Octavian Goga (n. 1 aprilie 1881, Răşinari — d. 7 mai 1938, Ciucea) a fost un poet român, ardelean, de origine aromână[necesită citare], politician de extremă dreaptă, (pro-nazist şi anti-semit) şi prim-ministrul României din 28 decembrie 1937 până la 11 februarie 1938. Membru al Academiei Române din anul 1920. Octavian Goga s-a născut la 1 aprilie 1881 în satul Răşinari, de pe versantul nordic al Carpaţilor, în casa cu nr. 778 de pe Uliţa popilor, fiul preotului ortodox Iosif Goga şi al soţiei sale, Aurelia, învăţătoare (şi colaboratoare în tinereţe la ziarul Telegraful român şi la revista Familia). Între anii 1886-1890, Goga a urmat şcoala primară din satul natal, avându-l învăţător pe Moise Frăţilă, intelectual patriot, prototipul posibil din poezia Dascălul, aşa cum sora sa, Victoria, stinsă de timpuriu, a fost prototipul din Dăscăliţa. Cea mai mare parte a vacanţelor, aşa cum povesteşte autorul în diverse texte autobiografice, şi le-a petrecut în satul natal al tatălui său, Crăciunelu de Sus, jud. Alba. Satul se află pe Târnava Mică, astăzi fiind parte a comunei Cetatea de Baltă şi circa 20% din familiile din sat poartă numele de Goga. Poetul spunea: "Viaţa ţăranilor de pe delniţele Crăciunelului mi-au fost sursă de inspiraţie pentru Plugarii şi Clăcaşii"[necesită citare]. În 1890, poetul s-a înscris la liceul de stat din Sibiu (astăzi Liceul Gheorghe Lazăr), ale cărui cursuri l-a urmat până în 1899, când s-a transferat la liceul românesc din Braşov. La absolvirea liceului, în 1900 s-a înscris la Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Budapesta, continuându-şi apoi studiile la Berlin şi încheindu-le în 1904. În numărul din 12-24 decembrie (nr. 275, p. 1098) ziarul Tribuna (Sibiu) i-a publicat prima poezie, Atunci şi acum, semnată Tavi. Ion Pop-Reteganul de la Revista ilustrată (Bistriţa) i-a scris la poşta redacţiei: „Ai talent, tinere amic, cultivează-l cu diligenţă, că poţi deveni mare. Ziua bună de dimineaţă se arată. Nu cumva să neglijezi datorinţele de studinte”. După aceste încurajări, i se publică pe o jumătate de pagină poezia Nu-i fericire pe pământ[3]. Goga, elev la liceul cu limba de predare maghiară din Sibiu, încă nu împlinise şaptesprezece ani. Următoarele poezii pe care le-a publicat în revista Familia a lui Iosif Vulcan (Oradea, an XXXIV, 1898, nr. 44, p. 13, noiembrie) şi în ziarele Tribuna şi Luceafărul (nr. 11, 1 decembrie 1902, nr. 14 - 15, 1 august 1903) au fost semnate, cu precădere, tot Octavian şi apoi Nic. Otavă. Abia la 15 septembrie 1903 a semnat, în Luceafărul, prima poezie (Sfârşit de septembrie), cu numele Octavian Goga. La 1 iulie 1902 a apărut la Budapesta revista Luceafărul, publicaţie pentru cultura naţională şi unitatea politică a românilor din Transilvania, unde Goga şi-a publicat majoritatea poeziilor. Înfiinţarea revistei s-a datorat studenţilor români care activau la Budapesta, în cadrul Societăţii „Petru Maior”: Al. Ciura, semnatarul articolului „În loc de program” din primul număr, Octavian Goga, cel care, în 1933, va afirma că titlul revistei „era înrudit cu starea sufletească şi cu conştiinţa literară din acele vremi“. Majoritatea creaţiilor incluse de Goga în volumul Poezii (1905), au apărut în Luceafărul, în paginile căreia poetul s-a afirmat ca talent literar autentic. În 1904, a apărut în Luceafărul (an III, nr. 4, 15 februarie, p. 91 - 92) cunoscuta poezie Oltul, şi în nr. 7, din 10 aprilie, p. 151, poezia Dăscăliţa, semnate Nic. Otavă, iar în 1905, poeziile: Plugarii, Lăutarul, Dascălul, Rugăciune şi Clăcaşii.
Categorie
  • Categorie:Scriitori
Fotografii

Octavian Goga

Octavian Goga
Engleza
Octavian Goga (born April 1 1881, inari - died May 7, 1938, Ciuc) was a Romanian poet, Transylvania, Aromanian origin [citation needed], far-right politician, (pro-Nazi and anti-Semite [1 ] [2]) and Prime Minister of Romania from December 28, 1937 until February 11, 1938. Member of Romanian Academy since 1920. Goga was born on April 1st 1881 in village resincountries, on the northern slope of the Carpathians, in house no. Lane on 778 priests, son Joseph Goga Orthodox priest and his wife, Aurelia, teachers (and collaborator in young Romanian Telegraph newspaper and the magazine family). Between 1886-1890, Goga attended primary school in his village, taking him Frăţilă teacher Moses, intellectual patriot prototype emailTeacher Sibyl of poetry, as his sister, Victoria, off early, was the prototype of the teacher's wife. Most of the holidays, as the author recounts various autobiographical texts, and he has spent in his native village of his father, Crăciunelu the top, Alba County. The village is situated on Tarnava Minor, today as part of the fortress village of Balta and about 20% of familiestheir village called Goga. The poet said: "Life on delniţele Crăciunel peasants were my inspiration and Clăcaşii Plugarii" [citation needed]. In 1890, he enrolled in high school poet Sibiu State (now College Gheorghe Lazar), whose courses followed until 1899, when he moved to Romanian high school in Brasov. On leaving schoolIn 1900 he joined the Faculty of Letters and Philosophy at the University of Budapest, and then continuing his studies in Berlin and ending them in 1904. The number of 12 to 24 December (no. 275, p. 1098) Tribune (Sibiu ) published her first poem, then and now, signed trays. Ion Pop Retegan from Illustrated Magazine (Bistrita) wrote the Post editorial: "You have talentYoung friend, cultivează it with care, that can become large. Good Day morning show is. Lest neglect of studinte datorinţele. After such encouragement and are published on a half-page poetry and happiness on earth do not [3]. Goga, high school student with Hungarian language of instruction in Sibiu, still not turned seventeen. The following poems which has lessBlic in "Family of Joseph Vulcan (Oradea, year XXXIV, 1898, no. 44, p. 13, November) and the Tribune newspapers and Morning Star (No. 11, December 1st, 1902, no. 14-15, 1 August 1903 ) were signed, notably, all Octavian and then Nic. Fog. Just signed on September 15, 1903, the House, the first poem (End of September), named Goga. On July 1, 1902 to appearMorning Star appeared in Budapest magazine, newsletter for the national culture and political unity of the Romanians in Transylvania, where the majority Goga published poems. Establishment magazine was due Romanian students who worked in Budapest, in society, "Petru Maior" Al. Ciura, signatory Article "program in place" in the first issue, Goga, che who, in 1933, will say that the magazine title "was related to mood and literary consciousness of those times". Most works included Goga volume Poems (1905), the Morning Star appeared in the pages which poet said that genuine literary talent. In 1904, she appeared in The Evening Star (year III, no. 4, 15 February, p. 91 - 92) known poetry Riversite, and no. 7, 10 April, p. 151, poetry teacher's wife, signed Nic. Fog, and in 1905, poems: Plugarii, fiddler, Teacher, Prayer and Clăcaşii.
Spaniola
Octavian Goga (nacido el 01 de abril 1881, Inari - muerto 07 de mayo 1938, Ciuc) fue un poeta rumano, Transilvania, origen arrumana [cita requerida], el político de extrema derecha, ([pro-nazis y antisemitas un ] [2]) y primer ministro de Rumanía de 28 de diciembre 1937 hasta el 11 de febrero 1938. Miembro de la Academia Rumana desde 1920. Goga nació el 1 de abril de 1881 en la aldea de resinapaíses, en la vertiente norte de los Cárpatos, en la casa no. Lane a 778 sacerdotes, el hijo de José Goga sacerdote ortodoxo y su esposa, Aurelia, los profesores (y colaborador en jóvenes rumanos Daily Telegraph y la familia de revistas). Entre 1886-1890, Goga la escuela primaria en su pueblo, llevándolo a Moisés Fratila profesor, correo electrónico intelectual prototipo de patriotaMaestro Sibila de la poesía, como su hermana, Victoria, salir temprano, fue el prototipo de la esposa del profesor. La mayor parte de las vacaciones, ya que el autor relata varios textos autobiográficos, y que ha pasado en la aldea natal de su padre, el Alto Crăciunelu, Alba Condado. El pueblo está situado en Tarnava Menor, hoy como parte del pueblo fortaleza de Balta y cerca del 20% de las familiassu pueblo que se llama Goga. El poeta dijo: "La vida en delniţele Crăciunel campesinos fueron mi inspiración y Plugarii Clăcaşii" [cita requerida]. En 1890, se matriculó en la escuela secundaria poeta Sibiu Estado (hoy Colegio Gheorghe Lazar), cuyos cursos siguió hasta 1899, cuando fue transferido a la escuela rumana de alta en Brasov. Al salir de la escuelaEn 1900 se incorporó a la Facultad de Letras y Filosofía en la Universidad de Budapest, y luego continuó sus estudios en Berlín y termina en ellos en 1904. El número de 12 a 24 diciembre (n º 275, p. 1098) Tribune (Sibiu ) publicó su primer poema, entonces y ahora, firmado bandejas. Ion Retegan Pop de la revista ilustrada (Bistrita) escribió el editorial del Post: "Tienes talentoJoven amigo, cultivează con cuidado, que puede llegar a ser grandes. Buenos días muestran Día es. No sea que el descuido de datorinţele studinte. Después de tal estímulo y se publican en una poesía de media página y la felicidad en la tierra no [3]. Goga, estudiante de la escuela secundaria con la enseñanza del idioma húngaro en Sibiu, todavía no cumplió los diecisiete. Los siguientes poemas que tiene menosBlic en "La familia de José Vulcano (Oradea, año XXXIV, 1898, núm. 44, p. 13, noviembre) y los diarios Tribune y Estrella de la Mañana (núm. 11, 01 de diciembre 1902, núm. 14-15, 01 de agosto 1903 ) han sido firmados, en particular, todas las Octavio y luego Nic. Niebla. Apenas firmado el 15 de septiembre de 1903, la Cámara, el primer poema (finales de septiembre), nombrado Goga. El 01 de julio 1902 a aparecerEstrella de la Mañana apareció en la revista de Budapest, la cultura nacional de publicaciones y la unidad política de los rumanos en Transilvania, donde la mayoría de Goga publicó poemas. Establecimiento revista se debió estudiantes rumanos que trabajaban en Budapest, en la sociedad ", Petru Maior" Al. Ciura, el artículo firmante "del programa en su lugar" en el primer número, Goga, cel que, en 1933, dirán que la revista estaba relacionado con el título del estado de ánimo y la conciencia literaria de aquellos tiempos. " La mayoría de las obras incluidas volumen Poemas Goga (1905), la estrella de la mañana apareció en las páginas que el poeta dijo que el talento literario genuino. En 1904, apareció en La Estrella de la Tarde (año III, n º. 4, 15 de febrero, p. 91 - 92) poesía conocida ríositio, y no. 7, de abril 10, p. 151, la esposa de maestro de la poesía, firmado Nic. Niebla, y en 1905, poemas: Plugarii, músico, profesor, Oración y Clăcaşii.
Italiana
Octavian Goga (nato il 1 Aprile, 1881, inari - morto 7 Maggio, 1938, Ciuc) è stato un poeta rumeno, Transilvania, citazione origine arumeno [modifica], politico di estrema destra, ([filonazista e antisemita uno ] [2]) e il Primo Ministro di Romania dal 28 DICEMBRE 1937 fino al 11 Febbraio 1938. Membro della Accademia di Romania dal 1920. Goga è nato il 1 Aprile 1881 nella resina villaggioPaesi, sul versante nord dei Carpazi, in casa no. 778 sacerdoti per le strade figlio Giuseppe Goga sacerdote ortodosso e la moglie, Aurelia, gli insegnanti (e collaboratore del quotidiano Telegraph giovani rumeni e la rivista della famiglia). Tra il 1886-1890, Goga frequentato la scuola elementare nel suo villaggio, prendendo lui Mosè insegnante Fratila, intellettuale email prototipo patriotaDocente Sibilla della poesia, come la sorella, Vittoria, via presto, era il prototipo della moglie del maestro. La maggior parte delle vacanze, come l'autore racconta vari testi autobiografici, e ha trascorso nel paese natale di suo padre, Upper Crăciunelu, Alba County. Il villaggio si trova su Tarnava Minori Città oggi come parte del villaggio di Balta e circa il 20% delle famiglieil loro villaggio chiamato Goga. Il poeta ha detto: "Life on delniţele Crăciunel contadini sono stati la mia ispirazione e Clăcaşii Plugarii" [senza fonte]. Nel 1890 si iscrisse poeta liceo Sibiu Stato (ora College Gheorghe Lazar), i cui corsi seguiti fino al 1899, quando si è trasferito a rumeno liceo a Brasov. Lasciando la scuolaNel 1900 entra a far parte della Facoltà di Lettere e Filosofia presso l'Università di Budapest, e continuò i suoi studi a Berlino, e poi finito nel 1904. Il numero di dicembre 12-24 (n. 275, p. 1098) Tribune (Sibiu ) ha pubblicato la sua prima poesia, oggi come allora, firmato vassoi. Ion Pop Retegan da Illustrated Magazine (Bistrita) ha scritto l'editoriale Post: "Hai talentoGiovane amico, cultivează con cura, che può diventare grande. Buongiorno Giorno a vedere. Per non trascurare di datorinţele studinte. Dopo l'incoraggiamento e che esse siano pubblicati su una poesia di mezza pagina e la felicità sulla terra non [3]. Goga, studente di liceo con la lingua ungherese di insegnamento a Sibiu, non ancora compiuto diciassette anni. Le poesie seguenti, che ha menoBlic in "Famiglia di Giuseppe Vulcano (Oradea, anno XXXIV, 1898, no. 44, p. 13 novembre) ei giornali e Morning Star Tribune (n. 11, 1 dicembre 1902, no. 14-15, 1 Agosto 1903 ) sono stati firmati, in particolare, e poi tutti Ottaviano e Nic. Nebbia. Solo il 15 settembre 1903 a firmare l'Assemblea, la prima poesia (fine settembre), chiamato Goga. Il 1 luglio 1902 a comparireStella del Mattino apparso sulla rivista Budapest, la pubblicazione della cultura nazionale e l'unità politica romeni in Transilvania, dove la maggior parte Goga pubblicato poesie. Istituzione rivista era dovuto studenti rumeni che hanno lavorato a Budapest, nella società ", Petru Maior" Al. Ciura, firmatario di questo articolo "Al posto del programma" il primo numero, Goga, ccolui che, nel 1933, dirà che il titolo rivista "era legato a stato d'animo e la coscienza letteraria di quei tempi." La maggior parte delle opere incluse Goga volume Poesie (1905), la Stella del Mattino apparse sulle pagine che il poeta ha detto che il talento letterario vero e proprio. Nel 1904 è apparsa in The Evening Star (anno III, no. 4, 15 febbraio, p. 91 - 92) poesia conosciuto Riversito, e no. 7, 10 aprile, p. 151, la moglie insegnante di poesia, a firma Nic. Nebbia, e nel 1905, poesie: Plugarii, violinista, insegnante, Preghiera e Clăcaşii.
Franceza
Octavian Goga (né le 1er avril 1881, Inari - décédé le 7 mai 1938, Ciuc) était un poète, la Roumanie, la Transylvanie aroumaine citation origine [modifier], homme politique d'extrême-droite, ([pro-nazis et antisémites une ] [2]) et le Premier Ministre de la Roumanie à partir de Décembre 28, 1937 à Février 11, 1938. Membre de l'Académie roumaine depuis 1920. Goga est né le 1er avril 1881 dans la résine villagepays, sur le versant nord des Carpates, dans la maison pas. 778 prêtres dans les rues fils Joseph Goga prêtre orthodoxe et son épouse, Aurelia, les enseignants (et collaborateur dans le journal Telegraph et le magazine des jeunes roumains de la famille). Entre 1886-1890, Goga fréquenté l'école primaire dans son village, en prenant le maître Moïse Fratila, email intellectuelle prototype patrioteProfesseur Sibylle de la poésie, comme sa sœur, Victoria, de bonne heure, était le prototype de la femme du professeur. La plupart des jours fériés, comme l'auteur raconte différents textes autobiographiques, et il a passé dans le village natal de son père, dans le Haut Crăciunelu, Alba. Le village est situé sur Tarnava Mineure, aujourd'hui dans le cadre de la forteresse du village de Balta et environ 20% des famillesleur village appelé Goga. Le poète a dit: «La vie sur les paysans Crăciunel delniţele ont été ma source d'inspiration et Clăcaşii Plugarii" [modifier]. En 1890, le poète inscrits à l'école état haut à Sibiu (Gheorghe Lazar lycée aujourd'hui), qui a suivi des cours jusqu'en 1899, quand il a été transféré à l'école secondaire roumaine de Brasov. En sortant de l'écoleEn 1900, il rejoint la Faculté des Lettres et de Philosophie à l'Université de Budapest, puis poursuit ses études à Berlin et les terminant en 1904. Le nombre de 12 à 24 Décembre (n ° 275, p. 1098) Tribune (Sibiu ) a publié son premier poème, hier et aujourd'hui, signé plateaux. Ion Pop Retegan de Illustrated Magazine (Bistrita) a écrit l'éditorial du Post: "Vous avez du talentjeune homme, il cultivează avec précaution, qui peut devenir grande. Bonne émission du matin de la Journée. Devoir de la négligence de datorinţele studinte. Après les encouragements, et a publié une demi-page de poésie et de bonheur sur la terre n'est pas [3]. Goga, élève du secondaire de la langue hongroise de l'enseignement à Sibiu, pas encore passé dix-sept. Les poèmes suivants qui a moins deBlic dans "la famille de Joseph Vulcan (Oradea, année XXXIV, 1898, no. 44, p. 13, Novembre) et les journaux Tribune et le Morning Star (n ° 11, Décembre 1, 1902, no. 14-15, 1 août 1903 ) ont été signés, notamment, tous les Octavian et Nic. Brouillard. Vient de signer le 15 Septembre 1903, la Chambre, le premier poème (fin Septembre), nommée Goga. En Juillet 1, 1902 à paraîtreMorning Star paru dans la revue de Budapest, de la culture publication nationale et l'unité politique des Roumains de Transylvanie, où la plupart des Goga publie des poèmes. Création magazine devait étudiants roumains qui ont travaillé à Budapest, dans la société, "Petru Maior" Al. Ciura, signataire de l'article "A la place du programme" le premier numéro, Goga, clui qui, en 1933, dira que le titre du magazine "était lié à l'humeur et la conscience littéraire de l'époque." La plupart des oeuvres des poèmes volume Goga (1905), l'Étoile du Matin paru dans les pages qui le poète a dit que le talent littéraire authentique. En 1904, elle est apparue dans The Evening Star (an III, no. 4, 15 Février, p. 91 - 92) la poésie connue de la rivièresite, et non. 7, 10 avril, p. 151, la femme professeur de poésie, signé Nic. Brouillard, et en 1905, des poèmes: Plugarii, violoniste, prière Dascalul et Clăcaşii.
Germana
Octavian Goga (geboren 1. April 1881, Inari - d. 7. Mai 1938, Ciuc) war ein rumänischer Dichter, Siebenbürgen, home aromunischen [Bearbeiten], weit rechts stehenden Politiker (Pro-Nazi, antisemitische [1 ] [2]) und Ministerpräsident von Rumänien vom 28. Dezember 1937 bis 11. Februar 1938. Mitglied der Rumänischen Akademie seit 1920. Goga Harz wurde geboren am 1 April 1881 im DorfLänder, am Nordhang der Karpaten, in Haus-Nr. 778 Priester in den Straßen Sohn Joseph Goga orthodoxer Priester und seine Frau Aurelia, Lehrer (und Mitarbeiterin im "Telegraph" rumänische Jugend und Familie Magazin). Zwischen 1886-1890 besuchte Goga Grundschule in seinem Dorf, indem er ihn Frăţilă Lehrer Moses, geistigen Patriot Prototyp E-MailLehrerin Sibylle von Poesie, wie seine Schwester, Victoria, ganz früh morgens, wurde der Prototyp des Lehrers Frau. Die meisten der Feiertage, wie der Autor schildert verschiedene autobiografische Texte, und er hat in seinem Heimatdorf des Vaters, Upper Crăciunelu, Kreis Alba verbrachte. Little Village befindet sich auf Tarnava heute als Teil des Dorfes von Balta Stadt und etwa 20% der Familienihrem Dorf namens Goga. Der Dichter sagte: "Life on delniţele Crăciunel Bauern waren meine Inspiration und Clăcaşii Plugarii" [Bearbeiten]. Im Jahre 1890 immatrikulierte er sich in der High School Dichter Sibiu State (jetzt College Gheorghe Lazar), deren Kurse folgten bis 1899, als er nach der High School in rumänischen Brasov übertragen. Beim Verlassen der SchuleIm Jahr 1900 trat er in die Fakultät für Philologie und Philosophie an der Universität Budapest, und dann seine Studien in Berlin und sie endet im Jahr 1904. Die Zahl der von 12 bis 24 Dezember (Nr. 275 P. 1098) Tribune (Sibiu ) veröffentlichte sie ihr erstes Gedicht, damals und heute unterzeichnete Tabletts. Ion Pop Retegan von Illustrated Magazine (Bistrita) schrieb die Post Redaktion: "Sie haben TalentJunger Freund, es mit cultivează darauf, dass sich große Dose. Good Day Morgen zeigen. Lest Vernachlässigung studinte datorinţele. Nach einer solchen Ermutigung und basieren auf einer halben Seite Poesie und Glück auf Erden nicht veröffentlicht [3]. Goga, Abiturient mit ungarischer Unterrichtssprache in Sibiu, noch nicht siebzehn Jahre alt. Die folgenden Gedichte, die weniger hatBlic in "Family of Joseph Vulcan (Oradea, Jahr XXXIV, 1898, Nr. 44, S. 13, November) und die Tribune Zeitungen und Morning Star (Nr. 11, 1. Dezember 1902, Nr. 14-15, 1. August 1903 ) unterzeichnet wurden, vor allem, alle Octavian und dann Nic. Fog. Nur 15 unterzeichneten im September 1903, das Haus, das erste Gedicht (Ende September), nannte die Goga. Am 1. Juli 1902 zu erscheinenMorning Star erschien in Budapest Magazin, Veröffentlichung der nationalen Kultur und politische Einheit der Rumänen in Siebenbürgen, wo die meisten Goga Gedichte veröffentlicht. Gründung Zeitschrift wurde wegen rumänischen Studenten in Budapest gearbeitet, in der Gesellschaft, "Petru Maior" Al. Ciura, Unterzeichner der Artikel "An die Stelle des Programms" die erste Zahl, Goga, cEr, der im Jahr 1933, sagen, dass der Titel des Magazins "war es, Stimmung und literarischen Bewußtsein jener Zeit verwandte wird. Die meisten Werke, die in der Band Goga Poems (1905), Morning Star erschien die in die Seiten, die Dichter sagen, dass echte literarische Begabung. Im Jahr 1904 spielte sie in The Evening Star (Jahr III, Nr. 4, 15. Februar, S. 91 - 92) bekannt Poesie RiverOrt und nein. 7, 10 April, S. 151, Poesie Lehrerin Frau, Nic unterzeichnet. Nebel, und im Jahr 1905, Gedichte: Plugarii, Geiger, Lehrer, Gebet und Clăcaşii.
Rusa
Октавиан Гога (род. 1 апреля 1881, Инари - умер 7 мая 1938, Чук) был румынский поэт, Трансильвания, аромунов происхождения [править], крайне правые политик (про-нацистских и антисемитских [ ] [2]), а премьер-министр Румынии с 28 декабря 1937 до 11 февраля 1938. Член Румынской академии с 1920 года. Гога родился 1 апреля 1881 в селе смолыстран, на северном склоне Карпатских гор, в доме нет. 778 священников на улицах сын Иосифа Гога православный священник и его жена, Aurelia, учителей (и соавтора в газете Телеграф румынской молодежи и семьи журнала). В период с 1886-1890, Гога посещал начальную школу в своем селе, взяв его Frăţilă Моисей учитель, прототип интеллектуальной электронной почты патриотУчитель Сибил поэзии, как его сестра, Виктория, очень рано, был прототипом жены учителя. Большинство праздников, так как автор рассказывает о различных автобиографических текстов, и он провел в родной деревне отца, Crăciunelu сверху, Алба. Поселок расположен на Малой Тарнава, сегодня, как часть крепости деревне Балта и около 20% семейих деревни Гога. Поэт сказал: "Жизнь на delniţele крестьян Crăciunel было мое вдохновение и Clăcaşii Plugarii" [править]. В 1890 году он поступил в школу высокого поэта Сибиу государства (в настоящее время колледж Георгий Лазарь), которые после курсов до 1899 года, когда он перешел в румынский среднюю школу в Брашове. По окончании средней школыВ 1900 году он вступил в филологический факультет и философии в Университете в Будапеште, а затем продолжает свое образование в Берлине и заканчивая их в 1904 году. Номер от 12 до 24 декабря (№ 275, стр. 1098) Tribune (Сибиу ) опубликовал свое первое стихотворение, тогда и сейчас, подписали лотков. Ион Pop Retegan из иллюстрированного журнала (Быстрица) пишет редакционные сообщение: "Вы талантМолодой друг, cultivează с осторожностью, что может стать большим. Добрый день утром шоу. Чтобы не пренебрежение studinte datorinţele. После такого поощрения и публикуются на полстраницы поэзии и счастья на земле не [3]. Гога, учащийся средней школы с венгерским языком обучения в Сибиу, до сих пор не оказалось 17. Следующие стихи, которые меньшеБлиц в "Семья Иосифа Вулкан (Орадя, год XXXIV, 1898, вып. 44, стр. 13, ноябрь) и Tribune газет и Утренняя звезда" (№ 11, 1 декабря 1902, вып. 14-15, 1 августа 1903 ) были подписаны, в частности, все Октавиан и Nic. Туман. Просто подписан 15 сентября 1903 года, дом первого стихотворения (конец сентября) имени Гога. На 1 июля 1902 появитсяУтренняя звезда появилась в журнале Будапешт, бюллетень для национальной культуры и политического единства румын в Трансильвании, где большинство Гога опубликованные стихи. Создание журнала было обусловлено румынские студенты, которые работали в Будапеште, в обществе ", Петру Майор" Al. Ciura, подписавшие в статье "На месте программы" первый номер, Гога, стот, кто в 1933 году, будут говорить, что журнал "титул" был связан с настроением и литературном сознании того времени. " Большинство произведений, включенных Гога объем Стихотворения (1905), "Утренняя звезда" появилась на страницах которых поэт сказал, что подлинный литературный талант. В 1904 году она снялась в Ивнинг Стар (год III, вып. 4, 15 февраля, стр. 91 - 92) известные стихи рекисайт, и нет. 7, 10 апреля, стр. 151, жена поэзии учителя, подписали Nic. Туман, а в 1905 году, стихи: Plugarii, скрипач, Dascalul Молитва и Clăcaşii.
Portugheza
Goga (nascido em 01 de abril de 1881, Inari - morreu 07 de maio de 1938, Ciuc) foi um poeta romeno, Transylvania, aromeno citação origem [necessário] político da extrema-direita ([pró-nazista e anti-semita um [2]]) eo primeiro-ministro da Roménia a partir de 28 de dezembro de 1937 até 11 de fevereiro de 1938. Membro da Academia romena desde 1920. Goga, nasceu em 01 de abril de 1881 na aldeia de resinapaíses, na vertente norte dos Cárpatos, na casa n º. 778 sacerdotes, o filho Joseph ruas Goga padre ortodoxo e sua esposa, Aurelia, professores (e colaborador do jornal Telegraph jovens romenos e revista da família). Entre 1886-1890, Goga frequentou a escola primária na sua aldeia, levando-o professor Moisés Frăţilă, e-mail protótipo intelectual patriotaProfessor Sibila de poesia, como sua irmã, Victoria, resolvido cedo, a esposa do professor era o protótipo. A maioria dos feriados, como o autor relata vários textos autobiográficos, e ele passou na aldeia natal de seu pai, Upper Crăciunelu, Alba County. Little Village está no Târnava hoje como parte da vila fortaleza de Balta e cerca de 20% das famíliassua aldeia chamada Goga. O poeta disse: "Life on camponeses delniţele Crăciunel foram a minha inspiração e Clăcaşii Plugarii" [carece de fontes]. Em 1890, matriculou-se no poeta escola Sibiu Estado (hoje Colégio Gheorghe Lazar), cujos cursos, até 1899, quando se transferiu para o ensino médio romeno em Brasov. Ao concluir o curso de ensino médioEm 1900 ingressou na Faculdade de Letras e Filosofia na Universidade de Budapeste, e continuar seus estudos em Berlim e acabar com eles em 1904. O número de 12 a 24 de Dezembro (n º 275, p. 1098) Tribune (Sibiu ) publicou seu primeiro poema, em seguida, e agora, assinado bandejas. Ion Pop Retegan do Illustrated Magazine (Bistrita) escreveu o editorial do Post: "Você tem talentosJovem amigo, cultivează-lo com cuidado, que pode se tornar grande. show Bom Dia é. Trata-se de negligenciar a datorinţele studinte. Após a esse incentivo, e são publicadas em uma poesia de meia página e felicidade na terra não [3]. Goga, estudante do ensino médio com a língua húngara de instrução, em Sibiu, ainda não dezessete anos. Os poemas seguintes, que tem menosBlic em "Família de Joseph Vulcan (Oradea, ano XXXIV, 1898, no. 44, p. 13, de Novembro) e os jornais Tribuna e Estrela da Manhã (n º 11 de 01 de dezembro de 1902, no. 14-15, 01 de agosto de 1903 ) foram assinados, nomeadamente, todas as Octavian e, em seguida, Nic. Nevoeiro. Assim, assinado em 15 de setembro de 1903, a Câmara, o primeiro poema (final de Setembro), nomeado Goga. Em 01 de julho de 1902 a aparecerMorning Star apareceu na revista de Budapeste, a cultura publicação nacional e unidade política dos romenos na Transilvânia, onde a maioria Goga publicou poemas. Estabelecimento revista deveu estudantes romenos que trabalhou em Budapeste, na sociedade ", Petru Maior" Al. Ciura, signatário do artigo "No lugar do programa" o primeiro número, Goga, caquele que, em 1933, vai dizer que o título da revista "também foi relacionado com humor e consciência literária da época." A maioria das obras incluídas Poemas volume Goga (1905), a Estrela da Manhã apareceu nas páginas que o poeta disse que o talento literário genuíno. Em 1904, ela apareceu em The Evening Star (ano III, no. 4, 15 de Fevereiro, p. 91 - 92) poesia conhecida do Riosite, e não. 7, 10 abr, p. 151, a esposa de professor de poesia, assinado Nic. Névoa, e em 1905, os poemas: Plugarii, violinista, professor, Oração e Clăcaşii.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie