Ion Nichifor Crainic (născut Ion Dobre la 22 decembrie 1889, Bulbucata, judeţul Vlaşca — d. 20 august 1972, Mogoşoaia lângă Bucureşti) a fost un scriitor, poet, ziarist, om politic, editor, filosof (creator al curentului gândirist), şi teolog român cunoscut ca unul dintre principalii ideologi antisemiti din România. Pe plan politic s-a plasat la extrema dreaptă şi a fost adeptul tendinţelor tradiţionaliste religioase, susţinând că România trebuie să rămână credincioasă moştenirii spirituale creştin-ortodoxe. A studiat teologia la Bucureşti şi a obţinut doctoratul în filosofie la Viena. Profesor de teologie la Seminarul Teologic de la Bucureşti şi la Facultatea de Teologie de la Chişinău Creatorul curentului gândirist axat pe „autohtonism” şi aflat la extrema dreaptă a scenei politice Poet, publicist, editor, redactor, pedagog, teolog, Secretar General al Ministerului Cultelor în guvernul legionar. Directorul ziarului "Calendarul" apărut la Bucureşti în 25 ianuarie 1932, suspendat la 24 martie 1932 din ordinul guvernului aflat atunci la conducerea ţării, reapare la 9 iunie al aceluiaşi an, continuându-şi activitatea până la finele anului 1933, când, pe 29 - 30 decembrie, este din nou suspendat pentru poziţia sa deschis legionară. După suspendarea ziarului "Calendarul" Nichifor Crainic şi alţi conducători şi teoreticieni legionari sunt arestaţi şi internaţi la închisoarea Jilava. În 1940 este ales membru al Academiei Române şi reconfirmat post-mortem în 1994. Ministru al propagandei în perioada dictaturii militare a lui Ion Antonescu. Secretar General la Ministerul Cultelor în timpul guvernării legionare. Închis pentru actiuni politice, atât în România interbelică cât şi în perioada comunistă. Deţinut politic sub regimul comunist între anii 1947-1962. Eliberat la 26 apr. 1962 de către autorităţile comuniste este cooptat în redacţia revistei oficiale „Glasul Patriei", destinată intelectualilior români din străinătate, unde devine redactor, până la pensionare în 1968.
Categorie
  • Categorie:Scriitori
Fotografii

Nichifor Crainic

Nichifor Crainic
Engleza
Crainic ion (Ion Dobre born on 22 December 1889, Bulbucata, Vlasca County - died August 20, 1972, Mogosoaia near Bucharest) was a writer, poet, journalist, politician, publisher, philosopher (creator of the current gandirist), and Romanian theologian known as a leading antisemitic ideology in Romania. Politically stood at the extreme right and was adept complexiontooth religious traditionalist, arguing that Romania should remain faithful Orthodox Christian spiritual heritage. He studied theology in Bucharest and a Ph.D. in philosophy in Vienna. Professor of Theology at the Theological Seminary in Bucharest and the Faculty of Theology of the Creator Chisinau current gandirist focused on "autochtonism" andFlat at extreme right political scene poet, journalist, publisher, editor, educator, theologian, Secretary General of the Ministry of Cults in government Legionnaire. Director newspaper "Calendar" published in Bucharest in January 25, 1932, suspended on March 24, 1932 by order of government in then the country's leadership, reappears on 9 June of that year and continued to work itthe end of 1933, when, on December 29 to 30, is again open Guard suspended its position. After the suspension of the newspaper "Calendar" Crainic and other Guard leaders and academics were arrested and interned Jilava prison. In 1940, elected member Romanian Academy and confirmed post mortem in 1994. Minister of Propaganda in the period dmilitary ictaturii Antonescu. Secretary General at the Ministry of Religious Affairs during the Legion. Closed for political action, both in Romania during the interwar and communist. political prisoner under the communist regime between 1947 to 1962. Released on April 26. Communist authorities in 1962 joined the editorial is the official magazine "Voice of Homeland"Romanian intelectualilior for abroad, became editor until his retirement in 1968.
Spaniola
iones CRAINIC (Ion Dobre nació el 22 de diciembre de 1889, Bulbucata, Vlasca Condado - murió 20 de agosto 1972, cerca de Bucarest Mogosoaia) fue un escritor, poeta, periodista, político, editor, filósofo (creador de la gandirist actual), y teólogo rumano conocido como un líder en la ideología antisemita de Rumania. Políticamente se situó en la extrema derecha y se volvió adepto pielreligiosos tradicionalistas diente, con el argumento de que Rumanía debe seguir siendo fieles ortodoxos herencia espiritual cristiana. Estudió teología en Bucarest y un doctorado en filosofía en Viena. Profesor de Teología en el Seminario Teológico de Bucarest y de la Facultad de Teología de la actual Chisinau Creador gandirist centró en la "autoctonía" yPlanos a la política de la extrema poeta escena correcta, periodista, editor, editor, educador, teólogo, Secretario General del Ministerio de la Religión legionario en el gobierno. Director diario "Calendario", publicado en Bucarest el 25 de enero de 1932, suspendió el 24 de marzo 1932 orden de gobierno en a continuación, los dirigentes del país, vuelve a aparecer el 9 de junio de ese año y continuó el trabajofinales de 1933, cuando, el 12 29 al 30, vuelve a abrir la Guardia suspendió su posición. Después de la suspensión del diario "Calendario" y otros líderes y académicos de la Guardia CRAINIC fueron detenidos y recluidos cárcel Jilava. En 1940, miembro electo Academia Rumana y confirmada en la autopsia en 1994. Ministro de Propaganda en el período dAntonescu ictaturii militares. Secretario General del Ministerio de Asuntos Religiosos en la Legión. Cerrado para la acción política, tanto en Rumania durante el período de entreguerras y comunista. preso político bajo el régimen comunista entre 1947 y 1962. Estrenada el 26 de abril. autoridades comunistas en 1962 se unió a la editorial es la revista oficial "La Voz de la Patria"Intelectualilior rumano en el extranjero, se convirtió en editor hasta su jubilación en 1968.
Italiana
ione Crainic (Ion Dobre nato il 22 dicembre 1889, Bulbucata, Vlasca Provincia - Deceduto il 20 agosto 1972, Mogosoaia vicino a Bucarest) è stato uno scrittore, poeta, giornalista, politico, editore, filosofo (creatore del gandirist corrente), e teologo rumeno conosciuto come un leader ideologia antisemita in Romania. Politicamente era di estrema destra ed è stato esperto della pellereligiosa tradizionalista dente, sostenendo che la Romania dovrebbe rimanere fedeli ortodossi patrimonio spirituale cristiano. Studiò teologia a Bucarest e ha ricevuto il suo Ph.D. in filosofia a Vienna. Professore di Teologia presso il Seminario Teologico di Bucarest e la Facoltà di Teologia della Chisinau Creatore corrente gandirist incentrato su "autochtonism" eAppartamento in estrema politico poeta scena a destra, giornalista, editore, redattore, educatore, teologo, Segretario Generale del Ministero della Religione Legionario di governo. Giornale Direttore "Calendario" è apparso a Bucarest il 25 gennaio 1932, sospeso il 24 Marzo 1932 per ordine del governo in quindi la leadership del Paese, riappare il 9 giugno dello stesso anno e continuò a lavorare lola fine del 1933, quando, il 29 dicembre a 30, è di nuovo aperto Guardia sospeso la sua posizione. Dopo la sospensione del giornale "Calendario" e di altri leader e accademici della Guardia Crainic sono stati arrestati e internati carcere Jilava. Nel 1940, membro eletto Accademia rumena e confermati post mortem, nel 1994. ministro della Propaganda durante il periodo dmilitare ictaturii Antonescu. segretario generale presso il ministero degli affari religiosi durante la Legione. chiuso per l'azione politica, sia in Romania durante il tra le due guerre e comunista. prigioniero politico sotto il regime comunista tra il 1947 e il 1962. Uscito il 26 aprile. Nel 1962 da parte delle autorità comuniste hanno aderito editoriale è la rivista ufficiale "Voice of Homeland"Intelectualilior rumeno per l'estero, divenne redattore fino al suo pensionamento nel 1968.
Franceza
ion Crainic (Ion Dobre né le 22 Décembre 1889, Bulbucata, Vlasca Comté - décédé le 20 août 1972, Mogosoaia, près de Bucarest) était un écrivain, poète, journaliste, homme politique, éditeur, philosophe (créateur de la gandirist actuelle), et théologien roumain connu sous le nom d'une idéologie antisémite leader en Roumanie. Politiquement s'élevait à l'extrême droite et était adepte de la peaureligieuses traditionalistes dents, en faisant valoir que la Roumanie devrait rester fidèles héritage spirituel orthodoxe. Il étudia la théologie à Bucarest et un doctorat en philosophie à Vienne. Professeur de théologie au Séminaire Théologique de Bucarest et de la Faculté de Théologie de l'actuelle Chisinau Creator gandirist a porté sur «autochtonism» etAppartement à l'extrême scène poète politiques de droite, publiciste, éditeur, éducateur, théologien, secrétaire général du ministère de la Religion légionnaire au sein du gouvernement. Journaux directeur "Calendrier", publié à Bucarest en Janvier 25, 1932, suspendue sur Mars 24, 1932 par ordre de gouvernement dans puis la direction du pays, réapparaît le 9 Juin de cette année et a continué à fonctionnerla fin de 1933, lorsque, le Décembre 29 et 30 est à nouveau ouvert Garde suspendu sa position. Après la suspension du journal "Calendrier" et d'autres dirigeants de la Garde et universitaires Crainic ont été arrêtés et internés prison de Jilava. En 1940, membre élu de l'Académie roumaine et post-mortem a confirmé en 1994. ministre de la Propagande de la période dmilitaire ictaturii Antonescu. Secrétaire général au ministère des affaires religieuses au cours de la Légion. Fermeture de l'action politique, tant en Roumanie au cours de la deux-guerres et du communisme. prisonnier politique sous le régime communiste entre 1947 et 1962. Paru le 26 avril. autorités communistes en 1962, rejoint la rédaction est le magazine officiel "Voice of Homeland"Intelectualilior roumaine pour l'étranger, devient rédacteur en chef jusqu'à sa retraite en 1968.
Germana
Crainic Ion (Ion Dobre geboren am 22. Dezember 1889, Bulbucata, Vlasca County - 20. August starb 1972, wurde Mogosoaia der Nähe von Bukarest) Schriftsteller, Dichter, Journalist, Politiker, Verleger, Philosoph (Schöpfer der aktuellen gandirist) und rumänische Theologe als führender antisemitischer Ideologie in Rumänien bekannt. Politisch stand an der extremen Rechten und wurde Adept HautZahn religiösen Traditionalisten und argumentiert, dass Rumänien sollte Erbe treu bleiben, christlich-orthodoxen geistlichen. Er studierte Theologie in Bukarest und einen Doktortitel in Philosophie in Wien. Professor der Theologie am Theologischen Seminar in Bukarest und der Theologischen Fakultät des Schöpfers Chisinau aktuellen gandirist konzentrierte sich auf "autochtonism" undWohnung am äußersten rechten politischen Szene Dichter, Journalist, Verleger, Herausgeber, Pädagoge, Theologe, Generalsekretär des Ministeriums für Religion Legionär in der Regierung. Director Zeitung "Kalender" 25 veröffentlicht in Bukarest im Januar 1932, ausgesetzt auf 24. März 1932 im Auftrag der Regierung in dann die Führung des Landes, erscheint am 9. Juni dieses Jahres und fuhr fort, es funktioniertEnde 1933, wenn sie auf 29 bis 30 Dezember, ist wieder offen ausgesetzt Guard seine Position. Nach der Aussetzung der Zeitung "Kalender" und andere Crainic Guard Führer und Akademiker wurden verhaftet und interniert Jilava Gefängnis. Im Jahre 1940 gewähltes Mitglied Rumänischen Akademie und bekräftigte posthum im Jahre 1994. Propagandaminister in der Zeit dmilitärischen ictaturii Antonescu. Generalsekretär im Ministerium für religiöse Angelegenheiten während der Legion. Closed für politische Maßnahmen, sowohl in Rumänien während der Zwischenkriegszeit und der kommunistischen. politische Gefangene unter dem kommunistischen Regime zwischen 1947 bis 1962. Veröffentlicht am 26. April. Kommunistischen Machthaber im Jahr 1962 trat der Redaktion ist die offizielle Zeitschrift "Voice of Homeland"Rumänische intelectualilior für das Ausland, wurde Redakteur bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1968.
Rusa
Crainic Джон (родился 22 декабря 1889 Ион Добре Bulbucata, Vlasca округа - умер 20 августа 1972, Могошоая около Бухареста) был писатель, поэт, журналист, политик, издатель, философ (создатель текущего gandirist), а также Румынский богослов известен как ведущий антисемитской идеологии в Румынии. Политически стоял на крайней правой и адепт кожизуб религиозные традиционалистские, утверждая, что Румыния должна оставаться верной православной духовного наследия. Изучал теологию в Бухаресте, а также докторскую степень по философии в Вене. профессор богословия в Духовной семинарии в Бухаресте и на факультете теологии Творца Кишинев текущего gandirist посвящен теме "autochtonism" иКвартира на крайне правых политических поэт сцены, публицист, издатель, редактор, педагог, теолог, Генеральный секретарь Министерства культов в Легионер правительства. Директор газеты "Календарь" появилось в Бухаресте 25 января 1932, приостановлено 24 марта 1932 по распоряжению правительства в тогдашнего руководства страны, появится на 9 июня этого года и продолжал работать онв конце 1933 года, когда, с 29 декабря до 30 лет, вновь открытый гвардии приостановил свою позицию. После приостановления газеты "Календарь" Crainic и другие руководители и ученые гвардии были арестованы и интернированы Жилава тюрьме. В 1940 году избран членом Академии наук Румынии и подтвердил после смерти в 1994 году. министр пропаганды в период работывоенных ictaturii Антонеску. генерального секретаря в министерстве по делам религий в легион. Закрыто для политических действий, как в Румынии во время войны и коммунистического. политзаключенного под коммунистическим режимом в период с 1947 по 1962 год. Освобожден 26 апреля. Коммунистические власти в 1962 году вступил в редакции является официальным журналом "Голос Родины"Румынский intelectualilior за рубежом, стал главным редактором вплоть до своей отставки в 1968 году.
Portugheza
Crainic iônica (Ion Dobre nascido em 22 de dezembro de 1889, Bulbucata, Vlasca County - morreu 20 de agosto de 1972, Mogosoaia perto de Bucareste) foi um escritor, poeta, jornalista, político, editor, filósofo (criador do gandirist atual), e teólogo romeno conhecido como principal ideologia anti-semitas, na Roménia. Foi colocado sobre o político de extrema direita e foi adepto da pelereligiosa tradicionalista dente, argumentando que a Roménia deve permanecer fiéis ortodoxos herança espiritual cristã. Estudou Teologia em Bucareste e doutorado em filosofia em Viena. Professor de Teologia no Seminário Teológico em Bucareste e da Faculdade de Teologia da Chisinau Criador atuais gandirist focado em "autochtonism" eFlat na política cena poeta extrema direita, jornalista, editor, educador, teólogo, Secretário-Geral do Ministério da Religião Legionário no governo. Jornais Director "Calendário", publicado em Bucareste, em 25 de janeiro de 1932, suspenso em 24 março de 1932 por ordem do governo em quando a liderança do país, reaparece em 09 de junho desse ano e ele continuou a trabalharno final de 1933, quando em 29 de dezembro a 30, está novamente aberto Guarda suspendeu a sua posição. Após a suspensão do jornal "Calendário" e outros acadêmicos e líderes da Guarda Crainic foram presos e internados prisão Jilava. Em 1940, eleito membro, Academia Romena e confirmado "post mortem" em 1994. Ministro da Propaganda, no período dmilitares ictaturii Antonescu. secretário-geral do Ministério dos Assuntos Religiosos, durante o Legião. fechada para a ação política, tanto na Roménia durante o período entre guerras e comunista. preso político durante o regime comunista entre os anos de 1947-1962. Lançado em 26 de abril. autoridades comunistas em 1962 se juntou ao editorial é a revista oficial "Voice of Homeland"Intelectualilior romeno para o estrangeiro, tornou-se editor até sua aposentadoria em 1968.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie