Alexei Mateevici (n. 27 martie 1888, Căinari - d. 24 august 1917, Chişinău) este unul din cei mai reprezentativi scriitori români născuţi în Basarabia, actualmente Republica Moldova. 1888 – La 16 martie (stil vechi) se naşte la Cainari, fostul judeţ Bender, Alexei Mateevici, primul copil al preotului Mihail Mateevici, originar de prin părţile Sorocii, căsătorit cu Nadejda (1863-1930), fiica protopopului Ioan Neaga din Căuşani. 1893 – Părinţii se mută cu traiul în satul Zaim. Aici micul Alexei învaţă la şcoala primară şi se familiarizează cu frumoasele poveşti şi balade, pe care le aude de la părinţii săi, precum şi de la ţăranii de prin partea locului. 1897 – Este înscris de părinţi la şcoala teologică din Chişinău, pe care o termină (conform adeverinţei de absolvire) în 1902, “cu privilegii”( cum laude). 1902-1910 – Îşi urmează studiile la seminarul teologic. Face cunoştinţă şi se împrieteneşte cu viitorul sculptor Alexandru Plamadeală (1880- 1940), care studia şi el la seminar în aceeaşi perioadă. 1906 – La 24 iunie, la numai 43 de ani, încetează din viaţa tatăl lui Alexei Mateevici. 1907 – În primele numere ale ziarului “Basarabia” (din 1907) îi apar poeziile “Ţăranii”, “Eu cânt”, “Ţara”. Tot aici publică articolele “Sfântul Vasile – Anul Nou în obiceiurile moldovenilor basarabeni” (nr.1) şi “Din cântecele poporane ale Basarabiei” (nr.11). 1910 – Devine student la Academia teologică din Kiev, pe care o absolveşte în 1914. În aceiaşi ani, dupa mărturisirea unui coleg, “Mateevici trăia ca într-o beţie a cititului”. Traduce mult din literatura rusă clasică şi studiază trecutul istoric şi cultural al poporului său. 1910- 1911 Publică în “Chisineovschie eparhialinie vedomosti” (nr.45, 49, 52 din 1910 şi nr.42 din 1911) studiul lingvistic “Momente ale influenţei bisericeşti asupra originii şi dezvoltării istorice a limbii moldoveneşti”, precum si articolele “Motive religioase în credinţele şi obiceiurile moldovenilor basarabeni” (nr.9, 13, 14), “Bocetele funerare moldoveneşti” (nr.38, 39, 40, 41). 1912 – Vede lumina tiparului (Chisineovschie eparhialinie vedomosti, nr. 12, 13, 19, 22, 23) articolul “Schiţă a traducerilor moldoveneşti religioase şi de trai”. 1913 – Apare în revista “Luminatorul” (nr. 8, 9, 10, 11) studiul “Mitropolitul Gavril Bănulescu - Bodoni”. 1914 – Se căsătoreşte cu Teodora Borisovna Novitschi, absolvă Academia teologică şi se întoarce la Chişinău. La 22 septembrie e numit provizoriu profesor de limba greacă la seminarul unde învăţase. 1915 – Ţine o cuvântare în faţa absolvenţilor seminarului din Chişinău. La 23 iunie vizitează străvechea biserică din Căuşeni, pe care o găseşte “uimitor de bine păstrată”. 1917 – În vara acestui an scrie poeziile: “Văd prăbuşirea”, “Cântec de leagăn”, “Basarabenilor”, “Frunza nucului”, “Unora” s.a. La 17 iulie plăsmuieşte poezia “Limba noastră”, poate cea mai frumoasă odă închinată limbii române. La 13 august (stil vechi), bolnav de tifos exantematic, se stinge din viaţă la spitalul nr.1 din Chişinău şi este înmormântat la cimitirul central de pe strada Armenească. În anul 1934 la mormântul său a fost ridicat un bust realizat de sculptorul Alexandru Plămădeală, pe care-l cunoştea din 1910.
Categorie
  • Categorie:Scriitori
Fotografii

Alexei Mateevici

Alexei Mateevici
Engleza
Alexei Mateevici (born March 27 1888, Cainari - August 24, 1917, Chisinau) is one of most representative Romanian writers born in Bessarabia, now Moldova. 1888 - On March 16 (OS) is born to Cainari former Bender county, Alexei Mateevici, first child of Michael Mateevici priest, a native of the parties Soroca married Nadezhda (1863-1930), daughter of Archpriest John Neaga Căuşani. 1893 - Parents living in the village of Zaim moves. Here little Alexis teaches primary school and is familiar with beautiful stories and ballads, which he hears from his parents and the peasants through the site. 1897 - The parents entered theological school in Chisinau, which ends (conform certificates of graduation) in 1902, "with privileges" (cum laude). 1902-1910 - follows his studies at theological seminary. Acquainted and befriends sculptor Alexander Plamadeala future (1880 - 1940), which he studied at the seminar in the same period. 1906 - On June 24, just 43 years, Alexei's father dies Mateevici. 1907 - Infirst editions of the newspaper "Bessarabia" (1907) his poems appear "peasants", "I sing", "Country". All articles published here "St. Basil - New Year Moldovans Moldovans habits" (No.1) and "The songs poporane of Bessarabia" (No. 11). 1910 - became a student at the Kiev Theological Academy, which graduated in 1914 . In the same year, aftertestimony of a colleague, "Mateevici lived like a drunk to reading." Translate much of classical Russian literature and cultural studies the historical past and its people. 1910 - 1911 published in "Vedomosti eparhialinie Chisineovschie" (No. 45 and 49, 52 in 1910 and No. 42 of 1911) linguistic study "Moments of church influence the origin and historical developmentMoldovan language ", and Articles' religious beliefs and customs in Moldavian Bessarabia" (No. 9, 13, 14), "Funeral Bocetele Moldovan (38, 39, 40, 41). 1912 - sees the light pattern (Chisineovschie eparhialinie Vedomosti, no. 12, 13, 19, 22, 23) article "Outline of Moldovan translations and religious life. 1913 - Appears in re-vista "Illuminator" (no. 8, 9, 10, 11) study "Bishop Gabriel Banulescu - Bodoni." 1914 - He marries Theodora Borisovna Novitschi, theological graduate and return to Chisinau. On 22 September is provisionally appointed professor of Greek at the seminary where he taught. 1915 - a speech before graduates of Chisinau seminar. 23June Causeni visit ancient church, which he finds "remarkably well preserved." 1917 - the summer writing poetry: "I see the fall", "Lullaby", "Bassarabians", "walnut leaf," to " On July 17 plăsmuieşte poem was "our language", perhaps the most beautiful ode dedicated to the Romanian language. On August 13 (old stylei) sick with typhus, it dies in hospital No.1 in Chisinau and is buried at Central Cemetery on Armenian Street. In 1934 his grave was erected a bust made by sculptor Alexander Plamadeala whom I know in 1910.
Spaniola
Alexei Mateevici (nacido el 27 de marzo 1888, Cainari - 24 de agosto de 1917, Chisinau), es uno de los escritores rumanos más representativa de todo nacido en Besarabia, ahora Moldova. 1888 - El 16 de marzo (OS) nació en Cainari ex condado Bender, Alexei Mateevici, primer hijo de Michael sacerdote Mateevici, natural de las partes Soroca casó con Nadezhda (1863-1930), hija del Arcipreste Juan Neaga Căuşani. 1893 - se mueve con los padres que viven en el pueblo de Zaim. Aquí poco Alexei asiste a la escuela y está familiarizado con cuentos y romances, que escucha de sus padres y los campesinos a través del sitio. 1897 - ha sido escrito por los padres a la escuela teológica de Chisinau, que extremos (conform certificados de graduación) en 1902, "con privilegios" (cum laude). 1902-1910 - sigue sus estudios en el seminario teológico. Conociendo y se hace amigo escultor Alexander futuro Plamadeala (1880 - 1940), que estudió en el seminario en el mismo período. 1906 - El 24 de junio, apenas 43 años, muere el padre Alexei Mateevici. 1907 - Enprimeras ediciones del periódico "Besarabia" (1907) sus poemas aparecen "los campesinos", "Yo canto", "País". Todos los artículos publicados aquí "San Basilio - Año Nuevo moldavos hábitos moldavos" (N º 1) y "Las canciones poporane de Besarabia" (núm. 11). 1910 - se convirtió en un estudiante de la Academia Teológica de Kiev, que se graduó en 1914 . En el mismo año, después detestimonio de un colega, "vivió Mateevici como un borracho a la lectura." Traducir gran parte de la literatura clásica rusa y los estudios culturales y el pasado histórico de su pueblo. 1910 - 1911, publicado en "eparhialinie Chisineovschie Vedomosti" (núm. 45, 49, 52 en 1910 y N º 42 de 1911) estudio lingüístico "Momentos de la gripe Iglesia el origen y desarrollo histórico"lenguaje de Moldova y creencias religiosas" artículos y costumbres en Besarabia moldava "(N º 9, 13, 14)," Los funerales de Bocetele Moldova (38, 39, 40, 41). 1912 - ve el patrón de luz (Vedomosti eparhialinie Chisineovschie no. diciembre, 13, 19 22, 23) artículo "Esquema de las traducciones de Moldova y la vida religiosa. 1913 - Aparece en la redvista "iluminador" (n º 8, 9, 10, 11) Estudio de "Obispo Gabriel Banulescu - Bodoni." 1914 - Se casa con Teodora Borisovna Novitschi, graduado teológica y volver a Chisinau. El 22 de septiembre provisionalmente nombrado profesor en el seminario, donde aprendió griego. 1915 - un discurso ante los graduados del seminario Chisinau. 23Junio antigua visitar la iglesia Căuşeni, que encuentra "muy bien conservados." 1917 - el verano escribir la poesía: "Veo la caída", "Lullaby", "Bassarabians", "hoja de nogal", "Algunos" El 17 de julio plăsmuieşte poema era "nuestro idioma", tal vez la más hermosa oda dedicada a la lengua rumana. El 13 de agosto (estilo antiguoi) enferma de tifus, se muere en el hospital N º 1 en Chisinau y fue enterrado en el Cementerio Central de Armenia Street. En 1934, su tumba se erigió un busto realizado por el escultor Alexander quien Plamadeala que conoció en 1910.
Italiana
Alexei Mateevici (27 marzo 1888, Cainari - 24 agosto 1917, Chisinau) è uno degli scrittori più rappresentativi rumeno nato in Bessarabia, oggi la Moldova. 1888 - Il 16 marzo (OS) Cainari nato nella ex Bender regione, Alexei Mateevici, primo figlio di Michael Mateevici sacerdote, nativo di parti Soroca sposato Nadezhda (1.863-1930), figlia di Giovanni Arciprete Neaga Căuşani. 1893 - si trasferisce con i genitori che vivono nel villaggio di Zaim. Qui poco Alexis frequenta la scuola e conosce le belle storie e ballate, che sente dai suoi genitori e dei contadini attraverso il sito. 1897 - I genitori iscritti scuola teologica a Chisinau, che estremità (conform certificati di laurea) nel 1902, "con privilegi" (con lode). 1902-1910 - segue gli studi al seminario teologico. Conosce e diventa amico di Alessandro Plamadeala futuro scultore (1880 - 1940), che ha studiato al seminario nello stesso periodo. 1906 - Il 24 giugno, a soli 43 anni, muore il padre di Alexei Mateevici. 1907 -prime edizioni del giornale "Bessarabia" (dal 1907) risulta poesie 'contadini', 'Io canto', 'Paese'. Tutti gli articoli pubblicati qui "San Basilio - Capodanno moldavi abitudini moldavi" (n.1) e "Le canzoni poporane di Bessarabia" (n. 11). 1910 - è diventato uno studente presso l'Accademia Teologica di Kiev, che è laureato nel 1914 . Nello stesso anno, dopotestimonianza di un collega, "Mateevici vissuto come un ubriaco alla lettura." Traduci gran parte della letteratura classica russa e studi culturali e passato storico del suo popolo. 1910 - 1911 pubblicato su "Chisineovschie eparhialinie Vedomosti" (n. 45, 49, 52 nel 1910 e n. 42 del 1911) studio linguistico "Momenti della chiesa di influenza l'origine e lo sviluppo storicolingua moldava "e oggetti" nelle credenze religiose ei costumi di moldavi moldavi "(n. 9 13 14)" Funeral Bocetele moldavi (38, 39, 40, 41). 1912 - vede la configurazione della luce (Chisineovschie eparhialinie Vedomosti, no. 12, 13, 19, 22, 23) Articolo "Progetto di traduzione moldovi e alla vita religiosa. 1913 - Appare in reteVista "Illuminatore" (n. 8, 9, 10, 11) studio "Mons. Gabriel Banulescu - Bodoni." 1914 - Sposa Teodora Borisovna Novitschi, laureato teologico e tornare a Chisinau. Il 22 settembre è provvisoriamente nominato professore di greco nel seminario dove insegnava. 1915 - un discorso prima di laureati del seminario Chisinau. 23Giugno visita Căuşeni Chiesa antica, che ha trovato "molto ben conservata." 1917 - l'estate a scrivere poesie: "Vedo la" caduta "Lullaby", "Bassarabians" noce, foglia "," a " Il 17 luglio poesia plăsmuieşte era la "nostra" lingua, forse la più bella ode dedicata alla lingua rumena. Il 13 agosto (vecchio stilei) malato di tifo, muore in ospedale a Chisinau No.1 ed è sepolto al Cimitero Centrale di armeni Street. Nel 1934 la sua tomba fu eretto un busto in opera dello scultore Alessandro Plamadeala cui sapeva che nel 1910.
Franceza
Alexei Mateevici (né le 27 Mars 1888, Cainari - 24 août 1917, Chisinau) est l'un des écrivains les plus représentatifs roumaine née en Bessarabie, la Moldavie maintenant. 1888 - Sur Mars 16 (OS) est né en ex-Cainari Comté de Bender, Alexei Mateevici, premier enfant de Michael Mateevici prêtre, originaire des parties Soroca marié Nadezhda (1863-1930), fille de l'archiprêtre John Căuşani Neaga. 1893 - se déplace avec les parents vivant dans le village de Zaim. Voici peu Alexei fréquente l'école et est familier avec de belles histoires et des ballades, dont il entend de ses parents et les paysans par l'intermédiaire du site. 1897 - Les parents entrés à l'école de théologie de Chisinau, qui extrémités (conFORM certificats d'obtention du diplôme) en 1902, "avec des privilèges" (cum laude) de 1,902 à 1,910. - suit ses études au séminaire de théologie. Connaissance et se lie d'amitié sculpteur Alexander Plămădeală avenir (1880 - 1940), où il a étudié au séminaire de la même période. 1906 - Sur Juin 24, seulement 43 ans, son père meurt Alexei Mateevici. 1907 - Enpremières éditions du journal «Bessarabie» (1907) ses poèmes paraissent «paysans», «Je chante», «Pays». Tous les articles publiés ici "Saint-Basile - Nouvelle Année Moldaves habitudes Moldaves" (N ° 1) et "Les chansons poporane de Bessarabie" (n ° 11). 1910 - est devenu un étudiant à l'Académie théologique de Kiev, qui a obtenu en 1914 . Dans la même année, aprèstémoignage d'un collègue, "Mateevici vécu comme un ivrogne à la lecture." Traduire une grande partie de la littérature russe classique et les études culturelles et passé historique de son peuple. 1910 - 1911 publié dans "Vedomosti eparhialinie Chisineovschie" (n ° 45, 49, 52 en 1910 et n ° 42 de 1911) une étude linguistique "Moments de l'église de l'influence l'origine et l'évolution historique«Langue moldave, et les croyances religieuses« Les articles et les coutumes en moldave Bessarabie »(n ° 9, 13, 14)," Funeral Bocetele moldave (38, 39, 40, 41) 1912. - Voit la répartition de la lumière (eparhialinie Chisineovschie Vedomosti, no. 12, 13, 19, 22, 23) L'article «Grandes lignes de traductions de la Moldova et la vie religieuse. 1913 - Il apparaît dans le réseauvista "Illuminateur" (n ° 8, 9, 10, 11) «étude évêque Gabriel Banulescu - Bodoni." 1914 - Il épouse Théodora Borisovna Novitschi, la théologie de troisième cycle et retourné à la Moldavie. Le 22 Septembre est provisoirement nommé professeur de grec à l'où il enseignait. Séminaire 1915 - Tenir un discours avant que les diplômés séminaire de Chisinau. 23Juin visite Causeni ancienne église, qu'il trouve «remarquablement bien conservé." 1917 - l'été écrire de la poésie: «Ils voient l'effondrement", "Lullaby", "Bassarabians", feuille de noyer "," Certains " le 17 Juillet poème plăsmuieşte était "notre langue", peut-être la plus belle ode dédiée à la langue roumaine. 13 août (Old Stylei) à des malades du typhus, il meurt à l'hôpital n ° 1 à Chisinau et est enterré au cimetière central sur Armenian Street. En 1934, sa tombe a été érigé un buste du sculpteur Alexander fait Plămădeală qui ai connu en 1910.
Germana
Alexei Mateevici (geboren 27. März 1888, Cainari - 24. August 1917, Chisinau) ist eines der repräsentativsten rumänischen Bessarabien geboren Schriftsteller in, heute Moldawien. 1888 - Am 16. März (OS) wurde geboren in der ehemaligen Cainari Bender Gemeinde, Alexei Mateevici, erstes Kind von Michael Mateevici Priester, ein Eingeborener der Parteien Soroca verheiratet Nadezhda (1863-1930), Tochter von John Erzpriester Neaga Căuşani. 1893 - bewegt sich mit den Eltern leben in dem Dorf Zaim. Hier kleinen Alexei Schule besucht und ist vertraut mit schönen Geschichten und Balladen, die er aus seinen Eltern gehört und die Bauern durch die Site. 1897 - Die Eltern eingetragen theologischen Schule in Chisinau, die Ende (CONFORM Zertifikate der Graduierung) im Jahr 1902 ", mit Privilegien" (cum laude). 1902-1910 - folgt seine Studien am Priesterseminar. Kennen und freundet sich Bildhauers Alexander Plamadeala Zukunft (1880 - 1940), die er Zeit studierte am Seminar in der gleichen. 1906 - Am 24. Juni, genau 43 Jahre, Vater stirbt Alexei Mateevici. 1907 - InErstausgaben der Zeitung "Bessarabien" (1907) scheint es Gedichte "Bauern", "ich singe", "Country". Alle Artikel "hier veröffentlichten St. Basil - Neujahr Moldauer Moldauer Gewohnheiten" (Nr.1) und "Die Songs poporane von Bessarabien" (Nr. 11). 1910 - wurde ein Student an der Kiewer Theologischen Akademie, die 1914 graduierte . Im selben Jahr, nachBeichte eines Kollegen, "Mateevici lebte als betrunken zu lesen." Übersetzen viel von klassischen russischen Literatur-und Kulturwissenschaft der historischen Vergangenheit und seiner Menschen. 1910 - 1911 Chisineovschie veröffentlicht in "Wedomosti eparhialinie" (Nr. 45 49 52 1910 und Nr. 42 von 1911) linguistische Studie "Zeiten des religiösen Einflusses die Herkunft und historische EntwicklungMoldauische Sprache ", und der Artikel" religiösen Überzeugungen und Gebräuche in der moldawischen Bessarabien "(Nr. 9, 13, 14)," Funeral Bocetele moldauischen (38, 39, 40, 41). 1912 - erblickt das Licht Muster (Chisineovschie eparhialinie Vedomosti, nein. 12, 13, 19, 22, 23) Artikel "Outline of moldauischen Übersetzungen und religiösen Lebens. 1913 - Erscheint im Netzvista "Illuminator" (Nr. 8, 9, 10, 11) Studie "Bischof Gabriel Banulescu - Bodoni." 1914 - Er heiratet Theodora Borisovna Novitschi, theologische Studium und zurück zum Chisinau. Am 22. September wird vorläufig als Professor für Griechisch am Priesterseminar, wo er unterrichtete. 1915 - eine Rede vor Absolventen des Seminars Chisinau. 23Juni Causeni besuchen alte Kirche, die er findet, "erstaunlich gut erhalten." 1917 - Der Sommer dieses Jahres, Gedichte zu schreiben: "Ich sehe dem Zusammenbruch", "Lullaby", "Bassarabians", "Walnuss-Blatt," zu " Am 17. Juli plăsmuieşte Gedicht war "unsere Sprache, vielleicht die schönste Ode an die rumänische Sprache gewidmet. Am 13. August (alten Stilsi) krank an Typhus stirbt er im Krankenhaus Nr. 1 in Chisinau und Street begraben am Zentralfriedhof auf Armenisch. Im Jahr 1934 wurde sein Grab denen errichtete ein Plamadeala Büste von Bildhauer Alexander Er wußte, im Jahre 1910.
Rusa
Алексей Матеевич (родился 27 марта 1888, Кэинарь - 24 августа 1917, Кишинев) является одним из самых представительных румынских писателей родился в Бессарабии, в настоящее время Молдова. 1888 - На 16 марта (ОС) родилась в бывшей Кэинарь Бендер округа, Алексей Матеевич, первый ребенок Майкл Матеевич священника, родом из сторон Сорока замуж "Надежда" (1863-1930), дочь протоиерея Иоанна Няга Căuşani. 1893 - переезжает с родителями, живущими в селе Заим. Вот маленький Алексей учится в школе и хорошо знаком с красивых историй и баллад, которые он слышит от своих родителей, а крестьяне по сайту. 1897 - родители вступили богословской школы в Кишиневе, который концами (соnform сертификаты окончания) в 1902 году, "с привилегиями" (с отличием). 1902-1910 - следующим учебы в духовной семинарии. Знакомство и дружит скульптор Александр Плэмэдялэ будущем (1880 - 1940), которую он изучал на семинаре в тот же период. 1906 - На 24 июня, только 43, его отец умирает Алексей Матеевич. 1907 - Впервого номера газеты "Бессарабия" (1907) его стихи появляются "крестьян", "Я пою," Страна ". Все статьи, опубликованные здесь "Василия - Новый год молдаван молдаван привычки" (№ 1) и "Песни poporane Бессарабии" (№ 11). 1910 - стал студентом Киевской духовной академии, который окончил в 1914 году . В том же году, послепоказания коллега ", Матеевич жил, как пьяный к чтению". Перевести много классической русской литературе и страноведению и историческим прошлым своего народа. 1910 - 1911 опубликован в газете "Ведомости eparhialinie Chisineovschie (№ 45, 49, 52 в 1910 г. и № 42 от 1911) лингвистическое исследование" Мгновения влияние церкви происхождения и исторического развитияМолдавский язык ", а статья 'религиозных верований и обычаев в Молдавской Бессарабии" (№ 9, 13, 14), "Молдавское Bocetele Funeral" (38, 39, 40, 41). 1912 - увидит свет модель (Chisineovschie eparhialinie Ведомости, нет. 12, 13, 19, 22, 23) статьи "План переводов молдавских и религиозной жизни. 1913 - Появление в сетиперспектива "Просветитель" (№ 8, 9, 10, 11) исследование "Епископ Гавриил Бэнулеску - Бодони". 1914 - Он женится на Теодора Борисовна Novitschi, выпускник богословского и вернуться в Кишинев. На 22 сентября предварительно назначен профессором греческого в семинарии, где он преподавал. 1915 - выступление перед выпускниками семинар Кишиневе. 23Июнь Кэушень посетить древние церкви, которую он считает "на удивление хорошо сохранился." 1917 - лето писать стихи: "Они считают, что крах", "Колыбельная", "Bassarabians" "грецкого ореха, листья," в " На 17 июля plăsmuieşte стихотворение "наш язык", пожалуй, самый красивый ода посвященная румынском языке. На 13 августа (по старому стилюя) больных сыпным тифом, он умирает в больнице № 1 в г. Кишиневе и был похоронен на Центральном кладбище на армянском ул. В 1934 году его могиле был установлен бюст скульптора Александра Плэмэдялэ которых он знал, в 1910 году.
Portugheza
Alexei Mateevici (nascido em 27 março de 1888, Cainari - 24 de agosto de 1917, Chisinau) é um dos escritores mais representativos romeno nascido na Bessarábia, hoje Moldávia. 1888 - Em 16 de março (OS) nasceu na antiga Cainari Bender concelho, Alexei Mateevici, primeiro filho de Michael Mateevici sacerdote, natural das partes Soroca Nadezhda casado (1863-1930), filha de John Arcipreste Neaga Căuşani. 1893 - move-se com os pais que vivem na aldeia de Zaim. Aqui Alexei pouco frequenta a escola e está familiarizado com belas histórias e baladas, o que ele ouve de seus pais e os camponeses através do site. 1897 - Os pais entraram na escola teológica em Chisinau, que extremidades (conform de confirmação de graduação) de 1902, "com privilégios" (cum laude). 1902-1910 - Ele é o seminário de estudos teológicos. Conhecer e se torna amigo escultor Alexander Plamadeala futuro (1880 - 1940), que estudou no seminário nesse período. 1906 - Em 24 de junho, apenas 43, o pai morre Alexei Mateevici. 1907 - Emprimeiras edições do jornal "Bessarábia" (1907), seus poemas parecem "camponeses", "eu canto", "País". Aqui vamos publicar "artigos Basil - Ano Novo nos costumes da Moldávia Bessarábia (No.1) e" As canções poporane da Bessarábia "(n. 11). 1910 - Tornou-se um estudante na Academia Teológica de Kiev, que se formou em 1914 . No mesmo ano, apóstestemunho de uma colega, "Mateevici viveu como um bêbado a leitura". Traduzir muito da literatura russa clássica e estudos culturais eo passado histórico do seu povo. 1910 - 1911 publicado no "Vedomosti eparhialinie Chisineovschie (n º 45, 49, 52 em 1910, e n º 42 de 1911), estudo da linguagem" Momentos da igreja influência a origem e desenvolvimento históricoMoldávia "língua e crenças religiosas" artigos e costumes em Moldavian Bessarábia "(n º 9, 13, 14)," Funeral Bocetele Moldovan (38, 39, 40, 41) 1912. - Vê o padrão de luz (eparhialinie Vedomosti Chisineovschie não. 12, 13, 19, 22, 23) O artigo "Esboço de traduções da Moldávia e da vida religiosa. 1913 - Aparece na redevista "iluminador" (n º 8, 9, 10, 11) estudo "Bishop Gabriel Banulescu - Bodoni". 1914 - Casa-se com Theodora Borisovna Novitschi pós-graduação em teologia e voltar para Chisinau. Em 22 de Setembro, a título provisório nomeado professor de grego no seminário onde ele ensinou. 1915 - um discurso antes de diplomados do workshop Chisinau. 23Junho Causeni visitando antiga igreja, que se encontra "muito bem preservada". 1917 - Verão escrever poesia: "Eu vejo a" cair "Lullaby", "Bassarabians" folha de noz "," a " Em 17 de julho plăsmuieşte poesia "A nossa língua", talvez a mais bela ode dedicada à língua romena. Em 13 de agosto (estilo antigoi) doente com febre tifóide, que morre em hospital No.1 em Chisinau, e está enterrado no cemitério armênio rua central. Em 1934, seu túmulo foi erguido um busto feito pelo escultor Alexander Plamadeala quem ele sabia que em 1910.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie