui Eli Lotar, primul copil al lui Tudor Arghezi. Mama copilului, profesoară, a fost nevoită să-şi ascundă maternitatea şi să-şi lase fiul la Paris, în grija unei doici. Îngrijorat, Arghezi s-a hotărât să plece la Paris unde a stat puţin timp, apoi s-a mutat la Fribourg, unde a scris poezii şi a participat la cursurile Universităţii Fribourg, dar nu a fost mulţumit de puternicul accent catolic al acesteia. S-a mutat la Geneva, unde a scris poezii, a asistat la cursurile Universităţii şi, ca să-şi câstige existenţa, a lucrat în atelierul unui bijutier. În acel timp, datorită criticismului său referitor la represiunea mişcării ţărăneşti, a fost ţinut sub supraveghere de autorităţile elveţiene. În 1909 a vizitat Italia.
Categorie
  • Categorie:Scriitori
Fotografii

Tudor Arghezi

Tudor Arghezi
Engleza
Tudor Arghezi (born 21 May 1880, Bucharest - July 14, 1967) was a Romanian writer known for his contribution to the development of Romanian poetry under the influence baudelairianismului. His poetic originality of an exemplary, is another outstanding age of Romanian literature. He wrote, inter alia, drama, prose (novels, notably the Annunciation Cemetery and eyesVirgin), pamphlets and literature for children. He was among the authors most opposed the entire Romanian literature. His real name is Ion N. Theodorescu and his nickname, Arghezi comes, the writer himself explains, in Argesis - old name of Arges. Ovid S. Crohmalniceanu suggested in the study of literary history devoted to the poet's work enremains between the two world wars further explanation, the nickname comes from the union of two famous names of heretics, and Geza Area. Arghezi is one of the canonical authors of Romanian literature. He was born on 21 May 1880 in Bucharest, Peasants No street. 46. Theodorescu is the son of Noah and Mary. Between 1887 and 1891 was a pupil of primary school "PetrachePoenaru "under the guidance of his first mentor, Nicholas Abramescu. Between 1891 and 1896 attending gymnasium Dimitrie Cantemir High School and then those of Saint Sava in Bucharest. From the age of 11 years because of family situation, is forced to maintain himself, giving tutoring. The year 1896 is the year literary debut. Published in the newspaper on June 30 LeagueProtestant, led by Alexander Macedonski, poetry, "My father, signed Theodorescu. In his literary Macedonski will meet on Gregory Pisculescu (Gala Galaction), which will remain a close friend. Between 1897 and 1899 published poems and prose poems in "Modern Magazine" and "new life" which they first signed with the pseudonym John Th. Arghezi. Pausestudies and engage in an examination of the chemistry laboratory at the sugar factory as Chitila. Tudor Arghezi debuted in 1896, the magazine publishing poetry Orthodox League, led by Alexander Macedonski the pseudonym "John" Theo ". Shortly after the onset, Macedonski say about young poet: "This young man, at an age when I stammering verse, with a daring breakboundless, but until today the most brilliant success corona with all versificării technique, although banality of images and ideas that have long been considered, here and abroad, as the pinnacle of poetry and art. "The been a fan of symbolism and other current belonging (such as Vienna Secession) polemizing Articles weather with GeorgescuPanu ge of the movement of 'the critical attitude of the latter on modernist literature. At 19 he entered the monastery of CERN, where he stayed four years, until 1904. In 1904, he published a magazine with Vasile Demetrius own straight line, which ceased to appear after only five issues. Arghezi Gala Galaction and Demetrius were bound by a greatNSA friendship, as is clear from the testimony Demetrius's daughter, artist and novelist Lucia Demetrius. The poet confessed that his novels were not very attracted to the career of a monk, Psalms cycle because the author was a heretic and not a mystical mind. He resorted to this refuge more convenience, one of his uncles was a bishop of the Romanian Orthodox Church High. In RomaAnnunciation Cemetery null sarcastically parodied monastic world. In 1905 he began a series of trips abroad since the January 30, 1905 Constance Zissu Eli Lotar gave birth, first child of Tudor Arghezi. Mother, teacher, was forced to hide their pregnancy and to leave his son in Paris in the care of a nurse. Concerned, it was decided Arghezit to go to Paris where he spent some time, then moved to Fribourg, where he wrote poetry and attended the University of Fribourg courses, but was not satisfied with its strong Catholic emphasis. He moved to Geneva, where he wrote poetry, also attended the University courses and to earn their living, she worked as a goldsmith shop. At that time, because criticismului its repression on the peasant movement, was kept under surveillance by Swiss authorities. In 1909 he visited Italy.
Spaniola
Tudor Arghezi (nacido el 21 de mayo de 1880, Bucarest - 14 de julio de 1967) fue un escritor rumano conocido por su contribución al desarrollo de la poesía rumana al amparo del baudelairianismului influencia. Su originalidad poética de uno es ejemplar, otra época destacadas de la literatura rumana. Escribió, entre otras cosas, el teatro, la prosa (novela, en particular el cementerio de la Anunciación y los ojosVirgen), folletos y literatura para niños. Fue uno de los autores más se opuso a la literatura rumana entero. Su verdadero nombre es Ion N. Theodorescu y su apodo, Arghezi viene, el mismo autor explica, en Argesis - antiguo nombre de Arges. S. Crohmalniceanu Ovidio propuestas en el estudio de la obra el poeta la historia literaria dedicada scse mantiene entre las dos guerras mundiales más explicaciones, el apodo proviene de la unión de dos nombres famosos de los herejes, y Geza Zona. Arghezi es uno de los autores canónicos de la literatura rumana. Nació el 21 de mayo de 1880 en Bucarest, los campesinos no calle. 46. Theodorescu es el hijo de Noé y de María. Entre 1887 y 1891 fue alumno de la escuela primaria "PetrachePoenaru "bajo la dirección de su primer maestro, Nicolás Abramescu. Entre 1891 y 1896 que asisten a gimnasio Dimitrie Cantemir High School y luego los de San Sava en Bucarest. Desde los 11 años debido a la situación familiar, es necesario mantener una, dando clases particulares. Año 1896 es el año de su debut literario. El 30 de junio el periódico publica la ligallevó protestante, por Alexander Macedonski poesía "Mi padre, firmado Theodorescu. En su obra literaria Macedonski se reunirá el Gregorio Pisculescu (Gala Galaction), que seguirá siendo un amigo cercano. Entre 1897 y 1899 versos y poemas en prosa Pública la "Revista Moderna" y "Nueva Vida", que primero firmó con el seudónimo de John Th. Arghezi. Stopestudios y realizar un examen del laboratorio de química en la fábrica de azúcar como Chitila. Arghezi Tudor debutó en 1896, la publicación de la revista Letras ortodoxa de la liga, encabezados por Alexander Macedonski el seudónimo de "John Theo. Poco después del inicio, Macedonski dice joven poeta acerca de: "Esta pareja, en una época en que el versículo balbuceando, con una pausa atrevidasin límites, pero hasta hoy el éxito corona más brillante de todo versificării técnica, a pesar de la banalidad de las imágenes e ideas que han sido consideradas en noviembre y en el extranjero, como culminación de la poesía y el arte. "El sido un fan de simbolismo y otras pertenecientes actual (como la Secesión de Viena) polemizing clima artículos con GeorgescuPanu ge del movimiento de «la actitud crítica de la última de la literatura modernista. A los 19 años entró en el monasterio del CERN, donde permaneció cuatro años, hasta 1904. En 1904, publicó una revista con Vasile Demetrio propia línea recta, que dejó de aparecer después de sólo cinco temas. Arghezi Gala Galaction y Demetrio estaban vinculados por un granamistad NSA, según se desprende del testimonio de Demetrio hija, artista y escritora Lucía Demetrio. En su poeta novelas confesó que se sentía muy atraído por la carrera de un monje, el ciclo de los Salmos, porque el autor era un hereje y no un espíritu místico. Recurrió a este refugio de más conveniencia, cada uno en su tíos eran de alta jerarca de la Iglesia Ortodoxa Rumana. En RomaAnunciación nula Cementerio sarcasmo parodiado mundo monástico. En 1905 se inició una serie de viajes al exterior desde el 30 de enero 1905 Constanza Zissu Eli Lotar dio a luz, el primer hijo de Tudor Arghezi. Madre, profesor, se vio obligado a ocultar su embarazo y para dejar a su hijo en París, a cargo de una enfermera. Preocupada, se decidió Arghezit para ir a París, donde pasó algún tiempo, luego se trasladó a Friburgo, donde escribió poesía y estudió en la Universidad de los cursos de Friburgo, pero no estaba satisfecho con su énfasis católica fuerte. Se trasladó a Ginebra, donde escribió poemas, asistió a los cursos de la Universidad y para ganarse la vida, trabajó en una tienda de joyas. En ese momento, porque criticismului su represión sobre el movimiento campesino, fue mantenido bajo vigilancia por las autoridades suizas. En 1909 viajó a Italia.
Italiana
Arghezi Tudor (nato il 21 maggio 1880, Bucarest - 14 luglio 1967) è stato uno scrittore rumeno noto per il suo contributo allo sviluppo della poesia rumena a norma del baudelairianismului influenza. La sua originalità poetica di un esemplare, è un altro eccezionale età della letteratura rumena. Ha scritto, tra l'altro, teatro, prosa (romanzi, in particolare l'Annunciazione Cimitero e gli occhiVirgin), opuscoli e letteratura per bambini. E 'stato tra gli autori più contrari tutta la letteratura romena. Il suo vero nome è Ion N. Theodorescu e il suo soprannome, Arghezi viene, lo scrittore spiega, in Argesis - antico nome di Arges. Ovidio S. Crohmalniceanu proposto nello studio della storia della letteratura dedicata al lavoro del poeta entra le due guerre mondiali rimane una spiegazione, il soprannome deriva dalla unione di due nomi famosi degli eretici, e Geza Area. Arghezi è uno degli autori canonici della letteratura rumena. Era nato il 21 maggio 1880 a Bucarest, Contadini n. strada. 46. Theodorescu è il figlio di Noè e di Maria. Tra il 1887 e il 1891 è stato un allievo di scuola primaria "PetrachePoenaru "sotto la guida del suo primo mentore, Nicholas Abramescu. Tra il 1891 e il 1896 frequentando palestra Dimitrie Cantemir High School e poi quelle di San Sava a Bucarest. Dall'età di 11 anni a causa della situazione familiare, è costretta a mantenere se stesso, dando lezioni. L'anno 1896 è l'anno di insorgenza o letterario. Il 30 giugno il documento pubblicato LeagueProtestanti, guidati da Alexander Macedonski poesia «Mio padre, firmato Theodorescu. Nel suo letterario Macedonski si riunirà il Pisculescu Gregorio (Gala Galaction), che resta un caro amico. Tra il 1897 e il 1899 ha pubblicato poesie e poemi in prosa il "Modern Review" e "New Life", che per primo ha firmato con lo pseudonimo di John Th. Arghezi. Pausastudi e ad impegnarsi in un esame del laboratorio di chimica alla fabbrica di zucchero come Chitila. Tudor Arghezi ha debuttato nel 1896, la rivista editoriale poesia ortodossa League, guidati da Alexander Macedonski lo pseudonimo di "John Theo. Poco dopo l'inizio, Macedonski dire giovane poeta di: "Questa coppia, in un'epoca in cui io balbettando versi, con una pausa audacesenza limiti, ma dal successo corona più brillanti oggi con tutti i versificării tecnica, con tutte le banalità di immagini e idee che sono da tempo considerati, qui e all'estero, come il culmine della poesia e dell'arte. "Il stato un fan di simbolismo e di altri appartenenti corrente (come Secessione di Vienna), polemizzando con gli articoli del tempo Georgescuge Panu del movimento dell '«atteggiamento critico di questi ultimi sulla letteratura modernista. A 19 anni entrò nel monastero del CERN, dove rimase quattro anni, fino al 1904. Nel 1904, ha pubblicato una rivista con la linea di Vasile Demetrio proprio diritto, che ha cessato di comparire dopo solo cinque numeri. Arghezi Gala Galaction e Demetrio erano legati da un grandeamicizia NSA, come risulta dalla testimonianza della figlia di Demetrio, artista e scrittrice Lucia Demetrio. Nei suoi romanzi il poeta confessa che la sua carriera non era molto attratto da un monaco, ciclo Salmi perché l'autore era un eretico, e non uno spirito mistico. Ha fatto ricorso a questo rifugio più comodo, uno dei suoi zii era un vescovo della Chiesa Ortodossa Romena Alta. A RomaAnnunciazione null Cimitero sarcasticamente parodia del mondo monastico. Nel 1905 iniziò una serie di viaggi all'estero in quanto il 30 gennaio 1905 Costanza Zissu Eli Lotar ha dato alla luce, primo figlio di Tudor Arghezi. Madre, insegnante, è stata costretta a nascondere la loro gravidanza e di lasciare il figlio a Parigi nella cura di un infermiere. Preoccupato, si è deciso Arghezit per andare a Parigi dove ha trascorso qualche tempo, poi si trasferisce a Friburgo, dove ha scritto la poesia e frequentato l'Università di corsi di Friburgo, ma non è stato soddisfatto con la sua forte enfasi cattolica. Si trasferisce a Ginevra, dove scrisse poesie, frequenta i corsi universitari e di guadagnarsi da vivere, ha lavorato in un negozio di gioielli. A quel tempo, perché criticismului la repressione sul movimento contadino, è stato tenuto sotto sorveglianza da parte delle autorità svizzere. Nel 1909 visitò l'Italia.
Franceza
Tudor Arghezi (né le 21 mai 1880, Bucarest - Juillet 14, 1967) était un écrivain roumain connu pour sa contribution au développement de la poésie roumaine sous le baudelairianismului influence. Son originalité poétique d'un exemplaire, est un autre âge en circulation de la littérature roumaine. Il a écrit, entre autres, le théâtre, prose (romans, notamment le cimetière Annonciation et les yeuxVirgin), des brochures et la littérature pour enfants. Il a été parmi les auteurs les plus opposés toute la littérature roumaine. Son vrai nom est Ion N. Theodorescu et son surnom, vient Arghezi, l'écrivain explique lui-même, dans Argesis - ancien nom de Arges. Ovide S. Crohmalniceanu proposé l'étude de l'histoire littéraire consacrée à l'œuvre du poète enreste entre les deux guerres mondiales de plus amples explications, le surnom vient de l'union de deux noms célèbres des hérétiques, et Geza zone. Arghezi est l'un des auteurs canoniques de la littérature roumaine. Il est né le 21 mai 1880 à Bucarest, paysans ne rue. 46. Theodorescu est le fils de Noé et de Marie. Entre 1887 et 1891 a été un élève de l'école primaire "PetrachePoenaru "sous la direction de son premier mentor, Nicolas Abramescu. Entre 1891 et 1896 participants gymnase Dimitrie Cantemir High School, puis ceux de Saint-Sava de Bucarest. Dès l'âge de 11 ans en raison de la situation de famille, est contraint de se maintenir, en donnant des cours particuliers. L'année 1896 est l'année débuts littéraires. Le 30 Juin le journal a publié la ligueProtestant, dirigé par Alexander Macedonski la poésie: «Mon père, signé Theodorescu. Dans son littéraires Macedonski se réunira le Pisculescu Gregory (Gala Galaction), qui restera un ami proche. Entre 1897 et 1899 et publié des poèmes poèmes en prose «Modern Review" et "New Life" qui a d'abord signé avec le pseudonyme de John Th. Arghezi. Stopétudes et procéder à un examen de laboratoire de chimie à l'usine de sucre comme Chitila. Tudor Arghezi a débuté en 1896, la revue publie de la poésie orthodoxe de la ligue, dirigée par Alexander Macedonski le pseudonyme de "John Théo. Peu de temps après le début, Macedonski dire jeune poète à propos: «Ce couple, à une époque où je verset bégayant, avec une pause audacieuxsans bornes, mais jusqu'à aujourd'hui le succès couronne plus brillante de toutes versificării technique, bien que la banalité des images et des idées qui ont longtemps été considérées, ici et à l'étranger, comme le summum de la poésie et l'art. "La été un fan de symbolisme et d'autres appartenant actuels (comme la Sécession viennoise) polemizing météorologiques Articles GeorgescuGE Panu pour voir si «l'attitude critique de celui-ci de la littérature moderniste. À 19 ans, il est entré au monastère du CERN, où il est resté quatre ans, jusqu'en 1904. En 1904, il publie un magazine avec Vasile Démétrius ligne droite propre, qui a cessé de paraître après seulement cinq questions. Arghezi Gala Galaction et Démétrius étaient liés par un grandl'amitié de la NSA, ainsi qu'il ressort du témoignage de la fille de Démétrius, l'artiste et romancière Lucia Demetrius. Dans son poète romans avoué qu'il était très attiré par la carrière de moines cycle Psaumes parce que l'auteur était un hérétique, et non un esprit mystique. Il eut recours à ce refuge plus de commodité, un de ses oncles était un évêque de la Haute Eglise orthodoxe roumaine. A RomeAnnonciation Cimetière null ironiquement parodié monde monastique. En 1905, il a commencé une série de voyages à l'étranger depuis le 30 Janvier, 1905 Constance Zissu Eli Lotar a donné naissance, premier enfant de Tudor Arghezi. Mère, enseignante, a été forcé de se cacher leur grossesse et de laisser son fils à Paris dans les soins d'une infirmière. Préoccupé, il a été décidé Arghezit pour aller à Paris où il a passé quelque temps, puis s'installe à Fribourg, où il écrit des poèmes et a fréquenté l'Université de Fribourg cours, mais n'a pas été satisfait de son fort accent catholique. Il s'installe à Genève, où il écrit des poèmes, suivi les cours de l'Université et de gagner sa vie, elle a travaillé dans un magasin de bijoux. A cette époque, parce que csa répression sur le mouvement paysan riticismului, a été placé sous surveillance par les autorités suisses. En 1909, il visita l'Italie.
Germana
Tudor Arghezi (geboren 21. Mai 1880, Bukarest - 14. Juli 1967) eine rumänische Schriftsteller für seinen Beitrag zur Entwicklung der rumänischen Lyrik unter dem Einfluss baudelairianismului bekannt war. Seine poetischen Originalität eines beispielhaften, ist ein weiteres herausragendes Alter der rumänischen Literatur. Er schrieb unter anderem, Drama, Prosa (Romane, vor allem der Verkündigung Friedhof und AugenVirgin), Broschüren und Literatur für Kinder. Er gehörte zu den meisten Autoren sich gegen die gesamte rumänische Literatur. Sein richtiger Name ist Ion N. Theodorescu und sein Spitzname, Arghezi kommt, der Schriftsteller selbst erklärt, in Argesis - alter Name Arges. Ovid S. Crohmalniceanu in das Studium der Literaturgeschichte gewidmet ist das Werk des Dichters en vorgeschlagenbleibt zwischen den beiden Weltkriegen weitere Erklärung, kommt der Spitzname aus der Vereinigung von zwei berühmten Namen Ketzer und Geza Area. Arghezi ist einer der kanonischen Autoren der rumänischen Literatur. Sie war Street geboren am 21. Mai 1880 in Bukarest, Bauern nicht. 46. Theodorescu und Noah ist der Sohn der Maria. Zwischen 1887 und 1891 war ein Schüler von der Grundschule "PetrachePoenaru "unter der Leitung seines ersten Mentor, Nicholas Abramescu. Zwischen 1891 und 1896 besucht Gymnasium Dimitrie Cantemir High School und anschließend die des Heiligen Sava in Bukarest. Ab dem Alter von 11 Jahren aufgrund der familiären Situation, gezwungen ist, sich selbst zu erhalten, geben Nachhilfeunterricht. Das Jahr 1896 ist das Jahr literarisches Debüt. Am 30. Juni in der Zeitung der Liga veröffentlichtProtestant, von Alexander Macedonski Poesie geführt "Mein Vater, unterzeichnet Theodorescu. In seinem literarischen Macedonski auf Gregory Pisculescu (Gala Galaction) treffen, die eine enge Freundin bleiben wird. Zwischen 1897 und 1899 veröffentlichte Gedichte, Gedichte und Prosa die "Modern Review" und "New Life", die zuerst mit dem Pseudonym John Th. Arghezi unterzeichnet. PauseStudien und sich in einer Prüfung der Chemielabor in der Zuckerfabrik als Chitila. Tudor Arghezi debütierte im Jahr 1896, der Zeitschriftenverlag Poesie orthodoxen League, angeführt von Alexander Theo Macedonski dem Pseudonym "John. Kurz nach dem Beginn, sagen Macedonski über junge Dichter: "Dieser junge Mann, in einem Alter, wenn ich Vers Stottern, mit einer gewagten Bruchgrenzenlos, aber bis heute den glänzendsten Erfolg Corona mit allen versificării Technik, obwohl Banalität der Bilder und Ideen, die November haben und im Ausland lange Zeit als in, als der Höhepunkt der Poesie und Kunst. "Die wurde ein Fan von Symbolik und andere aktuelle Zugehörigkeit (z. B. Wiener Secession) polemisiert Artikeln Wetter mit GeorgescuGE Panu der Bewegung "die kritische Haltung des letzteren auf das modernistische Literatur. Mit 19 trat er in das Kloster des CERN, wo er vier Jahre blieb, bis 1904. Im Jahr 1904 veröffentlichte er ein Magazin mit Vasile Demetrius eigenen geraden Linie, die nach nur fünf Ausgaben erscheinen aufgehört. Arghezi Gala Galaction Demetrius und wurden durch eine große gebundenNSA Freundschaft, wie Demetrius klar aus der Aussage der Tochter Demetrius, Künstler und Schriftsteller Lucia. In seinen Romanen Dichter gestand, dass er Mönch war ein sehr angezogen, den Werdegang von, Psalmen-Zyklus, weil der Autor war ein Ketzer und nicht einen mystischen Sinn. Er griff zu diesem Zufluchtsort mehr Komfort, ein Onkel war ein Bischof der rumänisch-orthodoxen Kirche High. In RomaVerkündigung Friedhof null sarkastisch parodiert klösterlichen Welt. Im Jahre 1905 begann er eine Reihe von Reisen ins Ausland seit dem 30. Januar Constance Zissu Eli Lotar gab 1905 Geburt des ersten Kindes Tudor Arghezi. Mutter, Lehrerin, war gezwungen, ihre Schwangerschaft zu verbergen, und seinem Sohn in Paris verlassen, in der Obhut einer Amme. Angeht, so war es beschlossen Arghezit nach Paris zu gehen, wo er für eine kleine Weile blieb, dann nach Freiburg, wo er schrieb Gedichte und besuchte die University of Fribourg Kursen war aber nicht mit seiner starken Betonung katholischen zufrieden verschoben. Er zog nach Genf, wo er schrieb Gedichte, studierte an der Universität Kurse und den Lebensstandard machen, arbeitete sie in einem Juweliergeschäft. Zu jener Zeit, da criticismului ihre Repression auf die Bewegung der Bauern, Behörden gehalten wurde unter Überwachung durch die Schweizer. Im Jahre 1909 besuchte er Italien.
Rusa
Тудор Arghezi (родился 21 мая 1880, Бухарест - 14 июля 1967) был румынский писатель известен своим вкладом в развитие румынской поэзии под влиянием baudelairianismului. Его поэтическое своеобразие образцовым, является еще одним выдающимся возраста румынской литературы. Он пишет, в частности, драмы, проза (романы, в частности, Благовещенский кладбище и глазаБожьей Матери), брошюр и литературы для детей. Он был одним из авторов самых противоположных всей румынской литературы. Его настоящее имя Ион Н. Theodorescu и его прозвище, Arghezi придет, сам писатель объясняет, Argesis - старое название Arges. Овидий С. Crohmalniceanu предложил при исследовании творчества поэта литературной истории анНо между двумя мировыми войнами в дальнейшие объяснения, прозвище происходит от объединения двух известных имен еретиков, и Геза района. Arghezi является одной канонической авторов румынской литературы. Родился 21 мая 1880 в Бухаресте, крестьянских Нет улицу. 46. Theodorescu сын Ноя и Марии. Между 1887 и 1891 учился в начальной школе "ПетракеPoenaru "под руководством своего первого наставника, Николая Abramescu. Между 1891 и 1896 идет гимназии Димитрия Кантемира средней школы, а затем эти Святого Саввы в Бухаресте. В возрасте 11 лет из-за семейного положения, вынуждена содержать себя, давая уроки. Год 1896 год является годом литературный дебют. На 30 июня статье, опубликованной ЛигиПротестант, во главе с поэзией Александра Macedonski "Отец", подписал Theodorescu. В своих литературных Macedonski Грегори знает, что Pisculescu (Gala Галактион), которая остается близким другом. Между 1897 и 1899 публиковал стихи и прозу стихи "Современное обозрение" и "Новая жизнь", который первым подписал псевдонимом Джон Th. Arghezi. Паузаисследования и участвовать в рассмотрении химии, как сахарный завод лаборатории Chitila. Тудор Arghezi дебютировал в 1896 году, журнал печатать стихи Православной лиги во главе с Александром Macedonski псевдонимом "Джон Тео. Вскоре после начала, Macedonski сказать о молодой поэт: "Эта пара, в возрасте, когда я запинаясь стих, с смелый разрывбезграничны, но до сих пор самый блестящий успех короны со всеми versificării техники, хотя банальность образов и идей, которые уже давно считаются здесь и за рубежом, а вершина поэзии и искусства ". был фанатом символики и другие текущие принадлежности (такие, как сепаратизм Вена) полемикой статьи погода ГеоргескуPanu GE движения 'критическое отношение последних на модернистской литературы. В 19 лет вступил в монастырь ЦЕРН, где он пробыл четыре года, до 1904 года. В 1904 году он опубликовал в журнале с Василе Димитрий собственные прямые линии, которые перестали появляться только после 5 вопросов. Arghezi Гала Галактион и Димитрия были связаны большиеАНБ дружбы, как это видно из показаний Димитрия дочь, художник и писатель-Люсия Димитрий. По его романы поэт признался, что он был очень привязан к карьере монах, Псалтирь цикла, поскольку автор был еретиком, а не мистический дух. Он прибегал к этому убежище большего удобства один из его дядей был старшим епископом Румынской Православной Церкви. В ромаГрейвьярд нулевой язвительно пародировал Благовещения монашеской мира. В 1905 году он начал серию поездок за границу после 30 января 1905 Констанция родила Zissu Эли Лотар, первый ребенок Тудор Arghezi. Мать, учитель, был вынужден скрывать свою беременность и оставить сына в Париже под присмотром медсестры. Будучи обеспокоена тем, было принято решение Argheziт ехать в Париж, где он провел некоторое время, затем переехал во Фрибур, где он писал стихи и учился в университете Фрибурга курсы, но не был доволен своей сильной католической внимания. Он переехал в Женеву, где он писал стихи, учился в университете курсы и зарабатывать себе на жизнь, она работала в ювелирном магазине. В то время, потому что сriticismului репрессий в ее рамках на крестьянское движение, находился под наблюдением властей Швейцарии. В 1909 году он посетил Италию.
Portugheza
Tudor Arghezi (nascido em 21 de maio de 1880, Bucareste - 14 de julho de 1967) foi um escritor romeno conhecido por sua contribuição para o desenvolvimento da poesia romena baudelairianismului sob a influência. Sua originalidade poética de um exemplar, é outra época excepcional da literatura romena. Ele escreveu, nomeadamente, teatro, prosa (nomeadamente as novelas e os olhos Anunciação CemeteryVirgin), panfletos e literatura para crianças. Ele foi um dos autores que mais se opõem toda a literatura romena. É o seu verdadeiro nome Ion N. Theodorescu e seu apelido, Arghezi vem o nome, o escritor se explica, em Argesis - antiga do Arges. Ovídio S. Crohmalniceanu proposto no estudo da história literária dedicada à obra do poeta enpermanece entre as duas guerras mundiais mais explicações, o apelido vem da união de dois nomes famosos dos hereges, e Geza área. Arghezi é um dos autores canônicos da literatura romena. Ele nasceu em 21 de maio de 1880, em Bucareste, Camponeses rua n º. 46. Theodorescu é o filho de Noé e Maria. Entre 1887 e 1891 foi aluno de escola primária "PetrachePoenaru "sob a orientação do seu primeiro mentor, Nicholas Abramescu. Entre 1891 e 1896 irão ginásio Dimitrie Cantemir High School e depois as de São Sava, em Bucareste. A partir da idade de 11 anos por causa da situação da família, é obrigado a manter-se, dando aulas particulares. O ano de 1896 é o ano de estreia literária. Em 30 de junho o jornal publicou LeagueProtestante, liderada por Alexander Macedonski poesia "Meu pai, assinado Theodorescu. Em seu Macedonski literário vai reunir em Gregory Pisculescu (Gala Galaction), que continuará a ser um amigo próximo. Entre 1897 e 1899 publicou poemas e poemas em prosa o "Modern Review" e "New Life" que foi o primeiro assinado com o pseudônimo de John Th. Arghezi. Pauseestudos e proceder a um exame de química, o laboratório da fábrica de açúcar Chitila. Arghezi Tudor em 1896 começou a publicar poemas em "ortodoxa Liga, liderada por Alexander Macedonski o pseudônimo" John Theo. Pouco depois do início, Macedonski dizer sobre o jovem poeta: "Esse casal, numa época em que eu estava a gagueira do verso, com uma quebra de ousadiailimitada, mas até Coronet mais brilhante sucesso de hoje, com todos os equipamentos versificării, com toda a banalidade das imagens e idéias que têm sido considerados, aqui e no exterior, como o pináculo da poesia e da arte. "O fui um fã de simbolismo e outros pertencentes atual (como Secessão de Viena) polemizing Artigos tempo com GeorgescuPanu ge do movimento da "atitude crítica deste último sobre a literatura modernista. Aos 19 anos entrou para o mosteiro no CERN, onde permaneceu quatro anos, até 1904. Em 1904, ele publicou uma revista com Vasile Demetrius própria linha reta, o que deixou de aparecer depois de apenas cinco questões. Arghezi Gala Galaction e Demétrio estavam ligados por um grandeamizade NSA, como resulta do depoimento de filha de Demétrio, artista e romancista Lucia Demetrius. O poeta confessou que seus romances não eram realmente atraídos para a carreira de um monge, porque o autor do ciclo de Salmos foi um herege e não mística espírito. O recurso a este refúgio mais comodidade, um de seus tios é um bispo da Igreja Ortodoxa Romena Alto. Em RomaAnunciação null Cemitério sarcasticamente parodied mundo monástico. Em 1905 ele iniciou uma série de viagens ao exterior desde o 30 de janeiro de 1905 Constance Zissu Eli Lotar deu o nascimento, primeiro filho de Tudor Arghezi. Mãe, professora, foi obrigada a esconder sua gravidez e deixar seu filho em Paris sob os cuidados de uma enfermeira. Preocupado, foi decidido Arghezit para ir para Paris, onde passou algum tempo, então se mudou para Friburgo, onde escreveu poesia e freqüentou a Universidade de cursos de Fribourg, mas não estava satisfeito com sua forte ênfase católica. Mudou-se para Genebra, onde ele escreveu poemas, frequentou os cursos da Universidade e para ganhar a vida, ela trabalhou em uma loja de jóias. Naquele tempo, porque criticismului sua repressão aos movimentos camponeses, foi mantido sob vigilância pelas autoridades suíças. Em 1909, ele visitou a Itália.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie